Mer tillväxt - Bättre vård

Mer tillväxt Bättre vård
Budget för Region Kronoberg 2016
med flerårsplan 2017-2018
1
Innehåll
Mer tillväxt – Bättre vård
4
Sammanfattning
6
Strategikarta
8
Bilder av Kronobergs län
9
Sammanfattning av våra mål
10
Nöjda invånare med stort förtroende
14
Ett gott liv i ett livskraftigt län
14
En god hälsa i ett livskraftigt Kronoberg
14
Förtroendet för verksamheten ska öka
15
Vårdval och vård nära patienten
15
Delaktighet i vården
15
Ökat fokus på barns och ungas psykiska ohälsa
16
Integrera somatisk och psykiatrisk vård
16
Hög patientsäkerhet
16
Höj ambitionen för hjärtsjukvården i Kronoberg
17
Nöjda resenärer i kollektivtrafiken
17
Tillgängligheten till Region Kronobergs verksamheter ska vara hög
18
Tillgängligheten inom hälso- och sjukvård
18
Tillgänglighet i kollektivtrafiken
19
Tillgängligheten till länets kulturliv
19
Invånarna ska ha kännedom om Region Kronobergs
ansvarsområden
19
Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas
20
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
20
Medarbetarnas delaktighet ska öka
22
Organisationen har en gemensam värdegrund
22
En effektiv verksamhet med hög kvalitet
22
Kvaliteten inom hälso- och sjukvård
22
Kvaliteten i kollektivtrafiken
23
Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete
23
Strategisk upphandling
23
2
Innehåll (forts.)
Region Kronoberg ska vara en drivande regional
utvecklingsaktör
24
Forskning och utveckling för bättre kvalitet
24
Region Kronoberg ska vara klimat- och miljösmart
24
En hållbar ekonomi i balans
25
Konsekvenser av regeringens budget för Kronobergs län
26
Förslag prioriteringar
27
Förslag volymförändringar
30
Bilagor
34
3
Mer tillväxt- Bättre vård!
Region Kronoberg ska vara ett län med livskraft där människor vill arbeta och bo! Tillsammans
med länets åtta kommuner skapar vi bra miljöer för vård, arbete, näringsliv, infrastruktur,
utbildning, forskning och kultur. Vi ökar hela tiden attraktionskraften för vår region.
Förtroendet för våra verksamheter ska öka. Vi förvaltar ett fortsatt högt förtroende genom att förbättra
både tillgänglighet och kvalitet. Vi utvecklar vården nära patienten genom hembesök och med
andra specialister än allmänläkare på vårdcentralerna. Vi ökar delaktigheten. Genom ett
personcentrerat förhållningssätt ska vi se hela människan och öka tryggheten genom fasta
vårdkontakter och bättre samarbete med kommunerna.
Ett ökat fokus på barns och ungas psykiska ohälsa är ett högt prioriterat område. Vi vill ha en bättre
samordning av den somatiska och den psykiatriska vården. Vi värnar om en hög patientsäkerhet där
arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner är en stor del.
Vi höjer ambitionen för hjärtsjukvården i Kronobergs län och vill erbjuda kranskärlsröntgen och
ballongvidgning på lasarettet i Växjö. Det är viktigt att våra kronobergare får en mer
tillgänglig och jämlik hjärtsjukvård.
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Det är
viktigt att vi ger möjligheter till vidareutbildning, att vi tar tillvara den kompetens vi har och hittar
möjligheter att rekrytera våra nyanlända med vårdutbildning.
Region Kronoberg ska bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det systematiska kvalitetsoch förbättringsarbetet ska ständigt vara närvarande i alla våra verksamheter. Vi ska ha en hållbar
ekonomi i balans. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och
därmed ge regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och
sjukvård, kultur samt kollektivtrafik.
Vi arbetar tillsammans med kommunerna för en hållbar kostnadseffektiv kollektivtrafik och för en bra
reguljär inrikes- och utrikestrafik via Växjö Småland Airport AB. Både kollektivtrafiken och vår
flygplats är avgörande förutsättningar för arbete och tillväxt i regionen. Region Kronoberg
fortsätter att arbeta för att stärka infrastrukturen för att vi ska kunna bo och utveckla
näringslivet i hela länet. Vi värnar om vår miljö och minskar våra klimatpåverkande utsläpp
genom helt fossilbränslefri trafik.
Budgetdokumentet bygger på det balanserade styrkortet för att bredda fokus från ekonomi till
övriga målområden. Invånarperspektivet talar om på vilket sätt vi ska möta invånarnas behov
och förväntningar. Medarbetarperspektivet beskriver vad vi behöver göra för att rekrytera,
behålla och utveckla våra medarbetare. Verksamhetsperspektivet beskriver hur vi ska använda
våra resurser för att få en effektiv ledning och styrning med hög kvalitet. Ekonomiperspektivet
beskriver vad som krävs för en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och
hållbarhet.
4
Yngve Filipsson (Fp), Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (Kd)
5
SAMMANFATTNING
Region Kronoberg bildades 1 januari 2015 då landstinget och regionförbundet gick samman i en ny gemensam
organisation. Den politiska viljan bakom beslutet är att skapa ett tydligt och starkt regionalt ledarskap, där
hållbar regional utveckling och en god hälso- och sjukvård, ska möta människors behov. Region Kronoberg har
ansvar för hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, kollektivtrafik och områden som handlar om regional
utveckling och tillväxt.
Ett gott liv i
ett livskraftigt
Kronoberg
Faktaruta
En av länets största arbetsgivare med
cirka 5 700 medarbetare
Omsätter 5,2 miljarder kronor på ett år
Huvudman för länets kulturinstitutioner
Regionalt tillväxtansvar i Kronobergs län
Regional kollektivtrafikmyndighet
Erbjuder kollektivtrafik och utför ca
10 miljoner resor med buss och tåg
Erbjuder hälso- och sjukvård
2 sjukhus och 2 akutmottagningar
33 vårdcentraler varav 11 privatdrivna
24 folktandvårdskliniker
Rättspsykiatrisk regionklinik
Vuxen, samt barn- och ungdomspsykiatri
Delägare i Växjö Småland Airport AB
Vision
Ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg.
Långsiktiga mål 2018
Målen i den regionala utvecklingsstrategin ”Gröna Kronoberg” (RUS) är vägledande för hela
länets utveckling men också för Region Kronoberg som har det regionala utvecklingsansvaret i
länet.
I juni 2015 fastställs ny RUS för Kronobergs län. Strategin sträcker sig mellan 2015-2025 och är
vägledande för arbetet med regional utveckling. Den regionala utvecklingsstrategin är ett verktyg
som ska bidra till att uppnå målen med den regionala tillväxtpolitiken genom att skapa bättre
6
förutsättningar för hållbar regional utveckling. En utveckling som ska komma invånarna i
Kronoberg till godo i form av till exempel minskad arbetslöshet, bättre utbildning och bättre
folkhälsa. I Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 ingår den regionala utvecklingsstrategin och
dess målsättningar som ett underlag för att formulera konkreta mål och prioriteringar för
organisationens verksamhet under treårsperioden. Som ett led i att jämställdhetssäkra Region
Kronobergs budget ska individbaserade styrtal redovisas könsuppdelade.
Region Kronobergs långsiktiga mål 2018 är:

Nöjda invånare med fortsatt stort förtroende för vår verksamhet.

Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas.

En effektiv verksamhet med hög kvalitet.

Hållbar ekonomi i balans
7
Strategikarta för att nå vår vision och våra mål
Nöjda
invånare med
stort förtroende
för vår
verksamhet
Öka kvalitet och
tillgänglighet i mötet
med invånaren
• Stort förtroende för
vår verksamhet
Hållbar ekonomi
i balans
Attraktiv
arbetsgivare
med
medarbetare
som trivs och
utvecklas
En effektiv
verksamhet med
hög kvalitet
Skapa ett gott
arbetsklimat där
medarbetarna är
delaktiga i utvecklingen,
samt utveckla vår
förmåga att attrahera
nya medarbetare
• Hög kunskap och
kompetens hos våra
medarbetare
• God tillgänglighet i
flertalet verksamheter • Rekryteringsbehov
Långsiktigt planera
och investera för
framtiden. Effektivt
nyttja våra resurser
Utveckla enkla
system för ledning och
styrning, samt effekti
visera processer och
verksamhetsplanering
• Goda resultat i öppna jämförelser
• Svag styrning och dålig koppling till
verksamhetens mål
• Kollektivtrafikens marknadsandel är
• Behov av att utveckla låg i relation till genomsnittet
våra mål och skapa • Minskat klimatpåverkande utsläpp
delaktighet
• Flera varumärken ska
bli ett
• God hälsa i
befolkningen
8
• Stora framtida
investeringar
• Obalans i relation
till resultatmål med
underskott i vissa
verksamheter
Bilder av Kronobergs län
Länet växer – men inte alla delar och befolkningen blir äldre…
Befolkningstillväxten i länet har följt samma trend som i riket– allt fler bor i städer, allt färre i
mindre orter eller på landsbygden. För en landsbygdsregion likt Kronoberg sätter utvecklingen
tydliga spår. Befolkningstillväxten sker främst i Växjö, samtidigt som de minsta kommunerna i
länet har en påtaglig befolkningsminskning.
Skillnader i ohälsotal mellan kvinnor och män…
Historiskt sett har ohälsotalet i Kronobergs län varit lågt och legat under riksgenomsnittet. Under
senare år har dock ohälsotalet ökat och gapet mellan kvinnor och män ökar. Kvinnor upplever i
lägre utsträckning än män ett allmänt psykiskt välbefinnande.
Hög men minskande sysselsättningsgrad – stora skillnader mellan olika
grupper i länet…
Tillväxten i länet, sett till sysselsättning och befolkning, har under de senaste decennierna varit
god. Efter nittiotalskrisen fram till tiden före finanskrisen var sysselsättningstillväxten i länet
högre än riksgenomsnittet. Den senaste lågkonjunkturen har slagit extra hårt i Kronobergs län.
Under 2008 var arbetslösheten i länet 4 % och år 2014 8,4 %, vilket är den tolfte högsta nivån i
riket.
