Dioxiner

Direkt torkning och
dioxiner/PCB
Alexey Solyakov, Tekn Dr
Avdelningen för Kemi, Miljö och Fodersäkerhet
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
[email protected]
den 8-9 april 2015
Dioxiner/PCB
Dioxiner: samlingsnamn för klorerade dibenzodioxiner och
dibenzofuraner
PCB: polyklorerade bifenyler (dioxinlika och icke dioxinlika)
Dioxiner
• Mer än 200 närbesläktade föreningar
• Uppstår som oönskade biprodukter vid förbränningsreaktioner
(har aldrig framställts avsiktligt)
• Extremt resistenta mot kemisk och biologisk nedbrytning och
blir därför kvar i naturen och anrikas i livsmedelskedjan
• Kan ge allvarliga hudskador (klorakne), försämrat immunförsvar,
hormonstörningar, tumörer, mutationer och störningar på
reproduktionssystemet. Hos foster och barn påverkar det, även
i låga doser, hjärnans och nervsystemets utveckling, vilket kan
yttra sig i beteendestörningar.
• Förekommer i tämligen höga halter i importerade råvaror som
används vid tillverkning av foderfetter, i havsprodukter, vissa
mineraler samt kan bildas vid direkt torkning
PCB
• Utgörs av över 200 närbesläktade ämnen
• Lanserades 1929 som ett brandsäkert alternativ till olja för elektriska
kondensatorer, transformatorer mm
• Personer som handskades med PCB fick klorakne-blåsor
• Sverige: År 1973 förbjöd man användning av PCB i annat än slutna
system, och år 1978 förbjöd man all nyanvändning helt
• Finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid
• Dioxinliknande toxiska effekter. Enskilda PCB är mindre giftiga än
dioxiner.
• Halterna av PCB i foder-/livsmedel är vanligtvis högre än halterna av
dioxiner
• Förekommer i tämligen höga halter i importerade råvaror som
används vid tillverkning av foderfetter, i havsprodukter, vissa
mineraler samt kan bildas vid direkt torkning
Direkt torkning
• En torkningsprocess där brännbara gaser, vätskor eller solida
material bränns och därigenom värmer upp närliggande luften som
direkt transporteras till produkten som ska torkas. Torkningen sker
genom direkt kontakt mellan produkten och den varma luften
med förbränningsgaser.
Direkt torkning
• Förbränningsgaserna kommer i direkt kontakt med produkten 
eventuell kontaminering med kemiska föroreningar som bildats vid
förbränningen (polycykliska aromatiska kolväten (PAH),
nitrosaminer, dioxiner/PCB mm)
• Direkt torkning av foderråvaror på gårdsnivå är alltid ett
riskmoment och bör därför riskbedömas med hänsyn tagen till typ
av bränsle (flytande bränsletyper medför något förhöjd risk för
dioxin/PCB bildning), typ av brännare, förbränningsförhållanden
samt temperaturprofil i systemet
Direkt torkning och dioxin/PCB bildning
Reglering av dioxiner/PCB
• Via Direktiv 2002/32
• Gränsvärden för dioxiner samt summan av dioxiner och dioxinlika
PCB – uttryckt i toxiska ekvivalenter enligt
Världshälsoorganisationen (WHO-TEQ) med användning av de TEF
(toxiska ekvivalensfaktorer) som fastställts av WHO 2005
• Åtgärdsgränser för dioxiner samt dioxin-lika PCB (toxiska
ekvivalenter)
• Åtgärdsgräns? I de fall där åtgärdsnivån överskrids ska alla
uppgifter, t.ex. provtagningsperiod, geografiskt ursprung mm,
registreras med tanke på framtida åtgärder för att hantera
förekomsten av dioxiner och dioxinlika föreningar i dessa ämnen
avsedda som foder.
• Gränsvärden för icke-dioxinlika PCB (ingen omräkning till toxiska
ekvivalenter)
Dioxiner/PCB i foder i primärproduktionen
• Följande foder-/råvaror kan medföra något förhöjd risk för
förekomst av dioxiner/PCB:
– Foderfetter tillverkade av importerade råvaror
– Foderråvaror torkade via en direkt torkning process
– Havsprodukter, speciellt från Östersjön
– Importerade mineraler, i synnerhet från Kina
• Provtagning för offentlig foderkontroll map dioxiner/PCB – enligt
152/2009