Bilder - Teknisk Logistik

Examensarbete
E
b t
Teknisk Ekonomi och
Logistik
g
2015-11-05
Eva Berg
Berg, Teknisk Logistik
Ingela Elofsson, Produktionsekonomi
1
Agenda
• Riktlinjer för civilingenjörsprogrammen
• Att hitta projekt, examinator och handledare
• Anmälning och registrering
• Exjobbskurs i januari
• Frågor
Få
2
Syfte
Syftet med examensarbetet är att studenten
skall utveckla och visa sådan kunskap och
förmåga som krävs för att självständigt
arbeta som civilingenjör.
3
Riktlinjer
Riktli
j och
h råd
åd fö
för examensarbete
b t
på civilingenjörsprogrammen
1. Innan examensarbetet påbörjas
Behörighet
Vad är ett examensarbete?
När ska man börja leta efter
examensarbete?
b t ?
Hur hittar man ett examensarbete?
2. Initiering
Examinator och handledare
Arbetsgången i initieringsfasen
Måldokumentet
När är initieringsfasen
g
klar?
3. Planering
Projektplanering
När är planeringsfasen klar?
4. Genomförande
Genomförande
Informationssökning
Referenser
Dokumentera arbetet
Rapportens utformning
Opposition
När är genomförandefasen klar?
5 Avslutning
5.
Presentation
Examination
Tryckning
P bli i
Publicering
Utvärdering
När är avslutningsfasen klar?
4
http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/riktlinjerrad-exjobb-ci/
Kursplan för examensarbete inom
civilingenjörsutbildningen
Högskolepoäng: 30 Betygsskala: UG Nivå: A (Avancerad nivå)
Prestationsbedömning. Skriftlig och muntlig examination.
E
Examinationsunderlagen
i ti
d l
ska
k visa
i att
tt studenten
t d t uppnått
ått kkursmålen.
ål
Fö
För att
tt ett
tt
examensarbete ska bedömas som godkänt, ska samtliga delar i
examinationsunderlaget vara godkända inom 12 månader, om inte särskilda
skäl föreligger. Rapporten är offentlig och examinationen får inte baseras på
sekretessbelagd information
information.
Förkunskapskrav: För student antagen till civilingenjörsutbildning 300 hp gäller att
examensarbete får påbörjas då studenten har minst 240 hp som får ingå i
examen.
För att påbörja examensarbetet krävs dessutom att studenten tillägnat sig
tillräckliga kunskaper inom examensarbetets ämnesområde. Det ankommer på
examinator att avgöra om detta krav är uppfyllt innan arbetet påbörjas.
Från och med kull H12: 240 avklarade hp inklusive hela obligatoriet.
Övrigt:
• Innan examensarbetet påbörjas skall examinator godkänna
examensarbetsuppgiften (måldokumentet) och utse handledare, som bistår
examensarbetaren med kontinuerlig handledning.
• Examinatorn
E aminatorn beslutar
besl tar om bet
betyg
g (U/G) på e
examensarbetet.
amensarbetet
• 20 veckors heltidsstudier. Handledning max 12 månader.
5
• Arkivering av rapporten i LUP.
Måldokument
En förstudie i form av ett måldokument på en till två sidor innan examensarbetet
registreras, ska innehålla:
•
•
•
•
•
•
•
Personuppgifter
Arbetstitel
Bakgrund/kontext och motiv för examensarbetet.
Övergripande mål och problemställningar/forskningsfrågor
problemställningar/forskningsfrågor.
Angreppssätt/metodik och metoder.
Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet som examensarbetet ska bygga vidare
på.
Hur förväntas examensarbetet bidra till kunskapsutvecklingen?
Måldokumentets huvudsyfte är att säkerställa dels att examensarbetet har
förutsättningar att nå upp till gällande krav och att alla intressenter är överens.
Examinator och samtliga handledare ska ha godkänt måldokumentet innan
examensarbetet planeras mera detaljerat och börjar genomföras.
Kursregistrering sker när måldokumentet är godkänt av examinator och handledare.
6
Examination
Examensarbetet innehåller:
•
•
•
•
•
•
En skriftlig rapport på svenska eller engelska med en sammanfattning på
engelska.
En separat populärvetenskaplig sammanfattning.
sammanfattning
En presentation vid ett offentligt seminarium vid LTH.
Muntlig och skriftlig opposition vid ett seminarium där ett annat examensarbete
presenteras. Opponera gärna innan du skrivit färdigt ditt eget arbete.
Utförs ensamt eller i grupp om två studenter
studenter. Om arbetet gjorts i grupp skall det
framgå vad var och en bidragit med.
Rapporten ska vara tillgänglig i en version som medger granskning minst en
vecka innan seminariet. Den är offentlig och får inte till någon del
sekretessbeläggas.
sekretessbeläggas
Ta del av all information kring detta:
http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/riktlinjerrad-exjobb-ci/
7
Hitta ex
ex-jobb
jobb
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fördjupade kunskaper inom ett ämne
Låt intresse styra (t.ex.