9
En paradox i sammanhanget är att en stor del av arbetsgivarna, både inom den privata och
offentliga sektorn, menar att de har svårt att hitta personer som de vill anställa, trots att utbudet
på arbetskraft har ökat.
Rörligheten ökar och möjliggör arbetspendling…
Rörligheten i riket, sett till arbetspendlare, har under de senaste decennierna ökat successivt och
arbetsmarknadsregionerna har blivit allt större och färre till antal. Kronobergs län har över tid
haft en hög inpendling och ett positivt pendlingsnetto, inte minst som en följd av att samtliga
kommuner i länet gränsar till ett annat län. Rörligheten ökar inom länets arbetsmarknadsregioner
och mellan de större arbetsmarknaderna i södra Sverige.
Trafikförsörjningsprogram har som målsättning att skapa en hållbar kollektivtrafik för alla, vilket
bland annat innebär att kollektivtrafiken ska vara attraktiv för att så många som möjligt ska välja
att resa med den, samt att kollektivtrafiken ska samordnas med övrig samhällsplanering för att
uppnå ökad geografisk tillgänglighet.
De klimatpåverkande utsläppen minskar…
De glesa strukturerna i länet medför att den genomsnittliga körsträckan i Kronobergs län är den
högsta i södra Sverige, likaså är marknadsandelen för kollektivtrafiken låg. De klimatpåverkande
utsläppen i länet har mellan 1990-2012 minskat med 31,2 %. Främst beror minskningen på en
omställning inom energisektorn, medan minskningen inom transportsektorn, som är den största
utsläppskällan, varit betydligt mer begränsad och endast långsamt sjunkande.
Sammanfattning av våra mål
Invånare
Nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Mål och indikatorer
Nuläge 2015
Målvärde
2016
Långsiktigt
mål 2018
Kronobergs län utvecklas i linje med den regionala utvecklingsstrategin.
Måluppfyllelse RUS
Basvärde
saknas
%
%
Förtroende för hälso- och sjukvården enligt
Vårdbarometern
71 %
73 %
75 %
NKI buss/tåg enligt Kollektivtrafikbarometern
66 %
68 %
70 %
Förtroendet för verksamheten ska öka.
10
Tillgängligheten till/i Region Kronobergs verksamheter ska vara god.
Upplevd tillgänglighet enligt Vårdbarometern;
85 %
85 %
85 %
- kännedom om 1177
69 %
71 %
73 %
Ohälsotalet
Plats 4 i
Sverige
((26,4 dgr)
Plats 3
Plats 1
Självskattad hälsa hos befolkningen 16-84 år enligt
Folkhälsoenkäten; andel som anger ”god” eller
”mycket god”
Kvinnor 69
%,
Kvinnor 71 %
Kvinnor 73 %
Män 77 %
Män 78 %
30 %
80 %
- rimliga väntetider
Den jämlika och jämställda hälsan ska öka.
Män 77 %
Invånarna ska ha kännedom om Region Kronobergs ansvarsområden.
Kännedom om varumärket Region Kronoberg
Basmätning
Medarbetare
Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas.
Mål och indikatorer
Nuläge 2015
Målvärde
2016
Långsiktigt
mål 2018
Antal timmar för bemanningsföretag/helår
66 474 (jandec 2014)
< 50 000
< 40 000
Ledarskapsprofilen enligt medarbetarenkäten
65
67,5
>67,5
Medarbetarprofilen enligt medarbetarenkäten
77,3
≥77,3
>77,3
Stressprofilen enligt medarbetarenkäten
48,3
≤48,3
<48,3
Andel av medarbetarna som har kännedom om
värdegrunden
Basvärde
saknas
50 %
100 %
Andel av medarbetarna som har kännedom om
Region Kronobergs varumärke
Basvärde
saknas
50 %
100 %
(läkare, sjuksköterskor)
Organisationen har en gemensam värdegrund.
11
Verksamhetsutveckling
En effektiv verksamhet med hög kvalitet.
Mål och indikatorer
Nuläge 2015
Målvärde
2016
Långsiktigt
mål 2018
Öppna jämförelser, totalindex
Plats 6
Plats 3
Plats 2
Kollektivtrafikens marknadsandel
11,3 %
11,5 %
11,8 %
Implementerat ledningssystem för kvalitetsstyrning
och verksamhetsutveckling
Flera olika
Delvis
ledningssyste implementer
m men inget at
gemensamt
Fullt
implementer
at
Läkarbesök inom primärvård – 7 dagar
94 % (feb
2014)
95 %
97 %
Läkarbesök inom planerad specialiserad vård – 60
dagar[1]
69 % (feb
2014)
75 %
85 %
Behandling inom planerad specialiserad vård – 60
dagar
81 % (feb
2014)
85 %
90 %
Andel besökare regionala kulturverksamheter (övriga
kommuner/Växjö)
62 %
(baserat på
2013 års
siffror i
Kulturdataba
sen)
Ökat värde
jämfört med
2015
Ökat värde
jämfört med
2016
Mätning
genomförs
>60
Kvaliteten i verksamheten ska öka.
Tillgängligheten i verksamheten ska vara god.
Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör.
Nöjd organisationsindex;
Basvärde
saknas
12
Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska.
Andel av resorna med fordon från bilpoolen som sker
med förnyelsebart bränsle
53 % av
resorna
75 % av
resorna
100 % av
resorna
Förnyelsebara drivmedel inom kollektivtrafikens
samtliga fordon (buss, bil och minibuss)
Samtliga
bussar i
kollektivtrafi
ken framförs
med
förnyelsebart
drivmedel.
Samtliga
bussar i
kollektivtrafi
ken framförs
med
förnyelsebart
drivmedel.
Samtliga
fordon ska
köras med
förnyelsebart
drivmedel
Andel av energiförbrukningen (uppvärmning) inom
verksamheten som kommer från icke-fossila källor
89 %
93 %
95 %
Andelen ekologiska livsmedel av det totala inköpet
50 %
53 %
60 % av den
totala
livsmedelsko
stnaden
Nuläge 2015
(2014-12-31)
Målvärde
2016
Långsiktigt
mål 2018
Resultat i förhållande till intäkter
1,9 %
0,6 %
0,1 %
Självfinansiering investeringar
*Se
kommentar
nedan
Pensionsförvaltning
3%
3%
3%
Genomsnittlig likviditet
1 087 mnkr
700 mnkr
700 mnkr
Ekonomi
En hållbar ekonomi
Mål och indikatorer
Bokslut i balans
*Fastställs i samband med antagande av finansplan.
13
Nöjda invånare med stort förtroende för vår verksamhet
Den långsiktiga visionen för Region Kronoberg är ”Ett gott liv i ett livskraftigt län”. Kronoberg
ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare.
Mångfalden i vårt län är en tillgång för den regionala tillväxten.
Ett gott liv i ett livskraftigt län
En regions attraktionskraft handlar om förmågan att locka och behålla invånare, besökare och
företagare genom att erbjuda och skapa attraktiva miljöer för bland annat arbete, utbildning,
boende, fritid, näringsverksamhet, forskning och kultur.
Vi arbetar tillsammans med kommunerna för en kostnadseffektiv kollektivtrafik och för en bra
reguljär inrikes- och utrikestrafik via Växjö Småland Airport AB. Både kollektivtrafiken och vår
flygplats är avgörande förutsättningar för arbete och tillväxt i länet. För fortsatt täta och goda
flygförbindelser mellan vårt län och Stockholm är Bromma flygplats oerhört viktig.
En god hälsa i ett livskraftigt Kronoberg
Region Kronobergs övergripande folkhälsomål är att medverka till att skapa förutsättningar för
en god och jämlik hälsa i Kronoberg. En god hälsa är en resurs för den enskilda individen och en
framgångsfaktor för samhällsutvecklingen. Folkhälsouppdraget ska löpa som en röd tråd genom
hela Region Kronobergs verksamhet. Det förebyggande folkhälsoarbetet måste ske nära
medborgarna på vård- och familjecentraler. Arbetet med fysiska och kulturella aktiviteter som en
del i folkhälsoarbetet ska fortsätta. Under 2015 görs en revidering av den länsgemensamma
folkhälsopolicyn tillsammans med länets kommuner och andra aktörer.
Region Kronobergs likabehandlingsarbete ska utgå från grundvärderingen av alla människors lika
värde. Vi ska ha likvärdiga villkor, likvärdigt bemötande och likvärdig tillgänglighet för alla
länsinvånare. För att stötta verksamheten av Språkförskola ska Region Kronoberg tillföra en halv
logopedtjänst i Ljungby.
14
Förtroendet för verksamheten ska öka
Förtroendet för och kvaliteten i Region Kronobergs verksamhet har genom mätningar visat sig
vara mycket hög i relation till andra län. Det är av stor betydelse att både invånare och
samarbetspartner även fortsättningsvis ska uppleva hög kvalitet och ha högt förtroende för våra
samhällstjänster. Därför måste vi fortsätta förbättra både tillgänglighet och kvalitet.
Vårdval och vård nära patienten
Med ett fortsatt stort förtroende för vår hälso- och sjukvård är det sannolikt att kronobergarna
väljer vård i Kronobergs län. Region Kronoberg ska bedriva en hälso- och sjukvård med hög
kvalitet, hög grad av tillgänglighet och ett gott bemötande så att vård i Kronobergs län blir
förstahandsvalet. Vårdval Kronoberg ger möjlighet att välja var man vill ha sin basala hälso- och
sjukvård. Det stärker patientens ställning, ökar mångfalden och stimulerar utvecklingen av
primärvården utifrån medborgarnas behov.
Regelverket för Vårdvalet Kronoberg ska utvärderas. En utvärdering ska ske snarast för att ge
underlag till fortsatt utveckling av ersättningsmodell med mera.
Patienternas rättigheter ska stärkas genom att erbjuda vårdval inom fler områden. Ett
vårdvalsystem förutsätter dock ett visst patientunderlag och är därför endast lämpliga inom vissa
områden, till exempel hudsjukvård och psykiatri.
För att våra patienter ska få vård på rätt vårdnivå krävs en utveckling av vården “nära patienten”.
