Program SVEBI 2015

Program Svebi 2015
1
Välkommen
Linnéuniversitetet hälsar lärare och forskare vid landets
universitet/högskolor, idrottsledare, lärare i idrott och hälsa
och andra intresserade varmt välkomna till idrottskonferensen
SVEBI 2015. Vi hoppas att det ska bli en givande konferens
som ger inspiration och kunskap. Samtidigt är förhoppningen
att det rent allmänt ska bli minnesrika dagar i Växjö.
Bakgrunden till konferensen är att SVEBI – Svensk
Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig
Idrottsforskning – årligen arrangerar en konferens för alla som
är intresserade av idrottslig forskning samt utbildning och 2015
är det alltså Linnéuniversitetet som är värd. Konferensen är
ett utmärkt tillfälle att få ta del av aktuell kunskap inom det
idrottsliga området och träffa kollegor för fruktbart utbyte.
Välkomna!
2
Innehåll
Välkommen
2
Program
4
Keynote speakers
6
Temablock
7
Papers
8
Föreställningar om maskuliniteter och feminiteter i idrottens ledarskapslitteratur
9
Motstridiga villkor – en RIG-tränares vardag
10
Skilda världar – unga i och om framtidens idrottsförening
11
Religion, etnicitet och genus i skolämnet idrott och hälsa 12
Talangselektering inom idrotten – att konstruera legitimitet
14
Idrottens roll i konstruktionen av övervikt och fetma som socialt problem
15
Nordiska perspektiv på Anpassad Fysisk Aktivitet och Parasport – en jämförelse mellan
Danmark, Finland, Norge och Sverige
16
”När man väl tränar tänker jag inte på att jag tränar med tjejer”. Könsintegrerad innebandy i
idrottsprofilerad högstadieutbildning
17
Idrott och socialt entreprenörskap
18
Kvinnligt supporterskap; makten över supportersidor i sociala medier.
19
Lika och så olika. – Några resultat från en studie om idrott för barn med Down’s syndrom
20
Idrottsaktiviteter i nya former – den kommersialiserade idrottens för- och nackdelar ur ett
föräldraperspektiv
21
Posters
22
Emancipating movements: An investigation of female participants’ experiences of fitness
practices through collective memory work
23
Fysisk kontakt mellan lärare och elev ur ett elevperspektiv
24
Svenska handbollsspelares karriär: En empirisk modell och ett psykologiskt stödsystem
25
The conflation of orthorexia nervosa with exercise dependence and general exercise trends in
Swedish daily newspapers
26
Att sporta i minoritet. Idrott, etnicitet och den samiska identiteten 1948-2015
27
Vad kommuniceras? En studie om den kommunikativa kultur (diskurs) som pågar innanför
väggarna i idrottshallen.
28
”Att kunna hälsa”
29
”Kan du stå på händer?” – Elevers syn på betyg och bedömning i Idrott och hälsa
30
Karta över Linnéuniversitetet
32
3
Program
Onsdag 11/11
09.15–10.00 Registrering, förmiddagsfika
10.00–10.15 Välkomstanförande
 IKEA
10.15–10.25
SVEBI 40 år – några minnesord
10.25–11.05
Plenar I – Lena Fritzén, professor och prorektor Linnéuniversitetet  IKEA
En skola för alla – i spänningsfältet mellan systemets krav och elevernas meningsskapande
11.10–11.50
Plenar II – Richard Pringle, associate professor vid University of Auckland  IKEA
The sustainability of heavy-contact sports: the ‘crisis of concussion’, participation and softening masculinities.
Föreläsningen belyser ”hållbarheten” för kontaktidrotter på grund av de alltmer ökande skallskadorna –
både för ungdoms- och elitverksamheten och för synen på maskulinitet.
 IKEA
12.00–12.45 Tema: Hållbar idrott – skolans betydelse
Tema: Hållbar idrott – idrottens roll
Temablock: Idrott och hälsa för alla  NCC
Moderator: Susanne Linnér
Skolämnet idrott och hälsa diskuteras både i media
och på den politiska arenan. Röster har höjts för
att ämnet borde få mer utrymme i timplanen.
Samtidigt finns signaler som indikerar att ämnet
missgynnar vissa elever och att elever väljer bort
ämnet. I denna workshop fokuseras möjligheter och
hinder för att Idrott och hälsa ska vara ett ämne för
alla barn och ungdomar. Under temat medverkar
forskare och andra aktörer med kunskap och
intresse för dessa frågor. Temablocket omfattar bl.a.
fyra presentationer av forskare inom området.
Medverkande, se sidan 6.
12.45–13.45
Temablock: Idrottens samhällsnytta  Södra
Moderator: Magnus Forslund
De senaste åren har mycket intresse riktats mot
idrottens samhällsnytta. I detta block tittar vi
närmare på några olika aspekter av denna fråga. Det
inkluderar hur man kan mäta och redovisa den nytta
föreningar bidrar med, men också hur föreningar
utvecklar nya sätt att skapa nytta. Begrepp som
berörs omfattar bland annat CSR – corporate social
responsibility och socialt entreprenörskap. Presentationer sker dels av forskare, dels av idrottsföreningar
som kommit olika långt i denna fråga. Efter presentationer kommer det en sammanfattande diskussion
Medverkande, se sidan 6.
Lunch, inkl. posterutställning
13.45–14.30 Fortsättning på temablock:
Idrott och hälsa för alla
Fortsättning på temablock:
Idrottens samhälls­nytta
14.45–15.30 Valbara presentationer. Block A:  NCC
Nordiska perspektiv på Anpassad Fysisk Aktivitet och
Parasport – en jämförelse mellan Danmark, Finland,
Norge och Sverige
Lars Kristén, Akademin för Hälsa och Välfärd,
Högskolan i Halmstad
Valbara presentationer. Block B:  Södra
Idrottsaktiviteter i nya former - den kommersialiserade
idrottens för- och nackdelar ur ett föräldraperspektiv
Stefan Wagnsson, Christian Augustsson och
Martina Svensson, Karlstad universitet
Lika och så olika – några resultat från en studie om
idrott för barn med Down’s syndrom
Ann-Christin Sollerhed och Gerth Hedov,
Högskolan Kristianstad
Skilda världar – unga i och om framtidens idrottsförening
Susanna Hedenborg, Idrottsvetenskap, Malmö
Högskola Två fria föredrag kring hållbar idrott –
idrottens roll
15.30–16.00 Eftermiddagsfika, inkl. posterutställning
16.00–16.45 Valbara presentationer. Block A:  NCC
Idrottens roll i konstruktionen av övervikt och fetma
som socialt problem
Peter Korp, Institutionen för kost- och idrotts­
vetenskap, Göteborgs universitet
Valbara presentationer. Block B:  Södra
”När man väl tränar tänker jag inte på att jag tränar
med tjejer”. Könsintegrerad innebandy i idrottsprofilerad
högstadieutbildning.
Marie Larneby, Idrottsvetenskap, Malmö Högskola
Kvinnligt supporterskap; makten över supportersidor i Idrott och socialt entreprenörskap
sociala medier
Tomas Peterson, Idrottsvetenskap, Malmö högskola
Aage Radmann, Idrottsvetenskap, Malmö Högskola
4
17.00
Årsmöte SVEBI
19.30
Idrottsmiddag/jubileumsfest på Arenastaden
 M1051
 VIDA Arena
Torsdag 12/11
09.00–09.05 Välkommen till dag 2
 IKEA
09.05–09.45 Plenar III – Rune Høigaard, professor Universitetet i Agder, Kristiansand och Universitetet i Nordland
 IKEA
Att skapa goda team – utvalda teoretiska perspektiv och empiriska studier
Som framgår av rubriken ger föreläsningen en god och bred bild av hur man skapar goda team. Høigaard
har bland annat publicerat ett flertal böcker, bokkapitel och vetenskapliga artiklar inom idrottspsykologi,
gruppdynamik och coaching.
09.50–10.30 Plenar IV – Svein S Andersen, professor BI Norwegian Business School  IKEA
Coaching av elitidrottare – hur coacher kan stimulera idrottsutövares reflektion
Föreläsningen handlar om angelägna sociala aspekter på lärande inom idrotten och framför allt hur
coachen genom att fungera som meningsskapare stärker de aktivas eget reflekterande. Andersen är ett
välkänt namn inom forskning kring elitidrott, såväl på organisations- som individnivå.
10.30–11.00 Förmiddagsfika
11.00–12.30 Tema: Hållbar idrott – skolans betydelse
Temablock: Hållbart ämne – Idrott och hälsa i
framtiden  NCC
Moderator: Lena Larsson
För drygt 10 år sedan kom rapporten ”Mellan
nytta och nöje”. En rad forskare presenterade då
ämnet idrott och hälsa och ämnets kommande
utmaningar. Frågan är vad som har hänt sedan
dess? Skolämnet idrott och hälsa har fått en ny
kursplan och lärarutbildningen har gjorts om.
Hur kan ämnet bidra till ett hållbart samhälle?
Forskare inom fältet kommer utifrån olika perspektiv belysa och diskutera vilka nya utmaningar
som ämnet kan komma att stå inför under nästa
tioårs period.
Medverkande, se sidan 6.
Tema: Hållbar idrott – idrottens roll
Temablock: Goda idrottsmiljöer  Södra
Moderator: PG Fahlström
Idrottsmiljöns betydelse både ur ett elitperspektiv och
ett bredare ”behålla-perspektiv” har under senare år
dragit till sig idrottsforskarnas intresse, inte minst i
de nordiska länderna. I denna workshop presenteras
några perspektiv på Goda idrottsmiljöer som t.ex.
hur elitidrottssystemen ser ut i Norden, elitidrottens organisering i brytningen mellan traditionell
föreningsidrott och professionella idrottsklubbar,
likheter-skillnader mellan framgångsrika talangmiljöer, vilka faktorer som gör att barn- och ungdomar
idrottar och blir kvar i idrotten. Presentationer sker av
forskare från olika lärosäten i Norden. Efter presentationer följer en sammanfattande diskussion.
Medverkande, se sidan 6.
12.30–13.30 Lunch, inkl. posterutställning
13.30–14.15
Valbara presentationer. Block A:  NCC
Valbara presentationer. Block B:  Södra
Religion, etnicitet och genus i skolämnet idrott och hälsa Talangselektering inom idrotten – att konstruera legitimitet
Karl Jansson, Örebro universitet
Magnus Kilger, Barn- och ungdomsvetenskapliga
institutionen, Stockholms universitet
Föreställningar om maskuliniteter och feminiteter i
idrottens ledarskapslitteratur
Motstridiga villkor – en RIG-tränares vardag
Daniel Alsarve, Örebro universitet/ Örebro Läns Marie Hedberg, Linnéuniversitetet
Idrottsförbund
14.25–14.45 Bästa uppsats på avancerad nivå
 IKEA
14.45–15.45 Plenar V – Carolina Klüft  IKEA
Du kan! – en resa genom min idrottskarriär och lärdomar av denna
Carolina Klüft är en av våra mest välkända idrottare och redan vid 22 års ålder blev hon den yngsta
friidrottaren hittills som erövrat samtliga fem internationella guldmedaljer. Hennes föreläsning kommer
att utgå från idrottskarriären och lärdomen av att hantera både med- och motgång och där jakten på att
finna balans och ett hållbart liv varit större än jakten på medaljerna.
15.45
Avslutning
 IKEA
5
Temablock
Temablock – Idrottens samhällsnytta
Medverkande
• Henrik Cajnerud, Östers IF. Som ungdomsansvarig i föreningen kommer han berätta om den
nysatsning på ”Öster i samhället” som pågår
sedan något år tillbaka.
• Magnus Forslund, forskare i företagsekonomi
vid Linnéuniversitetet. Magnus studerar hur
föreningar kan utveckla verksamheter genom att
på olika sätt knyta an till samhällsnytta.
• Frans Fransson, Caddie Sport & Business. Frans
har under flera år arbetat med föreningar som vill
tydliggöra sin samhällsnytta för sina intressenter.
Vilken samhällsnyttig roll spelar idrottsföreningen idag? Vad är det för värden som idrottsföreningen konkret bidrar med?
• Katarina Schenker/Daniel Bjärsholm, forskare i
idrottsvetenskap. Båda ingår i ett projekt som
studerar socialt entreprenörskap inom idrotten.
