Läs mer om färdtjänst och riksfärdtjänst i Luleå kommun.

••• Färdtjänst
Information om färdtjänst
i Luleå kommun
Färdtjänst i Luleå kommun
Färdtjänst är ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken och är
till för personer som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga
svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationer.
Transportform anpassas efter individuella behov. För att ansöka om
färdtjänst/riksfärdtjänst måste du vara folkbokförd i kommunen.
Vem får färdtjänst?
•
Färdtjänst kan beviljas tillsvidare eller för viss tid, men
funktionsnedsättningen måste vara bestående mer än tre
månader.
•
Om sökande är under 18 år ska bedömningen göras i förhållande
till barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning.
•
Färdtjänst vinterhalvåret kan beviljas personer med
funktionsnedsättning som förvärrats vid till exempel kyla och
blåst. Period 1 oktober – 30 april.
Hur beställer jag färdtjänst?
Alla resor beställs via beställningscentralen hos transportören.
Vilken transportör du ska kontakta beror på var du bor och om du
ska åka taxi eller specialfordon.
När du beställer resan uppge:
•
Namn, dag och tid, hämtadress och tilladress.
•
Eventuella hjälpmedel som till exempel rullator.
•
Antal personer ledsagare/medresenär.
•
Tillstånd till framsäte.
Beställ gärna resan i god tid, då är möjligheten större att få åka vid den
tidpunkt du önskar.
Avbeställning ska göras så tidigt som möjligt. Om inte resan avbeställs
debiteras du en kostnad motsvarande lägsta gällande färdtjänstavgift.
Beställning av taxi
Boende inom 0920-området samt norrbyar
•
(0920-området): Luleå taxi, 0920-26 20 60
•
Boende inom landsbygden söder om Lule älv,
sörbyar (ej Bergnäset och Gäddvik): Ersnäs Taxi,
0920-312 50
•
Boende inom 0924-området: Rånedalens Taxi,
0924 -10 000
Beställning av specialfordon
•
Boende inom 0920-området samt norrbyar
(0920-området): Luleå Taxi, 0920-26 20 70
•
Boende inom landsbygden söder om Lule älv,
sörbyar (ej Bergnäset och Gäddvik): PDX, 0920-945 30
•
Boende inom 0924-området: Rånedalens Taxi,
0924-10 000
Beställning av bårbilstransporter
Boende inom 0920-området: PDX, 0920-945 30
•
•
Boende inom 0924-området: Rånedalens Taxi,
0924-10 000
Beställning av bärhjälp med färdtjänsttransport
•
Boende inom Luleå kommun: PDX, 0920-945 30
Var får man åka och hur många resor får göras?
•
Obegränsat antal resor inom egen kommun och 50 kilometer in i
angränsande kommun.
•
Tjugofyra enkelresor per år inom övriga länet, motsvarande två
enkelresor per månad, så kallade länsfärdtjänstresor. Därefter
kan ansökan om riksfärdtjänst göras.
Förbeställningstid
•
För resa med taxi inom kommunen är förbeställningstiden 60
minuter och resan får då vara högst 5 minuter försenad.
•
För specialfordon bör beställning göras före kl. 12.00 dagen innan
resa inom kommunen, men möjlighet att beställa en så kallad
spontan resa ska även finnas. För resor med specialfordon ska
beställningscentralen kunna uppge hämtningstid till kunden. Vid
förbokade resor gäller beställd tid, med högst 5 minuters
försening.
•
För resor med taxi och specialfordon 50 km in i angränsande
kommun från kommungränsen räknat, ska beställning göras två
dagar innan resan. Vid dessa resor gäller beställd tid, med högst
5 minuters försening.
•
För resor inom övriga länet (länsresor) med taxi och specialfordon
ska beställning göras fem dagar innan resa. För sambokning av
färdtjänstresor inom länet kan en tidsförskjutning upp till två
timmar godkännas, utifrån kundens beställningstid. Kunden ska
vid bokningstillfället informeras om hämtningstid.
Vid färdtjänstresor eftersträvas samåkning, vilket kan innebära
tidsförskjutning i samband med att hämta eller lämna en
medpassagerare.
Hur mycket kostar det att åka färdtjänst?
För resa med färdtjänst betalar du en så kallad egenavgift. Den
varierar beroende på resans längd. Färdtjänstavgiften justeras varje
gång länstrafikens enkelbiljettpriser förändras.
Barn under 7 år som har färdtjänsttillstånd åker gratis. Barn och
ungdomar i åldern 7-19 år som har färdtjänsttillstånd betalar enligt
barntaxa. Egna barn under 14 år som reser med förälder som har
färdtjänsttillstånd betalar inte någon egenavgift.
