nationella standardiseringsärendena

1 / 19
Ärenderapport Rapportdatum: 2015‐03‐30 SIS/TK 104, Tätningselement SS 1586 SIS SIS SIS SIS SIS ‐ Tätningselement ‐ O‐ringar ‐ Dimensioner Stadium: Evaluation of project proposal/Förslagsfas SS 1588 Tätningselement ‐ O‐ringar. Inbyggnad Stadium: Evaluation of project proposal/Förslagsfas SS 2292 O‐ringar ‐ Plana stödringar och Skruvformade stödringar Stadium: Evaluation of project proposal/Förslagsfas SS 2929 ‐ Stadium: Evaluation of project proposal/Förslagsfas SIS/TK 118, Stålrör, rördelar och rörflänsar SS 1145 Pipe unions for food industry ‐ Main dimensions and mounting instructions Rörkopplingar för livsmedelsindustrin ‐ Huvudmått och monteringsanvisningar Stadium: Granskning SS 1146 Pipe unions for food industry ‐ Spigots Rörkopplingar för livsmedelsindustrin ‐ Nipplar Stadium: Granskning SIS 2 / 19
Ärenderapport Rapportdatum: 2015‐03‐30 SS 1147 SIS SIS SIS SIS Pipe unions for food industry ‐ Sleeves Rörkopplingar för livsmedelsindustrin ‐ Hylsor Stadium: Granskning SS 1148 Pipe unions for food industry ‐ Union nuts Rörkopplingar för livsmedelsindustrin ‐ Kopplingsmuttrar Stadium: Granskning SS 1149 Pipe unions for food industry ‐ Seals Rörkopplingar för livsmedelsindustrin ‐ Packningar Stadium: Granskning SIS/TK 121, Bestämning av mikrostruktur i stål SS 111114 Steel ‐ Assessment of inclusions ‐ Microscopic methods ‐ Imaging method Stål ‐ Bestämning av inneslutningar ‐ Mikrometoder ‐ Avbildningsmetod Stadium: Evaluation of project proposal/Förslagsfas 3 / 19
Ärenderapport Rapportdatum: 2015‐03‐30 SS 111116 SIS Jernkontorets skala II för kvantitativ bestämning av icke‐metalliska inneslutningar i metaller och legeringar Jernkontoret’s inclusion chart II for quantitative assessment of the content of non‐metallic inclusions in metals and alloys Stadium: Granskning SIS/TK 145, Armering SS 212545 SIS Stainless reinforcing steel ‐ Technical delivery requirements for bars, coils, welded fabric and lattice girders Rostfritt armeringsstål ‐ Tekniska leveransbestämmelser för stång, coil, svetsat nät och armeringsbalk Stadium: Evaluation of project proposal/Förslagsfas SIS/TK 171, Stegar SS 2129:2015 SIS Accessories for portable ladders ‐ Terminology, requirements and testing Stegar ‐ Stegtillbehör för bärbara stegar ‐ Terminologi, krav och provning Stadium: Evaluation of project proposal/Förslagsfas SIS/TK 172, Värdeförvaringsenheter SS 3880 SIS High security locks ‐ Requirements and testing Högsäkerhetslås ‐ Krav och provning Stadium: Granskning SIS/TK 179, Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas SS 364510 Windows ‐ Window sheets ‐ Dimensions and materials Fönster ‐ Fönsterbleck ‐ Mått och material Stadium: Enquiry stage/Remissfas SIS/TK 179/Ag 4, Lås och beslag SIS 4 / 19
Ärenderapport Rapportdatum: 2015‐03‐30 SS 3070 SIS Door and window fittings ‐ Electrically operated locking plates for fixed mounted locks ‐ Burglar resistance ‐ Requirements and test methods Byggnadsbeslag ‐ Elektriskt manövrerade slutbleck till lås för fast montering ‐ Inbrottsskydd ‐ Krav och provningsmetoder Stadium: Enquiry stage/Remissfas SS 3071 SIS SIS ‐ Låshus el‐mekaniska krav och provning Stadium: Enquiry stage/Remissfas SS 3072 Door and window fittings ‐ Mechanical cylinder‐ Burglar resistance ‐ Re‐quirements and test methods Byggnadsbeslag ‐ Mekanisk cylinder ‐ Inbrottsskydd ‐ Krav och provningsmetoder Stadium: Enquiry stage/Remissfas SS 3074 SIS ‐ Låscylinder el‐mekaniska krav och provning ‐ Mekatronik cylindrar Stadium: Enquiry stage/Remissfas SS 3079 SIS Door and window fittings ‐ Mechanically operated locks ‐ Burglar resistance ‐ Requirements and test Byggnadsbeslag ‐ Mekaniska lås för fast montering ‐ Inbrottsskydd ‐ Krav och provning Stadium: Granskning SS 3522‐1 SIS Building hardware ‐ Fixed mounted locks ‐ Burglar resistance ‐ Requirements and test methods Byggnadsbeslag ‐ Låsenheter för fast montering ‐ Inbrottsskydd ‐ Klassindelning Stadium: Svensk fastställelse 5 / 19
Ärenderapport Rapportdatum: 2015‐03‐30 SS 3557 SIS Door and window fittings ‐ Locking plates for fixed mounted locks ‐ Burglar resistance ‐ Requirements and test Byggnadsbeslag ‐ Slutbleck till lås för fast montering ‐ Inbrottsskydd ‐ Krav och provning Stadium: Granskning SIS/TK 181, Brandsäkerhet SS 650082 SIS Textiles ‐ Determination of flameproofness of fabrics Textilvaror ‐ Bestämning av brandhärdighet hos vävnader Stadium: Granskning SIS/TK 182/AG 2, Sågade och hyvlade trävaror SS 232812 SIS SIS Timber ‐ Wood trim ‐ Sizes Trävaror ‐ Trälister ‐ Mått Stadium: Evaluation of project proposal/Förslagsfas SIS/TK 189/AG 5, Energiklassning SS 24300‐1 Energy performance of buildings ‐ Part 1: Power classification of space heating need Byggnaders energiprestanda ‐ Del 1: Effektklassning av värmebehov Stadium: Enquiry stage/Remissfas SS 24300‐2 SIS Energy performance of buildings ‐ Part 2: Classification of energy use Byggnaders energiprestanda ‐ Del 2: Klassning av energianvändning Stadium: Svensk produktion 6 / 19
Ärenderapport Rapportdatum: 2015‐03‐30 SS 24300‐4 SIS Energy performance of buildings ‐ Part 4: Classification of domestic or activity energy use Byggnaders energiprestanda ‐ Del 4: Klassning av hushålls‐ eller verksamhetsenergi Stadium: Enquiry stage/Remissfas SIS/TK 190, Betong SS 137003 SIS SIS Concrete ‐ Application of EN 206 in Sweden Betong ‐ Användning av EN 206 i Sverige Stadium: Granskning SS 137006 Concrete construction ‐ Execution ‐ Application of SS‐EN 13670:2009 in Sweden Betongkonstruktioner ‐ Utförande ‐ Tillämpning av SS‐EN 13670:2009 i Sverige Stadium: Svensk produktion SIS/TK 191, Förtillverkade betongprodukter SS 137005:2014 SIS Precast concrete products ‐ Common rules ‐ Application of EN 13369 in Sweden Förtillverkade betongprodukter ‐ Gemensamma regler ‐ Tillämpning av EN 13369 i Sverige Stadium: Granskning SS 811192 SIS Tillfällig referens: SS 811192 Precast concrete products ‐ Rock shoe dowels for concrete piles Requirements Betongvaror ‐ Bergskodubbar för betongpålar ‐ Fordringar Stadium: Evaluation of project proposal/Förslagsfas SS 811195 SIS Precast concrete products ‐ Flat pile shoes for concrete piles Requirements Betongvaror ‐ Plana pålskor för kvadratiska betongpålar ‐ Fordringar Stadium: Approval stage/Godkännandefas Tillfällig referens: SS 811195 7 / 19