Temablock – Idrott och hälsa för alla
Medverkande
• Åke Huitfeldt, lärare i idrott och hälsa och licentiat
i idrottsvetenskap. Åke har en stor erfarenhet av
arbete som lärare i idrott och hälsa och blev bl.a.
Årets idrottslärare i Sverige 2010. Han har nyligen
lagt fram en licentiatavhandling om nyanländas
möte med idrottsundervisning.
• Leif Nilsson, lektor vid Linnéuniversitetet. Leif
undervisar i specialpedagogik men är även
verksam inom det idrottsvetenskapliga fältet.
Vidare finns en gedigen erfarenhet av ledarskap
och verksamhetsutveckling.
• Inga Oliynyk, licentiat i idrottsvetenskap. Inga har
bl.a. gjort en licentiatavhandling om kring våra
könsroller och könsmönster och hur de förstärks
i idrott och hälsa, trots att lärarna gör försök att
åstadkomma motsatsen.
Temablock – Hållbart ämne – idrott och
hälsa i framtiden
Medverkande
• Göran Gerdin, lektor vid Linnéuniversitetet och
även verksam vid University of Auckland. Görans
forskning pojkars belyser framförallt pojkars
upplevelser av idrott och hälsa utifrån frågor kring
genus och rörelseglädje.
• Suzanne Lundvall, docent i idrottsvetenskap vid
Gymnastik- och idrottshögskolan. I sin forskning
har Suzanne dels undersökt estetiska aspekter av
lärande i såväl skolämnet idrott och hälsa som på
6
lärarutbildning, dels ungas förhållningssätt och
attityder till att delta i fysisk aktivitet och idrott.
• Lena Larsson, lektor och prefekt vid Linnéuniversitetet. Lena forskar bland annat om reproduktion
av värden och normer inom lärarutbildning i
idrott och hälsa samt inom idrottsrörelsen.
• Karin Redelius, professor vid Gymnastik- och
idrottshögskolan. Karins forskningsintresse rör
såväl den föreningsdrivna barn- och ungdomsidrotten som skolans idrott och hälsa och
handlar särskilt om vad man lär sig av att delta i
idrott – förutom idrott.
• Katarina Schenker, lektor vid Linnéuniversitetet.
Katarinas forskningsinriktning handlar om att
ge barn möjlighet att delta och att påverka, dels
i skolämnet Idrott och hälsa, dels i den statligt
finansierade idrottsrörelsen.
Temablock – Goda idrottsmiljöer
Medverkande
• Svein Andersen, professor vid Norwegian Business
School. Svein har bland annat bedrivit forskning
kring elitidrottens organisering och studerat
likheter och skillnader mellan de nordiska
länderna.
• Louise Kamuk Storm, forskare vi Syddansk
Universitet bedriver bland annat ett projekt som
jämför handbollsmiljöer i Danmark och Norge
utifrån en skandinavisk kontext för talangutveckling som ligger i spänningsfältet mellan
frivilliga föreningar och professionella klubbar.
• Britta Thedin Jakobsson, forskare vid GIH har
nyligen avslutat sitt avhandlingsarbete kring
ungas föreningsidrottande under uppväxtåren och
särskilt försökt besvara frågor kring vilka som
stannar kvar i idrotten och varför.
• Susanne Linnér, lektor vid Linnéuniversitetet och
forskar bland annat om idrottsmiljöer som över
tid bedriver framgångsrik talangverksamhet.
Keynote speakers
Lena Fritzén
Lena Fritzén är professor i pedagogik och prorektor vid Linnéuniversitetet. Fritzéns
forskning fokuserar på lärandets villkor i spänningsfältet mellan systemmässiga krav
och människans behov av meningsskapande. Aktuella områden är ämnesundervisningens demokratiska och moraliska aspekter, ledarskapets kommunikativa villkor,
dokumentstyrningens inverkan på professionsutveckling och interprofessionellt
lärande. Fritzéns presentation har rubriken: En skola för alla – i spänningsfältet mellan
systemets krav och elevernas meningsskapande
Richard Pringle
Richard Pringle är Associate Professor vid University of Auckland, Nya Zeeland. Hans
forskningsintressen spänner över sociokulturella, pedagogiska och historiska analyser
av bland annat idrott, kön och skador. Pringles föreläsning belyser ”hållbarheten” för
kontaktidrotter på grund av de alltmer ökande skallskadorna – både för ungdoms- och
elitverksamheten och för synen på maskulinitet och benämns: The sustainability of
heavy-contact sports: the ‘crisis of concussion’, participation and softening masculinities.
Rune Høigaard
Rune Høigaard är professor i idrottsvetenskap vid Universitetet i Agder, Kristiansand
och Universitetet i Nordland och har bland annat publicerat ett flertal böcker, bokkapitel och vetenskapliga artiklar inom idrottspsykologi, vägledningspedagogik, gruppdynamik och coaching. För många svenskar inom idrottsrörelsen är Høigaard kanske
mest känd som en av författarna till boken Coachingsamtal, utgiven på SISU Idrottsböcker.
Høigaards föreläsning behandlar frågan kring team och teamsamarbete och har
rubriken: Att skapa goda team – utvalda teoretiska perspektiv och empiriska studier.
Svein S Andersen
Svein S Andersen är professor vid BI Norwegian Business School i Oslo och är ett
välkänt namn inom forskning kring elitidrott, såväl på organisations- som individnivå.
Andersens specialområden innefattar bland annat Performance Management, prestationskultur och integrering av forskning och erfarenhetsbaserad kunskap.
Andersens presentation handlar om angelägna sociala aspekter på lärande inom
idrotten och framför allt hur coachen genom att fungera som meningsskapare stärker
de aktivas eget reflekterande. Rubriken är: Coaching av elitidrottare – hur coacher kan
stimulera idrottsutövares reflektion
Foto: Frankie Fouganthine
Carolina Klüft
Carolina Klüft är en av våra mest välkända idrottare och redan vid 22 års ålder blev hon
den yngsta friidrottaren hittills som erövrat samtliga fem internationella guldmedaljer
– OS, VM (utom- och inomhus) och EM (utom- och inomhus). Carros föreläsning
kommer att utgå från idrottskarriären och lärdomen av att hantera både med- och
motgång och där jakten på att finna balans och ett hållbart liv varit större än jakten på
medaljerna. Rubriken är: Du kan! – en resa genom min idrottskarriär och lärdomar av
denna.
7
Papers
8
Paper
Föreställningar om maskuliniteter och feminiteter i
idrottens ledarskapslitteratur
Daniel Alsarve, fil dr, Örebro universitet/Örebro Läns Idrottsförbund
ABSTRACT
Introduktion
Trots att svensk idrott länge har haft ett övergripande jämställdhetsmål där kvinnor och män,
pojkar och flickor ska ha samma villkor (RF, 1989,
2005, 2011) så går förändringsarbetet trögt. Detta
förklaras ofta av att många idrottsgrenar bär en
tradition där män dominerat med följden att normer
och handlingar som förknippas med ”kvinnliga”
egenskaper värderas lägre (se t ex Fundberg, 2003;
Messner, 1992). Ett viktigt incitament för förändring
är utbildning och inom idrottens (SISU:s) ledarskapsutbildningar finns två ”grundutbildningar”:
Plattformen och grundtränarutbildningen. Men
möjliggör eller förhindrar innehållet i dessa utbildningar förändringar mot en mer jämställd idrott?
Syfte & teoretisk ram
I detta paper studeras hur kön/genus representeras i litteraturen i dessa utbildningar med fokus på
att synliggöra komplexiteter/motsägelsefullheter.
Syftet är att utreda om och i så fall hur litteraturens
innehåll utmanar eller bekräftar en traditionell, stereotypisk föreställning om mäns och manligheters
dominans över kvinnor och kvinnligheter och om
innehållet således bidrar till eller hindrar möjligheterna för en mer jämställd idrott.
Teoretiskt bildar forskning om hegemoniska
maskuliniteter (Connell 1983, 1996) och mäns
hegemonier (Hearn, 2004) ramverk för analysen.
Metod
Genom textanalys och ett diskursivt perspektiv
studeras fyra böcker inom de ovan nämnda nationella utbildningarna. Dessutom används i viss
utsträckning även kursernas powerpoint-presentationer som underlag för analysen.
Resultat
De preliminära resultaten visar att män skildras både
stereotypiskt och som normbrytare genom att till
exempel trösta och hålla om barn. Samtidigt reproducerar texterna ett binärt könssystem som tenderar
att underordna kvinnor och kvinnlighet. Kvinnans
kropp beskrivs som mindre kapabel och sämre
utrustad för fysisk ansträngning. Detta gör också
att attityden till kvinnor som kunskapsbärande och
kunskapsproducerande subjekt påverkas.
Diskussion
Diskussionen fokuserar på hur innehållet i denna
litteratur tenderar att både reproducera och i viss
mån utmana mäns och manligheters dominans inom
idrotten. Samtidigt finns det något motsägelsefullt
i att män bryter mot en traditionellt manlig norm
eftersom detta snarare tenderar att omskapa en ny
form av hegemoni (Connell 1983, 1996). Detta kan
förklara trögföränderligheten hos hegemoniska maskuliniteter och ger således ny kunskap om jämställdhetsarbetets utmaningar.
9
Paper
Motstridiga villkor – en RIG-tränares vardag
Marie Hedberg, universitetslektor, Linnéuniversitetet
ABSTRACT
Introduktion
Enligt Sports policy factors leading to international sporting success (SPLISS) finns det nio pelare
som avgör en nations förutsättningar att uppnå
sportsliga framgångar på en internationell nivå. En
av dessa pelare är talangidentifikation och utveckling. Ett av sätten att operationalisera denna pelare
är att det finns ett nationellt koordinerat system
samt ekonomisk stöttning för en kombination av
elitidrott och studier på gymnasienivå (SPLISS,
2008). I Sverige finns sedan början av 1970-talet ett
sådant system, Riksidrottsgymnasierna (RIG). Flera
studier har visat att RIG är ett av flera ansett både
framgångsrikt och viktigt system utifrån dess mål
(Fahlström, 2011, Eriksson, 2010, Riksidrottsförbundet, 2010), men det har inte studerats utifrån ett
institutionellt perspektiv.
För att en organisation eller institution ska
fungera väl behöver dess villkor enligt Scott (2008)
harmoniera med varandra. RIG är en institution
som inrymmer villkor från två olika institutioner,
idrotten och skolan. Dessa bygger på olika villkor
vilket gör det intressant att studera hur RIG
fungerar som institution. Den som ytterst får
hantera de villkor som råder är tränarna på RIG
då det är de som driver och genomför verksamheten. Genom att studera RIG ur ett institutionellt
perspektiv är förhoppningen att på ett djupare plan
belysa vilka villkor som råder, hur de förhåller sig till
varandra samt hur tränarna väljer att hantera dem. I
förlängningen kan detta också bidra med förslag på
utvecklingsområden.
Syfte & teoretisk ram
Syftet är att, utifrån Scotts (2008) tolkning av den
nyinstitutionella teorin, analysera vilka villkor som
råder samt hur tränarna väljer att hantera dessa.
Scotts (2008) tolkning av den nyinstitutionella teorin
bygger på att en institution vilar på tre olika typer av
villkor, regulativa, normativa och kulturella.
10
Metod
Studien bygger på fyra fallstudier (Yin, 2013). Inom
varje fallstudie har intervjuer genomförts med
tränare och rektorer. Därtill har styrande dokument
studerats. Varje fall representeras av ett RIG inom
antingen friidrott eller längdskidåkning.
Resultat
Resultatet visar att villkoren som institutionen RIG,
och i förlängningen tränarna på varje RIG har att
hantera, inte harmonierar med varandra. Följden blir
att tränarna väljer att utgå från villkoren från en av
de involverade institutionerna och operationalisera
dem. I tränarnas operationalisering av villkoren går
det att urskilja en klar dominans av de villkor som
kommer från idrottens sida.Vidare visar också resultatet att regulativa villkor som bygger på lagar och
förordningar åsidosätts till förmån för normativa
och kulturella villkor från idrotten.
Diskussion
Scott (2008) menar att om en institutions villkor
inte harmonierar finns det en risk att institutionen
inte fungerar som den ska och att förändringar kan
komma att behövas. Vidare menar Scott (2008)
att om inte de rådande regulativa och normativa
villkoren följs och operationaliseras i de kulturella
villkoren finns det risk att institutionens legitimitet
skadas eller ifrågasätts. Utifrån studiens resultat,
och i förhållande till vad Scott (2008) menar, finns
det både ett behov av utveckling och en risk att
Riksidrottsgymnasiernas legitimitet ifrågasätts.
