Parkskolan - Mönsterås kommun

Parkskolans likabehandlingsplan och plan mot
kränkande behandling
2015/2016
Upprättad i augusti 2015
1
Innehållsförteckning
1.
Inledning
2.
Definitioner
3.
Tydliga roller och ansvarsfördelning
4.
Främjande arbete
5.
Kartläggning
6.
Utvärdering av föregående års likabehandlingsarbete
7.
Förebyggande arbete
8.

Rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp

Kränkning/Trakasseri elev mot elev

Kränkning/Trakasseri vuxen mot elev

Diskriminering mot elev
9.
Kontaktuppgifter och länktips
10.
Bilaga
2
1. Inledning
Parkskolan
Parkskolan är en 7-9 skola i centrala Mönsterås. Skolan har idag 225 elever fördelat på tre
paralleller i årskurs 7, 8 och 9. Personalen uppgår till 35 personer. Parkskolans och
Mönsteråsgymnasiets lokaler sitter ihop och verksamheterna delar bibliotek.
Parkskolans vision

Skolan där alla känner trygghet och utvecklas.
Syfte med planen

Att aktivt främja elevers lika rättigheter och möjligheter.

Att förebygga och motverka att elever utsätts för kränkande behandling,
diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionsnedsättning.
Ansvarig
Rektor på Parkskolan är ansvarig för att planen årligen upprättas, utvärderas och
revideras. Personal och elever ska vara delaktiga i detta arbete. Rektor har ett
övergripande ansvar att se till att alla elever, personal och vårdnadshavare känner till
planen.
Delaktighet
Elever, deras vårdnadshavare och personal på Parkskolan har varit delaktiga i
framtagandet av Parkskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande
behandling och de har fått lämna förslag och synpunkter på denna.
Eleverna är delaktiga i likabehandlingsarbetet genom klassråd, trygghetsråd och
elevråd samt i lektioner/information om planen. Alla elever får lämna synpunkter på
vad i likabehandlingsarbetet de tycker är viktigt att arbeta med.
Information

Likabehandlingsplanen presenteras för all personal vid läsårets start, ansvarig
rektor och skolkurator.

Planen presenteras för eleverna vid terminsstart. Planen sätts upp i varje KRD-sal.
Ansvarig: klassföreståndare.

Information om Likabehandlingsplanen lämnas vid föräldramöte. Ansvarig: rektor för
åk 7 och klassföreståndare för åk 8 och 9.

Likabehandlingsplanen finns i sin helhet på Mönsterås kommuns hemsida.
Utvärdering
Planen ska utvärderas och revideras vårterminen 2016.
3
2. Definitioner
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra
elever och missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna:

