Verksamhetsberättelse 2014

2014
Verksamhetsberättelse
INNEHÅLL
DAGORDNING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Dagordning
3
Styrelseberättelse
4
Ordförande har ordet
5
Simkunnighet
Medley
Dagordning vid Helsingborgs Simsällskaps årsmöte 23 april 2015,
klockan 19.00, Filbornaskolans aula.
1.
Mötets öppnande.
2.
Fastställande av röstlängd för mötet.
3.
Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande.
7
4.
Fastställande av dagordning.
9
5.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
6.
Val av två protokolljusterare och rösträknare.
7.
a) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
b) Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och Tävlingsverksamheten
10
Masters
22
Vuxenverksamheten
24
resultaträkning).
Utbildning
25
Tävlingskommitén
8.
Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
9.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
26
10.
Fastställande av medlemsavgifter för medlemsåret 2016.
Ordförande 1907 - 2014
28
11.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Klubbrekord
30
12.
Val av
a.
Ordförande för en tid av ett år. Avgående Håkan Persson.
Klubbdirektören har ordet
32 b.
Styrelseledamöter för en tid av två år.
Filborna Arena AB har ordet
33 Avgående Annika Dolk, Barbro Olsson, Jörgen Hallberg
Ekonomi
34
c.
Avgående Lars Starck och Max Ballin.
d.
Avgående Susanne Brokop, Mats Åberg, Jens Hallbäck, Marie Sjöberg.
Två revisorer för en tid av ett år.
Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
13.Utmärkelser.
14.
Övriga frågor.
15.
Årsmötets avslutning.
Efter årsmötet samlas styrelsen för konstituerande sammanträde.
2
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
3
STYRELSEBERÄTTELSE
Styrelsen för Helsingborgs Simsällskap får härmed avge sin berättelse
över verksamhet och förvaltning under verksamhetsåret 2014.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande
Håkan Persson
Vice ordförande
Annika Dolk
Kassör
Alice Wallhoff
Sekreterare
Jörgen Hallberg
Ledamot
Barbro Olsson
Ledamot
Claes Thorell
Ledamot
Charlotte Hesslevik
Ledamot
Christian Persson
Ledamot
Henrik Sjöholm
Styrelsemöten:
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 st protokollförda möten.
Revisorer har under verksamhetsåret varit:
Lars Starck
Max Ballin
Valberedning har utgjorts av:
Susanne Brokop, Marie Sjöberg, Mats Åberg och Jens Hallbäck
Medlemsantalet 2014:
Antalet medlemmar är 5 729 varav 2 929 kvinnliga och 2 800 manliga.
Medlemsavgifter:
Enskild medlem senior 250 kr/år - under 18 år 200 kr/år
Familjemedlem 400 kr/år
Styrelsen
4
ORDFÖRANDE HAR ORDET
Det är dags att summera ännu ett framgångsrikt år 2014 för Helsingborgs Simsällskap. Det är glädjande att vi ännu en gång har infriat ambitionerna i våra strategier och visioner att vara topp-tre i nationella mästerskap
för ungdomar, juniorer och seniorer. Vi har också haft representation i landslagssammanhang och vid internationella tävlingar, som också är en del
av våra strategiska mål. Även i tävlingar på distriktsnivå har det varit stora
framgångar. Grattis till alla simmare, tränare och ledare.
Tillströmningen av deltagare i babysim och simskola är fortsatt god, vilket
skapar bra förutsättningar för framtida succéer.
Tävlingar som genomförts i HS regi, Öresund Open Water Swim, Sum-Sim,
Öresund meeting etc har fått stor uppmärksamhet tack vare massor
av ideella krafter som bidragit till succéerna. Stort tack till alla i funktionärsstaben, för väl genomförda arrangemang.
Satsningen på ledarskapsutveckling har startats upp och kommer
att fortgå även under innevarande år. Succesivt kommer hela personalen
att få ta del av programmet, med det kommer vi att få en mera delegerad
organisation. Jättetack till hela personalen för stort engagemang, ambitiöst
genomfört arbete under året.
Det helägda dotterbolaget, Filborna Arena AB, har fortsatt att utvecklas på ett positivt sätt. Både i antalet medlemmar som använder
anläggningen och utvecklingen av gym och simhallar i form av underhåll
och kontinuerliga förbättringar. Vi har även under 2014 haft styrelserepresentation i arenabolaget i enlighet med ägardirektiven, som uppdaterats
under året i samarbete mellan Helsingborgs Simsällskap och Filborna Arena
AB.
Styrelsearbetet har varit mycket fokuserat på stabil ekonomisk utveckling för att skapa förutsättningar för en förening i utveckling med tillväxt och fortsatt god medlemstillströmning och fortsatta sim framgångar.
Vi kommer under året att uppdatera den strategiska planen, inklusive
visioner för framtiden, som kommer att vara rullande över kommande
fyraårsperiod, för att lättare kunna hantera de förändringar i omvärlden
som ligger utanför HS kontroll. Om uppdateringar av strategin görs årligen
så kan även korrigeringar göras där det anses nödvändigt. Det blir också
administrativt enklare att hålla strategin levande.
Slutligen ett stort tack till mina kollegor i styrelsen för bra uppslutning
och intressanta diskussioner. Vi beklagar att Claes Thorell tyvärr avlidit under
året. Vi kommer att sakna hans engagemang och humor.
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Håkan Persson
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
5
SIMKUNNIGHET
Babysim/Minisim
Under året har vi haft fyra perioder med undervisning för barn mellan
3 mån och 1 år samt två perioder för barn mellan 1 – 4 år. Antalet barn som
deltagit i verksamheten var under våren 620 och ökade på hösten till cirka
680. Detta var en ökning från föregående år med knappt 60 samt 100 fler
deltagare per termin. Vi har grupper varje dag i veckan förutom torsdagar
på Filbornabadet samt på lördagar i varmvattenbassängen i Ramlösa.
I slutet av vårterminen erbjöd vi en intensivkurs, dvs under en fyraveckors
period gick man och simmade vid 8 tillfällen. Det var 30 deltagare på
denna kurs vilket var färre än tidigare år. Under sommar och juluppehåll har
vi haft ”drop-in tider ” för våra kursdeltagare i multibassängen på Filbornabadet. Under året har ca 12 instruktörer varit verksamma.
KIV/simskola
Vi har under året haft den stora glädjen att kunna erbjuda simskola
till drygt 1 900 barn per termin. Arbetet med att utveckla simskolan pågår
fortlöpande. Cirka 75 instruktörer har varit aktiva i undervisningen som
bedrivits på Filbornabadet samt Simhallsbadet. Intensivsimskola har genomförts i slutet av terminerna. Det var ca 80 barn som deltog varje termin.
Under dagtid har vi haft undervisning för drygt 200 förskolebarn. Denna
undervisning har varit förlagd till Filbornabadet och Simhallsbadet.
Sommarsimskolan 2014
Årets sommarsimskola var indelat i tre perioder. Vi hade 680 deltagare totalt under alla tre perioder. Den första perioden av simskolan var på
Filbornabadet och de två övriga på Råå. De som gick simmärkestagning genomförde hopp- och dykmomenten på Citadellbadet i Landskrona.
Sommarsimskolan avslutades traditionsenligt med promovering där ca 50
barn deltog.