Genom fler hembesök, rådgivningsteam, ambulanssamverkan och ett utvecklat IT-stöd möter vi
patienters behov även utanför sjukhusen. Vårdcentralerna inom Vårdvalet tillförs resurser för att i
större utsträckning genomföra hembesök hos personer som kan ha svårt att uppsöka vården, till
exempel äldre och barnfamiljer. Ett mer mobilt arbetssätt kan minska återinläggningar och öka
tryggheten.
Kronobergarnas möjlighet att ta del av kvalitetsuppföljningar av Vårdval Kronoberg ska
utvecklas för att underlätta det aktiva valet. Därför måste Region Kronoberg satsa på ytterligare
information om hur man bäst tillgodogör sig detta. För att underlätta kronobergarnas
möjligheter att kunna jämföra mellan olika vårdcentraler, ska 1177.se utvecklas så att man till
exempel även ska kunna följa läkarkontinuiteten på vårdcentralerna.
Primärvården som är specialiserade på att se hela människan ska vara den naturliga första
vårdkontakten. Primärvården bör utvecklas så att det ska vara möjligt för vårdcentralerna att i
större utsträckning än idag kunna erbjuda även andra specialistkompetenser. Det ska vara möjligt
att genom ett frivilligt uppdrag, profilera en vårdcentral utifrån dess listade medborgares behov
och önskemål. För att detta ska fungera måste ersättningsmodeller utvecklas som möjliggör för
vårdcentralerna att anställa andra specialister. Basen skall fortfarande vara allmänspecialister och
distriktssjuksköterskor, men med andra specialiseringar som till exempel barnläkare, geriatriker,
psykologer och paramedicinare flyttar vården närmare medborgarna. Vi vill behålla en blandning
av minst 60 % allmänspecialister och högst 40 % övriga specialistläkare.
Delaktighet i vården
Varje människa ska bemötas med respekt och behandlas på lika villkor. Ett personcentrerat
förhållningssätt som stärker integritet, självbestämmande och delaktighet ska genomsyra hela vår
hälso- och sjukvård. Vi ska arbeta för en ännu mer personcentrerad vård där utgångspunkten ska
vara att se hela människan. För att skapa tryggare patienter ska delaktighet och partnerskap i
vården eftersträvas. Alla kronobergare som startar en längre vårdperiod ska kunna erbjudas fast
vårdkontakt genom läkare, kontaktsjuksköterska eller ett vårdteam. Personcentrerad vård ska
15
också bidra till ett förbättrat samarbete med kommunerna samt kontinuitet i vården för att
undvika onödiga vårdbesök och därmed också frigöra resurser.
Om patienten önskar ska närstående ges möjlighet att delta i vården, vilket stärks i en ny
patientlag som införs 2015. Lagen stärker även barns inflytande över sin vård: barnets bästa ska
beaktas där hälso- och sjukvård ges till barn. Anhörigvården är en viktig och stor del av den nära
vården. Den avlastar hälso- och sjukvården och omsorgen och förtjänar ett aktivt stöd. Region
Kronoberg ska tillsammans med kommunerna utveckla stödet för vården av närstående. Vi vill
också verka för en bra samordning för rehabilitering för barn som har drabbats av
funktionsnedsättning till följd av allvarlig sjukdom.
Ökat fokus på barns och ungas psykiska ohälsa
Den psykiska ohälsan bland unga är ett växande problem och har också resulterat i att antalet
självmord bland ungdomar har ökat. Vi accepterar inte denna utveckling och avser att ge detta
område hög prioritet inom hälso- och sjukvården i vår region. Region Kronoberg måste
intensifiera arbetet med att förebygga självmord genom att arbeta mer utifrån aktuella studier
inom detta område, till exempel awareness-studien från Karolinska institutet, som visat på ett
halverat antal självmord jämfört med grupper som inte ingått i denna studie.
Barn- och ungdomshälsan som startade 2012 fungerar mycket väl som första linjens vård för
ungdomar med psykisk ohälsa. Samverkan mellan Barn- och ungdomshälsan och länets
kommuner ska utvecklas när det gäller förebyggande arbete. Det är mycket viktigt med en
sammanhållen vård för våra barn- och ungdomar. Vid påbörjad behandling inom Barn - och
ungdomshälsan eller Barn- och ungdomspsykiatrin, ska den fortlöpa under hela gymnasietiden
och inte gå över till vuxenpsykiatrin trots att personen fyller 18 år. På sikt ser vi behov av att höja
åldern ytterligare till barn- och ungdomshälsan.
Barn- och ungdomshälsan verkar i hela länet och Barn- och ungdomspsykiatrin ska finnas
tillgänglig både i Växjö och i Ljungby.
Barn och ungdomspsykiatrins, BUP, verksamhet uppfyller inte kraven på tillgänglighet och
patientnöjdhet. Ett utvecklingsarbete med stöd av SKL har inletts och kliniken behöver nu arbeta
med att höja kompetensen, förbättra tillgängligheten samt förtydliga organisation och
ledningsstruktur. Om BUP inte lyckas i detta arbete måste Region Kronoberg överväga att
öppna för fler driftsformer.
Integrera somatisk och psykiatrisk vård
Likvärdig vård är en grundläggande värdegrund inom hälso- och sjukvården. Det innebär att
vården av de psykiskt sjuka måste samordnas med den somatiska vården. Merparten av
landstingen och regionerna i landet har sedan länge arbetat med att integrera psykiatrin med
annan vård. Själen är en del av människan och utvecklas i samklang med kroppen i övrigt.
Det finns ett stort antal rationella skäl att samordna vården – helhetssyn på patienten, en samlad
specialistkompetens på akutmottagningar och jourläkarstationer, närhet till labresurser och
narkos, möjlighet till konsultationer och lärande mellan de olika specialisterna. En betydande del
av patienterna på en somatisk avdelning har också en psykisk åkomma. Detta gäller även
patienter på våra vårdcentraler. Därför måste kompetensen inom detta område höjas. Tillgången
på psykologer på vårdcentralerna behöver förbättras i takt med att fler examineras och
möjligheten att anställa ökar.
16
Möjligheterna till ökad samordning av den somatiska och psykiatriska vården måste tas tillvara.
Befintliga förslag till integrering behöver bearbetas i syfte att få en ökad lokalmässig som
ledningsmässig samordning av somatisk och psykiatrisk vård.
Hög patientsäkerhet
Vi ska ha en hög patientsäkerhet i all verksamhet för att patienter inte ska drabbas av undvikbara
vårdskador. Patientnämnden har en viktig roll och bidrar genom sitt arbete till kvalitetsutveckling
och hög patientsäkerhet. Genom att koppla till arbetet inom Patientsäkerhetscentrum och med
avvikelsehanteringen kan Patientnämnden i högre grad bli proaktiv och spela en viktig roll i det
fortsatta arbetet med patientsäkerhet och kvalitetsutveckling. Vi arbetar med multiprofessionella
team för en ökad patientsäkerhet. Avvikelser analyseras och utgör underlag i det förebyggande
riskhanteringsarbetet i samtliga verksamheter.
Genom konsekvent arbete med hygienregler minimeras vårdrelaterade infektioner. IT-stödet
Infektionsverktyget ska säkerhetsställa uppföljning, identifiera risker och framgångsrika arbetssätt
inom området. Hälso- och sjukvårdens lokaler ska vara välstädade för att minska risken för
smittspridning.
Patienterna ska få bästa möjliga läkemedelsbehandling, på rätt indikation, med hög
kostnadseffektivitet och med så få biverkningar som möjligt. Äldres läkemedelsbehandling är en
stor utmaning. Regionen ska regelbundet göra en sammanvägd bedömning av den äldres totala
medicinering och dess nytta i förhållande till risk oavsett patientens aktuella vårdform. Antalet
läkemedelsgenomgångar ska öka. Det minskar läkemedelsåtgången, ökar hälsan och patientens
välbefinnande. En annan utmaning är att minska antibiotikaförskrivningen för att minska
utvecklingen av resistenta bakterier. Vi ska följa läkemedelskommitténs rekommendationer om
det inte finns skäl för undantag.
Höj ambitionen för hjärtsjukvården i Kronoberg
Kronoberg och Blekinge har idag ett välfungerande samarbete kring hjärtsjukvården, både för
akuta och icke-akuta patienter. Men allt för många av kronobergarna har oacceptabelt lång resväg
vid akuta behov. Idag är det 40 % av patienterna som inte kan få påbörjad ballongvidgning i
Karlskrona inom de 120 minuter som Socialstyrelsen rekommenderar. Kronoberg har också
tappat i Öppna Jämförelser beträffande ledtiderna till kranskärlsröntgen, vilket ytterligare stödjer
vårt krav på en förbättrad hjärtsjukvård i länet.
Vid befarad hjärtinfarkt är tidsfaktorn för påbörjad behandling ofta
av stor betydelse för överlevnaden. Vi vill höja ambitionen ytterligare för hjärtsjukvården i
Kronobergslän och erbjuda kronobergarna kranskärlsröntgen och ballongvidgning. Det är viktigt
att våra kronobergare har en jämlik och tillgänglig hjärtsjukvård. Vi vill verka för ett fortsatt
samarbete med Blekinge för att på sikt kunna rekrytera personal och utveckla hjärtsjukvården till
ett gemensamt Hjärtcentrum med två ingångar.
Nöjda resenärer i kollektivtrafiken
Invånarnas resebehov är ett av de viktigaste skälen i utformningen av framtidens kollektivtrafik.
Kollektivtrafiken i Kronoberg ska vara så bra att människor väljer den i första hand. Under den
senaste tio-årsperioden har både kommuner och Region Kronoberg satsat på
infrastrukturinvesteringar i länet i enlighet med Länstransportplanen för Kronobergs län. Vi har
därmed lagt grunden till en god transportinfrastruktur. En väl utbyggd infrastruktur med en väl
17
fungerande kollektivtrafik skapar förutsättningar för att kunna bo och verka i vårt län. Region
Kronoberg ska fortsätta arbeta för att stärka infrastrukturen för att öka kollektivtrafikens
säkerhet, men framförallt för att möjliggöra boende och näringslivsutveckling i hela länet.