Eftersom det är de institutionella villkoren som
kommer från skolan som inte efterlevs tillfullo
finns det en risk att institutionen skola ifrågasätter
Riksidrottsgymnasiernas legitimitet medan idrottens
villkor till stor del efterlevs. För att komma tillrätta
både med att villkoren harmonierar och att legitimiteten är hög finns det flera potentiella lösningar, men
oavsett lösning behöver en utveckling och förändring komma till stånd.
Paper
Skilda världar – unga i och om framtidens
idrottsförening
Susanna Hedenborg, professor, Malmö Högskola
ABSTRACT
Introduktion
Enligt Eurobarometern för sport är Sverige ett av
de länder där medborgarnas fysiska aktivitetsnivå är
relativt hög. Samtidigt har föreningsidrotten sedan
ett antal år uppmärksammat att ungdomar slutar
föreningsidrotta i tonåren. De som fortsätter med
idrott gör det på egen hand genom aktiviteter som
till exempel löpning eller gym. Några ungdomar
har aldrig idrottat inom en förening. Varför är
det så? Vad erbjuder de kommersiella alternativen
som ungdomarna inte hittar i föreningsidrotten?
Denna studie har initierats och finansierats inom
Riksidrottsförbundets Idrottslyftssatsning och är
en uppföljning av den studie som presenterades i
Riksidrottsförbundets FoU-rapport 2013:2. I föreliggande studie undersöks storstadsungdomars tankar
om idrotten.
Syfte & teoretisk ram
Syftet med studien Skilda världar – unga i och om
framtidens föreningsidrott är att fördjupa förståelsen
för hur ungdomar ser på föreningsidrotten genom
att studera ungdomar som bor i storstadsregionerna
Stockholm, Göteborg och Malmö. Genom att
fokusera på ungdomar i staden kommer andra röster
att kunna göra sig gällande än de som hördes i RFs
FoU-rapport 2013:2. Studien kommer dessutom att
ta sin utgångpunkt i storstadsregioner där många
ungdomar har föräldrar födda i andra länder än
Sverige och därmed kommer fler ungdomars
uppfattningar om föreningsidrotten att synliggöras.
Vidare är det rimligt att tro att bostadssituationen
i en storstadsregion kommer att leda till att färre
av dessa ungdomar, än de som intervjuades i RFs
FoU-rapport 2013:2, kommer att ha eget boende,
vilket ytterligare kommer att fördjupa förståelsen av
ungdomars syn på föreningsidrotten.
I studien används flera analytiska begrepp.
En första utgångspunkt är barndomssociologins
resonemang om vikten av att ha ett barnperspektiv. Barnperspektivet används tillsammans
med begreppen generation, genus, social klass
och etnicitet. Vidare används Reinhart Kosellecks
begrepp erfarenhet och förväntan. Erfarenheten är
enligt Kosellecks definition, något som är historia
och som finns i våra minnen samtidigt som det är en
del av samtiden och framtiden. I studien används en
narrativ framtällningsform.
Metod
Gymnasieungdomar i åldern 16-18 år från tre storstadsregioner (Stockholm, Göteborg och Malmö)
ingår i studien. I studien används enkäter och fokusgruppsintervjuer.
Nära 100 ungdomar har svarat på frågor om sin
socioekonomiska bakgrund samt eget, föräldrars
och syskons idrottsintresse och engagemang. Dessa
bakgrundsfakta har sedan satts i relation till mer
komplexa svar som framkommit i intervjuerna.
Resultat
Precis som tidigare forskning visat har många
ungdomar varit medlemmar i en eller flera idrottsföreningar. Med tiden har de allt mer kommit att
fokusera på en idrott och sedan har de slutat. Några
få har aldrig varit medlemmar i en idrottsförening.
Svar som handlar om att aktiviteten blev tråkig,
upprepande och att de själva inte ville satsa eftersom
de ändå inte skulle hålla på med idrotten på en
elitnivå var vanliga. Till detta lades tidsaspekten –
när ungdomarna väljer egna aktiviteter kan de styra
tidsåtgången själva. Vidare diskuterades kostnader
för olika idrottsaktiviteter. Det blev i intervjuerna
tydligt att ungdomarna står mitt mellan vuxenhet
och barndom och att föreningsidrotten förknippas
med en tidigare livsfas. Det var även tydligt att de
lever i socioekonomiskt skilda världar från varandra.
Diskussion
Genom att använda en narrativ framställningsform
där 4 personers idrottsberättelser har konstruerats
visas på de komplexa erfarenheter och förväntningar
som återkommer i ungdomarnas berättelser. Kosellecks begrepp gör det möjligt att se hur erfarenheten
påverkar hur ungdomarna ser på sin framtid inom
föreningsidrotten. Vidare understryker användandet
av ett sociologiskt barnperspektiv ungdomarnas egna
röster.
11
Paper
Religion, etnicitet och genus i skolämnet idrott och
hälsa
Karl Jansson, Örebro universitet
ABSTRACT
Syfte
Presentationen behandlar en undersökning av situationer då religion, etnicitet och genus får en funktion
för lärare i ämnet idrott och hälsa. Den pilotstudie
som presenteras ingår i ett avhandlingsprojekt med
syfte att undersöka situationer då religion, etnicitet
och genus får en funktion för deltagare (elever och
lärare) i idrottsämnet.
Introduktion
Alla elever ska kunna delta i idrottsundervisningen
på lika villkor (Lgr11, Skollagen SFS 2010:800).
Svensk skolidrottsforskning visar dock att pojkar
trivs och lyckas bättre i ämnet, samt att undervisningen ofta organiseras så att detta mönster
förstärks (Larsson m.fl. 2011, 2009a, Skolverket
2005). Kunskapen kring etnicitet och religion är
emellertid mycket begränsad. Studier som gjorts
visar dock resultat som kan tolkas intersektionellt:
genus, etnicitet och religion samverkar och framkallar skillnader som inte syns om kategorierna
studeras enskilt (Huitfeldt 2015, Larsson m.fl. 2009b,
Lundvall 2005).
Internationellt har intersektionaliteten mellan
religion, etnicitet och genus lyfts fram som ett
viktigt område (se t.ex. Walseth 2013, Benn m.fl.
2011). Forskningen har dock alltsomoftast fokuserat
en förhandsgiven, förmodat undertryckt grupp,
muslimska flickor. Andra elever/lärare, samt
deltagare som inte antas vara undertryckta, har
förbisetts. Vidare är Intersektionalitetsbegreppet
inte oproblematiskt. Det svarar exempelvis inte
på huruvida ’alla kategorier alltid är lika viktiga’
(Flintoff m.fl. 2008, Archer m.fl. 2001).
Teoretiskt ramverk
Studien tar utgångspunkt i John Deweys pragmatiska filosofi. Dewey avvisar förståelsen av mening
som någonting essentiellt/förhandsgivet. Mening
uppkommer snarare genom handlingar i omgivningen, genom processer han kallar transaktioner
(Dewey & Bentley, 1949). Vatten, exempelvis, får
olika mening (dricksvatten, badvatten, etc.) beroende
på vad vi gör med det (Öhman 2008). Vilken
mening som konstitueras, och för vem, är alltså inte
12
givna utgångspunkter, utan resultat/utfall av transaktionsprocessen.
Med Dewey blir det möjligt att undvika utgångspunkt i förhandsgivna grupper, och i stället utgå
från situationer då religion, etnicitet och genus får en
funktion för någon av ämnets deltagare. ”För vem/
vilka?” blir en empirisk fråga. Det blir heller inte
givet att alla kategorier alltid är lika viktiga. Även
detta blir en empirisk fråga.
Metod
Sju lärare med erfarenhet av undervisning på mångkulturella skolor deltog i kvalitativa, semistrukturerade intervjuer (Kvale 1997). Utifrån ett intersektionellt perspektiv analyserades situationer då religion,
etnicitet och genus fick en funktion för lärarna.
Resultat
Samtliga uppgav att de någon gång tillämpat könsuppdelad simundervisning och ändrat dansundervisningens innehåll (t.ex. undvikit pardanser) för att
muslimska flickor begärt detta. Detta är exempel på
situationer då religion och genus fick en funktion för
studiens lärare.
Samtliga lärare uppgav att ”invandrarpojkar”
ofta tar för sig och gärna visar upp sina idrottsliga
förmågor, medan ”invandrarflickor” beskrevs som
mer tillbakadragna. Lärarna hade dels hanterat detta
genom att noggrant informera om skillnaden mellan
skol- och tävlingsidrott. Man hade även tillämpat
könsuppdelad undervisning. I dessa situationer fick
etnicitet och genus en funktion.
Fem av lärarna beskrev situationer då de gett
extra/särskilda instruktioner till nyanlända elever,
för att dessa inte behärskade svenska språket lika
bra som övriga deltagare. Detta är exempel på en
situation då etnicitet fick en funktion.
Diskussion
Resultatet visar flera situationer då religion, etnicitet
och genus får en funktion för studiens lärare.
Funktionen får i dessa situationer konsekvenser för
lärarens didaktiska val (innehåll, gruppindelning,
instruktioner) och därmed även för den undervisning eleverna möter. Eftersom samverkan mellan
religion, etnicitet och genus får konsekvenser för
både lärare, elever och ämnets innehåll är det
relevanta frågor för idrottsdidaktisk forskning.
Resultatet visar också att olika kategorier
samverkar, men att alla kategorier inte får lika
tydlig funktion i alla situationer (jfr Flintoff m.fl.
2008, Archer m.fl. 2001). I vilka situationer religion,
etnicitet och genus får en funktion för elever, och
vad detta får för konsekvenser för lärarens didaktiska
val och ämnets innehåll, blir framtida frågor för
avhandlingen.
Referenser
Archer, L., Hutchings, M. & Leathwood. C. (2001).
Engaging with commonality and difference:
Theoretical tension in the analysis of workingclass women’s educational discourses. International Studies in Sociology of Education, 11(1), s.
40-62.
Benn, T., Dagkas, S., & Jawad, H. (2011). Embodied
faith: Islam, religious freedom and educational
practices in physical education. Sport, Education
and Society, 16(1), 17-34.
Dewey, J. & Bentley, A. F. (1949/1991). Knowing and
the known. In Boydston J. A. (Ed.). The Later
Works, 1925-1953, Vol. 16: 1949-1952 (p. 1-294).
Carbondale: Southern Illinois University Press.
Flintoff, A., Fitzgerald, H., & Scraton, S. (2008).
The challenges of intersectionality: researching
difference in physical education. International
Studies in Sociology of Education, 18(2), 73-85.
Larsson, H., Redelius, K., & Fagrell, B. (2011).
Moving (in) the heterosexual matrix. On
heteronormativity in secondary school physical
education. Physical Education and Sport Pedagogy,
16(1), 67-81.
Lgr11. Läroplan för grundskolan, förskoleklass och
fritidshem 2011. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Lundvall, S. (2005). På vems villkor? En pilotstudie
om ungdomar från etniska minoritetskulturer
och deras syn på idrott, fysisk aktivitet och
skolämnet idrott och hälsa. I K. Redelius & H.
Larsson (red.). Leve idrottspedagogiken, en vänbok
tillägnad Lars-Magnus Engström (s 255-272).
Stockholm: HLS Förlag.
SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Skolverket. (2005a). Nationella utvärderingen av
grundskolan 2003: idrott och hälsa. Stockholm:
Skolverket.
Walseth, K. (2013). Muslims girls’ experience in
physical education in Norway: What role does
religiosity plat? Sport Education and Society, 1-13.
Öhman, J. (2008). Erfarenhet och Meningsskapande. Utbildning & Demokrati. Tidsskrift för
didaktik och utbildningspolitik, (17)3.
Huitfeldt, Å. (2015). Passar jag in? Nyanlända
ungdomars möte med idrottsundervisningen. Örebro
Studies in Sport Sciences Ämne 22.
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun.
Lund: Studentlitteratur.
Larsson, H., Fagrell, B., & Redelius, K. (2009a).
Queering physical education. Between
benevolence towards girls and a tribute to
masculinity. Physical Education and Sport
Pedagogy, 14(1), 1-17.
Larsson, H., Fagrell, B., Johansson, S., Lundvall, S.,
Meckbach, J., & Redelius, K. (2009b). Jämställda
villkor i idrott och hälsa med fokus på flickors och
pojkars måluppfyllelse. Gymnastik och idrottshögskolan: Underlagsrapport till Skolverket.