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
7
MEDLEY
Camp
Medley
Under året har vi genomfört camp på sportlov, påsklov, sommarlov
samt höstlovet. Under februarilovet var det drygt 106 barn som testade simhopp på förmiddagarna för att sedan plocka fram dansskorna på eftermiddagen. På påsklovet var det 73 barn som testade spela innebandy
med FC Helsingborg. På förmiddagarna fick de förkovra sig i livräddning.
När sommaren kom var det dags för Filborna Day Camp. Även
detta år erbjöd vi olika teman de olika veckorna. Basaktiviteter var simning,
klättring orientering samt fotboll. Första perioden erbjöd vi kampsport. Deltagarna fick tillfälle att prova på karate, thaiboxning samt brottning. Under
den första perioden erbjöds även våra tävlingssimmare i A6/T6, A5/T5 samt
A4/T4 att delta. De fick träna simning på förmiddagarna och på eftermiddagarna fick de möjlighet att testa de olika kampsporterna. De fick även
chans att vid ett tillfälle träna tillsammans med några av våra mästerskapssimmare. Andra perioden var det racketsport, med tennis, bordtennis samt
badminton och sedan avslutades det med en vecka där det var akrobatik
som var huvudtemat. Brottning, friidrott samt rytmisk gymnastik var de idrotter som man fick utöva. Sista dagen på varje period var det sjöscouterna
som var på besök och förmedla de kunskaper som behövs när man är på
vattnet och inte i det.
På höstlovet plockades bollen fram igen. Ca 107 barn testade Kids
Volley och i bassängen erbjöds möjlighet att visa sina konstsimstalanger.
Medleyverksamheten riktar sig till barn som klarat Guldhajens krav
från simskolan och som vill gå vidare och förbättra sin simning i de olika simsätten. Medley är uppdelat i följande steg; Vithaj, Vithaj-Delfin, M1, M2, M3,
Medley Äldre (födda 2003 och tidigare) och Medleyplus.
Skolsim
Hösten 2014 tog Helsingborgs Simsällskap över simundervisningen för
skolor. Tidigare har det legat under Filbornabadet och Margaretha Landin
har varit ansvarig för detta. Vi tackar Margaretha för alla år som hon har
jobbat för att simkunnigheten i Helsingborgs kommun. Undervisningen
kommer att närma sig de metoder som vi använder i vår andra simskola.
Ledargalan
Under året deltog ca 485 barn per termin (16 veckor) i verksamhetens
följande grupper:
Vithaj/Vithaj-delfin & M1 (en träning i veckan)
M2 (en till två träningar i veckan)
M3 (två träningar i veckan)
MÄ (en till två träningar i veckan)
M+ (två-tre träningar i veckan)
35 grupper
12 grupper
5 grupper
18 grupper
5 grupper
För deltagarna i medley så introduceras interntävlingen HS Medaljjakt, som
arrangeras fyra tillfällen per år. För att delta i HS Medaljjakt så skall barnen
ha klarat av att simma under en uppsatt kvaltid.
Stjärnskottet är en tävling där man får simma 25m valfritt. Tävlingen
riktar sig till barn från simskolans hajar (bronshaj/guldhaj), från delfingrupperna lila och rosa, samt vithajen/vithaj-delfin och M1 från medleyskolan.
Det är barnens första tävling, helt utan prestation. Barnen får simma hur de
vill, starta hur de vill och alla är de vinnare! Alla deltagare får en medalj,
glass och en liten present. Tävlingen arrangerades två gånger under året
och lockade ca 160 barn per gång.
Intensivkursen för medleysimmarna lockade 60 barn. Intensivkursen
var under tre veckor när den ordinarie medleyskolan för terminen har slutat
i maj. Den avslutades med en simtävling, där alla barnen fick en medalj.
Ansvarig för medleyverksamheten under året var Sverker Maltesjö.
2014 hade vi vår mycket uppskattade ledargala på Restaurang Linnéaträdgården. I denna mysiga miljö firade vi alla våra ledare i verksamheten. Cirka 90 person deltog och Trumslagarna stod för underhållningen.
Det är alltid lika kul att möta alla fantastiska ledare i en annan miljö
och inte bara i den vanliga HS stassen. Priser delades ut till ledare i olika kategorier (baby/minisim, simskola, medley, tävlings- samt vuxenverksamhet).
8
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
9
TÄVLINGSVERKSAMHETEN
Nu är det dags att sammanfatta simmaråret 2014. Åter igen blev det
ett framgångsrikt år. Tittar man på HS prestationer på de 6 nationella mästerskapen för ungdomar, juniorer och seniorer är statistiken imponerande.
Vi vann klubbstriden på JSM i Borås (50m) och blev tvåa på JSM i Stockholm
(25m). På SM blev vi tvåa i klubbstriden i Borås (50m) och tvåa i Stockholm
(25m). Vi blev tvåa på både svenska ungdomsmästerskapen i Malmö (50m)
och i Helsingborg (25m). Att vara topp tre på de sex mästerskapen under
året är bevis för vår fantastiska bredd!
Medaljskörden på mästerskapen blev 71 medaljer, fördelade på 30 guld,
23 silver och 18 brons. Även våra allra yngsta simmare var framgångsrika
under 2014. Det blev vinst för tionde året i rad på Seriesimmet. Till Simiaden-finalen hade drygt 50 HS:are kvalificerat sig. Våra simmare har under
året deltagit i de populära inbjudningstävlingarna i Esbjerg och Berlin med
stor framgång
VM 3-7 december, Doha, Quatar
På detta VM i kortbana hade vi Louise Hansson med. Bäst gick det i
lagkappen över 4x100 m medley där Louise simmade frisimssträckan. Laget
slutade på en 4:e plats. Louise simmade även 4x200 m frisim där Sverige
blev 7:a. Individuellt simmade Louise också 100 medley och 200 medley.
NJM 12-14 december, Väsby
På årets sista mästerskap hade Max Troell kvalificerat sig. Max simmade 100, 200 och 400 m frisim. Han deltog även i lagkapp.
Landslagsuppdrag
EJM 9-13 juli, Dotrecht, Holland
På detta mästerskap hade vi tre representanter med. Sophie Hansson, Matilda Weiler och vår tränare Sverker Maltesjö. Bäst lyckades Sophie
Hansson som tog en bronsmedalj på 50 meter bröstsim. Hon var även i final
på 100 bröstsim. Matilda simmade 100 frisim och lagkapp. Sverker jobbade
hårt och tog tider och hejade fram våra tjejer.
EM 18-24 augusti, Berlin, Tyskland
Årets stora mästerkap på seniornivå var EM i Berlin. Där hade vi två
aktiva och en tränare på plats. Louise Hansson och Gustav Åberg-Lejdström,
samt tränaren Jonas Lundström. Bäst lyckades Louise som kom hem med
inte mindre än tre medaljer! Hon var med och simmade hem guldet till
Sverige i lagkappen över 4x100 m frisim! Sen blev det ett fint silver i lagkappen över 4x200 m frisim. Den tredje medaljen kom på 4x100 m medley, där
Louise var en del av laget i försöken, som i finalen knep en 2:a plats.
Individuellt simmade Louise tre semifinaler på 100 m fjärilsim, 200 m medley
och 200 m frisim. Gustav simmade 50, 100, 200 m frisim och deltog i lagkapperna över 4x100 m frisim och 4x200 m frisim.
Ungdoms-OS 16-20 augusti, Nanjing, Kina
I detta häftiga evenemang hade vi Sophie Hansson med från HS.
Sophie lyckades bäst på 50 bröstsim där hon slutade på en fina 5:e plats i
finalen. Hon simmade även 100 bröstsim och lagkapp.
