Sortimentskatalog Inkontinens

1
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
SIDORNA ÄR KLICKBARA LÄNKAR
SIDAN
Hur söker man i sortimentskatalogen
3
4-7
Information
8
Leverantörsförteckning
Produktgruppering
9-11
Absorberande produkter
12-58
Fixering av absorberande produkter
59-66
Hygienunderlägg och lakansskydd
67-72
Tappningskatetrar
73-91
Kvarliggande katetrar
92-103
Urindroppsamlare
104-112
Urinpåsar
113-128
Urinuppsamlingskärl
129-131
Urin- och avföringsstoppande hjälpmedel
132-137
Skyddsbyxa vid bad
138-141
2
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Hur man söker i katalogen
• Högerklicka med musen i produktkatalogen
• Välj sökfunktionen ”sök (enkel)”
• En liten sökruta kommer då upp i högra hörnet
• Skriv in det Sesam LMN nummer, alternativt leverantörens artikelnummer du söker efter i
sökrutan. OBS! Här kan du inte söka på TLV/varunummer (gamla apoteksnummer)
• Sök genom att klicka på ”Enter”
• Du kommer då till den sida och produkt som du sökte efter med söknumret blåmarkerat
• Du kan också söka på del av benämning/produktområde
• Klicka på ”Enter” upprepade gånger så får du träff på alla ställen som ordet du sökt på
finns benämnt i katalogen
3
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Birgit Johansson, Uroterapeut, Uroterapimottagningen, Skaraborgs
sjukhus Skövde
Inger Odeholm, Uroterapeut, Drottning Silvias Barn- o Ungdomssjukhus
Regionhabiliteringen, UroTarmhabilitering, Göteborg
Maria Johnsson, Leg. sjuksköterska, Lilla Edets kommun
Catrin Kävrestad Distriktssköterska Hälso- och sjukvårdsenheten Askim
Frölunda Högsbo
Rose-Marie Adler Uro-stomi-tarmterapeut Centrum Läkemedelsnära
Produkter(CLP) /Inkontinens/stomi
Information
Upphandlat sortiment
Det upphandlade sortimentet gäller från och med 1 maj 2014 till och
med 30 april 2017 med möjlighet till förlängning av avtalet.
Upphandlingen har genomförts av Regionservice/Inköp i samarbete med
en projektgrupp bestående av expertis med kompetens från olika
vårdområden. Upphandlingen av förbrukningsartiklar vid inkontinens och
retention har skett inom ramen för Lagen om Offentlig Upphandling och
genomförts på uppdrag av Västra Götalandsregionens styrgrupp för
inköpsområde läkemedelsnära produkter. Sortimentet är framtaget
genom utvärdering av inkomna anbud och har utvärderats efter funktion,
kvalitet och pris utifrån vårdens behov att tillgodose en heterogen
patientgrupp. Upphandlingen har gjorts gemensamt för Regionens öppen
- och slutenvård.
Frågor kring produkter
Frågor från förskrivare besvaras av
Produktkonsulent Eva-Lena Andersson
Regionens Hus, Vänersborg
Tel: 070-958 39 94
E-mail: [email protected]
Projektgrupp
Bestämmelser
Projektledare och ansvarig inköpare, Ann Selberg Område Inköp, 010441 05 20 [email protected]
I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 3d § regleras vem som kan få
förskrivet förbrukningsartiklar. Personer med urin- tarminkontinens eller
urinretention har rätt att få hjälpmedel om de:
Produktkonsulent, Eva-Lena Andersson, Centrum Läkemedelsnära
Produkter(CLP) /Inkontinens/stomi
Vistas inom regionen
Bor enskilt eller motsvarande
Är ansluten till allmän försäkring
Inte är intagen på sjukhus
På grund av allvarlig sjukdom/skada eller efter behandling
för sådan sjukdom/skada är i fortlöpande behov
4
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Rutiner för förskrivning
Att uppmärksamma vid förskrivning
Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens och retention till
patienter bosatta i Västra Götaland görs i Sesam LMN, se Beställningsrutiner
Förskrivning av förbrukningsartiklar ska föregås av individuell utredning
och om möjligt behandling av bakomliggande orsaker. Det är viktigt med
regelbunden uppföljning av patientens symtom och behov. Om
ordinationen är gjord av en vårdgivare, men förskrivning sker av annan
vårdgivare, måste förskrivaren följa upp funktion och fortsatt behov.
Läkemedelsnära produkter i Västra Götaland
på Centrum läkemedelsnära produkters (CLP) hemsida.
Att uppmärksamma vid val av produkt









Behörighet till Sesam LMN
Enligt SOSFS 2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården är det verksamhetschef
eller motsvarande som utser vilken personal inom sin verksamhet som ska
förskriva läkemedelsnära produkter.