13
Paper
Talangselektering inom idrotten – att konstruera
legitimitet
Magnus Kilger, doktorand, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
ABSTRACT
Introduktion
En pågående debatt inom svensk idrott och inom
skandinavisk idrottsforskning handlar om effekter av
en förändrad organisation. Den fristående idrottsrörelsen som genom historien vilat på idealitet och
där den ideella föreningen har varit en grundbult,
influeras nu allt mer av en ökad professionalism
(Ronglan, 2015). Idrottsrörelsens verksamhet i dess
nuvarande form är beroende av statliga bidrag
och Riksidrottsförbundet har av tradition getts
statligt mandat att själv fördela dessa resurser utan
en ingående statlig styrning. Denna autonoma
ställning har dock utmanats på senare år genom
olika projekt, såsom handslaget och idrottslyftet, där
staten uttryckt tydliga krav vid fördelningen (Fahlén
& Stenling, 2015). Denna förändrade relation och
ändrade kravbild har också fått implikationer för
den idrottsliga verksamheten och hur denna bör
bedrivas för att generera bidrag kopplat till idrottens
styrdokument (Riksidrottsförbundet, 2009). Frågan
om verksamhetens legitimitet har också blivit aktuell
i debatten om talangselektering och urval inom
idrotten, där flera kritiker ifrågasatt principen att
välja ut ett fåtal samt betonat uppdragets svårighet,
att göra ett korrekt urval (Peterson, 2011).
Syfte och teoretisk ram
I detta paper är syftet att studera hur talangurval
och selektering legitimeras i Riksidrottsförbundets
policydokument, SISU idrottsutbildarnas tränarutbildningslitteratur och tidskriften Svensk idrott.
Presentationen antar ett diskursanalytiskt perspektiv,
där intresset riktas mot de retoriska repertoarer som
används i dokument i syfte att producera organisatorisk legitimitet, i detta fall selektering av unga
idrottstalanger (Bacchi, 2009).
Metod
Materialet tematiserades utifrån innehåll och genom
att identifiera retoriska mönster i materialet genomfördes en analys av dessa, där ett antal återkommande repertoarer i syfte att konstruera legitimitet
för talangurval analyserades närmare (Potter, 1996).
Den analytiska processen kan beskrivas som en
14
parallell rörelse mellan det empiriska materialet och
det teoretiska ramverket.
Resultat
Resultaten visar att Riksidrottsförbundet behöver
legitimera urvalprocessen på flera plan; å ena sidan
politisk genom att legitimera att vissa barn väljs och
ges särskilda förutsättningar. Å andra sidan behöver
urvalsprocessen också legitimeras i relation till
utövare, för att upplevas rättvist och tillförlitligt.
Legitimeringen tar sin utgångspunkt i tre
principer som bör accepteras: (i) Talang är
någonting som finns i en population - vissa barn
eller ungdomar som har bättre förutsättningar att
bli vuxna elitidrottare än andra, (ii) Talang kan
upptäckas - det är möjligt att, genom observation
och testning, identifiera de som har bättre förutsättningar, (iii) Talanger ska ges särskilda förutsättningar - de valda har rätt till särskilt gynnsamma
förutsättningar. Detta ackompanjeras även av en
retorisk figur som går ut på att ”lika barn leka bäst”;
alla gynnas av homogena grupper, inte bara de
talangfulla utan också de som saknar (det som anses
vara) talang. För att legitimera selektering används
ett antal olika retoriska repertoarer, t.ex. hänvisning
till den svenska modellen, som en garant för ett
etiskt förhållningssätt till urval. Även professionaliteten bland de som genomför urvalet betonas och
dessa ”professionella bedömningar” konstruerar
därmed legitimitet för ett ”korrekt urval”. På så sätt
hanteras eventuell kritik mot urvalet som inadekvat,
felaktig eller godtyckligt.
Diskussion
Studien visar att processen att konstruera talangurval är en del av en selekteringsapparat inom
idrotten som innehåller både strukturer för urval,
men också baserat på grundantagen om selektering
som behöver legitimeras. Organisationens policydokument, läromedelslitteratur och tidskrifter är inte
enbart en avspegling av en värdegrund, utan producerar (och reproducerar) vissa specifika selekteringspraktiker.
Paper
Idrottens roll i konstruktionen av övervikt och
fetma som socialt problem
Peter Korp, docent, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet
ABSTRACT
Syftet med denna presentation är att diskutera
övervikt och fetma som ett socialt problem i relation
till idrotten som en social institution. Som en social
institution som både förmedlar och producerar
diskurser och social praxis, är idrotten en intressent
i förhållande till ett stort antal sociala frågor och
sociala problem. Den allmänna tilltron till idrottens
förmåga att bidra till lösningen av sociala problem
stärker och legitimerar idrotten i samhället. En
speciellt framträdande roll har idrotten i relation
till övervikt och fetma eftersom den påstår sig
vara en del av lösningen på dessa problem och den
förväntas också vara så av samhället i stort. Men
engagemanget för ett specifikt medicinskt orienterad
fetmadiskurs förstärker en begränsad förståelse av
vilken typ av socialt problem som övervikt och fetma
är. Kan idrotten anamma en förståelse av övervikt
och fetma som till fullo erkänner komplexiteten i
denna fråga? Hur relaterar idrotten till de röster som
talar om problematiska och marginaliserade erfarenheter av att vara överviktiga i en tid präglad av
”fetmaepidemi”? I denna presentation argumenteras
för att övervikt och fetma ska förstås ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. En konstruktivistisk
analys öppnar upp för olika tolkningar av övervikt
och fetma som ett hälso- och samhällsproblem och
möjliggör en rörelse bort från den ”viktcentrerade”
förståelse av hälsa och välbefinnande som den dominerande diskursen om övervikt och fetma befordrar.
15
Paper
Nordiska perspektiv på Anpassad Fysisk Aktivitet
och Parasport – en jämförelse mellan Danmark,
Finland, Norge och Sverige
Lars Kristén, Universitetslektor, Ämnesansvarig Idrott och hälsa, Akademin för Hälsa och Välfärd,
Högskolan i Halmstad
ABSTRACT
Introduktion
Människor med funktionsnedsättning har i dag
inte lika stora möjligheter att utöva idrott, fysisk
aktivitet och rekreation i jämförelse med människor
utan funktionsnedsättning. Det kan också noteras
att fritid, rekreation och semester för många med
funktionsnedsättning har en större betydelse i den
enskilda situationen än andra, till exempel när det
gäller inkludering och tillgänglighet i fysisk aktivitet
och idrott & hälsa samt graden av välbefinnande. I
de nordiska länderna finns det en enighet om funktionsnedsattas rättigheter, villkor och integration,
inkludering. Det finns också en medvetenhet och
ett intresse att arbeta med människor med funktionsnedsättning, som gynnar interaktion och dialog
mellan länderna. Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA)
har blivit en universell term, omfattande områden
som idrott och hälsa, fritid, parasport, habilitering
och rehabilitering för människor med funktionsnedsättning. En av framtida utmaningar och forskningsfrågor är hur AFA-begreppet kan etableras
inom skola, sjukvård, idrottsrörelse, fritid samt hur
kunskapen om anpassad fysisk aktivitet kan öka
inom de 4 områdena.
Syfte & teoretisk ram
Syftet är att presentera olika nordiska handlingssätt,
forskning och utvecklingsprojekt som hänför sig till
anpassad fysisk aktivitet och parasport utifrån en
nyss avhållen nordisk forsknings- och utbildningskonferens i Finland. Den teoretiska ramen knyter
an till Sherrills (2004) holistiska Adapted Physical
Activity model som har en övergripande målsättning att stimulera till och uppnå en aktiv, hälsosam
livsstil och självförverkligande för alla.
Metod
Metoden har en komparativ ansats genom att
försöka uppmärksamma skillnader och likheter i
Anpassad Fysisk Aktivitet och Parasport inom de
nordiska länderna samt att pröva och förstå och
förklara dessa perspektiv.
16
Resultat
Resultatet är under bearbetning och presenteras bl a
utifrån följande frågeställningar:
• Hur många Euro avsätter staten och offentlig
sport administration detta år till anpassade fysiska
aktiviteter?
• Vilka organisationer är de ledande på nationell
nivå (finansiering, idrott, funktionsnedsättning,
forskning, idrott och hälsa i skolan och rehabilitering) ?
• Ungefär hur många deltagare finns numera i
organiserad AFA-verksamhet (exklusive idrott
och hälsa i skolan, vilket är obligatoriskt)?
• Hur många idrottsorganisationer för personer
med funktionsnedsättning eller kroniska
sjukdomar får statligt stöd för sin verksamhet?
• Hur organiseras samordningen på nationell nivå i
AFA?
• Vilka har varit de största förändringarna under de
senaste ett eller två åren i AFA på nationell nivå?
• Finns det några tecken på strategisk utveckling
inom integrering eller inkludering?
Diskussion
De nordiska länderna har många likheter i sin syn
på människor med funktionsnedsättning.
Ett närmare samarbete inom kunskapsområdet
anpassad fysisk aktivitet och parasport innebär
ökade förutsättningar för människor med funktionsnedsättningar att få tillfredsställa sina rörelsebehov,
uppleva rörelseglädje, rekreation och gemenskap.
Sammantaget ger detta en ökad möjlighet till en
hälsobefrämjande livsstil. De nordiska länderna kan
dra nytta och lära av varandras erfarenheter inom
kunskapsområdet, vilket gagnar ett utbyte på såväl
student-som lärarnivå. I ett nordiskt perspektiv
kan forskning och utbildning inom anpassad fysisk
aktivitet och parasport spela en viktig roll som ett
komplement till europeiska och internationella
forsknings- och utbildningsprogram.
Paper
”När man väl tränar tänker jag inte på att jag
tränar med tjejer”. Könsintegrerad innebandy i
idrottsprofilerad högstadieutbildning
Marie Larneby, doktorand, Idrottsvetenskapliga institutionen Malmö Högskola
ABSTRACT
Introduktion
Idrott som tillvalsämne på högstadiet har blivit
populärt för många elever i Sverige. Till skillnad
från föreningsidrott, där killar och tjejer i huvudsak
tränar och tävlar åtskilt, är det vanligare att träna
tillsammans i idrottsprofilerad utbildning. Tidigare
forskning diskuterar att killar premieras och tjejer
marginaliseras i idrotten på grund av föreställningar
om maskulinitet och femininitet. Detta förstärks
genom separationslogiken. Vad tycker ungdomar
om att träna tillsammans i en idrott där de vanligtvis tränar och spelar match åtskilt på fritiden?
Hur uttrycks detta i det idrottande rummet? Denna
studie undersöker en idrottsprofilerad högstadieskola
där samtliga elever är antagna för att kombinera
studier och idrott på skoltid.
Syfte & teoretisk ram
Syftet var att studera och analysera konstruktionen
av genus i en könsintegrerad innebandygrupp på en
idrottsprofilerad högstadieskola, samt på vilket sätt
genusrelationer uttrycktes i denna grupp. Judith Lorbers
koncept genus som social institution används som
teoretisk ram. Teorin förklarar genus som en dominerande kategori som etablerar mönster av förväntningar
på individer och som ordnar vardagslivets sociala
processer. Genus som social institution differentierar
män och kvinnor även om de gör precis samma sak.
Differentieringen i sig behöver dock inte vara problematisk, men blir det när män och kvinnor stratifieras på
grund av differentieringen (Lorber 1994).
Metod
Studien ingår i min pågående doktorsavhandling,
som studerar en årskull elever på en idrottsprofilerad
högstadieskola. Empirin samlas in med en etnografisk ansats. Den studerade innebandygruppen bestod
under insamlingsperioden (hösten 2014) av 21 killar
och tjejer i årskurs 7-9. De hade innebandy­lektioner
fyra gånger i veckan. Studien baseras på observationer av 10 innebandylektioner, samt tre semistrukturerade intervjuer med två tjejer och fem killar från
årskurs 8. De bad att få bli intervjuade killar och
tjejer för sig. Intervjuerna fokuserade på hur det är att
vara elev på en idrottsprofilerad högstadieskola och
följdfrågorna följde elevernas svar.