(t ex bransch,
bransch problem,
problem ämne
ämne, framtida arbetsgivare
arbetsgivare,
doktorandtjänst)
Kontakta företag (t.ex. se hemsidor, arbetsmarknadsdagar,
gästföreläser, projekt i någon tidigare kurs)
Institutionernas hemsidor (kontakter med företag, eller
insitutionsförlagt)
MyCareer
Ibland har företaget redan konkreta problem / projekt
Alternativt skriv konkreta förslag på projekt och bifoga CV
Hitta handledare på företaget (som har tid)
Diskutera praktiska detaljer (t
(t.ex.
ex arbetsplats på företaget)
Skriv ett måldokument (även om ni får en av företaget)
Diskutera måldokumentet med företaget och institutionen (examinator
och handledare))
8
Exempel på ämnen och företag
Produktionsekonomi
•
En simuleringsstudie av tågtrafiknätet på DSB S-tåg AS i Köpenhamn
•
The Panama Canal - An Expanded Analysis (Stena Bulk)
Teknisk Logistik
•
Lagerstyrning och materialhantering inom Kraft Foods chokladtillverkning
•
Modell för resurseffektivt agerande vid katastrof
katastrof, pågående insats och beredskapsplanering
UNHCR
•
Stadslogistik - ruttoptimering på Pågen AB
•
TCO-analys på Duni
•
Förbättring
g av internlogistik
g
g
genom analys
y och utveckling
g av materialflöden samt layout
y
ALFA LAVAL (USA)
•
Försäljning och Försörjning inom BAOSOF, IKEA
Se LUP Student Papers, lup.lub.lu.se
9
P i för
Pris
fö bästa
bä t examensarbete
b t
•
•
•
•
•
•
Eckersten,
E
k
H och
H.
h Hörberg,
Hö b
V (2011) IImproving
V.
i
the
h Haldex
H ld Way
W Tier
Ti model
d l Using
U i
the
h lean
l
philosophy to achieve business excellence. Lean Forums Stipendium pris för bästa examensarbete
2011
Hersenius, C. och Möller, U. (2011) Operation and Maintenance of Offshore Wind Farms-A study for
Systecon AB UTEK:s Stipendium pris för bästa examensarbete 2011
Eng Larsson, F. och Kollberg, D. (2010) Overcoming the obstacles of intermodal transport – a
shipper perspective on effects of modal shift. 2010 år stipendium inom transport och logistik ifrån
ICHCA´s stiftelse för godstransport - och logistikforskning
Eng Larsson, F. och Kollberg, D. (2010) Overcoming the obstacles of intermodal transport – a
shipper perspective on effects of modal shift. Bo Rydins Stiftelse för vetenskaplig forskning
Vistrand, M, och Willart, L. (2009): Reducing the Carbon Footprint. With focus on the outbound
logistics. 2009 år stipendium inom transport och logistik ifrån ICHCA´s stiftelse för godstransport och logistikforskning
Vi t
Vistrand,
d M,
M och
h Willart,
Will t L.
L (2009):
(2009) Reducing
R d i
the
th Carbon
C b Footprint.
F t i t With focus
f
on the
th outbound
tb
d
logistics SILF Syd: Malte-Almqvist-stipendiet för bästa exjobb 2009
10
Ytterligare information
•
•
http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/riktlinjerradexjobb-ci/http://mycareer.lu.se/projects
Höst, M. Regnell, B. och Runesson R. (2006), Att genomföra
examensarbete, Studentlitteratur. Skriven av LTH-lärare.
Innehåll:
-Målsättning med examensarbetet
-Att välja metodik
-Planering
Pl
i och
h uppföljning
följ i
-Litteraturstudier
-Verktyg och genomförande
-Rapport
-Muntlig
M tli presentation
t ti
-Opposition
11
A
Anmälan
äl och
h registrering
i t i
•
En ny kursplan för alla examensarbeten från och med HT14.
•
Nya förkunskapsregler från och med kull H12: 240 avklarde hp och hela obligatoriet.
•
Kontroll av förkunskaper och registrering gör programplaneraren ( Pia Jablonsky (I)
eller Bert Sjögren (M))
•
Tre steg på en och samma blankett:
1) Behörighetskontroll (programplanerare)
2) Godkänt måldokument (examinator & handledare signerar anmälan)
3) Registrering (kursadmin Åsa Malm (Teknisk Logistik) eller Birgitta Olvegart
(Produktionsekonomi) lämnas vidare till programplaneraren för respektive
program
12
Introduktionskurs till
examensarbeten
•
Syfte:
– Känna till exjobbsprocessen
– Finna relevanta artiklar
– Använda olika forskningsmetoder och förstå vilken metod som passar
för olika projekt
p j
– Skriva rapport
•
•
•
v. 3,
3 18/1
18/1-21/1,
21/1 kl
kl. 10
10-15
15
Anmälan [email protected] (Tekniks Logistik)
[email protected] (Produktionsekonomi)
13
Frågor?
14