kön

könsöverskridande identitet eller uttryck

etnisk tillhörighet

religion eller annan trosuppfattning

funktionshinder

sexuell läggning

ålder
Direkt diskriminering är när en elev missgynnas och det har en direkt koppling till
diskrimineringsgrunderna. Ett exempel på detta är en skola som nekar en kille en
plats på skolan eftersom att han har diagnosen ADHD.
Indirekt diskriminering är när en elev missgynnas utifrån diskrimineringsgrunderna,
genom att samtliga behandlas lika. Om exempelvis alla elever serveras samma mat,
kan skolan indirekt diskriminera de elever som på grund av religiösa skäl eller på
grund av en allergi behöver annan mat.
Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas
genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den
personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna
funktionsnedsättning. Till exempel en elev med funktionshinder inte ges möjlighet att
följa med på en skolutflykt.
Instruktioner att diskriminera är när någon ger en order eller instruerar någon som är
i beroendeställning att diskriminera någon.
Trakasserier och kränkande behandling handlar om ett uppträdande som kränker
en elevs värdighet. Trakasserier och kränkningar kan vara;
 fysiska – exempelvis slag eller knuffar
 verbala – exempelvis hot, svordomar eller öknamn
 psykosociala – exempelvis utfrysning, blickar, alla går när man kommer
 texter och bilder – exempelvis SMS, MMS, fotografier, skrivna meddelanden
Trakasserier sker utifrån diskrimineringsgrunderna. Både personal och elever kan
göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier även när en elev kränks på
grund av en vårdnadshavares sexuella läggning, funktionshinder etc.
4
Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons
värdighet. Det kan handla om ovälkomna beröringar, tafsningar, skämt, förslag,
blickar eller bilder som är sexuellt anspelande och upplevs som kränkande. Det kan
också handla om sexuell jargong.
Annan kränkande behandling är uppträdande som kränker ett barns värdighet men
som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.
Befogade tillsägelser innebär att skolans personal ibland tillrättavisar en elev för att
upprätthålla ordning och god miljö för hela klassen. En befogad tillrättavisning är inte
en kränkning i lagens mening, även om eleven ifråga kan uppleva tillrättavisningen
som kränkande.
Elevhälsateamet (EHT) består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog,
skolsköterska, studie-och yrkesvägledare och kurator. Teamet träffas varje vecka
och behandlar aktuella elevärenden.
Trygghetsteamet (THT) på skolan består av biträdande rektor, skolkurator, skolvärd,
vaktmästare, samt en representant från varje arbetslag. Teamets uppgift är att slå
vakt om likabehandlingsarbetet på skolan samt vid behov arbeta med direkta
åtgärder vid eventuell förekomst av trakasserier och annan kränkande behandling.
Teamet träffas regelbundet. Trygghetsteamet samarbetar med elevernas
trygghetsråd om likabehandlingsfrågor. Trygghetsteamet arbetar med uppföljning och
utvärdering av likabehandlingsplanen.
Samrådsgrupp består av rektor, personalrepresentanter, föräldrarepresentanter
samt elevrepresentanter.
3. Ansvarsfördelning
Huvudmannens ansvar
Mönsterås kommun är den som är ansvarig för att verksamheten uppfyller sina
skyldigheter enligt gällande lagstiftning som berör diskriminering, trakasserier och
annan kränkande behandling.
Rektors ansvar

Att se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja elevernas lika
rättigheter och möjligheter och förebygga och förhindra diskriminering,
trakasserier och annan kränkande behandling.

Att vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för diskriminering,
trakasserier eller annan kränkande behandling i samband med verksamheten
anmäla detta till huvudman. Att se till att omständigheterna utreds och att
åtgärder vidtas för att förhindra att det sker i framtiden.

Att se till att det finns gemensamma rutiner för utredning, åtgärder och
dokumentation av diskriminering, trakasserier och annan kränkande
behandling som sker i samband med verksamheten.
5
Personalens ansvar och roll

Personal på skolan är enligt lag skyldig att anmäla till rektor om man får veta
att en elev anser sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling i samband med verksamheten.

Det är undervisande personals ansvar att reflektera över de normer och
värderingar som man förmedlar genom sin undervisning.

Det är personalens ansvar att följa de förebyggande, främjande och direkta
åtgärder som finns i skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande
behandling.
Elever har inget formellt ansvar i trygghetsarbetet, men vi uppmuntrar att alla
reagerar på trakasserier, diskriminering och kränkningar som förekommer på skolan.
4. Främjande arbete
Det främjande arbetet syftar till att skapa en trygg skolmiljö och förstärka respekten
för allas lika värde. Arbetet omfattar diskrimineringsgrunderna och gäller alla elever
och bedrivs under hela läsåret utan förekommen anledning.
Parkskolans mål är att alla elever, oavsett kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ha samma rättigheter och
möjligheter. Var och en ska respekteras utifrån sin person och ges samma
förutsättningar för utveckling och utbildning.
Insatser för att nå målet
Kön

Pojkar och flickor ges lika möjligheter i skolundervisningen. Ansvarig:
respektive undervisande lärare.

Medvetet och kontinuerligt jobba med attityd- och värderingsfrågor utifrån
läroplanen. Ansvarig: respektive undervisande lärare.

Genuspedagogisk kompetens finns på skolan och möjlighet finns att använda
denna som stöd i undervisningen för att främja en jämställd undervisning.
Ansvarig: rektor.

Analysera meritvärden utifrån ett genusperspektiv i alla ämnen. Ansvarig:
rektor.
Etnisk tillhörighet

Samtal om värderingar, rasism och främlingsfientlighet förs regelbundet med
eleverna i undervisningen. Ansvarig: respektive undervisande lärare.
6
Religion eller annan trosuppfattning

Medvetet och kontinuerligt jobba med attityd- och värderingsfrågor utifrån
läroplanen. Ansvarig: respektive undervisande lärare.
Funktionsnedsättning

Lokaler och utemiljö är anpassade på så sätt att elever med olika typer av
funktionsnedsättningar kan delta i undervisningen på lika villkor. Ansvarig:
rektor.