5
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Typ av blås- och tarmfunktionsstörning
Resultat av urinläckagemätning/urin- dryckesmätning/avföringslista
Sjukdomar och fysiska/psykiska funktionsnedsättningar
Hudtillstånd t.ex. överkänslighet, svampinfektion, trycksår, strålskada,
Farmaka/andra behandlingsformer - effekter/biverkningar
Kön/ålder
Kroppsform/längd/vikt
Fysisk aktivitet
Boendeform/arbete/skola/fritid
Behov av stöd/assistans, ADL status
Tvättmöjligheter
Avfallsmöjligheter
Miljöaspekter
Hälsoekonomi
Förskrivning till barn
Stjärnmärkta produkter
Förskrivning till barn kräver fördjupad kunskap. Utredning och bedömning
av barnets behov ska göras i samråd med barnläkare/uroterapeut.
Vissa produkter är markerade med en * i katalogen. Detta innebär att
fördjupad kompetens behövs för utredning, utprovning, ordination och
uppföljning av dessa produkter.
Vid 2-4 års ålder förväntas barnet ha fått en ökad blåskontroll och
tömning och förväntas då vara torra dagtid.
CLP:s rekommendation:
Allergi/överkänslighet
För barn under 3 år vilka har en sjukdom eller funktionsnedsättning
som medför en ökad förbrukning av blöjor, rekommenderas att
förskrivning sker av den uppskattade merförbrukningen.
Tillsatser som latex (naturgummi), parfym och kolofonium kan utgöra en
risk för allergi och överkänslighet hos användare och personal.
Risk för anafylaktisk chock finns då latex kommer i kontakt med
slemhinna. Personer med diagnosen ryggmärgsbråck och
urinvägsmissbildningar har ökad benägenhet att utveckla latexallergi.
Behandling av barn med primär nattenures inleds vanligen vid
ca 6 år.
CLP har upphandlat ett latexfritt sortiment med undantag för
kvarliggande katetrar med latexkärna. Dessa katetrar är in- och utvändigt
isolerade med hydrogel beläggning.
CLP:s rekommendation:
Förskrivning av förbrukningsartiklar (i första hand lakansskydd)
rekommenderas som ett komplement till adekvata
behandlingsåtgärder. Förskrivning kan även vara aktuell i väntan på
behandling.
6
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Miljö
Förbrukningsartiklar för inkontinens och retention påverkar miljö och
hälsa på framförallt tre sätt utifrån dagens kunskap: tillsatser av hälsooch miljöfarliga kemikalier, förbrukning av ändliga resurser (icke
förnyelsebart material - plastråvaror av olja) samt uppkomst av avfall.
fortplantningsförmåga. DEHP är därför av EU klassad som
reproduktionsstörande.
Artiklarna som används är till övervägande del engångsartiklar, varför
området genererar stora mängder avfall.
I upphandlingen av sortimentet har även hänsyn tagits till övriga krav i
Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för inkontinens- och
urologiartiklar. Upphandlade produkter ska inte innehålla följande
tillsatser/ämnen: parfym, optiska vitmedel, kolofonium samt att
fluffmassan i absorberande produkter ska vara tillverkad av oblekt massa
eller blekt utan klorgas.
CLP följer Västra Götalands Regionens kemikaliestrategi att ”Miljö– och
hälsofarliga kemikalier ska fasas ut och ersättas av mindre farliga
produkter”.
Hur gör man sig av med använda förbrukningsartiklar?
För förbrukningsartiklar av PVC eftersträvas utfasning av ftalaten DEHP
samt att PVC undviks i förbrukningsartiklar och förpackningar där fullgott
alternativ finns tillgängligt. Användning av silver som antibakteriellt medel
ska begränsas.
Inga produkter för inkontinens och retention får spolas ner i toaletten.
Urinpåsar ska tömmas innan kassation.
Se medföljande information på förpackningen. Följ alltid lokala
anvisningar för sopsortering.
Pris på produkt
Ftalater är samlingsnamn på en grupp kemiska ämnen som används
framförallt som mjukningsmedel i PVC-plast. Ftalaterna är inte kemiskt
bundna till plasten, utan diffunderar ut under produktens användning.
Vissa ftalater misstänks kunna påverka människans
Alla priser är exklusive frakt och logistik
7
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Leverantörsförteckning
LEVERANTÖR
TELEFON
MAIL
HEMSIDA
ABENA AB
0470-44600
[email protected]
www.abenaab.se
ATTENDS AB
0380-47500
[email protected]
www.attends.se
BARD NORDEN AB
042-386000
[email protected]
www.crbard.com
CODAN TRIPLUS AB
0300-35660
[email protected]
www.codantriplus.se
COLOPLAST AB
0300-33299
[email protected]
www.coloplast.se
CONVATEC (SWEDEN) AB (UNOMEDICAL AB)
020-21 22 22
[email protected]
www.convatec.se
DANSAC & HOLLISTER SCANDINAVIA INC.
08-446 46 46
[email protected]
www.hollister.se
DENTSPLY IH AB
031-376 40 20
[email protected]
www.lofric.se
08-4461506
[email protected]
www.dolema.com
HARTMANN-SCANDICARE AB
0371-58 74 00
[email protected]
www.hartmann.se
HEINEX AB
040- 95 53 70
[email protected]
www.heinex.se
MEDIPLAST AB
040 671 23 00
[email protected]
www.mediplast.se
08-880360
[email protected]
www.meteko.se
ONEMED SVERIGE AB
0770-111 115
[email protected]
www.onemed.se
SANICARE AB
0346-71 55 30
[email protected]
www.sanicare.se
SARSTEDT AB
042-19 84 50
[email protected]
www.sarstedt.com
SCA HYGIENE PRODUCTS AB
031-7460000
[email protected]
www.sca.com
DOLEMA AB
METEKO AB
8
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Produktgruppering
Allt-i-ett skydd
TENA Slip Plus andningsbar . . . . . . . . . . . . .. .. . 39
TENA Slip Super andningsbar . . . . . . . . . . . . . . 40
TENA Slip Maxi andningsbar. . . . . . . . . . . . .. . . 41
TENA Slip Ultima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
TENA Flex Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
TENA Flex Super. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
TENA Flex Maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
TENA Flex Ultima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Attends PullOns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
MoliCare Mobile Light. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Absorberande produkter Barn allt-i-ett
Libero Comfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pampers Baby Dry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Libero Up&Go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Libero NightComfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pampers Easy Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Barn flergångs
Boys Boxer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Rose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Skydd för fixering i byxa
iD light. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Attends Soft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Attends Contours Air Comfort . . . . . . . . . . .. . . 26
TENA Lady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Abri-San 2-4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abri-San 5-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 29
TENA Comfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 30
Allt-i-ett byxa
TENA Panst Discreet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
TENA Pants Normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
TENA Pants Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 51
TENA Pants Super . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
TENA Pants Maxi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Skydd för avföringsinkontinens
Sanisoft Mini Kol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Abri-San Special . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Utan spärrskikt
Attends Deoplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Flergångs
Lady Mini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Boxer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Herrskydd
Attends for men . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 31
MoliMed for men active . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
MoliMed for men Protect. . . . . . . . . . . . . . . . . 33
TENA Men, droppskydd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Abri-Man Formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Abri-Man Zero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Abri-Man Slipguard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Abri-Man Special. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Fixering för absorberande produkter Flertal tvättar
Sanifix Standard, med ben . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Abri-Fix Net, utan ben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Abri-Fix Leaf Super, utan ben . . . . . . . . . . . . . . 62
9
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
TENA Fix, med ben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Uni Fix, utan ben
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
TENA Fix Cotton special, med ben . . . . . . . . . .. . 65
Fixering för absorberande produkter Flertal tvättar
Med läckagespärr
Netti Original ,barn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Netti Eco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Med hydrofil beläggning och vätska
LoFric Primo PVC-fri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
LoFric Sense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
SpeediCath, PVC-fri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
SpeediCath Tiemann PVC-fri. . . . . . . . . . . . . . . .84
SpeediCath Compact för män, PVC-fri . . . .. . . .85
SpeediChat Compact Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Hygienunderlägg/Lakanskydd
Hygienunderlägg engångs
Attends Cover Dri Plus hygienunderlägg . . . . . . 68
TENA Bed Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Hygienunderlägg flergångs
Sittunderlägg Chamonix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Ejder Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Hydrofil beläggning och vätska samt urinpåse
EasiCath Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
HomeCath. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Tappningskatetrar
Utan beläggning
Tappningskateter, Nelatonspets. . . . . . . . . . . . . 75
Tappningskateter, Tiemannspets*. . . . . . . . . . . 76
Tillbehör
Kateterslang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Katetergel……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Kvarliggande katetrar
Latexkärna
BioCath, Nelatonspets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Silikon
Aqua Flate, Nelatonspets . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Aqua Flate tiemannspets. . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Lubri-Sil, Nelatonspets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Tillbehör
FlexiTrak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Kateterventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-101
Cross-Valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Med glidmedel bipackat
Advance, Nelatonspets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Med hydrofil beläggning
EasiCath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
EasiCath, Tiemannspets* . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
LoFric PVC-fri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
LoFric Tiemann, PCV-fri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
10
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
StatLock, kateterhållare. . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Urindroppsamlare
Självhäftande
Conveen Security+ urindroppsamlare, PVC-fri . . . . . 105
Conveen Security+ urindroppsamlare kort, PVC-fri. .106
Conveen Optima+ urindroppsamlare, PVC-fri. . . . . . 107
Ultraflex i silikon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..108
WideBand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Coveen Optima, kort silikon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Conveen fixeringsband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Ej Självhäftande
Conveen Security+ urindroppsamlare med häftsrip,
PVC –fri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Tillbehör
Häftremsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Velcro häfta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Urinuppsamlingskärl
Engångs
P-bag urinuppsamlare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Flergångs
Sanicare urinflaska för män. .. . . . . . . . . . . . . . . 131
Fixeringsband för urinpåse. . . . . . . . . . . . . . . .124
Sanifix benfixering för urinpåse . . . . . . . . . . . 125
Kardborrband för benpåse . . . . . . . . . . . . . . . 126
Fixeringar
Netti Byxben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Netti Underbensfäste, bomull. . . . . . . . . . . . . . 128
Conveen Urinpåshängare . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Urin- och avföringsstoppande hjälpmedel
Stöd för urinröret
Contrelle Kontinensbåge* . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Proppar för anus
Peristeen Analpropp, PVC-fri* . . . . . . . . . . . . . . 134
Tarmsköljningsprodukter
Holister irrigationsset start… . . . . . . . . . . . . . . . 135
Peristeen Vattenlavemang* . . . . . . . . . . . . . . . .137
Urinpåsar
Engångs
Urinuppsamlingspåse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
A2. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Tömbara
CareLine Urinuppsamlingspåse. . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Conveen Security+ urinuppsamlingspåse, PVC-fri. . . 118
Conveen flerkammarpåse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Urinpåse……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Conveen Activ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Tömbar urinpåse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Skyddsbyxor vid bad
Netti Combi Aqua Barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Netti Combi Aqua Dam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Netti Combi Aqua Herr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
11
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Absorberande produkter
Spärrskikt av plast ska förhindra genomvätning. Spärrskiktet kan
vara av andningsbart material, vilket bidrar till att värme och fukt
ventileras ut från skyddet. Detta minskar risken för att
hudirritation uppstår. Spärrskiktets utsida kan vara klätt med nonwoven för att ge en behaglig yta mot huden.
Läckagebarriärer förhindrar sidoläckage när urinen kommer
snabbt eller i stor mängd. Alternativt skålformas vissa produkter
för att skapa en behållare som minskar risken för läckage.
Fästanordningar kan bestå av tejp, klisterremsa eller
kardborrband.
Våtindikator finns på produkterna i de högre
absorptionsklasserna och indikerar hur mycket av produktens
kapacitet som är utnyttjad.
Absorberande produkter finns i många olika storlekar och utformningar
anpassade för olika former av urinläckage. Det viktigaste är att skyddet
har en hög och snabb absorptionsförmåga och kan hålla kvar urinen utan
att det känns vått eller att sidoläckage uppstår.
En del absorberande produkter passar bättre för avföringsläckage. Då är
det inte absorptionsförmågan som är viktigaste utan att skyddet kan
samla upp avföringen. Ofta krävs då ett längre och bredare skydd.
För bästa handhavande och fixering av produkten, se respektive
leverantörs produktinformation.
Uppbyggnad av absorberande produkter:
Absorptionskapacitet
Non-woven är beteckningen på ett ytskikt närmast kroppen som
består av ett material som snabbt ska släppa igenom urinen så att
ytan känns torr.
Fördelningsskikt är en speciell fluffmassa som har till uppgift att
snabbt fördela och leda ner urinen i produkten.
Absorptionskapacitet enligt ISO 11948-1(Rothwell) är ett jämförelsetal
som mäts laboratoriemässigt enligt en internationell standard. Rothwell
värdet anges i milliliter och är ett teoretiskt värde som ger information
om produktens maximala absorptionskapacitet
Praktisk absorptionskapacitet anges i milliliter och är ett praktiskt
beräknat värde på produktens uppsugningsförmåga d.v.s. vad skyddet
verkligen kan suga upp med fortsatt yttorrhet (ca 1/3 av Rothwell värdet).
Absorptionsskikt består av cellulosafluff och superabsorbenter
vilkas funktion är att suga upp och behålla urinen.
Superabsorbenterna förhindrar även uppkomst av dålig lukt.
I katalogen anges endast det praktiska absorptionsvärdet
12
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Absorberande allt-i-ett, barn
7-18 kg
Libero Comfort Fit 4, 7-14 kg
Libero Comfort Fit 5, 10-16 kg
Pampers Baby Dry Maxi 7-18 kg
9-25 kg
Libero Comfort Fit 6, 12-22 kg
Pampers Baby Dry Maxi Plus 9-20 g
Pampers Baby Dry Junior 11-25 kg
15-30 kg
Libero Comfort Fit 7, 15-30 kg
Pampers Baby Dry XL16+ kg
7-15 kg
Libero Up & Go 4, 7 – 11 kg
Libero Up & Go 5, 10-14 kg
Pampers Easy Up Maxi 8 -15 kg
12- 20 kg
Libero Up & Go 6, 13-20 kg
Pampers Easy Up Junior 12-18 kg
16-30kg
Libero Up& Go7, 16-26 kg
Pampers Easy Up XL 16+ kg
Libero Up& Go 8, 19-30 kg
20 – 37 kg
Libero NightComfort Medium 20-37 kg
35-60 kg
Libero NightComfort Large 35-60 kg
Absorberande allt-i-ett byxa, barn
13
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Absorberande skydd för fixering i byxa
Abs. kap i ml = praktisk absorptionskapacitet
Abs. kap 28-33 ml
Abs. kap 34 - 66 ml
Abs. kap 67 ml - 99 ml
Abs. kap 100 ml - 149 ml
Attends Soft 0 Ultra Mini
Tena Lady Ultra Mini
Attends Soft 1 Mini
Attends Soft 1 Mini Long
Tena Lady Normal
Tena Lady Ultra Mini Plus
Tena Lady Mini Plus
Abri-San 2
ID Light Ultra Micro
Tena Lady Mini
ID Light Mini
Attends Soft 2 Normal
ID Light Ultra Mini
Abs. kap 150 - 199 ml
Abs. kap 200 - 266 ml
Abs. kap 267 - 333 ml
Abri-San 3
Abri-San 4
Abri-San 4 Light
Tena Lady Extra
Tena Lady Extra Plus
Tena Lady Super
Attends Soft 3 Extra
Attends Soft 3 Extra Plus
Attends Soft 4 Super
Abs. kap 333 – 466 ml
Abs. kap 467 – 599 ml
Abs. kap 600 – 766 ml
Abs. kap 767 – 966 ml
Tena Comfort Normal andningsbar
Tena Comfort Plus andningsbar
Tena Comfort Extra
Tena Comfort Super
Abri-San Air Plus 5
Abri-San Air 6
Abri-San 7
Abri-San 9
Attends Contours Air Comfort 5
Attends Contours Air Comfort 7
Attends Contours Air Comfort 8
Attends Contours Air Comfort 9
Abs. Kap ≥ 967 ml
Tena Comfort Maxi
Abri-San 10
Attends Contours Air Comfort 10
Tena Comfort Ultima
14
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Absorberande herrskydd, för penis
Absorptionskapacitet i ml = praktisk absorptionskapacitet
Abs. kap 67 ml - 133 ml
MoliMed for men active
Absorberande herrskydd, för penis och pung
Absorptionskapacitet i ml = praktisk absorptionskapacitet
Abs. kap 33 - 66 ml
Abs. kap 67 ml - 99 ml
Abs. kap 100 ml - 199 ml
Attends for men 1
Abri-Man Zero
Tena for Men Nivå 1
Attends for men 2
Abri-Man formula 1
Attends for men 3
Tena for Men Nivå 2
Abs. kap 200 ml - 266 ml
Abri-Man Formula 2
MoliMed for men protect
Tena Men Nivå 3
Abs. kap 267 ml - 333 ml
Abri-Man Slipguard
Abri-Man special
Absorberande produkter-allt-i-ett
Absorptionskapacitet i ml = praktisk absorptionskapacitet
Abs. Kap < 500 ml
Tena Slip Plus XS
Abs. kap 500 – 699 ml
Tena Slip Plus S
Tena Slip Plus M
Tena Slip Super S
Tens Slip Maxi S
Abs. kap ≥ 1234 ML
Tena Slip Ultima L
Tena Slip Maxi L
15
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Abs. kap 700 ml - 966 ml
Tena Slip Super M
Tena Slip Plus L
Tena Slip Super L
Abs. kap 967 ml - 1233 ml
Tena Slipp Maxi M
Tena Slip Super XL
Tena Slip Super XXL
Tena Slip Ultima M
Absorberande produkter-allt-i-ett med bältesfixering
Absorptionskapacitet i ml = praktisk absorptionskapacitet
Abs. Kap 500 – 699 ml
Tena Flex Plus S
Tena Flex Plus M
Tena Flex Plus L
Tena Flex Super S
Abs. kap 700 – 966 ml
Tena Flex Plus XL
Tena Flex Super M
Tena Flex Super L
Tens Flex Maxi S
Abs. kap 967 – 1233 ml
Tena Flex Maxi M
Tena Flex Super XL
Tena Flex Maxi L
Abs. kap ≥ 1234 ML
Tena Flex Ultima L
Tena Flex Maxi XL
Absorberande produkter-allt-i-ett byxa
Absorptionskapacitet i ml = praktisk absorptionskapacitet
Abs. Kap <333 ML
Tena Pants Discreet M
Tena Pants Discreet L
Abs. kap 333 – 499 ml
Tena Pants Normal S
Tena Pants Normal M
Tena Pants Normal L
Tena Pants Normal XL
Tena Pants Plus XXS
Tena Pants Plus XS
Tena Pants Plus S
Molicare Mob Light
Attendo Pull Ups
Abs. kap ≥ 700 ML
Tena Pants Maxi M
16
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Abs. kap 500 - 699 ml
Tena Pants Super S
Tena Pants Super M
Tena Pants Super L
Tena Pants Super XL
Libero Comfort
SCA Hygiene Products AB
Barn allt-i-ett
Absorberande produkter
SESAM NR
COMFORT 4, 7-14KG
COMFORT 5, 10-16 KG
COMFORT 6, 12-22 KG
COMFORT 7, 15-30 KG
10001
10004
10002
10008
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
278
292
312
369
LÄNGD CM
48
48
52
57
MIDJEMÅTT CM
37-60
37-60
40-63
42-68
BENOMFÅNG CM
24-42
24-43
26-46
30-42
FÄRGMARKERING
lila
grön
blå
röd
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK
208
192
176
168
145,6
172,8
161,92
176,4
0,70
0,90
0,92
1,05
•
Libero Comfort Fit är avsedd för både pojkar och flickor. Ett fördelningsskikt som ökar torrhetskänslan finns mellan ytskiktet och massakärnan. Längs
hela skyddet går läckagebarriärer vilket hindrar sidoläckage. Blöjan är andningsbar och beklädd med textilliknandematerial vilket förhindrar
hudirritationer. Blöjan skålformas med hjälp av längsgående resårer och har även resår baktill. Elastiska sidopaneler ökar komforten och
passformen. Alla storlekar fixeras med hjälp av kardborrefästen som kan öppnas, flyttas och återförslutas
•
•
•
•
Ytskikt: Non-woven
Abs. skikt: Cellulosafluff, Superabsorbenter
Spärrskikt: Polyeten, Polypropylen non-woven (laminat)
Resårer: SBS, Polyisopren, Polyester, polyuretan
17
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Pampers Baby Dry
Attends AB
Barn allt-i-ett
Absorberande produkter
SESAM NR
MAXI 7-18KG
MAXI PLUS 9-20KG
JUNIOR 11-25KG
XL 16+KG
10096
10097
10098
10180
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
247
250
277
350
MIDJEMÅTT CM
BENOMFÅNG CM
ANTAL/FÖRP
30-52
30-54
35-55
36-56
16-36
19-36
22-40
26-46
92
84
82
132
PRIS/FÖRP
31,28
34,44
48,38
120,12
PRIS/STYCK
0,34
0,41
0,59
0,91
•
Pampers barnblöja är avsedd för både pojkar och flickor. Ett fördelningsskikt som ska öka torrhetskänslan finns mellan ytskiktet och massakärnan.
Längs hela skyddet går läckagebarriärer vilket ska hindra sidoläckage. Blöjans utsida släpper igenom luft och är beklädd med textilliknande material.
Blöjan skålformas med hjälp av längsgående resårer. Fixeras med kardborrefästen som kan öppnas, flyttas och återförslutas.
•
•
•
•
Ytskikt: Polypropen (non-woven)
Abs. skikt: Cellulosafluff, Superabsorbenter
Spärrskikt: Polyeten och polypropen
Resårer:
Resårer: Lycra
•
18
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Libero Up&Go
SCA Hygiene Products AB
Barn allt-i-ett
Absorberande produkter
SESAM NR
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
LÄNGD CM
MIDJEMÅTT CM
BENOMFÅNG CM
COMFORT 4, 7-11KG
10003
278
45
20-63
22-41
COMFORT 5, 10-14 KG
COMFORT 6, 13-20 KG
COMFORT 7, 16-26 KG
COMFORT 8, 19-30 KG
10005
10006
10007
30272
292
312
369
383
48
52
54
54
36-66
37-72
39-77
39-77
18-40
19-44
20-46
20-46
FÄRGMARKERING
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK
lila
96
134,4
1,40
grön
blå
röd
88
80
72
64
145,2
132
126
159,36
1,65
1,65
1,75
2,49
•
Libero Up&Go är byxa och skydd i ett, avsedd för pojkar och flickor.
Ett fördelningsskikt som ökar torrhetskänslan finns mellan ytskiktet och massakärnan. Skyddet är försett med läckagebarriärer vilket minskar risken
för sidoläckage. Blöjan är andningsbar och beklädd med textilliknande material. Skyddet kan tas av och på som vanliga byxor men kan även tas av
genom att riva sidsömmarna. Efter användning rullas byxblöjan ihop och försluts med en tejpremsa innan den kastas.
•
•
•
•
Ytskikt: Non-woven
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbenter
Spärrskikt: Polyeten, non-woven (laminat)
Resårer: Polyuretan
19
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Libero Night Sleep
Tight
SCA Hygiene Products AB
Barn allt-i-ett
Absorberande produkter
SESAM NR
SLEEP TIGHT 9, 20-37 KG
SLEEP TIGHT 10, 35-60 KG
10019
10020
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
351
410
LÄNGD CM
MIDJEMÅTT CM
BENOMFÅNG CM
58
63
38-84
48-100
22-46
30-54
ANTAL/FÖRP
56
48
PRIS/FÖRP
148,80
134,40
•
Libero Night Sleep Tight är byxa och skydd i ett och avsett för barn och ungdomar som är sängvätare och/eller besväras av annat urinläckage.
Skydden har mjuk tygliknande utsida med randig design som gör att den liknar underkläder. Skyddet är försett med läckagebarriärer vilket ska
minska risken för sidoläckage. Spärrskiktet är andningsbart och beklätt med ett textilliknande material vilket ska förhindra hudirritationer. Skyddet
kan tas på och av som vanliga underbyxor men kan även tas av genom att riva sidsömmarna.
•
•
•
•
Ytskikt: Non-woven
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyetenfilm, Non-woven Polypropen
Resårer: Polyeten, Polyuretan
20
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS/STYCK.
2,48
2,80
Pampers Baby Dry
Pants
Attends AB
Barn allt-i-ett
Absorberande produkter
SESAM NR
MAXI 8-15KG
JUNIOR 12-18KG
XL16+KG
10177
10178
10179
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
235
266
308
MIDJEMÅTT CM
BENOMFÅNG CM
42-62
44-66
46-68
14-32
16-37
18-38
ANTAL/FÖRP
69
63
57
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK
115,23
105,21
101,46
1,67
1,67
1,78
•
Baby Dry Pants är byxa och skydd i ett avsett för både pojkar och flickor. Blöjan är försedd med läckagebarriärer, vilket ska minska
risken för sidoläckage. Blöjans utsida släpper igenom luft. Den kan tas av och på som vanliga byxor men kan även tas av genom att riva
sidsömmarna. Efter användning rullas byxblöjan ihop och försluts med tejpremsan som sitter bak på blöjan innan den kastas.
•
•
•
•
Ytskikt: Polypropen (non-woven)
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyeten och polypropen
Resårer: Lycra
21
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Boys Boxer svart/grå
Heinex AB
Abs Flergångs
Absorberande produkter
SESAM NR
BOXER 3-4 ÅR
BOXER 5-6 ÅR
BOXER 7-8 ÅR
BOXER 9-10 ÅR
BOXER 11-12 ÅR
10333
10334
10335
10336
10337
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
75
75
75
75
75
MIDJEMÅTT CM
BENOMFÅNG CM
45-60
48-63
51-66
54-69
57-72
28,5
30
31,5
33
34,5
ANTAL/FÖRP
1
1
1
1
1
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
•
Boys Boxer är avsedd för pojkar med små urinläckage. Det är en tvättbar flergångsbyxa med ett fastsytt absorptionsinlägg och spärrskikt i grenen.
Byxan ska tvättas innan den tas i bruk för att aktivera absorptionen i absorptionsinlägget. Tål många tvättar.
Den ska inte användas tillsammans med andra inkontinensskydd.
•
•
Material: Bomull, Elastan, Polyester, Viskos, Polyuretan
Tvättråd: 60°C, ej sköljmedel, torktumling max 60°C, krymper max 8% efter första tvätt
22
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Rose
Heinex AB
Abs Flergångs
Absorberande produkter
SESAM NR
FLICKBYXA ROSE 3-4 ÅR
FLICKBYXA ROSE 5-6 ÅR
FLICKBYXA ROSE 7-8 ÅR
FLICKBYXA ROSE 9-10 ÅR
FLICKBYXA ROSE 11-12 ÅR
10291
10292
10293
10294
10295
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
60
60
60
60
60
MIDJEMÅTT CM
BENOMFÅNG CM
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK
40-55
44-59
47-62
50-65
53-68
27
28,5
30
31,5
33
1
1
1
1
1
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
•
Rose är avsedd för flickor med små urinläckage. Det är en tvättbar flergångsbyxa med ett fastsytt absorptionsinlägg och spärrskikt i grenen. Byxan
ska tvättas innan den tas i bruk för att aktivera absorptionen i absorptionsinlägget. Tål många tvättar. Den ska inte användas tillsammans med andra
inkontinensskydd.
•
•
Material: Bomull, Elastan, Polyester, Viskos, Polyuretan
Tvättråd: 60°C, ej sköljmedel, torktumling max 60°C, krymper max 8% efter första tvätt
23
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
iD light
Sanicare AB
Skydd för fixering i byxa
Absorberande produkter
SESAM NR
1.ULTRA MICRO, BREDD 7,5 CM
2.ULTRA MINI, BREDD 7,5 CM
3.MINI, BREDD 9,2 CM
32979
32989
32990
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
33
37
70
LÄNGD CM
ANTAL/FÖRP
19
19
22,7
336
336
240
PRIS/FÖRP
103,82
103,82
95,76
PRIS/STYCK
0,31
0,31
0,40
•
Anatomiskt utformade skydd för små läckage. Aktiva superabsorbenter SAP förhindrar bildandet av ammoniak och dålig lukt samtidigt som hudens
PH-värde bibehålls vilken minskar risken för hudirritationer. Fixeras med en klisterremsa i tätt sittande trosa eller fixeringsbyxa.
•
•
•
Ytskikt: Non-woven (Polypropylen)
Abs mat: cellulosafluff och SAP
Spärrskikt: Polyeten
24
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Attends Soft
Attends AB
Skydd för fixering i byxa
Absorberande produkter
SESAM NR
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
LÄNGD CM
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK
SOFT 0 ULTRA MINI
32976
28
20,5
224
69,44
0,31
SOFT 1 MINI
SOFT 1 MINI LONG
SOFT 2 NORMAL
SOFT 3 EXTRA
SOFT 3 EXTRA PLUS
SOFT 4 SUPER
32981
32982
10109
10110
10111
10108
65
76
117
165
217
283
21,5
27,5
26,5
32,5
36,5
38,5
240
192
168
96
120
138
88,8
74,88
87,36
62,4
92,4
111,78
0,37
0.39
0,52
0,65
0,77
0,81
•
Attends Soft är avsedda för personer med dropp - medelstora urinläckage. Mellan ytskiktet och massakärnan finns ett spridningsskikt för ökad torrhet.
Skydden innehåller superabsorbenter som ska minska risken för oönskad lukt. Skydden har ett luftgenomsläppligt och textilliknande spärrskikt.
Fixeras med tejp på undersidan i tätt sittande underkläder eller fixeringsbyxa.
•
•
•
Ytskikt: Polypropen (non-woven)
Abs. Skikt: Cellulosa och superabsorbenter
Spärrskikt: Andningsbar polyeten och polypropen (non-woven)
25
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Attends Contours
Air Comfort
Attends AB
Skydd för fixering i byxa
Absorberande produkter
SESAM NR
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
AIR COMFORT 5
30151
AIR COMFORT 7
AIR COMFORT 8
AIR COMFORT 9
AIR COMFORT 10
32999
33003
33004
33007
LÄNGD CM
FÄRGMARKERING
ANTAL/FÖRP
PRIS /FÖRP.
347
Blå
210
191,1
0,91
540
707
770
967
Gul
Grön
Lila
Lila
112
112
112
84
150,08
175,84
198,24
203,28
1,34
1,57
1,77
2,42
•
Attends Contours Air Comfort 5-10 är avsedda för personer med medel-stora urin-/ avföringsläckage
•
•
•
•
Ytskikt: Polypropen (non-woven)
Abs. Skikt: Cellulosa och superabsorbenter
Spärrskikt: Polyeten och polypropen
Spärrskikt: Polyisopren
26
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS /STYCK.
TENA Lady
SCA Hygiene Products AB
Skydd för fixering i byxa
Absorberande produkter
SESAM NR
ULTRA MINI
ULTRA MINI PLUS
MINI
MINI PLUS
NORMAL
EXTRA
EXTRA PLUS
SUPER
10222
10227
10217
10218
10223
10224
10225
10226
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
32
42
61
77
102
177
205
313
LÄNGD CM
ANTAL/FÖRP
19 cm
21 cm
22 cm
26 cm
28 cm
34 cm
38 cm
43 cm
280
144
200
160
360
240
192
180
PRIS /FÖRP.
86,8
46,08
76
62,4
187,2
170,4
165,12
144
PRIS /STYCK.
0,31
0,32
0,38
0,39
0,52
0,71
0,86
0,80
•
TENA Lady är avsedda för små till medelstora urinläckage. Ultra Mini t.o.m. Mini Plus har ett ytskikt, QuickDry som ger extra hög
uppsugningshastighet och lämnar ytan torr. Ett fördelningsskikt mellan ytskiktet och massakärnan ökar torrhetskänslan. Absorptionskärnan har lågt
pH, Fresh Odour Control som neutraliserar och förhindrar bakterietillväxt och oönskad lukt i flera timmar. Fixeras med längsgående tejp på
undersidan i tätt sittande trosa eller fixeringsbyxa. Textil andningsbar baksida på Normal, Extra, Extra Plus och Super. Mini och Mini Plus är
förpackade i diskreta enstycksförpackningar.
•
•
•
•
Ytskikt: Non-woven polypropen
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbenter
Spärrskikt: Polyeten
Resårer: Polyuretan
27
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Abri-San 2-4
Abena AB
Skydd för fixering i byxa
Absorberande produkter
SESAM NR
ABRI-SAN 2
ABRI-SAN 3
ABRI-SAN 4
ABRI-SAN 4 LIGHT
32983
32985
32987
32991
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
113
157
256
294
LÄNGD CM
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
PRIS /STYCK.
26
33
44
44
252
196
168
180
131,04
118,54
132,87
155,02
0,52
0,60
0,79
0,86