10
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Foto: Joel Marklund, Bildbyrån
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
11
Svenska Ungdomsmästerskapen (50:a) 26-29 juni, Malmö
Svenska Ungdomsmästerskapen (25:a) 5-7 december, Helsingborg
Till årets Svenska ungdomsmästerskap utomhus var 27 simmare individuellt kvalificerade. Vi tog 12 medaljer (4 guld, 3 silver, 5 brons) och blev
tvåa i klubbstriden.
Sophie Hansson gjorde ett fint lopp på 200 medley och vann guld.
Att bröstsimmet är snabbt visste vi men de andra simsätten har också utvecklats starkt. På 100 m bröstsim blev det en fantastisk fight mellan Mari-Louise Tran och Sophie från start till mål. Vid 50 m skiljde det fyra hundradelar mellan tjejerna och i mål var det endast 1 hundradels skillnad. En
riktigt härlig fight som Mari-Louise gick segrande ur. Sophie kämpade sig
även till ett silver på 200 m bröstsim. Johanna Palmkvist visade bättre och
bättre form efterhand på mästerskapet. När tävlingen var slut hade hon
tagit 3 brons-medaljer på distanserna 200, 800 och 1500 m frisim. Joel Knutsson visade stabil bröstsimsform och tog en bronsmedalj på 200 bröst.
Att lagkapper är spännande och höjer stämningen visade verkligen
yngsta flicklagkappens tjejer på 4x200 m frisim. I denna lagkapp blev det en
härlig duell mellan HS-laget och Mölndal från den första till den sista metern.
HS gick segrande ur denna duell och vann guld. I laget simmade Johanna
Palmkvist, Johanna Söderberg, Ebba Hallbäck och Moa Holmkvist. Samma
fight mellan Mölndalslaget och HS-laget blev det även på 4x100 m frisim.
Här blev det ett silver för HS-laget som bestod av Moa Holmkvist, Johanna
Söderberg, Moa Williamsson och Johanna Palmkvist. En rafflande duell blev
det även på äldsta tjejernas lagkapp på 4x100 m medley. I denna lagkapp
var det Kalmar som HS-laget kämpade mot. HS tog guld och i laget simmade Lina Rosvall, Mari-Louise Tran, Sophie Hansson och Matilda Weiler.
Samma tjejer var också med och simmade till sig en bronsmedalj på 4x100
m frisim
Det blev en stor trupp även till årets Svenska ungdomsmästerskap inomhus. Vi fick med 23 simmare till de individuella loppen och 3 lagsimmare.
Truppen tog 6 medaljer (3 guld, 3 silver). I klubbstriden simmade vi till oss en
fin 2:a plats efter Jönköpings Simsällskap. Detta var faktiskt den 20:e gången i rad som vi blev topp-3 på Sum-Sim inomhus och utomhus. Att tävla på
hemmaplan är alltid något speciellt. Även denna gång hjälpte den fina
stämningen på Filborna Arena till med att lyft fram simmarna.
Tävlingen startar upp med 4 lagkapper på fredag kvällen. Redan i
den första grenen, 4x100 m frisim, visade HS tjejer i den äldsta klassen att
formen var på toppen. Trots att de låg 5 sekunder efter Jönköping från
Region lyckades de knipa första platsen. I detta lag simmade Sophie Hansson, Matilda Weiler, Johanna Söderberg och Johanna Palmkvist. Sophie
Hansson fortsatte att visa utveckling på alla simsätten och vann 200 medley.
På 100 bröstsim simmade hon riktigt fort och satte ett nytt Sum-Sim rekord
med tiden 1.07.34. Sophie tog även ett silver på 400 m medley. Olle Williamsson gjorde en tuff satsning på 200 medley vilket höll hela vägen. Olle
simmade in på en fin 2:a plats. HS största överraskning var Daniella Horvath
som sänkte sig med 2 sekunder från Regionsfinalen och tog en silvermedalj
på 100 bröstsim.
Förutom de ovanstående medaljörerna hade vi 12 placeringar mellan en 4:e och en 6:e placering. Dessa simmare var Matilda Weiler, Johanna
Palmkvist, Alicia Lundberg, Olle Williamsson, Julia Stenhård, Ebba Hallbäck,
Gustav Persson och Dante Vollmer.
Danish Open 2014
Under Danish Open som gick i Bellahöj svömmestadion i Köpenhamn
den 27 till 30 mars fanns sex HS simmare på plats, Louise Hansson, Fabian
Steen och Mari Louise Tran, Joel Knutsson, Sophie Hansson och Viktor Kertes.
De tre sistnämnda var uttagna och representerade Skånesim.
Louise Hansson har för vana att simma fort när det gäller och gjorde så
även här, hon stod för 2 nya klubbrekord och ett mästerskapsrekord under
tävlingen.
12
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
13
SM/JSM (50:a) juli 2014, Borås
Svenska mästerskapen och svenska juniormästerskapen i simning avgjordes under SM-veckan i Borås tillsammans med 39 andra idrotter. Under
varje förmiddag avgjordes JSM i en direktfinal. De simmare som simmade så
pass fort att de var topp 16 (A- och B-final) totalt bland juniorer och seniorer,
kvalificerade sig vidare till kvällens SM-final. Som föregående år avgjordes
JSM lagkapperna under morgonen och seniorlagkapperna i direktfinal på
kvällen. Totalt kom HS på en första plats i poängstriden i JSM och tvåa i SM
poängstriden efter Neptun. Det simmades in 14 medaljer på JSM (9 guld, 2
silver och 3 brons) och 11 medaljer på SM (3 guld, 5 silver och 3 brons).
SM/JSM i Borås dag 1.
Under JSM tävlingarna första dag så blev det två guld till HS! Det
första guldet tog Louise Hansson på 200 frisim, det andra guldet kom på damernas lagkapp över 4x100 frisim. Där simmade Louise sin tredje sträcka på
snabba 54.46! I laget simmade också Sofie Sjöberg, Nike Kruners och Agnes
Idoffsson. Joel Knutsson simmade till sig en fjärde plats på 200 fjärilsim.
Under kvällens SM finaler ordnade Gustav Åberg-Lejdström nytt
klubbrekordet på 100 frisim. Han slutade 5:a och det nya rekordet lyder på
50.96. Louise Hansson stod för en stabil insats på 200 frisim där tog brons. På
herrarnas 1500 frisim så satte Simon Plato nytt pers med 15 sekunder och slutade på en 4:e plats. Anton Faberling ville inte vara sämre, han slog till med
20 sekunders pers på samma distans, och det räckte till en 5:e plats på JSM
och en 8:e plats på SM. På lagkapten över 4x100 frisim damer slutade HS på
en 5:e plats. I laget simmade: Klara Andersson, Nike Kruners, Louise Hansson
och My Fridell.
SM/JSM i Borås dag 2.
Dag 2 av JSM i Borås så blev det 2 guld och 1 brons! Bronset kom
på grabbarnas 4x200 frisim. I laget simmade Viktor Kertes, Max Troell, Fredrik Olofsson och Emil Möller. Louise Hansson tog 2 guld: det första på 200
ryggsim och det andra på 100 fjärilsim. Fabien Steen simmade bra på 50
fjäril där han slutade på en fjärde plats. HS nya simmerska Nike Kruners kom
på en sjätte plats på 100 fjäril. Mari Louise Tran kom femma på 50 bröstsim.