Ärenderapport Rapportdatum: 2015‐03‐30 SS 811196 SIS Tillfällig referens: SS 811196 Precast concrete products ‐ Rock shoes of steel for embedment in square concrete piles ‐ Requirements Betongvaror ‐ Bergskor av stål för fastgjutning i kvadratiska betongpålar ‐ Fordringar Stadium: Approval stage/Godkännandefas SIS/TK 197/AG 1, Bostäder SS 25267 SIS Acoustics ‐ Sound classification of spaces in buildings ‐ Dwellings Byggakustik ‐ Ljudklassning av utrymmen i byggnader ‐ Bostäder Stadium: Svensk fastställelse SIS/TK 197/AG 2, Lokaler SS 25268 SIS Acoustics ‐ Sound classification of spaces in buildings ‐ Institutional premises, rooms for education, preschools and leisure‐
time centres, rooms for office work and hotels Byggakustik ‐ Ljudklassning av utrymmen i byggnader ‐ Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag‐ och fritidshem, kontor och hotell Stadium: Evaluation of project proposal/Förslagsfas SIS/TK 198/AG 165, Avloppsteknik SS 825630 SIS Small wastewater systems for up to 50 PT ‐ Microorganism reduction units Avlopp ‐ Småskalig avloppsrening för upp till 50 PT ‐ Reduktion av mikroorganismer Stadium: Enquiry stage/Remissfas SIS/TK 211, Hissar och rulltrappor SS 763520 Lifts ‐ Passenger lifts of classes I, II and III Hissar ‐ Personhissar, klass I, II och III Stadium: Approval stage/Godkännandefas SIS 8 / 19
Ärenderapport Rapportdatum: 2015‐03‐30 SIS/TK 252, Utrustning för avfallshantering SS 3660‐1 SIS Mobile waste and recycling containers — Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 l for comb lifting devices for frontal recievers of Form C — Dimensions and design Mobila avfallsbehållare — Del 1: Behållare med två hjul och volymer upp till 400 l, för kamlyftanordningar för grepp i utförande C — Mått och utförande Stadium: Enquiry stage/Remissfas 9 / 19
Ärenderapport Rapportdatum: 2015‐03‐30 SS 3660‐2 SIS Mobile waste and recycling containers — Part 2: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with flat lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices for frontal recievers of Form C — Dimensions and design Mobila avfallsbehållare — Del 2: Behållare med fyra hjul och volymer upp till 1300 l, med plant lock, för tapp‐ och/eller kamlyftanordningar för grepp i utförande C — Mått och utförande Stadium: Enquiry stage/Remissfas SIS/TK 269/AG 1, Ritningsdokument SS 32271 SIS SIS SIS Tillfällig referens: TK 320 N 373 Construction drawings ‐ Numbering of drawings Byggritningar ‐ Ritningsnumrering Stadium: Second level of consensus building SIS/TK 304, Kvalitetsledning SS 624000 Validation of individual competence Validering av individuell kompetens Stadium: Evaluation of project proposal/Förslagsfas SIS/TK 320, Väg och järnvägsinformation SS 637004‐2 Geographic information ‐ Road and Rail Network ‐ Part 2: Feature Catalogue for Road related Information Geografisk information ‐ Väg‐ och järnvägsnät ‐ Del 2: Objekttypskatalog för vägrelaterad information Stadium: Evaluation of project proposal/Förslagsfas SIS/TK 332, Sjukvårdstextilier SS 8760001 Nursing beds ‐ Resistance to ignition Vårdbäddar ‐ Brandkrav ‐ Motstånd mot antändlighet Stadium: Definition of new project/Förstudiefas SIS 10 / 19