Den sammanvägda kundnöjdheten med kollektivtrafiken i vårt län är förhållandevis hög. Vi har
därmed ett bra utgångsläge som vi ska förvalta och utveckla för att invånare och besökare ska
nyttja kollektivtrafiken i högre grad och för att minska klimatpåverkande utsläpp.
Tillgängligheten till Region Kronobergs verksamheter
Kraven och förväntningar på välfärden ökar i allt högre grad. Hög kvalitet, öppenhet och
tillgänglighet är faktorer som är avgörande för en regions attraktionskraft. Tillgängligheten vid
länets vårdcentraler ska vara hög så att kronobergarna erbjuds vård på rätt vårdnivå och i rätt
tid.
Tillgänglighet inom hälso- och sjukvården
Region Kronoberg står inom den närmaste tioårsperioden inför omfattande förnyelse,
förändringar och nybyggnationer avseende de tre sjukhusområdena; Växjö Centrallasarett,
Sigfridsområdet och Ljungby Lasarett. Vi ska förbättra tillgängligheten genom att utforma
fastigheter och lokaler för att våra patienter ska få en högkvalitativ och framtidsanpassad hälsooch sjukvård. Våra medarbetare ska verka i ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö. Målet är
att erbjuda en köfri hälso- och sjukvård.
Med e-hälsa och e-tjänster utvecklar vi välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens
möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer
effektivt. Satsningen på e-hälsa och e-tjänster är en del av regeringens arbete med att uppnå
målet i den digitala agendan - en agenda som syftar till att Sverige ska bli bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter. Från och med 2016 införs e-journal och det är en
18
banbrytande utveckling för patienterna. E-Hälsa handlar om att rätt person, ska ha rätt
information i rätt tid som stödjer patientens egenvård. Det innebär att vi måste arbeta vidare med
att medborgarna, medarbetarna samt beslutsfattarna ska få tillgång till information.
Region Kronoberg tar ansvar för att en regional samordning för e-hälsoarbetet sker. I
utvärderingen av e-hälsoarbetet 2014, som publicerades av SKL i mars 2015, poängteras just att
regional samordning är en viktig framgångsfaktor. Samordningen innebär att ett nätverk
bestående av representanter från både regionen och kommunerna skapas. I samverkan kan
kommuner och regionen skapa möjligheter till att använda tekniken som redan finns i vården. Vi
vill även upprätta en strategi för hur arbetet med e-hälsa ska se ut den närmaste tiden. Ett bra
samarbete med Linnéuniversitet är viktigt.
Med en strategisk IT-utveckling kommer nya lösningar för vård på distans. Kronobergs län deltar
i det nationella samarbetet e-hälsa för att stärka invånarnas möjlighet att bli mer delaktig i den
egna vården.
Tillgänglighet i kollektivtrafiken
I trafikförsörjningsprogrammet för Kronobergs län 2015-2025 beskrivs mål och utveckling för
både den samhällsfinansierade och kommersiella kollektivtrafiken. Utgångspunkten för den
regionala kollektivtrafiken är ”Bäst för flest”.
Kollektivtrafiken medverkar till att binda ihop Kronoberg med omvärlden. Tillgängligheten till
kollektivtrafiken är en viktig faktor för arbetspendling och betydelsefull när företag och invånare
väljer lokalisering Med fler människor i arbete ges regionen ökade skatteintäkter som kan bidra till
välfärden. Vårt trafikutbud ska uppfattas som förutsägbart och bestående över tid av såväl
resenärer som övriga samhällsaktörer. De närmaste åren måste arbetet med att
tillgänglighetsanpassa hållplatserna intensifieras.
Kronobergs län har under många år haft olika system för “beställningstrafik” eller “Närtrafik”.
Det har funnits i form av kompletteringstrafik och en del olika projekt. Under 2016 ersätter vi
detta med Närtrafik, där hela länet har samma regelsystem. Boende i glesbygd kan ringa för att
beställa trafik till huvudort eller bytespunkt i kollektivtrafiken, under lågtrafiktid, och ges på detta
sätt större tillgänglighet till service i länet.
Tillgänglighet till länets kulturliv
Inträdet i kultursamverkansmodellen har medfört positiva effekter i Kronobergs län.
Kulturpolitiska frågor har hamnat högre upp på den politiska dagordningen både lokalt och
regionalt. I den regionala kulturplanen för Kronobergs län fastställs att den regionala
kulturpolitiken ska arbeta för det övergripande målet ett innovativt kulturliv med bredd och spets. Detta
ska kulturpolitiken göra genom att stötta den konstnärliga utvecklingen och arbeta för att
kulturen ska nå länets invånare.
Invånarna ska ha kännedom om Region Kronobergs ansvarsområden
Sammanslagningen av två organisationer innebär att minst två varumärken blir ett. En utmaning i
varumärkesarbetet är att alla delar i verksamheten ska utgå från samma varumärke. Vi behöver
utveckla och etablera varumärket Region Kronoberg både inom invånarperspektivet och
medarbetarperspektivet.
19
Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och
utvecklas
Region Kronoberg är en av länets största arbetsgivare med ca 5 700 medarbetare med många
olika befattningar. Medarbetarna är Region Kronobergs viktigaste resurs. Trots att arbetslösheten
fortsätter att vara hög har både det offentliga och näringslivet svårt att rekrytera rätt kompetenser.
Det innebär att vi i Kronoberg har en strukturell matchningsproblematik som vi behöver rätta till.
Kompetensförsörjning är därmed en högt prioriterad och strategisk fråga för Region Kronoberg.
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas.
Att vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare ställer krav på aktiviteter under hela
medarbetarens arbetsliv. Region Kronoberg arbetar efter modellen: Attrahera – rekrytera –
introducera - utveckla/behålla - avveckla. Region Kronobergs strategi för att arbeta med
kompetensförsörjning utgår från dessa olika delar. Region Kronoberg ska inom ramen för sin
verksamhet arbeta målinriktat för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Region
Kronoberg ska vara en jämställd arbetsplats där samverkan genom delaktighet och en levande
dialog är en självklarhet.
I Region Kronobergs verksamhet finns värdeskapande och utvecklande arbeten, yrkes- och
karriärmöjligheterna är många. Vi behöver utveckla vår förmåga att attrahera nya medarbetare att
vilja arbeta hos oss. Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer. Genom en anpassad
introduktion, med bland annat mentorskap och traineeprogram, ska våra nya medarbetare få en
bra start i vår verksamhet. Heltidsscheman ska erbjudas till medarbetare som önskar detta och vi
ska se över schemaläggningen för att under mandatperioden avskaffa delade turer och minska
andelen rotationstjänster inom hälso- och sjukvården. I samband med detta ska en översyn av
grundbemanningen göras.
Region Kronoberg har, på samma sätt som stora delar av övriga län, stort behov av ett antal
nyckelkompetenser inom hälso- och sjukvården. Specialistläkare och sjuksköterskor är några av
20
de yrkesgrupper där Region Kronoberg har ett stort rekryteringsbehov. Vi ska stimulera ATläkare till fortsatt ST- utbildning och erbjuda sjuksköterskor möjlighet till specialistutbildning. Vi
vill ytterligare utveckla möjligheterna för sjuksköterskor att vidareutbilda sig genom att införa
AST (Akademisk specialisttjänstgöring). Fler sjuksköterskor med hög kompetens bidrar till högre
vårdkvalitet och ökar yrkets attraktionskraft. Den bärande idén är att utbildningen till stor del ska
förläggas till verksamheten så att vetenskaplig teori och praktik kan varvas. På detta vis blir det
fritt för en sjuksköterska att söka en utbildningsanställning inom en annan specialitet. Det ökar
rörligheten och stimulerar rekrytering till bristområden.
Akutläkare börjar bli allt vanligare runt om i Sverige och stärker generalistkompetensen på
akutmottagningarna. I Kronoberg finns goda förutsättningar att successivt bygga upp fast
kompetens inom detta område. En utveckling av fler akutläkare underlättar också ett minskat
nyttjande av andra specialister på akutkliniken och resurser bör kunna frigöras. Den påbörjade
satsningen utvecklas under 2016.
Genom utvecklad ledning och styrning möter vi de framtida utmaningarna för vår personal- och
kompetensförsörjning. Alla medarbetare ska ges möjlighet till kompetensutveckling och/ eller
fortbildning varje år. Vi ska öka samverkan med Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet
avseende vårt kompetensbehov. I vårt samarbete med Linnéuniversitetet ska vi också verka för
att bland annat utbildningen till röntgensjuksköterska kan starta i Växjö.
Tillsammans med länets kommuner arbetar vi idag för att öka intresset bland ungdomar för framtida utbildning och arbete inom vård och omsorg. Samverkan med universitet, högskolor,
yrkeshögskolor och andra utbildningsarrangörer är viktig i syfte att stimulera till utbildning och
forskning både för våra nuvarande och framtida medarbetare. Under de närmaste åren finns även
ett stort rekryteringsbehov av undersköterskor, både hos Region Kronoberg och länets
kommuner. Region Kronoberg ska tillsammans med kommunerna utreda hur vi bäst kan
garantera tillgång till undersköterskor. Vård- och omsorgscollege är en mycket viktig aktör i det
här sammanhanget.
Vi ska årligen erbjuda praktikplatser för studenter på olika utbildningsnivåer för att öka intresset
för arbete inom vård och omsorg. Genom att erbjuda prao och sommarjobb visar vi ungdomar
vilka yrkesmöjligheter som finns inom vår verksamhet.
Det är mycket viktigt att vi på ett tidigt stadium etablerar en kontakt med våra
sjuksköterskestudenter, gärna redan första terminen. Detta för att ge dem en bra introduktion
och skapa goda relationer som attraktiv arbetsgivare.
Region Kronoberg ska ta tillvara alla nyanlända med vårdkompetens. Vi vill erbjuda praktikplats
direkt för att etablera kontakt och stimulera till språkstudier. Valideringsprocessen för personer
med utländska legitimationer måste påskyndas med nya rutiner.
