Kompletteringsgödsla eller inte – det är frågan

Till hemsidan │ Prenumerera
Östergötland/Södermanland/Örebro, vecka 23 2015
Kompletteringsgödsla eller inte – det är frågan
Det svala och regniga vädret fortsätter och höstvetet utvecklas förhållandevis
långsamt. Vi de senaste mätningarna hade vetet nått flaggbladsstadiet (DC 37) i
samtliga fält. Där skördepotentialen bedöms som god och grödan har tagit upp en
stor del av det tillgängliga kvävet kan det vara aktuellt att kompletteringsgödsla.
Kväveupptaget fortsätter sakta
Mätningarna den 29 maj och 1 juni visar att kväveupptaget i nollrutorna stannat av medan
upptaget i de gödslade delarna av fälten fortsätter i maklig takt. Vetet har nu nått flaggbladsstadiet (DC 37) i samtliga fält. Sedan den förra mätningen för en vecka sen har kväveupptaget
i nollrutorna i stort sett legat stilla eller t.o.m. backat lite på vissa håll. I de gödslade delarna
av fälten har det ökat med i genomsnitt 13 kg per hektar. Det innebär att vetet nu i genomsnitt
har tagit upp 37 kg kväve per hektar i nollrutorna och 91 kg i de gödslade delarna av fälten.
Variationen är dock stor och vi ser fortsatt tydliga förfruktseffekter. I nollrutorna varierade
upptaget mellan 17 och 74 kg och i de gödslade delarna av fälten mellan 47 och 121 kg per
hektar, se diagram 1.
Diagram 1. Kväveupptag i nollrutor och gödslade höstvetefält i Östergötland den 29 maj och Södermanland och Örebro län den 1 juni 2015. När mätningarna gjordes var höstvetet i DC 37.
Upptaget av tillfört gödselkväve (alltså skillnaden mellan kväveupptag i fält och nollruta) var
i medeltal 54 kg per ha med en variation mellan 24 och 70 kg/ha.
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Östergötland, Södermanland och Örebro län, vecka 23 2015
Ofta ligger verkningsgraden på tillfört ammoniumnitratkväve från runt 75 %, och vi kan inte
räkna med att allt tillfört kväve kommer att hamna i kärnan. Runt 60 % räknar vi med hamnar
i kärnan och resten i rötter, halm och eventuella förluster. Omvandlingen av ammoniumkväve
till nitrat gynnas av markfukt och ökande jordtemperatur. Vid varmt och fuktigt väder går det
på någon vecka. Är det torrt och kallt i jorden tar omvandlingen längre tid. Vid riktigt låga
temperaturer kan den ta upp till 5-6 veckor.
Mineraliseringen något högre i år
Den genomsnittliga kvävemineraliseringen i år (37 kg per hektar i våra mätningar) är ett par
kg högre än förra året och ca 12 kg högre än 2013. Jämförelsen visar också att vetet är något
senare utvecklat i år jämfört med förra året, men tidigare jämfört med 2013. Dock är det inte
exakt samma gårdar och fält de olika åren, så jämförelsen får tas med en nypa salt.
Medeltalet för kväveupptaget i nollrutor från tidigare års grödklippningar i ÖSF- och Sveaförsökens område (1999-2008) låg på 28 kg per hektar med en variation i intervallet 14-43 kg
per hektar. I dessa studier ingick bara fält med spannmål som förfrukt.
Tydliga förfruktseffekter
Bild 2: Nollruta efter höstvete på Mörby, Östergötland 22 maj. Nollrutan syns mycket tydligt.
Markens mineralisering var 15 kg kväve per
hektar och upptaget i fältet 74 kg.
Foto: Pernilla Kvarmo
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Sida 2
Bild 1: Nollruta efter rödklöverfrövall på Helleberga, Östergötland 29 maj. Markens mineralisering var 74 kg kväve per hektar och upptaget
i fältet 121 kg.