Elever i åk 8 träffar under en skoldag representanter från ”De Handikappades
Riksförbund”. De får ta del av deras erfarenheter och möjlighet att praktiskt
pröva hur det kan vara att ha en funktionsnedsättning. Ansvariga:
idrottslärarna.
Sexuell läggning

Samtal om värderingar och normer kring sexualitet och könsroller ingår i det
vardagliga skolarbetet. Ansvarig: respektive undervisande lärare.

Eleverna i årskurs 8 besöker ungdomsmottagningen vid ett tillfälle på
vårterminen. Ansvarig: respektive klassföreståndare.
Kränkande behandling

Vi hälsar på varandra när vi möts på skolan. Ansvariga: all personal och alla
elever.

Alla klasser har en gemenskapsdag i början av höstterminen, i syfte att stärka
gruppgemenskap, lära känna varandra och på så sätt öka tryggheten i
skolmiljön. Ansvariga: klassföreståndare.

Vinterfriluftsdag och vandring i årskurs 8. Kanotpaddling i åk 9. Ansvariga:
idrottslärarna.

Åk 7, 8 och 9 arbetar med materialet ”Jag älskar internet” från Statens
medieråd på klassföreståndartid. Detta arbete fortsätter under kommande
läsår. Ansvariga: Respektive klassföreståndare.

Elevmedverkan i skolkafeterian; internprao 2 elever/dag och därutöver vid
tillgänglig tid utifrån önskemål. Ansvariga: studie- och yrkesvägledare och
respektive klassföreståndare.

Alla elever i åk 8 och 9 har gemensam dansundervisning under en skoldag
med efterföljande danskväll tillsammans med två andra högstadieskolor.
Ansvariga: idrottslärarna.

Aktivitetsvecka två gånger per läsår vilket innebär schemabrytande aktiviteter
som innefattar bland annat fördjupning i olika skolämnen där man arbetar
gruppvis över klass och årskursgränser. Ansvarig: rektor.
7

Rastvärdar finns utsedda bland personalen på skolan enligt ett särskilt
schema. Skolans personal rör sig i kapphallen bland eleverna och har även
tillsyn i omklädningsrum, vid toaletter och på skolgården. Personal finns även
vid bussarna innan hemfärd. Ansvarig: rektor.

Den fysiska och psykiska miljön är viktig för en god trivsel och har betydelse
för förekomsten av kränkande behandling. Regelbundet ses miljön över både i
lektionssalar, kapphall, matsal och utomhus. Nedskräpning och klotter ska
aktivt motverkas och det är viktigt att även eleverna blir delaktiga i detta
arbete. Ansvarig: rektor.

Trygghetsteamet utvecklas för att hålla sig uppdaterade med aktuell forskning
samt tankar och idéer gällande att aktivt förebygga trakasserier och annan
kränkande behandling. Ansvarig: kurator.

Vi arbetar med ett aktivt förhållningssätt genom att avsätta tid på
arbetslagsträffar till att ifrågasätta och reflektera över normer och värderingar
som skolan förmedlar, genom sin organisation och undervisning. Ansvarig:
trygghetsteamet och respektive arbetslag.