Region Kronoberg ska införa strukturerade samtal med alla äldre medarbetare i syfte att få fler att
vilja arbeta längre. För att kunna fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och uppmuntra till
fortsatt anställning vill vi erbjuda flexibilitet i arbetstiden. Det ska vara möjligt att gå ner eller upp
i tjänst utifrån behov och önskemål. Äldre medarbetares kompetens måste alltid tas till vara och
ska uppmuntras att fungera som mentorer för yngre medarbetare.
21
Medarbetarnas delaktighet ska öka
Våra chefer har en viktig roll att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamhetens innehåll,
medverka till god arbetsmiljö och därmed skapa en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats. En
framgångsfaktor är välfungerande kommunikation som bygger på dialog mellan chef och
medarbetare. En god arbetsmiljö med en bra bemanning och med medarbetare som är delaktiga,
kan utvecklas och trivs hos oss skapar förutsättningar för en god hälsa.
Organisationen har en gemensam värdegrund
Region Kronoberg ska vila på en gemensam värdegrund som ska vara tydlig för både chefer,
medarbetare och invånare. Mot bakgrund av regionbildningen behöver vi formulera en
gemensam värdegrund för den nya organisationen. Värdegrundsarbetet involverar alla
medarbetare och initieras under 2015.
En effektiv verksamhet med hög kvalitet
Region Kronoberg ligger bra till i många av de kvalitetsregister som vi rapporterar till.
Produktions- och kapacitetsplanering är ett verktyg för ledning och styrning av verksamheten inom
hälso-och sjukvården som ger möjlighet till högre effektivitet.
Kvaliteten inom hälso- och sjukvård
Region Kronoberg behöver bli bättre på att överblicka och planera tillgänglig kapacitet i relation
till de produktionskrav som finns. Verksamheten är inte fullt ut organiserad för att stödja
patientens väg genom vården, därför krävs ett fortsatt arbete med patientprocessorientering t ex
ledtidssatsningen vid cancer. Ett målmedvetet arbete med att utveckla personcentrerad vård med
en tydlig utveckling av vård utanför sjukhusen och egenvård kommer att krävas för att möta
morgondagens patienter.
22
Samtliga verksamheter inom vår hälso- och sjukvård ska genomföra produktions- och kapacitetsplanering för att utveckla sin verksamhetsplanering på kort och lång sikt utifrån beräknat
vårdbehov och tillgängliga resurser. Genom en effektiv verksamhetsplanering skapar vi förutsättningar för hälso- och sjukvård i rätt tid, och en tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi tillskjuter
även medel för att kunna genomföra detta.
Vi uppdrar till regiondirektören att beskriva förväntade effekter av de viktigaste åtgärderna såsom
minskandet av vårdrelaterade infektioner, produktions-och kapacitetsplanering, KPP (kostnad
per patient), införande av nya löne- och HR-system, nya e-hälsotjänster, så att mål kan sättas för
förbättrad ekonomi, nytta för invånarna och en bättre arbetsmiljö för personalen.
Asylprocessen ställer krav på att människor som anländer till Sverige för att söka asyl ska
genomgå en hälsoundersökning. Asylsökande barn under 18 år har enligt lag rätt till samma vård
som svenska medborgare. Många nyanlända är ensamkommande barn är i stort behov av stöd
och hjälp, vilket kräver ett professionellt omhändertagande och särskilda resurser.
Kvaliteten i den regionala kollektivtrafiken
Att kollektivtrafiken ska vara det självklara valet för arbetspendlare och besökare gynnar både
Kronobergs utveckling och miljön. Vi ska bygga en hållbar kollektivtrafik för alla. Vi ska arbeta
för att öka resandet med kollektivtrafiken med särskilda insatser mot valda målgrupper och
specifika geografiska områden.
Genom ett ökat resande inom nuvarande utbud är målet att under en femårsperiod uppnå en
60% finansieringsgrad. Trafiknämnden ges ett särskilt uppdrag att ta fram en handlingsplan för
hur vi kan nå dit.
Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete
Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. Samhället
står inför stora förändringar vad det gäller invånarnas krav och förväntningar på välfärden. Hög
kvalitet, valfrihet, direkt tillgång, snabb service och flexibla lösningar är exempel på krav och
förväntningar som Region Kronoberg ska leva upp till.
Genom ett systematiskt förbättringsarbete ska vi utveckla verksamheten. Vi arbetar processorienterat, följer upp och utvärderar. Vi vill skapa en förbättringskultur som genomsyrar hela vår
verksamhet där varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till kvalitetsutvecklingen för att
nå våra gemensamma mål. Vi ska arbeta med enkla och effektiva verksamhetssystem som
underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.
Region Kronoberg ska enligt förebild från Region Skåne, inrätta en tillfällig
“Förenklingskommission” i syfte att bland annat utveckla ett bättre resursutnyttjande, tillvarata
förenklande rutiner hos medarbetarna, undvika dubbeldokumentation och i möjligaste mån
avlasta vårdpersonalens administrationsarbete för att utnyttja kompetensen hos våra medicinska
sekreterare.
Strategisk upphandling
Upphandling har kommit att bli ett alltmer strategisk instrument för nå verksamhetsmål. Region
Kronoberg upphandlar varor och tjänster årligen för miljardbelopp. En målsättning är att
effektivisera upphandlingsprocessen genom god framförhållning och samplanering, samt följa
23
upp och utvärdera löpande. Av den anledningen är systematiskt arbete med avtalstrohet av stor
vikt för att inte besparingen ska försvinna över tid.
Genom att i högre grad dela upphandlingar i mindre delar blir det möjligt för mindre och lokala
aktörer att lägga anbud. Det främjar det lokala näringslivet och gör också att regionen blir mindre
beroende av en stor leverantör. Det kan gälla upphandling av livsmedel, städ, materiel och annat.
Upphandlingen är även ett viktigt instrument inom miljö- och klimatarbetet.
Innovationsvänlig upphandling är en metod att främja innovationsklimatet i regionen. Genom att
inte i detalj reglera hur lösningar skall se ut utan istället specificera vilken effekt man eftersträvar
kan nya kreativa lösningar komma fram.
Region Kronoberg ska vara en drivande regional utvecklingsaktör
Grunden för arbetet är den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Samtidigt bygger regional
utveckling på samhandling, där olika intressenter i regionen såsom kommuner, myndigheter,
näringsliv, och civila samhället, bidrar till att målet nås. Därmed är dessa intressenters ställning till
Region Kronoberg avgörande för att nå målen i RUS.
Region Kronoberg stödjer på olika sätt ett antal näringslivssatsningar. Det behövs nu också en
arena där ledande politiker och näringslivsföreträdare kan mötas och diskutera utvecklingsfrågor.
Därför skall ett näringslivsråd inrättas. Regionstyrelsen skall under 2016 ta initiativ så att ett
sådant råd kan börja arbeta.
Forskning och utveckling för bättre kvalitet
Kronobergarna ska erbjudas en hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Forskning, utveckling och
ett kontinuerligt förbättringsarbete ska vara en naturlig del i verksamheten. Införandet av ny
kunskap och nya metoder ska ske strukturerat i hela organisationen så att det omsätts i praktisk
handling och kommer invånarna till godo. Medarbetarna ska stimuleras till att bedriva forskning
och utvecklingsarbete.
Entreprenörskap ska uppmuntras inom vår region. Entreprenöriellt tänkande hos alla
medarbetare ska tas tillvara och utvecklas, som till exempel smartare lösningar inom den egna
verksamheten eller möjligheter att delta i utbildningar för innovationer och starta
eget.
Ett antal företag i regionen bedriver FoU- verksamhet som har direkt bäring på Region
Kronoberg. Samverkan med sådana företag gynnar innovation inom såväl företagen och som
inom hälso- och sjukvården.
Regionens forsknings- och utvecklingsenhet (FoU Kronoberg), utvecklingsavdelningen och den
medicinska kommittén är viktiga resurser i vårt samlade kvalitetsarbete. Region Kronoberg
innebär ett vidgat ansvar för regional utveckling, infrastruktur och kultur. Det betyder att FoU
också får ett annat ansvar och en organisation, som motsvarar detta ansvar.
Region Kronoberg ska vara klimat- och miljösmart
För Region Kronoberg ska hållbarhet gå som en grön tråd genom alla led i arbetet. Region
Kronoberg ska driva på utvecklingen av en hållbar region, där framtidens klimatutmaningar är
centrala tillsammans med en välmående befolkning. Verksamheten ska bedrivas så att klimat- och
miljöpåverkan minimeras och bidrar till att nationella och regionala miljömål uppnås. Vi ska
24
fortsatt minska vår egen användning av fossila drivmedel i Region Kronobergs fordon och inom
kollektivtrafikens samtliga fordon. I kommande upphandling av sjukresor och serviceresor,
möjliggörs en övergång till fossilbränslefri trafik även inom detta område. Region Kronoberg ska
eftersträva ett bra produktval genom en minskning av plaster från fossila bränslen i hälso- och
sjukvårdsmaterial.
Maten är en viktig del av vår verksamhet eftersom näringen från maten är grundläggande för vår
hälsa. Inköp av ekologiska livsmedel i ska öka till 53% 2016 och 60 % 2018. Region Kronobergs
produktionskök är KRAV- certifierade.
En hållbar ekonomi i balans
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.
En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt
kollektivtrafik.
Landsting och regioner ansvarar för två av de mest expansiva verksamheterna i det offentliga
Sverige, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Resurserna i form av personalens kompetens,
utrustning, med mera ska användas på ett sådant sätt att de ger största möjliga bidrag till att nå
målen nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Region Kronoberg står inför ett investeringsbehov på närmare 3 miljarder de kommande åren,
framförallt i sjukhusbyggnader som stödjer verksamhetsutvecklingen. Målet är att investeringar
långsiktigt ska vara självfinansierade, det vill säga att självfinansieringsgraden av investeringar
långsiktigt ska vara 100 procent.
25
Som ett led för att uppnå en hållbar ekonomi ska Region Kronoberg ha ett resultatmål över tid
om 2 %. Det medför sammantaget årligen ett resultatkrav på 100 miljoner kronor, motsvarande 2
procent av de samlade intäkterna för skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella
statsbidrag.
Region Kronoberg ska göra en utredning avseende olika finansieringsalternativ för
lokalinvesteringar. Konsekvenser av olika andelar direktfinansiering respektive lånefinansiering
ska belysas.
