VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE

Ht-15
Namn:
Program:
VFU-DOKUMENTATION
FÖRSKOLLÄRARE
Namn:
________________________________
Personnummer:
________________________________
Telefonnummer:
________________________________
E-mail (studentmail):
________________________________
Startår:_____
ht 
Individuell studieplan:
Tilldelat VFU-område:
vt 

________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
VFU-DOKUMENTATION:
Denna VFU-dokumentation tillhör studenten och bildar ett samlingsdokument för all
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under utbildningen. Observera att dokumentationen
revideras varje termin utifrån gällande kursplaner. Den ska visas upp för VFU-läraren inför
varje ny VFU-period och ligga till grund för handledningssamtal under hela VFU-perioden.
Efter avslutad VFU ska dokumentet visas vid examination VFU-uppföljning.
Syftet med VFU-dokumentationen är att studentens progression ska tydliggöras.
Kommentarerna bör formuleras utifrån de målbeskrivningar som finns för varje VFU och
utifrån ett samtal med studenten. Det är viktigt att fokusera på studentens måluppfyllelse.
Syftet med kommentarerna är att ge ett bedömningsunderlag för kursansvarig på
lärarutbildningen. I de fall det råder tveksamhet eller om studenten inte uppnår gällande VFUmål, ska alltid kontakt tas med lärarutbildningen (kursansvarig eller VFU-ansvarig).
Information om utbildningen finns i utbildningsplanen som finns på Högskolans hemsida
www.hb.se på kurs-och programtorget.
Observera att under varje mål ska VFU-läraren kommentera och motivera, gärna med
konkreta exempel, hur studenten har nått målet.
Närvaro fältdagar
UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA I
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare I. Ladokkod:11FK11 (1.0)
Kursansvarig:_______________________________________________________________
Datum:_______________________
Student: ___________________________________________________________________
Fältdagarna innehåller ingen handledning eller omdöme från VFU-läraren.
Studenten har varit på VFU-plats minst 2 av 3 dagar.
Fältuppgift:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Förskola/Skola
Kommun/Kommundel
VFU-lärare
Datum
Underskrift
Lämna blanketten till kursansvarig lärare i den kurs där fältdagarna ingår.
Spara en kopia i din VFU-dokumentation.
Underskrift av granskande lärare vid Högskolan i Borås samt datum:
___________________________________________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 1
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare I. Ladokkod: 11FK11 (1.0)
Kursansvarig:_______________________________________________________________
VFU-plats: ht 
vt  år _____
Terminens VFU-period: _______________________________
Placering:__________________________________________________________________
(Förskolans namn, telefonnummer och ålder på barngrupp där VFU har utförts)
Mina personliga mål:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
För godkänd VFU i UVK 1 krävs förmåga att kunna utveckla en lärarkompetens.
Detta innebär att studenten skall:
(Kryssa i rutan för de mål och kriterier som du bedömer att studenten har uppnått) VFUläraren motiverar/kommenterar, gärna med konkreta exempel, hur studenten har nått målet.
 MÅL: Etablera kontakt med barn och i samråd med VFU-lärare leda
lärandesituationer i förskola.
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 MÅL: Ta en ledarroll genom att visa ansvar, intresse och engagemang för
förskolläraruppdraget.
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 MÅL: I mötet med barn och kollegor använda ämneskunskaper och ämnesdidaktiska
begrepp i ett relevant yrkesspråk.
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Vi (VFU-lärare och student) har haft handledningssamtal under VFU-perioden angående
studentens måluppfyllelse 
VFU-lärares underskrift och datum: ______________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Studentens underskrift och datum:________________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
VFU-lärarens kommentarer till studentens måluppfyllelse, formulerade utifrån ordval i
målbeskrivningen. Skriv på nedanstående rader. I de fall det råder tveksamhet eller om
studenten inte uppnår ovanstående VFU-mål, ska alltid en kontakt tas med lärarutbildningen
(kursansvarig eller VFU-ansvarig). Skriv också gärna, tillsammans med studenten,
gemensamma tankar kring studentens fortsatta utvecklingsmål.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (fortsätter på baksidan/bilaga)
Studenten har uppnått målen 
inte uppnått målen 
VFU-lärares underskrift och datum: ______________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Studentens underskrift och datum:________________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Studenten har fullgjort sin närvaroplikt.