På herrarnas 400 medley slutade Max Troell också på en femteplats. Efrem
Ghirmai gjorde en snabb simning på 100 ryggsim där han kom sjua.
Kvällens finalpass bjöd på 3 nya medaljer, och det blev silver på
dessa. Louise Hansson fortsätter att simma bra och hon tog silver på 200
ryggsim. Silver blev det också för Louise på 100 fjärilsim. 14
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Kristian Kron gjorde ett bra lopp på 400 medley där simmade till sig en andra plats. I samma final slutade Max Troell 7:a. I finalen på 100 fjäril slutade
My Fridell på en 6:e plats. I den avslutande lagkappen över 4x200 frisim kom
grabbarnas lag på 4:e plats. Detta efter en rafflande duell om medaljerna.
I laget simmade: Gustav Å-L, Kristian Kron, Robbin Steen och Oskar Nordstrand.
SM/JSM i Borås dag 3.
Den tredje dagen bjöds återigen på fina simningar under JSM tävlingarna. Vårt lag på 4x100 medley herrar tog ett delat silver med Mölndal. I
laget simmade Efrem Ghirmai, Viktor Kertes, Filip Dolk och Max Troell. Damlaget på 4x200 frisim kom på en tredje plats. I laget simmade Nike Kruners,
Sofie Sjöberg, Louise Hansson och Agnes Idoffsson. Efrem Ghirmai simmade
50 rygg och slutade på en 6:e plats.
Under kvällens finaler på senior SM kom vårt första senior guld under
detta mästerskap! Gustav simmade ett väl disponerat lopp på 400 frisim
där han även slog nytt klubbrekord med tiden 3.56.80. I samma lopp kom
Simon Plato fyra och Oskar Nordstrand kom på en sjätte plats. Det kom
ytterligare en medalj på damernas lagkapp över 4x200 frisim och valören
blev brons. I laget simmade Louise Hansson, My Fridell, Nike Kruners och Agnes Idoffsson. Herrarnas lag på 4x100 medley slutade på en 6:e plats. I laget
simmade Kristian Kron, Viktor Kertes, Robbin Steen och Gustav Å-L.
SM/JSM i Borås dag 4.
2 guld, 1 silver och 1 brons! Det blev facit när det kom till medaljerna under dag 4 av JSM. Louise Hansson tog guld på 400 frisim. Louise
gjorde det som krävdes och genom en kontrollerad simning. Guld nummer
två kom på damernas 4x100 medley. I laget simmade Louise Hansson, Mari-Louise Tran, Nike Kruners och Sofie Sjöberg. Fabian Steen tog silver på 50
frisim och Mari-Louise Tran simmade till sig ett brons på 100 bröstsim. Anton
Faberling kom på en fin sjätteplats på 800 frisim.
Nya medaljer till HS under kvällens finaler! Louise Hansson vann
400 frisim. Kristian Kron simmade 200 ryggsim och slutade på en andra
plats. Simon Plato slog till med ett nytt pers och en silverpeng på herrarnas
800 frisim. HS lag 1 på damernas lagkapp över 4x100 medley tog en fin
bronsmedalj. I laget simmade Sandra Hafström, Mari-Louise Tran, My Fridell
och Louise Hansson. Gustav Å-L slutade på åttonde plats på 50 frisim.
Mari-Louise Tran blev 6:a i finalen på 100 bröstsim. My Fridell simmade
50 fjäril och slutade på en 7:e plats. Anton Faberling simmade in på 8:e
plats på 800 frisim.
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
15
SM/JSM i Borås dag 5.
Sista JSM dagen i Borås slutade med 3 guld och första plats i poängstriden!!! Dagens första guld kom på 100 frisim, där Louise bestämt och
kraftfullt simmade hem guldet. Hennes andra guld kom på 200 medley.
Tredje guldet kom i grabbarnas 4×100 frisim, där simmade Viktor Kertes,
Fabian Steen, Efrem Ghirmai och Max Troell. Andra laget gjorde en stark insats och kom på en fin sjunde plats. I laget simmade Fredrik Olofsson, Enzo
Schön, Emil Möller och Filip Dolk. På 200 medley herrar kom Max Troell på en
sjätte plats, Emil Möller kom sjua och Olle Williamsson hamnade på åttonde
plats. Alla tre gick vidare till final. 200 frisim herrar var Max Troell i vattnet igen
där han simmade till sig en sjätte placering och Fredrik Olofsson kom sjua.
Herrarnas 100 bröstsim kom Viktor Kertes på en sjätteplats.
Under SM simningarnas sista finalpass blev det ytterligare ett SM guld!
Guldet simmades hem av Louise Hansson på 200 medley! Övriga som var
i vattnet under kvällens finaler var, Gustav Åberg Lejdström på 200 frisim,
där han kom femma. Herrarnas avslutande lagkapp på 4×100 frisim kom HS
på en 6:e plats. I laget simmade Gustav Å-L, Fabian Steen, Max Troell och
Kristian Kron.
ISM BERLIN 2014
ISM Berlin 28 februari till den 2 mars, en av Europas största simtävlingar. Tävlande ifrån 25 länder, 250 klubbar och 7000 starter. Givetvis fanns
HS representerat med en stor trupp, totalt var vi 38 simmare blandat med
både ungdom, junior och seniorsimmare. En bra möjlighet att få känna på
och tävla mot internationell konkurrens. För att simmarna skulle få bästa
möjliga service under tävlingsdagarna fanns även HS coacherna Lolof,
Sverker, Elizabeth och Anders på plats. HS hade även 12 simmare som var
uttagna och representerade Skånesim under tävlingarna. Resultatmässigt
blev det ett bra lyft för HS simmarna, bäst lyckades Louise Hansson som slog
nytt personligt rekord som även var nytt klubbrekord, dessutom var tiden
under EM kvalet vilket betydde att hon blev klar för EM i Berlin.
16
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
SM/JSM Stockholm (25:a) 19-23 november, Stockholm
I mitten av november var det dags för alla mästerskapssimmare att
bekänna färg när de åkte upp till Stockholm för att simma Svenska mästerskapen för både juniorer och seniorer. Efter fem dagar intensivt tävlande så
slutade HS på andra plats på JSM och tredjeplats på SM i poängstriden.
Ett riktigt bra mästerskap med totalt 11 medaljer (1 guld, 4 silver, 6 brons) på
SM, 17 medaljer (10 guld, 6 silver, 1 brons) på JSM, en hel del klubbrekord
och massa personliga rekord.
Dag 1 SM/JSM
Louise Hansson slog till med nytt mästerskapsrekord på 200 m medley, 2.09.12 och knep två guld på samma distans, SM och JSM! Fabian
Steen fick till en pangsimning på 50 m fjärilsim och slog till med nytt personligt rekord och JSM-guld och nytt klubbrekord, som Fabian fick behålla i tre
minuter tills Jesper Björk hade simmat
Sophie Hansson ville inte vara sämre utan simmade till sig ett silver på
100 m bröstsim på JSM i en tuff och tät fight. Efter en fantastisk start av mästerskapet avslutade tjejerna Louise Hansson, Sophie Hansson, Nike Kruners
och Matilda Weiler dagen med silver på 4x50 m frisim på JSM. En bra första
dag med massa härliga insatser i bassängen som gav nya personliga.
