Motion från Max Troendlé (MP) om bättre hemtjänst

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare
Jonas Sverkén
50044
Datum
2015-10-01
Ärendebeteckning
KS 2015/0528
Kommunfullmäktige
Motion från Max Troendlé (MP) om bättre
hemtjänst
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att omsorgsnämndens yttrande ska utgöra svar
på motionen från Max Troendlé (MP) om bättre hemtjänst.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Bakgrund
Max Troendlé (MP) föreslår i en motion att:
- omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera nya system för
hemtjänsten som kan ersätta dagens system, som skulle ge både
kvalitativa och ekonomiska förbättringar.
- omsorgsförvaltningen får i uppdrag att implementera det systemet som
utvärderingen kommer fram till är bäst för just Kalmar.
Omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Den samlade
bedömningen är att de yrkanden som motionen föreslår är redan pågående
uppdrag inom omsorgsverksamheten. I uppdraget med att registrera utförd tid
i hemtjänsten ingår att genom omvärldsbevakning följa modeller för ekonomioch kvalitetsstyrning inom hemtjänsten. Dessutom arbetar omsorgsförvaltningen vidare med de samlade åtgärdsförslagen som hemtjänstrapporten
innehåller.
Jonas Sverkén
kanslichef
Bilagor:
Motion
Omsorgsförvaltningens förslag till yttrande den 9 juli 2015
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 24 september 2015, § 71
Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatran 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│[email protected]
1 (3)
UTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-09-24
Omsorgsnämnden
§ 71
Motion - Bättre hemtjänst
Dnr ON 2015/0067
Handlingar
Tjänsteskrivelse 2015-07-09
Motion – Bättre hemtjänst
Bakgrund
Motionen hänvisar till andra kommuner i landet som i sin översyn av
hemtjänsten har infört andra system för att bevilja och administrera hemtjänst.
Genom andra rutiner för att beräkna tidsåtgång kan effektiviseringar göras som
minskar kostnader samtidigt som personal upplever mindre stress.
Yttrande
Yttrande är kommunicerat med Södermöre kommundelsförvaltning.
I omsorgsförvaltningens myndighetsutövning ingår ansvar att bevilja bistånd
enligt socialtjänstlagen. I myndighetsutövningen fattas beslut om vilka insatser
sökanden beviljas. I myndighetsutövningen ingår inte att fatta beslut om tid för
olika insatser. Däremot fattas beslut om beviljad tid för den interna
resursfördelningen och som underlag för omsorgsavgift.
Omsorgsnämnden har fattat beslut om att införa mobilt stöd i hemtjänsten
som en kvalitetssäkring av arbetet. Det ger bland annat en spårbarhet kring
insatser som utförs och den tid som ett hembesök tar. Detta är nu genomfört.
Omsorgsnämnden har beslutat att utförd tid i hemtjänsten ska registreras.
Syftet är att utförd tid ska ersätta beviljad tid vid intern resursförning och även
till privata utförare enligt LOV i Kalmar. Detta innebär att omsorgsnämnden
är förberedda att införa ett nytt system för resursfördelning som bedöms ge
både kvalitativa och ekonomiska förbättringar. Innan införandet ska systemet
vara kvalitetssäkrat.
I motionen hänvisas till Landskrona kommunen som har slopat sitt detaljerade
tidsstyrningssystem. Detta har skapat mindre stress och ökad delaktighet och
inflytande för både personal och omsorgstagare. Resultatet beskrivs som
mindre administration och bättre ekonomi. Vid uppföljning av verksamheten
Anslaget på kommunens anslagstavla den 2015-10-01
2 (3)
Omsorgsnämnden
UTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-09-24
används fortfarande tid för att se hur mycket hjälp som ges och hur mycket
omsorgstagaren ska betala. Detta är intressant att följa. Omsorgsförvaltningen
har kontakt med både Landskrona och Upplands Väsby för att ta intryck av
deras erfarenheter kring planering och resursfördelning.
En annan effekt i Landskrona är att tre privata hemtjänstföretag valt att lämna
kommunen eftersom ersättningssystemet upplevdes osäkert och att man inte
längre ersattes per timme.
Omsorgsförvaltningen har träffat och har fortsatt kontakt med Nordic
Healthcare Group som lanserat individuell behovsprövad segmentering (IBS).