Ärenderapport Rapportdatum: 2015‐03‐30 SS 8760004 SIS Hospital bed products ‐ General requirements ‐ Characteristics, testing and inspection Produkter för vårdbäddar ‐ Allmänna bestämmelser ‐ Egenskaper, provning och kontroll Stadium: Enquiry stage/Remissfas SS 8760009 SIS Health care textiles ‐ Sorting of tricot underwear at laundry ‐ Indication of size by colour of sewing‐thread Sjukvårdstextil ‐ Sortering av undertrikå vid tvätteri ‐ Indikering av storlek med sytrådsfärg Stadium: Granskning SS 8760029 SIS Healthcare textiles ‐ Pillow case ‐ Specifications and requirements Sjukvårdstextil ‐ Örngott ‐ Specifikationer och krav Stadium: Approval stage/Godkännandefas SS 8760050 SIS SIS SIS SIS Health care textiles ‐ Underpants, baby Sjukvårdstextil ‐ Underbyxa, baby Stadium: Granskning SS 8760052 Health care textiles ‐ Romper, baby Sjukvårdstextil ‐ Sparkbyxa, baby Stadium: Granskning SS 8760053 Health care textiles ‐ Wrap around shirt, baby Sjukvårdstextil ‐ Tröja i omlottmodell, baby Stadium: Granskning SS 8760060 Health care textiles ‐ Shirt, child Sjukvårdstextil ‐ Skjorta, barn Stadium: Granskning 11 / 19
Ärenderapport Rapportdatum: 2015‐03‐30 SS 8760061 SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS Health care textiles ‐T‐shirt, child Sjukvårdstextil ‐ T‐shirt, barn Stadium: Granskning SS 8760064 Health care textiles ‐ Trousers, child Sjukvårdstextil ‐ Långbyxa, barn Stadium: Granskning SS 8760067 Health care textiles ‐ Night shirt, child Sjukvårdstextil ‐ Bäddskjorta, barn Stadium: Granskning SS 8760079 Health care textiles ‐ Underpants, child Sjukvårdstextil ‐ Underbyxa, barn Stadium: Granskning SS 8760089 Health care textiles ‐ Underpants, patient Sjukvårdstextil ‐ Underbyxa, patient Stadium: Granskning SS 8760092 Health care textiles ‐ Night shirt, patient Sjukvårdstextil ‐ Bäddskjorta, patient Stadium: Granskning SS 8760093 Health care textiles ‐ Bandage shirt, patient Sjukvårdstextil ‐ Bandageskjorta, patient Stadium: Granskning 12 / 19
Ärenderapport Rapportdatum: 2015‐03‐30 SS 8760100 SIS SIS SIS Health care textiles ‐ T‐shirt, staff/patient Sjukvårdstextil ‐ T‐shirt, personal/patient Stadium: Granskning SS 8760101 Health care textiles ‐ Cardigan, patient Sjukvårdstextil ‐ Kofta, patient Stadium: Granskning SS 8760102 Health care textiles ‐ Trousers, patient Sjukvårdstextil ‐ Långbyxa, patient Stadium: Granskning SIS/TK 360/AG 2, Branddetektorer, brandlarmsystem SS 3654 SIS Fire detection and fire alarm systems ‐ Fire brigade panel and fire brigade key Brand och räddning ‐ Branddetekterings‐ och brandlarmsystem ‐ Brandförsvarstablå och brandkårsnyckel Stadium: Evaluation of project proposal/Förslagsfas SIS/TK 360/AG 3, Fasta släckmedel, Sprinkler och Gassläcksystem SS 883001 SIS Residential sprinkler systems ‐ Design, installation and maintenance Brand och räddning ‐ Boendesprinkler ‐ Utförande, installation och underhåll Stadium: Enquiry stage/Remissfas 13 / 19
Ärenderapport Rapportdatum: 2015‐03‐30 SS 883003 SIS Tillfällig referens: INSTA 900‐3 INSTA 900‐3 Residential sprinkler systems — Part 3: Watermist systems equivalent to residential sprinklers Brand och räddning ‐ Boendesprinkler ‐ Del 3: Vattendimsystem likvärdigt med boendesprinkler Stadium: Enquiry stage/Remissfas SIS/TK 360/AG 6, Brandgasventilation SS 883007 SIS Brand och Räddning ‐ Brandgasventilatorer ‐ service och underhåll för brandgasventilation Brand och Räddning ‐ Brandgasventilatorer ‐ service och underhåll för brandgasventilation Stadium: Enquiry stage/Remissfas SIS/TK 378/AG 2, Tandskydd för ishockeyspelare SS 882480 