Resultat / Diskussion
Innebandyeleverna var duktiga, generellt sett var
niondeklassarnas färdighetsnivå högre än sjundeklassarnas, men gruppen var jämn. På frågan hur det var
att träna innebandy i gruppen talade både tjejerna
och killarna främst om skillnader dem emellan vad
gäller färdighet. Det var annorlunda att träna ihop,
vilket de inte gjorde på fritiden. Tjejerna upplevde att
de ibland blev nedvärderade på grund av en generell
förväntan att tjejer är sämre än killar. Detta uttrycktes genom att killar oftare passade varandra än till
tjejer eller sköt själv på mål, även om en tjej var bättre
placerad. Men tjejerna upplevde att de förbättrades
genom att träna med killar. De trodde vidare att
killarna kände sig hotade av tjejernas utveckling.
Trots det upplevde tjejerna att den könsintegrerade
gruppen stärkte deras självförtroende som innebandyspelare. Killarna berättade att de helst hade tränat
utan tjejerna, med argumentet att ”skillnaderna är
ganska stora”. Samtidigt talade de om att tjejerna
nästan ”spelade som killar” och detta imponerade.
Dock var det underförstått att de tyckte att killar var
bättre. Till skillnad från tjejerna, tycktes killarna ha
svårare att hantera en könsintegrerad träningsgrupp,
eftersom de var osäkra på hur de skulle reagera på
tjejernas färdigheter. Antagandet att ”killar var
bättre än tjejer” stämde inte helt och var svårt för
dem att omförhandla.
Eleverna antog att skillnader mellan tjejer och
killar ”bara fanns” och är en effekt av hur genus
som social institution verkar i vardagen. Att de
tränade tillsammans verkade aktualisera ett behov
att konstruera grupper av tjej- och killspelare, istället
för att se sig som enbart innebandyspelare. Men
spelsättet som eftersträvades var att ”spela som en
kille”. Istället för att se likheterna dem emellan
betonades skillnaderna, även om det fanns tendenser
till att reflektera runt och omförhandla föreställningar om tjejer och killar i idrott.
Referenser
Lorber, Judith (1994). Paradoxes of gender. New
York: Yale university press.
17
Paper
Idrott och socialt entreprenörskap
Tomas Peterson, professor, Malmö högskola
ABSTRACT
Introduktion
Vad utmärker Handslags- och Idrottslyftsprojekt
som har levt upp till de ursprungliga intentionerna?
Sådana projekt tycks befinna sig och verka i gränslandet mellan olika sektorer i samhället – den offentliga, den privata och den ideella. Det har inneburit
att man för att kunna bedriva den verksamhet man
tror på har varit tvungna att på ett kreativt sätt
komponera ihop relationer som inte tidigare funnits
och korsat gränser som inte självklart ska korsas.
Projektens nya verksamhetsformer är samtidigt en
viktig förutsättning för att nå grupper av barn och
ungdomar som av olika anledningar står utanför
idrotten, men som kan uppleva projektens verksamhet som tilltalande och tillgänglig, vilket var Handslagets ursprungliga målsättning. Projekten följs och
analyseras inom ramen för ett forskningsprojekt om
socialt entreprenörskap inom idrotten, med ekonomiskt stöd från familjen Kamprads stiftelse.
Syfte & teoretisk ram
Syftet är att teoretiskt bestämma och empiriskt
analysera socialt entreprenörskap i relation till idrott.
Metod
Projektet består av teoriutvecckling samt ett tiotal
case-studies.
Resultat
Det första case som färdigställts är KIOSK, som
betyder KFUM Idrott Och Social Kunskap.
KIOSK startades som ett Handslagsprojekt 2005.
Det består av ett undervisningsinnehåll och ett
18
pedagogiskt förhållningssätt som vänder sig till mellanstadieelever i Malmös innerstadsskolor. KIOSK,
som befinner sig i gränslandet mellan att vara en
idrottsförening och ett obligatoriskt skolämne,
innebär att skolklasser har idrott och hälsa minst
en timme varje vecka under ett läsår. Under varje
lektion behandlas grundläggande kunskaper om kost
och hälsa, sömn, träning, beteende och konsekvenser. Teori och praktik varvas, men med betoning på
praktik och undervisning i idrottshallen, var fjärde
gång sker undervisningen i klassrummet. KIOSK
utvärderades 2014-15 på uppdrag av Region Skåne
av Tomas Peterson & Katarina Schenker. Utvärderingen är underlaget till boken ”KIOSK. Om
idrott och socialt entreprenörskap” (Bokbox förlag).
I boken konstateras att KIOSK uppfyller följande
villkor för att kunna karakteriseras som socialt
entreprenörskap:
1. Socialt entreprenörskap inom idrotten karakteriseras av en verksamhet som korsar gränser mellan
samhällets olika sektorer.
2. Detta korsande av gränser medför att analysen av
socialt entreprenörskap inom idrotten grundar sig
på ett konfliktperspektiv.
3. Socialt entreprenörskap inom idrotten använder
idrotten som medel, inte som mål.
4.Det ”sociala” inom idrottens sociala entreprenörskap är definierat utifrån statens mål för
idrottsverksamheten, och har samma innehåll
som begreppet föreningsfostran.
5. I socialt entreprenörskap används pengarna
(vinsten) som
Paper
Kvinnligt supporterskap; makten över
supportersidor i sociala medier.
Aage Radmann, Fil.dr. Universitetslektor, Idrottsvetenskap, Malmö Högskola
ABSTRACT
Introduktion
Vilken betydelse fotbollens supporterskap har i
historiska, ekonomiska, sociologiska, kulturella och
psykologiska perspektiv har undersökts och analyserats sedan 1960-talet. I princip alla studier har utgått
från att supportern är en man och att hela supporterkulturen är ett manligt fenomen (Armstrong 1998,
Giulianotti 2012). Denna studie fokuserar kvinnors
supporterskap.
Syfte & teoretisk ram
Syftet med studien är att kartlägga, analysera och
skapa förståelse för kvinnligt fotbollssupporterskap i en svensk kontext. Det finns knappt någon
forskning som handlar om kvinnliga supportrar,
vare sig i ett nationellt eller internationellt perspektiv
(Hynes 2012). I studien ska kvinnors erfarenheter av
supporterskap, deras relation till fotbollen och supporterskapet och hur dessa relationer är definierade
och tolkade studeras. Även om den absoluta majoriteten av supporterforskningen koncentreras till och
på män så finns det några internationella undantag
genom Goig 2007, Jones 2008, Hynes 2012. En
pionjär på fältet var Coddington (1997) som i boken
One of the Lads beskriver kvinnors erfarenheter
av supporterskap; som fruar, döttrar, flickvänner
och som supportrar på egna villkor. Hynes (2012)
koncentrerar sina studier till skärningspunkten
mellan det offentliga och det privata, mellan det
kroppsliga (på läktaren) och det imaginära (sociala
webforum) och mellan maskulina och feminina
uttryckssätt. Sociologen Richard Giulianotti´s (1999,
2012) supporterkategorisering är välkänd bland fotbollsforskare och denna kategoriseringen diskuteras
flitigt både inom forskarvärlden och inom supportervärlden (Hognestad 2012). Giulianotti hävdar
att det finns fyra idealtypiska kategorier som kan
användas för att klassifiera åskådare och dessa är:
Supporter-Anhängare-Fan-Flanör. I denna studie
kommer jag att applicera Giulianottis modell på
kvinnliga supportar för att åskådliggöra eventuella
likheter och skillnader mellan kvinnligt och manligt
supporterskap.
Förutom Giulianottis modell ska analysen av
det kvinnliga supporterskapet fördjupas utifrån
sociologen Erving Goffmans teorier kring social
interaktion, det dramaturgiska perspektivet, stigma
och hur personer agerar onstage respektive backstage
samt genom Judith Butlers teorier om performativt
kön.
Metod
Studien baseras på medieanalyser, deltagande observation och intervjuer
Resultat
Fotbollen är en viktig del av många människors
vardag och genom analyser av fotbollskulturen kan
man skapa förståelse för samhällsfenomen som rör
social klass, etnicitet, kön, sexualitet, identitet, plats,
ekonomi, nationaliteter och tillhörighet. Fotbollen
fungerar som ett samhälleligt mikrokosmos för
levda erfarenheter och analyser av fotbollskulturen
kan ge en bättre förståelse för idrotts- och samhällsutvecklingen (Sandvoss 2003). Det första preliminära resultatet av studien kommer således vara att
den kommer ge ny kunskap om en kategori, kvinnor,
som alltid har funnits på fotbollsläktarna i större
eller mindre antal, men som det knappt har forskats
kring.
Diskussion
Tidigare forskning visar att traditionella manliga
supportergemenskaper kännetecknas av att man
internaliserar samma moral, strävar mot samma
mål och delar gemensamma värderingar. En viktig
fråga för denna studie är att undersöka om kvinnliga
supportrar strävar efter samma mål eller om det
är andra frågor som är viktiga för identiteten, den
individuella såväl som den kollektiva. Andra frågor
som diskuteras är: Hur upplever de kvinnor som
är aktiva i det svenska supporterlandskapet sin roll,
sitt supporterskap, läktarkulturen och de sociala
mediernas roll i skapandet av kulturen? Hur väljer
kvinnorna att gestalta sitt supporterskap och är det
skillnader mellan hur man väljer att uppträda på
läktaren respektive i de sociala medierna?
19
Paper
Lika och så olika. – Några resultat från en studie
om idrott för barn med Down’s syndrom
Ann-Christin Sollerhed, Högskolan Kristianstad
Gerth Hedov, Högskolan Kristianstad
ABSTRACT
Introduktion
Varje år föds ca 100 barn med Downs syndrom (DS)
i Sverige. Dessa barn har som andra barn rätt att
idrotta och vara fysiskt aktiva. Riksidrottsförbundet
skriver att svensk idrott vill vara bäst i världen för
alla barn på alla nivåer. Idrott för barn ska bygga
på barnens egna behov och förutsättningar samt ta
hänsyn till variationer i utvecklingstakt (RF, 2009).
Frågan är om detta gäller även barn med DS?
I studier i andra länder har dessa barn visats ha
låg fitness, sämre motorisk förmåga, hög prevalens
av övervikt och mycket lågt deltagande i idrottsaktiviteter (Whitt-Glover et al, 2006).
Syfte & teoretisk ram
Det finns inga svenska studier om idrottande bland
barn med DS och syftet är att i en nationell studie
undersöka idrottande och fysisk aktivitetsgrad bland
barn och ungdomar i Sverige. I detta paper presenteras några resultat från en delstudie från södra
Sverige.
Metod
Informationen om barnen har inhämtas från
barnens föräldrar via en enkät med frågor som till
viss del inspirerats av frågeformuläret CAPE (Children’s Assessment of Participation and Enjoyment)
(King et al, 2004). Vidare har nya kompletterande
frågor med fokus på fysisk aktivitet och idrott på
fritiden (vilka aktiviteter, aktiviteternas intensitet,
tillsammans med vem, var någonstans, och hur de
upplever aktiviteten) inkluderats. Likaså frågor om
föräldrarnas engagemang (tränar, skjutsar, lämnar
och hämtar barn till fysiska aktiviteter på fritiden)
samt deras inställning till fysisk aktivitet och stillasittande aktiviteter. Barnens och ungdomarnas
val av aktivitet, hur ofta och med vem de utförde
aktiviteten, samt vilket utbyte de hade av aktiviteten
undersöktes också. Då detta är okänt beträffande
svenska förhållanden så torde det finnas ett allmänt
intresse att öka kunskapen.
Urvalet bestod av 60 familjer med barn med DS i
åldrarna 8-18 år i södra Sverige
De statistiska beräkningarna gjordes med hjälp av
statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for
20
Social Sciences). Kvalitativa data behandlades med
induktiv ansats.
Resultat och Diskussion
Aktivitetsmönstren bland barnen med DS verkade
se ut ungefär som bland andra barn, dvs en polariserad bild framstod där en del är mycket aktiva
och en del är helt inaktiva. Samband mellan föräldrarnas egna fysiska aktivitetsnivå och barnens
aktivitet kunde påvisas, liksom mellan föräldrarnas
engagemang och barnens aktivitetsnivå, vilket
liknar förhållandena bland andra barn. Föräldrarna
gav uttryck för svårigheterna barn med DS har att
idrotta tillsammans med andra barn. Det var främst
de motoriska färdigheterna, uppfattningsförmågan,
rörelseplaneringen och riktningsförändringarna som
sågs som de största hindren i idrottandet tillsammans med andra barn. Några angav bristande uthållighetsförmåga samt snabba humörsvängningar som
ytterligare faktorer som bidrog till svårigheterna.