Dag 2 SM/JSM
Louise Hansson fortsatte att simma snabbt och sprintade till sig ett
guld under förmiddagens JSM-final på 50 m fjärilsim, på kvällen fick en silver-peng på SM. Simon Plato var taggad och gjorde ett fantastiskt lopp
på 800 m frisim, vilket resulterade i en bronsmedalj på SM. Sophie Hansson
simmade in som trea på förmiddagsfinalen på 200 m bröstsim på JSM, och
loppet på kvällen sänkte hon sig och slog även till med en bronsmedalj på SM.
Tjejerna i JSM-lagen fortsatte sina fina simningar och levererade
även denna dag. Dagen till ära blev det guld på 4x200 m, i laget simmade
Nike Kruners, Louise Hansson, Sophie Hansson och Matilda Weiler. Killarna visade även de framfötterna genom att komma tvåa på 4x50 m frisim i en tät
fight i JSM-finalen. Laget bestod av Efrem Ghirmai, Max Troell, Viktor Kertes
och Fabian Steen. Ännu en bra dag med massa simningar som ledde till
personliga rekord.
Dag 3 SM/JSM
Louise Hansson fortsatte även denna dag att simma snabbt. Hon
sprintade till sig ett guld på förmiddagens JSM-final på 50 m frisim, och på
kvällen blev det en bronspeng på SM.
18
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Killarna kom tvåa på 4x50 m medley i en rafflande fight i JSM-finalen.
Efrem Ghirmai, Joel Falk Hansson, Fabian Steen och Enzo Schön simmade
i det laget. Under kvällens SM-finaler ersattes Enzo av Jesper Björk och de
simmade in på en sjunde plats med det nya klubbrekordet 1.40,05.
Tjejerna slog till med ett härlig första plats och nytt JSM-guld på 4x100
m frisim, i laget simmade Nike Kruners, Matilda Weiler, Sophie Hansson och
Louise Hansson.
Dag 4 SM/JSM
Sophie Hansson fick till en riktig fullträff och med det nya personliga
rekordet så blev det JSM-guld på 50m bröstsim. Hon kompletterades av
Louise Hansson, Nike Kruners och Matilda Weiler i medleylagkappen över
4x50 m och knep guldet i JSM-finalen. Louise Hansson fortsatte att dominera
bland juniorerna, under dag fyra vann hon 200 m frisim. Killarna Efrem Ghrimai, Max Troell, Enzo Schön och Fabian Steen, fortsätter att utvecklas och
tillsammans i lag är de nästintill oslagbara, den här gången blev det silver
på 4x100 m frisim på JSM.
Jesper Björk hade en lyckad kväll, först SM-silver på 200 m fjärilsim
och strax därefter SM- brons på 100 m ryggsim med det nya klubbrekordet
53.35. Sandra Hafström, vår ryggsimsdrottning, har levererat många fina
lopp under åren inom SM, även denna gång tog hon fram sin vinnarskalle och simmade till sig ett SM-silver på 200 m ryggsim. Simon Plato, som
verkligen träffat formtoppen under detta mästerskap, satte denna dag
ett fenomenalt personligt rekord, han slog sitt gamla rekord med hela 31
sekunder på 1500 m frisim, det räckte till ännu en SM-medalj, ett brons.
Dag 5 SM/JSM
Under sista mästerskapsdagen vispade Efrem Ghirmai runt, och slog
till med en silvermedalj på 50 m ryggsim på JSM. Tjejerna Louise Hansson,
Sophie Hansson, Nike Kruners och Matilda Weiler har under mästerskapet
simmat in massa medaljer i lagkapper, den sista för detta juniormästerskap
slutade med guld på 4x100 m medley.
Jesper Björk har visat att förutom att simma snabbt fjärilsim är han
en riktig fena på att simma ryggsim, nu blev det två nya klubbrekord, startsträckan i medleylaget, 52.92, och på 50 m ryggsim, 24.60, vilket resulterade i ett SM-silver. Med en snabb startsträcka i laget på 4x100 m medley
av Jesper så fortsatte killarna Joel Falk Hansson, Daniel Lundahl och Efrem
Ghirmai resan till ett brons på SM.
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
19
Simiadenfinal den 10-11 maj, Kristianstad
I denna tävling får de 24 snabbaste skånska simmarna i åldern 1013 vara med. I år var det hela 51 HS-simmare som individuellt kvalificerat
sig till final. Dessa simmare gjorde 142 individuella starter och 20 lagstarter.
Medaljskörden blev 27 medaljer (13 guld, 8 silver, 6 brons). De individuella
medaljörerna på denna tävling tog Daniella Horvath, Josefine Arvidsson,
Johan Alderbrink, Gustaf Hansson, Sara Kjellnäs, Daniel Fischer, Tyra Littorin
och William Lundblad.
Danish International Swim Cup den 10-12 maj, Esbjerg
Vattenfall Swim Cup är en jättestor tävling i Esbjerg, Danmark, där
försöken på morgonen går i olika bassänger och på kvällen träffas alla åldersgrupper i den stora simhallen för finalsimningar. På finalerna var det
god stämning med ljusshower och hög ”dunka-dunka” musik. Vi hade 29
simmare på plats som fick känna på den tuffa konkurrensen. Detta fixade
simmarna på ett strålande sätt och vi hade 42 medaljer med oss hem. Medaljörer på tävlingen var Daniel Fischer, Daniella Horvath, Josefine Arvidsson,
Jacob Söderberg, Oliver Stålbrand, Lukas Mirsch, Kajsa Gustavsson, Sara
Kjellnäs, Lisa Bengtsson, Johan Alderbrink, Moa Nilsson, Gustaf Hansson, Julise Llupa och Dante Vollmer.
Läger
I april var 18 simmare från A4 och T4 på läger i Jönköping.
I maj var 11 simmare från Mästerskapsgrupperna (Sten o Sverker)
på läger i Lloret de Mar, Spanien.
I maj var13 simmare från Mästerskapsgruppen (Jonas) på läger
på Mallorca, Spanien.
I maj var 16 simmare från A1 på läger på Malta.
I maj var 13 simmare från A2 på läger i Calella, Spanien.
I maj var 21 simmare från A3-T3 på läger i Örebro.
I maj var 13 simmare från T1- T2 på läger i Örebro.
I juni var 18 simmare från A5 och T5 på läger i Sjöbo.
I september var 13 simmare på läger i Calella, Spanien.
Allskånskans final den 17 december, Ystad
Nya Allskånskan med mixade lagkapper och ett kortare tävlingsprogram gör tävlingen roligare och mer fartfylld. Tävlingen avgörs även med
FINA poäng vilket tvingar simmarna till att simma fort på varje lopp.
Tävlingen i år blev precis som 2013 en jämn duell mellan SK Triton och HS Lag
1. I år var det SK Triton som gick segrande ur denna fight och fick 180 FINA
poäng mer än HS Lag 1. HS Lag 2 kämpade till sig en fin 4:e plats.
Seriesim
Lag 1 som simmade i division 1, vann serien 2013-2014, för tionde året
i rad. Serien vanns med hela 498 poäng före SK Triton. Efter två omgångar
2014-2015 leder Lag 1 med 276 poäng före SK Triton.
Lag 2 som simmade i division 2 kom på en 5:e plats säsongen 2013-2014,
vilket innebar att vi fick kvala. Laget tappade många poäng på sista omgången då 15-20 simmare var borta. Kvalet gick bra och vi vann detta med
34 poäng före S71 från Hässleholm. Efter halva serien 2014-2015 ligger lag 2
på en 3:e plats i division 2. Leder serien gör SK Poseidon med 55 poäng mer
än HS Lag 2.