SIS SIS ‐ Tandskydd för ishockeyspelare Stadium: Drafting stage/Utarbetandefas SIS/TK 391, Möbler SS 839030 Quality of materials and workmanship ‐ Assessment and classification Möbler och inredningsenheter ‐ Materialkvalitet och noggrannhet i tillverkning ‐ Bedömning och klassificering Stadium: Definition of new project/Förstudiefas SS 839117 SIS Furniture and fittings for housing. Determinationof surface resistance to scratches Möbler och inredningsenheter ‐ Bestämning av ytors härdighet mot repning Stadium: Consensus building/Konsensusfas 14 / 19
Ärenderapport Rapportdatum: 2015‐03‐30 SS 839120 SIS Furniture and fittings ‐ Assessment of edges' resistance to water Möbler och inredningsenheter ‐ Bedömning av kanters hållbarhet mot vatten Stadium: Consensus building/Konsensusfas SS 839122 SIS Furniture and fittings ‐ Assessment of resistance to fat on surfaces with scratches Möbler och inredningsenheter ‐ Bedömning av repade ytors härdighet mot fett Stadium: Consensus building/Konsensusfas SS 839123 SIS Furniture and fittings ‐ Assessment of surfaces' and edges' resistance to mechanical damage‐impact Möbler och inredningsenheter ‐ Bedömning av ytors och kanters hållbarhet mot slag Stadium: Consensus building/Konsensusfas SIS/TK 412, Fasta bränslen SS 187177 SIS Peat ‐ Determination of total sulfur using a high temperature tube furnace combustion method ‐ IR‐detection Torv ‐ Bestämning av totala svavelhalten vid förbränning i högtemperaturugn ‐ IR‐detektor Stadium: Svensk fastställelse 15 / 19
Ärenderapport Rapportdatum: 2015‐03‐30 SS 187185 SIS Solid Fuels ‐ Determination of total chlorine in solid fuels and solid residues by combustion in a calorimetric bomb Fasta bränslen ‐ Bestämning av totala klorhalten i fasta bränslen och fasta restprodukter med bombmetod Stadium: Drafting stage/Utarbetandefas SIS/TK 413, Provning av flytande och gasformiga bränslen SS 155137 SIS Petroleum products ‐ Gas turbine fuels ‐ Determination of sticking temperature of ash Petroleumprodukter ‐ Gasturbinbränslen ‐ Bestämning av vidhäftningstemperatur hos aska Stadium: Evaluation of project proposal/Förslagsfas SIS/TK 415, Motorbränslen SS 155438 SIS Motor fuels ‐ Methane rich gas as fuel for high speed internal combustion engines ‐ Requirements and test methods Motorbränslen ‐ Metanrik gas som bränsle till snabbgående förbränningsmotorer ‐ Krav och provningsmetoder Stadium: Granskning SIS/TK 448, Teknik och stödsystem för personlig identifiering SS 614314 SIS SIS Identification cards ‐ Certified identity card type ID‐1 Identifieringskort ‐ Certifierade identitetskort av typ ID‐1 Stadium: Granskning SIS/TK 450/AG 4, Elevinformation SS 10701 Education ‐ Student information for secondary education admission Lärande ‐ Information om elever vid antagning till gymnasieskolan Stadium: Enquiry stage/Remissfas SIS/TK 466, Belägenhetsadresser 16 / 19
Ärenderapport Rapportdatum: 2015‐03‐30 SS 637003 SIS Geografisk information — Belägenhetsadresser — Begrepp och principer Geographic information — Location addresses — Concepts and principles Stadium: Enquiry stage/Remissfas SIS/TK 493, Bildsymboler för många fler SS 30600 SIS Graphical symbols ‐ Public information symbols for greater accessibility using the concept Design for All Grafiska symboler ‐ Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla Stadium: Enquiry stage/Remissfas 17 / 19