För det mesta har inte DS-föräldrarna upplevt något
avståndstagande från andra barn eller deras föräldrar
när barnen med DS deltagit i samma idrottsaktiviteter. Dock fanns känslan att barnen med DS ”sinkar”
och drar ner rörelsetempot i gruppen hos de flesta
föräldrarna och de kände själva av det även om de
inte har varit utsatta för direkta påpekanden från
andra föräldrar.
Referenser
King, G, Law, M, King, S, Hurley, P, Kertoy, M et
al. (2204). Children’s Assessment of Participation
and Enjoyment (CAPE) and Preferences for
Activities of Children (PAC). San Antonio , TX:
Harcourt Assessment, inc.
Riksidrottsförbundet (2009). Idrotten vill. En
sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram.
Whitt-Glover, M.C., O’Neill, K.L., Stettler, N.
(2006). Physical activity patterns in children with
and without Down syndrome. Pediatric Rehabilitation, 9 (2): 158-64.
Paper
Idrottsaktiviteter i nya former – den
kommersialiserade idrottens för- och nackdelar ur
ett föräldraperspektiv
Stefan Wagnsson, universitetslektor, Karlstads universitet
Christian Augustsson, universitetslektor, Karlstads universitet
Martina Svensson, projektassistent, Karlstads universitet
ABSTRACT
Introduktion
Idrott har sedan länge attraherat en stor del av våra
barn och ungdomar. På senare år har dock en nedåtgående trend kunnat noteras. Samtidigt som den
ideellt baserade föreningsidrotten har börjat tappa
mark, har andra alternativa former av idrottsaktiviteter börjat växa fram och fått en alltmer framträdande
roll. Inte sällan med kommersiella, vinstdrivande
motiv som främsta drivkraft (t ex Sweden Sport
Academy, Knatteskutt). För att barnen ska kunna
delta i dessa aktiviteter krävs att föräldrarna är
välvilligt inställda till denna nya typ av verksamhet,
och inte minst anser att den ekonomiska insatsen
motsvarar de förväntningar som föräldrarna själva
och barnen har på verksamheten. I nuläget vet vi
dock alldeles för lite om och på vilka grunder föräldrarna är med och tar beslut om barnens deltagande i
dessa former av idrottsaktiviteter.
lägerverksamhet (t.ex. Stadium Sports Camp), b)
idrott där man betalar separat terminsavgift (t.ex.
Knatteskutt), c) extra träning mot betalning (t.ex.
extra teknikträning), d) läger som arrangeras av
föreningar under lov (t.ex. fotbollsskola)
Syfte & teoretisk ram
Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att
undersöka idrottsföräldrars syn på olika idrottsverksamheter, särskilt den kommersialiserade barn- och
ungdomsidrotten, och deras tankar och funderingar
om valmöjligheter för barnens idrottsaktiviteter på
fritiden. Ett socio-kulturellt perspektiv tillämpas i
studien, vilket innebär att idrottsföräldrarnas upplevelser av valmöjligheter och påverkan på barnens
idrott förstås utifrån flera nivåer (från mikro- till
makronivå). I fokus för analysen är föräldrarnas
samspel med den sociala närmiljön, det vill säga
idrottsmiljön. Det handlar främst om relationer med
familj, idrottsliv på fritiden, idrottsledare och andra
idrottsorganisationer, men även andra idrottsfamiljer
som deltar i den direkta idrottsmiljön.
Diskussion
Studien visar att nya kommersiella aktörer har
växt fram och etablerat sig på barn- och ungdomsidrottens arena, vilka utmanar den traditionella
föreningsidrottens verksamhet och dess ideal ”idrott
åt alla”. Genom föräldrarnas utsagor har bland
annat framgått hur det ideella engagemanget blir
allt svårare att upprätthålla, då fler upplever sig ha
mindre tid och fler är beredda att köpa sig fria från
beting. Detta medför att en framtida alltför kommersialiserad föreningsidrott inte bara riskerar att
utesluta vissa barn, utan även kan leda till att stora
delar av den ideella föreningsverksamheten urholkas.
Vidare kan negativa konsekvenser för demokratifostran och utveckling i samhället uppstå på flera
nivåer. Dock, kan vi också se hur mer renodlade
kommersiella alternativ kan fungera som komplement till den traditionella föreningsidrotten, och
därigenom också bidra till ett ökat idrottsintresse för
barn. Frågan är bara om det är möjligt för föreningsidrotten att behålla dess kärnvärden nu när kommersialiseringens krafter växer sig allt starkare även
på barnidrottens arenor? Det svaret ligger främst
i händerna på idrottsföräldrarna, då deras direkta
påverkan och betydelse för barn- och ungdomsidrottens utveckling är odiskutabel.
Metod
Data samlades in genom nio halvstrukturerade
fokusgruppsintervjuer med sammanlagt 48 föräldrar
samt med hjälp av en enkät från 269 föräldrar (52
% män, 48 % kvinnor). Majoriteten av idrottsföräldrarna hade två idrottsaktiva barn (55 % pojkar, 45
% flickor). Barnen var i snitt 11 år gamla och aktiva
i totalt 30 olika idrotter. Samtliga föräldrar i undersökningen har barn som deltagit i någon eller några
av följande former av kommersialiserad idrott a)
Resultat
Föräldrarna ger uttryck för en ambivalens i synen
på den kommersialiserade barn- och ungdomsidrotten. Å ena sidan ser de flera fördelar med den, men
å andra sidan uttrycker de en oro för att denna typ
av verksamhet riskerar att utesluta vissa grupper av
barn, speciellt de barn som tillhör ekonomiskt svaga
familjer. Denna ambivalens avspeglar också föräldrarnas syn på framtiden för barnidrotten, där de ser
en ökad risk för utestängning och utslagning av barn
samt att den traditionella ideella föreningsidrotten
tappar mark.
21
Poster
Posters
22
Poster
Emancipating movements: An investigation of
female participants’ experiences of fitness practices
through collective memory work
Greta Bladh, doktorand, Umeå universitet, Umeå Center for Gender Studies
ABSTRACT
Introduction
Research within social science has framed exercise
by the ordinary individual as something enmeshed
within the subject’s negotiations of social structure
and discourse as these practices are entangled within
social structures of neoliberal expressions of consumerism and individualization (Smith-Maguire
2008, Dworkin 2001). In relation to this, the moving
body has been caught as the protagonist of the new
morals of health (Metzl 2010). Physical activity
has also been comprehended as an emancipatory
practice for women by means of transgressing gender
stereotypical expectations. However, the results of
former analytical work make clear certain constraints, such as a social construction of a glass ceiling
in muscle development in women (Dworkin 2001),
and the restraining relationship between athleticism
and femininity (George 2005). This in turn has an
impact on the way and where women exercise and
engage in physical activity (Goerge 2005, Dworkin
2001). Hence, the aim of this study is to examine
the constraining properties circumscribing female
physical activity in an everyday setting of the gym by
means of collective memory work and thus further
illuminate the potential emancipatory qualities of
practices of physical fitness of the female individual.
Methods
Exercise can be comprehended as an action within
its narrative. Yet, how and why we tell a story are
dependent upon a criteria of relevance, that is, our
memories are censored through socialization (Haug
1987: 49). Therefore, by collectively analyzing written
down memories of physical activities in a particular setting a critical light will be shed upon female
physical fitness in an everyday setting.
Results/Discussion/Hypothesis
As this research process is at its initial stage, this
poster aims first and foremost to discuss the methodological approach towards a critical perspective
regarding physical activity and fitness among women
with an ambition to further the research within this
area of study within sports science.
References
Dworkin, Shari L. (2001). ”Holding back”:
Negotiating a glass ceiling on women’s muscular
strength. Sociological Perspectives, Vol. 44. No. 3
(Fall 2001): 333-350
George, Molly (2005). “Making Sense of Muscle:
The Body Experience of Collegiate Women
Athletes”. Sociological Inquiry, Vol. 75, No. 3,
August 2005, 317–345
Haug, Frigga et al (1999,1987). Female Sexualization:
A Collective Work of Memory. Translated by
Erica Carter, 2nd Edition. London: Verso Books
Metzl, Jonathan M (2010). “Introduction”, in
Against Health How Health Became the New
Morality (edited by Metzl, M. and Kirkland,
Anna). New York and London: New York
University Press
Smith-Maguire, Jennifer (2008). Fit for
Consumption: Sociology and the business of
fitness. London: Routledge
23
Poster
Fysisk kontakt mellan lärare och elev ur ett
elevperspektiv
Annica Caldeborg, doktorand, Örebro Universitet
ABSTRACT
Introduktion
Övergrepp mot barn inom skola och idrottsföreningar har skapat en allmän oro över fysisk kontakt
mellan barn och vuxna. Det övergripande intresset
i föreliggande studie handlar om fysisk interaktion
mellan lärare och elever i skolämnet idrott och hälsas
undervisningspraktik. Studien har ett elevperspektiv
och kommer att fokusera hur elever talar om och
förhåller sig till fysisk kontakt i undervisningen.
Motivet till studien har sin grund i tidigare
forskning som visar att många lärare i idrott och
hälsa upplever osäkerhet och rädsla vad gäller fysisk
kontakt med elever. Det är framförallt anklagelser
om sexuella trakasserier som fått osäkerheten
att växa fram. Inom fältet ”politics of touch” har
elevperspektivet tidigare inte varit framträdande.
Syfte & teoretisk ram
Studien syftar till att undersöka fysisk interaktion
mellan lärare och elever i skolämnet idrott och hälsas
undervisningspraktik utifrån ett elevperspektiv.
Hur talar elever om fysisk kontakt mellan lärare
och elev i skolämnet idrott och hälsa?
Vilken typ av fysisk kontakt, mellan lärare och
elev, blir normaliserad i undervisningspraktiken?
Vad anses vara lämplig eller olämplig fysisk kontakt?
I likhet med tidigare forskning gällande fysisk
kontakt mellan barn och vuxna i utbildningssammanhang är studien inspirerad av Foucaults arbeten
om diskurs, makt och styrning. Därmed används
ett diskursanalytiskt angreppssätt där det handlar
om att undersöka vilka mönster som går att finna
bland elevers tal om fysisk kontakt i ämnet idrott
och hälsa, alltså vilka diskurser som är i omlopp i
den diskursiva praktiken. Det är i sammanhanget
också av intresse att utröna hur den diskursiva
praktiken går att härleda till dominerande diskurser
i samhället, och vilka konsekvenser det får.
Metod
Undersökningen kommer att göras med gymnasieelever i fokusgruppsintervjuer. Intervjumetoden
i dessa fokusgrupper kommer att vara photo elicitation, vilket kan beskrivas som bilder valda att
stimulera och stödja samtal i ett särskilt ämne. I
24
stora drag går metoden ut på att använda bilder i en
intervjusituation för att få till stånd en interaktion
mellan ord och bilder. Några av fördelarna som
tillskrivs photo elicitation är bland annat att bilder
överlag verkar beröra individer på ett djupare plan
än bara ord. Dessutom får forskaren ut såväl mer
utförlig information som annan information, än vid
vanliga verbala intervjuer.
Resultat
Med tanke på att inga studier tidigare gjorts där
elevens perspektiv står i fokus vad gäller fysisk
kontakt i skolämnet idrott och hälsas undervisningspraktik är det svårt att sia om eventuella
resultat. En möjlighet är givetvis att finna att samma
dominerande diskurser som styr lärare i idrott och
hälsa, med tillhörande konsekvenser (framförallt
rädsla för anklagelser om sexuella trakasserier),
även styr elevernas diskursiva praktik. En annan
möjlighet är att det visar sig vara helt andra diskurser
som är i omlopp, eller att konsekvenserna av de
dominerande diskurserna ser annorlunda ut för
elever jämfört med lärare.
Diskussion
Frågan om fysisk kontakt är extra aktuell i
skolämnet idrott och hälsa då det blivit ett didaktiskt dilemma för lärare i ämnet. Samtidigt som det
upplevs som en naturlig del av undervisningspraktiken har den fysiska kontakten även gjort att
många börjat känna oro för vilka konsekvenser den
kan få. En följd av denna rädsla/oro är att delar av
ämnesinnehållet kan gå förlorat i och med att vissa
moment väljs bort för att undvika fysisk kontakt.
