Pvning: Att arbeta med File Storage i Azure Pvning 1: Skapa nytt

1
Övning: Att arbeta med File Storage i Azure
Förutsättningar: Konto på Azure, kontot har fått File Storage tillagt, Azure
Powershell version 0.8.5 eller senare.
Övning 1: Skapa nytt Storage Account
Arbetsuppgift 1: Skapa nytt Storage Account.
Steg 1: Logga på Azure Management Portal.
Steg 2: I nedre delen av portal, klicka på New.
Steg 3: Klicka först på Data Services, därefter på Storage och till sist på Quick
Create.
Skriv in ett unikt namn i rutan under URL, välj Location/Affinity Group som är
närmast din nuvarande plats. Välj alternativet Locally Redundant, under
Replication.
Tänk på att välja Subscription som har fått denna funktion tilldelad!
Klicka på Create Storage Account.
Notera: url kan innehålla 3-24 gemena tecken eller siffror.
2
När ditt konto är klart, går ganska snabbt, kommer det att visas i listan under
Storage.
Steg 2: Dubbelklicka på Storage Account som du precis skapade.
Steg 3: Klicka på alternativet Manage Access Key, i nedre menyraden.
Steg 4: Klicka på ikon med två dokument till höger om din primäranyckel, för
att kopiera till klippbordet.
Övning 2: Skapa utdelning och anslut till denna.
Arbetsuppgift 1: Ladda ner demofiler från azure.easec.se.
Steg 1: Öppna Internet Explorer, skriv in följande url:
http://azure.easec.se/easec.zip.
Steg 2: I rutan för Download, välj att spara fil till C:\Temp.
Steg 3: Högerklicka på easec.zip, välj alternativet Extract All i dialogfönstret
som dyker upp. Välj att extrahera filerna till C:\Temp. Klicka på Extract.
Arbetsuppgift 2: Skapa context för ditt Storage Account och nyckel.
Steg 1: Klicka på Start screen och skriv in Azure PowerShell, för att starta
Microsoft Azure PowerShell.
Steg 2: I Microsoft Azure PowerShell fönstret, skriv in följande kommando:
$ctx = New-AzureStorageContext
<namn_på_storage_account> <primär_nyckel> , klicka därefter på
Enter.
Arbetsuppgift 3: Skapa och hantera filutdelning.
För att skapa utdelning:
Steg 1: I Microsoft Azure PowerShell, skriv in följande kommando:
$s = New-AzureStorageShare logs –Context $ctx, klicka
därefter på Enter.
3
För att skapa katalog på utdelningen:
Steg 2: I Microsoft Azure PowerShell, skriv in följande kommando:
New-AzureStorageDirectory –Share $s –Path Logs, klicka
därefter på Enter.
Ladda upp fil till din katalog. Fil måste finnas på din lokal dator, i detta fallet
C:\temp med namnet logg4.log.
Steg 3: Skriv in följande kommando:
Set-AzureStorageFileContent –Share $s –Source
C:\temp\logg4.log –Path Logs, klicka därefter på Enter.
Lista fil(er) i din katalog.
Steg 4: Skriv in följande kommando:
Get-AzureStorageFile –Share $s –Path Logs, klicka därefter på
Enter.
4
Arbetsuppgift 4: Knyt utdelning till virtuell maskin.
Steg 1: Logga på virtuell maskin i Azure.
Steg 2: På Start screen, skriv in Windows Powershell, klicka därefter på Enter.
Innan knytning av katalogen, gör rättigheterna för Storage Account bestående.
Med denna knytning kan Windows automatisk ansluta till utdelningen vid
omstart.
Steg 3: I Windows Powershell, skriv in följande kommando:
cmdkey /add:<namn_på_storage_account>
.file.core.windows.net /user:<namn_på_storage
_account> /pass:<primär_ nyckel>, klicka därefter på Enter.
Montera utdelad katalog till enhetsbeteckning z:.
