Nyhetsbrev nr 1 2015

Nr 1, februari 2015
Hälsofrämjande skolutveckling
Liv & Hälsa ung
Tänk Om
Arbetet fortsätter med att sammanställa
resultat i olika publikationer. I februari
lanseras en ANDT-rapport med resultat från
2004-2014 på länsnivå. Den kommer att
finnas både som en tryckt rapport och som
pdf. 2014 var första gången frågor ställdes till
elever i årskurs 5. Resultat på länsnivå
kommer att redovisas i en publikation innan
sommaren. Till några publikationer finns nu
Powerpoint bilder som kan vara ett stöd vid
presentation. Till Liv & Hälsa ungs hemsida
Under 2014 genomfördes insatser inom Tänk
Om runtom i länet. Det mediala intresset är
stort och det blir ofta uppmärksammat både i
radio och dagspress. Även insatser genom
utdelning av material inför riskhelger som
Valborg, Skolavslutning och höstlov har fått
bra feedback. Vi kommer även under 2015 att
fortsätta arbetet med antilangningskampanjen
och målgruppen är som tidigare föräldrar. Läs
mer och få stöd här.
Skolbarns hälsovanor i Sverige
2013/2014
Skolbarns hälsovanor genomförs vart fjärde år
bland barn som är 11, 13 och 15 år gamla. Den
är en internationell studie som samordnas av
Världshälsoorganisationen (WHO). Sverige
har deltagit sedan 1985.
Resultatet känns igen från det som
presenterats i Liv & Hälsa ung. De allra flesta
uppger att de mår bra. Allt färre dricker sig
berusade, röker eller snusar. Andelen som
dricker läsk varje dag minskar. Oroväckande
är främst unga flickors psykiska hälsa, mätt
genom förekomsten av psykosomatiska
besvär.
När det gäller miljön i skolan är bilden
splittrad. Å ena sidan har trivseln ökat i alla
åldrar sedan 1980-talet. Andelen 15-åringar
som tycker mycket bra om skolan är historiskt
hög och de flesta har en positiv uppfattning
om sina lärare. Å andra sidan har stressen över
skolarbetet ökat. Till rapporten
Hbtq-diplomering genom Adlon
Adlon erbjuder ett utbildningsprogram för
grundläggande hbtq-kompetens för att
förbättra bemötandet av och arbetsmiljön.
Hbtq-personer löper större risk att drabbas av
olika former av ohälsa än den övriga
befolkningen. Mer information
Film: Likvärdig undervisning i idrott
och hälsa
Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram en film som stöd
för lärare i idrott och hälsa. Filmen består av
fyra delar: introduktion, planering,
genomförande av undervisningen samt
bedömning. Filmen finns både i en kortversion
på 4 minuter och i en längre version på 24
minuter. Till filmen
Stödmaterial för sex- och samlevnadsundervisning
Det finns nu två nya stödmaterial framtagna av
Skolverket för sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. De riktar sig till
grundskolans tidigare år och till grundsär- och
gymnasiesärskolan. Det ges bland annat
exempel på hur frågor om jämställdhet,
sexualitet och relationer kan integreras i
ämnesundervisningen. Materialet visar hur
personalen kan möta både läroplanens krav och
möjligheter. Sedan tidigare finns stödmaterial
för grundskolans senare år och för
gymnasieskolan. Materialen kan beställas eller
laddas ner. Mer information
Stödmaterial för att motverka
kränkningar
Vad händer i Sörmland?
Inget barn ska behöva ligga sömnlöst över den
Hälsofrämjande
samarbete mellan skolor och
idrottsföreningar
kommande skoldagen. All personal i skolan är
viktig för att elever ska känna sig trygga.
Skolvereket har tagit fram ett nytt stödmaterial
för att ge kunskap och inspiration i arbetet mot
diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. Läs mer
FOKUS 14 – ungas fritid och
organisering
Årligen publiceras en uppföljning av den
nationella ungdomspolitiken av Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Rapporten bygger i stor utsträckning på olika
enkätundersökningar riktade till unga och en
enkät till landets kommuner. Det framkommer
bland annat att unga är allt mindre aktiva i
föreningar och de som börjar tidigt slutar
också tidigt. Möjligheterna till en god fritid
behöver stärkas till exempel för unga hbtqpersoner, unga nyanlända, unga med
funktionsnedsättning och unga i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Läs mer
Det finns i Sörmland många lyckade projekt
där skolor och idrottsföreningar samarbetat
och där barn och ungdomar hittat till ett mer
aktivt liv. Vill fler skolor samverka med
idrotten så finns det goda möjligheter.
Årligen avsätts medel via satsningen
Idrottslyftet för att få fler barn och ungdomar
att välja idrott. En av satsningarna är att
möjliggöra för idrottsföreningar att samverka
med skolan. Idrottsföreningen får chans att
visa upp och låta eleverna prova på
idrottsrörelsens rika utbud och skolan får en
möjlighet att erbjuda barnen hälsofrämjande
aktiviteter. Verksamheten ska genomföras
under den samlade skoldagen (08.00-17.00)
men får inte ersätta ämnet idrott och hälsa.
Ansökan till Idrottslyftsmedel måste göras av
en idrottsförening, men skolor kan på eget
initiativ ta kontakt med idrottsföreningar och
diskutera ett eventuellt samarbete.
Läs mer om Idrottslyftet på
Sörmlandsidrottens webbplats
Prata om spel
Vikarie för ANDT-samordnaren
Enligt statistik från CAN spelar killar mer än
tjejer. Drygt 20 procent av killarna i årskurs 9
anger att de spelat om pengar de senaste 12
månaderna. I gymnasiet (årskurs 2) anger
drygt 30 procent av killarna att de spelat under
samma period. Med hjälp av ”Prata om spel”
kan skolan lyfta spelfrågan och koppla det till
skolans elevhälsoarbete. Lotteriinspektionen
står bakom materialet. Läs mer
Eva-Sara Beckman kommer att vara
föräldraledighet från mitten av februari.
Ersättare blir Elin Schelin som redan nu finns
på länsstyrelsen.
Ny samordnare för sexualitet och hälsa
Caroline Lundh kommer från i slutet av
februari finnas på plats som samordnare för
sexualitet och hälsa. Elin Ståhl Johansson
slutade vid årsskiftet och övergick som
samordnare för nätverket Adlon.
Kontaktuppgifter
Elin Schelin, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen [email protected]
Katarina, Gustafson, Folkhälsoplanerare, Landstinget Sörmland [email protected]
Prenumerera på nyhetsbrevet?
Nyhetsbrevet skickas ut fyra gånger per år. Anmälan sker via denna länk: www.landstingetsormland.se/nyhetsbrevhfsu
Du får gärna tipsa andra om detta nyhetsbrev!