bilder

Psykofarmaka; något nytt?
• Överläkare Jonas Niklasson, div
psykiatri
Neuroleptika
•
•
•
•
Risperidon (1kr/4 mg tabl)
Olanzapin (1kr/10 mg tabl)
Clozapin (5kr/100mg tabl)
Abilify/Aripiprazol (45kr/10mg tabl)
• Concerta (20kr/36 mg tabl)
TLV genomgång antidepressiva 2008
•
Andel tillfrisknade
klomipramin
67
citalopram
46
sertralin
43
venlafaxin
46
mirtazapin
45
escitalopram
47
duloxetin
45
fluvoxamin
27
%
Kostnadseffektivitet 12 mån
Preparat
• Citalopram
• Sertralin
• Mirtazapin
• Venlafaxin
• Escitalopram
Kronor/Effekt
• 164 979 / 0,69
• 163 699 / 0,69
• 162 753 / 0,7
• 164 893 / 0,7
• 162 978 / 0,7
Reklistan
•
•
•
•
•
Citalopram (0,6 kr/ 20 mg tabl)
Sertralin (1kr/100 mg tabl)
Mirtazapin (1 kr/30 mg tabl)
Venlafaxin (2 kr/150 mg tabl)
Escitalopram (1,2 kr/10 mg tabl)
Lyrica (18kr/ 300 mg tabl)
• Subventioneras vid: 1) epilepsi. 2) neuropatisk smärta
endast för de patienter som inte nått behandlingsmålet
med vare sig TCA eller gabapentin, eller då dessa inte
är lämpliga av medicinska skäl. 3)generellt
ångestsyndrom endast för de patienter som inte nått
behandlingsmålet med antingen SSRI eller SNRI, eller
då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl.
Cymbalta (12kr/ 60 mg tabl)
• Subventioneras endast för patienter med depression
eller generaliserat ångestsyndrom som inte nått
behandlingsmålet med minst två andra antidepressiva
läkemedel, varav det ena bör vara generiskt venlafaxin
om inte särskilda skäl talar mot det. Läkemedlet
subventioneras också vid behandling av smärtsam
diabetesneuropati.
Valdoxan (12kr/ 25 mg tabl)
• Valdoxan ingår i läkemedelsförmånerna endast som
ett andrahandsmedel för patienter som på grund av
biverkningar inte tolererat och därmed inte nått
behandlingsmålet med SSRI eller annat läkemedel
mot depression.
Verkningsmekanism Valdoxan
• Verkningsmekanism: Agomelatin är en melatonerg agonist
(MT1- och MT2-receptorer) och 5-HT2C-antagonist.
Bindningsstudier visar att agomelatin inte har någon effekt
på monoaminupptag och ingen affinitet för α-, β-adrenerga,
histaminerga, kolinerga, dopaminerga eller benzodiazepinreceptorer.
• Agomelatin resynkroniserar dygnsrytmen i djurmodeller för
rubbad dygnsrytm. Agomelatin ökar noradrenalin- och
dopaminfrisättning specifikt i frontala cortex och har ingen
påverkan på extracellulära nivåer av serotonin.
Edronax (10kr/ dag ,4 mg tabl)
• Edronax är avsett för akut behandling av egentlig
depression och för att bibehålla den kliniska
förbättringen hos patienter som initialt svarat på
behandlingen.
Voxra(Bupropion) (9kr/ 150 mg tabl)
• Voxra ingår i läkemedelsförmånerna endast som ett
andrahandsmedel för patienter som på grund av
biverkningar inte tolererat och därmed inte nått
behandlingsmålet med SSRI eller annat läkemedel
mot depression.
• Zyban rökavvänjning hos nikotinberoende patienter i
kombination med motiverande stöd.
Brintellix (11kr/ 10 mg tabl)
• Begränsning av subvention: Subventioneras endast för
patienter som provat, men inte uppnått behandlingsmålen
med minst ett antidepressivt läkemedel och avbrutit
behandlingen.
• Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta
kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny
säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal
uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se
avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.
Verkningsmekanism Brintellix
• Verkningsmekanismen för vortioxetin tros vara relaterad till dess
direkta modulering av serotonerg receptoraktivitet och hämning
av serotonin(5-HT)-transportören. Icke-kliniska data indikerar att
vortioxetin är en 5-HT3, 5-HT7 och 5-HT1D receptorantagonist, 5HT1B partiell receptoragonist, 5-HT1A receptoragonist och
hämmare av serotonin(5-HT)-transportören, vilket leder till
modulering av neurotransmissionen i flera system, inklusive
främst de serotonerga, men antagligen också de noradrenerga,
dopaminerga, histaminerga, acetylkolinerga, GABAminerga och
glutaminerga systemen. Denna multimodala aktivitet anses svara
för de antidepressiva och anxiolytiska effekterna och förbättringen
i kognitiv funktion, inlärning och minne som observerats hos
vortioxetin i djurstudier
Valproinsyra
• OBS! Ej till fertila kvinnor. Risk för kognitiv påverkan
av barnet.