Egenavgift för färdtjänst (gäller från 2014-01-06)
Avstånd Biljett- Egen- BarnBiljett- Egen- Barnpris/
avgift 1) taxa
pris/
avgift 1) taxa
km
buss
buss
____________________________________________________________
0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-120
121-130
131-140
141-150
151-160
161-170
171-180
181-190
191-200
24
40
50
66
79
94
105
116
130
142
155
167
178
191
203
215
224
237
248
259
42
70
88
116
138
165
184
203
228
249
271
292
312
334
355
376
392
415
434
453
21
35
44
58
69
82
92
102
114
124
136
146
156
167
178
188
196
207
217
227
_________________________________________________
Avstånd
km
201-210
211-220
221-230
231-240
241-250
251-260
261-270
271-280
281-290
291-300
301-310
311-320
321-330
331-340
341-350
351-360
361-370
371-380
381-390
391-400
401-
1) Länstrafikens enkelbiljettpris +75%.
260
281
289
300
311
319
328
336
344
353
361
368
374
383
389
395
402
412
418
426
433
473
492
506
525
544
558
574
588
602
618
632
644
655
670
681
691
704
721
732
746
758
236
246
253
263
272
279
287
294
301
309
316
322
327
335
340
346
352
361
366
373
379
Arbets-/studieresor
Studerande och förvärvsarbetande kan lösa arbetsresekort för resor
mellan bostad och arbetsplats/skola. Arbetsresekort gäller en resa
per dag till/från arbetet eller studierna.
Hur går det till att åka färdtjänst?
När du beviljats färdtjänst kommer du få ett färdtjänstkort hemsänt.
Detta kort måste du alltid ha med dig tillsammans med godkänd
ID-handling. Utan dessa handlingar får du själv betala resan. Du får
ett kvitto på utförd resa.
Vilken service ger chauffören?
Chauffören ska hjälpa till med i och urstigning samt i och
urlastning av bagage och hjälpmedel. Chauffören ska även vid
behov/på begäran hjälpa dig från dörr-till-dörr, det vill säga från
din beställningsplats till resans slutmål.
Vad gäller för ledsagare och medresenär?
Den som har tillstånd till ledsagare betalar ingen egenavgift för
ledsagaren när man åker tillsammans till/från samma adress.
Utan särskilt tillstånd kan du ta med en medresenär som betalar
samma egenavgift som dig som har färdtjänst.
Socialförvaltningens personal reser kostnadsfritt med dig som
har färdtjänst.
Buss med ledsagare
Vid resa med LLT:s bussar får du som har tillstånd till färdtjänst ta
med en medresenär gratis i bussen, om du själv betalar din bussresa
och visar ditt färdtjänstkort.
Vid resa med Länstrafikens bussar inom Norrbottens län krävs ett
speciellt tillstånd som beställs hos Luleå kommun,
Socialförvaltningen Färdtjänst. Du betalar din bussbiljett och mot
uppvisande av tillståndet får du ha med dig en medresenär gratis.
Sjukresor
Sjukresor får inte göras med färdtjänst. Resor till läkare, tandläkare,
sjukgymnast, distriktssköterska, provtagningar, remitterad fotvård
och övriga verksamheter som tillhör landstinget är sjukresor. Beställ
sjukresan på 020-96 00 96. Där får du information om landstingets
sjukresor.
För resa i annan kommun
Vid tillfällig vistelse eller boende i annan kommun tillåts resor i
besökskommunen. Luleå kommun beviljar 40 biljetter per
kalenderår för resa i annan kommun. Utan biljett får du betala
dina resor själv.
Beställ biljetter två-tre veckor innan du resor hos Luleå kommun,
Socialförvaltningen Färdtjänst, på 0920-45 44 70.
Resegaranti
Vid försening ska ersättning utgå enligt följande:
•
15 minuter efter avtalad hämttid -50% avdrag på egenavgiften.
•
30 minuter efter avtalad hämttid -100% avdrag på egenavgiften.
•
Utebliven resa – ersätts med resecheckar eller liknande med ett
värde av två egenavgifter.
Dessa ersättningsnivåer bekostas av transportören.
Riksfärdtjänst
Personer med stor och varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om
riksfärdtjänst om de på grund av funktionsnedsättning beräknas få
betydande merkostnader för resan till och från besöksorten.
Ansökan om färdtjänst/riksfärdtjänst gör du hos:
Luleå kommun
Socialförvaltningen Färdtjänst
Box 212, 971 07 Luleå
Ansökan kan även göras på www.lulea.se/fardtjanst.
Har du frågor om färdtjänst?
Ring färdtjänsthandläggaren, 0920-45 46 04 eller 45 45 43,
kl. 8.30-9.30, måndag-fredag.
Besöksadress: Repslagargatan 6, Luleå
www.lulea.se/fardtjanst
Kvalitetspolicy
Med kvalitet, engagemang, omsorg och förståelse ska vi, inom ramen för gällande
lagstiftning, tillgodose behov som uppfyller våra medborgares önskemål.
Bemötande:
Varje medborgare/kund är unik och ska mötas med
omtanke och respekt.
Tydlighet:
Vår information ska på ett korrekt och okomplicerat
sätt vara anpassad till mottagaren.
Tillgänglighet:
Vi ska se till att de som söker kontakt med oss får den
service de behöver utan omotiverat dröjsmål.
Kompetens:
Vi ska ständigt utveckla vår förmåga och ha rätt
resurs för varje behov och för varje uppgift.
Kommunikationskontoret Luleå kommun 2015
Vår värdegrund