Abri-San är ett anatomiskt format skydd för olika grader av inkontinens. Abri-San har ett andningsbart spärrskikt, klätt med ett textilliknande material
för att förhindra hudirritationer. Superabsorbenter som minskar risken för oönksad lukt.
Abri-San skydden är mycket mjuka och har längsgående liggande bariärer för att förhindra sidoläckage. Märkningen på releastejpen gör det lätt att skilja
storlekarna åt. Används tillsammans med en trosa, kalsong eller en fixeringsbyxa
Produkterna är märkta med den Nordiska miljömärkningen SVANEN och är en garanti för att produkterna klarat hårda miljö och klimatkrav.
•
•
•
•
Ytskikt: Non-woven Polypropylen
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyeten, Non-woven Polyeten
Resårer: Polyuretan
28
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Abri-San 5-10
Abena AB
Skydd för fixering i byxa
Absorberande produkter
ABRI-SAN 5
ABRI-SAN 6
ABRI-SAN 7
ABRI-SAN 9
ABRI-SAN 10
•
•
•
•
•
SESAM NR
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
LÄNGD CM
FÄRGMARKERING
10026
10027
10028
10029
10030
386
528
716
814
977
54
63
63
73
73
Lila
Ljusblå
Gul
Grön
Blå
ANTAL/FÖRP
144
102
90
100
84
PRIS/FÖRP
154,24
128,52
128,8
182,00
173,3
PRIS STYCK
1,07
1,26
1,43
1,82
2,05
Abri-San är ett kroppsformat skydd för kvinnor och män med medelstora till mycket stora läckage.
Abri-San har ett andningsbart spärrskikt, klätt med ett textilliknande material för att förhindra hudirritationer. Superabsorbenter som minskar
risken för oönksad lukt. För ökad trygghet och läckagesäkerhet har skydden barriärer som sträcker sig ändan ut till kanten på produkten.
Fixeras i trosa, kalsong eller en fixeringsbyxa.
Produkterna är märkta med den Nordiska miljömärkningen SVANEN och är en garanti för att produkterna klarat hårda miljö och klimatkrav.
Ytskikt: Non-woven Polypropen
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyeten, Non-woven Polypropen
Resårer: Polyuretan
29
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
TENA Comfort andningsbar
SCA Hygiene Products AB
Skydd för fixering i byxa
Absorberande produkter
SESAM NR
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
LÄNGD CM
FÄRGMARKERING
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK
NORMAL
33014
385
52
Aprikos
126
129,78
1,03
PLUS
EXTRA
SUPER
MAXI
ULTIMA
33016
33020
33023
33025
10216
540
692
827
1086
1133
63
63
66
66
74
Blå
Gul
Grön
Lila
Vit
92
80
72
56
68
114,08
108,8
116,64
129,36
123,08
1,24
1,36
1,62
2,31
1,81
•
TENA Comfort Normal - Ultima är avsedda för personer med medelstora till mycket stora urin/avföringsläckage. I grenpartiet mellan ytskikt och
abs.skikt finns ett insläpps- och spridningsmaterial, FeelDry, vilket ska öka yttorrheten. Skydden har dubbla massakärnor som ökar torrhetskänslan
och är skålformade med hjälp av elastiktrådar som går runt massakärnorna vilket ökar läckagesäkerheten. Har våtindikator och fixeras med
fixeringsbyxa.
•
•
•
•
Ytskikt: Non-woven Polypropen, Polyeten
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyeten
Resårer: Polyisopren
30
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Attends for men
Attends AB
Herrskydd
Absorberande produkter
BENÄMNING
1
2
3
SESAM NR
10247
10102
32995
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
39
72
195
LÄNGD CM
ANTAL/FÖRP
18
18
18
100
64
168
PRIS/FÖRP
201
131,2
248,64
PRIS/STYCK
2,01
2,05
1,48
•
Attends for men är avsett för män med droppinkontinens eller små urinläckage. Skydden innehåller superabsorbenter som ska minska risken för
oönskad lukt, Odour Protection. Attends for men är ett öppet skydd som appliceras över penis och pung. Fixeras med hjälp av tejp på utsidan i tätt
sittande kalsong eller fixeringsbyxa.
•
•
•
Ytskikt: Polypropen (non-woven)
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyeten och polypropen (non-woven)
31
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
MoliMed for men active
HARTMANN-ScandiCare AB
Herrskydd
Absorberande produkter
SESAM NR
ACTIVE
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
10099
122
LÄNGD CM
ANTAL/FÖRP
15
168
PRIS/FÖRP
268,8
PRIS/STYCK
1,60
•
MoliMed for men active är ett inkontinensskydd avsett för män med liten inkontinens. Skyddet har tre lagers absorptionsdyna med White Dry Zone
som leder undan vätskan snabbt, håller huden torr och kapslar in oönskad lukt. Spärrskiktet av microperforerad plast är luftgenomsläppligt och låter
huden andas. Det textila ytskiktet hindrar skyddet från att prassla och gör det mjukt och behagligt mot huden. Skyddet fixeras i en tätt sittande
kalsong eller fixeringsbyxa med hjälp av tejpen på skyddets undersida.
•
•
•
Ytskikt: Non-woven Polypropen
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyetenlaminat
32
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
MoliMed for men Protect
HARTMANN-ScandiCare AB
Herrskydd
Absorberande produkter
PROTECT
SESAM NR
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
LÄNGD CM
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK
30177
206
34,5
168
235,2
1,40
•
MoliMed for men Protect är avsett för men med medelstora urinläckage. Skyddet fixeras vid tät sittande underkläder med hjälp av tejp på skyddets
utsida.
•
•
•
Ytskikt: Non-woven, Polypropen
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyetenlaminat
33
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
TENA Men, droppskydd
SCA Hygiene Products AB
Herrskydd
•
Absorberande produkter
NIVÅ 1
NIVÅ 2
NIVÅ 3
SESAM NR
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
LÄNGD CM
ANTAL/FÖRP
10209
10210
30157
96
171
245
23
27
27
144
120
96
PRIS/FÖRP
286,56
195,6
154,56
PRIS/STYCK
1,99
1,63
1,61
•
TENA Men är avsett för män med droppinkontinens eller små till medel stora urinläckage. TENA Men Nivå 1 är ett diskret droppskydd och mindre i
storlek än Nivå 2 och 3. Anatomiskt utformat med textilliknande andningsbar baksida. Absorptionskärnan har lågt pH, Odour Control, som
förebygger uppkomst av oönskad lukt. Skyddet appliceras över penis och pung. Fixeras med hjälp av tejp på utsidan, i tätt sittande kalsong eller
fixeringsbyxa. Skydden är enstycksförpackade.
•
•
•
•
Ytskikt: Non-woven; Polypropylen
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbenter
Spärrskikt: Polyeten
Resårer: Polyisopren
34
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Abri-Man Formula
Abena AB
Herrskydd
Absorberande produkter
SESAM NR
FORMULA 1
32994
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
168
FORMULA 2
10037
217
LÄNGD CM
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK
29
168
250,24
1,48
29
168
250,98
1,49
•
Skydd med unika fickformade längsgående barriärer. Optimal komfort och säkerhet på grund av den speciella formen som är anpassad för den
manliga anatomin. Omsluter både penis och pung.
Märkta med den Nordiska miljömärkningen SVANEN och är en garanti för att produkterna klarat hårda miljö och klimatkrav.
•
•
•
Ytskikt: Non-woven Polypropen
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyeten, Non-woven
35
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Abri-Man Zero
Abena AB
Herrskydd
Absorberande produkter
SESAM NR
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
LÄNGD CM
ANTAL/FÖRP
32992
66
18
384
PRIS/FÖRP
760,32
PRIS/STYCK
1,98
•
Abri-Man Zero är avsett för män med droppinkontinens eller små urinläckage. Fixeras med hjälp av tejp på utsidan i tätt sittande kalsong eller
fixeringsbyxa. Små diskreta herrskydd.
•
•
•
Ytskikt: Non-woven Polypropen
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyeten, Non-woven
36
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Abri-Man Slipguard
Abena AB
Herrskydd
Absorberande produkter
SESAM NR
10113
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
299
LÄNGD CM
ANTAL/FÖRP
9x40
100
PRIS/FÖRP
276,99
PRIS/STYCK
2,76
•
Abri-Man Slipguard är avsedd för män med små - medelstora urin och/ eller avföringsläckage. Spärrskiktet är andningsbart och klätt med ett
textilliknande material som förhindrar hudirritationer. Skyddet innehåller superabsorbenter som minskar risken för dålig lukt. Fixeras med tejp i tätt
sittande kalsong eller fixeringsbyxa. Omsluter både penis och pung har en extra hög absorption.
•
•
•
Ytskikt: Non-woven Polypropen
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyeten, nonwoven
37
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Abri-Man Special
Abena AB
Herrskydd
Absorberande produkter
•
•
•
•
SESAM NR
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
LÄNGD CM
ANTAL/FÖRP
32905
927
73
84
PRIS/FÖRP
223,44
PRIS/STYCK
2,66
Ett dubbelt TopDry lager som säkerställer extra absorptionsförmåga.
Omsluter både penis och pung. Extra snabb absorption, på grund av den mjuka ytan som fördelar den absorberande vätskan in i sugkärnan och håller den borta
från huden.
Fungerar både till dubbel inkontinens - både urin och avföringsinkontinens.
Abri-Man Special är märkt med den Nordiska miljömärkningen SVANEN och är en garanti för att produkterna klarat hårda miljö och klimatkrav.
Ytskikt: Non-woven Polypropen
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyeten, Non-woven
38
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
TENA Slip Plus andningsbar
SCA Hygiene Products AB
Allt-i-ett skydd
Absorberande produkter
XS
SMALL
MEDIUM
LARGE
SESAM NR
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
LÄNGD CM
MIDJEMÅTT CM
BENOMFÅNG CM
FÄRGMARKERING
10193
10187
10188
10189
441
511
677
798
62
71
82
100
40-60
50-80
70-110
100-150
≤ 38
≤ 50
≤ 70
≤ 85
Blå
Blå
Blå
Blå
ANTAL/FÖRP PRIS/FÖRP
90
90
90
90
46,8
115,2
237,6
261,9
•
TENA Slip Plus är avsett för personer med medelstora urin/ avföringsläckage. Skyddet har elastik i midjan. I grenpartiet mellan ytskikt och abs.skikt
finns ett insläpps- och spridningsmaterial, FeelDry, vilket ska öka yttorrheten. Längs med hela skyddet går läckagebarriärer. Det skålformas med
hjälp av längsgående resårer. Spärrskiktet är andningsbart. Har våtindikator och fixeras med återförslutbar tejp som kan fästas var som helst på
fixeringszonen.
•
•
•
•
Ytskikt: Non-woven Polypropen, Polyeten
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyetenfilm
Resårer: Polyuretan Polyisopren
39
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS/STYCK
0,52
1,28
2,64
2,91
TENA Slip Super
andningsbar
SCA Hygiene Products AB
Allt-i-ett byxa
Absorberande produkter
SMALL
MEDIUM
LARGE
X-LARGE
XX-LARGE
SESAM NR
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
10190
10191
10192
10067
33026
588
806
926
1209
1033
MIDJEMÅTT CM
BENOMFÅNG CM
50-80
70-110
100-150
105-163
163-178
≤ 50
≤ 70
≤ 85
≤ 75
≤ 90
FÄRGMARKERING
ANTAL/FÖRP
Grön
Grön
Grön
Grön
Grön
90
84
84
60
64
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK
71,1
219,24
287,28
181,8
36,48
•
TENA Slip Super är avsett för personer med stora urin/ avföringsläckage. Skyddet har elastik i midjan. I grenpartiet mellan ytskikt och abs. skikt finns
ett insläpps- och spridningsmaterial, FeelDry, vilket ska öka yttorrheten utan. Längs med hela skyddet går läckagebarriärer. Det skålformas med
hjälp av längsgående resårer. Spärrskiktet är andningsbart. Har våtindikator och fixeras med återförslutbar tejp som kan fästas var som helst på
fixeringszonen.
•
•
•
•
Ytskikt: Non-woven Polypropen, Polyeten
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyetenfilm
Resårer: Polyuretan Polyisopren
40
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
0,79
2,61
3,42
3,03
0,57
TENA Slip Maxi andningsbar
SCA Hygiene Products AB
Allt-i-ett skydd
Absorberande produkter
SMALL
MEDIUM
LARGE
SESAM NR
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
LÄNGD CM
MIDJEMÅTT CM
BENOMFÅNG CM
FÄRGMARKERING
10195
10196
10194
653
1042
1233
71
82
100
50-80
70-110
100-150
≤ 50
≤ 70
≤ 85
Lila
Lila
Lila
ANTAL/FÖRP
72
72
66
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK.
64,08
228,96
256,74
•
TENA Slip Maxi är avsett för personer med mycket stora urin/avföringsläckage. Skyddet har elastik i midjan. I grenpartiet mellan ytskikt och abs.
skikt finns ett insläpps- och spridningsmaterial, FeelDry, vilket ska öka yttorrheten. Längs med hela skyddet går läckagebarriärer. Det skålformas
med hjälp av längsgående resårer. Spärrskiktet är andningsbart. Har våtindikator och fixeras med återförslutbar tejp som kan fästas var som helst på
fixeringszonen.
•
•
•
•
Ytskikt: Non-woven Polypropen, Polyeten
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyetenfilm
Resårer: Polyuretan, Polyisopren
41
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
0,89
3,18
3,89
TENA Slip Ultima
Andningsbar
SCA Hygiene Products AB
Allt-i-ett skydd
Absorberande produkter
SESAM NR
MEDIUM
LARGE
33030
33032
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
1150
1375
LÄNGD CM
MIDJEMÅTT CM
BENOMFÅNG CM
ANTAL/FÖRP
82
100
70-110
100-150
≤ 70
≤ 85
63
63
PRIS/FÖRP
212,94
245,07
PRIS/STYCK.
3,38
3,89
•
TENA Slip Ultima är avsett för personer med mycket stora urin/avföringsläckage. Skyddet har elastik i midjan. I grenpartiet mellan ytskikt och abs.
skikt finns ett insläpps- och spridningsmaterial, FeelDry, vilket ska öka yttorrheten. Längs med hela skyddet går läckagebarriärer. Det skålformas
med hjälp av längsgående resårer. Spärrskiktet är andningsbart. Har våtindikator och fixeras med återförslutbar tejp som kan fästas var som helst på
fixeringszonen.
•
•
•
•
Ytskikt: Non-woven Polypropen, Polyeten
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyetenfilm
Resårer: Polyuretan Polyisopren
42
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
TENA Flex Plus
SCA Hygiene Products AB
Allt-i-ett skydd
Absorberande produkter
SESAM NR
SMALL
MEDIUM
LARGE
X-LARGE
10197
10198
10199
10200
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
514
604
681
847
MIDJEMÅTT CM
60-90
70-105
85-120
105-155
FÄRGMARKERING
Blå
Blå
Blå
Blå
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK
90
90
90
90
90,9
302,40
345,60
315,00
1,01
3,36
3,84
3,50
•
TENA Flex Plus är avsett för personer med medelstora urin/avföringsläckage. I grenpartiet mellan ytskikt och abs. skikt finns ett insläpps och
spridningsmaterial, FeelDry, vilket ska öka yttorrheten. Skyddet har dubbla massakärnor som ska öka torrhetskänslan. Spärrskiktet är andningsbart
vilket ska låta huden andas. Längs hela skyddet går läckagebarriärer. Det skålformas med hjälp av längsgående resårer. Har midjeresår fram och bak.
Har våtindikator och fixeras med hjälp av ett återförslutningsbart elastiskt höftbälte, ComfiStretch, och kardborrband.
•
•
•
•
Ytskikt: Non-woven Polypropen, Polyeten
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyeten, Non-woven Polypropen
Resårer: Polyisopren, Polyuretan
43
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
TENA Flex Super
SCA Hygiene Products AB
Allt-i-ett skydd
Absorberande produkter
SMALL
MEDIUM
LARGE
X-LARGE
SESAM NR
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
MIDJEMÅTT CM
10201
10202
10203
10204
613
749
831
1099
60-90
70-105
85-120
105-155
FÄRGMARKERING
Grön
Grön
Grön
Grön
ANTAL/FÖRP
90
90
90
90
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK
91,80
324,90
342,9
170,1
1,02
3,61
3,95
1,89
•
TENA Flex Super är avsett för personer med stora urin/avföringsläckage. I grenpartiet mellan ytskikt och abs. skikt finns ett insläpps och
spridningsmaterial, FeelDry, vilket ska öka yttorrheten. Skyddet har dubbla massakärnor som ska öka torrhetskänslan. Spärrskiktet är andningsbart
vilket ska låta huden andas. Längs hela skyddet går läckagebarriärer. Det skålformas med hjälp av längsgående resårer. Har midjeresår fram och bak.
Har våtindikator och fixeras med hjälp av ett återförslutningsbart elastiskt höftbälte, ComfiStretch, och kardborrband.
•
•
•
•
Ytskikt: Non-woven Polypropen, Polyeten
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyeten, Non-woven Polypropen
Resårer: Polyisopren, Polyuretan
44
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
TENA Flex Maxi
SCA Hygiene Products AB
Allt-i-ett skydd
Absorberande produkter
SMALL
MEDIUM
LARGE
X-LARGE
SESAM NR
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
10205
10206
10207
10208
921
1020
1152
1578
MIDJEMÅTT CM
FÄRGMARKERING
60-90
70-105
85-120
105-155
Lila
Lila
Lila
Lila
ANTAL/FÖRP
66
66
66
63
PRIS/FÖRP
75,25
289,74
353,76
416,43
PRIS/STYCK
1,14
4,39
5,36
6,61
•
TENA Flex Maxi är avsett för personer med mycket stora urin/avföringsläckage. I grenpartiet mellan ytskikt och abs. skikt finns ett insläpps- och
spridningsmaterial, FeelDry, vilket ska öka yttorrheten. Skyddet har dubbla massakärnor som ska öka torrhetskänslan. Spärrskiktet är andningsbart
vilket ska låta huden andas. Längs hela skyddet går läckagebarriärer. Det skålformas med hjälp av längsgående resårer. Har midjeresår fram och bak.
Har våtindikator och fixeras med hjälp av ett återförslutningsbart elastiskt höftbälte, ComfiStretch, och kardborrband.
•
•
•
•
Ytskikt: Non-woven Polypropen, Polyeten
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyeten, Non-woven Polypropen
Resårer: Polyisopren, Polyuretan
45
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
TENA Flex Ultima
SCA Hygiene Products AB
Allt-i-ett skydd
Absorberande produkter
SESAM NR
LARGE
33096
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
1441
MIDJEMÅTT CM
85-120
FÄRGMARKERING
Lila
ANTAL/FÖRP
60
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK
322,80
5,38
•
TENA Flex Ultima är avsett för personer med mycket stora urin/avföringsläckage. I grenpartiet mellan ytskikt och abs. skikt finns ett insläpps- och
spridningsmaterial, FeelDry, vilket ska öka yttorrheten. Skyddet har dubbla massakärnor som ska öka torrhetskänslan. Spärrskiktet är andningsbart
vilket ska låta huden andas. Längs hela skyddet går läckagebarriärer. Det skålformas med hjälp av längsgående resårer. Har midjeresår fram och bak.
Har våtindikator och fixeras med hjälp av ett återförslutningsbart elastiskt höftbälte, ComfiStretch, och kardborrband.
•
•
•
•
Ytskikt: Non-woven, Polypropen, Polyeten
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyeten, Non-woven Polypropen
Resårer: Polyisopren, Polyuretan
46
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Attends PullOns
Attends AB
Allt-i-ett skydd
Absorberande produkter
PULLONS 3 L
PULLONS 5 L
SESAM NR
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
MIDJEMÅTT CM
BENOMFÅNG CM
33703
33158
386
484
100-140
100-140
40-58
55-85
ANTAL/FÖRP
88
72
PRIS/FÖRP
216,48
177,12
PRIS/STYCK.
2,46
2,46
•
Attends Pull-Ons 3 och 5 är avsedda att användas av personer med urin- och/eller avföringsinkontinens. Absorptionsnivå 3 är avsedd för lätt
inkontinens och absorptionsnivå 5 för medelstor inkontinens. Natural Odour Protection minskar risken för oönskad lukt. Färgmarkering i resåren
visar produktens baksida för enkel fixering.
•
•
•
Ytskikt: Non-woven
Absorberande skikt: Cellulosa, Superabsorbenter
Spärrskikt: Polyeten, polypropen
Resårer: Polyuretan
•
47
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
MoliCare Mobile Light
HARTMANN ScandiCare AB
Allt-i-ett skydd
Absorberande produkter
LIGHT L
SESAM NR
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
MIDJEMÅTT CM
BENOMFÅNG CM
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK.
33704
380
100-150
50-74
56
187,60
3,35
•
MoliCare Mobile light är ett absorberande inkontinensskydd med byxa och skydd i ett, avsett för personer med medelstor till mycket stor
inkontinens. Tre lagers absorptionsdyna med Dry Plus skikt leder undan vätskan snabbt, håller huden torr och kapslar in oönskad lukt. Skyddet är
skålformat och har inre vätskeavvisande läckagebarriärer för ökad komfort och säkerhet. Det textila ytskiktet hindrar byxan från att prassla och gör
den mjuk och behaglig mot huden. Byxan är enkel att dra på och kan öppnas i sidan för att underlätta vid byte.
•
•
•
•
Ytskikt: Non-woven
Absorberande skikt: Cellulosa, Superabsorbenter
Spärrskikt: Polyeten, polypropen
Resårer: Polyuretan
48
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
TENA Pants Discreet
Absorberande produkter
SCA Hygiene Products AB
Allt-i-ett byxa
SESAM NR
MEDIUM
30148
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
267
LARGE
30431
272
MIDJEMÅTT CM
BENOMFÅNG CM
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK.
75-100
45-65
96
302,40
3,15
95-125
50-70
80
270,40
3,38
•
TENA Pants Discreet är avsett för personer med medelstora urin/ avföringsläckage. Skyddet består av skydd och byxa i ett. I grenpartiet mellan
ytskikt och abs. skikt finns ett insläpps-och spridningsmaterial, FeelDry, vilket ska öka yttorrheten. Skålformselastik i grenpartiet och midjeelastik
som täcker delar av kärnan för bättre passform. Läckagebarriärer ska minska risken för sidoläckage, spärrskiktet är andningsbart. Skyddet kan tas av
genom att riva sidosömmarna.
•
•
•
•
Ytskikt: Non-woven, Polypropen
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyeten
Resårer: Polyuretan
49
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
TENA Pants Normal
SCA Hygiene Products AB
Allt-i-ett byxa
Absorberande produkter
SESAM NR
SMALL
MEDIUM
LARGE
X-LARGE
10228
10229
10230
10231
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
MIDJEMÅTT CM
BENOMFÅNG CM
FÄRGMARKERING
ANTAL/FÖRP
389
359
372
396
65-85
80-110
100-135
120-160
40-65
45-70
55-80
65-90
Vit
Vit
Vit
Vit
64
72
72
90
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK.
8,32
213,12
166,32
17,10
•
TENA Pants Normal är avsett för personer med medelstora urin/ avföringsläckage. Skyddet består av skydd och byxa i ett. I grenpartiet mellan
ytskikt och abs.skikt finns ett insläpps-och spridningsmaterial, FeelDry, vilket ska öka yttorrheten. Skålformselastik i grenpartiet och midjeelastik som
täcker delar av kärnan för bättre passform. Läckagebarriärer ska minska risken för sidoläckage, spärrskiktet är andningsbart. Skyddet kan tas av
genom att riva sidosömmarna.
•
•
•
•
Ytskikt: Non-woven, Polypropen
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyeten
Resårer: Polyuretan
50
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
0,13
2,96
2,31
0,19
TENA Pants Plus
SCA Hygiene Products AB
Allt-i-ett byxa
Absorberande produkter
SESAM NR
XX-SMALL
X-SMALL
SMALL
30139
10232
10233
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
426
456
459
MIDJEMÅTT CM
BENOMFÅNG CM
40-70
50-70
65-85
30-54
35-55
40-65
FÄRGMARKERING
Blå
Blå
Blå
ANTAL/FÖRP
48
56
56
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK.
0,48
6,72
7,28
•
TENA Pants Plus är avsett för personer med medelstora/stora urin/avföringsläckage. Skyddet består av skydd och byxa i ett. I grenpartiet mellan
ytskikt och abs. skikt finns ett insläpps- och spridningsmaterial, FeelDry, vilket ska öka yttorrheten. Skålformselastik i grenpartiet och midjeelastik
som täcker delar av kärnan för bättre passform. Läckagebarriärer ska minska risken för sidoläckage. Skyddet kan tas av genom att riva
sidosömmarna och är försett med tejpremsa för förslutning efter användning. X-small har större absorptionskapacitet än övriga storlekar.
•
•
•
•
Ytskikt: Non-woven, Polypropen
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyeten
Resårer: Polyuretan
51
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
0,01
0,12
0,13
TENA Pants Super
SCA Hygiene Products AB
Allt-i-ett byxa
Absorberande produkter
SESAM NR
SMALL
MEDIUM
LARGE
X-LARGE
10234
10236
10238
30414
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
631
659
619
639
MIDJEMÅTT CM
BENOMFÅNG CM
65-85
80-110
100-135
120-160
40-65
45-70
55-80
65-90
FÄRGMARKERING
Grön
Grön
Grön
Grön
ANTAL/FÖRP
48
48
48
48
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK.
37,92
193,44
231,84
64,80
•
TENA Pants Super är avsedd för personer med medelstora/stora urin/avföringsläckage. Skyddet består av skydd och byxa i ett. I grenpartiet mellan
ytskikt och abs. skikt finns ett insläpps- och spridningsmaterial, FeelDry, vilket ska öka yttorrheten. Skålformselastik i grenpartiet och midjeelastik
som täcker delar av kärnan för bättre passform. Läckagebarriärer ska minska risken för sidoläckage, spärrskiktet är andningsbart. Kan tas av genom
att riva sidosömmarna och är försett med tejpremsa för förslutning efter användning.
•
•
•
•
Ytskikt: Non-woven, Polypropen
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyeten
Resårer: Polyuretan
52
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
0,79
4,03
4,83
1,35
TENA Pants Maxi
SCA Hygiene Products AB
Allt-i-ett byxa
Absorberande produkter
SESAM NR
MEDIUM
32361
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
839
MIDJEMÅTT CM
BENOMFÅNG CM
80-110
45-70
FÄRGMARKERING
ANTAL/FÖRP
40
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK.
80,40
•
TENA Pants Maxi är avsedd för personer med medelstora/stora urin/avföringsläckage. Skyddet består av skydd och byxa i ett. I grenpartiet mellan
ytskikt och abs. skikt finns ett insläpps- och spridningsmaterial, FeelDry, vilket ska öka yttorrheten. Skålformselastik i grenpartiet och midjeelastik
som täcker delar av kärnan för bättre passform. Läckagebarriärer ska minska risken för sidoläckage, spärrskiktet är andningsbart. Kan tas av genom
att riva sidosömmarna och är försett med tejpremsa för förslutning efter användning.
•
•
•
•
Ytskikt: Non-woven, Polypropen
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyeten
Resårer: Polyuretan
53
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
2,01
Sanisoft Mini Kol
Sanicare AB
Avföringsinkontinens
Absorberande produkter
MED VINGAR
KORT
SESAM NR
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
LÄNGD CM
ANTAL/FÖRP
10011
10012
48
30
22,5
250
250
28
PRIS/FÖRP
800
550
PRIS/STYCK.
3,20
2,20
•
Specialskydd för små anal-läckage. Ett effektivt kolfilter eliminerar all lukt i 3-5 timmar. Ett tunt, mjukt skydd. Finns som extra lång med vingar och
kort utan vingar.
•
•
•
Ytskikt: Non-woven Polypropen
Abs. Skikt: Termobunden massa med superabsorbenter, viskos med kol
Spärrskikt: Polyeten
54
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Abri-San Special
Abena AB
Avföringsinkontinens
Absorberande produkter
SESAM NR
10182
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
674
LÄNGD CM
ANTAL/FÖRP
33-73
112
PRIS/FÖRP
390,87
PRIS/STYCK
2,66
•
Abri-San Special är speciellt designat för att förhindra läckage av avföring i kläder och säng yta. Skyddet har unika barriärer som samlar upp
avföringen vare sig användaren ligger, sitter eller är uppe och rör på sig. Abri-San har andningsbart spärrskikt klätt med ett textilliknande material
för att förhindra hudirritationer. Fixeras med fixeringsbyxa.
•
•
•
•
Ytskikt: Non-woven Polypropen
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyeten, Non-woven
Elastik: Polyuretan
55
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Attends Deoplus
Attends AB
Utan spärrskikt
Absorberande produkter utan spärrskikt
SESAM NR
VUXEN
10101
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
252
LÄNGD CM
ANTAL/FÖRP
39x12
280
PRIS/FÖRP
168
PRIS/STYCK
0,60
•
Attends Deoplus är ett förstärkningsskydd för personer med urinoch/ eller avföringsläckage. Skyddet innehåller superabsorbenter som ska minska
risken för oönskad lukt, Odour Protection. Skyddet har inget spärrskikt. Fixeras i plastad fixeringsbyxa.
•
•
Ytskikt: Polypropen (nonwoven)
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
56
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Lady Mini
Abena AB
Abs Flergångs
Absorberande produkter flergångs
SESAM NR
SMALL
MEDIUM
LARGE
X-LARGE
XX-LARGE
10014
10015
10016
10017
10018
•
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
125
125
125
125
125
MIDJEMÅTT CM
BENOMFÅNG CM
ANTAL/FÖRP
80-86
90-97
100-107
110-117
120-127
45-55cm
50-60cm
55-65cm
60-70cm
65-75cm
3
3
3
3
3
PRIS/FÖRP
132
132
132
132
132
Lady Mini är en byxa med absorberande gren och spärrskikt, avsedd för kvinnor med droppinkontinens.
Vit byxa med en mjuk spets. Storleksmarkering baktill i byxan.
Byxan ska tvättas innan den tas i bruk för att aktivera absorptionen. Den ska inte användas tillsammans med andra inkontinensskydd.
Tål ca 100 tvättar.
•
Material Bomull, Elastan, Polyuretan, Polyester
•
Tvättråd 60°C, undvik sköljmedel, lätt torktumling, krympning max 10%. Skall ej strykas
57
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS/STYCK.
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
Boxer svart/grå
Heinex
Abs Flergångs
Absorberande produkter flergångs
SESAM NR
SMALL
MEDIUM
LARGE
X-LARGE
XX-LARGE
30164
30195
30169
33034
33036
PRAKTISK ABS.
KAPACITET, ML
135
135
135
135
135
MIDJEMÅTT CM
BENOMFÅNG CM
ANTAL/FÖRP
64-94
72-102
80-110
88-118
96-126
41
44
47
50
53
1
1
1
1
1
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK.
58
58
58
58
58
•
Boxer är avsedd för män med små till medelstora urinläckage. Det är en tvättbar flergångsbyxa med ett fastsytt absorptionsinlägg och spärrskikt i
grenen. Byxan ska tvättas innan den tas i bruk för att aktivera absorptionen i absorptionsinlägget. Tål många tvättar.
Den ska inte användas tillsammans med andra inkontinensskydd.
•
•
Material: Bomull, Elastan, Polyester, Viskos, Polyuretan
Tvättråd: 60°C, ej sköljmedel, torktumling max 60°C, krymper max 8% efter första tvätt
58
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
58,00
58,00
58,00
58,00
58,00
1
Fixering av absorberande produkter
Med en individuellt utprovad absorberande produkt och en god fixering
bör urinläckage utanför skyddet förhindras. Skyddet ska sitta stadigt på
plats och tätt intill kroppen. Till de mindre skydden bör i första hand egen
kalsong eller trosa användas för att fixera skyddet. Till de större skydden
som saknar tejpar, klisterytor eller kardborreband krävs en väl utprovad
fixeringsbyxa för att undvika sidoläckage.
För rätt storlek på fixeringsbyxa tas mått enligt leverantörens
produktbeskrivning.
59
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Sanifix Standard med ben
Sanicare AB
Fixering för abs produkt m ben
flertal tvättar
Fixering av absorberande produkter
SESAM NR
33008
33006
33005
33002
33000
SMALL
MEDUIM
LARGE
X-LARGE
XX-LARGE
•
MIDJEMÅTT CM
60-100
70-110
80-120
90-140
100-150
BENOMFÅNG CM
35-50
40-55
45-60
55-70
68-80
FÄRGMARKERING
Gul
Blå
Brun
Brun
Orange
ANTAL/FÖRP
25
25
25
25
25
Fixeringsbyxa med ben för fixering av inkontinensskydd, noggrann utprovning av storlek för bästa fixering
25 tvättar, tvättas 60 grader och torktumling på låg temperatur.
60
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS/FÖRP
47,25
47,50
47,75
48,25
47,50
PRIS/STYCK
1,89
1,90
1,91
1,93
1,90
Abri-Fix Net utan ben
Abena AB
Fixering för abs produkt u ben
flertal tvättar
Fixering av absorberande produkter
SESAM NR
SMALL
MEDUIM
LARGE
X-LARGE
XX-LARGE
33044
33047
33048
33049
33050
•
•
•
MIDJEMÅTT CM
BENOMFÅNG CM
55-80
70-95
80-120
90-130
100-155
ANTAL/FÖRP
35-50
45-60
55-65
60-75
60-80
Fixeringsbyxa utan ben. Stickad i ett mjukt material med grövre maskor, försedd med stabiliseringszoner
Storleksmarkering i linningen.
Material: 87 % polyester, 13 % elastan
Tvättråd: 60 grader, lätt torktumling, max 25 tvättar
61
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
5
5
5
5
5
PRIS/FÖRP
10,55
11,20
11,65
12,70
12,20
PRIS/STYCK.
2,11
2,24
2,33
2,54
2,44
Abri-Fix Leaf Super, utan ben
Abena AB
Fixering för abs produkt u ben
flertal tvättar
X-SMALL
SMALL
MEDUIM
LARGE
X-LARGE
Fixering av absorberande produkter
SESAM NR
MIDJEMÅTT CM
10075
10076
10077
10078
10079
55-75
65-85
75-105
85-115
95-125
BENOMFÅNG CM
35-55
40-60
50-75
60-85
70-95
3
3
3
3
3
•
Abri-Fix Leaf Super är en elastisk fixeringsbyxa utan ben. Byxan är försedd
med stabiliseringszoner. Storleksmarkering i midjeresåren.
•
•
Material: Polyamid-microfiber, Elastan
Tvättanvisning: 60°C, lätt torktumling, ca 50 tvättar.
62
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
43,50
46,50
49,50
55,50
61,50
PRIS/STYCK
14,50
15,50
16,50
18,50
20,50
Tena Fix
SCA Hygiene Products AB
Fixering för abs produkt m ben,
flertal tvättar
Fixering av absorberande produkter
SESAM NR
33051
33052
33053
33058
33061
33064
X-SMALL
SMALL
MEDUIM
LARGE
X-LARGE
XX-LARGE
MIDJEMÅTT CM
50-70
70-90
80-100
90-110
100-130
120-150
BENOMFÅNG CM
<45
35-50
45-60
55-70
65-80
70-90
ANTAL/FÖRP
3
3
3
3
3
3
PRIS/FÖRP
11,70
12,60
13,05
13,95
14,25
14,55
•
Tena fix är en fixeringsbyxa i polyester/ elastan som tål ett stort antal tvättat utan att förlora passform och fixeringsförmåga
•
Material: polyester, elastan
Tvättråd: tvättas i 60 grader, kan torktumlas i låg temperatur, upp till 50 tvättar med bibehållen funktion.
•
63
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS/STYCK
3,90
4,20
4,35
4,65
4,75
4,85
Uni Fix utan ben
Heinex AB
Fixering för abs produkt u ben
flertal tvättar
Fixering av absorberande produkter
SESAM NR
10296
10297
10298
10299
10300
10301
X-SMALL
SMALL
MEDIUM
LARGE
X-LARGE
XX-LARGE
MIDJEMÅTT CM
56-79
60-85
64-89
70-95
76-101
82-107
BENOMFÅNG CM
30
32
35
38
41
44
ANTAL/FÖRP
1
1
1
1
1
1
PRIS/FÖRP
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
PRIS/STYCK
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
•
För damer och herrar. Tvättbar fixeringsbyxa som är designad för att ge säker fixering till användare med allt ifrån liten till stor inkontinens.
Tål många tvättar.
•
•
Material: Bomull, Elastan
Tvättråd: 90 grader, torktumling max 60 grader
64
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
TENA Fix Cotton Special
med ben
SCA Hygiene Products AB
Fixering för abs produkt m ben,
flertal tvättar
Fixering av absorberande produkter
SESAM NR
33066
33072
33073
32894
33075
33074
X-SMALL
SMALL
MEDUIM
LARGE
X-LARGE
XX-LARGE
•
•
•
MIDJEMÅTT CM
55-70
65-85
70-95
80-100
95-120
100-140
BENOMFÅNG CM
35-40
35-45
40-50
45-55
50-70
60-90
ANTAL/FÖRP
1
1
1
1
1
1
TENA Fix Cotton Special är en mjuk och bekväm fixeringsbyxa för fixering av skydd med spärrskikt
Passar både kvinnor och män och har en mjuk, kroppsnära passform.
Eftersom den liknar vanliga underbyxor erbjuder den en högre grad av värdighet.
Kan tvättas åtskilliga gånger utan att förlora sin mjuka passform och ger god ekonomi tack vare sin långa livslängd.
Material: Bomull, Polyester, Elastan,
Tvättråd: 60-95 grader, torktumlas i låg temperatur, klarar 100 tvättar.
65
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS/FÖRP
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
31,00
PRIS/STYCK
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
31,00
Netti Original, barn
HARTMANN-ScandiCare AB
Fixeringsbyxa
Fixering av absorberande produkter
SESAM NR
10181
10123
JUNIOR
BAMSE
MIDJEMÅTT CM
50-74
60-84
BENOMFÅNG CM
12-21
13-23
FÄRGMARKERING
Rosa
Gul
ANTAL/FÖRP
3
3
PRIS/FÖRP
165,00
165,00
•
Netti Original är en bomullsbyxa avsedd för fixering av inkontinensskydd. För att hålla skyddet på plats har byxan försetts med en ficka
på insidan baktill. Kan tvättas i 95°C och tål torktumling.
•
•
Material: Bomull 95%, Lycra 5%
Tvättråd: 95°C, kan torktumlas, tål klorfri blekning.
66
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS/STYCK
55,00
55,00
Netti Eco
HARTMANN-ScandiCare AB
Fixeringsbyxa med spärrskikt
Fixering av absorberande produkter
SESAM NR
10240
10241
10242
10243
10244
SMALL
MEDUIM
LARGE
X-LARGE
XX-LARGE
MIDJEMÅTT CM
60-80
70-90
80-100
90-110
100-120
BENOMFÅNG CM
34-54
36-58
38-64
43-70
48-75
ANTAL/FÖRP
3
3
3
3
3
PRIS/FÖRP
294,00
294,00
294,00
294,00
294,00
PRIS/STYCK
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
•
Netti Eco är en bomullsbyxa med isydd läckagespärr avsedd för fixering av inkontinensskydd både med och utan spärrskikt. För att
hålla skyddet på plats har byxan försetts med fickor på insidan fram och baktill. Kan tvättas i 95°C och tål torktumling.
•
•
Material: 95% Bomull, 5% Lycra
Tvättråd: 95°C, tål torktumling
67
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Hygienunderlägg och lakansskydd
Dessa produkter är främst till för att skydda sitt- och sängmöbler.
Med dagens höga kvalitet på absorberande produkter och fixeringar samt med noggrann individuell utprovning bör behovet av hygienunderlägg och
lakansskydd kunna minskas.
Det finns engångs- och flergångsskydd. I de fall det är möjligt rekommenderas förskrivning av flergångsskydd.
68
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Attends Cover
Dri Plus
hygienunderlägg
Attends AB
Hygienunderlägg,
engångs
Hygienunderlägg och lakansskydd
SESAM NR
10105
10106
COVER DRI PLUS
COVER DRI PLUS
PRAKTISK ABS. KAPACITET, ML
163
412
STROLEK
40x60
60x90
LIGGYTA
ANTAL/FÖRP
300
200
PRIS/FÖRP
186
240
•
Attends Cover Dri Plus, hygienunderlägg är avsett att användas i säng eller stol som komplement till inkontinensskydd där risk för läckage finns.
Innehåller superabsorbenter som ska minska risken för uppkomst av dålig lukt, Odour Protection. Absorptionsytan är lagd i ett hexagonmönster
med korta kanaler vilket ska begränsa spridningen av urin. Spärrskiktet av friktionsplast förhindrar genomvätning och ska hålla skyddet på plats.
Storleksmarkering finns på undersidan.