Samarbete sker med andra organisationer och myndigheter, exempelvis
fritidsgården, barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten.
8
5. Kartläggning
På Parkskolan arbetar vi på följande sätt för att upptäcka diskriminering, trakasserier
eller annan kränkande behandling.
Insats
Tidpunkt
Ansvar
Observation av individ
och grupp
Kontinuerligt under
läsåret
All personal
Tillbudsrapport
Löpande under läsåret
Samtlig personal. EHT
samt THT ansvarar för
uppföljning av dessa.
Frågor om upplevelsen
av likabehandling ställs
till vårdnadshavare och
elev vid
utvecklingssamtal
1 gång/termin
Klassföreståndare
Frågor om upplevelsen
av likabehandling ställs
till elev vid
hälsoundersökning
I åk 8 och 9?
Skolsköterska
Information om
eventuell förekomst av
trakasserier/kränkande
behandling
Vid överlämning från åk
6 till åk 7
Rektor, kurator
Elevenkät gällande
trygghet i samtliga
klasser
v. 7
THT
Analys av elevenkäter
I direkt anslutning till
genomförda enkäter
THT
Kommunenkät;
Brukarundersökning
Januari/februari
vartannat år
Barn- och
utbildningsförvaltningen
Trygghetsvandring
1 gång per läsår
Trygghetsråd
tillsammans med
skolkurator
6. Utvärdering av föregående års likabehandlingsarbete och arbete mot
kränkande behandling
Arbetet med att utvärdera likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande
behandling har involverat elever, arbetslag, rektor och Trygghetsteamet. Följande
mål ska utvärderas:

Att det negativa språkbruk som förekommer bland eleverna i form av exempelvis
könsord minskar.
9

Att antalet upplevda kränkningar hos eleverna minskar.

