Hur skapa effektiva team?

Hur skapa effektiva
team?
Teresa Söderhjelm, Medical Management Center, Karolinska Institutet
Vad utmärker ett team?
Team uppgift
Tydliga gränser
Mandat att utföra arbetet
=> Riktigt team
Medlemsstabilitet
Tydlig, drivande målsättning
Richard Hackman, Leading Teams
Vad behöver ett team?
§  Struktur kring: hur arbetet ska bedrivas, beteendenormer,
gruppsammansättning…
§  Kontext som stöttar teamarbete: belöningssystem,
resurser, information…
§  Team coachning: ta grupprocessen i beaktande!
Richard Hackman, Leading Teams (2002) Harvard University Press
3
Grupputvecling enligt IMGD
The Integrated Model of Group Development
(GDQ I-IV)
I
Tillhörighet &
trygghet
II
III
Opposition &
Tillit &
konflikt
struktur
IV
Arbete & produktivitet
Fokus på
Fokus på
relationer
arbetsuppgifter
& känslor
Effektivt ledarskap
§  Fas I Tillhörighet & trygghet
Ledaren sätter riktningen på arbetet, är instruktiv och TYDLIG
§  Fas II Opposition & konflikt
Ledaren har fokus både på arbetsuppgiften och interpersonell
dimension. Går inte in i personkonflikter utan tydliggör roll, mål och
sammanhang.
§  Fas III Tillit & struktur
Ledaren kan fokusera mindre på arbetsuppgiften och mer på frågor
kring normer, värderingar och att utveckla strukturerna.
§  Fas IV Arbete & produktivitet
Ledarens direkta närvaro är inte lika viktig längre, men inspiration viktig.
Namn Efternamn
september 21, 2015
5
Teambeteenden som stärker gruppens
effektivitet
§  Alla kommer till möten och kommer i tid
§  Är mentalt närvarande
§  Kommunicera till alla i gruppen, inte bara med ledaren eller
sina ”bästisar”
§  Hantera konflikter på ett överenskommet sätt
Haake, U. (2004). Ledarskapande i akademin. Dissertation, Umeå University
6
”When teams are good, they are very, very
good”
Gruppen blir ett team
när gemensamma mål har etablerats och
det finns effektiva metoder
för att nå dessa mål.
Susan Wheelan
Creating effective teams by Susan A. Wheelan
7
Grupper i fas 3 och 4 jämfört med
grupper i fas 1 och 2:
•  Har nöjdare kunder och chefer inom tjänstesektorn.
(Wheelan, Murphy, Tsumura & Fried Kline, 1998)
•  Producerar mer varor inom tillverkningsindustrin.
(Wheelan & Furber, 2006)
•  Förvaltar pengar bättre inom finanssektorn. (Wheelan, 2005)
•  Har fler överlevande patienter inom intensivvården.
(Wheelan, Burchill & Tilin, 2003)
•  Har elever som presterar bättre på nationella prov inom skolans
värld. (Wheelan & Kesselring, 2005; Wheelan & Tilin, 1999)
•  Har mindre emotionell utmattning, mindre upplevd stress i nuet,
högre arbetstillfredsställelse och bemästrande av
arbetssituationen. (Jacobsson, Rydbo & Børresen, 2014)
Vanliga utvecklingsområden
•  Klargöra gruppens gemensamma mål
•  Skapa en funktionell struktur, med stöd från
organisationen
•  Klargöra och utveckla rollerna i gruppen
•  Skapa och upprätthålla normer som stödjer arbetet
•  Kommunikation; vilka frågor tas när och var?
•  Beslutsfattande och problemlösning, skapa klarhet,
delaktighet och förankring
•  Att ge varandra feedback kopplat till kvalitet och
produktivitet i arbetet
Tack för att ni lyssnade!
10