20
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
21
MASTERS
Masters
Året var precis lika framgångsrikt som föregående år. Cirka tjugo
hjältar med varierande närvaro plågar sig mellan en till tre gånger i veckan. Tävlingarna är indelade i en åldersstruktur omfattande fem år för varje
klass. Förutom förkovran vid träningarna så har mer än hälften deltagit vid
olika tävlingsarrangemang.
Tävlingssäsongen inleds traditionsenligt med Öppna Skånska Mästerskapen i Lund. Sju motiverade deltagare ville prova formen. Annette
Fröberg vann 100 frisim. Kent Hamberg blev tvåa på 100 frisim, vann 50
bröst och blev åter tvåa på 50 frisim. Mats Örth vann 100 fjäril och 100
bröst. Lars Ericsson blev tvåa på 50 rygg, 50 frisim och vann 50 fjäril. Hans
Birgander vann 100 frisim och 50 rygg. Leif Gellberg vann 50 fjäril och Richard Nilsson var redan i toppform och vann 50 bröst, 50 frisim samt 50 fjäril.
Herrarna simmade lagkapper som aldrig förr och blev tvåa både i medley
och frisim.
Öppna Svenska Mästerskapen genomfördes i Sundsvall. Endast två
deltagare åkte så långt norrut. Kent Hamberg, föreningens gnet simmade
mest de längre distanserna såsom 800 frisim med en fin andra plats och
vann 200 frisim. För Mats Örth blev det en andra plats på 400 medley och
en tredje plats på 100 bröst. Det blev även placeringar utanför ”pallen”.
Några poäng samlades ihop till klubbtävlingen för bästa simklubb.
Nästa tävling med vårt deltagande var Danske Open Masters i
Gentofte och LÅNG bana. Inga perfekta förberedelser men kämpaglöden är det inget fel på. Tävlingsdebut för David Jaxmar som genomförde
800 frisim och belönades med en tredje placering. Annette Fröberg vann
200 medley, blev trea på 50 bröst och 50 frisim. Pia Möller simmade 50 fjäril
och var andra kvinna att nå målkaklet. Lars Ericsson vann 200 rygg och 50
fjäril och en andraplats på 50 rygg. Peter Engström simmade 50 rygg och
blev trea. Mats Örth vann 200 medley, blev tvåa på 100 frisim och trea på
50 fjäril. Lagkapper simmades med framgång och för första gången även
mixade lag.
Till Amager och Öppna Köpenhamns Masters åkte tio toppade
simmare för att sätta nya personliga rekord. Annette Fröberg blev femma
på 100 frisim, trea på 100 fjäril och vann 100 medley. Helena Åberg blev
två på 100 medley, vann 50 frisim och 50 fjäril. Pia Möller blev trea på 100
medley. I damernas lagkapp 4x50 medley och 4x50 frisim blev det i båda
grenarna en andra plats. Deltog gjorde även Anna Bjelm och Marie Sjöberg.
För herrarna blev resultaten enligt följande, Sebastiano Immé blev
trea på 100 frisim och 50 frisim. Mats Örth vann 100 rygg och simmade
även 100 fjäril och 100 medley. Medan vår äldste tävlande legendar Leif
Gellberg vann 100 medley och 50 fjäril, endast 82 år ung. I lagkapperna
för killarna blev det femte och åttonde placeringar. Ett mixat lag simmade
frisimslagkapp och blev nia. Deltog gjorde även David Jaxmar, Mats Möller, Hans Birgander, Lars Ericsson.
Tävlingssäsongen avslutades i Falkenberg med Öppna Masters SM
i långbana. Nu återstod endast fyra hjältar som fortfarande ville testa sin
förmåga. Kent Hamberg vann 1 5000 frisim, 100 frisim och blev tvåa på 50
frisim. Leif Gellberg vann 50 bröst, blev tvåa på 50 fjäril och trea på 100 fjäril. Lars Ericsson blev tvåa på 50 fjäril och Mats Örth blev trea på 100 frisim
och 100 fjäril.
Nu ser vi med tillförsikt framemot säsongen 2015. Framförallt ska det
bli fantastiskt kul att få Svenska Mästerskapen åter till Helsingborg 2016 och
vår nya fina tävlingsarena. Vi uppmanar alla HS:are att besöka tävlingen
första helgen i maj. Ni blir inte besvikna
Till Masters VM i Montreal, Canada åkte ett tjugotal svenska deltagare bland totalt åtta tusen simmare. En obeskrivlig tävling med deltagare
från hela världen. Äldste deltagare var närmare 100 år. Mats Örth simmade 100 frisim med en 45:e plats och 200 medley där han blev 22:a.
22
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
23
VUXENVERKSAMHETEN
UTBILDNING
Vuxensimskola
Utbildning 2014
Under året hade vi cirka 55 deltagare i vår vuxensimskola. Under
höstterminen fördes diskussioner om hur man kan utveckla verksamheten.
Planer finns att detta ska ske under kommande år.
Helsingborgs Simsällskap har under året haft ett antal tränare/instruktörer i
utbildning vid följande kurser/konferenser och tillfällen:
Vuxencrawl
Intresset för våra vuxencrawlkurser fortsätter att växa från termin till
termin. Just nu har vi 14 grupper igång; 7 nybörjargrupper, 5 fortsättningsgrupper, en vuxencrawlträning 1 och en vuxencrawlträning 2. Totalt innebär detta ca 165 personer i snitt per termin.I månadsskiftet maj - juni och
juli - augusti hade vi sommarkurser för nybörjare och fortsättningselever
med 30 elever totalt.
Plattformen – Idrottens barn- & ungdomsledarutb.
1/3-14
13 deltagare
Simlinjeassistent Gul15/3-14
6 deltagare
Plattformen – Idrottens barn- & ungdomsledarutb.
5/4-14
1 deltagare
Simlinjeassistent Blå7/8-14
1 deltagare
Simlinjeassistent Blå & Gul7/8-14
1 deltagare
18-19/10-14
Plattformen – Idrottens barn- & ungdomsledarutb.
3 deltagare
Licenskurs Babysimsinstruktör1-2/11-14
1 deltagare
Simlinjeassistent Gul & Blå27-30/10-14
2 deltagare
Simlinjeassistent Blå6-7/12-14
5 deltagare
Plattformen – Idrottens barn- & ungdomsledarutb.
29/11-14
1 deltagare
Management i simförening för barn o ungdomstränare
19-21/12-14
1 deltagare
Vi har dessutom haft representanter vid Svenska Simförbundets
Tränarkonferenser.
24
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
25
TÄVLINGSKOMMITTÉN
Årets två största händelser för tävlingskommittén var Öresund Meeting och Sum-Sim Riksfinal.Båda två är stora arrangemang som kräver
mycket förberedelser. Till 2014-års upplaga av Öresund Meeting mötte 876
simmare från 33 klubbar upp för att tävla under två intensiva dagar. Trots
att hela 3400 starter genomfördes flöt arrangemanget på perfekt och vi
fick många positiva ord från gästande föreningar. I december genomfördes Sum-Sim Riksfinal och blev en simmarfest utan like, med välfyllda läktare. 542 simmare från 87 svenska klubbar samlades på Filborna Arena för att
tävla om vilka som kunde kalla sig Svenska Ungdomsmästare 2014.
