Planerad verksamhet i Jämtland 2014 Större åtgärder

Planerad
verksamhet i
Jämtland 2015
Region Mitt
Östersund
Härnösand
Större åtgärder som planeras eller
redan är under produktion i
Jämtland under 2015. Vissa objekt
kan komma att skjutas framåt i
tiden om tilldelning av medel blir
mindre än väntat.
Borlänge
Gävle
Jämtlands län
8 procent av Sveriges yta och glest befolkat. 600 mil statlig
väg (varav 200 mil grusväg) där E14, E45 och riksväg 84
är de viktigaste stråken. Järnvägen har en mycket stor
betydelse med Mittbanan och Stambanan genom övre Norrland,
dessutom har Inlandsbanan fått en renässans.
Närheten till Norge har stor betydelse för länets utveckling, där gränshandeln
spelar en särskild roll. Länets storlek gör att det präglas av långa avstånd och restider.
Arbetspendlingen till länets enda stad Östersund är stor. Hastighetsfrågan är av betydelse
i de viktigaste utpekade stråken (E14, E45 och väg 84). Av länsvägarna är endast 2/3
belagda vilket i kombination med dåliga berggrunder, gör att dessa varierar mycket i standard
mellan torra och våta dagar under året.
2
2015
Region Mitt - Jämtland
Vi planerar
På uppdrag av regeringen har Trafikverket lagt fram ett förslag till nationell
trafikslagsövergripande plan för utvecklingen av transportsystemet under 20142025.
Utgångspunkten i regeringens infrastrukturproposition är att vi i första hand ska
vårda och utveckla det vi redan har; vi ska tänka nytt innan vi bygger nytt.
Den totala planeringsramen för 2014-2025 är 522 miljarder kronor för åtgärder i
hela landet. Planeringsramen består av tre större delar enligt följande:
•
86 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga järnvägar.
•
155 miljarder kronor för drift och underhåll av vägar
•
281 miljarder kronor för utveckling av transportsystemet.
3
2015
Region Mitt - Jämtland
Fyrstegsprincipen – för hållbar planering
Trafikverket arbetar enligt fyrstegsprincipen för hållbar planering. Fyrstegsprincipen är ett sätt
att tänka kring val av åtgärder när vi väl undersökt och beskrivit problemet. Utifrån ett väl
definierad problem bild kan vi hitta den mest hållbara och effektiva lösningen.
Fyrstegsprincipen innebär att vi först undersöker om transportbehovet och valet av transportsätt
kan påverkas.
(Steg 1 -Tänk om)
I andra hand väljer vi lösningar som innebär effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur.
(Steg 2 - Optimera)
I tredje hand blir det aktuellt med ombyggnad och förbättring av befintlig infrastruktur.
(Steg 3 -Bygg om)
I fjärde hand kommer nybyggnad och större ombyggnadsåtgärder.
(Steg 4 - Bygg nytt).
4
2015
Region Mitt - Jämtland
Vi bygger om och bygger nytt
5
•
Vi genomför en rad förbättringar i regionen under året. Åtgärderna ger ökad
kapacitet och bidrar till regionens utveckling, oavsett om vi bygger om eller
bygger nytt.
•
2015 utreder, projekterar och bygger vi infrastruktur i projekt för omkring totalt
2,4 miljarder kronor i Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Gävleborg.
•
Trafikverket samarbetar självklart också med kommunerna i regionen och
driver ett antal projekt med medfinansiering.
2015
Region Mitt - Jämtland
Aktuella järnvägsprojekt
•
•
Hålland – Undersåker, Åre, slopning av plankorsningar (Lantmäteriförrättningar)
Stora Helvetet, Storlien (järnvägsbank), underhållsåtgärder, samt planläggningsprocess
med lokaliseringsåtgärder (utredning kring åtgärder bro eller järnvägsbank)
•
•
6
Storlien – Norska gränsen, spårbyte (prel.2018)
Östersund-Hissmofors, stängsling
2015
Region Mitt - Jämtland
Aktuella vägprojekt
2015
•
väg 84 Hede-Långå, vägområdesåtgärder
•
väg 87 – väg 323 Hammarstrand, om- och nybyggnad av korsning
•
väg 87, säker gång- och cykelpassage
•
väg 323, gång- och cykelväg längs ca 600 m vägen
Planläggningsprocesser/projektering sker i samtliga:
Länstransportplanen 2014-2025:
•
vägobjekt som har produktionsstart senare i planperioden 2014-2025.
•
gång- och cykelobjekt som har produktionsstart senare i planperioden
2014-2025.
Nationella Planen 2014-2025
•
vägobjekt som har produktionsstart senare i planperioden 2014-2025, bla
rastplatser E45 Svenstavik, Häggenås, Strömsund, Förbifart Sveg, Förbifart
Brunflo, gång- och cykelväg Vik-Frönäset, gång- och cykelväg
Brunflo(Grytan)
7
2015
Region Mitt - Jämtland
Åtgärdsvalsstudier
Pågående:
•
E14 Brunflo – Pilgrimstad
•
E45 Rätan – Ytterhogdal
•
E45: genomfart Åsarna
•
väg 84 Länsgräns Funäsdalen
•
Åre, spårspring
•
Trafiksituation Nälden
•
Lillänge/Odenskog
•
Möjligheternas Sveg
•
Ökad trafikering Färjeleden Håkansta
8
2015
Region Mitt - Jämtland
9
2015
Region Mitt - Jämtland
Bärighetsåtgärder väg
Produktion 2015
•
väg 342 Alanäs – Järilvattnet
•
väg 531, bro över Skärkån vid Skärkdalen
•
väg 531, broar över Rutjärnbäcken och Kojebäcken färdigställs
Tjälsäkringsåtgärder:
•
väg 346 Backe – Hoting
•
väg 502 Lofsdalen
•
väg 549 Våle – Bodsjö
•
väg 593 Hackås
med flera
.
