en agenda för att främja utvecklingen av innovationer för en bättre

jämlik hälsa
en agenda för att främja ­
utvecklingen av innovationer för
en bättre och mer jämlik hälsa
förord
vi vill föra en aktiv
dialog – för att skapa
en mer jämlik hälsa
förord 3
inledning 4
visionen 6
trender och samhällsutmaningar 10
behov och utmaningar 18
insatser 26
noter 32
agendaprocessen och dess aktörer 33
utgivare: Malmö högskola
rapportförfattare: Anna Holmberg,
Margareta Rämgård och Mattias Esbjörnsson
textredigering: Lotta Solding, Ordspråk
formgivning: Jonny Andersson, Jadesign
2
jämlik hälsa
”Vi tror på en framtid med god och rättvis
­tillgång till hälsofrämjande tjänster för samtliga
invånare, oavsett ursprung eller socioekonomisk
status. Att undanröja ojämlikheter i hälsa skapar
ett r­ ättvisare samhälle och har en stor ekonomisk
potential i form av minskade kostnader för
vård och omsorg, förbättrad produktivitet och
­framväxten av produkt- och tjänsteinnovationer
inom hälsoområdet.”
E
u:s medborgare lever i genomsnitt
längre och har ett friskare liv än
tidigare generationer och hälsonivån
har stadigt förbättrats de senaste
­decennierna. Samtidigt finns det en
stor ojämlikhet i hälsa, både mellan
och inom eu:s medlemsstater. S
­ verige
har goda förutsättningar för att arbeta med att
främja social hållbarhet och jämlik hälsa. Som bas
har vi en välfärdsmodell som tar ansvar för hela
befolkningens hälsa i policys och p
­ olitiska styr­
organ. Denna modell ger en solid grund att bygga
vidare på och är på så sätt unik i en internationell
jämförelse. I takt med utvecklingen av ny kunskap,
­innovativa tekniker och alternativa arbetssätt finns
dock anledning att se över behoven av att utveckla
och förändra modeller och samverkansformer.
Den decentraliserade svenska styrningen för
­välfärdstjänster möjliggör ett aktivt lokalt arbete och
på många håll i landet arbetar man för att stärka
social hållbarhet och minska skillnaderna i hälsa:
skl (Sveriges Kommuner och Landsting)
arbetar aktivt tillsammans med folkhälsomyndig­
heten för att stärka social hållbarhet och minska
­skillnaderna i hälsa. Ett medlemsforum ”Mötes­
plats social hållbarhet” har skapats för att samla
och utbyta kunskap om social hållbarhet.1
I Skånes regionala utvecklingsstrategi ”Det
öppna Skåne 2030”2 (som tagits fram i dialog
med Skånes invånare, kommuner, m
­ yndigheter,
akademi samt näringsliv och idéburen sektor
under 2014), är arbetet för en förbättrad och
mer jämlik hälsa samt ­utvecklingen av framtidens
hälso- och sjukvård, centrala delar. Detta har
sedan följts upp i Region Skånes handlingsplan
för folkhälsoarbete 2015–2018, där social
hållbarhet är satt i fokus.3
Kommissionerna i Malmö, Östergötland och
Västra Götaland har alla undersökt de lokala
förutsättningarna att stärka social hållbarhet och
minska skillnader i hälsa. I Malmö stad håller
man nu som bäst på att implementera rekom­
mendationerna från Malmökommissionen.
I Göteborgs stad antog Kommunfullmäktige
2013 ett nytt folkhälsoprogram för staden, där
man utgått från de rekommendationer som
framkommit i de tre kommissionsarbetena och
i skl :s arbete. Göteborgs stad håller nu på
att genomföra ett stort förändringsprogram i
sin organisation, där stadens interna organisa­
tion strävar mot en ökad social ­hållbarhet som
­betonar policyförändringar och insatser.
I Stockholm stad har man enligt budget för
2015 planer på att tillsätta en kommission för
social hållbarhet.
Sveriges Läkarförbund har under 2014 tagit
fram en folkhälsopolicy för att främja hälsa och
förebygga ohälsa.
I början av februari samlades ett flertal e­ xperter
på folkhälsoområdet tillsammans med företrä­
dare för civilsamhället, myndigheter och närings­
liv för att tala om jämlik hälsa. Parollen var
”Samling för jämlik hälsa” 4 och ­arrangerades
av Social­departementet. Temadagen var en
upptakt till den kommission för jämlik hälsa
regeringen planerar att tillsätta under våren.
Vi kan i dag se ett ökat intresse från närings­
livet att arbeta med social hållbarhet och jämlik
hälsa, vilket vi tror är en förutsättning för framtida
satsningar. Näringslivet ser en stor potential för
utveckling av tjänster och produkter inom området.
Idéburna organisationer har varit en viktig aktör för
folkhälso­utvecklingen i Sverige, och de är också
en viktig aktör för framtiden. Folktandvården och
barnavårdscentraler är exempel på verksamheter
som idéburen sektor har bidragit till.
En satsning på innovationer för jämlik hälsa
bedöms leda till en bättre anpassad och mer
resurs­effektiv hälsosektor genom nya arbetssätt
och ­metoder, ökad sysselsättning, nya tjänster
och ­produkter, nya affärsmodeller samt export av
­tjänster, produkter, utbildning och kunskap.
Målsättningen med agendaarbetet har varit att
samla representanter från alla sektor (näringsliv,
­offentlig sektor, akademi, idéburen sektor och
­invånare) för att skapa en samverkansplattform
kring hälsofrämjande arbete och innovationer. Vi
kan redan nu se att agendaarbetet har bidragit till
ytterligare mobilisering för hälsoområdet och en
aktiv dialog ­mellan olika aktörer.
Charlotte Ahlgren Moritz, Malmö högskola
Anna Maria Drake, Lunds universitet
Mikael Stamming, Region Skåne
Carl Älfvåg, Länsstyrelsen Skåne
Birgitta Vilén Johansson, Malmö Stad
Eva Hall, Svenska Röda Korset
jämlik hälsa
3
inledning
kraftsamling för att
möta utmaningen
om att uppnå en mer
jämlik hälsa
D
enna agenda syftar till att möta
Sveriges utmaning med att uppnå
en jämlik hälsa i befolkningen.
För att ta sig an denna utmaning
behövs en kraftsamling från alla
berörda aktörer. Agendan är där­
för framtagen i samverkan mellan
offentlig sektor, idéburen sektor, näringsliv, akademi
och medborgare.
Agendan beskriver vikten av att Sverige minskar
den ojämlika hälsan och ökar den generella hälsan
för att skapa ett hållbart samhälle. ­Agendan b
­ elyser
de utmaningar och behov som vi ­behöver ta itu med
för att uppnå en jämlik hälsa i ­befolkningen.
Agendan åskådliggör Sveriges potential och
goda förutsättningar för att utveckla innovations­
området till ett nationellt styrkeområde.
För att realisera visionen om att Sverige ska
vara ledande inom utvecklingen av innovationer för bättre och mer jämlik hälsa pekar
agendan ut ett antal verktyg, insatser och kunskaps­
områden som behöver utvecklas.
Agendans horisont sträcker sig fram till år 2035,
men fokuserar främst på insatser fram till år 2025.
Det slutgiltiga målet – att uppnå en jämlik hälsa i
befolkningen – gör det långsiktiga perspektivet nöd­
vändigt. Det kortare perspektivet behövs för att koppla
agendan till aktörernas planerings- och strategi­arbete.
Dessutom knyter det kortare perspektivet an till de
pågående regionala och lokala arbetena.
Stora utmaningar
Morgondagens samhälle står inför ett antal stora
utmaningar varav befolkningens hälsa är en.
En god och jämlik hälsa hos befolkningen och
en f­ungerande vård och omsorg är viktiga förut­
sättningar för en hållbar samhällsutveckling och
tillväxt. En stor utmaning för samhället kommer att
vara att minska den ojämlika hälsan och öka den
generella hälsan genom att främja mer hälsosamma
levnadsvanor, särskilt med fokus på barn och unga
för att möjliggöra en bra start i livet, att förebygga
sjukdom, samt att göra individerna till medaktörer
i utvecklingen av smartare och bättre hälsotjänster
och varor.
4
jämlik hälsa
Detta ska ske i en tid då vi står inför kraftigt
ökade kostnader i hälso- och sjukvården och
en ­förskjutning i den klassiska befolknings­pyramiden,
till fördel för högre medellivslängd. Allt fler nationer
har liksom Sverige en allt mer åldrad befolkning och
allt fler som överlever allt längre med ett flertal lång­
variga sjuk­domar. Detta är ett resultat av både bättre
­medicinska behandlingsmetoder och bättre läke­medel,
något som ibland beskrivs med uttrycket vår tids
­medicinska paradox.
Parallellt med denna demografiska utveckling
ökar antalet personer med livsstilsrelaterade
sjukdomar och ohälsa. Befolkningstillväxt och ett
ökande antal flyktingar och migranter fordrar större
förebyggande satsningar inom hälso- och sjukvårds­
området. Forskning visar att skillnader i hälsa mellan
samhällets olika grupper ökar och att individens hälsa
är beroende av såväl genetiska som socioekonomiska
och geografiska faktorer.5 Redan idag ställer denna
utveckling krav på samhällsekonomiska prioriteringar,
något som kommer att bli allt tydligare framöver.
Individuell angelägenhet
En samhällelig trend, som sker samtidigt med dessa
utmaningar, är att god hälsa och välbefinnande i allt
högre utsträckning är på väg att bli en individuell ange­
lägenhet. Vi ser en ökad medvetenhet och ett utökat
personligt engagemang i val av livsstil och aktiviteter,
i syfte att behålla en god hälsa och hög livskvalitet för
vissa grupper i samhället. Samtidigt ökar skillnaderna
mellan utfallet i hälsa hos olika grupperingar.
Detta ställer höga krav på den enskilda individen,
som utöver att ha tillgång till nya välfärdstjänster också
behöver ha god kunskap om vad som främjar en
hälsosam livsstil. Krav ställs också på samhället, som i
sin samhällsplanering och folkhälsoplanering måste ha
hälsa och välbefinnande i fokus för att skapa förutsätt­
ningar för en jämlik hälsoutveckling hos medborgarna.
I morgondagens samhälle, med en ökad ­migration
och mångfald, kommer det att behövas ett utbud
av tjänster och varor som är anpassade till olika
­grupper i samhället utifrån deras specifika behov,
livssituation, förutsättningar och preferenser. Det
måste också fi­ nnas ett utbud som gör det möjligt för
alla individer att engagera sig i sin hälsa utifrån sina
f­örutsättningar. ­Fram­tidens hälsotjänster och varor
måste vara ­lättillgängliga för alla medborgare och
vara ­utvecklade tillsammans med användaren för
att vara ­attraktiva och funktionella.
Stor tillväxtpotential
I detta ligger en stor potential för utveckling av en
­internationell marknad för hälsotjänster och hälso­
produkter, som möjliggör för användaren att hantera
sin hälsa och välbefinnande på det sätt som passar
individen bäst, utifrån sina förutsättningar och sin livs­
situation, för att förändra sina levnadsvanor. Samtidigt
kommer det att uppstå behov av tjänster och varor
som sätter hälsan i fokus vid till exempel utveckling
av skolans, barnomsorgens och äldreomsorgens
­verksamheter och då man planerar för städer, trafik
och rekreation.
En god och jämlik hälsa i befolkningen är centralt
för en hållbar samhällsutveckling och tillväxt, eftersom
den påverkar produktionen genom att fler människor
kommer i arbete, får högre produktivitet i arbetet samt
fler produktiva år i arbetslivet. Likaså kan innovatio­
ner inom området leda till hälsoekonomiska effekter
tack vare förbättrade välfärdstjänster, arbetssätt och
processer inom hälso- och sjukvård samt omsorg.
Innovationerna kan också leda till utveckling och
­marknadsintroduktion av nya tjänster och produkter
inom hälsoområdet.
Vikten av samverkan
Hälsofrämjande arbete kan inte enbart bäras av hälsooch sjukvårdssektorn. För att uppnå målet med en
jämlik hälsa måste internationella såväl som nationella
aktörer förändra de klyftor som finns när det gäller
levnads­villkor. Detta fordrar förändringar på policy­
nivå i sam­verkan mellan flera aktörer: stat, idéburen
sektor, lokala myndigheter, internationella aktörer och
­näringslivet
För att skapa förutsättningar för att nå visionen
krävs en nationell satsning i att utveckla innovationer
för en bättre och mer jämlik hälsa. Man bör dock
vara uppmärksam på de lokala variationer som
före­kommer, då det finns stora skillnader mellan till
exempel storstad och landsbygd. Lösningarna måste
möta respektive områdes specifika behov.
jämlik hälsa
5
visionen
sverige ska leda
utvecklingen av
hälsoinnovationer
6
jämlik hälsa
V isi o n e n i n n e b ä r
at t S v e r i g e å r 2 0 2 5 :
1
Har en mer jämlik hälsa,
där den sociala g
­ radienten mellan olika
grupper i samhället har minskat.
2
Har högre produktivitet
och använder ­samhällets resurser bättre.
3
S
verige är ett välfärdsland och
har en unik världsledande ställning
när det gäller flera h­ älsoindikatorer
på befolknings­nivå, som hög med­
ellivslängd och låg spädbarns­
dödlighet. Trots detta står Sverige
inför ­utmaningen att hälsoskillnaderna
ökar mellan olika grupper i samhället. Tidigare
hälso­främjande ­innovationer har gett Sverige en
internationellt ledande position. Sveriges möjligheter
inom området är betydande. En nationell satsning
inom hälso­området, där Sverige redan har tydliga
konkurrens­fördelar, kommer att stärka Sveriges
konkurrenskraft, leda till jämlikare hälsa hos Sveriges
befolkning samt ekonomisk tillväxt.
Visionen är att Sverige år 2025 är ledande inom
­utvecklingen av ­innovationer (produkter, ­tjänster
och samhälleliga förutsättningar) som leder till
bättre och mer ­jämlik hälsa, innovationer som
­möjliggör för i­nvånarna att ­engagera sig i sin hälsa
utifrån sina egna förutsättningar.
Är en kunskapsnation
när det gäller området jämlik hälsa.
4
Är ett föregångsland
när det gäller samverkans­modeller för att
jobba tvärsektoriellt på lokal, regional och
nationell nivå.
5
Är en förebild
för hur invånarna kan vara medaktörer i
utvecklingen av hälsotjänster och varor.
6
Är framgångsrikt
när det gäller utveckling av innovationer
inom hälsoområdet.
7
Är en ledande exportnation
av tjänster/­produkter inom området.
8
Är attraktivt för investeringar
inom ­hälsoområdet.
jämlik hälsa
7
God hälsa ger ekonomisk tillväxt
Förutom att det ligger en stor tillväxtpotential i en
­satsning på hälsoområdet i form av export av produkt
och tjänsteinnovationer samt framväxt av nya och
tillväxt i befintliga företag, kommer en jämlikare hälsa
i sig att leda till ekonomisk tillväxt. Sambandet mellan
hälsa och ekonomisk tillväxt kan göras tydligt genom
att belysa humankapitalets betydelse för ­produktion,
­inkomster, kostnader och samhällsekonomiska utfall.6
En god hälsa påverkar produktionen, genom att
­människor får ökat arbetskraftsdeltagande, högre
­produktivitet i arbetet och fler produktiva år i arbets­livet.
Bättre hälsa leder till en bättre inlärningsförmåga och
fler utbildningsår, vilket skapar förutsättning för bättre
social position med bättre inkomster. Detta får i sin tur
konsekvenser för sparande- och konsumtionsnivån i
samhället och kan bidra till mindre kostnader för vård,
service och ekonomiska transfereringar. En god hälsa
skapar alltså förutsättningar för ökade inkomster, som
i sin tur kan innebära att konsumtion, investeringar och
tillväxt ökar. Genom att minska sociala skillnader
i hälsa kan man både förbättra hälsan och livskvalitén
hos människor och samtidigt få ökningar av bnp.
Ojämlikhet kostar
Den ekonomiska samarbetsorganisationen oecd
slår i rapporten ”Society at a Glance 2014”7
fast att till­växten i Sverige skulle varit drygt sju
procent högre mellan 1990 och 2010, om inkomst­
klyftorna inte ökat så kraftigt. Inkomstklyftorna har
ökat i de allra flesta oecd-länder sedan 1980-talet
och är de högsta på 30 år. Allra mest har ­klyftorna
ökat i Sverige. Enligt oecd är den ­viktigaste
­förklaringen till detta att f­attigare medborgare har
­svårare att investera i u­ tbildning och human­kapital,
­vilket minskar deras möjligheter att ”göra en klassresa”.
Detta drabbar inte bara den ­fattigaste ­tiondelen av
8
jämlik hälsa
­befolkningen utan de fattigaste 40 ­procenten.
Rapporten finner samtidigt ”inga bevis för att
omfördelningspolitik, såsom skatter och bidrag,
skadar ekonomisk tillväxt, så länge dessa åtgärder
är väl utformade och riktade. Åtgärder som hjälper
till att begränsa eller vrida tillbaka ojämlikhet kan
inte bara göra samhällen mindre orättvisa utan även
rikare”, konstaterar man i rapporten. Enligt oecd är
bästa botemedlet mot ojämn fördelning bland annat
satsningar på utbildning och bättre hälsovård.
Sirona Health Solutions har på uppdrag av skl
genomfört ett arbete för att belysa de vinster som
samhället gör om man minskar skillnader i ohälsa.8
Analysen var inriktad på tre områden: rökning, fetma
och psykisk ohälsa och målet var att uppskatta kost­
nader kopplade till ojämlikheter för kön och utbild­
ningsnivå. Analysen visade att ojämlikheter i hälsa
medför stora kostnader och förluster i livskvalitet,
att den ekonomiska bördan delas av ett flertal olika
­aktörer och att det tar lång tid för folkhälsoåtgärder
att få genomslag på sjukdomsbördan.
I rapporten ”Kostnader för ojämlikhet i hälsa i
Västra Götaland”9 har man beräknat vad o
­ jämlikhet
i hälsa kostar under ett år. Enligt beräkningarna har
ojämlikhet i hälsa i Västra Götaland under ett år
gett upphov till omkring 1 600 dödsfall ”i förtid”,
drygt 27 000 förlorade levnadsår, ett produktions­
bortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor samt en
förlust i hälsa motsvarande 13,9 miljarder kronor.
­Författarna slår fast att resultatet är samstämmigt
med andra internationella studier och visar att de
samlande kostnaderna för ojämlikhet i hälsa uppgår
till ­betydande belopp samt att kostnaden är ett av de
stora samhällsekonomiska problemen i dag. Resultatet
från rapporten är i linje med den nationella beräkning
som Folkhälsoinstitutet gjorde som underlag till den
Folkhälsopolitiska rapporten 2010.10
jämlik hälsa
9
trender och samhälls utmaningar för en mer
jämlik hälsa
hälsa och hållbarhet – vad och hur
kan vi påverka?
10
jämlik hälsa
Miljö
S a m h ä l l s e k o n o mis k a
­s t r a t e g i e r
Jordbruk
o c h l ivsm e d e l
fritid
o c h ku lt u r
Utbildning
Trafik
Socialförsäkring
M a t va n o r
Arbets löshet
Arbets mi l j ö
Motion
N a r ko t i k a
Boende
Barns
­vu x e n k o n t a k t e r
A l ko h o l
Tobak
S o c i a lt
stöd
Socialtjä n s t
Sex och
samlevnad
Sociala
n ät v e r k
sömnva n o r
Hälso och
S j u k vå r d
m.m.
m.m.
Å l d e r , kö n o c h a rv
E
n vanlig definition av hållbarhet
är den som bygger på Brundtlands­
kommissionen om social, ekologisk
och ekonomisk hållbarhet. De
ekonomiska effekterna av socio­
ekonomisk ojämlikhet i hälsa påverkar
både social och ekonomisk hållbar­
het negativt. Hållbarhet har stor betydelse för en
befolkningsgrupps hälsa, även i ett ekonomiskt
hållbarhetsperspektiv. För att öka produktiviteten i
landet bör fler människor få möjligheter att bidra
till tillväxten. Här utgör den utlandsfödda delen av
befolkningen en stor resurs.
Att bidra till människors hälsa genom att stärka
hela befolkningens anknytning till det etablerade
samhället utgör en viktig komponent i integrations­
processerna. Eftersom en god hälsa kan r­elateras
till hållbarhetsfaktorer, så är hälsa en viktig
beståndsdel för en regional hållbar u­ tveckling.
Region Skåne har som första region i landet
tagit ett första initiativ i den riktningen, genom att
integrera hälsa i den regionala utvecklingsplanen.
För att uppnå en god hållbarhet och en jämlik
hälsoutveckling i samhället är det särskilt angeläget
att fokus riktas mot barn och ungdomars livsvillkor
och levnadsvanor, integration och förmåga till
nyanländas kunskapsinhämtande om hälsa samt en
sektorsövergripande samverkan. eu-kommissionen
beskriver integrationsprocessen som långsiktig, men
betonar också att det behövs nya arbetssätt.
Vad är hälsa?
Det finns en rad definitioner på hälsa som styrs
av olika filosofiska begrepp på människan. Till
de t­eoretiska begreppen räknas who:s hälso­
deklaration från 1948.11 Inom den hälsopolitiska
verksam­heten har det skett en omsvängning från ett
medicinskt synsätt på hälsa, till ett synsätt där man
sätter in hälsa i ett större helhetsperspektiv. I who:s
definition så framkommer såväl handlingsperspektivet
som det sam­hälleliga och ekologiska perspektivet,
genom att who definierar hälsa som en process,
som ­människan själv skapar och upplever.12 Dessa
­definitioner har en gemensam utgångspunkt att hälsa
kan upplevas som god, trots närvaro av sjukdom
samt att den utgår från en subjektiv upplevelse. För
att uppnå bättre hälsa bör individens egna levnads­
vanor förändras (kost och motion samt tobak- och
alkohol­konsumtion). Hälsa kan även beskrivas
som en process mot ett ökat välbefinnande, som
­inkluderar faktorer utanför individen som till exempel
samhällsplanering, miljö och samhällsekonomiska
strategier. Dessa samhällsfaktorer påverkar också
individens levnadsvanor och dess valmöjligheter.
I Whitehead och
Dahlgrens lökformade
modell13 utvecklas
detta vidare när de
beskriver ett perspektiv
på hälsa utifrån olika
nivåer. Faktorer som
kön, ålder och arv är
centrala för hur per­
soner utvecklar hälsa
och de är svåra att
påverka, medan de
faktorer som orsakas
av personers livs­
stil och strukturella
för­hållanden är mer
påverkbara för olika
insatser. Effektiva
insatser som syftar
till en jämlik hälsa i
befolkningen måste
därför ta hänsyn
till såväl individens
egna preferenser som
samhälleliga förut­
sättningar.
jämlik hälsa
11
Fa k ta
Jämlik hälsa
fordrar ”­universell
­proportionalism”, det vill säga
större generella insatser inom ramen
för ett välfärdssystem som utformas
utifrån de grupper i samhället
som har störst behov. Detta resulterar
ibland i att ge olika insatser för att
skapa jämlika resultat.
12
jämlik hälsa
bät t r e
hälsa
d
en
so
ci
a
la
g
ra
e
di
n
te
n
sämre
Livsstilsförändringar i ett hälso­
främjande perspektiv
Inom folkhälsoarbete i Sverige har man ­traditionellt
tidigare talat om primär, sekundär och tertiär
prevention av sjukdom och ohälsa. Den sistnämnda
benämns numera ofta behandlande preventivt arbete.
På engelska används Health promotion istället för
primär prevention och Disease p
­ revention för att före­
bygga sjukdom och dess ­komplikationer. Begreppet
hälsofrämjande arbete används ibland synonymt med
promotivt hälsoarbete, med inne­börden att främja det
friska hos personer med hälsa, ohälsa eller sjukdom.
Prevention innebär att förebygga ohälsa och
förhindra sjukdom. Ett preventivt arbete innebär till
exempel att stödja personer genom att anpassa
dem till en förändrad livssituation vid långvarig
sjukdom eller att bidra till att förändra någons
levnadsvanor vid funktionsnedsättning. Detta sker
ofta genom att informera en person att ändra en
eller flera levnadsvanor, som att övergå till en mer
näringsriktig kost och ökad fysisk aktivitet. Inom
ramen för ett sådant hälsoperspektiv finns en
tydlig relation mellan en agenda med fokus på ett
hälsofrämjande arbete och målet med vinnovas
strategiska innovationsprogram för att motverka de
stora folksjukdomarna.14 Detta eftersom exempelvis
diabetes, cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar är
starkt knutna till våra levnadsvanor.
Promotion innebär att förhindra ohälsa och att
stödja den enskilda personen att utveckla en hälso­
främjande livsstil utifrån sina egna förutsättningar.
Ett promotivt arbete med individens levnadsvanor
tar sin utgångspunkt i personens egna möjligheter
och stödjer deras egen förmåga till förändring.
Ett promotivt hälsofrämjande innebär till exempel
att stärka individens egen kapacitet eller förändra
levnadsvanor såsom konsumtion av felaktig kost, för
lite motion och allt för stort alkoholintag, genom att
förändra olika aktiviteter i miljön så att i­ndividerna
ges ­möjlighet att främja sin hälsa. Ett sådant
exempel är när ungdomar själva ges möjligheter till
livsstilsförändringar i relation till deras bostadsort,
genom olika aktiviteter på fritidsgårdar och i skolan.
Ett ­promotivt hälsoarbete förutsätter en delaktighet
på lika villkor där den professionella råd­givningen
utgår från att stärka det som personen själv
­betraktar som sina styrkeområden.
l ägre
Social
­p o si t i o n
högre
Den sociala gradienten och omgivningsfaktorers betydelse för hälsa
Mycket forskning har pekat på sambandet mellan
socioekonomiska faktorer och hälsa. Studier har
visat att hälsan förändras gradvis med stigande
inkomst. Det finns också evidens som pekar på starka
samband mellan hälsa och utbildning, inkomst,
inkomstfördelning samt individens sociala position i
samhället. De faktorer som påverkar en jämlik hälso­
utveckling i befolkningen kallas för hälsans bestäm­
ningsfaktorer.
Även omgivningsfaktorer som var vi lever och
bor, har betydelse för en jämlik hälsoutveckling.
Människor som växer upp i segregerade områden
i en stad har ofta sämre hälsa än övrig befolkning.
Unga personer är här en särskild utsatt grupp,
eftersom deras möjligheter till likvärdig utbildning,
fritidsaktiviteter och hälsocentraler ofta präglas av de
möjligheter som finns på den plats där de lever och
bor. Levnadsvanorna kan således även relateras till
miljöer i både stadsområden och landsbygd och är
en viktig del i områdesutvecklingen.
Hälsofrämjande insatser som tar utgångspunkt
i hälsans bestämningsfaktorer handlar ofta om
att finna nya innovativa processer, arbetssätt och
hjälpmedel för att uppnå delaktighet och egenmakt
för samhällets alla medborgare. Hälsan påverkas
av såväl sociala som ekonomiska faktorer och berör
även den fysiska, psykosociala lokala miljön i relation
till olika livsstilsfaktorer. Allt detta påverkar hälsan
i befolkningen i ett komplicerat samspel, där olika
aktörer i samhället måste arbeta mot samma mål för
att förändra hälsan långsiktigt i befolkningen.
Den sociala
­g radienten
I varje samhälle följer
människors hälsa en
social gradient som
innebär att ju högre
social status, desto
bättre hälsa.15 Med att
ha en hög status menas
till exempel att ha hög
utbildning och stora
materiella resurser.
“Recommendation: Empower all groups in society
through fair representation in d
­ ecision making
about how society o
­ perates, p
­ articularly in
­relations to effects on health equity, and c­ reate and
maintain a social ­framework for policy making.” 16
Fa k ta
Prevention:
Förebyggande åtgärd för att
­förhindra u­ ppkomst av sjukdomar,
skador, fysiska, psykiska eller
sociala problem.
Promotion:
Processer som främjar hälsa,
utgår från en positiv företeelse
som man vill stärka.
jämlik hälsa
13
Fa k ta
Enligt WHO17
­innehåller det ­g rundläggande
­hälsofrämjande ­arbetet:
Egenmakt
Delaktighet i samhället
Jämlikhet
Självbestämmande
Samarbete
Ömsesidigt hjälpande
Delat ansvar
14
jämlik hälsa
“The private sector has a ­profound impact on
health and wellbeing. Where the ­Commission
reasserts the vital role of public sector leadership
in acting for health equity, this does not imply
a regulation of the private sectors activities.”16
Hälsolitteracitet
– att förstå sin s­ ituation
För att motverka att grupper och individer
­marginaliseras och diskrimineras, är det även ange­
läget att olika befolkningsgrupper bereds möjlig­
heter att förstå varandras villkor och bakgrunder. För
att å
­ stadkomma detta behöver vi ett hälsofrämjande
arbete som också belyser människors förutsättningar
att inhämta kunskap om vad som påverkar deras
hälsa. Vanligtvis tänker vi på hälsolitteracitet som
något som förbättrar människors funktionella och
interaktiva hälsokunskap. Det innebär att personer
ska förstå hälsorisker och att de främjar sin hälsa
genom att ändra levnadsvanor eller genom att
aktivt söka information. Men det är även av vikt att
agera tillsammans med andra för att ta itu med de
sociala faktorer som påverkar hälsan hos en grupp
av människor.18 Hälsolitteracitet kan även kopplas
till det faktum att människors kunskapsinhämtande
påverkas av var de bor och verkar. Exempelvis har
människor med högre utbildningsnivå en fördel
gentemot personer som inte kan tillgodogöra sig
språklig information av olika anledningar.
Closing the Gap
– rekommendationer för jämlik hälsa
who har pekat på vikten av ett globalt hälso­
främjande arbete i sin rapport ”Closing the gap in
a generation, health equity through action on social
determenant on health”.16 Rapporten är resultatet
av ett omfattande kommissionsarbete under ledning
av Professor Sir Michael Marmot. Kommissionen
pekar ut tre övergripande rekommendationer:
Förbättra vardagens villkor – de
­förhållanden under vilka människor föds, växer
upp, bor, a
­ rbetar och åldras.
Motverka den orättvisa fördelningen av
makt, pengar och resurser – de strukturella
drivkrafterna bakom dessa levnadsvillkor –
­globalt, nationellt och lokalt.
Mät och förstå problemet och bedöm effekten
av olika åtgärder, bredda kunskaps­basen,
utveckla yrkesgrupper med expertis om de
sociala bestämningsfaktorerna mot hälsa samt
öka allmänhetens medvetenhet om detta.
I rapporten betonas att jämlik hälsa är en
­förutsättning för en global rättvisa. Den visar
också att den modellen som tar hänsyn till hälsans
­ estämningsfaktorer är en förutsättning för detta.
b
Hälso­främjande arbete kan inte enbart bäras av
hälso- och sjukvårdssektorn. För att uppnå målet
med en jämlik hälsa måste internationella såväl som
nationella aktörer förändra de klyftor som finns i
­levnadsvillkor, vilket fordrar förändringar på policy­
nivå i samverkan mellan flera aktörer som stat, civil­
samhälle, lokala myndigheter, internationella aktörer
och näringsliv. Forskning har påvisat att ju tidigare i
orsakskedjan en insats sätts in, desto fler människor
kan omfattas och effekten blir större.19
who-rapporten pekar särskilt på vikten av:
Interventioner som berör barn och unga och deras
tillgång till utbildning.
Hänsyn måste tas till hälsans bestämningsfaktorer
i samhällsplanering, i såväl urbana områden som i
rurala lokala miljöer.
Rätten till arbete i hela befolkningen samt en hälsooch sjukvård som utgår från hälsans bestämnings­
faktorer i sitt arbete.
Förutom att förändra policys och lagstiftning,
­rekommenderas ett nära samarbete med akademin
för att följa upp interventioner i ett vetenskapligt
­perspektiv, utifrån olika geografiska skalor. Det är
också angeläget för att få ny vetenskaplig evidens på
hur hälsans bestämningsfaktorer påverkar ohälsan
i olika nationer och regioner, vilket fordrar att det
utvecklas nya mätmetoder och indikatorer.
En förutsättning för att genomföra who:s
­rekommendationer är att det finns stabilitet i
en ­offentlig sektor som är statligt förankrad, på
ett sådant sätt att det är möjligt att genomföra
större policy­förändringar genom en ekonomisk
omfördelnings­politik. Den betonar också att det är
angeläget att de röster blir hörda som själva berörs
av ojämlikheter. ­Rapporten visar således att för att
uppnå en jämlik hälsa långsiktigt så behövs en kom­
bination av ­strukturella och lokala förändringar som
även berör ett hälsofrämjande arbete i människors
vardag.
Privata sektorns roll i who:s rekommendation
­grundar sig bland annat på att ekonomisk tillväxt ses
som en faktor för att utplåna ojämlikheter i hälsa inter­
nationellt, eftersom det finns tydliga kopplingar mel­
lan ekonomisk tillväxt i ett land och hälso­utvecklingen
i befolkningen. Det är framförallt tre rekommendatio­
ner i rapporten som riktar sig mot näringslivet.
Att stärka internationella och nationella överens­
kommelser, standards och anställningspraxis och
att säkerställa tillgången till arbete och bra arbets­
miljöer.
Att stödja utbildning.
Att investera i den forskning som har som utgångs­
punkt att undersöka hur sjukdomar orsakas av
ojämlik hälsa samt fattigdomsforskning.
jämlik hälsa
15
Nationella arbeten
Som en följd av WHO:s ­rekommendationer
2010 har olika nationella arbeten om
ojämlikheter i hälsa och social hållbarhet
genomförts. I Sverige har det inte genomförts
någon komission på nationell nivå, men flera
lokala och regionala arbeten i Malmö, Västra
Götaland och Östergötland.
Exempel på nationella
­kommissioner:
Storbritannien: ”Fair Society – Healthy
Lives”, 2010.
Integrera jämlikhet i hälsa i ordinarie styrning
och ledning.
Norge: ”Nasjonal strategi for ujevne
sosiale helseforsjeller. Den kongelige helseog omsorgsdepartementet”, 2006.
Mät och analysera problemet och bedöm
­effekterna av olika åtgärder.
Danmark: ”Uligheder i sundhed – årsager
og indsatser”, Sundhedsstyrelsen 2011.
Svenska regionala och lokala
­kommissioner:
I Västra Götaland beslutade region­
styrelsen 2010 att inledda arbetet ”­Samling
för social hållbarhet – handlingsplan
för jämlik hälsa i hela Västra Götaland”.
Arbetet skedde i samverkan med länets
kommuner och samordningsförbund,
statliga myndig­heter, förenings­livet och
fackliga ­organisationer och resulterade i
en handlingsplan för jämlik hälsa för hela
­Västra Götaland. (“Together towards Social
­Sustainability – actions for health equity in
Västra Götaland”, Sweden 2013).
Kommission för ett socialt hållbart
Malmö. Kommissionens arbete var riktat
mot att fördjupa analysen om orsakerna
till växande s­ killnader i hälsa i Malmö.
I uppdraget ingick även att arbeta fram
vetenskapligt underbyggda strategier i
ett tätt samarbete med akademin, vilket
utmynnat i en rad åtgärder på policynivå.
Malmö stad implementerar nu dessa
rekommendationer i hela sin organisation
med fokus på social hållbarhet. (”Malmös
väg mot en hållbar framtid – hälsa, välfärd
och rättvisa”, Malmö stad 2013.).
­ stergötland
En tredje kommission finns i Ö
genom regionförbundet östsam.
­Kommissionen består av ett antal forskare
och högre tjänstemän som har som mål
att undersöka hälsoläget tvärsektoriellt
och ­identifiera k­ unskaps- och erfarenhets­
perspektiv inom ramen för det nationella
folkhälso­arbetet. Kommissionen la fram
sin slutrapport i slutet av 2014. (”Östgöta­
kommissionen för folkhälsa – slutrapport”,
2014).
16
Efter önskemål från sina medlemmar tog Sveri­
ges kommuner och landsting (skl) på sig att
samordna ett arbete för minskade skillnader i
hälsa, ”Samling för social hållbarhet”. I arbetet
som tog två år deltog 20 kommuner, landsting
och regioner. Arbetet ­resulterade bland annat
i fem rekommendationer och 23 åtgärder som
skl presenterade i rapporten ”Gör ­jämlikt
– gör skillnad” i början av 2013. De fem
huvudrekommendationerna, som l­igger väl i linje
med de tre kommissionsarbetena, är:
jämlik hälsa
Ge barn och unga en bra start i livet.
Ge alla människor förutsättningar till egen
­försörjning.
Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer
och samhällen.
Kommissionernas och skl:s arbete börjar
­implementeras och användas på flera håll i
landet, till exempel i Malmö och Göteborg.
Folkhälso­myndigheten har även gett företaget
Ramböll ett uppdrag att genomföra en process­
utvärdering av kommissionerna i Malmö, Västra
Götaland och ­Östergötland, för att på så sätt
få fram vilka framgångsfaktorer och hinder som
funnits i genom­förandet av respektive föränd­
ringsarbete. Slut­satserna av denna processutvär­
dering kommer att ge substantiellt bidrag till de
insatsformer som föreslås i denna agenda.
Den offentliga sektorn har således gjort ett
genomgripande arbete för att analysera och
­implementera delar av who:s rekommenda­
tioner, regionalt såväl som lokalt. Insatser har
genomförts på olika geografiska skalor som
inbegriper läns-, kommunal och stadsdelsnivå.
Samtliga arbeten slår fast att m
­ inskade skillnader i livsvillkor är en f­ örutsättning för
ett hållbart samhälle och att hälsa ska ses
både som ett mål och ett medel. I huvudsak
har arbetena koncentrats runt offentlig s­ ektor och
akademi, men involverar inte idéburen s­ ektor
och den privata sektorn som aktiva j­ämbördiga
deltagare i processerna.
Barn och ungdom i fokus
Ett centralt fokus i samtliga kommissions­rapporter
är frågor som berör barn och ungdomar,20
efter­som tidiga hälsofrämjande insatser ger mer
genom­gripande effekter på lång sikt. Samtidigt
pekas det på att ­föräldrarnas situation är utgångs­
punkten i ­beskrivningen av barnens hälsa. Andra
viktiga frågor som är i fokus är därför: utbildning,
arbete och inkomst samt hälsofrämjande miljöer
och stads­planering.
Fa k ta
Health literacy:
Människors förmåga
att förvärva, förstå och
använda information om
hälsa brukar benämnas
­hälsolitteracitet.
jämlik hälsa
17
jämlik hälsa i
sverige – behov
och utmaningar
hur får vi en hållbar
hälsoutveckling?
18
jämlik hälsa
U
tgångspunkten för agendan
har varit att identifiera vilka behov
och utmaningar som Sverige
behöver ta sig an för att uppnå en
hållbar hälsoutveckling och stärka
Sveriges konkurrenskraft inom
hälsoområdet. En del av dessa har
framkommit i tidigare kommissionsarbeten, men då
inte lika starkt fokuserat på samverkan mellan de
olika sektorerna.
Här listar vi de behov vi sett och vilka
ut­maningar som finns kopplade till dem:
Behov 1
Strukturförändringar som skapar
­f örutsättningar för jämlik hälsa
De strukturförändringar som behöver åtgärdas för
att minska skillnader i hälsa framkommer av de
olika kommissionsrapporterna och berör f­ramförallt
offentlig sektor. Rekommendationen är att social
hållbarhet och minskande skillnader i hälsa
­behöver integreras i politiska beslut och policys.
Samtidigt behöver de enskilda organisationerna
utveckla strukturer, verktyg och arbetssätt som
­skapar långsiktiga förutsättningar för att minska
skillnader i hälsa. Det krävs också att man kan
mäta, analysera och bedöma effekterna av de
åtgärder som vidtas, för att se att man är på rätt
väg.
I dag finns lokala och regionala åtgärder
föreslagna för att minska skillnaderna i hälsa,
men det saknas än så länge en nationell strategi.
­Regeringens mål är dock att de påverkbara hälso­
klyftorna ska slutas inom en generation och de har
beslutat att en nationell kommission för jämlik hälsa
ska tillsättas under våren 2015.21 Det är viktigt
att de strukturella åtgärder, som genomförs på
nationell och regional nivå, ­anpassas lokalt genom
en aktiv samhällsplanering, där samhällets alla
sektorer samverkar. Stadsplanering och områdes­
utveckling kan relateras till ett hälsofrämjande­
arbete i form av gröna områden, idrottsarenor,
fritidsgårdar, cykelbanor med mera. Även
­lokalisering, utformning och nytänkande av primär­
vårdssektorn är angeläget för ett hälso­främjande
arbete som ska utjämna ojämlikheter mellan olika
grupper i samhället.
utmaning: Att integrera jämlikhet i hälsa i
­ordinarie styrning och ledning.
Behov 2
Hälsofrämjande arenor
För att främja hälsan hos befolkningen behöver
man påverka och förbättra livsvillkoren i männis­
kors närmiljö/vardagsmiljö. Ett sätt att göra detta
är att skapa miljöer och sammanhang som kan
stärka de hälsofrämjande effekterna i individens
omgivning. Sådana stödjande miljöer kan också
kallas för arenor. Exempel på arenor är: skolor,
arbetsplatser, ungdomsmottagningar, bibliotek,
bostadsområden, familjecentraler och faciliteter
för fysisk aktivitet. Arenor möjliggör för många
aktörer att arbeta tvärsektoriellt tillsammans, för en
bättre hälsa hos befolkningen. I dag pekar många
på behovet av att utveckla nya hälsofrämjande
arenor som kan möta dagens behov och krav och
att öppna upp existerande arenor för användning
av fler aktörer. Arenorna behöver utvecklas lokalt,
tillsammans med dem som ska använda arenorna.
Som exempel kan nämnas Lokale- og Anlægsfon­
den22 i Danmark, som 2011 gjorde en utredning
som visade att förekomsten av bra faciliteter och
starka föreningar i de boendes närområde ledde
till betydligt fler aktiva än i bostadsområden med
svaga föreningar och ett mindre bra utbud. I rap­
porten pekar man bland annat på att det är viktigt
att utveckla idrottsanläggningar tillsammans med
användarna och att involvera och engagera de
närboende i utvecklingen och genomförandet.
jämlik hälsa
19
Akademin har förutom forskning även en uppgift
i att implementera nya arbetssätt i sina utbildningar.
Detta bör ske i samverkan med både privata
och offentliga aktörer, exempelvis primärvårdens
vårdcentraler och socialtjänsten. Genom att skapa
nya former där studenter bereds möjlighet att
utveckla bland annat hälsofrämjande samtal med
befolkningen, i olika former av studentmottagningar
i samarbete med såväl offentlig sektor som privata
entreprenörer, kan nya kunskaper och arbets­
metoder utvecklas.
I n vå n a r e
Idéburen
sektor
N ä r i n g s l iv
utmaning: Att skapa lokala miljöer och sam­
manhang som främjar hälsan i befolkningen samt
att se till att dessa miljöer erbjuds utrymme i den
offentliga strukturen.
A k a d e mi
Behov 3
offentlig
sektor
Samverkan över sektorsgränserna
tillsammans med invånarna
Det finns behov av nytänkande kring samverkans
betydelse för en hållbar hälsoutveckling. För att
uppnå hållbarhet behövs även en ökad delaktighet
och inflytande från det civila samhället och invå­
narna. Många samverkansinriktade insatser har
involverat traditionella aktörer inom såväl offentlig
som privat sektor. Samverkan har ofta skett i en
trippel helix-modell mellan akademi, näringsliv och
offentlig sektor, där den idéburna sektorn och de
berörda grupperna i befolkningen inte deltagit på
jämbördig nivå.
Företrädare från den idéburna sektorn har
ofta fungerat som remissinstans och idéspruta och
de olika befolkningsgruppernas deltagande har
närmast varit obefintligt. Ett problem är att samhäl­
let är sektorsindelat och tenderar att fragmentisera
problem som förutsätter ett mer sammansatt synsätt
för hållbara lösningar. Samhället behöver därför
utveckla nya samverkansstrukturer för ett hälso­
främjande arbete för de komplexa utmaningar som
finns.
För att alla goda krafter ska tas tillvara, och
för att alla ska ges möjlighet att medverka, finns
det behov av att tänka utifrån en Penta Helixmodell (samverkan mellan fem parter), som
förutom o
­ ffentlig sektor, akademi och näringsliv,
även om­fattar den idéburna sektorn och enskilda
individer, det vill säga invånarna.
Internationellt sett har Sverige en fördel med
en välfärdsmodell som tar ansvar för hela befolk­
ningens hälsa i policys och politiska styrorgan.
Men för att uppnå jämställdhet i hälsa krävs det
att detta arbete kombineras med ett mer deltagar­
orienterat perspektiv i samverkansprocesserna,
där människors egna behov kommer tydligare i
fokus. Detta är viktigt ur en demokratisk synvinkel,
för att stärka personers egenmakt och på så sätt
skapa en framtidstro för de människors som berörs.
Frivilligarbetet i den idéburna sektorn är särskilt
angeläget att se som en resurs i en sådan modell
20
jämlik hälsa
för samverkan, då detta är ett socialt kapital i det
svenska samhället för en framtida hållbar utveck­
ling. För att stärka de idéburna som röstbärare och
öka mångfalden av utförare och leverantörer inom
hälso- och sjukvård samt omsorg, har det i Sverige
tagits fram en n­ ationell överenskommelse mellan
regeringen och de idéburna organisationerna.23
Den ­nationella ö
­ verenskommelsen gäller samver­
kan mellan regeringen, Sveriges kommuner och
landsting, samt idéburna organisationer inom det
sociala ­området. Detta har sedan även följts upp
av regionala överenskommelser. Som första region i
Sverige undertecknade den idéburna sektorn i Skåne
och Region Skåne 2010 en unik överenskommelse
om samverkan.24
utmaning: Att identifiera incitamenten för alla par­
ter att samverka och att kunna påvisa synergi­effekter
av detta.
Behov 4
Innovationer för implementering
och uppskalning
I dag bedrivs det många lovvärda och bra
­projekt med målsättningen att förbättra hälsan
hos ­befolkningen. Men Sverige lider av en sorts
projektsjuka, där tidsbegränsade projekt inleds,
genomförs, utvärderas och glöms. I värsta fall börjar
man något år senare om igen från i stort sett samma
ställe som förra gången. Det är alltför sällan som
projekt leder till att nya metoder och arbetssätt
­implementeras i de involverade organisationerna
eller att nya verksam­heter bildas. Det är först när
projekt implementerats som de får genomslag och en
Då man arbetar med
samhällsutveckling
bör man utgå utifrån
en Penta Helix-modell
istället för den tradi­
tionella Trippel Helixmodellen (offentlig
sektor, näringsliv och
akademi), som ofta
används då man talar
om forskning, utveckling
och innovation. I Penta
Helix-modellen ingår
även invånarna och idé­
buren sektor som viktiga
utvecklingsaktörer.
förändring kan på­börjas. Men om vi aldrig k­ ommer
till implementerings­stadiet så kommer vi aldrig att
åstadkomma en förändring och förflyttning mot
något nytt. Det är därför viktigt att man redan
i ­planeringsstadiet av projekt funderar igenom
­strategier för implementering, uppskalning och
tillvaratagande av erfarenheter.
Det finns behov av att sprida kunskap kring
lyckade projekt och olika tillvägagångssätt för
implementering, ta fram nya strategier för att
implementera och skala upp framgångsrika projekt.
I Sverige finns goda exempel på innovativa projekt
som har utvecklats lokalt och som nu håller på
att spridas i ett nationellt perspektiv.25 Det finns
också behov av att dela erfarenheter mellan olika
aktörer och sprida kunskap kring genomförda och
pågående projekt.
utmaning: Att utveckla kompetens och strategier
kring implementering och uppskalning. Att påverka
finansieringsmöjligheterna till att också kunna omfatta
drift och inte enbart kortsiktiga utvecklingsprojekt.
Behov 5
Insatser för barn och unga,
­marginaliserade grupper och
­migranter
Barn och unga
Internationella jämförelser pekar på att barn i Sve­
rige har en god hälsoutveckling generellt i befolk­
ningen. När det gäller fysisk hälsa ligger landet
ofta i topp, till exempel avseende låg förekomst av
och risk för barnolycksfall. Men den psykiska ohäl­
san tenderar att öka. Flera undersökningar visar att
det psykiska välbefinnandet försämras samt att allt
fler ungdomar har sömnsvårigheter, är nedstämda
och oroliga. Den självrapporterade psykiska ohäl­
san visar sig i flera studier vara sämre än i andra
europeiska länder och självmorden bland unga är
ovanligt högt i Sverige i relation till andra länder.
Kungliga vetenskapsakademin samlade redan 2010
en mängd olika forskare som konstaterade hur lite
vetenskapligt grundad kunskap det finns om föränd­
ringar i barns psykiska hälsa, speciellt yngre barns
hälsa. Av den anledningen kunde forskarna inte dra
några slutsatser om hur barn upplever den psykiska
ohälsan och hur det påverkar deras liv. Sedan dess
har forskare såväl som idéburen sektor och statliga
myndigheter konstaterat att ungdomar och barn har
hälsoproblem som härstammar från sociala faktorer.
Genomgående i barnens och ungdomars egna
förklaringar är att de känner sig ensamma med att
bära på tunga hemligheter och stor smärta.20 Hjälpoch stödinsatser har för många barn varit kortsiktiga
och fragmentariska, men barnen b
­ eskriver också av
en vilja att åstadkomma en bättre livssituation och
ett bättre mående.
Marginaliserade grupper
Den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt bland
unga i Sverige. Tuffare arbetsmarknad, hårdnande
utbildningskrav och växande klyftor är några
förklaringar, menar ledande forskare. Personer som
inte kommer in på arbetsmarknaden har svårare att
på egen hand förändra sin livssituation till det bättre
och riskerar i förlängningen att bli marginaliserade
och få sämre hälsa. Sämre livsvillkor ökar benägen­
heten för ohälsosamma levnadsvanor (exempelvis
rökning, riskbruk av alkohol, fettrik kost och brist på
motion), eftersom personers levnadsvanor formas av
livsvillkoren (utbildning, syssel­sättning, ekonomi och
boende).
Migranter
Kopplat till detta ser vi i dag en annan trend i
Sverige: En växande klyfta mellan olika g
­ rupper,
där livslängden ökar snabbare för dem med högre
socioekonomisk status. En viktig grupp att ta i
beaktande i detta sammanhang är nyanlända.
­Hälsotillståndet bland migranter, särskilt flykt­
relaterad migration, är i allmänhet sämre än hos
den övriga befolkningen. Forskning visar att det
finns en klar koppling mellan migration orsakad av
flykt och individens hälsa. Orsakerna till sämre hälsa
kan sökas i förhållanden i hemlandet före flykten,
flykten i sig samt existerande förutsättningar för
etablering och integration efter a
­ nkomsten till Sve­
rige. Ett fungerande mottagande och integrations­
processer som bättre förhåller sig till migranters
förutsättningar, är därför en nyckelfråga.
Det finns alltså ett behov av insatser för att
vända den negativa utvecklingen med till exempel
ökade klyftor, sämre psykisk hälsa hos barn och
unga samt flyktingars svårigheter att etablera sig.
För att åstadkomma detta behövs en kombination
av strukturella och lokala förändringar. Åtgärderna
jämlik hälsa
21
bör vara generella, men anpassas till geografiska
förhållanden och prioriterade gruppers behov. Här
gäller det bland annat att utveckla nya arbetssätt,
där hänsyn tas till att hälsofrämjande insatser också
bör beaktas i en lokal samhällsplanering, paral­
lellt med likabehandling i ett generellt perspektiv
via policy och lagstiftning. Det lokala samhället
har en unik möjlighet genom att det kan utveckla
lokala organisationers och myndigheters förmåga
att tillsammans med medborgarna identifiera
otillfredsställda behov och anpassa arbetet till
olika gruppers behov, för att stärka hälsan i hela
befolkningen. Eftersom ingen forskning ännu tydligt
har definierat psykisk ohälsa, behöver medborgare
själva integreras i processerna för att vi ska förstå
själva grundproblematiken för psykisk ohälsa.
utmaning: Att prioritera insatser som syftar till
en positiv hälsoutvecklingen hos barn och unga,
marginaliserade grupper och migranter.
Behov 6
Näringslivet måste med
För att uppnå ett socialt hållbart samhälle måste
22
jämlik hälsa
alla sektorer i samhället involveras och bidra. Man kan
i dag se ett ökande intresse från näringslivet att arbeta
med social hållbarhet och många företag tar ett större
socialt ansvar än vad lagar och förordningar kräver.
Många företag ser det sociala ansvaret som en natur­
lig del av sin verksamhet och som en tydlig konkurrens­
fördel bland annat genom att det stärker varumärket,
ökar motivationen hos de anställda och attraherar
engagerad personal samt boende i området.27
Näringslivet har inte haft en naturlig del i
­kommissionernas eller SKL:s arbete. Man har dock
börjat se en ökande medvetenhet hos offentlig sektor
om behovet av att samverka med näringslivet vid
implementeringen av åtgärderna. Näringslivet har å sin
sida börjat efterfråga vad de kan bidra med. Mötes­
platsen Social Hållbarhet anordnade i december 2014
seminariet ”Näringslivets roll för social hållbarhet”,
där företrädare från näringslivet och offentlig sektorn
gav sin bild av näringslivets roll för social hållbarhet.
Man diskuterade hindren och framgångsfaktorerna för
strategisk samverkan mellan näringslivet, det offentliga
och andra aktörer. Det framkom att de större företagen
välkomnar en dialog kring social hållbarhet med offent­
lig sektor. De skulle också gärna vilja se social hållbar­
het som en del i upphandlingsunderlagen. I dag sker
upphandling på ett sådant sätt att det inte ges mycket
utrymme för företagen att jobba aktivt med social håll­
kommer att användas av de människor p
­ rodukterna
och tjänsterna är avsedda för. Om man inte gör
detta finns det en risk att det hälsofrämjande a
­ rbetet
utgår från ett perspektiv som inte känns igen och är
anpassat för dem det berör. Vilket i sin tur kan leda
till ökad ohälsa.
utmaning: Att skapa delaktighet i utvecklingen av
framtidens hälsoinnovationer.
Behov 8
Nya metoder för att stärka
­hälsolitteracitet
barhet. För mindre företag är det dock svårt att leva
upp till alltför stora åtaganden när det gäller social
hållbarhet. Här gäller det att vara försiktig med
generella krav och tillåta någon typ av differentie­
ring av förväntningarna beroende på företagets
storlek. Likaså bör man anpassa kraven kring social
hållbarhet till respektive upphandling, och enbart
ställa krav där det är möjligt, samt vara medveten
om vilka konsekvenser dessa krav kan leda till.
utmaning: Att skapa förutsättningar för närings­
livet att aktivt delta och bidra i arbetet med att
minska ojämlikheten i hälsa.
En god förmåga att förvärva, förstå och använda
information om hälsa underlättar vår möjlighet att
fatta välgrundade hälsorelaterade beslut både när vi
är friska och sjuka. Att fatta beslut som påverkar den
egna hälsan är en del i det dagliga livet. Vilket beslut
vi fattar kan hänga samman med vår förmåga att
förvärva, förstå och använda information om hälsa.
Med ökad kunskap kan invånarna själv göra egna
hälsoval samt lättare förstå hälso- och sjukvårdssys­
temet. För att skapa sådana förutsättningar för såväl
unga och gamla som utsatta grupper och migranter
är det av stor vikt att arbeta med hälsolitteracitet. I
ett mångkulturellt samhälle med ett integrationsper­
spektiv, där målsättningen är att motverka margina­
lisering och diskriminering samt stärka demokratin,
behövs nya innovativa metoder för att nå alla
medborgare. Inte minst är det viktigt att utveckla
metoder som ökar människors förutsättningar att
inhämta kunskap om vad som påverkar deras hälsa.
Innovativa arbetssätt som berör hälsolitteracitet 28
behöver utvecklas tillsammans med medborgarna
och integreras djupare och i relation till verkliga
situationer, till exempel i hälsofrämjande arenor,
i verksamhetsförlagd utbildning, i de professions­
utbildningar som utbildar för hälsofrämjande insatser
samt hos organisationer, företag och myndigheter
som ger information om hälsa.
utmaning: Att identifiera eller skapa de arenor
som ska vara en utgångspunkt för att kunna ge män­
niskor förutsättningar att påverka sin hälso­utveckling.
Behov 9
Sociala innovationer för hälsa
Behov 7
Sätta användarnas behov i centrum
när man utvecklar nya tjänster och
produkter
Näringslivets förmåga att ta fram produkter och
tjänster tillsammans med brukarna måste u­ tvecklas.
Risken är annars att nya välfärdstjänster och
produkter inte fungerar ändamålsenligt och inte
Nya innovationer inom hälsoområdet kommer
­antagligen till stor del att utvecklas i samverkan
­mellan olika sektorer och falla in under b
­ egreppet
social innovation. Sociala innovationer brukar
förklaras som initiativ som strävar efter att möta
samhälls­utmaningar, som innefattar innovativa idéer
och metoder för hur vi ska lösa samhällsproblem
på nya sätt. Främst används det för att beteckna
entreprenörskap inom områden som kommit att
uppfattas som ett ansvar uteslutande för offentliga,
jämlik hälsa
23
politiskt styrda organ. Erfarenheten är dock att
framgångsrika sociala innovationer ofta uppstår i ett
tvärsektoriellt sammanhang, där aktörer från olika
samhälls­sektorer samarbetar kring ett gemensamt
mål. Området sociala innovationer är fortfarande
under upp­byggnad och det finns behov av att
belysa området; att utveckla kunskap och kompe­
tens kring social ­innovation och de brister, behov
och möjligheter som finns inom området.29
Design för social innovation är ett område
som just nu växer internationellt. Från att design
främst setts som ett nytänkande sätt att utveckla
­produkter, innefattar begreppet i dag förmågan att
lösa komplexa samhällsproblem. En mängd design­
drivna processer med koppling till social innovation
pågår för närvarande, på både strategiska och
mer praktiska nivåer. Designprocessens förmåga
att samla och involvera aktörer och användare,
tillsammans formulera behov och utforska möjliga
lösningar samt att småskaligt testa och utveckla,
lämpar sig väl för att utveckla sociala innovationer.
På flera håll runt om i världen, framför allt i offentlig
sektor, har man sett vinsten med detta prövande
arbetssätt, som leder till ett sektorsövergripande
engagemang. EU-kommissionen har nyligen tagit
fram en handlingsplan för designdriven Innovation,
som lyfter fram design som en motor för att förnya
offentlig sektor. För att bygga upp kapacitet för att
jobba på detta sätt har testbäddar och labb börjat
växa fram. De senaste åren har intresset för olika
former av labb ökat explosionsartat.30 Allt har sin
grund i ett växande behov av nya processer för
problemlösning, för att utveckla nya innovativa
lösningar på dagens samhällsutmaningar. Det finns
många olika typer av labb, men de flesta strävar
efter att vara en gemensamplattform för kreativt,
gränsöverskridande och användarcentrerat innova­
tionsarbete.
utmaning: Att utveckla kunskap och kompetens
kring social innovation och innovations­processer
som möjliggör för involverade aktörer och
­användare att tillsammans formulera behov och
utveckla lösningar.
Behov 10
Finansiering av sociala innovationer
Det finns ett stort behov av en utveckling av olika
sorters stöd för olika typer av sociala innovationer
och för olika faser i innovationsprocessen. Ofta
spänner sociala innovationer över bransch- och sek­
torsgränser i syfte att ta sig an ett samhällsproblem.
Och det är just denna gränsöverskridande karaktär
som hindrar samhällsentreprenörer och sociala före­
tag från att ta del av traditionella åtgärder i form av
till exempel banklån och riskkapital eller i form av
stöd och rådgivning.
För att en social innovation ska vara uthållig
krävs att det finns en bra affärsmodell; där skiljer
sig inte sociala innovationer från kommersiella
24
jämlik hälsa
innovationer. Men eftersom verksamhetens syfte har
en annan karaktär än den traditionella kommersiella,
så krävs nya typer av affärsmodeller som tar hänsyn
till målet att göra samhällsnytta samt verksamhetens
tvärsektoriella utformning. I många länder har man
därför idag tagit fram särskilda organisationsformer
som bättre lämpar sig för verksamheter inom detta
område. Behovet av kapital till sociala innovationer
och samhällsentreprenöriella initiativ har således
lett till en mängd olika nya finansieringslösningar,
bland annat mikrolån, crowdfunding, Social Stock
Exchange, Social Impact Bonds samt social banking
och Sociala investeringsfonder. I rapporten ”Nya
finansieringsformer för social innovation”, framtagen
av Mötesplats Social Innovation 2014, belyser man
den internationella utvecklingen av området som i
dag kallas Impact Investment.31 I rapporten pekar
man på att det finns ett uttalat behov av att konkreti­
sera och utveckla investeringsprodukter som tydlig­
gör investeringsprocessen och samhällseffekten. Den
mest omtalade och innovativa investeringsprodukten
hittills är Social Impact Bonds.
utmaning: Att utveckla konkurrenskraftiga affärs­
modeller och stärka det finansiella stödet för sociala
innovationer.
Behov 11
Stöd för att förverkliga nya idéer
I dag finns det runt om i Sverige olika verksamheter
som syftar till att stödja personer att förverkliga sina
affärsidéer. Ett stort antal av dessa verksamheter är
inkubatorer och deras roll är att stötta nybildade
företag och skapa rätt förutsättningar för framgång
och tillväxt. När ett företag kommit in i en inkubator
erbjuds de en inspirerande miljö med många andra
nybildade bolag, tillgång till olika typer av kompen­
tens som ekonomi och juridik samt tillgång till olika
nätverk och stöd att hitta rätt vägar till olika typer av
finansiering. För att kvala in i en inkubator behöver
företagen ha en affärsmodell och ett ”bra” team.
Företagen bedöms utifrån bland annat unikhet/
nytänkande, skalbarhet, tillväxtpotential och inter­
nationella förutsättningar. Om detta uppfylls erbjuds
företaget plats i Inkubatorn.
De idéburna organisationerna har under
agendaprocessen pekat på den innovationskraft
som finns bland annat hos de personer som själva
berörs av ojämlikheterna i samhället. Här finns
en uppsjö av innovativa idéer som har potential
att bli affärsverksamheter om de tas tillvara. För
att göra detta möjligt behövs det ett p
­ rofessionellt
och fungerade stöd till de personer som har
idéerna. Det krävs initierad kunskap kring hur man
kan finansiera denna typ av verksamhet, möjliga
samarbetspartners, hur man kan visa på innova­
tionens potential och hälsofrämjande effekt, men
också en inspirerande miljö och en förmåga att ge
individanpassat stöd. För att få fler hälsofrämjande
innovationer på marknaden ser vi ett behov av en
ny typ av ­inkubatorer som kan gå in och ge stöd
tidigt i p
­ rocessen, innan man har bildat ett företag
och tagit fram en affärsmodell.
utmaning: Att bredda stödverktygen för utveck­
lingen av nya hälsofrämjande innovationer, till att
även inkludera aktörer i tidiga faser.
Behov 12
Fylla kunskapsluckor
Det finns behov av att skapa förutsättningar för
­kunskapsspridning och tillämpning av befintlig
­forskning samt att dela resultat och erfarenheter ­mellan
olika aktörer. Här efterfrågas bland annat en databas
där man samlar evidensbaserade metoder och
­forskning kring social hållbarhet och hälsa samt en
digitalplattform där man kan lägga upp information
om och resultat från pågående och slutförda projekt.
Vidare behöver det utvecklas bättre hälso­
indikatorer, som gör det möjligt att följa hälso­
utvecklingen och mäta effekterna av olika interventio­
ner längs vägens gång. De hälsoindikatorer som man
mäter i dag ger inte utslag förrän efter lång tid och är
svåra att koppla till de åtgärder som genomförts. Det
är även centralt att det utvecklas deltagar­baserade
perspektiv som ger kunskap om människors hälsa
och levnadsvanor utifrån ett så kallat ”bottom-up
perspektiv”. Andra områden som bör belysas är
implementeringsforskning, forskning om befolkningens
levnadsvanor ur ett promotivt perspektiv, idrott och
fysisk aktivitet, fysisk och ­psykisk hälsa speciellt hos
barn och unga. Urbana processer som belyser sam­
hällsplaneringens r­elation till hälsa och ohälsa samt
kommunikation och utbildning om hälsa är andra
forsknings­områden som behöver utvecklas.
utmaning: Att dela och sprida kunskap och erfa­
renheter mellan olika aktörer samt utveckla indikato­
rer för hälsa för att följa hälsoutvecklingen och mäta
effekterna av olika interventioner.
Slutsats: Fler hälsofrämjande arenor
och ökad samverkan
Den samlade bilden som växer fram ur dessa behov
och utmaningar är bland annat att om S
­ verige ska
röra sig mot en mer jämlik hälsa behövs fler hälso­
främjande arenor ute i samhället.
För att de hälsofrämjande arenorna ska växa
fram och inte stanna vid att vara punkt­insatser,
krävs en förmåga till ökad s­ amverkan mellan olika
sektorer, ”poolande” av gemensamma r­esurser
samt ökad kompetens kring i­mplementering och
uppskalning. För att arenorna ska a
­ nvändas och
vara användbara måste de utvecklas tillsammans
med med­borgarna, i den lokala miljön.
För att Sverige ska vara ledande inom ut­vecklingen av
innovationer för bättre och jämlik hälsa krävs också
inkubatorer som är s­ pecialiserade inom området
och har kompetens kring participatoriska metoder.
­ rocessen
För att uppnå en förändring måste hela p
understödjas av att jämlikhet i hälsa integreras i
ordinarie styrning och ledning på lokal, regional
och nationell nivå samt att det finns finansiering till
utvecklings-, forsknings- och innovationssatsningar
inom området.
jämlik hälsa
25
insatser för
utvecklingen av
jämlik hälsa
innovationer
centrala för att
utveckla
hälsoområdet
26
jämlik hälsa
F
örmågan att skapa och dra nytta
av innovationer spelar en central roll
för hållbar tillväxt, sett till inkludering
av såväl sociala, miljömässiga som
ekonomiska aspekter. Det innebär
att innovationer inte bara bidrar till
välstånd, de är också av vikt för att ta
sig an hälsoområdet, som är en av våra största
globala utmaningar.
Denna agenda beskriver resultaten från ett antal
internationella, nationella och regionala utred­
ningar. Tillsammans med det samskapande arbete
som genomförts inom ramen för denna agenda,
med ett flertal nationella aktörer, har vi motiverat
vikten av att ta sig an området jämlik hälsa samt
lyft fram ett antal prioriteringar och utmaningar vi
kommer att möta.
Vi har stor tilltro till att visionen (se nedan) är
möjlig att realisera genom att fullfölja de förslag
som presenteras i agendan.
Visionen är att Sverige år 2025 är ledande inom
utvecklingen av innovationer (produkter, tjänster
och samhälleliga förutsättningar) som leder
till bättre och mer jämlik hälsa, innovationer som
möjliggör för invånarna att engagera sig i sin
hälsa utifrån sina egna förutsättningar.
En central utgångspunkt för visionen är att det finns
ett tydligt behov av betydande strategiska, och
­framförallt samordnande, insatser inom området
­jämlik hälsa. Det behövs fokuserade och kontinu­
erliga statliga insatser, så att innovationsförmågan
stärks och fler innovationer kommer till använd­
ning. Dessa innovationer inkluderar utvecklingen
av nya tjänster, teknik, processer och policys samt
prioriteringar inom forskning och utbildning. Vi
betonar också vikten av långsiktighet, eftersom hälso­
effekterna av sådana satsningar blir mätbara först i
ett långt tidsperspektiv. Däremot kan man redan på
kortare sikt se förändringar i strukturer, policys och
innovationsförmåga; områden som leder till tillväxt.
De 12 utmaningar som redogjorts för i före­
gående kapitel behöver mötas genom olika
insats­former eller instrument. På en övergripande
nivå handlar det om att utreda och utgå från
­befolkningens behov, anamma ett samverkande
förhållningssätt och skapa innovativa lösningar som
är redo att implementeras. För att kunna utveckla
innovationer inom området är det också viktigt att
kunna jobba på nya sätt och ta lärdom från andra
discipliner. Handlingsplanen med de fyra generella
förslagen på hur vi kan möta de utmaningar som
identifierats innehåller följande komponenter:
Kunskapsöverföring.
Innovativa utvecklingsprojekt i samverkan.
Innovationsutveckling i offentlig sektor.
Öppen, användardriven och participatorisk
­innovation.
Skapandet av agendan, och mer specifikt dessa
fyra förslag, bör inte ses som en enskild händelse
utan bör också återkommande följas upp och
­revideras.
Kunskapsöverföring
Tillgängliggörande av kompetens är en nyckelfråga
och det handlar såväl om kompetensutveckling
som kompetensöverföring, för att kunna utveckla
innovations­kraften inom hälsoområdet. Det krävs
kontinuitet, och en sammanhållen satsning för att ta
sig an området från olika perspektiv. Vi ser framför
oss två huvudsakliga inriktningar:
1. Den första handlar om ett centrum som under­
söker potentiella finansieringsmöjligheter för
insatser inom området, bidrar med utredningar
och analysarbeten, stöttar områdets aktörer att
hitta projektpartners till exempelvis inom ”Horizon
2020” och erbjuda årliga programkonferenser.
Men också att samla ihop och tillgängliggöra
forskning och erfarenheter från tidigare projekt.
jämlik hälsa
27
2.Den andra inriktningen innebär att man utveck­
lar olika insatsformer för att stötta mobilitet
mellan de olika aktörerna. Från akademins sida
handlar det om att möjliggöra ett större utbyte
för såväl forskning som utbildning att komma ut i
offentlig verksamhet. Utbyte ska också kunna gå
åt andra hållet. Det finns goda skäl att inspireras
av bland annat Riksbankens Jubileumsfonds
Flexit-anställningar eller kommundoktorander.
Det handlar om att skapa och stötta en struktur
där samverkan får ett större genomslag och man
bidrar till att utveckla ny kunskap kring områ­
den som: implementering, deltagarbaserade
processer, interventionsstudier över tid, hälsoin­
dikatorer, samverkansprocesser och geografiska
skillnader.
Kopplat till följande behov:
Den offentliga sektorn har en viktig roll, eftersom
den är en stor aktör som genom att förändra sina
procedurer och strukturer blir en viktig drivkraft för
både utveckling och användning av innovationer
och därmed till tillväxt och en bättre och mer jämlik
hälsa. Likaså kan offentliga aktörer bidra till att
skapa ett innovativt samhällsklimat, där regelverk
och styrmedel kan användas för att premiera nytän­
kande och utveckling, även i näringslivet. En viktig
förutsättning är att offentliga aktörer utvecklar ett
närmare samarbete med andra offentliga aktörer,
privata och idéburna organisationer, med forskare
och akademiska miljöer, samt viktigast av allt: med
användaren i centrum.
Kopplat till följande behov:
1 , 3 , 5 och 6 .
2 , 4 , 8 , 9 , 10 , 11 och 12 .
Innovativa utvecklingsprojekt
i ­samverkan
Sverige har ett stort antal Små och Medelstora
Företag (SMF) och den stora utmaningen ligger
inte i att starta fler, utan att få befintliga företag
att växa. Det finns redan idag olika satsningar för
denna grupp av företag, till exempel ­v innova:s
Innovationsprojekt i företag och ALMI:s Tillväxtlån,
som båda syftar till att stötta innovativa företag
med tillväxtambitioner.