Samtliga arrangemang under året har genomförts på ett föredömligt sett och med ett strålande humör från våra duktiga tävlingsfunktionärer
och tävlingsvärdar. Under året har 62 st tävlingsfunktionärer genomgått en
obligatorisk kompletteringsutbildning. 16st nya tävlingsfunktionärer och 7st
nya distriktsfunktionärer har utbildats.
Pizza-race
6 januari
18 januari
Seriesim Div 1 omg 3 Seriesim Div 2 omg 3 18 januari
Medaljjakt Medley 25 januari
Medlajjakt A/T25 januari
Distanscupen 1
27 januari
Distanscupen 2
5 mars
Öresund Meeting 22-23 mars
Medaljjakt Medley 12 april
Medaljjakt A, T 12 april
Distanscupen 3 28 april
LH-Games *27-29 juni
Allskånskan omg 1
22 september
Medaljjakt Medley 4 oktober
Medaljjakt A, T 4 oktober
Sum-Sim Riksfinal 5-7 december
Medaljjakt Medley 15 december
Medaljjakt A,T
15 december
Tävlingskommittén vill tacka ALLA som ställer upp ideellt innan, under och efter våra arrangemang. Utan Er hade vi inte lyckats.
*LH-Games genomfördes på Citadellbadet och är ett samarrangemang
med Landskrona Simsällskap.
Filborna Arena är en fantastisk anläggning att arrangera simtävlingar i och under året har massor av fina prestationer genomförts i bästa tänkbara simmiljö.
26
Årets arrangemang:
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
27
ORDFÖRANDEN
Helsingborgs Simsällskap har under åren haft följande ordföranden:
28
1907 - 1915
Idmin Ågren
1916 - 1925
J.TH Hegardt
1926 - 1927
Gunnar Björklund
1928 - 1937
Nils Påhlsson
1937 - 1940
Johan Ekeroot
1941 - 1945
Bengt Linders
1946 - 1957
Helge Prawitz
1957 - 1958
Sten Nilvall
1958 - 1960
Berndt Börjesson
1961 - 1962
Lars Brunkman
1963 - 1968
Gert Stigborg
1968 - 1980
Stig Olsson
1980 - 1983
Gun Eskilsson
1984 - 1988
Nils Johansson
1989 - 1992
Lars Åberg
1992 - 1994
Nils Johansson
1995 - 1998
Birgitta Bergqvist
1998 - 1998
Per Olsson
1998 - 2013
Susanne Brokop
2013 -
Håkan Persson
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
KLUBBREKORD
Herrar
50 frisim
50-meters bassäng
Henrik Sjöholm
Herrar
23.32
Damer
25-meters bassäng
50-meters bassäng
2006
50 frisim
Henrik Sjöholm
22.86
2006
Gustav Åberg Lejdström
49.75
2012
100 frisim
Louise Hansson
200 frisim
Louise Hansson
50 frisim
Louise Hansson
Damer
25-meters bassäng
2014
50 frisim
Louise Hansson
24.87
2013
54.62
2014
100 frisim
Louise Hansson
53.34
2012
1.58.86
2014
200 frisim
Louise Hansson
1.55.30
2013
400 frisim
Louise Hansson
4.06.95
2013
25.73
100 frisim
Gustav Åberg Lejdström
50.96
2014
100 frisim
200 frisim
Henrik Sjöholm
1.51.38
2006
200 frisim
Gustav Åberg Lejdström
1.47.16
2011
2013
400 frisim
Gustav Åberg Lejdström
3.47.28
2011
400 frisim
Louise Hansson
4.14.00
2014
2012
800 frisim
Gustav Åberg Lejdström
7.58.76
2011
800 frisim
Suzanne Nilsson
8.56.21
1987
800 frisim
Rebecka Ekelund
8.36.02
2010
2011
1500 frisim
Gustav Åberg Lejdström
15.18.56
2011
1500 frisim
Anna Kjällberg
18.16.56
2005
1500 frisim
Matilda Weiler
17.45.74
2014
1990
4x50 frisim
Efrem Ghirmai
1.31.42
2014
4x50 frisim
Johanna Sjöberg
1.45.38
1995
4x50 frisim
Louise Hansson
1.42.17
2012
3.41.20
2012
7.59.77
2012
31.19
1992
400 frisim
800 frisim
1500 frisim
4x50 frisim
Gustav Åberg Lejdström
Gustav Åberg Lejdström
Gustav Åberg Lejdström
Anders Rasmusson
3.58.91
8.20.20
15.52.75
1.34.38
Jacob Andersson
Fabian Steen
Helena Åberg
My Fridell
Ola Lundbladh
Daniel Lundahl
Therese Alshammar
Maria Lundahl
Jesper Björk
Mats Rasmusson
4x100 frisim
Sten Williamsson
3.28.75
1987
4x100 frisim
7.32.32
2009
4x200 frisim
Oskar Nordstrand
7.17.30
2012
50 bröstsim
Johannes Kärki
29.59
2011
100 bröstsim
Johannes Kärki
1.05.10
2011
200 bröstsim
Martin Persson
2.18.31
2010
50 ryggsim
Kristian Kron
27.23
2011
100 ryggsim
Kristian Kron
56.8
2013
200 ryggsim
Kristian Kron
2.00.58
2013
50 fjäril
Daniel Lundahl
25.35
2011
100 fjäril
Mats Rasmusson
55.48
1993
50 bröstsim
Johannes Kärki
Louise Hansson
Rebecka Ekelund
Louise Hansson
8.21.89
2013
4x200 frisim
28.34
2011
100 bröstsim
Johannes Kärki
1.01.84
2011
Martin Persson
2.13.10
2010
50 ryggsim
Jesper Björk
24.60
2014
100 ryggsim
Jesper Björk
52.92
2014
200 ryggsim
Kristian Kron
1.54.60
2010
50 fjäril
Jesper Björk
24.15
2014
100 fjäril
Jesper Björk
52.49
2014
200 fjäril
Christoffer Wallin
1.56.28
2009
Louise Hansson
50 ryggsim
Louise Hansson
29.50
2014
100 ryggsim
Sandra Hafström
1.02.58
2011
200 ryggsim
Sandra Hafström
2.13.51
2012
50 bröstsim
Sophie Hansson
32.01
2014
100 bröstsim
Sophie Hansson
1.09.93
2014
200 bröstsim
Sophie Hansson
2.32.54
2014
50 fjäril
Louise Hansson
26.51
2013
100 fjäril
Louise Hansson
58.62
2013
200 fjäril
Johanna Sjöberg
2.14.01
1997
Louise Hansson
2.14.11
2014
2009
400 medley
Louise Hansson
2014
4x50 medley Therese Alshammar
Christoffer Wallin
2.00.94
2009
100 medley
Daniel Lundahl
55.01
2011
Christoffer Wallin
2.05.12
2009
200 medley
Christoffer Wallin
1.57.20
2009
400 medley
Kristian Kron
4.24.43
2013
400 medley
Christoffer Wallin
4.10.93
1.48.90
1996
1.40.05
Maria Lundahl
Rebecka Ekelund
200 medley
200 fjäril
Sandra Hafström
Rebecka Ekelund
Maria Lindahl
200 medley
50 bröstsim
Louise Karlsson
100 bröstsim
Sophie Hansson
1.07.16
2013
200 bröstsim
Sophie Hansson
2.28.65
2012
50 ryggsim
Louise Hansson
287.74
2014
100 ryggsim
Louise Hansson
59.21
2014
200 ryggsim
Sandra Hafström
2.07.22
2010
50 fjäril
Louise Hansson
25.83
2012
100 fjäril
Louise Hansson
57.29
2012
200 fjäril
Johanna Sjöberg
2.09.25
1997
100 medley
Louise Hansson
1.00.36
2012
200 medley
Louise Hansson
2.09.12
2014
Louise Hansson
5.08.77
2010
400 medley
1.58.49
1996
4x50 medley Sandra Hafström
Arvid Bruhn
Joel Falk Hansson
Emma Igelström
Sofia Johansson
Joel Olausson
Jesper Björk
Johanna Sjöberg
Louise Hansson
Fabian Steen
Helena Åberg
Martin Sjöbeck
4x100 medley Kristian Kron
Johannes Kärki
Daniel Lundahl
3.49.76
Gustav Åberg Lejdström
30
4x200 frisim
Sandra Hafström
My Fridell
Sandra Hafström
200 bröstsim
4x50 medley Efrem Ghirmai
1995
Annika Nilsson
Kristian Kron
Rickard Vagerstam
3.51.15
Therese Alshammar
Daniel Lundahl
Christoffer Wallin
Johanna Sjöberg
4x100 frisim
Helena Åberg
Gustav Åberg Lejdström
Henrik Sjöholm
4x50 medley Ted Molin
4x100 frisim
Tony Lennartsson
Tony Lennartsson
Gustav Åberg-Lejdström
1987
Nils Liedberg
Nils Liedberg
Sandra Hafström
Annika Nilsson
3.20.32
Victor Olsson
Victor Olsson
4x200 frisim
Sten Williamsson
2011
4x100 medley Jesper Björk
3.37.15
2014
4x100 medley Sandra Hafström
2013
2012
4.02.86
2013
My Fridell
4.11.55
2011
4x100 medley Sandra Hafström
Joel Falk Hansson
Sofia Johansson
Sophie Hansson
Daniel Lundahl
My Fridell
Louise Hansson
Efrem Ghirmai
Louise Hansson
Maria Lundahl
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
4.40.39
1.51.64
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
31
KLUBBDIREKTÖREN
32
FILBORNA ARENA
Det har varit ett fantastiskt år på många nivåer, från de yngsta till
de äldsta. Vi har aldrig haft så många i vår verksamhet som vi hade 2014.
