QRO 90 Weld sve R-01.2012 klar

UDDEHOLM QRO 90 WELD / TIG-WELD
Svetsning av
varmarbetsstål
Svetsning av Uddeholms
varmarbetsstål
QRO 90 WELD är en basisk elektrod och
QRO 90 TIG-WELD är ett tillsatsmaterial för
TIG-svetsning av Uddeholms varmarbetsstål:
Dievar, Orvar Supreme, Orvar Superior,
Orvar 2 Microdized, Vidar 1, Vidar 1 ESR,
Vidar Supreme, Uddeholm Vidar Superior,
QRO 90 Supreme och Hotvar.
Allmänt
QRO 90 WELD och QRO 90 TIG-WELD ger
ett svetsgods som är artlikt QRO 90 Supreme,
ett högkvalitetsstål för varmarbete.
I jämförelse med stål av typ SS 2242, visar
Uddeholm QRO 90 Supreme mycket god
seghet och hållfasthet vid förhöjd temperatur.
Dessa egenskaper ger också utomordentlig
beständighet mot termisk utmattning och
varmnötning.
QRO 90 WELD
2,5
3,25
4,0
Svetsmetod
TIG-svetsning
MMA-svetsning
QRO 90
TIG-WELD
QRO 90 WELD
50–55 HRC
50–55 HRC
Tillsatsmaterial
Hårdhet
efter svetsning
Rengöring av verktyg
Dimensioner
Diameter
mm
Svetsning av verktygsstål kan genomföras med
gott resultat om hänsyn tas till förhöjd arbetstemperatur, fogberedning, elektrodval och
stränguppbyggnad.
Varmarbetsstål skall svetsas med elektroder
som ger lika bra motstånd mot termisk utmattning som grundmaterialet.
Längd
mm
Ström
A
Volt
350
350
350
90–110
115–140
155–190
~23
~24
~26
Rengör verktyget noggrant före svetsning.
Rengör med avfettningsmedel eller genom
slipning. Ytorna runt lagningsstället och ytor
som skall påsvetsas skall vara metalliskt rena
före svetsning. Polerade och färdiga ytor skall
skyddas under svetsningen.
Omtorkningstemperatur 250–300°C, 2–3 tim.
Fogberedning
QRO 90 TIG-WELD
Diameter, mm
Längd, mm
1,0
1,6
2,4
1000
1000
1000
Förvaring
av elektroderna
Förvara alltid elektroderna i förvaringsskåp,
med termostatreglerad temperatur 50–150°C,
efter det kapseln har öppnats. I förvaringsskåpet skall elektroderna förvaras utan förpackning. Var noga med att alltid använda torrt och
rent tillsatsmaterial.
För att kunna utföra en god svetsreparation är
det viktigt att defekten fogprepareras så att
svetsningen underlättas. Sprickor skall slipas så
att fogbotten är väl rundad och fogytorna har
en lutning av minst 30°.
Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän
information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra
någon garanti för att de beskrivna produkterna
har vissa egenskaper eller är lämpliga för speciella
ändamål.
Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC.
För ytterligare information se våra ”Materialsäkerhetsdatablad”.
Edition: 2, 01.2012
UDDEHOLM R-120111
Bredden på fogbotten skall vara minst 1 mm
större än den valda elektroddimensionen
inklusive höljet. Uppkomna skador skall slipas
ned till oskadat material.
✘
✘
Fel!
Lutningen av elektroden mot framförningsriktningen skall var 75–85°. Små lagningar och
övergången mellan svets och grundmaterial bör
TIG-svetsas.
Var noga med att kontrollera övergången
mellan svets och grundmaterial innan svetsningen avslutas. Finns det bränndiken eller
undergods skall dessa lagas innan svetsningen
avslutas. Efter färdigsvetsning skall sista lagret
alltid slipas bort.
Ytterligare information finns att få i Uddeholms broschyr ”Svetsning av verktygsstål”.
Rätt!
Efterbehandling
Hårdhet
Förhöjd arbetstemperatur
Temperaturen bör under hela lagningstiden
hållas konstant. Förvärm helst med elektriska
element. Vid förvärmning i ugn måste verktyget
placeras i ugnen när temperaturen understiger
300°C.
Värmebehandling
Härdat
185 HB
42–53 HRC
20–40°C/timme de första 2 timmarna
sedan fritt i luft
Mjukglödga
Härda
Anlöp
Anlöp10–20°C
under den senaste
anlöpningstemperaturen
ANLÖPNINGSDIAGRAM FÖR SVETSGODS
Mjukglödgat
Härdat
185 HB
42–53 HRC
Hårdhet efter svetsning 50–55 HRC.
325–375°C
325–375°C
Hårdhet, HRC
65
475°C
475°C
Hårdet
Förhöjd
arbetstemperatur
Svalningshastighet
Mjukglödgat
Max. interpasstemperatur
60
55
50
45
Svetsuppbyggnad
Starta svetsningen av grundlagren med en klen
elektrod, diameter max. 3,25 mm. Om svetsningen utförs med TIG bör ej högre strömstyrka än 120 A användas.
De två första lagren skall alltid svetsas med
samma värmetillförsel. Resterande lager kan
svetsas med högre värmetillförsel. Svetsa aldrig
mindre än två lager!
Svetsa alltid med kort ljusbåge och stränga
upp svetsen. Pendling bör undvikas. Rikta
elektroden 90° mot fogytan för att undvika
bränndiken.
Anlöpt
Mjukglödgat, härdat och anlöpt
40
35
30
100
200
300
400
500
Hålltid 2 x 1 timme
600°C
YTTERLIGARE INFORMATION
Kontakta närmaste lokalkontor för ytterligare information beträffande val, värmebehandling och användningsområden av
Uddeholms verktygsstål. För mer information se www.uddeholm.com eller www.assab.com