Steg 4: I Windows Powershell, skriv in följande kommando:
net use z: \\nissehult.file.core.windows.net\logs, klicka
därefter på Enter.
Den utdelade resurser kan nu nås ifrån Windows Powershell eller via File
Explorer. Enheten hanteras på samma sätt som om det skulle vara lokal enhet.
5
Du kan inte göra samma sak med dator som finns på ditt lokala nätverk.
Fungerar bara från resurs som finns i Azure.
I Visual Studio 2013 Server Explorer, visas resursen under Storage – nissehult –
Blobs.
Även om det visas som Blobs, kan jag inte ladda upp filer hit, som om det hade
varit ordinarie Blob.
Övning 3: Skapa tillgång programmässigt till fil som är lagrat i
Azure File Storage
Arbetsuppgift 1: Starta Visual Studio 2013, skapa projekt och testa funktionen.
Steg 1: Starta Visual Studio 2013.
6
Steg 2: Klicka på New – Project. Välj Installed – Windows Desktop – Consol
Application. I rutan för Name, skriv in blobditt_förnamn, klicka därefter på OK.
Steg 3: När ditt projekt har startat, högerklicka på ditt projekt i Solution
Explorer. I dialogfönstret som kommer upp, klicka på alternativet Manage
NuGet Package.
Steg 4: I rutan Search online, skriv in WindowsAzureStorage, klicka därefter på
Install för att installera Azure Storage och dess beroende. Klicka på I Accept i
dialogfönstret License Acceptance. Klicka på Close när installation är klar.
Arbetsuppgift 2: Modifiera app.config genom att lägga till dina uppgifter.
Steg 1: I Solution Explorer, leta upp och dubbelklicka på App.config.
Steg 2: Efter </startup>, lägg till följande:
<appSettings>
<add key=”StorageConnectionString”
value=”DefaultEndPointsProtocol=https;AccountName=<Di
tt_storage_account_name>;AccountKey=<Ditt_storage_acc
ount_key>” />
7
</appSettings>
Arbetsuppgift 3: Lägg till deklaration för namespace i program.cs.
Steg 1: I Solution Explorer, leta upp och dubbelklicka på program.cs.
Steg 2: Lägg till följande:
using Microsoft.WindowsAzure;
using Microsoft.WindowsAzure.Storage;
using Microsoft.WindowsAzure.Storage.File;
Arbetsuppgift 4: Lägg till logik för att hämta connection string.
Steg 1: Under main(), lägg till följande:
CloudStorageAccount storageAccount =
CloudStorageAccount.Parse(CloudConfigurationManager.G
etSetting(”StorageConnectionString”));
8
Arbetsuppgift 5: Få tillgång till fil, som finns lagrat i Azure File Storage.
Steg 1: Lägg till följande kod, under main()
//Skapa CloudFileClient object för verifierad tillgång till
Azure File storage.
CloudFileClient fileClient =
storageAccount.CreateCloudFileClient();
//Få referens till utdelning som vi skapade tidigare.
CloudFileShare share = fileClient.GetShareReference("logs");
//Försäkra oss om att utdelning finns.
if (share.Exists())
{
//Få referens till rootkatalog för utdelning.
CloudFileDirectory rootDir =
share.GetRootDirectoryReference();
//Få referens till katalog som vi skapade tidigare.
CloudFileDirectory sampleDir =
rootDir.GetDirectoryReference("logs");
//Försäkrar oss om att katalog finns.
if (sampleDir.Exists())
{
//Hämta referens till fil som vi skapade tidigare.
CloudFile file =
sampleDir.GetFileReference("logg4.log");
//Försäkra oss om att fil finns.
if (file.Exists())
{
//Skriver innehåll för fil till konsol.
Console.WriteLine(file.DownloadTextAsync().Result);
}
}
}
9
Steg 2: Klicka på Build, därefter på Debug.
Steg 3: Innehållet i filen visas ny i konsol.