Samrådsunderlag Risholmen

THE PORT OF SCANDINAVIA
57˚42’ N 11˚ 56’ E
Risholmen
FRAMTIDENS HÅLLBARA HAMN
FRAMTIDENS HAMN
Göteborgs Hamn planerar en ny hamn för
energiprodukter på Risholmen i Göteborgs
hamn­inlopp. Dagens energihamnar räcker inte
till för att ställa om till ett liv efter oljan. Hamnen
på Risholmen planeras därför för att säkra
Sveriges tillgång till nya energislag. Men också
för att upprätthålla Göteborgs Hamns konkurrenskraft i en tid då det ställs krav på ökade volymer
och större fartyg. Det innebär inte bara en skjuts
framåt för hela det svenska näringslivet, det
betyder också mycket för Göteborg som stad.
Kort om Risholmen
VAD: En ny energihamn på Risholmen i Göteborgs hamninlopp.
VEM: Göteborgs Hamn AB planerar den 60 hektar stora
terminalen i samverkan med Trafikverket och Göteborgs Stad.
VARFÖR: För livet efter oljan. Dagens energihamn har nått
sin maxkapacitet. Risholmen planeras för att kunna möta
framtidens omställning till förnyelsebara bränslen.
BYGGPERIOD: 2018–2030.
Göteborgs Hamn 2030
Påverkan på djur och natur
Området mellan Torshamnen och Älvsborgshamnen
har länge varit utpekat som intressant mark för
hamn­utveckling, inte bara ur Göteborgs Hamns
perspektiv utan även på riksnivå. Totalt handlar
det om 60 hektar som ska förvandlas till en ny
hamn med fem kajlägen. Arbetet med Risholmen
beräknas starta 2018 och vara klart 2030.
Risholmen angränsar till ett Natura 2000-område
som har ett rikt fågelliv bestående av ett antal
rödlistade arter. Under byggtiden kommer vi därför
att arbeta med gröna åtgärder och omfattande
kontroller för att skydda naturmiljön. Vi planerar
till exempel att så ålgräsängar, förbättra för fågellivet och göra friluftsområden mer tillgängliga för
allmänheten. Den nya hamnen på Risholmen ska
växa fram med en minimal påverkan på det
omgivande samhället.
Schaktmassor blir till hamn
Själva bygget är präglat av en så liten miljöpåverkan
som möjligt. Vi gör om ytterligare en del av hamninloppet till terminalyta och det gör vi genom att
återanvända överblivna schaktmassor från de stora
infrastrukturprojekten som pågår i Göteborg. Det
innebär inte bara en samhällsekonomisk vinst,
det gör också att vi hushåller med jordens resurser
och undviker långa transporter.
En del av hamnen kommer också att byggas på lera
från botten av hamninloppet, som vi gräver upp när
vi underhåller farledsdjupet.
Viktigt för göteborgarna
Redan idag sysselsätter hamnen i Göteborgsområdet,
direkt eller indirekt, ungefär 22 000 människor.
Både byggnationen och driften av den nya hamnen
väntas bidra till tillväxten och ge ännu fler jobb.
Läs mer om Risholmen på
goteborgshamn.se/risholmen
Kontaktpersoner
60 hektar
Så stor blir den nya hamnen
ARVID GUTHED
Hamnutvecklingschef, Göteborgs Hamn AB
Tel: 031-368 75 82
E-post: [email protected]
ANNA JIVÉN
Projektledare, Göteborgs Hamn AB
Tel: 031-368 75 88
E-post: [email protected]
Gör din röst hörd!
Har du några synpunkter på bygget av den nya hamnen?
I så fall kan du skriva ner dem här, riva av sidan och lägga den i vår åsiktslåda.
Du får gärna skissa och rita på kartan på baksidan. Det går också bra att mejla
oss på [email protected] Eller skicka in dina synpunkter med posten, till:
Anna Jivén, Göteborgs Hamn AB, 403 38 Göteborg.
Bara du gör det innan den 20 mars.
Jag tycker:
Göteborgs Hamn AB avser söka tillstånd enligt miljöbalken kap 9 och 11 för planerad hamn- och vattenverksamhet.
Nu håller vi samråd för allmänheten. Göteborgs Hamn AB har upprättat samrådshandlingar som övergripande beskriver
hamnen och dess verksamhet, den planerade verksamhetens utformning och omfattning, de preliminära alternativ
som utreds, den förutsedda miljöpåverkan samt innehåll och övergripande utformning av miljökonsekvensbeskrivning.
Samrådshandlingarna kan hämtas på goteborgshamn.se/risholmen eller beställas på telefon 031-368 75 88.
Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och nära 30 procent av svensk
utrikeshandel passerar här. Därför spelar Göteborgs Hamn en central roll för Sveriges näringsliv.
Som nationellt godsnav är det vårt jobb att skapa de förutsättningar som krävs för att
landets handel och industri ska kunna möta utmaningarna i en globaliserad värld.
Göteborgs Hamn, 403 38 Göteborg. Telefon 031-368 75 00. www.goteborgshamn.se
Valentin&Byhr • Februari 2015
Göteborgs Hamn har visat vägen i snart 400 år. Det tänker vi fortsätta att göra, genom att växa
och utvecklas med omtanke om människor och miljö, i minst 400 år till.