Deras koncept är intressant och omsorgsförvaltningen har ett projektuppdrag
att se sambandet mellan beviljad och utförd tid enligt IBS. En genomlysning av
IBS i verksamheten skulle säkert påverka omfattningen av den tid som avsätts
för beviljade insatser.
Under 2014 gjordes en översyn av hemtjänsten där bland annat översyn av
arbetsmiljön ingick. Faktorer som personalens upplevelser av stress
undersöktes. Rapporten lyfte fram att planeringsverktyghet för hemtjänsten,
Laps care, orsakar stress pga. att de insatser som ska utföras är noga reglerade i
tid. Förslaget i översynen är bland annat att ta bort tiderna i
planeringsverktyget.
Omsorgsnämndens samlade bedömning är att de yrkanden som Miljöpartiets
motion är pågående uppdrag inom omsorgsverksamheten. I uppdraget med att
registrera utförd tid i hemtjänsten ingår att genom omvärldsbevakning följa
modeller för ekonomi- och kvalitetsstyrning inom hemtjänsten. Dessutom
arbetar omsorgsförvaltningen vidare med de samlade åtgärdsförslagen som
hemtjänstrapporten innehåller.
Beslut
Omsorgsnämndens samlade bedömning är att det nytänkande som Max
Trondlé, MP, nämnder i sin motion, ligger i äldreomsorgens allmänna
utveckling och ser positivt på de möjligheter det erbjuder. Däremot menar
nämnden att yrkandena egentligen redan ingår i de uppdrag som
omsorgsverksamheten redan har. Omsorgsnämnden beslutar därför att föreslå
kommunfullmäktige att inte ge nämnden de extra uppdrag som motionen yrkar
och att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.
__________
3 (3)
Omsorgsnämnden
UTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-09-24
Sekreterare
Marina Pull
Justeras
Michael Ländin
ordförande
Lene Polteg
TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare
Datum
Ärendebeteckning
Thomas Johansson
53515
2015-07-09
ON 2015/0067
Omsorgsnämnden
Motion - Bättre hemtjänst
Förslag till beslut
Omsorgsnämndens samlade bedömning är att de yrkanden som Miljöpartiet
framlägger i sin motion, redan är pågående uppdrag inom omsorgsverksamheten. Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att inte ge
nämnden de uppdrag som motionen yrkar och att kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Bakgrund
Motionen hänvisar till andra kommuner i landet som i sin översyn av hemtjänsten har infört andra system för att bevilja och administrera hemtjänst. Genom andra rutiner för att beräkna tidsåtgång kan effektiviseringar göras som
minskar kostnader samtidigt som personal upplever mindre stress.
Yttrande
Yttrande är kommunicerat med Södermöre kommundelsförvaltning.
I omsorgsförvaltningens myndighetsutövning ingår ansvar att bevilja bistånd
enligt socialtjänstlagen. I myndighetsutövningen fattas beslut om vilka insatser
sökanden beviljas. I myndighetsutövningen ingår inte att fatta beslut om tid för
olika insatser. Däremot fattas beslut om beviljad tid för den interna resursfördelningen och som underlag för omsorgsavgift.
Omsorgsnämnden har fattat beslut om att införa mobilt stöd i hemtjänsten
som en kvalitetssäkring av arbetet. Det ger bl a en spårbarhet kring insatser
som utförs och den tid som ett hembesök tar. Detta är nu genomfört. Omsorgsnämnden har beslutat att utförd tid i hemtjänsten ska registreras. Syftet är
att utförd tid ska ersätta beviljad tid vid intern resursförning och även till privata utförare enligt LOV i Kalmar. Detta innebär att omsorgsnämnden är förberedda att införa ett nytt system för resursfördelning som bedöms ge både
kvalitativa och ekonomiska förbättringar. Innan införandet ska systemet vara
kvalitetssäkrat.
Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef
Adress Box 848, 391 28 Kalmar │ Besök Skeppsbrogatan 55
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 35 25│[email protected]
ON 2015/0067
2 (2)
I motionen hänvisas till Landskrona kommunen som har slopat sitt detaljerade
tidsstyrningssystem. Detta har skapat mindre stress och ökad delaktighet och
inflytande för både personal och omsorgstagare. Resultatet beskrivs som
mindre administration och bättre ekonomi. Vid uppföljning av verksamheten
används fortfarande tid för att se hur mycket hjälp som ges och hur mycket
omsorgstagaren ska betala. Detta är intressant att följa. Omsorgsförvaltningen
har kontakt med både Landskrona och Upplands Väsby för att ta intryck av
deras erfarenheter kring planering och resursfördelning..
En annan effekt i Landskrona är att tre privata hemtjänstföretag valt att lämna
kommunen eftersom ersättningssystemet upplevdes osäkert och att man inte
längre ersattes per timme.
Omsorgsförvaltningen har träffat och har fortsatt kontakt med Nordic Healthcare Group som lanserat individuell behovsprövad segmentering (IBS). Deras
koncept är intressant och omsorgsförvaltningen har ett projektuppdrag att se
sambandet mellan beviljad och utförd tid enligt IBS. En genomlysning av IBS i
verksamheten skulle säkert påverka omfattningen av den tid som avsätts för
beviljade insatser.
Under 2014 gjordes en översyn av hemtjänsten där bl a översyn av arbetsmiljön ingick. Faktorer som personalens upplevelser av stress undersöktes. Rapporten lyfte fram att planeringsverktyghet för hemtjänsten, Laps care, orsakar
stress pga. att de insatser som ska utföras är noga reglerade i tid. Förslaget i
översynen är bl a att ta bort tiderna i planeringsverktyget.
Omsorgsnämndens samlade bedömning är att de yrkanden som Miljöpartiets
motion är pågående uppdrag inom omsorgsverksamheten. I uppdraget med att
registrera utförd tid i hemtjänsten ingår att genom omvärldsbevakning följa
modeller för ekonomi- och kvalitetsstyrning inom hemtjänsten. Dessutom
arbetar omsorgsförvaltningen vidare med de samlade åtgärdsförslagen som
hemtjänstrapporten innehåller.
Mattias Ask
Förvaltningschef
Bilagor: (Mp) motion – Bättre hemtjänst
Thomas Johansson
Avdelningschef
2015-06-03
Motion
Bättre hemtjänst
Våra äldre måste ha en komfortabel, lycklig och njutbar ålderns höst. En del av detta är att vi har
hemtjänst, så att våra äldre så länge som möjligt kan leva hemma, ofta med sin partner. Därför är
det viktigt att ha en kvalitativ hemtjänst där brukaren står i fokus.
Status quo i Sveriges kommuner är att bevilja äldrevård på antal minuter för varje syssla; 15 min
för att duscha, 10 min för att klä på sig, 15 min för att äta, 15 min promenad, o.s.v.. Detta skapar
stress hos den som utför arbetet, stress för brukaren, och mycket onödig och kostsam
administration.
Det finns några pionjärkommuner som Landskrona och Upplands Väsby, som har sett över deras
verksamhet i hemtjänsten, skrotat ”minut-systemet” och infört andra system för att bevilja och
hemtjänst, block- och nivåsystem respektive individuell behovsprövad segmentering (IBS) - med
mycket bra framgång.
I Landskrona kommun infördes ett så kallat block- och nivåsystem, som klassar in vårdtagarna på
den generella nivå tid de behöver, istället för att bevilja ett antal minuter för varje aktivitet. Den
minskade administrationen har lett till att både vårdtagaren och personalen har mer frihet att
anpassa vården utefter individens behov just den dagen och att båda parter blir mindre stressade kvaliteten har helt enkelt ökat.
Och fördelarna slutar inte där: i och med den minskade administrationen går det åt mindre pengar;
riktigt hur mycket Kalmar skulle kunna spara är svårt att säga, men omsorgsnämnden i
Landskrona kommun gjorde en underbar ekonomisk resa: från kraftigt underskott ett år till
överskott nästa - efter att ha organiserat om hemtjänsten. De räknar med att omorganisationen de
gjorde sparade mellan 6 och 9 miljoner.
Därför yrkar Miljöpartiet:
- att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera nya system för hemtjänsten som kan ersätta
dagens system, som skulle ge både kvalitativa och ekonomiska förbättringar.
- att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att implementera det systemet som utvärderingen
kommer fram till är bäst för just Kalmar.
Max Troendlé (MP)