Scenarion för besiktning & uppföljning av fasadåtgärder

PM
Ärendenummer
Dokumentdatum
TRV 2014/48603
2015-02-18
Projektnummer
Sidor
144711100
1(5)
Scenarion för besiktning & uppföljning av fasadåtgärder
Bilaga 21 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd
Besiktning av fasadåtgärder kan delas in i ”Fysisk besiktning” på plats i respektive fastighet” och
”Granskning av dokumentation”.
Olika omfattning
Fysisk besiktning kan utföras av besiktningsman eller projektledare i olika omfattning:
1. Ingen besiktning
2. Stickprovsvis besiktning
3. Besiktning av samtliga åtgärder
Granskning av dokumentation kan utföras i olika omfattning:
4. Stickprovsvis granskning
5. Granskning av samtliga fastigheter
Olika metoder
Granskning av dokumentation kan innefatta olika metoder:
A. Granskning av entreprenörens egenkontroll – checklista avseende olika moment
B. Granskning av entreprenörens egenkontroll – fotodokumentation av dolda arbeten, tex drevning
och fogning av fönster
C. Granskning av och nöjdintyg
D. Granskning av provningsintyg avseende fönsters/ventilers ljudreduktion. Provningsintyg från
ackrediterat labb ej äldre än tex 5 år.
Fysisk besiktning kan innefatta olika metoder:
E. Besiktning av synligt utförande = Kontroll av byggtekniskt utförande (skador, täthet osv).
F. Besiktning av synlig konstruktion = Kontroll av glastjocklek, karmdjup, tätningslister enligt
provningsintyg.
TDOK 2010:29 Mall_PM v 2.0
G. Provning på ackrediterat lab av ett eller ett par fönster/ventiler ur aktuell leverans innan
montage.
H. Mätning av uppnådd ljudreduktion i fasad = Mätning av DnTw efter åtgärd med högtalare som
bullerkälla.
I. Mätning av fasadåtgärdens effekt = Mätning DnTw före och efter åtgärd med högtalare som
bullerkälla.
J. Mätning av ljudnivå inomhus = Mätning LpA med trafik som bullerkälla.
Vid utförandeentreprenad, där projektering gjorts av TRV alternativt av TRV anlitad akustiker, bör
mätning enligt H-J ovan lyftas ut ur entreprenadbesiktningen och istället benämnas Uppföljning av
bullerskyddsåtgärd.
Vid totalentreprenad bör mätning av effekt och uppnådd ljuddämpning kunna ingå i besiktning.
PM
Ärendenummer
Dokumentdatum
TRV 2014/48603
2015-02-18
Projektnummer
Sidor
144711100
2(5)
Nuläge
I dagsläget genomför Trafikverket besiktning i olika omfattning beroende på planeringsfall och
ambitionsnivå hos enskilda projektledare och besiktningsmän.
Befintlig miljö
Stora regionala skillnader. I vissa regioner har man valt att huvudsakligen lita på entreprenörens
egenkontroll och nöjdintyg från fastighetsägare (pga stor geografisk spridning). I andra regioner
genomförs stickprovsvis besiktning av utförande. I södra regionen besiktas alla fönsteråtgärder.
Granskning av dokumentation: 4A, 4C, 4D alternativt 5A, 5C, 5D.
Fysisk besiktning: 1, 2E och 3E beroende på region.
Mätning: Nej
Kostnad: Låg
Tidsåtgång: Låg
Kunskap om effekt: Saknas
Kunskap om vi nått riktvärden: Saknas
Väsentlig ombyggnad/nybyggnad
Vanligtvis sker besiktning av utförande på alla åtgärder alternativt stickprovsvis (3B/2B).
Granskning av dokumentation: 4A, 4C, 4D alternativt 5A, 5C, 5D.
Fysisk besiktning: 2E alt 3E. I vissa fall och 2F alt 3F.
Mätning: Mycket få fall
Kostnad: Medel-Hög
Tidsåtgång: Medel-Hög
Kunskap om effekt: Saknas
TDOK 2010:29 Mall_PM v 2.0
Kunskap om vi nått riktvärden och/eller åtaganden i planer: Saknas
PM
Ärendenummer
Dokumentdatum
TRV 2014/48603
2015-02-18
Projektnummer
Sidor
144711100
3(5)
Scenario 1. Ett snäpp högre ambition
Fokus ligger på funktion vid besiktning av bullerskyddsåtgärder. Ambitionsnivån är Trafikverksgemensam och
skiljer endast mellan planeringsfall.
Befintlig miljö
För samtliga fastigheter granskas entreprenörens egenkontroll inklusive dokumentation av dolda arbeten.
10% av fastigheterna besiktas på plats. Besiktning av synligt utförande och konstruktion.