Att likabehandlingsarbetet blir än mer implementerat hos eleverna.
Upplevelsen bland personal är att det negativa språkbruket har minskat, men att det
fortfarande förekommer. I trygghetsenkäten som genomfördes på vårterminen 2015
svarar 93 % att andra elever bemöter dem på ett bra sätt och i trivselenkäten som
genomfördes på höstterminen 2014 svarar 92 % att de blir respekterade av sina
klasskompisar. Det har inte skett någon större förändring från föregående år, vilket
tyder på att detta mål bör kvarstå och att detta är något skolan behöver arbeta vidare
med. Personal på skolan behöver bli ännu bättre på att reagera på elevernas
negativa språkbruk och även ha en öppen dialog med eleverna om språkbruket
kontinuerligt.
I trygghetsenkäten svarar 96 % att de upplever Parkskolan som en trygg miljö. En
hög majoritet av skolans elever känner sig således trygga på skolan, såväl på
lektioner som på raster. Enligt sammanställningen av våra tillbudsrapporter för
läsåret 2014/2015 har vi uppmärksammat 25 trakasserier/kränkningar. 81 % av
eleverna som varit inblandade är killar och 19 % tjejer. 67 % går i årskurs 7, 21 % i
årskurs 8 och 12 % i årskurs 9. Majoriteten är verbala och fysiska kränkningar och de
har främst skett i korridorer, kapphall och klassrum. I trygghetsenkäten har eleverna
fått svara på frågor om upplevelser av trakasserier och kränkningar. Det är totalt 37
elever som uppger att de utsatts för trakasserier eller kränkningar, vilket ligger på
ungefär samma nivå som föregående år. 10 av dessa upplevde
trakasserier/kränkningar vid mer än ett tillfälle. Majoriteten av de som utsatts tog inte
kontakt med någon vuxen på skolan om detta, men det är fler som tog kontakt med
någon vuxen än föregående år. Av de som uppgett att de utsatts för
trakasserier/kränkningar i trygghetsenkäten är 70 % tjejer och 30 % killar. 82 % går i
årskurs 7 och 8 och 18 % i årskurs 9. 18 elever uppger platser på skolan som de
upplever som otrygga. Av dessa är 83 % tjejer och samtliga går i årskurs 7 och 8.
Platser på skolan som de uppger som otrygga var bland annat kapphall och
omklädningsrum. Av sammanställningen av trygghetenkäten framgår tydligt att tjejer
utsätts för kränkningar i högre utsträckning än killarna och detta stämmer överens
med generella mönster i landet. Enligt ”Friendsrapporten 2014” är det 23 % av
tjejerna som utsatts för kränkningar det senaste året och 15 % av killarna. Av de som
utsatts vid upprepade tillfällen är 9 % tjejer och 6 % killar. En av anledningarna till att
majoriten av de som varit inblandade i kränkningar/trakasserier som
uppmärksammats av personal varit killar, kan vara att dessa kränkningar har varit
verbala och fysiska och på så sätt lättare att uppmärksamma.
Skolkurator har varit under höstterminen varit ute i årskurs 7 och pratat om
trakasserier och annan kränkande behandling. Eleverna har fått ta del av film och
jobbat med olika övningar kring detta tema. På aktivitetsveckan på vårterminen 2015
såg eleverna i årskurs 8 och 9 teaterföreställningen ”Hatets röst” om vit maktrörelsen
av Teater Fryshuset. I samband med detta arbetade eleverna med olika övningar i
tillhörande skolmaterial med klassföreståndare. På aktivitetsveckan på vårterminen
har årskurs 7 har tagit del av film och arbetat med olika övningar i tillhörande
studiehandledning kring temat självkänsla, tillsammans med klassföreståndare och
skolkurator. Värdegrundsarbetet som har genomförts har på olika sätt knutit an till
likabehandling och till hur vi bemöter varandra. Ett fortsatt aktivt arbete, genom att
ständigt föra samtal om hur vi ska bemöta varandra samt det oacceptabla i att kränka
någon verbalt, fysiskt, psykosocialt eller via text och bild måste fortgå.
10
Majoriteten av eleverna upplever Parkskolan som en trygg miljö och de anser att det
är ett bra klimat mellan elever och personal. I trygghetsenkäten uppger 96 % av
eleverna att de blir bra bemötta av vuxna på skolan och att mer än 8 av 10 att det
finns någon vuxen på skolan de kan vända sig till med förtroenden.
Rastvärdssystemet med vuxennärvaron i kapphall och korridorer under skoldagen
samt tillgänglighet kan vara en faktor som har betydelse för detta och ska därför ha
fortsatt hög prioritet med uppdaterade rutiner. Det finns även alltid personal vid
skolskjutsarna vid hemfärd vilket bidrar till ökad trygghet och förebygger trakasserier
och kränkningar.
I rapporten ”Svenskarna och internet” år 2014 som ges ut av Stiftelsen för
infrastruktur framkommer att i åldersgruppen 12-15 år har 98 % en smartmobil och
80 procent använder sig dagligen av internet i mobilen. År 2010 var motsvarande
siffra 3 %. Enligt ”Friends nätrapport 2015” har 8 % av tjejerna utsatts och 4 % av
killarna för kränkningar via mobil, surfplatta eller dator. 7 % av tjejerna har blivit
utsatta för sexuella trakasserier via dessa medier. Tjejerna utsätts främst på KIK och
andra sociala medier och killarna främst i spel. Utifrån ovanstående har skolkurator
haft lektioner med temat ”Schysst på nätet” med eleverna i årskurs 7 på
aktivitetsveckan på höstterminen. Under vårterminen har skolan valt att arbeta med
materialet ”Jag älskar internet” från Statens medieråd i samtliga årskurser. Detta
arbete kommer att fortlöpa under läsåret 2015/2016 för att förebygga kränkningar via
internet.
Medvetenheten hos eleverna om skolans likabehandlingsarbete fortsätter att öka,
men behöver bli ännu bättre. Värdegrundsarbetet löper parallellt med undervisningen
i de olika ämnena. Samtliga elever har haft lektioner med klassföreståndare eller
kurator om skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. De har
då fått information om vart man som elev vänder sig om man utsätts för trakasserier
eller annan kränkande behandling. Skolan har bildat ett trygghetsråd för eleverna
som leds av skolkurator. De har fått kunskap om likabehandlingsarbete och arbete
mot kränkande behandling och eleverna har fört ut vissa delar av denna kunskap i
sina respektive klasser.
Utifrån ovanstående utvärdering drar vi slutsatsen att arbetet mot fjolårets mål har
haft effekt, men att det fortsatt finns ett behov att lyfta fram arbetet med
likabehandling till eleverna och fortsätta arbetet för en trygg skolmiljö.
7. Förebyggande arbete
Parkskolans förebyggande arbete syftar till att minimera riskerna för diskriminering,
trakasserier och annan kränkande behandling och omfattar områden som i
kartläggningen identifierats som risker.
Mål i det förebyggande arbetet
Mål: Att minska det negativa språkbruk som förekommer bland eleverna i form av
exempelvis könsord.
Insatser: Att all personal på skolan reagerar på och ifrågasätter språkbruket. Att
personal och elever kontinuerligt diskuterar språket som används på skolan.
Värderingsövningar med utgångpunkt från händelser/språkbruk som förekommit på
skolan.
11
Ansvariga: Alla vuxna. Klassföreståndare.
Mål: Att antalet upplevda kränkningar hos eleverna minskar.
Insatser: Att arbeta med värdegrundsfrågor som exempelvis hur vi på bästa sätt
uppmärksammar, bemöter och respekterar varandra, är något som varje klass ska
arbeta med framförallt på klassföreståndartid men även som en naturlig del i den
dagliga undervisningen i alla ämnen.
Ansvariga: Respektive undervisande lärare.
Mål: Att likabehandlingsarbetet blir än mer implementerat hos eleverna.
Insatser: Att klassföreståndare och rektor informerar om likabehandlingsarbetet i
samband med skolstart. Att skolkurator/trygghetsteam informerar elevernas
trygghetsråd om likabehandlingsarbetet på skolan och om likabehandlingsplanen.
Ansvarig: Rektor, klassföreståndare och kurator/trygghetsteam.
Insatserna utvärderas genomfrågeställningar till elevernas trygghetsråd och
respektive arbetslag. Detta sker under maj månad. Ansvariga: Trygghetsteam.
8. Rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp
Vart ska man vända sig?

