Åker och skog i Ölme

Åker och skog i Ölme
KRISTINEHAMN SÖDRA RÄVSALA 2:1 DEL AV
Chans att förvärva 103 hektar i Ölme varav 46 hektar prima åkermark med god arrondering
på bördiga Ölmeslätten samt 48 hektar produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om
ca: 9 000 m³sk. Jakt i två stycken viltvårdsområden. Välkommen att lägga bud på objektet
som helhet alternativt på norra skogsskiftet och södra området var för sig.
Utgångspris: 7 300 000 kronor
Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-12-07.
Ansvarig mäklare
Daniel Andersson, LRF Konsult
Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad
Tel: 054­17 74 23
E-post: [email protected]
KRISTINEHAMN SÖDRA RÄVSALA 2:1 DEL AV
Belägenhet & vägbeskrivning
anslutning till åkermarken.
Dessutom ett skifte inom området för Ölme
allmänning.
Bifogat finns tre skogsbruksplaner varav en
presenterar hela den del av fastigheten som nu
bjuds ut, en annan avser endast skogsskiftet på
Ölme allmänning samt en tredje som avser södra
området med åker och skogsskiften runt
Rävsala.
Åkermark
Från E18 på Ölmeslätten vid Landa, sväng norr
ut mot Lindås. Efter 500 meter finns vägskylt
Rävsala. Här är åkermark samt delar av
skogsmarken belägen. För att komma till
skogsskiftet i norra Ölme, sväng av E18 vid
stolpen mot Lindås och kör norrut förbi Broby och
Anneberg. I Persbol välj mindre väg österut.
Skiftet är beläget mellan sjöarna Lövåssjön och
Grytingen.
Se bifogad karta i prospekt för att lokalisera de
olika skiftena.
Koordinater i RT90G X=6585706 Y=1396240,
södra området
Kordinater i RT 90G X=6591297 Y=1403002,
norra området
Skogsmark
Prima åkermark på bördiga ölmeslätten med god
arrondering. Större delen av marken är
systemdikad på sjuttio och början av åttiotalet.
Resterande ca: fem hektar är endast
behovsdikade.
Produktiv skogsmark enligt skogsbruksplanen är
47,9 ha samt impediment 8,1 ha med ett
beräknat virkesförråd om 9 022 m³sk. Beräknad
medelbonitet är 6,4 m³sk/ha.
Skogsmarken är belägen i två områden varav det
södra området består av tre skogsskiften i
Impediment
På fastigheten finns det totalt ca: 8 ha myrmark.
Sida 2 (5)
KRISTINEHAMN SÖDRA RÄVSALA 2:1 DEL AV
Stödrätter
Som brukningsenhet räknas normalt den
produktiva skogsmark inom en kommun som
tillhör samma ägare.
Fastighetsgränser
Fastighetens gränser kan vara bristfälligt
uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare
uppmarkering av dessa.
Natur & kultur
För jordbruksmarken finns stödrätter uttagna
som följer med i överlåtelsen. Stödrätternas
värde stödåret 2014 var totalt 13 771 euro.
Skog
På fastigheten finns en skogsbruksplan
upprättad hösten 2015 av Anders Karlsson.
Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken
47,9 ha med ett virkesförråd om 9 022 m³ sk
vilket ger 188 m³sk/ha i medel. Av dessa är
1 827 m³ sk G2-, S1- och S2-skog.
Trädslagsfördelningen är 36% tall, 47% gran och
17% löv och fastigheten består till övervägande
del av gallringsskog i huggningsklass G1.
Skogsvård
Köparen är medveten om att fastigheten är i
behov skogsvårdsåtgärder som behövs för att
främja fastighetens framtida kvalitets- och
volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen föreslås
skogsvårdsåtgärder om röjning på 1,4 ha.
Skogsvårdslagen
På brukningsenheter med produktiv skogsmark
om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark
och skog under 20 år. På brukningsenheter över
100 ha produktiv skogsmark får
föryngringsavverkning inte ske i sådan
utsträckning att mer än hälften av
brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal
kommer att bestå av kalmark och skog yngre än
20 år (den sk 50% regeln). För nybildade
fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
På fastigheten finns naturvårdsområde
registrerat hos SKS som berör avdelning nr 24.
Detta innebär att SKS önskar att man tar kontakt
med myndigheten i god tid före eventuell
avverkning inom markerat område.
På fastigheten finns även en nyckelbiotop
registrerad som berör avdelning nr 35 östra
kanten. Se karta.
(Källa: Skogsstyrelsen)
Jakt
Södra området ingår i Rävsala VVO där marken
berättigar till en jakträtt vid älgjakt. Småviltjakt
bedrivs enskilt på egen fastighet.
Norra området ingår i Ölme Allmänning VVO där
marken berättigar till en plats i älglaget.
Småviltjakten bedrivs här enskilt inom den
sektion där marken ingår, ca: 600 hektar.
Försäljningssätt
Försäljning av fastigheten sker via skriftlig
budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt
anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en
efterföljande förhandling/auktion mellan
budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles
säljaren.
Sida 3 (5)
KRISTINEHAMN SÖDRA RÄVSALA 2:1 DEL AV
Försäljningssätt forts...
Välkommen att lägga bud på objektet som helhet
alternativt på nordöstra skiftet inom Ölme
allmänning och södra området var för sig.
Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Daniel
Andersson, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad
tillhanda senast 2015-12-07. OBS! Märk
kuvertet "Södra Rävsala 2:1del av". Använd
gärna bifogad budblankett.
Betalningsvillkor
10 % av köpeskillingen erlägges kontant som
handpenning vid kontraktstecknandet och
resterande senast vid tillträdet.
Arealuppgifter
Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt
103,2 ha, fördelat på skog 47,9 ha, impediment
8,1 ha, åker 45,8 ha, vatten 0,2 ha, övrigt 1,2
ha.
areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas
vid förrättningen.
Belåning
Fastigheten överlåtes obelånad.
Inteckningar och pantbrev
Inga inteckningar följer med vid försäljningen.
Servitut
Rättigheter-last: Avtalsservitut
Kraftledning,nätstation; Ledningsrätt
Starkström(2 st); Ledningsrätt Tele
Inskrivna servitut och övriga gravationer:
Avtalsservitut Kraftledning,nätstation. Servitut
kan komma att ändras efter en
fastighetsreglering.
Samfälligheter, gemensamhetsanläggningar,
andelar och skattetal
Kristinehamn Vänersvik S:1. Ändamål väg.
Skattetal: Mantal. 1 1/12.
Fastigheten består av 4 skiften.
Arealuppgifter enligt Skogsbruksplan
Skog
Impediment
Åker
Vatten
Övrigt
Totalt
47,9 ha
8,1 ha
45,8 ha
0,2 ha
1,2 ha
103,2 ha
Tillträde
Försäljningen är en delavyttring och tillträde sker
när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft
samt under förutsättning att full likvid erlagts.
Visning
Taxeringsvärden
Försäljningsobjektet är obebyggt och består av
åker och skogsmark. Taxeringsvärde ännu ej
fastställt då försäljningen avser del av fastighet.
Fastighetsbildning
Försäljningen gäller område av fastighet.
Området kan bilda egen fastighet genom
avstyckning eller fastighetsregleras till av
köparen ägd fastighet. Köparen ansvarar för
ansökan om fastighetsbildning och står
kostnaden för förrättningen enligt
fastighetsbildningslagen.
Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla
mindre jämkningar i fråga om områdets gränser,
Visning sker på egen hand eller enligt
överenskommelse med ansvarig mäklare.
Ägare
Karl Lennart Olsson, Kristinehamn
Sten E Olsson, Kristinehamn
Sida 4 (5)
KRISTINEHAMN SÖDRA RÄVSALA 2:1 DEL AV
Besiktning och undersökningsplikt
Köparen har enligt jordabalken ett långtgående
ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig
om dess skick, gränser och areal före köpet.