Ytskikt: Polypropen (non-woven)
Abs. Skikt: Cellulosafluff, Superabsorbent
Spärrskikt: Polyeten
69
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS/STYCK
0,62
1,2
TENA Bed Plus
SCA Hygiene Products AB
Lakansskydd, engångs
Hygienunderlägg och lakansskydd
SESAM NR
PRAKTISK ABS. KAPACITET, ML
STORLEK CM
906
180x80
33070
•
Tena Bed är ett komplementskydd med spärrskikt. Tena Bed kan användas i såväl säng som stol
eller mjukstoppade möbler. Tena Bed Plus 180x80 har bäddflikar för säkrare fixering i säng.
•
•
•
•
Ytmaterial: Non-woven
Absorptionskärna: Cellulosamassa och Superabsorbenter,
Superabsorbent: Polyakrylat
Spärrskikt: Polyetenplast
70
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
ABS, ZON
CM
85x75
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK
80
214,88
2,68
Sittunderlägg Chamonix
Heinex AB
Sittskydd för stol, fåtölj, soffor, bilar
Hygienunderlägg och lakansskydd
SESAM NR
33071
PRAKTISK ABS. KAPACITET, ML
2670
STORLEK, CM
45
LIGGYTA,CM
45
ANTAL/FÖRP
1
•
Charmonix är ett tvättbart hygien/sittunderlägg. Skyddet bör tvättas innan det tas i bruk för att aktivera absorptionen.
Skyddet kan tvättas upp till 300 gånger i tvättmaskin med bibehållen kvalitet på spärrskiktet.
•
Material: Polyester, viskos
Tvättråd: 60-70 grader, ej sköljmedel eller klormedel, ingen kemtvätt. Torktumlas 65-75 grader
•
71
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS/FÖRP
17
PRIS/STYCK
17
Ejder Plus
Heinex AB
Lakansskydd, flergångs
Hygienunderlägg och lakansskydd
SESAM NR PRAKTISK ABS. KAPACITET, ML STORLEK
10326
1680
90x188
LIGGYTA
85x90
ANTAL/FÖRP
3
PRIS/FÖRP
44
PRIS/STYCK
44
•
Ejder Plus lakansskydd är avsett att användas i säng som komplement till inkontinensskydd där risk för läckage finns. Skyddet är laminerat och
försett med bäddflikar för att hålla det på plats. Lakansskyddet bör tvättas innan det tas i bruk för att aktivera absorptionen. Det kan tvättas ca 300
gånger med bibehållen kvalitet på spärrskiktet.
•
•
•
•
Ytskikt: Bomull, Polyester
Abs. Skikt: Polyester, Viskos
Spärrskikt: Polyuretan
Tvättråd: 60-90°C, ej sköljmedel, dropptork, torktumling max 70 grad
72
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Tappningskatetrar
Katetrar av PVC eller POBE påverkas av temperaturväxlingar,
vilket innebär att i kyla blir produkten stelare och i värme
mjukare. Detta innebär att vissa hydrofila katetrar påverkas av
blötläggningsvätskans temperatur.
Tappningskatetrar används för enstaka tömning av urinblåsan eller vid
Ren Intermittent Katetrisering (RIK), en behandlingsmetod för patienter
med blåstömningssvårigheter.
Behandlingen utförs efter läkarordination och ska journalföras.
Kateterspets:
Tappningskatetrar finns:






