ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)

tl1r"lt1,~,\
i
Remiss
REGERING SKANS LI ET
2015-06-26
N"2015/5036/PlJB
Näringsdepartementet
Lantmäteriet
lnk.
2015 ·07- 02
OnrL'rf::
....ZcJ5/~1.9.f.t..
Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning och bättre
bostadsförsörjning (SOU 2015 :59)
Rem iss instanser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23 .
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen
Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Arkitektur- och designcentrum
Boverket
Domstolsverket
Energimarknadsinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Fortifikationsverket
Försvarsmakten
Havs- och Vattenmyndigheten
Jordbruksverket
Lantmäteriet
Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Sjöfartsverket
Statens konstråd
Statskontoret
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges geotekniska institut
Trafikverket
Trafikanalys
Tillväxtverket
Tillväxtanalys
Transportstyrelsen
Statens Energimyndighet
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Postadress
103 33 Stockholm
08-405 ID 00
Besöksadress
Samuelsga tan 70
Telefax
08-411 36 16
M~ s t er
Telefonväxel
E-pos t, [email protected] ngskansliet se
2
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Kungl. Tekniska högskolan
Blekinge Tekniska Högskola
Uppsala universitet, juridiska fakulteten
Regelrådet
Stockholms läns landsting
Uppsala läns landsting
Södermanlands läns landsting
Östergötlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kronobergs läns landsting
Kalmar läns landsting
Blekinge läns landsting
Skåne läns landsting
Hallands läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Värmlands läns landsting
Örebro läns landsting
Västmanlands läns landsting
Dalarnas läns landsting
Gävleborgs läns landsting
Västernorrlands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Västerbottens läns landsting
Norrbottens läns landsting
Samverkansorganet i Dalarnas län
Samverkansorganet i Värmlands län
Samverkansorganet i Sörmlands län
Samverkansorganet i Uppsala län
Samverkansorganet i Blekinge län
Samverkansorganet i Västerbottens län
Samverkansorganet i Kalmar län
3
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88 .
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
Gotlands kommun
Luleå kommun
Haparanda kommun
Kiruna kommun
Umeå kommun
Skellefteå kommun
Härnösands kommun
Kramfors kommun
Östersunds kommun
Krokoms kommun
Åre kommun
Gävle kommun
Ljusdals kommun
Uppsala kommun
Heby kommun
Stockholms kommun
Huddinge kommun
96. Solna kommun
97. Botkyrka kommun
98. Upplands Väsby kommun
99. Sigtuna kommun
100. Södertälje kommun
101. Järfälla kommun
102. Nyköpings kommun
103. Katrineholms kommun
104. Motala kommun
105. Linköpings kommun
106. Norrköpings kommun
107. Västerviks kommun
108. Kalmar kommun
109. Karlskrona kommun
110. Sölvesborgs kommun
111. Växjö kommun
11 2. Ljungby kommun
113. Jönköpings kommun
114. Tranås kommun
115 . Malmö kommun
116. Lunds kommun
117. Helsingborgs kommun
118. Östra Göinge kommun
119. Hässleholms kommun
120. Varbergs kommun
121. Halmstads kommun
122. Göteborgs kommun
123. Alingsås kommun
124. Kungsbacka kommun
125. Ale kommun
126. Marks kommun
4
127. Dals -Eds kommun
128. Trollhättans kommun
129. Mariestads kommun
130. Strömstads kommun
131. Skara kommun
132. Torsby kommun
133. Karlstad kommun
134. Avesta kommun
135. Örebro kommun
136. Laxå kommun
137. Västerås kommun
138. Sveriges Kommuner och Landsting
139. SmåKom
140. Göteborgsregionens kommunalförbund
141. Fastighetsägarna
142. Kulturmiljöfrämjandet
143. Svenskt näringsliv
144. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO
145. Sveriges byggindustrier
146. Sveriges stadsarkitektförening
147. Villaägarnas Riksförbund
148. Stiftelsen MHS bostäder
149. Naturskyddsföreningen
150. Svenskt friluftsliv
Bostadsplaneringskommittens betänkande En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)
remitteras härmed till ovanstående remissinstanser.
Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den
30 oktober 2015. Remissvaren önskas i elektronisk form via e-post till
[email protected] samt till
[email protected] i både Word- och pdf-format.
Vi uppskattar om filnamnet är Regeringskansliets diarienummer utan
snedstreck följt av remissinstansens namn (t.ex. "N2015-5036-PUB
X-stads kommun.doc"). Remissvarets disposition bör om möjligt ansluta
sig till dispositionen i betänkandet. I remissvaret anges
Regeringskansliets diarienummer N2015/5036/PUB.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta.
5
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Frågor under remiss tiden kan ställas till Johan Hjalmarsson
([email protected]), telefonnummer 08 -405 25 87.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
i.
/)
..,
,,,.,
./I)
I / ·/;1/rtr
t,{
/
(
Annika Gottberg.
Kansliråd
~
z
--- r_/.1 / 1
/
t-I? ,,, ·.
/
Kopia till
Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm