Manual – Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual – Skogsappen - Hemkomstkontroll
Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i
mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiForest.
Episcope Monitoring Systems AB, Drottninggatan 82, 111 36 Stockholm
Användarmanual – Hemkomstkontroll
Sida 2 (13)
Innehållsförteckning
......................................................................................................................................................................................... 1
Innehållsförteckning ............................................................................................................................................. 2
1
Inledning ......................................................................................................................................................... 3
2
Hemkomstkontroll ..................................................................................................................................... 4
2.1 Administration................................................................................................................................. 4
2.1.1
Administratör ..................................................................................................................4
2.1.2
Användare .........................................................................................................................6
2.1.3
Schemaläggning..............................................................................................................7
2.2 Appen ................................................................................................................................................... 8
2.2.1
Skapa ny tid för incheckning ....................................................................................8
2.3 Checka in ............................................................................................................................................. 9
2.4 Lyckad incheckning .....................................................................................................................10
2.5 Utlöst larm .......................................................................................................................................11
2.6 Bekräftat larm ................................................................................................................................12
2.7 Användare incheckad i efterhand. ........................................................................................12
2.8 Flöde och tider ...............................................................................................................................13
Östersund – april 2015
Författare: Pontus Appel
Användarmanual – Hemkomstkontroll
1
Sida 3 (13)
Inledning
Detta dokument beskriver utseendet och funktionerna hos mobilapplikationen (appen)
Skogsappen som är en del av tjänsten Epiforest.
Appen finns tillgänglig i Google Play (”Skogsappen”) för Android-enheter och planeras även
komma i App store för iOS-enheter och Windows Phone.
Den kan köras i mobiler såväl som i surfplattor för motsvarande plattformar, eller via en
webbversion som återfinns under
epiforest.se/skogsappen
Östersund – april 2015
Författare: Pontus Appel
Användarmanual – Hemkomstkontroll
Sida 4 (13)
Hemkomstkontroll
2
Funktionen ”hemkomstkontroll” innebär att man manuellt eller enligt ett schema sätter tider då
användaren måste ”checka in” i mobiltelefonen. Detta kan vara vid resa, eller med jämna
mellanrum under dagen. Om användaren inte gör detta blir denne först påmind, sedan går ett
larm med senast kända position till dess kontaktpersoner.
Man kan dela upp tjänsten i två delar, en administrativ, där konton skapas och kontaktpersoner
läggs till, och en som utgör själva funktionen i mobiltelefonen.
2.1
Administration
Administration av användare, kontakter och även schemaläggning sker via hemsidan
epiforest.se.
2.1.1
Administratör
Som administratör kan man skapa nya användarkonton samt tilldela funktionen att vara
kontaktperson. Allt detta sker under menyvalet ”Administration” och undervalet ”Användare”.
Skapa användare
För att lägga till en ny användare, dvs en person som ska kunna använda hemkomstkontrollen,
Östersund – april 2015
Författare: Pontus Appel
Användarmanual – Hemkomstkontroll
Sida 5 (13)
fyll i fälten med namn, e-post och lösenord till användaren. Klicka sen på spara. Användaren kan
nu logga in med uppgifterna på epiforest.se, samt i Skogsappen som finns att hämta på Google
Play (framöver även Apple App Store).
För att kunna väljas som kontaktperson måste användaren redigeras. Det görs i listan nederst på
sidan. Under kolumnen ”Privilegier”, bocka i rutan för ”Kan vara kontaktperson”. Fältet blir då
gult. Klicka på ”Spara” längst ut till höger. Fältet markeras då i grönt. Denna användare kan nu
användas som kontakt av samtliga andra användare på företaget.
Östersund – april 2015
Författare: Pontus Appel
Användarmanual – Hemkomstkontroll
2.1.2
Sida 6 (13)
Användare
Användare som loggar in på epiforest.se går in under menyn ”Hemkomst” för att lägga till
kontakterpersoner i sin lista och för att skapa schema för hemkomst. Välj sedan fliken
”Kontakter”.
Den eller de användare som markerats som ”kontaktperson” kan nu väljas som sådan i en lista
för varje användare. Markera personen och klicka på ”Lägg till larm-kontakt”. Den dyker då upp i
tabellen över kontakter.
Vill man skapa fler kontaktpersoner, som inte är registrerade användare, så kan man göra det i
fältet längst ner på sidan.
Skapa en ny kontaktperson genom att fylla i fälten och klicka på ”Lägg till kontakt”. Den tillagda
personen kan då väljas som kontakt, men endast av den användare som la till den.
Östersund – april 2015
Författare: Pontus Appel
Användarmanual – Hemkomstkontroll
Sida 7 (13)
Den tillagda personen har nu ett konto på epiforest och måste ladda hem Skogsappen för att
kunna ta emot larm. Kontaktpersonen måste ha appen igång i bakgrunden för full funktionalitet,
dock skickas även sms som sista steg i larmkedjan. Var därför noga med att fylla i mobilnummer
korrekt då kanske inte appen alltid är igång hos kontaktpersonen.
2.1.3
Schemaläggning
Som användare kan man skapa regelbundna scheman för hemkomstkontroll på
epiforest.se. I appen kan man bara lägga till enskilda tider, till exempel när man åker
hem.
För att skapa ett schema med fasta tider, om man exempelvis vet att man bör vara
hemma kl 16 varje dag i en vecka, gör detta under menyn ”Hemkomst” och fliken ”Mina
incheckningar” under ”Skapa schema”.
Välj först det datum som schemat ska gälla eller starta från. Välj sedan den tid för
hemkomst som är aktuell. Om man vill ha samma schema för hela veckan ska rutan
under ”5 dagar” bockas i. Vill man även aktivera funktionen att incheckning måste ske
var 3e timme under dagen ska motsvarande ruta bockas i samt första tiden för
incheckning anges.
När inställningarna är gjorda, klicka på ”Lägg till tider”. Nu skapas ett schema med tider
för incheckning som visas längst upp på sidan.
Gör samma sak för varje dag eller vecka där ett fast schema önskas.
Östersund – april 2015
Författare: Pontus Appel
Användarmanual – Hemkomstkontroll
2.2
Sida 8 (13)
Appen
I själva appen kan man enkelt skapa tider för incheckning, checka in manuellt eller automatiskt,
och även som kontaktperson se utlösta larm med en kart-länk till senast kända position.
2.2.1
Skapa ny tid för incheckning
Man kan i appen alltid skapa nya tider för incheckning, om man inte sedan tidigare har ett
schema satt (görs via epiforest.se). Skapa nya larm gör man genom att ange en ny tid, enklast
genom att klicka på knapparna ”om 30 min” etc, som lägger till just så mycket.
Tryck sedan på ”Aktivera ny tid”. En notis visas då kort ”Skickar tid, vänta”. Detta innebär att
appen försöker kontakta servern för att registrera larmet där. Detta är mycket viktigt, då larmet
måste finnas på servern, inte bara i mobilen. Om det misslyckas kommer detta visas i nederkant
av appen. Appen gör själv nya försök att skicka informationen så snart en internetuppkoppling
finns. Om en uppkoppling finns och är snabb så hinner man knappt se meddelandet.
När tiden är registrerad anges det med ”Hemkomstlarm registrerat” längst ner i appen, och
knappen för incheckning dyker upp. Se nästa avsnitt.
Figur 1. Vyn där nya larm skapas.
Östersund – april 2015
Författare: Pontus Appel
Användarmanual – Hemkomstkontroll
2.3
Sida 9 (13)
Checka in
Om ett larm är skapat, antingen direkt i appen eller via ett schema på epiforest.se så
visas det nästa alltid högst upp i appen med en röd knapp som det står ”Checka in” på.
Cirkeln anger hur många minuter det är till nästa tid för incheckning.
Man checkar in genom att trycka på ”Checka in”-knappen. Det är i det här fallet också
viktigt att informationen når server så att larmet kan tas bort där. Det kan därför ta lite
tid innan detta bekräftas. Saknas uppkoppling kommer inte incheckningen att lyckas.
Försök då igen när uppkoppling är på plats.
Figur 2. Appens utseende när ett
larm är aktiv och positionen sparas.
När en viss tid återstår av tiden fram till larmet så sparas mobilens position på epiforests
servrar. Detta för att man i händelse av olycka ska kunna se var mobilen befinner sig.
Observera att positionen inte kan ses av någon användare såvida inte ett larm utlöses, då visas
det för kontaktpersonen.
När positionen sparas indikeras detta tillsammans med noggrannheten med in röd text i
underkant av vyn.