Utan beläggning
Med glidmedel bipackat
Med hydrofil beläggning utan vätska
Med hydrofil beläggning och vätska
I normalfallet används en kateter med Nelatonspets. Vid
katetriseringssvårigheter hos pojkar och män kan Tiemannkateter
användas i samråd med läkare.
Katetergrovlek anges i Ch (Charrière). Konnektorns färg visar grovleken
enligt vedertagen färgkod. Charrière anger kateterns yttre omkrets och
säger inget om innerlumens storlek.
Till kateter utan beläggning ska som regel kateterslem användas.
Kateter med hydrofil beläggning ska blötläggas i vätska för att få en
glatt yta.
Ch 8 blå
Ch 10 svart
Ch 12 vit
Ch 14 grön
Ch 16 orange
Ch 18 röd
Katetermaterial:
PVC
 Polyvinylklorid (PVC)
PVC-fritt


Polyuretan (PUR)
Polyolefinbaserad elastomer (POBE)
73
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Nelaton - rak rundad
Tiemann - böjd avsmalnande
Vanliga katetergrovlekar:




Ch 8 - 10 till små barn
Ch 12 - 14 för yngre barn och tonåringar
Ch 12 - 16 kvinnor
Ch 12 - 18 Män
En grövre kateter glider lättare förbi ojämnheter i urinrörets slemhinna
och tömmer urinblåsan snabbt och med bättre turbulens. Detta gör att
grumligheter och bottensats lättare följer med ut. En kateter ska inte vara
grövre än att den med lätthet går att föra in genom urinrörsmynningen.
Om en för tunn kateter används finns risk att den följer blåsans form och
kan ” slå knut” på sig själv.
Kateterlängder:



70-200 mm, kvinnor
180-330 mm, flickor och mindre pojkar
400 mm, större pojkar och män
Utprovning och uppföljning ska alltid ske i dialog med patienten.
Vid utprovning av kateter måste förskrivaren kontrollera att
blåstömningen blir optimal med vald kateter. Detta görs lämpligast med
blåsscanner i undantagsfall med tappningskateter.
74
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Nelatonspets
ConvaTec sweden AB
Utan glidmedel
Tappningskatetrar
SESAM NR
CHARRIÉRE, CH
LÄNGD, CM
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK.
10253
10254
10255
11074
11075
8
10
12
14
16
18
18
18
18
18
100
100
100
100
100
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
11068
11069
11070
11071
11072
11073
8
10
12
14
16
18
40
40
40
40
40
40
100
100
100
100
100
100
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
•
Tappningskateter är avsedd att användas vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Den böjda spetsen är lämplig främst när anatomiska hinder
i urinröret föreligger. Gel ska användas vid införandet.
•
Material: PVC
75
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Tappningskateter,
Tiemannspets*
ConvaTec sweden AB
Utan glidmedel
Tappningskatetrar
SESAM NR
10256
10257
11076
11077
11078
CHARRIÉRE, CH
8
10
12
14
16
LÄNGD, CM
40
40
40
40
40
ANTAL/FÖRP
100
100
100
100
100
PRIS/FÖRP
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
PRIS/STYCK.
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
•
Tappningskateter är avsedd att användas vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Den böjda spetsen är lämplig främst när anatomiska hinder
i urinröret föreligger. Gel ska användas vid införandet.
•
Material: PVC
76
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Advance, Nelatonspets
Hollister
Med glidmedel
Tappningskatetrar
SESAM NR
CHARRIÉRE, CH
LÄNGD, CM
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK.
10081
10083
12
14
20
20
25
25
375,00
375,00
15,00
15,00
10082
10084
12
14
40
40
25
25
375,00
375,00
15,00
15,00
•
Advance tappningskateter är avsedd att användas vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Införingshylsan gör att katetern kan införas utan
att vidröra yttre delen av urinröret. Detta minskar risken för kontamination vilket i sin tur kan minska risken för urinvägsinfektioner. Förpackningen
används som förlängning av katetern till toalett eller uppsamlingskärl. När katetern förs in gelas den med hjälp av gelet som finns i en reservoar.
Inget annat glidmedel behövs.
•
Material: PVC, Glyceryl, Polymethacrylat, Propylen, Glycol
77
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
EasiCath
Coloplast AB
Hydrofil, Nelatonspets
Tappningskatetrar
SESAM NR
CHARRIÉRE, CH
LÄNGD, CM
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK.
10059
10060
10061
10062
10063
8
10
12
14
16
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
10044
10045
8
10
30
30
30
30
285,00
285,00
9,50
9,50
10054
10055
10056
10057
10058
10
12
14
16
18
40
40
40
40
40
30
30
30
30
30
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
•
EasiCath är en hydrofil tappningskateter. Varje kateter ligger i en steril förpackning som är lätt att öppna. Kateterförpackningen fylls med vanligt
vatten och efter 30 sekunder har katetern fått en glatt yta. Förpackningen är försedd med klisteryta och hål, så att den kan hängas upp på väggen
när den fyllts med vatten. Latexfri.
•
•
Material: PVC
Ytskikt: PVP, urea
78
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
EasiCath, Tiemannspets*
Coloplast AB
Hydrofil
Tappningskatetrar
SESAM NR
10064
10065
10066
30038
CHARRIÉRE, CH
10
12
14
16
LÄNGD, CM
40
40
40
40
ANTAL/FÖRP
30
30
30
30
PRIS/FÖRP
285,00
285,00
285,00
282,00
PRIS/STYCK.
9,50
9,50
9,50
9,50
•
EasiCath är en hydrofil tappningskateter. Varje kateter ligger i en steril förpackning som är lätt att öppna. Kateterförpackningen fylls med vanligt
vatten och efter 30 sekunder har katetern fått en glatt yta. Förpackningen är försedd med klisteretikett och hål, så att den kan hängas upp på
väggen när den fyllts med vatten.
•
•
Material: PVC
Ytskikt: PVP, urea
79
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
LoFric PVC-fri
Dentsply IH AB
Nelatonspets
Tappningskatetrar
SESAM NR
10265
10266
10267
10268
10269
CHARRIÉRE, CH
8
10
12
14
16
LÄNGD, CM
20
20
20
20
20
ANTAL/FÖRP
30
30
30
30
30
PRIS/FÖRP
307,50
307,50
307,50
307,50
307,50
PRIS/STYCK.
10,25
10,25
10,25
10,25
10,25
10263
10264
8
10
30
30
30
30
307,50
307,50
10,25
10,25
10258
10259
10260
10261
10262
10
12
14
16
18
40
40
40
40
40
30
30
30
30
30
307,50
307,50
307,50
307,50
307,50
10,25
10,25
10,25
10,25
10,25
•
LoFric hydrofil tappningskateter med Nelatonspets är avsedd att användas vid tömning av urinblåsan med RIK-metoden. Katetern blöts i vatten
(förpackningen fylls med kranvatten) och är färdig att användas. Inget annat glidmedel behövs.
•
Material: POBE (Polyolefinbaserad elastomer)
Ytskikt: PVP, NaCl
80
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
LoFric Tiemann PVC-fri
Dentsply IH AB
Hydrofil
Tappningskatetrar
SESAM NR
CHARRIÉRE, CH
LÄNGD, CM
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK.
32997
30159
32996
32993
10
12
14
16
40
40
40
40
30
30
30
30
307,50
307,50
307,50
307,50
10,25
10,25
10,25
10,25
•
LoFric hydrofil tappningskateter med Tiemannspets är avsedd att användas vid tömning av urinblåsan med RIK-metoden. Katetern blöts i vatten
(förpackningen fylls med kranvatten) och är färdig att användas. Inget annat glidmedel behövs. Tiemannsspetsen är böjd och avsmalnande, den är
avsedd för men med trång uretra, på grund av t.ex. förstorad prostata eller strikturer.
•
•
Material: POBE (Polyolefinbaserad elastomer)
Ytskikt: PVP, NaCl
81
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
LoFric Primo PVC-fri
Dentsply IH AB
Tappningskatetrar
SESAM NR
10278
10279
10280
10281
10282
CHARRIÉRE, CH
8
10
12
14
16
LÄNGD, CM
20
20
20
20
20
ANTAL/FÖRP
30
30
30
30
30
PRIS/FÖRP
367,50
367,50
367,50
367,50
367,50
PRIS/STYCK.
12,25
12,25
12,25
12,25
12,25
10273
10274
10275
10276
10277
10
12
14
16
18
40
40
40
40
40
30
30
30
30
30
367,50
367,50
367,50
367,50
367,50
12,25
12,25
12,25
12,25
12,25
•
LoFric Primo PVC-fri hydrofil tappningskateter är avsedd att användas vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Katetern är förpackad med
vattenbehållare och införingshjälpmedel. Vattenbehållaren töms och väter katetern före kateteriseringen. Inget annat glidmedel behövs.
•
•
Material: POBE (PVC-fri polyolefinbaserad elastomer)
Ytskikt: PVP, NaCl
82
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
LoFric Origo Nel
Dentsply IH AB
Tappningskatetrar
SESAM NR
CHARRIÉRE, CH
LÄNGD, CM
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK.
32245
32244
32368
12
14
16
40
40
40
30
30
30
480
480
480
16
16
16