Köparen ges därför möjlighet till att på egen
hand eller genom konsult före köpet undersöka
fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom
om det skick vari den befinner sig.
Skogsbruksplan
Skogsbruksplanen är upprättad med för
skogsbruksplanläggning gängse metoder och
kan därför vara behäftad med osäkerhet i
angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv
kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.
Ansvarig mäklare
Daniel Andersson
LRF Konsult
Köpmannagatan 2, 652 26
Karlstad
Tfn 054­17 74 23
[email protected]
e
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, 801 82
Gävle.
Medgivande till LRF Konsult AB, Dnr MS2012/03362.
För mångfaldigande och återgivning av kartorna behövs
Lantmäteriverkets skriftliga medgivande.
Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster
Köparen av fastigheten är medveten om att det i
köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse
där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen
lämnade uppgifterna är ungefärliga.
Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad
på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt
offentligt material. För felaktigheter i detta
material ansvaras ej. För händelse som inte
kunnat förutses eller påverkas och som ändrar
givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult
förbehåller sig rätten att ändra
fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller
förutsättningar i den mån det anses erforderligt,
utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig
åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar
annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB,
fast ersättning lämnas indirekt med 300 kronor.
Dokumentation av budgivare
Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en
dokumentation över budgivare/intressenter med
namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits.
Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas
till köpare och säljare. Vill man vara anonym
finns möjlighet att använda sig av ombud.
Kontakta fastighetsmäklaren för mer
information.
Sida 5 (5)
LRF Konsult
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad
Tel 054-17 74 00, 054-17 74 12
Fax 054-19 02 84
INFORMATION OM UNDERSÖKNINGSPLIKT M M
Utgångspunkt för
ansvarsfördelningen
Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som
avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta
vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på
kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av
fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft
anledning att räkna med p g a fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras
ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen
inte bort upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar
för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.
Köparens
undersökningsplikt
Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens
undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall
undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även
inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild
uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador,
skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt
skorstensstock.
Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är
fastigheten över huvudtaget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på
köparens undersökningsplikt.
Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om
säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en
varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å
andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren
lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för
allmänt hållna.
Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen
borde ha räknat med eller borde ha "förväntat sig" med hänsyn till fastighetens ålder, pris,
skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Rör köpet ett
begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage
och på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall
renovering.
Anlitande av
besiktningsman
Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin
grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig
för detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita s k besiktningsman eller annan
sakkunnig och detta är att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk
kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då
upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits
ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen
en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd
besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom
elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m m varför köparen bör överväga att
komplettera sin undersökning.
Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska
ske före köpet, d v s innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som
hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka
fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa
upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska
återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul och är numer vanligt
förekommande. Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter sig in i vad
som krävs för att köparen ska kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de
tidsgränser som anges i villkoret.
M021.110614 Copyright © Mäklarsamfundet. Eftertryck förbjudes.
Sida 1 (2)
FORTS INFORMATION OM UNDERSÖKNINGSPLIKT M M
forts.
Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av
en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring (se
nedan). I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet,
gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, s k köpargenomgång. Det är
också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i
dess helhet och vid behov kompletterar med ytterligare undersökningar.
Säljarens
upplysningsskyldighet
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i
egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte,
är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det
relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om
säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå
miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns
dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han
har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om
situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i
villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara
avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja
köparens okunskap om ett visst förhållande.
Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli
skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst
köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens
försummelse.
Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom
som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom
inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen.
Säljarens utfästelser
Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i
huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens
skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser.
Avtalsfrihet friskrivning
Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan
avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då
säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss
funktion.
Säljaransvarsförsäkring
Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för säljaren att inom försäkringens ram
begränsa sin ekonomiska risk för dolda fel i fastigheten samtidigt som köparens rätt till
ersättning för sådana fel, säkerställs via försäkringen. Säljaransvarsförsäkringen erbjuder
således en trygghet för både säljare och köpare.
M021.110614 Copyright © Mäklarsamfundet. Eftertryck förbjudes.
Sida 2 (2)