Ja 
Nej 
(Detta innebär 100% närvaro)
VFU-lärares underskrift och datum: ______________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
OMRÅDESDAG (hösttermin) alternativt PROFESSIONSDAG (vårtermin)
Datum:___________________
Studenten har
deltagit i program 
varit på VFU-plats 
Rubrik för program:___________________________________________________________
Underskrift eller signatur: ______________________________________________________
(Av programansvarig/VFU-samordnare/VFU-lärare)
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Underskrift av granskande lärare vid Högskolan i Borås samt datum:
___________________________________________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Vilande kurs Ht-15
ÄMNES- OCH ÄMNESDIDAKTISKA STUDIER 1
Kurs: Barnet och förskolan – förskoledidaktiska aspekter 30 hp. Ladokkod: 11FK20 (7.0)
Kursansvarig:_______________________________________________________________
VFU-plats : ht 
vt 
år _____
Terminens VFU-period: _______________________________
Placering:__________________________________________________________________
(Förskolans namn, telefonnummer och ålder på barngrupp där VFU har utförts)
Mina personliga mål:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
För godkänd VFU i Ämnes- och ämnesdidaktiska studier 1 krävs förmåga att kunna
utveckla en lärarkompetens.
Detta innebär att studenten skall:
(Kryssa i rutan för de mål som du bedömer att studenten har uppnått) VFU-läraren
motiverar/kommenterar, gärna med konkreta exempel, hur studenten har nått målet.
 MÅL: Använda observationer som metod i samband med verksamhetsförlagd
utbildning samt analysera insamlade data i relation till yrkesroll och/eller barns
utveckling.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 MÅL: Planera, leda och utvärdera aktiviteter samt muntligt och skriftligt redogöra för
arbetsprocessen och dess resultat.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 MÅL: Visa förmåga att omsätta egna ämneskunskaper till undervisning i förskolans
verksamhet.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 MÅL: Kommunicera kursinnehållet med barn och yrkesverksamma.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 MÅL: Reflektera över hur det egna ledarskapet påverkar barnets socialisationsprocess
med utgångspunkt i ett mångfalds-, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vi (VFU-lärare och student) har haft handledningssamtal under VFU-perioden angående
studentens måluppfyllelse 
VFU-lärares underskrift och datum: ______________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Studentens underskrift och datum:________________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
VFU-lärarens kommentarer till studentens måluppfyllelse, formulerade utifrån ordval i
målbeskrivningen. Skriv på nedanstående rader. I de fall det råder tveksamhet eller om
studenten inte uppnår ovanstående VFU-mål, ska alltid en kontakt tas med lärarutbildningen
(kursansvarig eller VFU-ansvarig). Skriv också gärna, tillsammans med studenten,
gemensamma tankar kring studentens fortsatta utvecklingsmål.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (fortsätter på baksidan/bilaga)
Studenten har uppnått målen 
inte uppnått målen 
VFU-lärares underskrift och datum: ______________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Studentens underskrift och datum:________________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Studenten har fullgjort sin närvaroplikt.
Ja 
Nej 
(Detta innebär 100 % närvaro)
VFU-lärares underskrift och datum: ______________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
OMRÅDESDAG (hösttermin) alternativt PROFESSIONSDAG (vårtermin)
Datum:___________________
Studenten har
deltagit i program 
varit på VFU-plats 
Rubrik för program:___________________________________________________________
Underskrift eller signatur: ______________________________________________________
(Av programansvarig/VFU-samordnare/VFU-lärare)
(Namnförtydligande)________________________________________________________________________
Underskrift av granskande lärare vid Högskolan i Borås samt datum:
__________________________________________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Närvaro fältdagar
ÄMNES- OCH ÄMNESDIDAKTISKA STUDIER 2
Kurs: Barn, kultur och kommunikation – i ett förskoledidaktiskt perspektiv.
Ladokkod:11FK31 (3.0)
Kursansvarig:_______________________________________________________________
Datum:_______________________
Student: ___________________________________________________________________
Fältdagarna innehåller ingen handledning eller omdöme från VFU-läraren.
Studenten har varit på VFU-plats 5 dagar.
Fältuppgift:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Förskola/Skola
Kommun/Kommundel
VFU-lärare
Datum
Underskrift
Lämna blanketten till kursansvarig lärare i den kurs där fältdagarna ingår.
Spara en kopia i din VFU-dokumentation.
Underskrift av granskande lärare vid Högskolan i Borås samt datum:
___________________________________________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
OMRÅDESDAG (hösttermin) alternativt PROFESSIONSDAG (vårtermin)
Datum:___________________
Studenten har
deltagit i program 
varit på VFU-plats 
Rubrik för program:___________________________________________________________
Underskrift eller signatur: ______________________________________________________
(Av programansvarig/VFU-samordnare/VFU-lärare)
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Underskrift av granskande lärare vid Högskolan i Borås samt datum:
__________________________________________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
ÄMNES- OCH ÄMNESDIDAKTISKA STUDIER 3
Kurs: Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik 30 hp.
Ladokkod: 11FK40 (7.0)
Kursansvarig:_______________________________________________________________
VFU-plats : ht 
vt 
år _____
Terminens VFU-period: _______________________________
Placering:__________________________________________________________________
(Förskolans namn, telefonnummer och ålder på barngrupp där VFU har utförts)
Mina personliga mål:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
För godkänd VFU i Ämnes- och ämnesdidaktiska studier 3 krävs förmåga att kunna
utveckla en lärarkompetens.
Detta innebär att studenten skall:
(Kryssa i rutan för de mål som du bedömer att studenten har uppnått) VFU-läraren
motiverar/kommenterar, gärna med konkreta exempel, hur studenten har nått målet.
 MÅL: Genomföra barnintervjuer och observationer med fokus på barns uppfattningar
om naturvetenskapliga fenomen och tekniska lösningar.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 MÅL: Undervisa om naturvetenskapliga fenomen och processer samt tekniska
lösningar.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 MÅL: Självständigt formulera mål, planera, leda, genomföra, utvärdera och
dokumentera utomhuspedagogisk verksamhet.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 MÅL: I mötet med barn och kollegor använda ämneskunskaper och ämnesdidaktiska
begrepp i ett relevant yrkesspråk.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vi (VFU-lärare och student) har haft handledningssamtal under VFU-perioden angående
studentens måluppfyllelse 
VFU-lärares underskrift och datum: ______________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Studentens underskrift och datum:________________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
VFU-lärarens kommentarer till studentens måluppfyllelse, formulerade utifrån ordval i
målbeskrivningen. Skriv på nedanstående rader. I de fall det råder tveksamhet eller om
studenten inte uppnår ovanstående VFU-mål, ska alltid en kontakt tas med lärarutbildningen
(kursansvarig eller VFU-ansvarig). Skriv också gärna, tillsammans med studenten,
gemensamma tankar kring studentens fortsatta utvecklingsmål.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (fortsätter på baksidan/bilaga)
Studenten har uppnått målen 
inte uppnått målen 
VFU-lärares underskrift och datum: ______________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Studentens underskrift och datum:________________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Studenten har fullgjort sin närvaroplikt.
Ja 
Nej 
(Detta innebär 100 % närvaro)
VFU-lärares underskrift och datum: ______________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
OMRÅDESDAG (hösttermin) alternativt PROFESSIONSDAG (vårtermin)
Datum:___________________
Studenten har
deltagit i program 
varit på VFU-plats 
Rubrik för program:___________________________________________________________
Underskrift eller signatur: ______________________________________________________
(Av programansvarig/VFU-samordnare/VFU-lärare)
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Underskrift av granskande lärare vid Högskolan i Borås samt datum:
___________________________________________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Närvaro fältdagar
ÄMNES- OCH ÄMNESDIDAKTISKA STUDIER 3
Kurs: Förskoledidaktiska perspektiv barn, naturvetenskap och teknik 30 hp. Ladokkod:
11FK40 (7.0)
Kursansvarig:________________________________________________________________
Datum:_____________________________________________________________________
Student: ____________________________________________________________________
Fältdagarna innehåller ingen handledning eller omdöme från VFU-läraren.
Studenten har varit på VFU-plats 5 dagar.
Fältuppgift:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Förskola/Skola
Kommun/Kommundel
VFU-lärare
Datum
Underskrift
Lämna blanketten till kursansvarig lärare i den kurs där fältdagarna ingår.
Spara en kopia i din VFU-dokumentation.
Underskrift av granskande lärare vid Högskolan i Borås samt datum:
___________________________________________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) II
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II, 22,5 hp. Ladokkod: 11FK52 (2.0)
Kursansvarig:_______________________________________________________________
VFU-plats : ht 
vt 
år _____
Terminens VFU-period: _______________________________
Placering:__________________________________________________________________
(Förskolans namn, telefonnummer och ålder på barngrupp där VFU har utförts)
Mina personliga mål:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
För godkänd VFU i UVK II krävs förmåga att kunna utveckla en lärarkompetens.
Detta innebär att studenten skall:
(Kryssa i rutan för de mål som du bedömer att studenten har uppnått) VFU-läraren
motiverar/kommenterar, gärna med konkreta exempel, hur studenten har nått målet.
 MÅL: Självständigt formulera mål, planera, leda, genomföra, utvärdera och
dokumentera lärandesituationer i förskola så att ett inkluderande perspektiv och en
yrkesetisk medvetenhet genomsyrar verksamheten.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 MÅL: I mötet med barn och kollegor använda ämneskunskaper och ämnesdidaktiska
begrepp i ett relevant yrkesspråk.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vi (VFU-lärare och student) har haft handledningssamtal under VFU-perioden angående
studentens måluppfyllelse 
VFU-lärares underskrift och datum: ______________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Studentens underskrift och datum:________________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
VFU-lärarens kommentarer till studentens måluppfyllelse, formulerade utifrån ordval i
målbeskrivningen. Skriv på nedanstående rader. I de fall det råder tveksamhet eller om
studenten inte uppnår ovanstående VFU-mål, ska alltid en kontakt tas med lärarutbildningen
(kursansvarig eller VFU-ansvarig). Skriv också gärna, tillsammans med studenten,
gemensamma tankar kring studentens fortsatta utvecklingsmål.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (fortsätter på baksidan/bilaga)
Studenten har uppnått målen 
inte uppnått målen 
VFU-lärares underskrift och datum: ______________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Studentens underskrift och datum:________________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Studenten har fullgjort sin närvaroplikt.
Ja 
Nej 
(Detta innebär 100 % närvaro)
VFU-lärares underskrift och datum: ______________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
OMRÅDESDAG (hösttermin) alternativt PROFESSIONSDAG (vårtermin)
Datum:___________________
Studenten har
deltagit i program 
varit på VFU-plats 
Rubrik för program:___________________________________________________________
Underskrift eller signatur: ______________________________________________________
(Av programansvarig/VFU-samordnare/VFU-lärare)
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Underskrift av granskande lärare vid Högskolan i Borås samt datum:
___________________________________________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
ÄMNES- OCH ÄMNESDIDAKTISKA STUDIER 4
Kurs: Didaktik, estetiska lärprocesser och barns meningsskapande i språk, kommunikation
och matematik. 30 hp. Ladokkod: 12FK61 (2,0)
Kursansvarig:_______________________________________________________________
VFU-plats : ht 
vt 
år _____
Terminens VFU-period: _______________________________
Placering:__________________________________________________________________
(Förskolans namn, telefonnummer och ålder på barngrupp där VFU har utförts)
Mina personliga mål:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
För godkänd VFU i Ämnes- och ämnesdidaktiska studier 4 krävs förmåga att kunna
utveckla en lärarkompetens.
Detta innebär att studenten skall:
(Kryssa i rutan för de mål som du bedömer att studenten har uppnått) VFU-läraren
motiverar/kommenterar, gärna med konkreta exempel, hur studenten har nått målet.
 MÅL: Självständigt formulera mål, planera, leda, genomföra, utvärdera och
dokumentera och kritiskt granska ett tematiskt arbete där de estetiska arbetsformerna
används för att undersöka och bearbeta olika kunskapsområden.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 MÅL: Utifrån estetiska lärprocesser planera, använda, utvärdera och dokumentera och
kritiskt granska ett eget tillverkat didaktiskt material med fokus på barns lärande.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 MÅL: I mötet med barn och kollegor använda ämneskunskaper och ämnesdidaktiska
begrepp i ett relevant yrkesspråk.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vi (VFU-lärare och student) har haft handledningssamtal under VFU-perioden angående
studentens måluppfyllelse 
VFU-lärares underskrift och datum: ______________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Studentens underskrift och datum:________________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
VFU-lärarens kommentarer till studentens måluppfyllelse, formulerade utifrån ordval i
målbeskrivningen. Skriv på nedanstående rader. I de fall det råder tveksamhet eller om
studenten inte uppnår ovanstående VFU-mål, ska alltid en kontakt tas med lärarutbildningen
(kursansvarig eller VFU-ansvarig). Skriv också gärna, tillsammans med studenten,
gemensamma tankar kring studentens fortsatta utvecklingsmål.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (fortsätter på baksidan/bilaga)
Studenten har uppnått målen 
inte uppnått målen 
VFU-lärares underskrift och datum: ______________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Studentens underskrift och datum:________________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Studenten har fullgjort sin närvaroplikt.
Ja 
Nej 
(Detta innebär 100 % närvaro)
VFU-lärares underskrift och datum: ______________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
OMRÅDESDAG (hösttermin) alternativt PROFESSIONSDAG (vårtermin)
Datum:___________________
Studenten har
deltagit i program 
varit på VFU-plats 
Rubrik för program:___________________________________________________________
Underskrift eller signatur: ______________________________________________________
(Av programansvarig/VFU-samordnare/VFU-lärare)
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Underskrift av granskande lärare vid Högskolan i Borås samt datum:
___________________________________________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Närvaro fältdagar
ÄMNES- OCH ÄMNESDIDAKTISKA STUDIER 4
Kurs: Didaktik, estetiska lärprocesser och barns meningsskapande i språk, kommunikation
och matematik. 30 hp. Ladokkod: 12FK61 (2.0)
Kursansvarig:________________________________________________________________
Datum:_____________________________________________________________________
Student: ____________________________________________________________________
Fältdagarna innehåller ingen handledning eller omdöme från VFU-läraren.
Studenten har varit på VFU-plats 5 dagar.
Fältuppgift:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Förskola/Skola
Kommun/Kommundel
VFU-lärare
Datum
Underskrift
Lämna blanketten till kursansvarig lärare i den kurs där fältdagarna ingår.
Spara en kopia i din VFU-dokumentation.
Underskrift av granskande lärare vid Högskolan i Borås samt datum:
___________________________________________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) III
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III, 15 hp. Ladokkod: 11FK71 (1.0)
Kursansvarig:_______________________________________________________________
VFU-plats : ht 
vt 
år _____
Terminens VFU-period: _______________________________
Placering:__________________________________________________________________
(Förskolans namn, telefonnummer och ålder på barngrupp där VFU har utförts)
Mina personliga mål:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
För godkänd VFU i UVK III krävs förmåga att kunna utveckla en lärarkompetens.