Om en elev eller vårdnadshavare upplever att en elev utsatts för
diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling är det viktigt att
skolan får information om detta! I första hand vänder man sig till
klassföreståndare men det går bra att vända sig till övrig personal på skolan,
som då vidarebefordrar detta till rektor.
8:1 Elev upplever sig trakasserad eller kränkt av annan elev
Steg 1

Klassföreståndare eller berörd vuxen på skolan samtalar med den utsatta eleven så
snart som möjligt för att utreda omständigheterna. Vid behov tas kontakt med
personal från Elevhälsateamet. Frågor ställs om hur trakasserierna/den kränkande
behandlingen sett ut, var det har skett när och hur ofta. Informera om hur skolan går
vidare och boka tid för uppföljningssamtal.

Klassföreståndare kontaktar den utsatta elevens vårdnadshavare för information om
det som hänt, om att det kommer att följas upp och att skolan vidtar åtgärder för att
förhindra fortsatta trakasserier/kränkningar.

Klassföreståndare samtalar med den/de som utsatt eleven för
trakasserier/kränkande behandling. Vid behov tas kontakt med någon från
Trygghetsteamet. Informera om vad ni fått veta och fråga om eleven/elevernas
inställning. Tydliggör att skolan ser allvarligt på det som inträffat och att trakasserier
och kränkningar inte accepteras på skolan. Informera om att skolan kommer att se
till att trakasserierna/kränkningar upphör omedelbart. Fråga den/de som utsatt
eleven vad denne/de kommer att göra för att trakasserierna/kränkningarna ska
upphöra. Informera om att vårdnadshavare kommer att kontaktas och att det som
12
hänt kommer att följas upp genom samtal. Boka tid för uppföljning.

Klassföreståndare kontaktar vårdnadshavare till den/de elever som utsatt eleven för
trakasserier/kränkande behandling för information om vad som hänt och om att det
kommer att följas upp.

Samtalen dokumenteras och ”Tillbudsrapport” skrivs och lämnas till rektor.

Rektor tar ställning till om anmälan ska göras till socialtjänst och/eller polis.

Vid hot och våld gör rektor efter bedömning en anmälan till Arbetsmiljöverket.
Steg 2
 Klassföreståndare och eventuellt någon från Trygghetsteamet har täta
kontakter med den utsatta för uppföljning. Därefter sker kontakterna med
större mellanrum för att senare avslutas när trakasserierna/kränkningarna
upphört.

Alla samtal dokumenteras och lämnas till rektor som förvarar handlingarna.
Steg 3
 Om inte trakasserierna/kränkningarna upphör, informeras rektor om detta.
Som en fortsatt åtgärd kan Trygghetsteamet involveras i ärendet.

Någon eller några från teamet har samtal med de inblandade eleverna vid ett
eller flera tillfällen, bedömning görs i varje enskilt ärende. Åtgärder sätts in för
att säkerställa att trakasserierna/kränkningarna upphör.

Fortsatt kontinuerlig kontakt med elevernas vårdnadshavare för uppföljning
och utvärdering.

Information till berörda klassföreståndare och arbetslag om ärendets gång via
arbetslagsrepresentanten i Trygghetsteamet.