Hälso- och sjukvården har sedan centrumbildningen haft sanktionerade budgetunderskott. För
att uppnå en tydligare budgetstyrning inom hälso- och sjukvården ska centrumorganisationerna
ha en realistisk budget där det förväntade resultatet är noll. Nuvarande underskott skall istället
ligga under Hälso- och sjukvårdsnämnden centralt. Det är nämndens ansvar att under perioden
2016-2018 arbeta bort det centrala underskottet.
Konsekvenser av regeringens budget för Kronobergs län
Regeringen föreslår nu en höjd arbetsgivaravgift för unga. Region Kronoberg, liksom andra
landsting, regioner och kommuner, beräknas få kompensation för detta av staten, men
näringslivet får ingen kompensation. Denna höjning kommer naturligtvis att få konsekvenser,
inom framförallt exportberoende näringar, men även inom restaurang- och turismbranschen där
många unga arbetar. De privata vårdcentralerna och de privata vårdföretagen får inte heller någon
kompensation och kommer således drabbas hårt av denna höjda arbetsgivaravgift. Här måste
konkurrensneutraliteten säkerställas.
Enligt Riksdagens utredningstjänst beräknas arbetsgivarhöjningen motsvara 565 heltidstjänster i
Växjö i den privata sektorn, drygt 175 miljoner kronor, i Tingsryd 78 miljoner och så vidare. För
parti- och detaljhandeln i vårt län innebär kostnadshöjningen drygt 64 miljoner kronor och
motsvarar cirka 215 jobb. Det innebär ett hårt slag för bland annat turismen i länet där många
ungdomar arbetar. ( Källa, Svensk Handel, SCB)
Som regionalt utvecklingsorgan är det därför viktigt för Region Kronoberg att kartlägga
konsekvenserna av höjningen och att föreslå åtgärder för anpassning till den förda politiken.
Enligt riksdagens utredningstjänst har ROT- och RUT-avdrag framgångsrikt omvandlat många
svarta jobb till vita. Ett minskat avdrag påverkar många av våra företagare här i länet. De allra
flesta kommer att behöva skära ned på antalet anställda och en del tror till och med att det blir
svårt att fortsätta att bedriva sin verksamhet när denna försämring träder i kraft.
ROT-avdragen har inneburit att utförarna mer än fördubblats i länet och 27 000 ROT-avdrag
gjordes i Kronoberg under 2014. Även denna utveckling behöver följas av Region Kronoberg.
Regeringens budget innehåller även höjd bränsleskatt vilket drabbar ett län som Kronoberg extra
hårt. Region Kronoberg ska genomföra en utredning för att undersöka på vilka sätt som
kronobergarna drabbas.
Rehabgarantin och Sjukskrivningsmiljarden har spelat en stor roll för att stödja utvecklingen av
vården. Äldremedel har tidigare finansierat bland annat läkemedelsgenomgångar. När dessa
medel nu försvinner ställs krav på att upprätthålla uppnådda resultat utan att resurser tillförs
vilket riskerar bli en belastning i olika vårdverksamheter. Den tidigare prestationsbaserade
kömiljarden ersätts av tillgänglighetsmedel som baseras på antal invånare. Region Kronoberg
förlorar pengar på detta och incitamenten att prestera bättre försvinner.
26
Förslag prioriteringar 2016-2018
TABELL: Sammanställning nettokostnad, finansiering och resultat
Mnkr, prioriteringar per år
2016
2017
2018
Budgeterad nettokostnad fg år
Generell uppräkning
Prioriteringar
Hälso- och sjukvård
Trafik
Regional utveckling
Kultur
Grimslövs folkhögskola
Regiongemensamt
Vårdval
Tandvård
Summa prioriteringar
5 077
140
5 307
158
5 530
170
35
11
1
1
0
21
15
7
90
9
-1
0
0
0
47
9
0
65
-14
-2
0
0
0
27
7
0
18
Budgeterad nettokostnad
5 307
5 530
5 718
Prognos finansiering
5 395
5 581
5 768
17
8
3
17
8
3
17
8
3
11
-27
0
11
-58
0
11
-86
0
5 408
5 562
5 722
101
33
4
Statsbidrag - tillgänglighet/professionsmiljard
Statsbidrag - cancersatsning
Statsbidrag - glasögonbidrag
Finansnetto
Finansiell kostnad pensioner
Justering skattesats
Prognos finansiering
Resultat
27
TABELL: Preliminär driftram per nämnd
Budget
2015
Budget
2016
Budget
2017
Budget
2018
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Trafiknämnd
Regional utvecklingsnämnd
Kulturnämnd
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
3 406
291
49
50
10
3 441
302
50
51
10
3 450
301
50
51
10
3 437
300
50
51
10
Summa nämnder
3 806
3 854
3 863
3 848
839
855
863
870
4 646
4 708
4 726
4 718
Regionservice
Regionstab
Regiongemensamt
Förtroendemannaorganisation
24
69
306
32
26
69
332
32
26
69
378
32
26
69
405
32
Summa ledning och stöd
431
458
505
532
Generell prisuppräkning
Verksamhetens nettokostnad
5 077
140
5 307
298
5 529
468
5 718
Finansiering
5 158
5 408
5 562
5 722
81
101
33
4
Nämnd / regiongemensamt
Vårdval
Summa nämnder och vårdval
Resultat
28
Kapiteringsersättning vårdval och barntandvård
Vårdersättning vårdval Kronoberg
Vårdersättningen1 för år 2015, uppgår till 3 694 kronor exklusive momsersättning per listad och
år. Prisuppräkning för år 2016 görs med 2,7 procent enligt LPI inklusive läkemedel. Därmed
uppgår vårdersättningen för år 2016 till 3 794 kronor.
TABELL: Vårdersättning Kronoberg 2015
Vårdersättning Kronoberg kronor per listad och år
Vårdersättning 2014-01-01
3 694
Indexuppräkning, LPI inkl läkemedel 2,7 %
100
Vårdersättning 2015
3 794
Ink lusive 2 % momsersättning
3 870
När vårdersättningen för år 2016 inkluderas med momsersättning (2 procent) uppgår
vårdersättningen till 3 870 kronor per listad och år.
Barntandvårdspeng
Uppräkning av barntandvårdspengen görs med 3,0 procent (LPI exklusive läkemedel). Barntandvårdspengen för år 2016 uppgår därmed till följande, uttryckt i kronor per barn och år:
TABELL: Barntandvårdspeng 2016
Barntandvårdspeng kronor per barn och år
á-pris 2015 Uppräkning á-pris 2016
Behandlingsansvar 3-19 år
1 278
38
1 316
Områdesansvar 0-2 år
258
8
266
Områdesansvar 3-19
162
5
166
1
Vårdersättningen är viktad till 90 procent efter vårdtyngd, ACG (Adjuster Clinical Groups) och 10 procent efter risk för
ohälsa baserat på sju olika socioekonomiska variabler, CNI (Care Need Index).
29
2016
2017
2018
Centralt underskott (kvar sedan centrumbildningen)
Överskott div mindre centrala anslag
Överskott privata vårdgivare
Överskott anslag pensionskostnader 2016
22,0
-10,0
-5,0
-7,0
22,0
-10,0
-5,0
-7,0
22,0
-10,0
-5,0
-7,0
Ej genomförda effektiviseringar 2014 (av 47 mnkr)
Ej genomförda effektiviseringar 2015
Överskott anslag avskrivningar 2016
8,0
12,0
-20,0
8,0
12,0
-20,0
8,0
12,0
-20,0
5,0
6,0
2,9
2,0
10,0
6,0
2,9
3,0
10,0
6,0
2,9
4,0
0,5
1,0
1,5
10,0
20,0
30,0
7,0
4,0
1,5
7,0
4,0
4,4
7,0
4,0
4,4
Neonatal - resterande behov enligt budget 2015-2017
Samordnare asylsökande (50 % sjuksköterska)
STRAMA (rationell antibiotikabehandling)
Öppenvårdsurologi (prostatacancer) enligt budget 2015-2017
Barnahus 50 % av lokalkostnad (hyra, städ etc)
2,0
0,3
0,4
0,5
0,3
2,0
0,3
0,4
0,5
0,3
2,0
0,3
0,4
0,5
0,3
Processarbeten - vårdlogistik
Logoped Språkförskola Ljungby
2,0
0,4
2,0
0,4
2,0
0,4
Summa prioriterade områden
44,8
64,2
75,7
-10,0
-20,0
-45,0
34,8
44,2
30,7
Förslag till volymförändringar i driftram
(mnkr, ackumulerat)
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Prioriterade områden
Attraktiv arbetsgivare - delade turer/rotationstjänstgöring m m
Nytt avtal Obekväm arbetstid (OB)
Strukturella löneprioriteringar enligt budget 2015-2017
Allmän till specialistsjuksköterskor, trainee (AT för sjuksköterska)
enligt budget 2015-2017
AST (akademisk specialisttjänstgöring)
Läkemedelskostnader (bl a Hepatit C) och nya
behandlingsmetoder
Operationsmaterial /medicinskt material
Köpt vård (prishöjning i avtal med Region Skåne)
Serviceavtal Medicinsk fysik och teknik
Effektiviseringskrav
Vårdrelaterade infektioner, produktions- och kapacitetsplanering
mm
TOTAL VOLYMFÖRÄNDRING
30
Förslag till volymförändringar i driftram
2016
2017
2018
10,8
-3,0
-7,0
21,5
-6,0
-11,0
32,3
-9,0
-15,0
5,0
5,0
5,0
-1,8
-1,8
-1,8
3,8
3,8
3,8
3,5
2,0
0,4
0,1
2,5
2,0
1,5
0,4
2,4
1,5
2,0
3,0
0,4
2,4
Närtrafik (kompletteringstrafik)
Förbättrad täckningsgrad Öresundståg (92%, 94%, 97%)
3,0
-4,0
3,0
-8,0
3,0
-14,0
Summa prioriterade områden
12,8
15,3
13,6
System- och processförbättringar
-2,0
-5,0
-5,0
TOTAL VOLYMFÖRÄNDRING
10,8
10,3
8,6
(mnkr, ackumulerat)
Länstrafik
Prioriterade områden
Indexuppräkning nuvarande verksamhet
Ökade trafikintäkter (resandeökning) från 2016
Förslag prishöjning av biljettpriser (del av indexuppräkning)
Utökad tågtrafik Krösatåg Nord Nässjö – Alvesta – Växjö enligt
budget 2015-2017, bruttokostnad
Intäkter utökad tågtrafik Krösatåg Nord Nässjö – Alvesta –
Växjö enligt budget 2015-2017
Höjd skatt på förnyelsebara drivmedel, regiontrafik buss från
2015-01-01