Detta innebär att studenten skall:
(Kryssa i rutan för de mål som du bedömer att studenten har uppnått) VFU-läraren
motiverar/kommenterar, gärna med konkreta exempel, hur studenten har nått målet.
 MÅL: Ta initiativ för att kommunicera med och skapa professionella relationer till
barn, kollegor och vårdnadshavare.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 MÅL: Observera, kartlägga och dokumentera barns utveckling och lärande på ett sätt
som överensstämmer med mål och syfte i gällande styrdokument.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 MÅL: Utifrån observationer och kartläggningar av barns utveckling och lärande,
uppvisa didaktisk medvetenhet om och självständigt formulera mål, planera, leda,
genomföra, utvärdera och dokumentera lärandesituationer i förskolan utifrån mål och
syfte i gällande styrdokument.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 MÅL: Utifrån respektive förskolas handlingsplaner och policydokument arbeta
målmedvetet med att skapa ett förtroendefullt klimat i barngruppen för att alla barn
ska utvecklas, bli bekräftade och känna sig trygga.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 MÅL: Tillämpa olika strategier för att förebygga och hantera konflikter professionellt.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 MÅL: I mötet med barn och kollegor använda ämneskunskaper och ämnesdidaktiska
begrepp i ett relevant yrkesspråk.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vi (VFU-lärare och student) har haft handledningssamtal under VFU-perioden angående
studentens måluppfyllelse 
VFU-lärares underskrift och datum: ______________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Studentens underskrift och datum:________________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
VFU-lärarens kommentarer till studentens måluppfyllelse, formulerade utifrån ordval i
målbeskrivningen. Skriv på nedanstående rader. I de fall det råder tveksamhet eller om
studenten inte uppnår ovanstående VFU-mål, ska alltid en kontakt tas med lärarutbildningen
(kursansvarig eller VFU-ansvarig). Skriv också gärna, tillsammans med studenten,
gemensamma tankar kring studentens fortsatta utvecklingsmål.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (fortsätter på baksidan/bilaga)
Studenten har uppnått målen 
inte uppnått målen 
VFU-lärares underskrift och datum: ______________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Studentens underskrift och datum:________________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Studenten har fullgjort sin närvaroplikt.
Ja 
Nej 
(Detta innebär 100 % närvaro)
VFU-lärares underskrift och datum: ______________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
OMRÅDESDAG (hösttermin) alternativt PROFESSIONSDAG (vårtermin)
Datum:___________________
Studenten har
deltagit i program 
varit på VFU-plats 
Rubrik för program:___________________________________________________________
Underskrift eller signatur: ______________________________________________________
(Av programansvarig/VFU-samordnare/VFU-lärare)
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Underskrift av granskande lärare vid Högskolan i Borås samt datum:
___________________________________________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Närvaro fältdagar
UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA III
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III, 15 hp. Ladokkod: 11FK71 (1.0)
Kursansvarig:________________________________________________________________
Datum:_____________________________________________________________________
Student: ____________________________________________________________________
Fältdagarna innehåller ingen handledning eller omdöme från VFU-läraren.
Studenten har varit på VFU-plats 5 dagar.
Fältuppgift:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Förskola/Skola
Kommun/Kommundel
VFU-lärare
Datum
Underskrift
Lämna blanketten till kursansvarig lärare i den kurs där fältdagarna ingår.
Spara en kopia i din VFU-dokumentation.
Underskrift av granskande lärare vid Högskolan i Borås samt datum:
___________________________________________________________________________
(Namnförtydligande)_________________________________________________________________________
Fyll i vilka terminer du, som student, fått möjlighet att delta i nedanstående aktiviteter.
Termin
1
2
3
4
5
6
7
Föräldramöte
Utvecklingssamtal med barn och föräldrar
Planeringsdagar
Samtal med rektor/motsvarande om organisation, budget, utveckling och ledning av förskolan
Annat utöver ordinarie VFU-aktiviteter.
Beskriv på raderna nedanför.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________