Ny gångväg mellan Nybohov och Liljeholmens centrum Klar

Ny gångväg mellan Nybohov
och Liljeholmens centrum
Klar sommaren 2016
I samband med nybyggnad av förskola och bostäder vid Nybohovsbacken behövs
en bättre förbindelse till Trekanten och Liljeholmens centrum.
Nuvarande gångväg och trappor ersätts av en flackare och längre gångväg
som också fungerar för barnvagnar och cyklar. Gångvägen kombineras med
trappor. Längs gångväg och trappor monteras ledstänger och belysningsstolpar.
Parksoffor placeras ut med jämna mellanrum.
Skogen inom området gallras och buskage och sly röjs för ökad trygghet och
utblickar mot sjön. Värdefulla gamla ekar och tallar sparas och skyddas under
byggtiden. Stammar från fällda träd lämnas kvar för att gynna svampar, mossor
och insekter.
Trekantsparken
Trekanten
le
u
Bo
Utegym
Grill
Kiosk
a
Utegym
Ny gångväg
e
nn
Tu
Nya trappor
Ny förskola
ohov
b
till Ny
g
ä
v
g
ån
G
Framtida
bostadshus
Nybohovsbacken
Kontaktuppgifter
Frågor om pågående entreprenad
Byggledare Ulf Eriksson 010-476 60 00
Övriga frågor
www.stockholm.se/nybohovsbacken
na
a
gb
r
Be
Ny gångväg
n
lba
Spårområde