Det finns dock ett återstående behov, som dessa
befintliga satsningar inte tydligt fångar upp. Från
vårt agendaarbete har det framkommit att det krävs
en vidare syn på innovation (till exempel hur små
aktörer kan gå samman för att hävda sig i konkur­
rens och möta formella krav i upphandlingar), ett
vidare perspektiv på samverkan där offentlig aktör/
idéburen sektor/invånare har möjlighet att delta.
Helt enkelt ett mer tvärdisciplinärt angreppssätt,
som faller utanför ramarna för befintlig sektorindel­
ning, både vad gäller etablering av projekt och
partners, men än viktigare vad gäller kompetens
och erfarenheter för bedömning och stöd till dessa
projekt. Inom ramarna för denna insatsform är det
lämpligt att kunna erbjuda såväl förstudie- och
planeringsbidrag som genomförande av fullskaliga
projekt.
Kopplat till följande behov:
2 , 3 , 4 , 6 , och 11 .
Innovationsutveckling i offentlig sektor
En ökad innovationsförmåga inom offentlig sektor
är av avgörande betydelse för kvaliteten i den
svenska välfärden, liksom för ökade möjligheter
till hållbar tillväxt och samhällsnytta. Där spelar
­v innova idag en viktig roll med sina satsningar
inom området.
28
jämlik hälsa
Öppen, användardriven
och p
­ articipatorisk Innovation
Öppen innovation är ett synsätt som förändrar
bilden över organisationers gränser och var
skapandet av innovationer äger rum. Det innebär
att företag eller offentliga aktörer systematiskt letar
efter innovationer utanför sin organisation samt
bjuder in fler aktörer, stora som små, till en plats
i innovationsprocesserna i samband med utveck­
lingen av nya tjänster, processer och produkter.
Den centrala utgångspunkten är att i en värld där
alltmer kunskap tillgängliggörs via till exempel Inter­
net, har alla aktörer inte råd att enbart förlita sig
på sin egen forskning eller kunskapsutveckling. Det
är också osäkert om ”de som äger problemen” är
bäst lämpade att själva kunna ta fram nya innova­
tioner. Dessutom kan det vara mycket mer kostnads­
effektivt att istället köpa eller licensiera innovationer
från externa aktörer. Likaså bör man vara öppen
för att innovationer som utvecklats internt inte alltid
tas vidare, och dessa bör man kunna slussa vidare,
genom exempelvis licensiering.
I anslutning till detta bör man också betona vik­
ten av att lyfta fram initiativ från kunder och/eller
användare, det vill säga användardriven innovation
eller participatoriska angreppssätt. Som i de andra
förslagen är det av stor vikt att utgå från använ­
daren, men med dessa metoder inkluderar man
användaren på ett mer tydligt sätt i utvecklingen.
Användaren kan representeras av såväl personal
och invånare som idéburen sektor. Inspiration för
dessa initiativ kan hämtas från olika typer av inno­
vationstävlingar, ­v innova:s satsningar på Öppen
Innovation, Testmarknad, Living Labs och Inno­
vationsslussar. Vad som är viktigt är att man kan
erbjuda detta stöd, med temat jämlik hälsa, under
en längre tid, eftersom många satsningar lider av
att de avslutas innan man har uppnått implemente­
ring och kontinuerlig verksamhet.
Kopplat till följande behov:
3 , 5 , 7 och 9 .
jämlik hälsa
29
insatser
behov
N ya
metoder för
h e a lt h
liter ac y
Fi n a n si e r i n g
a v ­s o c i a l a
­i n n o va t i o n e r
Fylla ­
kunskaps lu c ko r
Ku n s k a p s­
överförin g
I n n o va t i o n e r
för
im p l e m e n t e r i n g
och
u p ps k at t n i n g
N ä r i n g s l iv e t
måste med
Stöd för
at t f ö rv e r k l i ga
n ya i d e é r
I n n o va t iva
u t v e c k l i n g s­ -­
p rojek t
I n sat s e r f ö r
m a r g i n a l is e r a d e
grupper
f a mi l j e r , b a r n
oc h unga
Hälsofrämjande
­a r e n o r
I n n o va t i o n s­
utveckling
i offentlig
sektor
Strukturförändringar
so m s k a pa r
­f ö r u t s ä t t n i n g a r
för jämlik
hälsa
Sociala
­i n n o va t i o n e r
för hälsa
S a mv e r k a n
över sek tors gränserna
­t i l l s a mm a n s m e d
medborgarna
Öppen,
a n vä n d a r d r iv e n
och
p a r t i c i p a t o r is k
d e si g n
Sät ta
a n vä n d a r n a s
b e h o v i c e n t r um
när man
u t v e c k l a r n ya
tjä n s t e r o c h
produkter
30
jämlik hälsa
De fyra föreslagna insatserna möter var och en
ett flertal av de tolv olika behovsområdena. Ett
antal av insatserna ger också ett kompletterande
bidrag till ett flertal behovsområden. Figuren ovan
ger en schematisk översikt som visar hur behov
och ­föreslagen insats leder till att uppnå målen för
2025, och därmed också vara viktiga pusselbitar
i agendans vision.
vision
Visionen är att
Sverige år 2025
är ledande inom
utvecklingen
av innovationer
(produkter,
tjänster och
samhälleliga
förutsättningar)
som leder till
bättre och mer
jämlik hälsa,
innovationer
som möjliggör
för ­invånarna
att ­engagera
sig i sin hälsa
utifrån sina egna
förutsättningar.
Samverkan för jämlik hälsa
Målsättningen med agendan har varit att sätta
fokus på jämlik hälsa och vikten av att arbeta
­hälsofrämjande. I agendan har vi pekat ut behov
som behöver tillgodoses och gett förslag på
­verktyg och insatser för att möta behoven.
Vår förhoppning är att agendan ska ­inspirera
till fortsatt dialog om jämlik hälsa och leda
mål 2025
1
Har en mer jämlik hälsa och att
social­gradienten mellan olika grupper
i samhället har minskat.
2
Har högre produktivitet och bättre
resursutnyttjande.
3
Är en kunskapsnation när det gäller
området jämlik hälsa.
4
Är ett föregångsland när det gäller
samverkansmodeller för att jobba
tvärsektionellt på lokal nivå.
5
Är en förebild för hur individerna kan
vara medaktörer i utvecklingen av
hälsotjänster och varor.
6
Är framgångsrikt när det gäller
­utveckling av innovationer inom
området.
7
Är en ledande exportnation av
tjänster/­produkter inom området.
8
Är attraktivt för investeringar
inom denna sektor.
till ­skapandet av ett centrum för jämlik hälsa.
­Förhoppningen är också att agendan ska leda till
att det avsätts ­resurser för ett innovationsprogram
inom området och att agendan ska vara till hjälp
då finasiärer designar sina insatsområden och
utlysningar.
Vi hoppas att vi väckt ditt intesse för området
och ser fram emot en fortsatt dialog.
jämlik hälsa
31
noter
http://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplatssocial-hallbarhet/
1
Se hela mig, BRIS, 2012
20
Pressmeddelande, 3 februari 2015, Socialdepartementet “Väl­
kommet initiativ att tillsätta en kommission för jämlik hälsa“
http://www.regeringen.se/sb/d/19774/a/253845
21
Region Skåne, ”Det öppna Skåne 2030”, Skånes regionala
utvecklingsstrategi, beslutad av Regionfullmäktige juni 2014
2
Mats Brandström Region Skåne, ”Ett socialt hållbart Skåne
2030 – Handlingsplan för Region Skånes folkhälsoarbete
2015–2018”, fastställdes av Regionstyrelsen dec 2014
3
Pressmeddelande, 3 februari 2015, ­Socialdepartementet
”Välkommet initiativ att tillsätta en ­kommission för jämlik h­ älsa”
http://www.regeringen.se/sb/d/19774/a/253845
4
Utmaningen har identifierats och lyfts fram internationellt, i
såväl rapporten ”Closing the gap” från WHO, som i ”Minska
ojämlikhet i hälsa i EU” från Europeiska Kommissionen och
det europeiska ramprogrammet för forskning och innova­
tion: ”Horisont 2020” och även i nationella rapporter från
Storbritannien, Norge och Danmark. I Sverige har det inte
genomförts någon analys på nationell nivå, däremot har man
kommit till liknande slutsatser i lokala/regionala arbeten i
Malmö, Västra Götaland och Östergötland.
5
Lundgren, Nordgren, Vinberg ”Hälsa, humankapital och
ekonomisk utveckling” Statens folkhälsoinstitut 2010
Lokale- og Anlægsfonden i Danmark arbetar aktivt med att inspire­
ra och bidra till skapandet av arenor för fysisk aktivitet. Fonden ut­
vecklar och stödjer byggandet av idrott-, kultur- och fritidsanlägg­
ningar. De stödjer projekt som skapar anläggningar vars aktiekur
och funktion inspirerar till fysisk aktivitet t.ex. m
­ otoriklandskap
och playspots. På deras hemsida kan man hitta Idékataloger
och exempel på idrottshus, klubblokaler, kulturanläggningar och
fritidsanläggningar som fonden delfinansierat. http://www.loafonden.dk/inspiration/idraetshuse
22
http://overenskommelsen.se/
23
http://overenskommelsenskane.se/
24
Ett sådant exempel är initiativet Partnerskap Skåne som l­yckats
vidareutveckla och förändra introduktionen av ­nyanlända i Skåne.
Ett annat exempel är Göteborgs stads arbete med att samla idéer
till innovation ur ett hållbarhetsperspektiv.
25
6
OECD ”Society at a Glance 2014, ”OECD Social Indicators
– The crisis and its aftermath”, 2014
7
Sirona Health Solutions presenterade resultat från arbetet på
SKLs seminarium ”Investera i Hälsa. Vad vinner vi?”.
http://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/
dokumentation/­alldokumentation/­­­dokumentationinve
steraihalsavadvinnervi.4599.html
8
Fredrica Calidoni, Christina Christiansson, Göran Henriksson,
”Kostnader för ojämlikhet i hälsa i Västra Götaland”, 2011
Se t.ex. Petersen S, Bergström E, Cederblad M (2010) Barn och
ungdomars psykiska hälsa i Sverige. En systematisk litteraturö­
versikt med tonvikt på förändringar i tid. Stockholm, Kungliga
vetenskapsakademin. Kungliga vetenskapsakademin samlade
redan 2010 en mängd olika forskare som konstaterade hur lite
vetenskapligt grundad kunskap det finns om förändringar i barns
psykiska hälsa, speciellt mindre barns hälsa, vilket omöjliggjorde
dem att uttala sig om hur de upplevde psykisk ohälsa och hur
detta påverkat deras liv. Sedan dess har forskare såväl som idébu­
ren sektor och statliga myndigheter konstaterat att ungdomar och
barn har hälsoproblem som härstammar från sociala faktorer.
26
9
Folkhälsopolitisk rapport 2010 ”Framtidens folkhälsa – allas
ansvar”
10
WHO’s definition på hälsa innebär "ett tillstånd av full­
ständigt fysiskt, socialt och psykiskt välbefinnande, inte endast
frånvaro av sjukdom(WHO 1948)
11
Willman, A. Hälsa är att leva. En teoretisk och empirisk
analys av begreppet hälsa med exempel från geriatrisk
omvårdnad. Doktorsavhandling, Lunds Universitet, 1996
12
Dahlgren G, Whitehead M Policies and Strategies to Promote
Social Equity in Health, 1991.
13
Ett bra exempel på ett globalt företag som tar en aktiv roll i
social hållbarhet är Sodexo. Sodexo är världens artonde största
arbetsgivare och levererar ett brett utbud av tjänster till företag,
institutioner och offentlig sektor. Sodexo lanserade 2009 en glo­
bal och långsiktig plan för att verka för en hållbar framtid. Sodexo
utgångspunkt är att det gäller att arbeta med social hållbarhet på
alla nivåer och jobbar därför med frågorna både internationellt,
nationellt och lokalt.