När ett par minuter återstår av tiden så kommer påminnelser att skickas visa appen. Den
kommer avge ljud, vibrera och skapa en notis om att en tid för hemkomst snart nås. Det är
viktigt att som Iphone-användare godkänna att notiser får skapas av Skogsappen för att detta
ska fungera fullt ut.
Östersund – april 2015
Författare: Pontus Appel
Användarmanual – Hemkomstkontroll
2.4
Sida 10 (13)
Lyckad incheckning
Om incheckningen går bra, d.v.s. når servern så visas en grön knapp med texten ”incheckning
lyckad” i ett par sekunder. Vyn återgår sedan till ursprunget, d.v.s. man får ange en ny tid, eller
om ett schema med flera tider finns så visas nästa tid enligt ovan.
Figur 3. Appens vy när man nyss checkat in.
Östersund – april 2015
Författare: Pontus Appel
Användarmanual – Hemkomstkontroll
2.5
Sida 11 (13)
Utlöst larm
Om en användare inte checkar in i tid så aktiveras larmet. Den första kontaktpersonen ser då
detta i sin app. Först skickas en påminnelse och sms ut, både till användare och kontaktperson.
Se tider för detta i avsnitt 2.6 .
I vyn visas då information om att en användare missat en incheckning. Det står vilken användare
och vilken tid som larmet var satt till.
En kart-länk till Google Maps visas i appen. Genom att klicka på denna öppnas Google Maps (om
det finns installerat på telefonen) och användarens (eller dennes mobils) senaste position visas
med en pil.
Positionen i latitud och longitud presenteras även i appen. Detta kan vara av intresse för
exempelvis räddningstjänst om de måste kontaktas. Även tiden då positionen togs och
användarens registrerade telefonnummer visas.
Kontaktpersonen bekräftar att denne sett larmet genom att klicka på den röda knappen
”Bekräfta mottaget larm”. Detta noteras av servern och knappen verifierar detta. Ingen
information försvinner när man bekräftar larmet, se nästa avsnitt.
Figur 4. Appens vy om ett larm utlösts och denne användare är kontaktperson.
Östersund – april 2015
Författare: Pontus Appel
Användarmanual – Hemkomstkontroll
2.6
Sida 12 (13)
Bekräftat larm
När kontaktpersonen bekräftar att larmet är mottaget byter den röda knappen färg till grön, och
texten ” Ta bort larm”.
2.7
Användare incheckad i efterhand.
När en användare checkar in när ett larm redan aktiverats så visas även detta för de
kontaktpersoner som blivit kontaktade.
En grön knapp med texten ”Användare incheckad – ta bort” dyker då upp. Genom att trycka på
knappen tas larmet och informationen om den bort.
Figur 5. Appens vy om en användare checkat in "för sent".
Östersund – april 2015
Författare: Pontus Appel
Användarmanual – Hemkomstkontroll
2.8
Sida 13 (13)
Flöde och tider
Följande tider gäller för flödet i larmtjänsten.
Ett larm skapas, säg kl 10:00.
1. 10 minuter innan larmet, 09:55, påminns användaren om att ett larm snart utlöses. Detta
upprepas med ökad intensitet (vibrationer i telefonen) 5 och 1 minut innan larmet.
2. När tiden för larmet nås, kl 10:00, skickas ett sms med en påminnelse om att checka in.
3. Användaren har sedan 10 minuter ytterligare på sig att checka in.
4. 10 minuter efter larmtiden, kl 10:10, aktiveras larmet. Det innebär att den första
kontaktpersonen meddelas. Detta sker först genom att appen själv ger ett larm ifrån sig i
form av vibration och ett statusmeddelande, om appen är aktiv.
5. 5 minuter senare, kl 10:15, får kontaktpersonen ett sms som meddelar att användaren i
fråga inte checkat in.
6. Kontaktpersonen har nu 10 minuter från första larmet, till kl 10:20, på sig att bekräfta
mottaget larm.
7. Kl 10:20 går larmet vidare till nästa kontaktperson om den tidigare inte bekräftat det.
8. Kl 10:20 aktiveras alltså larmet för kontaktperson nummer två. Larmet visas först i
mobilen genom vibration och statusnotis.
9. 5 minuter senare, kl 10:25, skickas ett sms till kontaktperson nr 2.
10. Kl 10:30 går larmet vidare till nästa kontakt om kontaktperson nr 2 inte bekräftat
mottagandet.
11. Var 10e minut går kedjan sedan vidare i max 10 steg.
Östersund – april 2015
Författare: Pontus Appel