Foto: Johan Malgeryd
Som vi skrivit om i ett tidigare brev ser vi i år tydliga mönster när det gäller förfrukter. Störst
kväveleverans är det inte oväntat efter en rödklöverfrövall, hela 74 kg/ha. Därefter följer ett
fält med ärter som förfrukt med 42 kg/ha. Vi ser också att höstraps på de flesta håll har
levererat mer kväve än stråsäd. Den genomsnittliga kväveleveransen efter höstraps (fem fält)
är 41 kg/ha medan våra sju fält med stråsäd som förfrukt hittills i snitt levererat 30 kg/ha. I år
har vi bara ett fält med åkerböna som förfrukt och där är kväveleveransen hittills 33 kg/ha.
Fältet med lin som förfrukt har levererat 32 kg/ha.
Till hemsidan │ Prenumerera
Justera kvävegivan utifrån skördepotential och markens mineralisering
Nu när höstvetet är i DC 37 (flaggbladsstadiet) är det dags att ta ställning till en eventuell
kompletteringsgödsling. Där skördepotentialen bedöms som god och grödan har tagit upp en
stor del av det tillgängliga kvävet (markens mineralisering + tillfört gödselkväve) kan det vara
läge att komplettera. Visserligen finns det fortfarande gödselkväve kvar i marken på de flesta
håll, men för att inte ska bli brist senare under säsongen bör inte mycket mer än hälften av
kvävet ha tagits upp när grödan är i DC 37.
Givan bör anpassas efter förväntad skörd och hur mycket kväve marken har levererat hittills
under säsongen. Markens mineralisering är lite högre än förra året och grödorna ser minst lika
bra ut på många håll. Det är alltid svårt att bedöma skörden i förväg, men om skördepotentialen bedöms som högre än normalt kan det vara läge att justera upp kvävegivan. Det
kan vara aktuellt att kompletteringsgödsla fält med höstvete till både foder, bröd eller etanol
för att höja skörden.
Olika hjälpmedel för att översätta resultat från N-sensormätningar till konkreta gödslingsråd
är under utveckling. Yara arbetar sedan flera år med en funktion för absolutkalibrering av Nsensorn och i år har man för första gången publicerat konkreta rekommendationer för tilläggsgödsling i 160 kg-leden i höstveteförsöken i serie L3-2290 sitt nyhetsbrev Yara N-prognos
2015. Rekommendationen varierar mellan 35 och 75 kg per hektar i de 15 försöken. I några
fall bedömer man det vara för tidigt att ta ställning än.
Ingemar Gruvaeus (numera Yara, tidigare Lantmännen/Bjertorps egendom) har också tagit
fram formler för att bedöma det totala kvävebehovet med eller utan proteinbetalning utifrån
förväntad skörd och N-sensormätningar i nollrutor i DC 37. Formlerna baseras på flera års
försöksresultat och bygger, liksom Yaras absolutkalibrering, på att man lyckas uppskatta
skörden korrekt, vilket ju inte alltid är helt lätt.
Om vi utgår från lantbrukarnas skördeuppskattning och tillämpar dessa formler på ”våra” fält
blir rekommendationen att de flesta av fälten inte behöver kompletteringsgödslas, men det kan
behövas en mindre komplettering (5-30 kg/ha) på de tre-fyra fält där störst andel av det tillgängliga kvävet har tagits upp.
När är det dags att tilläggsgödsla?
När flaggbladet växer fram är det lämpligt att tilläggsgödsla, DC 37-39. Erfarenheter från
tidigare försök (M3-2271 år 2004-2006 och L3-2290 år 2013-2014) visar att det går att
komplettera med 40 kg kväve så sent som i DC45 utan att få en lägre skörd jämfört med
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Östergötland, Södermanland och Örebro län, vecka 23 2015
komplettering i DC 31-32 eller DC 37-39, förutsatt att man har gett en huvudgiva på minst
120 kg per hektar före stråskjutningen. I förra årets försök gav tilläggsgivor så sent som i
DC 55 skördeökningar på över ett ton. Proteinhalten höjs mest vid senare komplettering. Sen
komplettering ger också mindre risk för liggsäd jämfört med stora givor tidigt på säsongen.