Kontroll av fönsters/ventilers ljudreduktion genom att kräva provningsintyg ej äldre än 5 år för nya fönster samt
provningsintyg ej äldre än 5 år för jämförbar åtgärd för glasåtgärder.
På 1% av fastigheterna mäts fasadens ljudreduktion före och efter åtgärd. Ytterligare 1% av fastigheterna mäts
endast efter åtgärd.
Granskning av dokumentation: 5A, 5B, 5C, 5D.
Fysisk besiktning: 2E, 2F (10%) samt
Mätning: 2H (1%) och 2I alt 2J (ytterligare 1%)
Kostnad: Medel
Tidsåtgång: Medel
Kunskap om effekt: Låg
Kunskap om vi nått riktvärden: Låg-medel
Väsentlig ombyggnad/nybyggnad
För samtliga fastigheter granskas entreprenörens egenkontroll inklusive dokumentation av dolda arbeten.
50-100% av fastigheterna besiktas på plats. Besiktning av synligt utförande och konstruktion.
Kontroll av fönsters/ventilers ljudreduktion genom att kräva provningsintyg ej äldre än 5 år för nya fönster samt
provningsintyg ej äldre än 5 år för jämförbar åtgärd för glasåtgärder.
I större projekt ställs krav på provning av fönster ur aktuell leverans.
På 5% av fastigheterna mäts fasaddämpning före och efter åtgärd. Ytterligare 5% av fastigheterna mäts endast efter
åtgärd.
Granskning av dokumentation: 5A, 5B, 5C, 5D.
Fysisk besiktning: 3E, 3F alternativt 2E, 2F (50%).
Mätning: 2H (5%) och 2I (ytterligare 5%). Förutsatt att prognostiserad trafik har uppnåtts vid besiktnings- eller
uppföljningstillfället kan mätning enligt 2J genomföras istället för 2I. I större projekt även 2G.
TDOK 2010:29 Mall_PM v 2.0
Kostnad: Medel-Hög
Tidsåtgång: Medel-Hög
Kunskap om effekt: Medel
Kunskap om vi nått riktvärden och/eller åtaganden i planer: Hög
Kommentar: Ur akustisk synvinkel är det bättre att mäta ljudreduktion på några fler än att göra
utförandebesiktning på alla. Ur byggnadsteknisk synvinkel är det dock viktigt med besiktning av utförande
eftersom missar i plåtarbeten m m kan orsaka kostsamma byggnadsskador. Fönsterbyten är ett stort ingrepp i en
fasad.
PM
Ärendenummer
Dokumentdatum
TRV 2014/48603
2015-02-18
Projektnummer
Sidor
144711100
4(5)
Scenario 2. Järnkoll
Fokus ligger på funktion vid besiktning av bullerskyddsåtgärder. Ambitionsnivån är Trafikverksgemensam och
skiljer inte heller mellan planeringsfall.
Samtliga planeringsfall
För samtliga fastigeter granskas entreprenörens egenkontroll inklusive dokumentation av dolda arbeten.
50-100% av fastigheterna besiktas på plats. Besiktning av synligt utförande och konstruktion.
Kontroll av fönsters/ventilers ljudreduktion genom att kräva provningsintyg ej äldre än 5 år för nya fönster samt
provningsintyg ej äldre än 5 år för jämförbar åtgärd för glasåtgärder.
I större projekt ställs krav på provning av fönster ur aktuell leverans.
På 10% av fastigheterna mäts fasaddämpning före och efter åtgärd. Ytterligare 10% av fastigheterna mäts endast
efter åtgärd.
Granskning av dokumentation: 5A, 5B, 5C, 5D.
Fysisk besiktning: 3E, 3F alternativt 2E, 2F (50%)
Mätning: 2H (10%) och 2I (ytterligare 10%). Förutsatt att prognostiserad trafik har uppnåtts vid besiktnings- eller
uppföljningstillfället kan mätning enligt 2J genomföras istället för 2I. I större projekt även 2G.
Kostnad: Hög
Tidsåtgång: Hög
Kunskap om effekt: Hög
Kunskap om vi nått riktvärden och/eller åtaganden i planer: Hög
TDOK 2010:29 Mall_PM v 2.0
Kommentar: Ur akustisk synvinkel är det bättre att mäta ljudreduktion på några fler än att göra
utförandebesiktning på alla. Ur byggnadsteknisk synvinkel är det dock viktigt med besiktning av utförande
eftersom missar i plåtarbeten m m kan orsaka kostsamma byggnadsskador. Fönsterbyten är ett stort ingrepp i en
fasad.
PM
Ärendenummer
Dokumentdatum
TRV 2014/48603
2015-02-18
Projektnummer
Sidor
144711100
5(5)
TDOK 2010:29 Mall_PM v 2.0
Upprättad av: Katrin Olofsson, konsult Trafikverket Teknik & Miljö.