LoFric Origo PVC-fri hydrofil tappningskateter är avsedd för män att användas vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Katetern är förpackad
med vattenbehållare och införingshjälpmedel. Vattenbehållaren töms via ett lätt tryck och katetern aktiveras omedelbart. Inget annat glidmedel
behövs. Den är vikbar till fickformat.
Material: POBE (PVC-fri polyolefinbaserad elastomer)
Ytskikt: PVP, Vattenbehållare med sterilt vatten och NaCl
83
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
LoFric Sense
Dentsply IH AB
Tappningskatetrar
SESAM NR
CHARRIÉRE, CH
LÄNGD, CM
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK.
10283
10284
10285
10
12
14
15
15
15
30
30
30
472,50
472,50
472,50
15,75
15,75
15,75
•
PVC-fri 10 cm kvinnlig hydrofil tappningskateter som är avsedd att användas vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Katetern har Urotonic™
Surface Technology till ytan vilket innebär att vatten binds till katetern så att det blir en balanserad osmolalitet. Katetern aktiveras direkt och har ett
sterilt användarvänligt handtag som underlättar kateteriseringen.
•
•
Material: POBE (PVC-fri polyolefinbaserad elastomer)
Ytskikt: PVP, Vattenbehållare med sterilt vatten och NaCl
84
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
SpeediCath, PVC-fri
Coloplast AB
Hydrofil, Nelatonspets
Tappningskatetrar
SESAM NR
CHARRIÉRE, CH
LÄNGD, CM
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK.
10164
10165
10166
10167
10168
8
10
12
14
16
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
10159
10160
10161
10162
10163
10
12
14
16
18
40
40
40
40
40
30
30
30
30
30
360,00
360,00
359,70
360,00
360,00
12,00
12,00
11,99
12,00
12,00
•
Den nya generationens hydrofila tappningskateter. Tack vare kateterns unika hydrofila yta blir friktionen minimal och den ligger redan klar i vätska,
för att kunna användas direkt. Man garanteras alltid en optimal vattenkvalité samt en snabb, enkel och säker kateterisering varje dag.
Förpackningen kan öppnas i båda ändar och kan då användas som handtag för att hygieniskt föra in katetern i urinröret. Kan vid behov vara
ihoprullad upp till 3 timmar. PVC-fri. Latexfri. Polerade kateterögon för ännu bättre komfort.
•
Material: Polyuretan Ytskikt: PVP
85
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Speedicath Tiemann PVC-fri
Coloplast
Hydrofil Tiemannspets
Tappningskatetrar
SESAM NR
CHARRIÉRE, CH
LÄNGD, CM
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK.
30071
30167
30037
10
12
14
40
40
40
30
30
30
357,00
357,00
357,00
11,90
11,90
11,90
•
Den nya generationens hydrofila tappningskateter. Tack vare kateterns unika hydrofila yta blir friktionen minimal och den ligger redan klar i vätska,
för att kunna användas direkt. Man garanteras alltid en optimal vattenkvalité samt en snabb, enkel och säker kateterisering varje dag.
Förpackningen kan öppnas i båda ändar och kan då användas som handtag för att hygieniskt föra in katetern i urinröret. Kan vid behov vara
ihoprullad upp till 3 timmar. PVC-fri. Latexfri. Polerade kateterögon för ännu bättre komfort.
•
Material: Polyuretan Ytskikt: PVP
86
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
SpeediCath Compact
för män, PVC-fri
Coloplast AB
Hydrofil, Nelatonspets
Tappningskatetrar
SESAM NR
CHARRIÉRE, CH
LÄNGD, CM
ANTAL/FÖRP
30010
12/18
33
30
PRIS/FÖRP
567,00
PRIS/STYCK.
18,90
•
SpeediCath Compact för män - diskret hydrofil tappningskateter speciellt designad för män. Unik teleskopsfunktion. Kateterns
utformning gör att den är enkel att förvara, bära med sig och slänga. Den ger också en ökad hygienkontroll, då den kan föras in utan att man
behöver röra vid den hydrofila ytan. Tack vare kateterns unika hydrofila yta och polerade kateterögon blir friktionen mot urinrörets slemhinna
minimal. Katetern ligger klar i vätska, för att kunna användas direkt. Du får en snabb, enkel och säker kateterisering varje dag
•
Material: Polyuretan (TPU), Methylmethacrylat Akrylonitril Butadien Styren (MABS)
Ytskikt: PVP
87
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
SpeediCath Compact Plus,
PVC fri
Coloplast
Hydrofil
Tappningskatetrar
SESAM NR
CHARRIÉRE, CH
LÄNGD, CM
ANTAL/FÖRP
32789
32406
30049
10
12
14
9
9
9
30
30
30
PRIS/FÖRP
464,70
457,20
464,70
PRIS/STYCK.
15,49
15,24
15,49
•
SpeediCath Compact Plus - en diskret hydrofil tappningskateter för kvinnor och flickor som använder RIK. Tack vare sin unika förpackning är
den enkel, säker och diskret. Katetern är speciellt anpassad till kvinnans urinrör som är ca 3-5 cm långt, så med en längd av endast 9 cm har katetern
en korrekt längd för RIK. Den har ett integrerat handtag som innebär ett bra och enkelt grepp. Katetern ligger klar i vätska, för att kunna användas
direkt. Tack vare kateterns unika hydrofila yta och polerade kateterögon blir friktionen mot urinrörets slemhinna minimal. PVC-fri och fri från
ftalater.
•
•
Material: Polyuretan, Polypropen
Ytskikt: PVP
88
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
SpeediCath Compact Set
Coloplast AB
Hydrofil, Nelatonspets
Tappningskatetrar
SESAM NR
CHARRIÉRE, CH
LÄNGD, CM
VOLYM,ML
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
33145
33702
12
14
9
9
750
750
20
20
358,00
358,00
17,90
17,90
33144
12/18
30
750
20
358,00
17,90

SpeediCath Compact Set består av en hydrofil tappningskateter med integrerad steril urinuppsamlingspåse avsedd att användas vid tömning av
urinblåsan enligt RIK-metoden. Själva katetern ligger i steril vätska och är färdig att användas direkt.
•
•
Material: Polyuretan, Polypropen
Ytskikt: PVP
89
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS/STYCK.
HomeCath
Dolema
Hydrofil Nelaton
Tappningskatetrar
SESAM NR
33069
33068
33067
33065
33063
CHARRIÉRE, CH
8
10
12
14
16
LÄNGD CM
20
20
20
20
20
ANTAL/FÖRP
40
40
40
40
40
PRIS/FÖRP
232,00
232,00
232,00
232,00
232,00
PRIS/STYCK.
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
33062
33060
8
10
30
30
40
40
232,00
232,00
5,80
5,80
33059
33057
33056
33055
33054
10
12
14
16
18
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
232,00
232,00
232,00
232,00
232,00
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80

HomeCath är en hydrofil tappningskateter för RIK med icke-traumatiska hål och mjukt rundad spets som är enkel och säker att
införa. Kateterförpackningen fylls med vanligt kalt till ljummet vatten och efter 30 - 45 sekunder har katetern blivit hal och glatt. HomeCath är ett
prisvärt alternativ och levereras steril om 40 st. per förpackning.
•
•
Material: PVC , ftalatfri (DEHP m.fl.) mjukgörare TOTM
Ytskikt: PVP
90
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Kateterslang
ConvaTec sweden AB
Tillbehör
SESAM NR
LÄNGD, CM
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK.
11082
106
20
30,00
1,50
•
106 cm förlängningsslang med konnektor för urinavtappning. Konnektor passar till vanligt förekommande tappningskatetrar.
•
Material: PVC (DEHP)
91
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Katetergel
Mediplast AB
Tillbehör
SESAM NR
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK
KATERELGEL ENDOSPÅSE, 2,7G
32849
144
576,00
4,00
KATERELGEL TUB, 5G
32851
48
384,00
8,00
KATERELGEL TUB MED NIPPEL, 15G
33046
25
412,00
16,50
KATERELGEL GLIDGEL, 42G
32852
12
222,00
18,50
•
Kateterslem används som glidmedel till urinkateter utan ytbehandling
vid kateterisering.
92
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Kvarliggande katetrar
Katetermaterial:
 Latex med hydrogelbeläggning
Kateterkärnan är av latex med in- och utvändig
hydrogelbeläggning. Grundmaterialet latex är mjukt och
eftergivligt. Den hydrogela beläggningen binder vätska från
urinrörets slemhinna och ger katetern en glatt yta. Detta minskar
friktionen mot slemhinnan och gör att avlagringar inte fäster så
lätt på kateterytan.
Indikation för användning av kvarliggande kateter är urinretention. Endast
i undantagsfall bör metoden användas vid urininkontinens. Inläggning av
kvarliggande kateter får endast ske efter läkarordination och ska
journalföras. Datum för insättande, behandlingstidens längd,
bytesintervall, kateterns material, Charrière och vad kuffen är fylld med
samt hur många milliliter ska dokumenteras. Kvarliggande kateter kan
placeras uretralt eller suprapubiskt.
 Silikon
Katetern är genomgående av silikon, ett vävnadsvänligt icke
allergent material som har en viss resistens mot
konkrementbildning. Jämfört med katetrar av latex är katetrar av
silikon något styvare och mindre eftergivliga.
Katetergrovlek anges i Ch (Charrière). Måttet anger kateterns
yttre omkrets och säger inget om innerlumens storlek. Även
kuffventilens färg visar grovleken enligt vedertagen färgkod.
Ch 12 vit
Ch 14 grön
Ch 16 orange
Ch 18 röd
Ch 20 gul
Silikonkatetern har en tunn katetervägg vilket medför att dess
innerlumen är större än på ytbelagda latexkatetrar.
 Silikon med hydrogelbeläggning
Katetern är genomgående av silikon och har en hydrogelbelagd
yta. (Se, silikon ovan).
Detta medför minskad friktion mot slemhinnan och gör att
avlagringar inte fäster så lätt på katetern.
Vanliga katetergrovlekar
 Män Ch 14-16

Kvinnor Ch 12-14
Kateterspets:


Nelaton, rak rundad
Tiemann, böjd avsmalnande
93
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
.
Bytesintervall
Ballongen på silikonkatetrar är känslig för vassa konkrement och
kan lätt punkteras. Den är därför inte lämplig till patienter med
ökad risk för stenbildning.
För att fylla ballongen används glycerinlösning eller sterilt vatten.
Silikonkatetrar vars ballong är fylld med sterilt vatten ska
regelbundet kontrolleras så att vätskan inte har diffunderat ut,
undantaget Lubrisil. Se produktinformation för respektive företag
Ballongväggen är genomsläpplig för vätskor åt båda hållen, så
kallad diffusion. Glycerinlösning används för att undvika diffusion
ut genom ballongen.
Observera att diffusion av urin även kan ske in i ballongen vilket
medför att ballongen kan innehålla mer än den insprutade
glycerinmängden. Kontrollera därför att kuffen är ordentligt tömd
innan katetern dras ut.
Hur ofta en kvarliggande kateter ska bytas är individuellt. För att ta reda
på hur patienten reagerar på katetermaterialet bör första bytet göras
inom 4-6 veckor. Tid för nästa kateterbyte avgörs utifrån mängden
konkrement på katetern och i urinen.
Vid byte av katetermaterial gäller samma tidsintervall som ovan.
Maximal rekommenderad inneliggande tid, se respektive leverantörs
produktinformation.
94
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
BioCath, Nelatonspets
Bard Norden AB
Latexkärna, hydrogelbelagd
Kvarliggande katetrar
SESAM NR
10130
10131
10132
10133
CHARRIÉRE, CH
12
14
16
18
LÄNGD, CM
26
26
26
26
ANTAL/FÖRP
10
10
10
10
PRIS/FÖRP
205,00
205,00
205,00
205,00
PRIS/STYCK
20,50
20,50
20,50
20,50
10125
10126
10127
10128
10129
12
14
16
18
20
40
40
40
40
40
10
10
10
10
10
165,00
165,00
165,00
165,00
165,00
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
•
BioCath kvarliggande urinkateter ska i första hand användas vid urinretention och endast i undantagsfall vid inkontinens. Kateterns yta är belagd
med hydrogel. Inneliggande tid anpassas individuellt upp till 3 månader. Smärtstillande gel ska användas vid införandet. Ballongen rekommenderas
att fyllas med 10 ml sterilt vatten.
•
Material: Hydrogelbelagd med latexkärna
95
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Aqua Flate,
Nelatonspets
Meteko AB
Silikon
Kvarliggande katetrar
SESAM NR
10319
10320
10321
CHARRIÉRE, CH
12
14
16
LÄNGD, CM
20
20
20
ANTAL/FÖRP
5
5
5
PRIS/FÖRP
99,00
99,00
99,00
PRIS/STYCK
19,80
19,80
19,80
10314
10315
10316
10317
10318
12
14
16
18
20
40
40
40
40
40
5
5
5
5
5
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
19,60
19,60
19,60
19,60
19,60
•
Brilliant Aqua Flate kvarliggande urinkateter ska i första hand användas vid urinretention och endast i undantagsfall vid inkontinens. Inneliggandetid
anpassas individuellt upp till 12 veckor. Gel ska användas vid införandet. Ballongen fylls med 10% glycerinlösning som finns i den bipackade 10 ml
sprutan vilket ska minska vätskediffusionen. Säkerställ att ballongen är tömd innan katetern dras.
•
Material: Silikon
96
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Aqua flate, Tiemannspets*
Meteko AB
Silikon
Kvarliggande katetrar
SESAM NR
10322
10323
10324
10325
CHARRIÉRE, CH
12
14
16
18

•
LÄNGD, CM
40
40
40
40
ANTAL/FÖRP
5
5
5
5
PRIS/FÖRP
395,00
395,00
395,00
395,00
PRIS/STYCK
79,00
79,00
79,00
79,00
Aqua flate kvarliggande urinkateter med Tiemannspets skall i första hand användas vid urinretention och endast i undantagsfall vid inkontinens.
Inneliggandetiden anpassas individuellt upp till 12 veckor. Gel ska användas vid införandet. Ballongen fylls med 10 % glycerinlösning som finns i den
bipackade 10 ml sprutan vilket ska minska vätskediffusionen. Säkerställ att ballongen är tömd innan katetern dras ut. Den böja spetsen är lämplig
främst när anatomiskt hinder i urinröret föreligger.
Material: Silikon
97
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Lubri-Sil, Nelatonspets
Bard Norden AB
Hydrogelbelagd Silikon
Kvarliggande katetrar
SESAM NR
10311
10312
10313
CHARRIÉRE, CH
12
14
16
LÄNGD, CM
26
26
26
ANTAL/FÖRP
10
10
10
PRIS/FÖRP
450,00
450,00
450,00
PRIS/STYCK
45,00
45,00
45,00
10307
10308
10309
10310
12
14
16
18
40
40
40
40
10
10
10
10
390,00
390,00
390,00
390,00
39,00
39,00
39,00
39,00
•
Lubri-Sil kvarliggande urinkateter ska i första hand användas vid urinretention och endast i undantagsfall vid urininkontinens. Kateterns yta är
belagd med hydrogel som med fukt från urinrörets slemhinna bildar ett glatt skikt vilket ska minska skador på urinröret. Inneliggandetid anpassas
individuellt upp till 3 mån. Smärtstillande gel ska användas vid införandet. Ballongen fylls med 10 ml sterilt vatten.
•
Material: Hydrogelbelagd silikon
98
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
FlexiTrak
ConvaTec (Sweden) AB
Tillbehör kvarliggande katetrar
SESAM NR
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK
11091
50
270,00
5,40
•
FlexiTrak är avsedd för fixering av kvarliggande urinkateter. Den kan öppnas och återförslutas flera gånger.
•
Material: Polyuretan, Akrylat
99
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Kateterventil
Meteko AB
Tillbehör kvarliggande katetrar
SESAM NR
33038
ANTAL/FÖRP
2
PRIS/FÖRP
17,60
PRIS/STYCK
8,80
•
Kateterventil Används vid avstängning eller tömning. Öppning/stängning med ergonomisk spak. Steril.
•
Material: Silikon och Polypropylen
100
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Kateterventil
Coloplast AB
Tillbehör kvarliggande katetrar
SESAM NR
33039
ANTAL/FÖRP
10
PRIS/FÖRP
68,40
•
Kateterventilen används för stängning och tömning av kvarliggande urinkatetrar.
•
Material: Polyetylen, Polypropylen och Silikon
101
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS/STYCK
6,84
Kateterventil Cross-Valve
ConvaTec AB ( Uno Medical AB)
Tillbehör kvarliggande katetrar
SESAM NR
ANTAL/FÖRP
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK
11092
5
35,00
7,00
•
Kateterventilen är steril och används till kvarliggande kateter när blåsträning ordinerats. Ventilen ger ett slutet system och öppnas och
stängs i sidled med enhandsgrepp. Ventilen appliceras när katetern sätts och rekommenderas att sitta upp till 7 dygn men bytes oftare om
behov föreligger.
•
Material: Polyeten
102
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
StatLock kateterhållare
Bard Norden AB
Tillbehör kvarliggande katetrar
SESAM NR
33037
ANTAL/FÖRP
18
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK
324
18,00
•
StatLock kateterhållare är en fixering av kvarliggande urinkateter. Svängmekanism gör katetern följsam då patienten rör sig. Passar både
latex- och silikon kateter.
•
Material: Trikåmaterial
103
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Urindroppsamlare
Material


Urindroppsamlare kan användas av män med okontrollerade små till stora
urinläckage. Produkterna finns med olika omkrets, längd och bredd på
häftytan.
Vad ska man tänka på vid applicering/borttagande
Det är viktigt med individuell utprovning.