Projektering 2015-2017
•
väg 315 Utanbergsvallarna – Rätan
•
väg 829 Lövberga – Alanäs
•
ombyggnad Bro Rossön
10
2015
Region Mitt - Jämtland
Underhåll - beläggningsåtgärder
Sträcka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
E14, Rannåsen – Potatislagret
E45, Rannåsen – Bye
väg 84, Funäsdalen – Riksgräns (Norge)
väg 84, Hede – Långå
väg 84, Linsell – Ransjö
väg 339, Öjån – Harbäcken
väg 340, Rötviken – Riksgräns (Norge)
väg 342, vägskäl Järilvattnet – Gubbhögen
väg 342, Klöva – vägskäl Järilvattnet
väg 504, Sveg – Lillhärdal
väg 533, Funäsdalen – Ramundberget
väg 603, Böle – Slandrom
väg 630, Hallen – Bydalen
väg 801, Bredkälsflon – Södra Öhn
väg 810, del genom Alanäs
väg 812, vägskäl 342 – Siljeåsen
väg 819/824, Justernäs – AC länsgräns
Åtgärder är preliminära
11
2015
Region Mitt - Jämtland
12
2015
Region Mitt - Jämtland
13
2015
Region Mitt - Jämtland
14
2015
Region Mitt - Jämtland
15
2015
Region Mitt - Jämtland
Broreparationer
Väg Bro
E45
675
675
689
989
992
bro över Strömsvattudal, Strömsund
bro över den så kallade Märrtjärnsbäcken sydväst om Rännön, Krokom
bro över Nästsjöbäcken (Rotnillsbäcken) vid Rännön, Krokom
bro över Häggsjöån (Bakvattenån) sydväst om Sörbodarna
bro över Bergsjöån väst om Rudsjön, Strömsund
bro över Bodumsjön Näset
Denna lista är preliminär!
16
2015
Region Mitt - Jämtland
Tryggt, säkert och i tid
När trafiken är som sämst ska vi vara bäst.
Vi ansvarar för att väg- och järnvägssystemen används på ett säkert och
effektivt sätt.
Tillförlitlig, snabb och enkel trafikinformation är en av våra viktigaste frågor och
största utmaningar. Därför väljer vi nu att göra ett riktigt krafttag inom området och
samla pågående och nya initiativ inom området under ett övergripande program.
Vi arbetar på flera sätt för att förbättra punktligheten i tågtrafiken
Tillsammans för tåg i tid är namnet på den överenskommelse hela
järnvägsbranschen nu har ingått för att öka punktligheten. Arbetet ska ske
gemensamt och systematiskt utifrån analyser och indikatorer, allt för att insatserna
ska sättas in på rätt ställe. Det långsiktiga målet är Europas punktligaste järnväg.
17
2015
Region Mitt - Jämtland
Säkerhetsarbete
ATK
Etablering 2014 som genomförs 2015
•
Förtätning av sträckan Ås- Kingsta -Mörsil, 2 nya mätplatser + en mätplats som
flyttas, Ytterån västgående, Ytterån östgående
•
Flytt av en mätplats till Mattmars kyrka riktad mot östgåendetrafik från Hägra
riktad mot västgående trafik
Etablering 2015
•
E14 Järpen – Björnänge, 7 mätplatser
•
E14 Enafors, 2 mätplatser
•
E45 Åsarna, 2 mätplatser
•
väg 84 Sveg, 1 mätplats
•
väg 609 Östersund-Frösön, 4 mätplatser
Stängslingsarbeten - Östersund – Hissmofors
Trafiksäkerhetsåtgärder Järnväg - Plankorsningsåtgärder Ytterån-Duved
Trafiksäkerhetsåtgärder väg - Järpen-Åre
18
2015
Region Mitt - Jämtland
19
2015
Region Mitt - Jämtland
Miljöåtgärder
•
Vandringshinder för fisk – åtgärder i Fillstabäcken, Slandromsån,
Nästsjöbäcken, Skallflobäcken och Harrbäcken.
Fortlöpande underhållsarbete av milstenar.
Bullerskyddsåtgärder på de mest störda fastigheterna. Idag oklart vilket
antal.
Fortsatt inventering av artrika vägkanter.
Kulturåtgärd längs Skalstugevägen påbörjas.
Under 2015 kommer färre miljöåtgärder än planerat genomföras då
regeringen skurit ner budgeten avsevärt, alla utteråtgärder skjutits fram till
2016.
•
•
•
•
•
20
2015
Region Mitt - Jämtland
Kontakta oss
Vi finns till hands för er i planeringen för ett hållbart och effektivt transportsystem.
Välkommen att kontakta oss!
Kjell-Arne Blom,
Åtgärdsbeställare, Planering Mitt
[email protected]
010-124 22 43
21
2015
Region Mitt - Jämtland