Protokoll från möte med Tyringe Byalag måndagen den

Protokoll från möte med Tyringe Byalag måndagen den 1 juni 2015.
Plats: Tyringe Museum kl. 18,00
Närvarande: Jan Göransson, Roger Ljungberg, Steneric Svensson
Lena Winberg, Ann-Helen Larsson, Rolf Rantzow, Bo Anders Friberg, Gunilla Zadig,
Rickard Mohlin och Bert Wilnerzon-Thörn adj
Frånvarande: Ingemar Hesselbom och Ulrika Tomson
Mötets öppnande – Ordföranden förklarade mötet öppnat
1. Fastställande av dagordning – Dagordningen godkändes
2. Föregående mötes protokoll – Godkändes lades till handlingarna.
3. Ekonomi och medlemsvård
Utfallet av budgeten jan-maj godkändes.
Beslöt att kassören ska specificera de olika projekten vid varje möte
Ekonomisk rapport och medlemsmatrikeln ska alltid skickas tillsammans med kallelsen.
Ann-Helen undersöker med banksupporten hur matrikeln på ett enkelt sätt kan skickas ut.
Rapporter (information, samråd, beslut)
a. Marknad
Beslut om 16.000:- från Tätortsbidraget till Åparkskvällarna.
Påpekande till kommunen att tätortsbidraget borde betalas ut i början av året.
Ny utgåva av kalendern kommer ut v. 26
Trädgårdens dag på Kristinelund var välbesökt.
En ny trädgårdsdag planeras till den 12 september
Torsjölive efterlyser fler volontärer. Alla som vill hjälpa till kan gå in på
www.torsjölive.se och anmäla sig.
Förslag att trycka upp tröjor som vi kan använda till olika aktiviteter.
b. Tyringe Museum
”Museisafariresor” som arrangeras 9-11 juni kommer att gå
till Stockamöllans Industrimuseum och Gamlegårdens hembygdsmuseum i Billinge.
Antal besökare på Museet under januari-maj har varit 1200 st. (980 st. motsvarande tid
2014). På Facebook har det varit drygt 22000 besök varav ca 30% som besökt
”historiska” inlägg.
c. Yngre Tyringe
Lämnat ett skissat förslag på Åparkens lekplats.
d. Tyringebygdens barn
Ingen rapport
4. Aktiviteter enl. bilaga
Medgångarna är för närvarande inte aktiva.
Nationaldagen äger som vanligt rum i Åparken. Föreningståget startar från Torget kl 10,45
Åparkskvällarna kommer att äga rum som vanligt fyra torsdagar i juli.
Midsommarafton kl.14,00
Byalaget är värdar för Åparksvällen den 23 juli och ansvarar då för lotterier och
entrébiljetter.
Dricka brunn vid Radiumkällan den 23 augusti kl. 15.00
Trädgårdens dag den 12 september 11,00-13,00
Höstmöte den 15 oktober på Sand o Vattenbläst.
5. Projekt enligt bilaga
Projekt 10-29
Bygget på Åldermannen forskrider enligt planer.
Träff med Tekniska förvaltningen för att diskuera
 Tyringe staionsområde
 Kvarteret Turbinen, parkering och ställplats husbilar
 Trafiksituationen Vedhygge
 Trafikföring torget
 Gator, parker och trafiksäkerhet div. platser bl.a. Ametistvägen
 Stadsodling
 Hundrastgård
 Staketen vid gamla hästhagarna (ridskolans gamla staket bör tas bort)
 Korpstugan
Rickard och Jan skickar en skrivelse till Fritidsnämden angående återskapande av badplats i
Mjölkalånga.
Projektgrupp 1
Kvarndammens belysning har blivit bra men vi har väntat på färgskiftning.
Springvattnet ska bli lite högre.
Ankhuset i Kvarndammen är positivt och ser trevligt ut.
Träffpunkt Åparken fortskrider. Förstasponsring är klar.
Bredband. Den 16 juni kommer kommunens IT ansvarig till Museet kl. 18,00 för
information till allmänheten.
Projektgrupp 2
Idrott och hälsoprofil skolan
Idrottallians
Projektgrupp 3
Centrumutveckling
Projektgrupp 4
Busslinjerna – ansvarig tillfrågad
Hundrastårdsförening är bildad och Byalaget söttar deras förslag om plats för hundrastgård.
6. Skrivelser
Byalaget ansvarar för Cafétisdagen den 28/7 på Museet.
Skrivelse från Hässleholms Kommun att anmäla arrangemang till Kulturarvsdagen den 1113 september
7. Förslagslådan
Inga förslag.
8. Övrigt
Soptunnorna vid parkeringen vid infarten till Tyringe diskuterades och ska polisanmälas.
9. Nästa sammanträde
Den 7 september på Tyringe Museum kl 18.00.
10. Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat och önskade alla en skön sommar.
Vid protokollet
Justeras
Lena Winberg
Sekreterare
Jan Göransson
Ordförande