För rätt storlek


Appliceras enligt medföljande bruksanvisning
För att underlätta applicering bör användaren stå eller ligga på
sidan (inte rygg)
 Använd en oparfymerad ej återfettande tvål
 Undvik puder och salvor
 Klipp bort pubishår runt penis som annars kan fastna i häftan
Urindroppsamlaren ska ej ligga an mot ollonet. Se till att det finns ett
utrymme på 1,5 cm mellan urindroppsamlaren
Mät penis vid penisroten i avslappnat tillstånd, använd mätsticka eller
måttband
Användaren ska stå eller ligga på sidan (inte rygg) när man mäter för
att få ett korrekt mått





104
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Silikon
Termoplastisk elastomer, med och utan inbyggd häfta.
och ollonet
Krama urindroppsamlaren med handen runt penis så att häftan värms
upp och fäster ordentligt
Dra i urindroppsamlaren och kontrollera att den sitter fast
Urindroppsamlaren ska rullas av för att undvika slitage på huden
Lufta huden när tillfälle ges
Conveen Security+
urindroppsamlare,
PVC-fri
Coloplast AB
Självhäftande
Urindroppsamlare
SESAM NR
10050
10051
10052
10053
LÄNGD, MM
82
82
82
82
OMKRETS,MM
80
90
105
125
DIAMETER,MM
25
30
35
40
FÄRGMARKERING
Gul
Grön
Blå
Grå
ANTAL/FÖRP
30
30
30
30
PRIS/FÖRP
285,00
285,00
285,00
285,00
•
Conveen Security+ självhäftande urindroppsamlare används av män vid urininkontinens. För fixering finns en häftrand på insidan. För att underlätta
appliceringen är urindroppsamlaren försedd med ett pårullningsstrip och en applikator. Applikatorn har en färgkod efter storlek. Mätsticka kan
beställas från leverantören. Latexfri. Självhäftande. PVC-fri
•
•
Material: Termoplastisk elastomer, Talk, Polypropen
Häfta: Akrylat
105
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS/STYCK
9,50
9,50
9,50
9,50
Conveen Security+,
urindroppsamlare
kort, PVC-fri
Coloplast AB
Urindroppsamlare
SESAM NR
10115
10116
10117
LÄNGD, MM
50
50
50
OMKRETS,MM
80
90
105
DIAMETER,MM
25
30
35
FÄRGMARKERING
Gul
Grön
Blå
ANTAL/FÖRP
30
30
30
PRIS/FÖRP
285,00
285,00
285,00
•
Conveen Security+ självhäftande urindroppsamlare, kort, används av män vid urininkontinens. För fixering finns en bred häftrand på insidan. För att
underlätta appliceringen är urindroppsamlaren försedd med ett pårullningsstrip och en applikator. Applikatorn har en färgkod efter storlek.
Mätsticka kan beställas från leverantören. Urindroppsamlaren är anpassad till män med kort penis. Latexfri. Självhäftande. PVC-fri.
•
•
Material: Termoplastisk elastomer, Talk, Polypropen
Häfta: Akrylat
106
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS/STYCK
9,50
9,50
9,50
Conveen Optima
urindroppsamlare, PVC-fri
Coloplast AB
Självhäftande
Urindroppsamlare
SESAM NR
10118
10119
10120
10121
LÄNGD, MM
85
85
85
85
OMKRETS,MM
80
90
105
125
DIAMETER,MM
25
30
35
40
FÄRGMARKERING
Gul
Grön
Blå
Grå
ANTAL/FÖRP
30
30
30
30
PRIS/FÖRP
360,00
360,00
360,00
360,00
•
Conveen Optima självhäftande urindroppsamlare används av män vid urininkontinens. För fixering finns en häftrand på insidan. För att underlätta
appliceringen är urindroppsamlaren försedd med en dubbelstrip. Urindroppsamlaren är enstycksförpackad vilken är färgmarkerad efter storlek.
Mätsticka kan beställas från leverantören. Latexfri. Självhäftande. PVC-fri.
•
•
Material: Silikon
Häfta: Akrylat
107
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS/STYCK
12,00
12,00
12,00
12,00
Ultraflex i silikon
Meteko AB
självhäftande
Urindroppsamlare
SESAM NR
33035
30056
30098
33033
LÄNGD, MM
85
85
85
85
OMKRETS,MM
80
90
100
113
DIAMETER,MM
25
29
32
36
HÄFTYTA,MM
45
45
45
45
ANTAL/FÖRP
30
30
30
30
PRIS/FÖRP
282,00
282,00
282,00
282,00
•
Ultraflex självhäftande urindroppsamlare är avsedd att användas av män vid urininkontinens. För fixering finns en häftrand på
insidan. Normallångt skaft, normalbred klisteryta.
•
Material: Silikon
Häfta: Vinylacetatakrylat, multipolymer
•
108
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS/STYCK
9,40
9,40
9,40
9,40
WideBand
Meteko Instrument AB
Självhäftande
Urindroppsamlare
SESAM NR
11084
11085
11086
11087
11088
LÄNGD, MM
85
85
85
85
85
OMKRETS,MM
80
90
100
113
129
DIAMETER,MM
25
29
32
36
41
HÄFTYTA,MM
68
68
68
68
68
ANTAL/FÖRP
30
30
30
30
30
PRIS/FÖRP
298,50
298,50
298,50
298,50
298,50
•
WideBand självhäftande urindroppsamlare är avsedd att användas av män vid urininkontinens. Urindroppsamlaren är anpassad för män med
normal eller lång penis. Den vidhäftande ytan på insidan går runt om och längs hela skaftet. Wideband kan enligt leverantören sitta kvar i minst 24
timmar innan byte sker. Storlek mäts ut med hjälp av måttband (omkrets) eller mätsticka (diameter) som kan beställas från leverantören. Normalt
skaft med extra bred klister yta.
•
•
Material: Silikon
Häfta: Vinylacetatakrylat, multipolymer
109
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS/STYCK
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
Conveen Optima
Kort silikon
Coloplast AB
självhäftand
SESAM NR
33031
32248
30171
33029
Urindroppsamlare
LÄNGD, MM
55
55
55
55
OMKRETS,MM
70
80
90
105
DIAMETER,MM
21
25
30
35
ANTAL/FÖRP
30
30
30
30
PRIS/FÖRP
360,00
360,00
360,00
360,00
PRIS/STYCK
12,00
12,00
12,00
12,00
•
Conveen Optima självhäftande urindroppsamlare används av män vid urininkontinens. För fixering finns en häftrand på insidan. För att
underlätta appliceringen är urindroppsamlaren försedd med en dubbelstrip. Urindroppsamlaren är enstycksförpackad vilken är färgmarkerad
efter storlek. Mätsticka kan beställas från leverantören. Latexfri. Självhäftande. PVC-fri.
•
•
Material: Silikon
Häfta: Akrylat
110
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Conveen Security+
urindroppsamlare
med häftstrip, PVC-fri
Coloplast AB
Ej självhäftande
SESAM NR
10038
10039
10040
10041
Urindroppsamlare
LÄNGD, MM
82
82
82
82
OMKRETS,MM
80
90
105
125
DIAMETER,MM
25
30
35
40
ANTAL/FÖRP
30
30
30
30
PRIS/FÖRP
285,00
285,00
285,00
285,00
PRIS/STYCK
9,50
9,50
9,50
9,50
•
Conveen Security+ urindroppsamlare med häftstrip är avsedd att användas av män vid urininkontinens. Urindroppsamlaren fixeras med hjälp av en
häftremsa som medföljer förpackningen. Häftremsan appliceras direkt på penis, används i hela sin längd och kan läggas omlott. Mätsticka kan
beställas av leverantören. Latexfri. PVC-fri.
•
•
Material: Termoplastisk elastomer, Talk
Häfta: Curagard
111
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Häftremsa
Meteko Instrument AB
Tillbehör till urindroppsamlare
SESAM NR
10245
LÄNGD, MM
120
BREDD,MM
15
ANTAL/FÖRP
30
PRIS/FÖRP
74,40
PRIS/STYCK
2,48
•
Häftremsa är en dubbelsidig elastisk häftremsa som är avsedd att användas för fixering av urindroppsamlare. Remsan används i hela sin längd och
får enligt tillverkaren läggas omlott.
•
Material: Termoplastisk elastomer
112
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Velcro häfta
Meteko Instrument AB
Fixering
Tillbehör till urindroppsamlare
SESAM NR
LÄNGD, MM
BREDD,MM
10246
160
30
ANTAL/FÖRP
10
•
Velcro häfta är avsedd för fixering av urindroppsamlare
•
Material: Nylon, Spandex, Polyuretanskum
113
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS/FÖRP
PRIS/STYCK
69,50
6,95
Urinpåsar
Urinpåsen ska vara placerad nedanför blåsnivån för att underlätta
urinflödet. Det finns olika typer av benfixering som provas ut efter
individens behov. Rullstolsburen person kan med fördel placera påsen på
underbenet. För att undvika tyngd och drag från katetern är det viktigt
med en stabil fixering av urinpåsen. Hos män bör kateterslangen läggas
som en slinga upp mot buken och kan hållas på plats t.ex. med åtsittande
underkläder/fixeringsbyxa.
Urinpåsar används tillsammans med kvarliggande kateter eller
urindroppsamlare.
Material

PVC

Polyeten
Vissa urinpåsar har avdelade kamrar för att ge en bättre passform och
minska skvalpljuden.
Materialet i urinpåsar av polyeten släpper lättare igenom dålig lukt
från urinen jämfört med påsar av PVC.
En tömbar benburen urinpåse kan nattetid kopplas till en ej tömbar
urinpåse med större volym och lång slang. Användningstid för tömbara
urinpåsar vanligen 5-7 dagar
Påstyper


Ej tömbara
Tömbara
För att minska infektionsrisken hos patienter med kvarliggande kateter
rekommenderas i första hand ett slutet system, vilket innebär att en
tömbar påse kopplas till katetern
114
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Urinuppsamlingspåse
ConvaTec sweden AB
Engångs
Urinpåsar
SESAM NR
10124
11089
VOLYM, ML
750
750
SLANGLÄNGD CM
10
35
ANTAL/FÖRP
200
250
PRIS/FÖRP
210,00
262,50
PRIS/STYCK
1,05
1,05
•
Urinuppsamlingspåse är sluten och avsedd för personer som använder urinkateter eller urindroppsamlare. Bäres på låret med lämplig
fixeringsanordnig.
•
Material: PVC, Polypropen, Polyeten
115
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
A2
ConvaTec sweden AB
ej tömbar
•
Urinpåsar
SESAM NR
30116
33027
33024
33022
VOLYM, ML
1500
1500
1500
1500
SLANGLÄNGD CM
10
35
90
110
ANTAL/FÖRP
50
50
250
100
PRIS/FÖRP
62,50
62,50
312,50
125,00
PRIS/STYCK
1,25
1,25
1,25
1,25

Urinpåse för sängliggande patienter, ej tömbar, 1500 ml. Graderad. Urinpåsen har backventil för att minimera risken för bakteriell infektion och
reflux. Finns med fyra olika slanglängder. För att förenkla tömning är urinpåsarna finns en perforerad markering på toppen av påsen

Material: PVC, Polypropylen, Polyeten
116
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
CareLine
Urinuppsamlingspåse
ConvaTec sweden AB
Tömbar
Urinpåsar
SESAM NR
10094
10095
FAST
AVKLIPPBAR
VOLYM, ML
500
500
SLANGLÄNGD CM
10
45 ( 50)
ANTAL/FÖRP
10
10
PRIS/FÖRP
60,00
70,00
PRIS/STYCK
6,00
7,00
•
CareLine-påsarnas baksida är försedd med ett mjukt non-wovenmaterial som gör produkten behaglig att bära och tillåter huden att andas. CareLine
benpåsarna har en kapacitet på 500 ml, de är anatomiskt formade och har ett diskret mönster. Påsarna har en slang som är 10 cm eller 50 cm lång,
och kan kopplas till ett nattsystem. För att öka den individuella anpassningen, kan den 50 cm långa slangen klippas av till önskad längd. Påsarna har
en bytesfrekvens på 5-7 dagar. Levereras med två elastiska benfixeringsband.
•
Material: PVC, Polyetylen, Polypropylen & Silikon
117
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Conveen Security+
urinuppsamlingspåse
PVC-fri
Coloplast AB Tömbar
Urinpåsar
SESAM NR
10114
10046
10047
10048
FAST
FAST
FAST
AVKLIPPBAR
VOLYM, ML
500
500
750
750
SLANGLÄNGD CM
6
50
30
50
ANTAL/FÖRP
30
30
30
30
PRIS/FÖRP
280,50
280,50
280,50
280,50
•
Conveen Security+ avtappningsbar urinuppsamlingspåse är avsedd för personer som använder kvarliggande urinkateter eller urindroppsamlare.
Slangen är knickfri och flexibel. Det betyder att urinen alltid kan rinna ner i påsen även om slangen böjs eller vrids kraftigt. Påsen töms med hjälp av
en monterad klämma. Nattetid kan påsen kopplas till sängpåse. Bäres på lår eller vad med lämplig fixering. Kan enligt leverantören sitta upp till 7
dygn, men byts oftare om behov föreligger. Påsens baksida är täckt av hudvänlig non-woven. PVC-fri. Finns med avklippbar eller icke avklippbar
slang.
•
Material Polyeten: Non-woven/polyester, Polypropen, ABS-plast
118
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS/STYCK
9,35
9,35
9,35
9,35
Conveen
flerkammarpåse
Coloplast AB
Tömbar
Urinpåsar
SESAM NR
10049
AVKLIPPBAR SLANG
VOLYM, ML
800
SLANGLÄNGD CM
65
ANTAL/FÖRP
10
PRIS/FÖRP
102,50
•
Tömbar benpåse avsedd för personer med som använder kvarliggande urinkateter eller urindroppsamlare. Urinläckage (inkontinens) kan ha olika
omfattning; alltifrån droppar till ofrivillig tömning av hela blåsans innehåll. En urinuppsamlingspåse ansluten till en urindroppsamlare (uridom) eller
kvarliggande urinkateter, är en bra och funktionell lösning för att tömma blåsan. Fördelarna med att använda en tömbar påse är att risken för
infektioner minskar (slutet system), du slipper byta så ofta och det går utmärkt att koppla den till en annan påse för att få en större
uppsamlingsvolym, t ex på natten.
•
Material: PVC, Non-woven/polyester, Polypropen, Polyeten, ABS-plast
119
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS/STYCK
10,25
Urinpåse
Sarstedt AB
Tömbar
Urinpåsar
SESAM NR
33019
VOLYM, ML
1500
SLANGLÄNGD CM
90
ANTAL/FÖRP
20
PRIS/FÖRP
637,50
PRIS/STYCK
4,84

Sarstedts urinuppsamlingspåse är avsedd för personer med kvarliggande urinkateter eller urindroppsamlare.
Urinuppsamlingspåse 1500 ml töms med hjälp av en avtappningsventil, som öppnas och stängs i sidled, som öppnas och stängs i sidled. Påsen
kan fästas vid stol eller säng med lämplig upphängningsanordning.
Påsen kan användas upp till 7 dygn, men byts oftare om behov föreligger.