Intäkter i Växjö stadstrafik lägre än Bokslut 2014 och Budget
2015
Höjda banavgifter från 2015-01-01
ERTMS – europeiskt styrsystem för järnvägstrafik
APC – Automatiskt passagerarräkningssystem – Öresundståg
Nya upphandlingar
Effektiviseringskrav
31
Förslag till volymförändringar i driftram (mnkr)
2016
2017
2018
Kompetensförsörjning (1 tjänst)
Bortfall av intäkt (delar idag kostnader med annan hyresgäst)
0,7
0,4
0,7
0,4
0,7
0,4
Summa prioriterade områden
1,1
1,1
1,1
0,0
0,0
0,0
1,1
1,1
1,1
2016
2017
2018
Etableringsstöd Kulturarvscentrum södra Småland enligt budget
2015-2017
0,2
0,4
0,4
Utökat stöd till Musica Vitae enligt budget 2015-2017
0,2
0,4
0,4
Summa prioriterade områden
0,4
0,8
0,8
Åtgärder som bidrar till nettokostnadsminskning
0,0
0,0
0,0
TOTAL VOLYMFÖRÄNDRING
0,4
0,8
0,8
Regional utveckling
Prioriterade områden
Effektiviseringskrav
Åtgärder som bidrar till nettokostnadsminskning
Förslag till volymförändringar i driftram (mnkr)
Kultur
Prioriterade områden
Effektiviseringskrav
32
2016
2017
2018
5,0
0,0
15,0
40,0
47,0
40,0
11,0
11,0
11,0
1,0
1,0
1,0
1,5
3,0
3,0
1,7
1,5
1,7
0,7
0,3
1,7
1,5
1,5
0,7
0,6
1,7
1,5
1,5
0,7
0,6
0,3
0,4
0,4
1,0
25,7
1,0
77,4
1,0
109,4
9,5
1,4
3,0
0,3
1,0
15,2
17,3
1,4
3,0
0,3
2,0
24,0
22,8
1,4
3,0
0,3
3,0
30,5
6,6
6,6
6,6
6,6
6,7
6,7
0,0
0,0
0,0
Regionservice och administration
-5,0
-10,0
-15,0
TOTAL VOLYMFÖRÄNDRING
42,5
98,0
131,6
Förslag till volymförändringar i driftram
(mnkr, ackumulerat)
Regionstyrelsen
Regiongemensamt
Pensionskostnader
Avskrivningar
Finansieringsbehov vårdval när sjukskrivningsmiljarden upphör
enligt budget 2015-2017
FoU /Universitet enligt budget 2015-2017
Ökade IT-kostnader för vårdinformationssystem och e-Hälsa
enligt budget 2015-2017
IT projekt och förvaltning
Rakel och GSM täckning (investering ca 10 mnkr)
E-arkiv
Upphandlingskompetens generalplanen
Ekologiska livsmedel (inklusive Grimslövs folkhögskola) enligt
budget 2015-2017
Fastighetsinvesteringar - planeringskostnader m m enligt budget
2015-2017
Entreprenörskap
Summa regiongemensamt
Vårdval
Befolkningsökning
Kompensation utökat uppdrag BVC med ett andra hembesök
Mobil läkare primärvården enligt budget 2015
Vårdval Kronoberg primärvården - tillgång till Medibas
Psykologer till vårdcentraler
Summa vårdval
Tandvård
Tandvård - nödvändig tandvård, barntandvårdspeng m m
Summa tandvård
Förtroendemannaorganisation
Summa förtroendemannaorganisation
Effektiviseringskrav
33
Investeringsram
Regionfullmäktige beslutar i juni året innan budgetåret om investeringsram för budgetåret. I
början på aktuellt budgetår beslutar landstingsstyrelsen om en mer detaljerad investeringsplan.
Det görs även en tilläggsbudgetering av oförbrukade anslag från föregående år som beräknas
utföras kommande år istället.
Investeringsram2 för investeringar år 2016 uppgår till totalt 611 miljoner kronor.
TABELL: Sammanställning investeringsram 2016 med plan 2017-2018
2015
2016
2017
2018
272
475
599
396
Utrustning i samband med fastighetsinvesteringar
Investering medicinteknik (MT) och återanskaffning
77
36
45
36
38
36
40
37
Investering informationsteknik (IT)
22
23
33
24
Inventarier intäktsfinansierad verksamhet
15
15
15
15
Övriga inventarier
17
17
17
17
438
611
738
528
Investeringsram (miljoner kronor)
Fastigheter
Summa
DIAGRAM: Total investeringsnivå i förhållande till avskrivningar
2 I investeringsramen ingår även investeringar i inventarier och fastighetsinventarier för de intäktsfinansierade verksamheterna. För närvarande
gäller det rättspsykiatriska regionkliniken, Vårdval Kronoberg, del av tandvårdscentrum (konkurrensutsatt vuxentandvård), mikrobiologin inom
medicinskt servicecentrum samt hjälpmedelscentralen inom primär- och rehabcentrum. Dessa verksamheter ska resultatmässigt finansiera sina
egna investeringar i utrustning och övriga inventarier och äger därmed en större självständighet i investeringsbesluten. Investeringsramen ska
spegla landstingets totala investeringar och vara underlag för behov av finansering, varför dessa investeringar måste ingå som underlag som en del i
helheten.
34
Regionfullmäktiges resultatmål
TABELL: Resultatbudget 2016-2018 jämfört med 2014 och 2015
RESULTATBUDGET (mnkr)
Verksamhetens intäkter och kostnader, netto*
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader*
-varav finansiell del pensioner
SUMMA FINANSIERING
ÅRETS RESULTAT*
Utfall
Budget
Budget
Plan
Plan
2014
2015
2016
2017
2018
-4 480
-186
7
-4 659
-4 865
-212
0
-5 077
-5 106
-201
0
-5 307
-5 309
-221
0
-5 530
-5 497
-221
0
-5 718
3 847
954
42
-28
-18
4 815
156
4 149
1 016
26
-33
-25
5 158
81
4 353
1 070
12
-28
-27
5 408
101
4 533
1 075
12
-59
-58
5 562
33
4 714
1 082
12
-87
-86
5 722
4
0
0
0
101
33
4
Justering skattesats
JUSTERAT RESULTAT enligt balanskravet
156
81
DIAGRAM: Landstinget Kronobergs resultatutveckling i förhållande till
landstingsfullmäktiges resultatmål
Resultatutveckling (mnkr)
160
120
156
146
108
100
100
81 81
80
112
101102
100
71
64
40
33
4
0
Utfall 2014
Prognos 2015
Prel Budget 2016
Plan 2017
Plan 2018
Budget (Finansplanen)
Bokslut/Prognos
Landstingsfullmäktiges resultatmål
Justerat resultat enligt balanskravet
35
Underlag långsiktig investeringsplanering 2015-2020
År/miljoner kronor
Beslutade och pågående
CLV Strålbehandling
VC Tingsryd
Nybyggnad av VC Strandbjörket
CLV kliniskt träningscentrum
CLV ombyggnad scopienhet
CLV ombyggnad ögon
CLV ombyggnad röntgen
CLV och LL klinisk kemi
Nybyggnad folktandvård Teleborg
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Summa
110
20
3
0
19
38
3
10
7
10
85
51
0
0
0
4
25
20
30
6
10
20
21
246
20
3
0
19
42
38
50
58
16
Löpande årligen
Mindre ombyggnad fastigheter inkl reinvestering
MT-investeringar
Övr inventarier/återanskaffning
IT-investeringar
Oförutsett (inkl konstnärlig utsmyckning)
Inventarier/utrustning intäktsfinans vsh
126
34
20
16
22
17
17
150
59
20
16
23
17
15
161
60
20
16
33
17
15
150
57
20
17
24
17
15
131
38
20
17
24
17
15
133
39
20
17
25
17
15
851
287
120
99
151
102
92
15
136
305
301
208
140
1 105
5
60
120
95
20
Generalplan centrallasarettet Växjö
Nybyggnad L-huset samt BB/förlossning
Dagvård onkologi
Ombyggnad avd 13
Ombyggnad avd 33+gynmott
Ombyggnad MFT
Ombyggnad plan 9 specialisttandvård
Nybyggnad av barnens hus
0
11
24
25
11
1
5
15
10
Nybyggnad patologi
Nybyggnad P-hus
10
Flytt av jourrum+omklädn
Ombyggnad vårdavdelningar 1,3,4,5
11
Ombyggnad IVA
30
95
70
40
40
4
Ombyggnad ortopedmottagning
90
11
24
53
11
16
230
30
80
70
28
40
54
10
15
25
21
175
164
Vuxenpsykiatrin
15
150
150
5
Habiliteringen
Hjälpmedelscentralen
5
15
Ombyggnad vårdcentralen Teleborg
1
10
9
18
65
57
Ombyggnad sterilcentral+operation
5
25
20
Ombyggnad vårdavdelningar 2,3,4, 5, 6
Omdisponering mottagning
8
25
25
2
Omdisponering ambulans och akutmottagning
5
15
10
50
0
36
611
100
100
0
410
315
50
55
20
20
28
37
738
50
255
50
25
3
25
12
108
17
30
Ej detaljplanerat
290
11
120
30
Generalplan Sigfridsområdet och övrigt
Summa
40
20
Ej detaljplanerat
Generalplan Ljungby lasarett
300
528
376
50
50
323
2 866
Produktionsplanering IT 2014-2018
Projekt
Mindre projekt
2014
2015
2016
2017
2018
12 600
15 000
15 000
15 000
15 000
4 000
6 000
3 000
2 000
2 000
Projekt >700 timmar
Cosmic Uppgradering 8.0
Cosmic Uppgradering 8.1
Cosmic hälsoärende
Cosmic arkivering
Cosmic 8.2
Cosmic 8.3
Hemmonitorering integr med Cosmic
Införa Nova Ward Whiteboard
CDS Beslutsstöd flera realtidsstöd
RIS PACS
Införande av åtkomstkontroll datanät
Införande virtuella nät
Biverkningsrapporter till LM-verket
IT-arbetsplats 2014
Backbone
Nytt ITSM
Region Kronoberg
Flytt IT A38
Anskaffa och införa övervak-sys
Biztalk uppgradering
PDMS-system
Platina
Ekonomisystem
HR-system
T4
Summa projekt >700 timmar
18 800
Summa planerade projekt totalt
Backlogg (ingående för året)
Kapacitet projekt
Backlogg (utgående för året)
Kapacitet projekt
Förvaltning
Total kapacitet
7 000
1 500
1 500
800
800
700
2 800
500
4 500
1 800
4 000
3 500
2 000
1 200
1 000
4 000
1 600
500
500
800
800
500
500
4 000
500
1 000
800
29 500
1 000
3 400
500
1 000
200
19 400
2 000
4 250
5 000
2 500
2 000
18 750
14 100
31 400
23 400
30 000
24 800
44 500
24 800
41 000
28 300
34 400
28 300
40 400
22 300
33 750
22 300
35 100
20 950
29 100
20 950
34 000
16 050
30 000
67 000
97 000
41 000
72 900
113 900
40 400
76 900
117 300
35 100
82 200
117 300
34 000
83 300
117 300
3 400
3 400
3 400
Utökning med 2 tjänster fr o m 2016
37
5 100
5 000
2 500
Nettokostnadens uppräkning utgår ifrån SKL:s sammanvägda landstingsprisindex (LPI) 3.