Ärenderapport Rapportdatum: 2015‐03‐30 SS 30600:2008/T2 SIS Graphical symbols ‐ Public information symbols for greater accessibility using the concept Design for All/ Amd 2 Grafiska symboler ‐ Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla/Tillägg 2 Stadium: Enquiry stage/Remissfas SIS/TK 498, Tillgänglighet till vägfordon för personer med begränsad rörlighet SS 774000 SIS Car‐Adaptations for Disabled Drivers ‐ Requirements, test methods and best practice guidelines ‐ Stadium: Evaluation of project proposal/Förslagsfas SIS/TK 500, Halksäkerhet SS 804000 SIS Determination of slip resistance of pedestrian surfaces ‐ Pendulum test method Halksäkerhet ‐ Bestämning av gångytors halkmotstånd ‐ Pendelmetoden Stadium: Drafting stage/Utarbetandefas SIS/TK 501, Fysisk planering SS 637040 SIS Geographic information ‐ Detailed development plan ‐ Application schema for regulations Geografisk information ‐ Detaljplan ‐ Applikationsschema för planbestämmelser Stadium: Enquiry stage/Remissfas SIS/TK 535, Karaktärisering av avfall, mark och slam SS 28310 SIS Extraction and determination of phosphorous, potassium, calcium, magnesium and sodium from soils with ammonium lactate/acetic acid solution Markundersökningar ‐ Extraktion och bestämning av fosfor, kalium, kalcium, magnesium och natrium ur jord med ammoniumlaktat/ättiksyralösning Stadium: Evaluation of project proposal/Förslagsfas 18 / 19
Ärenderapport Rapportdatum: 2015‐03‐30 SS 28311 SIS Soil analysis ‐ Deteremination of trace elements in soils ‐ Extraction with nitric acids Markundersökningar ‐ Bestämning av spårmetaller i jord genom extraktion med salpetersyra Stadium: Granskning SIS/TK 556/AG 1, FRC Design SS 812310 SIS Fibre Concrete ‐ Design of Fibre Concrete Structures Fiberbetong ‐ Dimensionering av Fiberbetongkonstruktioner Stadium: Definition of new project/Förstudiefas SIS/TK 572, Kvalitet i äldreboende SS 872500 SIS Quality of care, service and rehabilitation for elderly people with extensive needs in ordinary and special housing Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Stadium: Svensk fastställelse SIS/TK 573, Kvalitet i hemtjänst SS 872500 SIS Quality of care for elderly people with extensive needs in ordinary and special housing Kvalitet i vård och omsorg för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Stadium: Evaluation of project proposal/Förslagsfas SIS/TK 580, Hjärtstartare SS 280000 SIS Use of defibrillators in pukblic and other environments outside of health care ‐ General requirements, recommendations and terms and definitions Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården ‐ Generella krav och rekommendationer samt termer och definitioner Stadium: Enquiry stage/Remissfas 19 / 19
Ärenderapport Rapportdatum: 2015‐03‐30 SIS/TK 594, Rapportering av finansiell information med XBRL SS 40100 SIS Tillfällig referens: XBRL Digital reporting and exchange of business information with XBRL Elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information med XBRL Stadium: Enquiry stage/Remissfas SIS/TK 600, Hantverkstjänster SS 991000 Craft services Hantverkstjänster Stadium: Evaluation of project proposal/Förslagsfas SIS