här. - Lomma kommun

2015-02-10
Stora satsningar på utbyggnad av skola och förskola de närmaste åren
Planerna för utbyggnadsprogrammet av skolor och förskolor under åren 2015 till och med 2018
börjar ta form. Inflyttningen till Lomma kommun har ökat under åren och intresset är fortfarande
stort. Antalet barn i förskolan ökar inte lika snabbt längre, men behovet av platser kvarstår.
Dessutom kommer befintliga paviljonger att behöva ersättas med permanenta lokaler.
I norra kommundelen beräknas befintliga skolors kapacitet räcka till det beräknade antalet barn.
I södra kommundelen beräknas antalet barn i grundskolan öka med omkring 100 barn per år de
närmaste åren och därför behövs ytterligare skollokaler i Lomma. För att möta behovet av platser
kommer även elever som bor i Habo Ljung att erbjudas skolplacering i norra kommundelen från
läsåret 2015/16, då Alfredshällskolans utbyggnad är klar.
Förslag på nybyggnationer och omflyttningar (se karta nästa sida)
Enligt förslag från barn- och utbildningsnämnden är planerna för utbyggnation i södra kommundelen
enligt följande:
1. Karstorpskolans norra del byggs ut för att Karstorpskolan norra och södra tillsammans ska kunna
ha tre paralleller från förskoleklass till och med årskurs 9. Arbetet planeras att påbörjas våren 2016
och vara klart till hösten 2017.
2. En ny skola, för elever från förskoleklass till och med årskurs 3 med två paralleller, planeras att
byggas på Strandängen och vara klar hösten 2017. Skolan kommer att placeras på förskolan
Strandpaviljongens tomt och därför kommer Strandpaviljongen under byggtiden (cirka två år) att
flyttas inom området. Flytten är planerad att ske i december 2015.
3. Samtidigt kommer en ny förskola med åtta avdelningar att byggas på området norr om Lervik.
När den nya förskolan är klar beräknas Strandpaviljongen och Båtens förskola kunna ersättas av den
nya förskolan, som fyller upp behovet av framtida platser.
4. För att få en väl fungerande skolorganisation kommer Fladängskolan i framtiden att bli en skola för
årskurserna F-6. Fram till dess att Karstorpskolan och den planerade skolan på Strandängen är klara,
kommer Fladängskolans årskurs 4 att gå på Vinstorpskolan (med start läsåret 2015/16). Läsåret
2016/17 kommer både årskurs 4 och 5 att gå på Vinstorpskolan för att lämna plats för lägre årskurser
på Fladängskolan.
För en del barn och familjer kan utbyggnadsplanerna medföra vissa förändringar, men långsiktigt
innebär det en bättre kontinuitet i Lommabarnens skolgång, en bättre geografisk spridning av lokaler
i kommunen samt en ny permanent förskola som ersätter tillfälliga lokaler.
Lomma kommun, Hamngatan 3, 234 81 Lomma, tel 040-641 10 00, [email protected], www.lomma.se
Politisk process
Ovanstående planer är förslag från barn- och utbildningsnämnden, som först beslutas under våren.
Då Fladängskolan kan påverkas redan under hösten, vill vi dock informera om förslagen redan nu
inför höstens val av skola och förskola.
Mer information hittar ni framledes även på www.lomma.se, under Aktuella Byggprojekt.
Barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Lomma kommun, Hamngatan 3, 234 81 Lomma, tel 040-641 10 00, [email protected], www.lomma.se