Konsekvenserna för eleverna kan vara att de går
miste om viktigt ämnesinnehåll, men det skulle
också kunna vara så att ett avfärdande av fysisk
kontakt eventuellt kan skapa tryggare miljöer för
dem. Det finns för- och nackdelar oavsett vilket
synsätt som anses bäst, men eftersom elevperspektivet hittills är relativt outforskat blir föreliggande
studie en viktig pusselbit i diskussionen om fysisk
kontakt i idrott och hälsas undervisningspraktik.
Poster
Svenska handbollsspelares karriär: En empirisk
modell och ett psykologiskt stödsystem
Johan Ekengren, doktorand, Högskolan i Halmstad, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott
(CVHI)
Natalia Stambulova, professor, Högskolan i Halmstad, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott
(CVHI)
ABSTRACT
Introduktion
Handboll har en lång tradition inom svensk idrottsrörelse och tillhör de mest populära lagidrotterna.
I Sverige finns 110 000 utövare, lika många män
och kvinnor, som är aktiva i landets 400 föreningar. Internationella Handbollförbundet har 190
medlemsländer och Sverige är en ledande nation
inom världshandbollen med 21 medaljer i OS, VM
och EM. Att satsa på en karriär som elitspelare
i handboll är attraktivt. I Sverige finns ett Riksidrottsgymnasium och 38 Nationellt godkända
idrottsutbildningar som kvalitetssäkras av Svenska
Handbollförbundet (SHF). Det innebär att drygt
400 spelare årligen tar examen från ett elithandbollsgymnasium. Trots handbollens utbredning och
popularitet finns lite kunskap om handbollskarriären, utifrån övergångar och utmaningar som aktiva
ställs inför. Kunskapen är av vikt för aktiva liksom
för tränare, föräldrar och stödpersoner t.ex. idrottspsykologiska rådgivare. Forskningen är relevant
för föreningar, förbund, gymnasier och SHF:s
spelarutbildning, landslagsverksamhet och tränarutbildning. Ökad kunskap medför att fler fullföljer
och optimerar sin karriär, samt stannar kvar och är
välmående en längre period. Dagens idrottsforskning inom karriärområdet och aktuell studie belyser
betydelsen av förklaringsmodeller som ser karriären
i en idrottsspecifik och holistisk kontext. Forskning
som dels fångar den verksamma kulturen, dels
studerar den livslånga processen och hela karriären,
till skillnad från enstaka moment.
Syfte & teoretisk ram
Syftet i delstudie 1 är att utifrån intervjuer med etablerade svenska landslagsspelare i handboll studera
handbollskarriären och utveckla en Empirisk
karriärmodell (EKM) för svenska handbollsspelare. Modellen valideras i tre separata fokusgrupper,
bestående av tränare, herr- och damspelare. Syftet
i delstudie 2 är att utveckla och validera ett Psykologiskt stödsystem (PSS) för svenska elithandbollsspelare. Utifrån EKM och doktorandens gedigna
erfarenhet av tillämpat arbete med svenska elit- och
landslagsspelare skapas ett stödsystem, som validering i fyra fokusgrupper; tränare, herr-, damspelare
och idrottspsykologiska rådgivare. Utifrån diskussio-
ner och slutsatser sammanställs PSS. Det teoretiska
ramverket består av: Cultural praxis of athletes’
careers (Stambulova & Ryba, 2014), Holistic athletic
career model (Wylleman, Reints & De Knop, 2013)
och Athletic career transition model (Stambulova,
2003).
Metod
Studiens urval är strategiskt och baseras på att
informanterna ska ha spelat minst 20 tävlingslandskamper på seniornivå för Sverige, de ska ha varit
professionella idrottare på internationell klubbnivå
i minst fem år och vara i slutet av sin idrottsliga
karriär, alternativt ha avslutat sin karriär. Om idrottskarriären är avslutad ska avskedet ha skett inom de
tre föregående åren. Under 2015 har pilotintervju och
18 stycken narrativa intervjuer genomförts. Studien
har en jämn fördelning mellan kvinnor och män. De
kvinnliga informanternas ålder är mellan 28 och 34
år (M = 30,6, SD = 2,2), de manliga informanternas
ålder är mellan 27 och 38 år (M = 34,4, SD = 3,1).
I snitt har kvinnorna spelat 83 landskamper (SD =
36,5), männen har i snitt spelat 123 landskamper (SD
= 57,3).
Resultat och diskussion
Analys av intervjuer pågår, således är studiens
resultat och diskussion under utarbetning. En
reflektion från aktuell process är att idrottskarriären
är av central betydelse och anges som det område
som alltid har prioriterats högst i informanternas liv.
Det finnas en tendens till att kvinnor ställs inför en
komplexare tillvaro eftersom de väljer att ha uppmärksamhet på parallella områden i livet, som de
därmed får hantera. Den ekonomiska verkligheten
är av naturliga skäl tuffare för kvinnorna, eftersom
ersättningar är markant lägre. Det är också en
faktor som skapar ökad fokus på andra områden i
livet, främst utbildning. Förståelsen kring det som
krävs på internationell nivå, utmaningar som väntar
och färdigheter som gynnar, verkar vara relativt låg
innan de aktiva i studien de facto hamnar på aktuell
nivå. Flera val är medvetna samtidigt som informanterna reflekterar kring att tillfälligheter och tur är
återkommande faktorer i deras karriär.
25
Poster
The conflation of orthorexia nervosa with exercise
dependence and general exercise trends in Swedish
daily newspapers
Linn Håman, doktorand, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet. Akademin för
hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad.
Natalie Barker-Ruchti, docent, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet
Göran Patriksson, professor, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet
Eva-Carin Lindgren, docent, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet
ABSTRACT
Introduction
The news media play a significant role in conveying
information about issues related to health and illhealth. For the last two decades, orthorexia nervosa
has received attention in Swedish daily newspapers
and scientific literature. The term was first proposed
by Steven Bratman in the late 1990’s. He defined
orthorexia as “a fixation on eating healthy food”.
In contrast to Bratman’s initial work and research
covering orthorexia, Swedish daily newspapers
currently report that exercise plays a significant role.
However, there is no or limited scientific knowledge
on why, how or what role exercise plays. Nor is it
clear what picture the news media want to present
regarding the role of exercise in relation to orthorexia and if this picture has changed over time.
Because orthorexia does not have an own diagnostic
code and scientific knowledge is limited, news media
are currently playing a significant role in shaping
the conversation of how orthorexia is defined and
represented.
Aim & theoretical framework
The aim of this study was to identify trends and
shifts in trend about orthorexia and exercise within
Swedish daily newspapers. Framing theory guides
this study’s analysis. Framing theorises how media
represent, describe and depict issues, including how
information and knowledge is created and reproduced. Such framing cannot be seen as an isolated
process since it is inherently linked to socio-cultural
contexts and general societal trends.
Method
The material was collected from all national and
local Swedish daily newspapers and supplements
with an online publication distributed between 1998
and 2013. A total of 174 articles were read and 166
were included since they explicitly dealt with orthorexia. The method used was a longitudinal qualitative content analysis guided by framing theory.
26
Findings
Our analysis revealed two trend shifts regarding the
relation between exercise and orthorexia. Initially,
orthorexia was only framed as an eating disorder and
referred to Bratman’s definition. The first trend shift
was identified in 2004, when newspapers began to
include unhealthy exercise as a definitional part of
orthorexia. The newspapers’ framing of unhealthy
exercise is inherently linked to how scholars describe
secondary exercise dependence, and sometimes
orthorexia is equated with exercise dependence. The
second trend shift was identified in 2013, as newspapers started to refer to more extreme exercise activities and events that have arisen in society, which are
described to increase the number of orthorexia cases.
This trend involves tougher exercise ideologies and
practices that reflect fit inspiration (fitspo).
Discussion
The newspapers’ framing of orthorexia is influenced
by general societal trends, including general changes
occurring regarding health and exercise in Sweden.
For instance, when reference to exercise emerged
in 2004, participation in and interest of the world’s
largest half marathon “Göteborgsvarvet” increased.
A similar pattern appears within the second trend
shift, when new forms of extreme exercise events
emerged in Sweden in 2013, such as the first public
events organized by “Tough Viking” and “Toughest”.
These events are based on the ideals of more aggressive physical and moral strengths. In addition, the
findings also indicate that the newspapers extend
Bratman’s definition and in tandem associate
orthorexia with exercise dependence. Given this,
the newspapers are given the opportunity to frame
orthorexia according to their own agendas. These
agendas are shaped by contemporary exercise and
health discourses, including the idea that healthiest
ideals of physical and moral strength and the commercialization of fitness.
Poster
Att sporta i minoritet. Idrott, etnicitet och den
samiska identiteten 1948-2015
Isak Lidström, doktorand, Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola
ABSTRACT
Introduktion
Etniska minoriteters idrottsliv har i mycket liten
utsträckning belysts i svensk idrottsforskning. Ändå
har det inom den samiska minoriteten i Sverige
bedrivits en organiserad idrottsrörelse sedan 1948. I
Sverige erkänns samerna som ett urfolk; en etnisk
minoritet äldre eller lika gammal som majoritetsbefolkningen i landet. I forskningen om idrott och
urfolk/etniska minoriteter dominerar ännu Anglosfären de geografiska områden som studeras. Forskningen kretsar till stor del kring etniska relationer på
en högre konfliktnivå än den mellan samerna och
den omgivande majoritetsbefolkningen i Sverige.
Ofta har det handlat om hur idrotten varit ett medel
för att assimilera och/eller civilisera urfolk i syfte
att upprätthålla maktsystem utifrån rasistiska och
socialdarwinistiska bevekelsegrunder. Forskningen
har även belyst den motsatta utgångspunkten, d.v.s.
hur idrott använts av etniska minoriteter och urfolk
för att frigöra sig från kolonialt förtryck. En studie
om den samiska idrottsrörelsen i Sverige är relevant
eftersom det är ett outforskat område. Ännu vet vi
inte vilken betydelse idrotten haft för samer i deras
relation till det omgivande svenska majoritetssamhället. Studien, ett avhandlingsprojekt som påbörjas
HT15, bidrar med ny kunskap om organiserat
idrottsutövande som vilar på en etnisk grund och
som under lång tid bedrivits utanför Riksidrottsförbundets verksamhet.
Syfte & teoretisk ram
Syftet är att analysera idrottens funktion i det
samiska samhället i Sverige från 1948 till idag. I
centrum står frågan om vilken betydelse idrotten
haft över tid i utformandet av en etnisk idenitet.
Förförståelsen bottnar i socialantropologen Fredrik
Barths resonemang om att etnicitet uppstår i förhållanden mellan etniska grupper. Det är de etniska
gränserna som definierar gruppen, snarare än den
etniska kulturen som isolerat fenomen. Utgångspunkten är att idrotten på detta sätt används för att
utstaka etniska gränser. Med inspiration från John
Bales och Mike Cronins resonemang om idrott och
postkolonialism, består utmaningen av att identifiera
”motstridiga retoriker” i representationerna av samisk
idrott som uppstått i relationen mellan samerna
själva och dess omgivande majoritetssamhälle.
Metod
Undersökningen kommer att genomföras dels
genom kvalitativa textanalyser, dels genom intervjuer
med ledare och aktiva inom den samiska idrotten.
Centralt för studien är att analysera nätverken
kring idrottsrörelsen, d.v.s. att förstå hur idrottens
betydelse skiftat i takt med att relationen till Svenska
Samernas Riksförbund, till Sametinget, Riksidrottsförbundet och den internationella samiska idrottsrörelsen m.fl. förändrats över tid.
Preliminära resultat
Det som framgått vid en genomgång av valda källor
är att den som engagerade sig mest för tillkomsten
av det Samiska Skidförbundet (en föregångare till
SSIF) var Lennart Wallmark. Han var själv inte
same utan präst och rektor för Samernas Folkhögskola. Wallmarks engagemang för samisk idrott
anknyter till det som i sameforskningen brukar
kallas ”lapp skall vara lapp”-ideologin, en idealiserad sammankoppling mellan samer och rennäring
som längre dominerade den statliga samepolitiken.
Wallmark ansåg att de traditionella sameidrotterna,
exempelvis lassokastningen, var särskilt betydelsefulla eftersom de kunde få den samiska ungdomen
att anknyta till den ”autentiska” samekulturen i takt
med att rennäringen sysselsatte allt färre samer.
Wallmarks engagemang för samisk idrott utgör
ett exempel på att även idrottsliga representationer utanför de samiska leden var bidragande i den
samiska idrottsrörelsens uppkomst.
