Mall för slutredovisning - Folke Bernadotteakademin

FREDSMILJONEN
SLUTREDOVISNING
1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION
Diarienummer
Organisation
Vilken typ av stöd (Verksamhetsstöd, Projektbidrag i Sverige eller Projektbidrag internationellt utvecklingssamarbete)
Projektets titel (gäller endast projektbidragen)
2. TEMATISKA PRIORITERINGAR
Beskriv resultatens koppling till de i ansökan angivna tematiska prioriteringarna samt hur organisationens arbete
påverkat samhällsdebatten inom dessa områden.
1
FREDSMILJONEN
3. GENOMFÖRANDE
Beskriv genomförandet av projektet/verksamheten. Beskriv eventuella avvikelser, förändringar eller förseningar i
relation till de i ansökan planerade aktiviteterna. Reflektera över de risker som beskrevs i ansökan och hur de åtgärdats.
2
FREDSMILJONEN
4. RESULTAT
Redogör för uppnådda resultat i relation till ansökans mål, delmål och förväntade resultat.
3
FREDSMILJONEN
5. MÅLGRUPP
Beskriv om projektet/verksamheten nått den målgrupp som beskrevs i ansökan. Redogör för hur
projektet/verksamheten nått de direkta och indirekta målgrupperna samt kvinnor och män.
6. AKTÖRER OCH SAMARBETSORGANISATIONER
Beskriv vilka aktörer/samarbetsorganisationer som varit involverade i projektets genomförande samt en beskrivning av
deras roll.
4
FREDSMILJONEN
7. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Redogör för hur ni följt upp aktiviteterna för att säkerställa att de bidrar till det övergripande målet samt delmålen. Utgå
från ansökan och beskriv eventuella lärdomar.
8. BUDGET
Kommentera utfallet i budgeten (Folke Bernadotteakademins budgetmall ska bifogas).
5
FREDSMILJONEN
9. ÖVRIGA KOMMENTARER
Till redovisningen har följande bilagor bifogats
Annex 1: Budget
Bilagor
i. Revisorns intyg
ii. Övriga bilagor
Vänligen specificera övriga bilagor nedan. Inkludera innehållsförteckning om fler än två
bilagor bifogas
1.
2.
3.
4.
Redovisningen ska vara undertecknad av firmatecknare och ekonomiskt ansvarig.
Namnteckning firmatecknare
Namnteckning ekonomiskt ansvarig
Namnförtydligande firmatecknare
Namnförtydligande ekonomiskt ansvarig
Den underskrivna slutlredovisningen i original skickas till Fredsmiljonen, Folke Bernadotteakademin,
Sandövägen 1, 872 64 Sandöverken. En digital kopia kan skickas till [email protected]
6