Vilket gödselmedel ska jag välja?
Kalksalpeter innehåller enbart nitratkväve och är därför mer snabbverkande än t.ex. N27 eller
Axan där kvävet finns i form av ammoniumnitrat. Vid sena kompletteringsgödslingar och
under torra förhållanden har kalksalpeter en säkrare effekt. Särskilt på lätta, mullfattiga jordar
får man dock se upp så att det inte blir svavelbrist om man använder gödselmedel som inte
innehåller svavel. En tumregel säger att stråsäd behöver ungefär 1 kg svavel per 10 kg kväve.
Kvävet i urea och organiska gödselmedel behöver ännu längre tid på sig för att bli tillgängligt
eftersom det först ska omvandlas till ammonium.
Flera uppgifter om gödslingar
I tabell 2 på sista sidan finns en sammanställning av bakgrundsdata och uppgifter om gödsling
på fälten där vi mäter kväveupptag.
Nästa mätning
Nästa mätning blir den 5 och 8 juni. Tidigare brev finns på www.greppa.nu/säsongsnytt.
CropSAT – använd det nya verktyget
Det finns ett antal verktyg som kan vara till hjälp när du ska avgöra kvävebehovet vid
kompletteringsgivan. Nytt för i år är CropSAT, där du kan se variationen i grönmassa på dina
fält beräknat från satellitbilder. Med CropSAT är det lätt att göra kvävebehovskartor och
styrfiler till gödselspridaren med satellitkartans vegetationsindex som grund. Du måste dock
själv ta ställning till hur stor medelgivan ska vara och inom vilka gränser du vill att givan ska
variera. Läs mer på www.greppa.nu eller gå direkt till www.cropsat.se.
Pernilla Kvarmo och Johan Malgeryd,
Sida 4
Linköping
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Till hemsidan │ Prenumerera
Tabell 2. Bakgrundsdata och gödsling på fälten där vi mäter kväveupptag i Östergötland,
Södermanland och Örebro län.
Kvävegödsling, kg N/ha
Våren 2015
Regelbunden
stallgödseltillförsel
Rödklöverfrö 13 MAP
174 NPK
Nej
mmh ML
Höstvete
13 MAP
175 NPK
Nej
Nobel
mf l Sa
Höstraps
12 MAP
175 NPK+N27
Nej
Brons
mf l Mo
Höstraps
175 NPK+N27
Nej
Fält
Plats
Sort
Jordart
Förfrukt
1
Helleberga
Julius
mmh ML
2
Helleberga
Julius
3
Ullekalv
4
Ullekalv
Hösten 2014
nmh sa
5
Högby
Julius
ML
60 (20 ton svinHöstraps
flyt)+81 Axan
mmh sa
6
Högby
Julius
ML
Ja
66 (22 ton svinHöstvete
flyt)+81 Axan
Ja
172 Axan+
7
Broby
Ellvis
mr ML
Åkerböna
hönsflyt
Ja
144 Axan+
8
Broby
Mariboss mmh LL
Höstvete
hönsflyt
Ja
9
Mörby
Mariboss ML
Höstvete
190 NPK
Nej
Slam hösten
10
Björkåkla
Julius
SL
Höstvete
Rötslam
195 Axan
2014
11
Björkåkla
Julius
SL
Höstraps
180 Axan
12
St Lövhulta
Julius
SL
Höstraps
119 Axan
Nej
13
St Lövhulta
Kranich
SL
Höstvete
119 Axan
Nej
4 ton kycklinggödsel/ha
Slam/djupströ
14
Klahammar
Julius
mmh ML
Vårkorn
10 MAP
140 NS
ibland
65 Axan+90
15
Hidinge
Julius
ML
Oljelin
(35 ton svinflyt)
Ja
65 Axan+90
16
Hidinge
Julius
ML
Ärter
(35 ton svinflyt)
Ja
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30