Diskussion
Ett intryck efter den översiktliga genomgången är
att det tycks ha varit svårt att förankra idrottens
betydelse inom den samiska etnopolitiska mobiliseringen som blivit allt mer dynamisk på senare tid.
En möjlig slutsats är att den samiska idrottsrörelsen
periodvis haft ett svagt nätverk, till skillnad från
motsvarigheten i Norge som är yngre men desto mer
offensiv. I Sverige har emellertid inte bidragen från
Sametingets kulturråd räckt till för att bedriva ett
systematiskt idrottsarbete, och trots återkommande
uppvaktningar hos Riksidrottsförbundet har det
faktum att rörelsen endast är öppen för samer gjort
att något stöd inte kommit därifrån.
27
Poster
Vad kommuniceras? En studie om den
kommunikativa kultur (diskurs) som pågar
innanför väggarna i idrottshallen.
Sara Ridderlund, licentiand, GIH Stockholm
ABSTRACT
Introduktion
Min licentiatuppsatts kommer att handla om den
kommunikativa kultur jag som idrottslärare ställs
inför varje dag i idrottshallen. Vad är det egentligen
som sägs och till vem eller vilka? Hur ser kommunikationen ut på gruppnivå i idrottsklassrummet och
hur ser den individuella kommunikationen lärare-elev ut?
Bakgrund
Vad säger läroplanen, vad är vårt uppdrag som lärare
vad det gäller kommunikation? I den nuvarande
läroplanen för gymnasieskolan (Gy11) står det att
skolan ska utveckla elevernas kommunikativa och
sociala kompetens. Enligt läroplanen ska läraren
organisera undervisningen och arbetet så att eleverna
får stöd i sitt språk- och sin kommunikationsutveckling. Läraren ska också ge eleverna löpande information kring elevens framgångar och utvecklingsbehov
i studierna (Skolverket 2011).
Tidigare forskning
Redelius, Quennerstedt, och Öhman (2015) har
gjort en studie där de studerat hur mål för lektioner
kommuniceras i praktiken. Studien visar en stor
variation när det gäller tydlighet i kunskapsmål och
en slående brist på tydlighet när det gäller att kommunicera ut lärandemålen och vad studenter faktiskt
ska lära sig i Idrott och Hälsa. Avslutningsvis skriver
Redelius, mfl. (2015) att resultaten visar vikten av att
kommunicera mål med undervisningen till eleverna
om eleverna ska uppfatta Idrott och Hälsa som ett
ämne för lärande.
Syfte
Syftet med min studie är att synliggöra den kommunikationsdiskurs som råder i idrottshallen
utifrån ett lärarperspektiv. Vad kommuniceras på
28
gruppnivå i idrottsundervisningen i idrott och hälsa
på gymnasiet? Vad kommuniceras i den individuella
återkopplingen från lärare till elev?
Teoretisk ram
Jag kommer använda diskursanalys som teori och
metod för forskning för att se vilka diskurser som
finns och som dominerar i kommunikationen
lärare-elev i idrottsundervisningen. Denna studie
kommer att utgå från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, ett perspektiv som menar att alla
människor lär sig hela tiden i alla sociala sammanhang.
Metod
Jag ska videofilma undervisning i idrott och hälsa på
gymnasiet med fokus på den verbala kommunikationen mellan lärare och elev. Jag hade sedan tänkt göra
intervjuer med idrottslärare där dessa själva får se
sekvenser av materialet.
Avslutningsvis
Jag blev antagen till forskarskolan vid GIH Ht2014.
Jag forskar halvtid och arbetar halvtid som Idrottlärare på en gymnasieskola i Stockholm. Jag är under
2015-2016 föräldraledig och planerar att bli klar med
min licentiatuppsatts 2019.
Referenser
Redeluis, K. Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2015)
Communicating aims and learning goals in
physical education: part of a subject for learning?
Sport, Education and Society.
Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Västerås: Edita.
Poster
”Att kunna hälsa”
Sabina Vesterlund, licentiand inom forskarskolan idrott och hälsas didaktik (FIHD), GIH
ABSTRACT
Introduktion
Undervisningspraktiken i skolämnet idrott och hälsa
bygger ofta på ett ämnesinnehåll relaterat till hälsa
genom idén att aktiviteterna ska erbjuda en hög,
fysisk aktivitetsnivå. Eleverna tränar och lär sig om
goda vanor gällande träning och kost. Beskrivningen
symboliserar ett medicinskt och moraliskt normativt
hälsoperspektiv. Det benämns patogent. Det är
ovanligare med aktiviteter som stimulerar sociala
relationer relaterade till friluftsliv eller diskussioner
om normer, ett salutogent perspektiv. Ungdomar bör
inte lämna skolan med enbart kunskap om hur de
bäst sköter sin fysiska hälsa utan också med kunskap
om hur dessa hälsoråd har uppkommit och på vilka
premisser. Det finns en fara i att förstå skolämnen
och dess vetenskaper som naturligt goda. Om ett
ämnes konflikter synliggörs, demokratiseras ämnet.
Min studie handlar om utformande av undervisning
i ämnesinnehållet hälsa för att möjliggöra en känsla
av sammanhang (KASAM), begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i relation till fysiska
aktiviteter och begreppet hälsa. När eleverna i åk 9
lämnar grundskolan ska de enligt kursplanen i idrott
och hälsa vara kunniga i att samtala om upplevelser
av fysiska aktiviteter och med underbyggda resonemang kunna värdera hur aktiviteterna påverkar
hälsan och den fysiska förmågan. Vad det innebär
att kunna hälsa, är svårdefinierat för lärare i idrott
och hälsa. Jag vill genom min studie bidra med en
vetenskaplig grund för samtal om ”att kunna hälsa”
Syfte & teoretisk ram
Studiens syfte är att problematisera hur undervisning inom ämnesinnehållet hälsa kan utformas för
att utveckla elevers kunnande i och om respektive
det salutogena och patogena hälsoperspektivets konsekvenser för upplevd hälsa. Metoden är Learning
study (LS), en form av didaktisk, deduktiv aktionsforskning som genomförs i tre steg med samma
elever
1) förtest av intentionellt lärandeobjekt
2) iscensatt lärandeobjekt
3) eftertest av lärandeobjektet.
Den teoretiska utgångspunkten i LS är variationsteori och har sitt ursprung i fenomenografi samt
fenomenologi. Variationsteori bygger på kontrastering. Det betyder att, för att urskilja något behöver
vi samtidigt uppfatta vad det inte är. Det som är
svårt att urskilja i lärandeobjektet och därmed
utgör ett hinder för lärande är en kritisk aspekt. De
kritiska aspekterna diskuteras kollegialt för att forma
undervisning med målet att göra aspekterna synliga
och därmed begripliga och hanterbara. Elevernas
kvalitativt olika sätt att erfara lärandeobjektet, i
form av variationsmönster, kategoriseras genom en
fenomenografisk analys.
Frågeställningar
• Hur utformas ett lärandeobjekt med rörelse
som utgångspunkt, där både ett salutogent och
ett patogent perspektiv på hälsa synliggörs och
kan jämföras och relateras till olika individers
upplevda hälsa?
• Vad är kritiskt för elevers lärande av lärandeobjektet?
Resultat/diskussion
Studiens resultat kommer att visa om och hur
elevernas förmåga/ kunnande har förändrats i
relation till lärandeobjektet, genom hur de mönster
av variation som skapats har erfarits av eleverna.
Intentionen är att studiens bidrag till pedagogisk
forskning kommer att kunna problematisera vad som
är kritiskt för undervisning och elevers lärande inom
lärandeobjektet; ”patogena och salutogena hälsoperspektivs konsekvenser för upplevd hälsa”.
Jag har under våren 2015 genomfört en Learning
study i lärandeobjektet cellandning, tillsammans
med fyra NO-lärare inom ramen för en metodkurs
i Learning Study vid Stockholms universitet.
En slutsats i den studien var att det är viktigt att
formulera förtest, iscensatt lärandeobjekt och
eftertest så precist, att det är möjligt att urskilja
elevers meningsskapande av lärandeobjektet i deras
talade språk och handlingar för att utveckla det
intentionella lärandet. Under hösten planerar jag
att genomföra en pilotstudie med samma lärandeobjekt, cellandning, för att ytterligare fördjupa mig i
metodens hantverk. Datainsamlingen i min riktiga
studie är planerad till våren 2016. Licentiatuppsatsen
ska vara klar i oktober 2018.
29
Poster
”Kan du stå på händer?” – Elevers syn på betyg och
bedömning i Idrott och hälsa
Madeleine Wiker, doktorand, Karlstads universitet
Christian Augustsson, universitetslektor, Karlstads universitet
Annica Löfdahl, professor, Karlstads universitet
Maria Busk Madland, universitetsadjunkt, Karlstads universitet
ABSTRACT
Introduktion
Ur både ett nationellt och ett internationellt forskningsperspektiv finns det betydande kunskapsluckor
när det gäller ungas röster angående skolämnet
idrott och hälsa [IH]. Betygssystemet som trädde i
kraft 2011, hade enligt Skolverket som avsikt att bli
mer rättvist. Men sällan har ett betygssystem blivit
så kritiserat av elever i dagspress och sociala medier.
Eleverna menar att kraven är för höga och betygen
är orättvisa samt att det har blivit svårare att förstå
vad de ska lära sig, vilket kan leda till motivationsbrist.
Syfte & teoretisk ram
Syftet med detta projekt är att bidra med kunskap
om och förståelse för vad elever i årskurs 9 i ämnet
IH, gemensamt skapar för kunskap om bedömning,
betyg och specifikt den nuvarande betygsskalan.
För att besvara syftet har följande forskningsfråga
varit central i forskningsprocessen: Hur samtalar
elever om nuvarande betygssystem i IH? Studiens
teoretiska grund utgörs av social representationsteori. Teorin används som ett redskap för att göra det
möjligt att beskriva och djupare analysera skapandet
av gemensam kunskap.
Metod
Det empiriska materialet består av intervjudata från
11 fokusgruppsintervjuer med 62 elever i årskurs 9
(26 pojkar och 36 flickor deltog från 8 olika skolor
i Mellansverige). Metoden ger utrymme för ett
30
mångsidigt yttrande av gemensamma kunskaper och
är tillämplig för att komma den vardagliga verkligheten så nära som möjligt.
Resultat
Eleverna ger uttryck för att betygssystemet i IH är
bristande och orättvist gällande bedömning, och är
det betyg som eleverna är mest missnöjda med bland
alla ämnen. En gemensam kunskap som framkom
i resultatet var att eleverna uttryckte en önskan om
fler betyg i IH, istället för enbart ett.
Diskussion
Eleverna beskriver att de måste inneha vissa
förmågor innan de kommer till idrottsundervisningen, och då menar de att det inte blir en rättvis
bedömning utifrån ett progressionsperspektiv,
eftersom det inte ges tid till att öva. Resultaten
visar vidare att eleverna förankrar bra betyg kopplat
till talang och de rätta förmågorna i IH. Eleverna
jämför IH med ämnena NO och SO och menar att
det finns likheter med IH, där det inryms flera olika
kunskapsområden. Därmed betonas vikten av att
ha flera betyg även i IH. Kan fler betyg skapa större
likvärdighet och en mer rättvis betygsättning, och
kan detta framförallt bidra till att öka elevers rörelseglädje? Med stöd i våra resultat synliggörs betygssystemets orättvisor, där eleverna ger uttryck för att
betygssystemet i IH är bristfälligt, och att betyget i
IH är det betyg som eleverna är mest missnöjda med
bland alla ämnen.
31
Karta över Linnéuniversitetet
Tru
m
me
nvä
gen
m
Brygghuset
09
L
Amfium
7
11
Alpha
C
15
3
Forskaren
Besök
Vidéum
5
D
6
B
29
ft
08
Pelarplatsen
4
7
F1
Taxi A
Georg Lückligs väg
Studentstigen
H
1
4
K
K
Stallvägen
avgift
11
M
1
3
N
8
Gods B
12
vä
Tuvanäs
gen
r
n
Stallväge
Studentbostäder
Universitetet
V
Studentbostäder
Slottsstaden
32
13
P
14
Studentbostäder
Stubor
19
dan
32
37
Stallvägen
Tufvan
4
2
Taxi B
Gods A
G
10
UB 2
Universitetsplatsen
06
Slottsparkering
23
07
Slottsallén
Vejdes plats
04
tillstånd
Kapellet
J
Bravo
Teleborgs slott
18
S
Studentbostäder
CampusHem