Det är fantastiskt roligt att så många barn får möjligheten att lära sig simma. Ett steg för simkunnighet är att HS från och med höstterminen har tagit
över ansvaret för skolsim. För att lyckas med alla grupper i verksamheten så
jobbar vi hårt med att rekrytera, utbilda och utveckla instruktörer. I tävlingsverksamheten har vi skördat framgångar i Simiaden och Seriesim för de lite
yngre, vi var topp-3 på samtliga svenska mästerskap (ungdom, junior och
senior), och simmare har deltagit i internationella mästerskap, som kröntes
av ett guld på EM i Berlin. Våra instruktörer och tränare gör ett fantastiskt
jobb i vattnet och på bassängkanten.
Vi har genomfört många arrangemang i Filborna Arena. Anläggningen har förbättrats på flera områden för att göra våra arrangemang
ännu smidigare och proffsigare. Mest synligt är kanske att vårt café har
nytt golv och en serveringsdisk. Öresund Meeting arrangerades för andra
året och antalet deltagare ökade markant från föregående år. Ett nytt
spännande arrangemang är Öresund Open Water Swim, som genomfördes i samband med Hx-festivalen sista helgen i augusti. Vi ser fram emot
att fortsätta utveckla motionsloppen. Vi hade återigen fått förtroendet att
arrangera Sum-Sim och vi var nöjda med mästerskapet, både snabba lopp
i bassängen och bra genomfört runt omkring. Det gav också ett ekonomiskt
överskott som kommer väl till användning kommande år.
Utan våra underbara funktionärer och tävlingsvärdar skulle vi inte
kunna genomföra så många bra tävlingar på hemmaplan. För att visa vår
uppskattning ordnade vi under hösten en gemensam middag för de ideella
som ställer upp på våra tävlingar. I september ordnade vi två planeringsdagar där hela styrelsen och den fast anställda personalen deltog. Det blev
många givande diskussioner och flera idéer till det nya verksamhetsåret.
Vi har nu avverkat fjärde året sedan utbyggnaden och förvandlingen av Filborna Sim och Sporthall till Filborna Arena. Under 2014 passerade
640 000 personer våra entrédörrar och det är en imponerande siffra som
medför ett stort ansvar och mycket arbete på alla nivåer i anläggningen.
Sedan 2011 har HS arrangerat två Sum-Sim Riksfinaler och ett SM i anläggningen. Kombinationen med en bra simarena och ett fantastiskt team av
tävlingsfunktionärer och en mycket kompetent tävlingskommitté har gjort
arrangemangen till stora framgångar. Utvärderingarna från deltagande
klubbar är fyllda av lovord och det är det bästa betyg som kan utdelas. I
samråd med tävlingskommittén görs hela tiden olika förändringar i arenan
för att effektivisera och förbättra tävlingsmiljön.
Under året ar vi slagit samman våra två receptioner till en och detta
har inneburit att vi nu har fått en större yta i entrén. I samband med flytten
av receptionen passade vi på att lägga nytt golv i entrén, byta ut innertaket
samt helrenovera entrétoaletten. Samtliga toaletter i simomklädningen har
renoverats under hösten och har nu fått nytt kakel, vägghängda toaletter
och golvvärme. I simarenan har trapporna fått bättre ytskikt och dessutom
våtrumssäkrats så att dessa blir lättare att hålla rena vid stora arrangemang.
Ett arbete för att förbättra akustiken i simarenan har inletts och kommer att
fortsätta under 2015-2016. På gymsidan har spinningrummet fått en uppfräschning och förbättrat ventilationssystem.
I maskinrummen fortgår en ständig uppdatering av utrustningen och under
2014 var det doseringsutrustningen till sport- och undervisningsbassängen
som byttes ut.
Stort tack till alla inom bolaget som dagligen gör stora insatser för att
säkerställa att vi kan erbjuda HS medlemmar, tävlingsdeltagare, badgäster
och gymbesökare en välkomnande och positiv upplevelse vid besöken i
Filborna Arena.
Henrik Cleverdal
Per Kersmark
VD - Filborna Arena
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
33
EKONOMI
Det blev ett bra år ekonomiskt, mycket tack vara de många deltagarna i verksamheten, främst i simskolan. Även arrangemang som
Öresund Meeting och Sum-Sim riks bidrog på ett positivt sätt till resultatet.
Vi har under året tagit över verksamheten för skolsim, inklusive personalansvar.
För fullständig ekonomisk rapport för föreningen och koncernen
hänvisas till separat årsredovisning.
34
Intäkter
2014
2013
Medlemsavgifter
1 034
988
Träningsavgifter
6 939
6 443
Avgift tävling/läger
589
540
Bidrag
1 864
1 798
Arrangemang
1 391
608
Sponsring
320
633
Övrigt
1 400
1 131
13 537
12 140
Kostnader
2014
2013
Läger och
tävlingar
1 691
1 479
Arrangemang
873
330
Övriga direkta kostnader 1 284
1 444
Externa kostnader
1 040
928
Personal
8 258
7 256
13 145
11 437
Avskrivningar
-114
-104
Räntor
104
67
Resultat
382
667
HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Helsingborgs Simsällskap
Filbornavägen 101A
256 61 Helsingborg
Tel. 042-450 84 00
Fax 042-16 08 37
www.hssim.com