Material: Påse: PVC. Slang: PVC, polyeten
120
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
CONVEEN ACTIV
Coloplast AB
avklippbar slang
Urinpåsar
SESAM NR
32988
VOLYM, ML
250
SLANGLÄNGD CM
7
ANTAL/FÖRP
10
PRIS/FÖRP
180,00
PRIS/STYCK
18,00
•
Coneem Activ är en urinuppsamlingspåse för män avsedd för användning vid lätt till måttlig urininkontinens. Breda fixeringsband, silikonhäfta och
kardborrband.
•
Material: Polyproylen, Ethylen, Polyethlen, Polyester, Thermoplastic, Silikon
121
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Tömbar urinpåse
Meteko AB
Urinpåsar
SESAM NR
33017
VOLYM, ML
2000
SLANGLÄNGD CM
110
ANTAL/FÖRP
20

Avsedd för personer med kvarliggande urinkateter eller urindroppsamlare

Material: PVC
122
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS/FÖRP
37,60
PRIS/STYCK
1,88
Conveen fixeringsband
Coloplast AB
Fixeringar
Fixering till urinpåsar
SESAM NR
10042
LÄNGD, CM
60
BREDD,CM
2-4
ANTAL/FÖRP
10
PRIS/FÖRP
200,00
PRIS/STYCK
20,00
•
Conveen fixeringsband består av kardborrfäste och resårband med knappar. Det är avsett att användas för uppfästning av Conveen Security+
urinuppsamlingspåse och Conveen flerkammarpåse. Fixeringsbandet består av ett bredare band som ska placeras överst på påsen och ett smalare
som placeras vid botten. Kardborrfästen möjliggör individuell fixering.
•
•
Material: Polyamid, Elastomer, Polyester
Tvättråd: 40°C, kardborren ska vara sluten
123
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Fixeringsband f urinpåse
OneMed
Fixeringar
Fixering till urinpåsar
SESAM NR
33021
LÄNGD, CM
63

ANTAL/FÖRP
10
PRIS/FÖRP
178,00
För fixering av benburna urinpåsar.
124
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS/STYCK
17,80
Sanifix benfixering
för urinpåse
Sanicare AB
Fixering
Fixering till urinpåsar
SESAM NR
33077
33015
33013
33012
SMALL
MEDIUM
LARGE
X-LARGE
LÄNGD, CM
14,5
14,5
14,5
14,5
BREDD,CM
14
14
14
14
BENOMFÅNG,CM
29-34
36-55
40-70
65-95
FÄRGMARKERING
Gul
Blå
Brun
Grön

Avsedd för fixering av tömbara eller slutna urinuppsamlingspåsar. Kan tvättas ca 25 ggr.
Passar både höger och vänster ben, fixeras på låret eller vaden. För fixering vid underben lämpar sig storlek S bäst


Material: Polyamid, elastic
Tvättråd: 60 Garder, torktumlas på låg värme.
125
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
ANTAL/FÖRP
3
3
3
3
PRIS/FÖRP
36,00
39,00
48,00
48,00
PRIS/STYCK
12,00
13,00
16,00
16,00
Kardborrband för
benpåsar
Sarstedt
Fixering
Fixering till urinpåsar
SESAM NR
10342
10343
10344
SMALL
MEDIUM
LARGE
BENOMFÅNG, CM
38-43
44-53
55-65
BREDD,CM
5
5
5
ANTAL/FÖRP
10
10
10
PRIS/FÖRP
337,60
337,60
337,60
PRIS/STYCK
33,76
33,76
33,76
•
Sarstedts kardborrband är avsett att användas för fixering av benburna urinuppsamlingspåsar. Passar till på marknaden förekommande urinuppsamlingspåsar.
Bandet har vadderad baksida och försluts med kardborre, vilket också möjliggör individuell storleksanpassning. Urinuppsamlingspåsen fästs på bandet med
hjälp av två mindre kardborrefästen.
•
•
Material: Polyester, Nylon, Bomull
Tvättråd: 40°C, kardborren ska vara sluten
126
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Netti Byxben
HARTMANN-ScandiCare AB
Fixering
Fixering till urinpåsar
HÖGER SMALL
HÖGER MEDIUM
HÖGER LARGE
HÖGER X-LARGE
SESAM NR
10138
10139
10140
10141
MIDJEMÅTT,CM
80
90
100
116
ANTAL/FÖRP
1
1
1
1
PRIS/FÖRP
89,00
89,00
89,00
89,00
•
Netti Byxben används för fixering av tömbara eller slutna urinuppsamlingspåsar. Byxbenet har resår upp- och nedtill samt ett brett midjeband av
bomullsresår som knäpps med knappar. Kan tvättas i 95°C och tål torktumling.
•
•
Material: Bomull, Polyester, Lycra
Tvättråd: 95°C, kan torktumlas
127
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS/STYCK
89,00
89,00
89,00
89,00
Netti
Underbensfäste,
bomull
Fixering till urinpåsar
HARTMANN-ScandiCare AB
Fixering
SESAM NR
10122
LÄNGD, CM
35,5
VADMÅTT,CM
44-55 över
24-31 nedre
ANTAL/FÖRP
1
PRIS/FÖRP
60,00
PRIS/STYCK
60,00
•
Netti Underbensfäste i bomull används för fixering av tömbara eller slutna urinuppsamlingspåsar. Underbensfästet är särskilt lämpligt för sittande
personer och fixeras med resår på vaden. En extra medföljande resår kan knäppas genom en ögla över knäet för att avlasta vaden och förhindra
stasning. Kan tvättas i 95°C och tål torktumling. Bild finns!!!
•
•
Material: Bomull, Polyester, Lycra, Polyeten
Tvättråd: 95°C, kan torktumlas
128
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Conveen
Urinpåshängare
Coloplast AB
Fixering till urinpåsar
SESAM NR
10043
ANTAL/FÖRP
1
PRIS/FÖRP
18,00
PRIS/STYCK
18,00
•
Conveen Urinpåshängare är avsedd för flergångsbruk vid upphängning av urinuppsamlingspåse på sängen. Conveen urinpåshängare har en
integrerad hållare för urinpåsens slang. Kan fästas på både runda och kantiga föremål. Materialet i Conveen urinpåshängare är nylon. Materialet i
urinpåshängaren gör att den kan klarar tyngden av en fylld 2 liters urinpåse. Tål rengöring och desinfektion i diskdesinfektor (90 grader).
•
Material: Polyoxymethylen – POM
129
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
P-bag urinuppsamlare
Meteko Ab
Engångs
Urinuppsamlingskärl
SESAM NR
32984
•
VOLYM, ML
1500
ANTAL/FÖRP
1 tratt
10 påsar
PRIS/FÖRP
195,00
PRIS/STYCK
10,95
P-bag urinuppsamlare är avsedd att användas av både kvinnor och män som har svårt att komma till toaletten. P-bag är försedd med backventil och
har en graderad påse. Tratten med handtag är löstagbar/ reglerbar och kan användas flera gånger. Tratten diskas i 120 °C.
130
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Sanicare urinflaska
för män
Sanicare AB
Flergångs
Urinuppsamlingskärl
SESAM NR
33010
VOLYM, ML
1000
RENGÖRNING
90 grader
ANTAL/FÖRP
1
PRIS/FÖRP
14,95

Urinflaska med lock är avsedd att användas av män som har svårt att ta sig till toaletten. Urinflaskan rymmer 1 000 ml och har
gradering. Tål rengöring i upp till 90°.

Material: Polyeten
131
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS/STYCK
14,95
Urin- och avföringsstoppande hjälpmedel
Till patienter med neurogen tarmfunktionsstörning finns
produkter
produkter för att effektivisera tarmtömning. Regelbunden
tarmsköljning med individuellt utprovade tidsintervall ger
förutsättning
för kontinens. Tarmsköljning utförs i möjligaste mån av patienten
själv sittande på toalettstol eller annat individuellt utprovat
sitthjälpmedel.
För en del patienter kan det vara nödvändigt med ett
absorberande skydd efter tarmtömning.
Patienterna skall skötas av specialistenheterna inom länssjukvården.
De har ansvar för ordination, utprovning, förskrivning och uppföljning.
Produkterna skall således förskrivas från specialistvården.
Förskrivning och uppföljning av denna behandling skall inte överföras
till primärvård och kommun.
PM gällnade förskrivningsansvar finns på CLP:s hemsida under
sortiment/tarmsköljningsprodukter
132
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Contrelle
Kontinensbåge*
Codan Triplus AB
Stöd för urinröret
Urin-och avföringsstoppande hjälpmedel
SESAM NR
10219
10220
10221
STORLEK 1
STORLEK 2
STORLEK 3
ANTAL/FÖRP
30
30
30
PRIS/FÖRP
675,00
675,00
675,00
PRIS/STYCK
22,50
22,50
22,50
•
Contrelle Kontinensbåge är avsedd för kvinnor med ansträngningsinkontinens. Bågen appliceras vaginalt med hjälp av en applikator och avser att
förhindra eller minska risken för ofrivilligt urinläckage. Normala toalettbesök kan uträttas med bågen applicerad. Bågen kan enligt leverantören
användas upp till 16 timmar, vid menstruation bör den bytas var 4-6.e timma. Den ska inte användas tillsamman med tampong eller i samband med
samlag. Utprovning av rätt storlek och utförlig användarinstruktion ska föregå förskrivning.
•
Material: Polyuretanskum, Polyester, Polypropen
133
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Peristeen Analpropp,
PVC-fri*
Coloplast AB
Urin & avföringsstoppandehjälpmedel
SESAM NR
10032
10033
1
2
LÄNGD,MM
26
26
DIAMETER,MM
12-37
13-45
ANTAL/FÖRP
20
20
PRIS/FÖRP
970,00
970,00
•
Peristeen Analpropp är avsedd för personer med avföringsinkontinens. Den är tillverkad i ett skummaterial och har ett band ingjutet i själva
proppen. En vattenlöslig film håller samman proppen och gör införingen skonsam. Vid applicering i ändtarmen löses filmen upp, proppen utvidgar
sig, formar sig efter tarmväggen och håller tillbaka avföringen. Den klarar lös avföring, sitter säkert på plats och förhindrar läckage upp till 12
timmar. Materialet tillåter dock gas att passera igenom. Utprovning av storlek och användarinstruktion skall föregå förskrivning. Produkten är
Latexfri.
•
•
•
Material: Analproppen: Polyuretanskum
Film: PVAL (Vattenlösligt vid 38°C)
Band: Polyester
134
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
PRIS/STYCK
48,50
48,50
Tarmsköljningsprodukter för
patienter med neurogen
tarmfunktionsstörning
Patienterna skall skötas av specialistenheterna inom länssjukvården. De
har ansvar för ordination, utprovning, förskrivning och uppföljning.
Produkterna skall således förskrivas från specialistvården.
Förskrivning och uppföljning av denna behandling skall inte överföras
till primärvård och kommun.
Till patienter med neurogen tarmfunktionsstörning finns produkter för att
effektivisera tarmtömning. Regelbunden tarmsköljning med individuellt
utprovade tidsintervall ger förutsättning för kontinens. Tarmsköljning
utförs i möjligaste mån av patienten själv sittande på toalettstol eller
annat individuellt utprovat sitthjälpmedel. För en del patienter kan det
vara nödvändigt med ett absorberande skydd efter tarmtömning.
PM gällande förskrivningsansvar finns på Inkontinenscentrums
hemsida www.vgregion.se/clp under
sortiment/tarmsköljningsprodukter.
135
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Hollister,
Irrigationsset start
SESAM NR
33009
Tarmsköljningsprodukter
ANTAL/FÖRP
1

PRIS/FÖRP
178,80
PRIS/STYCK
178,80
Hollister irrigationsset är avsedd för sköljning av tarmen. Setet består av vattenbehållare, vatten reglage, stomikon och rengöringsborste. Samtliga
delar är avsedda för flergångs bruk. Efter användning rengörs delarna i vart vatten eventuellt med tillsats av milt diskmedel och får därefter
lufttorka.
136
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Peristeen
Vattenlavemang*
Coloplast AB
Tarmsköljningsprodukter
SESAM NR
10172
10174
10173
10175
10176
SYSTEM
REKTALKATETER
TILLBEHÖRSSET
FIXERINGSBAND
EXTRASLANGAR
ANTAL/FÖRP
1
10
1
10
2
PRIS/FÖRP
675,00
890,00
1 500,00
700,00
100,00
PRIS/STYCK
675,00
89,00
1 500,00
70,00
50,00
•
Peristeen Vattenlavemang är avsett att användas av personer som behöver tömma tarmen med hjälp av tarmsköljning. Systemet består av en
kontrollenhet med pump, vattenpåse och rektalkateter. Alla delar är anpassade för personer med nedsatt handfunktion. Vattenpåsen kan stå på
golvet och flyttas med hjälp av handtaget, rektalkatetern fixeras med ballong i tarmen så att händerna är fria under tarmsköljningen. Tillbehörssetet
innehåller 15 rektalkatetrar och en vattenpåse. Band finns för fixering av kontrollenheten på t.ex. låret. Latexfri.
•
•
Material: PVC, Polykloropen, PU, ABS, PE, PC
Ytskikt: PVP
137
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Skyddsbyxa vid bad
Skyddsbyxans syfte är i första hand att undvika avföringsläckage ut i
vattnet i samband med bad. Skyddsbyxan är tänkt att användas under
egna badkläder.
Några droppar urin upp till enstaka urinportioner kan aldrig förhindras att
läcka ut i bassäng.
Före bad rekommenderas alltid försök till blås- och tarmtömning
138
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Netti Combi Aqua Barn
HARTMANN-ScandiCare AB
Skyddsbyxa vid bad
Skyddsbyxa vid bad
SESAM NR
MIDJEMÅTT,
INNEBYXA CM
37-51
42-56
48-62
10144
10145
30190
MIDJEMÅTT,
YTTERBYXA CM
44-60
48-70
48-70
BENOMFÅNG,
INNEBYXA,CM
20-28
26-36
32-44
BENOMFÅNG,
YTTERBYXA,CM
20-32
23-36
23-36
FÄRRGMARKERING
ANTAL/FÖRP
PRIS/STYCK
Grön
Röd
Svart
1
1
1
495,00
495,00
495,00
•
Netti Combi Aqua är en badbyxa avsedd för personer med inkontinens. Produkten bygger på två enheter, en innerbyxa och en ytterbyxa.
Innerbyxans resår i midja och benöppningar är belagd med silikonsträngar för att sluta tätt mot huden. Ytterbyxan absorberar inte vätska och
förstärker därigenom innerbyxans tätning. Principen med två enheter underlättar på- och avklädning för både användare och vårdpersonal.
Inkontinensskydd bör användas vid behov. Skölj båda byxorna noga efter bad. Innerbyxan kan vid behov tvättas i 95°C, ytterbyxan i 60°C. Båda
byxorna kan torktumlas, undvik dock höga temperaturer.
•
•
•
Material: Polyuretan, Polyester, Polyamid, Microfiber, Lycra
Tvättråd: innerbyxa: 95C°, torktumling på låg temp.
Tvättråd: ytterbyxa: 60C°, torktumling på låg temp.
139
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Netti Combi Aqua Dam
HARTMANN-ScandiCare AB
Skyddsbyxa vid bad
Skyddsbyxa vid bad
SESAM NR
NR 1
NR 2
NR 3
NR 4
NR 5
10142
10146
10148
10150
10152
MIDJEMÅTT,
INNEBYXA CM
52-85
57-95
62-105
72-110
72-120
MIDJEMÅTT,
YTTERBYXA CM
50-86
56-96
62-106
66-120
66-120
BENOMFÅNG,
INNEBYXA,CM
30-52
35-58
40-64
45-70
50-76
BENOMFÅNG,
YTTERBYXA,CM
26-54
28-60
32-66
36-80
36-80
FÄRRGMARKERING
ANTAL/FÖRP
PRIS/STYCK
Gul
Blå
Brun
Grön
Svart
1
1
1
1
1
495,00
495,00
495,00
495,00
495,00
•
Netti Combi Aqua är en badbyxa avsedd för personer med inkontinens. Produkten bygger på två enheter, en innerbyxa och en ytterbyxa.
Innerbyxans resår i midja och benöppningar är belagd med silikonsträngar för att sluta tätt mot huden. Ytterbyxan absorberar inte vätska och
förstärker därigenom innerbyxans tätning. Principen med två enheter underlättar på- och avklädning för både användare och vårdpersonal.
Inkontinensskydd bör användas vid behov. Skölj båda byxorna noga efter bad. Innerbyxan kan vid behov tvättas i 95°C, ytterbyxan i 60°C. Båda
byxorna kan torktumlas, undvik dock höga temperaturer.
•
•
•
Material: Polyuretan, Polyester, Polyamid, Microfiber, Lycra
Tvättråd: innerbyxa 95C°, torktumling på låg temp.
Tvättråd: ytterbyxa 60C°, torktumling på låg temp
140
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16
Netti Combi Aqua Herr
HARTMANN-ScandiCare AB
Skyddsbyxa vid bad
Skyddsbyxa vid bad
SESAM NR
NR 1
NR 2
NR 3
NR 4
NR 5
10143
10147
10149
10151
10153
MIDJEMÅTT,
INNEBYXA CM
52-85
57-95
62-105
67-110
72-120
MIDJEMÅTT,
YTTERBYXA CM
50-86
56-96
62-106
66-120
66-120
BENOMFÅNG,
INNEBYXA,CM
30-52
35-58
40-64
45-70
50-76
BENOMFÅNG,
YTTERBYXA,CM
26-54
28-60
32-66
36-80
36-80
FÄRRGMARKERING
ANTAL/FÖRP
PRIS/STYCK
Gul
Blå
Brun
Grön
Svart
1
1
1
1
1
495,00
495,00
495,00
495,00
495,00
•
Netti Combi Aqua är en badbyxa avsedd för personer med inkontinens. Produkten bygger på två enheter, en innerbyxa och en ytterbyxa.
Innerbyxans resår i midja och benöppningar är belagd med silikonsträngar för att sluta tätt mot huden. Ytterbyxan absorberar inte vätska och
förstärker därigenom innerbyxans tätning. Principen med två enheter underlättar på- och avklädning för både användare och vårdpersonal.
Inkontinensskydd bör användas vid behov. Skölj båda byxorna noga efter bad. Innerbyxan kan vid behov tvättas i 95°C, ytterbyxan i 60°C. Båda
byxorna kan torktumlas, undvik dock höga temperaturer.
•
•
•
Material: Polyuretan, Polyester, Polyamid, Microfiber, Lycra
Tvättråd: innerbyxa 95C°, torktumling på låg temp.
Tvättråd: ytterbyxa 60C°, torktumling på låg temp.
141
Centrum läkemedelsnära produkter
2015-09-16