Ärendet dokumenteras och dokumentationen lämnas till rektor som förvarar
handlingarna.
Steg 4
 Om den kränkande behandlingen inte upphör kallar rektor till möte med
eleven/eleverna som utsätter eleven för trakasserier/kränkande behandling
samt dennes/deras vårdnadshavare.

Om det framkommer att det är en eller flera elever i en skolklass som utsatts
för trakasserier/kränkningar kan även arbete som riktas till hela klassen
genomföras. Detta sker i samarbete mellan klassföreståndare och personal ur
elevhälsateamet. Vårdnadshavare informeras om det kommande arbetet.

Utifrån intervjuer med elever och vuxna som arbetar med klassen görs en
kartläggning av gruppens sociala struktur och positiva och negativa faktorer.

Kartläggningen ligger sedan till grund för ett utvecklingsarbete i gruppen, vilket
sker genom exempelvis samtal, samarbetsövningar och målbeskrivningar.
13
Utvecklingsarbetet ska präglas av positivt tänkande, att verka för att alla ska få
möjlighet att uttrycka sina åsikter.
8:2 Elev upplever sig trakasserad eller kränkt av vuxen på skolan.
Steg 1
 Den personal som får vetskap om trakasserier/kränkningar, via elev
vårdnadshavare eller annan person skall kontakta rektor.

Rektor utreder skyndsamt omständigheterna genom samtal med berörda.
Steg 2
 Rektor kontaktar vårdnadshavare.

Rektor ansvarar för att händelsen utreds och att åtgärder vidtas, till exempel
ytterligare samtal.
Steg 3
 Rektor kontaktar vid behov facklig representant.

Rektor ansvarar för att dokumentation sker och förvaras.
Steg 4
 Rektor informerar berörd personal.
8:3 Elev upplever sig diskriminerad i skolan
Steg 1
 Rektor utreder skyndsamt omständigheterna.
Steg 2
 Rektor vidtar åtgärder, dokumenterar och följer upp ärendet.
Steg 3
 Rektor ser till att rutiner för att motverka framtida diskriminering arbetas fram.
14
9.
Parkskolan
Torggatan 13
383 31 MÖNSTERÅS
Expedition
0499-172 37
Rektor
Anita Törnkvist
0499-178 62
Biträdande rektor
Lena Palmberg-Avdic
0499-172 99
Länkar
www.monsteras.se/Barn-utbildning/Grundskola/Moensteraas-taetort/Parkskolan
www.skolverket.se
www.do.se
15
Bilaga
Skollagen (2010:800)
1kap. 5 § ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet
samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska
främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande
behandling.”
Målinriktat arbete
6 kap 6 § ”Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet
bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och
elever.”
Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling
6 Kap 7 § ”Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och
förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.”
Plan mot kränkande behandling
6 kap 8 § ”Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt
över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling
av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder
som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse
för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års
plan.”
Förbud mot kränkande behandling
6 kap 9 § ”Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för
kränkande behandling.
Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling”
6 kap 10 § ”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med
verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En
förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att
anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.”
Diskrimineringslagen (2008:567)
1 kap 1 § ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder.”
16
Diskrimineringsförbud
2 kap 5 § ”Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller
annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn
eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten.
Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med
utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget.
Lag (2014:958).”
Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier
2 kap 7 § ”Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev,
student eller studerande som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens
verksamhet anser sig i samband med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier
eller sexuella trakasserier, är utbildningsanordnaren skyldig att utreda
omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.”
Målinriktat arbete
3 kap 14 § ”En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet
enligt skollagen (2010:800), utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller
utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att
utfärda vissa examina ska inom ramen för denna verksamhet bedriva ett målinriktat
arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller
studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.”
Att förebygga och förhindra trakasserier
3 kap 15 § ”En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska vidta åtgärder för att
förebygga och förhindra att något barn eller någon elev eller student som deltar i eller
söker till verksamheten utsätts för trakasserier som har samband med kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell
läggning eller för sexuella trakasserier. Lag (2014:958).”
Likabehandlingsplan
16 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta en plan med en
översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och
möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till
verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier
som avses i 15 §. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder
som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande
året.
En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts
ska tas in i efterföljande års plan. Lag (2014:958).
17