27
Begreppet hälsolitteracitet innebär människors förmåga, kunskap,
motivation och självförtroende att tillgå, förstå, bedöma och
tillämpa hälsoinformation i skriven, talad eller digital form för att
bedöma och fatta beslut i det dagliga livet gällande sjukvård, sjuk­
domsprevention och hälsofrämjande för att förbättra livskvalitén.
28
Social innovation är ett tillväxtområde där Sveriges möjligheter
på en internationell marknad är betydande, något som bland
annat påpekas i debattboken ”Det svenska välfärds­undret – nästa
exportsuccé”. Genom social i­nnovation och samhällsentreprenör­
skap som metod och logik finns stora möjligheter till förnyelse och
utveckling av flera svenska styrkeområden. Här spelar Mötesplats
Social Innovation (MSI) vid Malmö högskola en viktig roll. MSI är
ett nationellt kunskapscentrum vars främsta uppgift är att följa vad
som händer inom området, både i Sverige och internationellt.
29
http://swelife.se/
14
Marmot, M. Status Syndrome. Significance, Vol 1, issue 4, sid
150–154, 2004
15
WHO, Closing the gap in a generation, health equity through
action on social determenant on health, 2008
16
Health Promotion: A Discussion Document on the Concept of
and Principles, WHO, 1984
17
Nutbeam, D. Health literacy as a public health goal:
a ­challenge for contemporary health education and
­communication strategies into the 21st Century. Health
­Promotion ­International, 15, sid 259–267, 2000
18
Regeringens proposition 2007/08:110.
19
32
jämlik hälsa
Mötesplats Social Innovation ”Kartläggning av Designlabb”, 2014
30
Rapporten ”Nya finansieringsformer för social innovation
– En internationell utblick om impact investment” kan
laddas ner här http://www.socialinnovation.se/wpcontent/uploads/2014/12/MSI_Impact-investing_A4_
LowRes_141211.pdf
31
bilaga 1
agendaprocessen
och dess aktörer
aktiv och bred dialog
I
arbetet med agendan har en rad
­intressenter från näringslivet, offentlig sektor,
idéburen ­sektor, akademi samt r­epresentanter
för medborgarna involverats. Detta för att
genom en aktiv dialog identifiera behov
och problem samt ta fram en gemensam
målbild. För att säkerställa att strategin är
nationellt f­örankrad har det även genomförts en
rad ­intervjuer med nyckelpersoner inom samhällets
olika sektorer.
En process i flera steg
Arbetet har genomförts i en stegvis process, där
till och börja med gatekeepers – personer med
initierad kunskap och nätverk inom hälsoområdet
– identifierades och kontaktades för en intervju.
Dessa personer är knutna till större nationella
organisationer och myndigheter, som möjliggör att
deltagandet kan skalas upp på en nationell nivå.
Näringslivet representeras av aktörer som opererar
på olika skalor. Internationella börsnoterade före­
tag såväl som mindre nationellt knutna aktörer som
arbetar med socialt entreprenörskap har intervjuats
för att få en bredd i analysen. För att göra arbetet
hanterbart bedrevs arbetet från början i ett lokalt
och regionalt perspektiv i Skåne och Göteborg,
för att sedan kopplas upp mot andra regioner och
nationella spelare.
Workshoppar över gränserna
Efter att ha genomfört en rad intervjuer och
­etablerat en bild över området, bjöds personer,
som identifierats med stöd av gatekeepers, in till två
stycken tvärsektoriella workshoppar. Med på dessa
workshoppar fanns representanter från alla s­ ektorer
samt brukare. Målsättningen var att föra en
dialog kring området och identifiera n­ ödvändiga
­initiativ för att stärka Sveriges konkurrens­kraft inom
hälsoområdet, utan att i förväg föreslå lösningar.
Deltagarna i workshopparna har processat fram
en definition på hälsa, avgränsat målgrupper,
­identifierat goda exempel samt föreslagit å
­ tgärder
och vision. Förslagen i agendan har således
­utmynnats utifrån en sam­verkansprocess med sam­
hället olika sektorer.
För att ytterligare stärka engagemanget
från näringslivet och få input från nystartade
bolag anordnades en workshop med Medeons
­inkubatorföretag som jobbar inom hälsoområ­
det. För att få med synpunkter från ungdomar
­anordnades en fokusgruppsdiskussion med en
grupp unga personer tillsammans med Rädda
Barnen. Projektet deltog även i seminariet ”Närings­
livets roll för social hållbarhet” som anordnades av
SKL i december 2014, där internationella företag,
svenska företag och representanter från svenskt
näringsliv deltog.33
Agendan har tagits fram i samverkan mellan
representanter från näringslivet, offentlig sektor, idé­
buren sektor, akademi och medborgare eftersom
hälsoområdet är komplext och involverar många
olika aktörer och intressenter.
Organisationer som
bidragit i p
­ rocessen
Nedan listas de organisationer som bidragit
i ­arbetet med agendan.
Almega
Avonova Hälsa Syd AB
Bocz by AWIL
BRIS
Cancerkompisar
FIFH
Fontänhuset
Göteborg stad
Helsingborgs stad
Hälsomedicinskt center
Innovationskontor Syd
Kaichron
Kommunförbundet Skåne
Lund life science incubator
Lunds universitet
Länsstyrelsen i Skåne län
Malmö stad
Malmö högskola
Medeon
Mötesplats Social Innovation
Noaks Ark
Nätverket – idéburen sektor Skåne
Palmer – psykoterapi och utbildning
Previa
Region Skåne
jämlik hälsa
33
Riksbyggen
Riksidrottsförbundet
Rädda Barnen Region Syd
SKL
Skånes Idrottsförbund
SP
Stadsmissionen
Svenska Röda Korset
Svensk sjuksköterskeförening
Sveriges läkarförbund
SVID
Sodexo
tränahjärnan & klaraskolan
Tonttu
Flera andra strategiska agendor berör hälso­
området. Dessa agendor har andra inriktningar
som kompletterar denna agenda. Agendan har
framför allt samarbetat med Folksjukdomar, En
­åldrande befolkning, Strategisk agenda för tjänste­
innovation i Sverige och Designagendan.
Lista över personer som deltagit i
agendaprocessen
Styrgrupp
Tapio Salonen, Malmö högskola
Ania Willman, Malmö högskola
Susanna Hedenborg, Malmö högskola
Eva Hall, Svenska Röda Korset
Elisabeth Bengtsson, Region Skåne
Anna Maria Drake, Lunds universitet
Teresa Jonek, Almega
Eva Engquist, kommissionär i Malmö kommissionen,
fd ordförande Mötesplats Social Innovation
Katarina Carlzén, Länsstyrelsen i Skåne
Birgitta Vilén-Johansson, Malmö stad
Projektledning
Anna Holmberg, Malmö högskola
Margareta Rämgård, Malmö högskola
Mattias Esbjörnsson, Malmö högskola
Personer som intervjuats
Offentlig sektor
Jonas Frykman, SKL
Margareta Forsberg, Göteborg stad
Peter Molin, Göteborg stad
Anna Byström, Göteborg stad
Heidi Stensmyren, Sveriges Läkarförbund
Marie Köhler, Kunskapscentrum för barnhälsovård,
Region Skåne
Carina Nilsson, Malmö stad
Katarian Carlzen, Länsstyrelsen
Mats Brandström, Region Skåne
Bengt Stavenow, Region Skåne
Anna Balkfors, Malmö stad
Elisabeth Bengtsson, Region Skåne
Fiona Winders, Malmö stad
34
jämlik hälsa
Idéburen sektor
Maria Leiner, Nätverket – Idéburen sektor Skåne
Peter Mattsson, Riksidrottsförbundet
Mikael Sandgren, Rädda Barnen
Näringsliv
Jonas Gumble, Svensk industri design, SVID
Charlotta Szczepanowski, Riksbyggen
Stefan Forsgren, Sodexo
Teresa Jonek, Almega
Johan Holmberg, Hälsomedicinsk center
Akademi
Per-Anders Hillgren, Malmö högskola
Louisa Szücs Johansson, Mötesplats Social
­Innovation
Hanna Sigsjö, Mötesplats Social Innovation
Tapio Salonen, HS, Malmö högskola
Eva Engquist, MSI, Malmö högskola
Ania Willman, HS, Malmö högskola
Anna-Maria Drake, Lunds universitet
Eva Hall, Röda Korset
Carin Cuadra, HS, Malmö högskola
Deltagare i workshop på Malmö
­högskola den 30 september 2014
Fredrik Mantin, Previa
Patrik Rein, Höganäs kommun
Monika Dora, Avonova Hälsa Syd AB
Sofia Bunke, Lunds universitet
Anna Thörnquist, Region Skåne
Bengt Stavenow, Region Skåne
Anna Balkfors, Malmö stad
Helena Ljusberg, Lunds universitet
Ulf G Andersson, Medeon
Magdalena Almén, Medeon
Roland Ekström
Jenny Vikman, Malmö högskola
Karin Book, Malmö högskola Annika Eklund,
­Kommunförbundet Skåne
Ingela Sjöberg, Kommunförbundet Skåne
Nina Palm, BRIS
Mikael Sandgren, Rädda Barnen Region Syd
Jenny Lundskog, Rädda Barnen Region Syd
Daniel Andersson, Skåneidrotten
Anna-Karin Ekman, Fontänhuset
Jenny Jentzsch, Fontänhuset
Anna Christensen, Noaks ark Syd
Peter Nilsson, FIFH
Ziad Jomaa, Länsstyrelsen
Therese Wihlborg, Stadsmissionen
Elisabeth Bengtsson, Region Skåne
Deltagare i workshop på Malmö
­högskola 7 november 2014
Sofia Bunke, Lunds universitet
Anna Thörnquist Region Skåne
Marie-Louise Region Skåne
Bengt Stavenow Region Skåne, Region Skåne
Ulf G Andersson, Medeon
Magdalena Almén, Medeon
Roland Ekström
Nina Palm, BRIS
Mikael Sandgren, Rädda Barnen
Region Syd
Jeanette Skoog, Skånes Idrottsförbund
Anna-Karin Ekman, Fontänhuset
Jenny Jentzsch, Fontänhuset
Samir Kafedzic, PlantEra PlantÄra
Malin Grahn, Helsingborg stad
Martina Svensson, Helsingborg stad
Anneli Sjöstrand, Helsingborg stad
Eva Fallgren, Helsingborg stad
Mats Brandström, Region Skåne
Thomas Bardenstam
Mattias Esbjörnsson, Malmö högskola
Anna Carlsson, Malmö högskola
Elisabeth Mangrio, Malmö högskola
Ann-Cathrine Bramhagen, Malmö högskola
Carina Nordquist-Falk, Region Skåne
Deltagare i workshop på Medeons
inkubator 14 januari 2015
Inga-Lill Lellky, Cancerkompisar
Kerstin Palmer, Palmer Psykoterapi och Utbildning
Gunilla Radu, tränahjärnan & klaraskolan AB
Angelique Wiltgren Skrinjar, Bocz by AWIL
Sylvia Bogelund, Bocz by AWIL
Marie Klint, Kaichron
Ulf G Andersson, Medeon
Magdalena Almén, Medeon
Victoria Rydengård, Medeon
Andreas Ek-Sarfraz, Hälsorådgivaren
Karl Mårtensson, Tonttu
Thomas Bäckström
Fokusgruppsdiskussion med ungdomar
och Rädda Barnen januari 2015
Ungdomar från olika stadsdelar i Malmö
Alison Mendez, Rädda Barnen
Margareta Rämgård, Malmö högskola
bilaga 2
De workshoppar som hållits har alla
­dokumenterats, läs mer om dem här: ­
http://www.mah.se/varhalsa
jämlik hälsa
35
Visionen är att Sverige år 2025 är ledande inom
utvecklingen av innovationer (produkter, tjänster
och samhälleliga förutsättningar) som leder till
bättre och mer jämlik hälsa, innovationer som
möjliggör för ­invånarna att ­engagera sig i sin hälsa
utifrån sina egna förutsättningar.
denna agenda är framtagen inom ramen för strategiska
innovations­o mråden, en gemensam satsning mellan vinnova,
energimyndigheten och formas. syftet med satsningen är att skapa
förutsättningar för sveriges internationella konkurrenskraft
och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.
www.jamlikhalsa.se