TABELL: Uppräkning av driftramens intäkter och kostnader
Prognosantaganden
Budget
Budget
Plan
2015
2016
2017
Plan
2018
Landstingsprisindex (LPI) inklusive läkemedel
2,2%
2,7%
2,8%
3,3%
Landstingsprisindex (LPI) exklusive läkemedel
2,9%
3,0%
3,3%
3,9%
Lönekostnader
3,2%
3,5%
3,7%
3,8%
Patientavgifter
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Läkemedelskostnader*
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Köpt vård
2,2%
2,7%
2,9%
3,5%
Regionvårdsintäkter
Övriga driftkostnader och intäkter
2,2%
1,9%
2,7%
1,9%
2,9%
2,2%
3,5%
2,3%
Verksamhetens nettokostnad
* Eget resurstillsko tt, se vo lymfö rändringar
För Region Kronoberg förväntas en befolkningsökning på strax under 1% för planperioden.
Detta är något under riksgenomsnittet som ligger på drygt 1%.
TABELL: Befolkningsutveckling 2016-2018 jämfört med 2014 och 2015
INVÅNARE
Invånare Kronoberg per 1 november
Utfall
Budget
Budget
Plan
2014
2015
2016
2017
Plan
2018
188 793
190 596
192 298
193 741
195 050
Ökning Kronoberg jfr med fg år (procent)
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
Ökning landet jfr med fg år (procent)
1,1%
1,1%
1,1%
0,9%
Intäktsutveckling
I denna budget används Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognostiserade
uppräkningsfaktorer för riket och Kronoberg avseende skatteunderlaget för perioden 2016-20184.
I dagsläget finns endast en överenskommelse om läkemedelsbidraget för 2015. För 2016 och
framåt finns det ingen överenskommelse, och det finns därmed en osäkerhet kring nya dyra
läkemedel. I nedanstående tabell ligger bidraget enligt överenskommelsen för 2015 som prognos
för 2016-2018. Regeringen har slutit en överenskommelse med Läkemedelsindustriföreningen
om att införa en takprismodell för äldre läkemedel som medför att kostnaderna och därmed
bidraget förväntas minska med 4 mnkr per år 2016 och 2017. Prognosen för 2015 år 418 mnkr.
3
Enligt SKL:s Ekonominytt nr 8/2014, 2014-04-29.
Skatteprognos per 2015-02-19. Till tjänstemannaförslag 2 i maj kommer en uppdaterad skatteprognos att finnas. Då kommer
även uppgifter om eventuella satsningar eller förändringar från regeringens vårproposition att finnas med.
4
38
TABELL: Intäktsutveckling 2016-2018 jämfört med 2014 och 2015
INTÄKTSUTVECKLING
Utfall
Budget
Budget
Plan
2014
2015
2016
2017
2018
Skatteintäkter (Mnkr)
3 847
4 149
4 353
4 533
4 714
Skattesats kr per skattekrona
11,21
11,60
11,60
11,60
11,60
20 555
21 976
22 841
23 575
24 332
537
610
628
637
644
707
-169
794
-164
849
-159
884
-165
921
-171
Skatteintäkt kr per invånare
Plan
Skatteunderlagsutveckling (procent)
Utjämning (Mnkr)
Inkomstutjämningsbidrag (Mnkr)
Kostnadsutjämning (Mnkr)
Strukturbidrag (Mnkr)
46
46
47
47
47
Regleringsavgift (Mnkr)
-47
-66
-109
-129
-154
Generella statliga statsbidrag (Mnkr)
Läkemedelsförmånen /Mnkr)
417
417
406
406
414
414
410
410
410
410
Summa skatt, utjämning och generella statliga bidrag
4 801
5 165
5 395
5 581
5 768
Intäktsökning jämfört med föregående år (procent)
Intäktsökning exklusiv skattehöjning (procent)
7,3%
2,9%
7,6%
4,0%
4,5%
4,5%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
TABELL: Bokslut 2014 Landstinget Kronoberg – obalans och centrala tillfälliga överskott
200
Utfall 2014
150
100
50
0
-50
-100
Centrala överskott - ej långsiktiga medel
-150
Resultatet för 2014 förbättras av tillfälliga statsbidrag, överskott på centrala anslag för bland annat
pensioner och en positiv finansiering jämfört med budget. Exkluderat för detta har
kärnverksamheten en ekonomisk obalans som kräver åtgärder för att uppnå en långsiktigt
ekonomisk balans.
TABELL: Kostnadsutveckling 2016-2018 jämfört med 2014 och 2015
KOSTNADSUTVECKLING
Utfall
Budget
Budget
Plan
2014
2015
2016
2017
2018
Nettokostnader (Mnkr)
4 666
5 077
5 338
5 573
5 791
Nettokostnadsutveckling (procent)
4,8%
8,8%
5,1%
4,4%
3,9%
2,4%
2,8%
2,7%
3,2%
2,8%
3,2%
Varav skatteväxling
Landstingsprisindex (LPI)
Landstingsprisindex (LPI) exklusive läkemedel
Plan
3,7%
2,2%
2,9%
1,9%
2,5%
39
Enligt Öppna jämförelser ligger Kronobergs totala kostnader för hälso- och sjukvård/invånare
strax under genomsnittet. Kostnaderna för primärvård och läkemedel är låga, medan kostnaderna
för den specialiserade somatiska vården ligger över genomsnitt. I jämförelsen finns inte någon
möjlighet att justera för strukturella skillnader. Nationella studier visar att Kronoberg har en hög
andel vårdrelaterade infektioner. Här finns en förbättringspotential avseende resursutnyttjande.
Ambitionsnivån i utbyggnaden av kollektivtrafiken kommer att påverka Region Kronobergs
ekonomiska förutsättningar. Beslut om Region Kronobergs trafikförsörjningsprogram 2015-2025
fattas i juni av regionfullmäktige. Utmaningen för Region Kronoberg är att prioritera och
balansera de ekonomiska resurserna med de växande behoven.
Region Kronobergs pensionskostnader har ökat mycket de senaste åren, och det är flera faktorer
som detta beror på. I likhet med andra kommuner och landsting har regionen kostnader från två
olika system. Pension intjänad före 1998 kostnadsförs först vid utbetalning. Och pension intjänad
efter 1998 kostnadsförs samtidigt som den intjänas. Bedömningen för kommande
planeringsperiod är att pensionskostnader fortsätter att öka kraftigt.
Tabell: Prognos pensionskostnader 2015-2018
Prognosantaganden
Budget
Budget
Plan
2015
2016
2017
Plan
2018
400
414
439
488
25
27
58
86
425
441
497
574
Pensionskostnader (Mnkr)
Pensionskostnader exkl finansiella poster
Finansiella kostnader pensioner
Pensionskostnad totalt
Parametrar för beräkningen
Inflationsuppräkning
0,2%
0,2%
2,0%
3,3%
Prisbasbelopp
44 500
44 589
45 481
46 982
Inkomstbasbelopp
58 100
59 494
61 755
64 472
Den finansiella kostnaden består av ränteuppräkning och förändring av prisbasbelopp (inflation).
Detta för att pensionsförmånerna värdesäkras med förändringen av prisbasbeloppet.
När KPA gör våra prognoser använder de sig av prognosparametrar som de får från SKL. Har vi
en låg inflation blir basbeloppsuppräkningen låg (2014 var basbeloppsuppräkningen negativ p.g.a
deflation). Enligt SKLs antaganden ökar inflationen till 2 % år 2017 och 3,3 % år 2018 vilket gör
att basbeloppsuppräkningen i den finansiella kostnaden också ökar.
Kostnaden för den förmånsbestämda ålderspensionen ökar också under prognosperioden (främst
2018 och 2019), vilket beror på löneökningar (prognoserna tar nu höjd för en löneglidning), men
framför allt beror det på SKLs senaste antagande om en hög inflation vilket gör att tidigare löner
räknas upp mer. Ett lågt inkomstbasbelopp gör att fler blir berättigade till förmånsbestämd
ålderspension och de som har rätten får en högre nivå. Ett högt prisbasbelopp gör att
pensionsunderlaget, som är det medelvärde av löner som används vid fastställandet av förmånen,
stiger. Detta påverkar också den finansiella kostnaden något då fler/större förmåner ska
värdesäkras med förändringen av prisbasbelopp.
40