äldreboendeplan

Tjänsteutlåtande
Utfärdat: 2015-09-17
Diarienummer: N1320783/15
Sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
Inger Börmark
Telefon: 365 00 00
E-post: [email protected]
Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2016-2019
Ärendet
Respektive stadsdel har ansvar att planera för sin befolkning. När det gäller
äldreboenden förutsätts planeringsarbetet ske i nära samarbete mellan
stadsdelsförvaltningarna. Cheferna för sektor äldreomsorg och hälso- och sjukvård har
tillsammans tagit fram ett förslag till plan för åren 2016-2019. Stadsdelsnämnderna
förutsätts ta ställning till planen under oktober/november månad 2015.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg föreslås besluta
att godkänna förslag till äldreboendeplan för Göteborgs stad 2016-2019.
Bakgrund
Stadsdelsförvaltningarna har sedan 2011 årligen arbetet fram gemensamma
äldreboendeplaner. Lokalsekretariatet inom stadsledningskontoret har ansvar för
lokalförsörjningen. En gång om året tar de fram en lokalförsörjningsplan som
stadsdelsförvaltningarna har medverkat i.
Gemensamt planeringsarbete
Sektorscheferna för äldreomsorg och hälso- och sjukvård har med stöd av
stadsledningskontoret och Äldreboendesamordning Göteborg samordnat sitt
planeringsarbete för äldreboende i och med äldreboendeplanen. Varje
stadsdelsförvaltning gör behovsbedömningar och en plan för produktion. Som underlag
till arbetet har stadsledningskontoret tagit fram en prognostiserad demografisk
utveckling. Tidsperioden i äldreboendeplanen är fyra år. De första två åren bör ses som
ett åtagande för respektive stadsdelsnämnd och de senare åren av planen bör ses som en
inriktning.
Det är viktigt att tänka på att eventuella justeringar på stadsdelsnivå påverkar planen
och därmed staden som helhet. Om en stadsdel behöver göra förändringar ska detta
föregås av dialog mellan stadsdelsförvaltningarna.
Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande
1(2)
Ekonomiska konsekvenser
Både för producenter av äldreboendeplatser och för köpande stadsdelar är det viktigt att
äldreboendestrukturen motsvarar behoven. Det är vikigt att stadsdelsnämnderna
samverkar för bästa ekonomiska hushållning ur ett hela staden perspektiv.
Samråd
Samråd har skett med lokala pensionärsrådet 2015-09-23.
Samverkan
Samverkan sker i LSG 2015-10-06.
Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg
Ulla-Carin Olsson
Stadsdelsdirektör
Inger Börmark
Sektorschef
Bilaga: Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2016-2019
Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande
2(2)
ÄLDREBOENDEPLAN
GÖTEBORGS STAD
2016-2019
September 2015
1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
ÄLDREBOENDEPLANEN…………………………………………….....3
En gemensam äldreboendeplan…………………………………………….3
Arbetssätt och överenskommelser………………………………................3
Samverkan………………………………………………………................3
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGARNA…………………….................4
Kommunfullmäktiges beslut……………………………………................4
Fysiskt tillgängliga bostäder påverkar behovet av äldreboende…………...4
Fler äldre bor i bostad i det ordinarie bostadsbeståndet………...………….5
Stadens definitioner av ”mellanboenden” för äldre………………………..5
Äldreboende………………………………………………………………..6
Korttidsplatser……………………………………………………...............7
Gemensam enhet för boendesamordning och utredningsuppdrag………….7
Personer som väntar på äldreboende…………………………….................7
Demografiska utvecklingen……………………………………………..….9
UTMANINGAR OCH STRATEGIER…………………………................12
BEDÖMNING AV BEHOVEN FÖR PLANPERIODEN 2016-2018…….14
Framskrivning med stöd av befolkningsprognosen………………………..14
Personer under 65 år………………………………………………………..15
Befintliga äldreboendens status och investeringsbehov……………………15
Större genomförda omstruktureringar……………………………………...16
Andra kända förändringar under planperioden……………………………..16
Äldreboenden utanför stadsdelsorganisationen…………………………….16
STADSDELSFÖRVALTNINGARNAS BEDÖMNINGAR………………17
Permanent äldreboende……………………………………………………. 17
Bedömning av permanent äldreboende……………………………………..18
Korttidsplatser………………………………………………………………19
Bedömning av korttidsplatser……………………………………………….19
UPPFÖLJNING OCH UTVECKLING UNDER PLANPERIODEN………20
2
ÄLDREBOENDEPLANEN
En gemensam äldreboendeplan
Denna äldreboendeplan är stadens femte gemensamma plan. Varje stadsdelsnämnd har ansvar
för att boende i stadsdelen får rätten till särskilt boende, fortsatt benämning är äldreboende,
biståndsbedömt och verkställt.
Göteborg är en stad med ett varierat utbud av äldreboenden. Utbudet avser såväl olika
inriktningar och profiler som geografisk placering.
En gemensam äldreboendeplan bidrar till en väl avvägd produktionsplanering och en
samordning utifrån kommunfullmäktiges mål och inriktningar och göteborgarnas behov och
önskemål.
Arbetssätt och överenskommelser
Sektorscheferna för äldreomsorg och hälso- och sjukvård har under 2015 med stöd av
stadsledningskontoret och Äldreboendesamordning Göteborg samordnat sitt planeringsarbete
för äldreboende i och med denna plan.
Varje stadsdelsförvaltning gör behovsbedömningar och en plan för produktion. Som underlag
till arbetet har stadsledningskontoret tagit fram en prognostiserad demografisk utveckling.
Uppgifterna från respektive stadsdelsförvaltning har sammanställts och redovisas i bilaga 1
och 2.
Flera faktorer kan påverka eventuella förändringsbehov av äldreboendeplanen på kort sikt och
den har stor betydelse för den ekonomiska och lokalmässiga planeringen i stadsdelarna.
Därför ska planen revideras årligen och behandlas i respektive stadsdelsnämnd i anslutning
till höstens budgetberedningar. Kommunstyrelsen informeras om planen efter att nämnderna
har behandlat den.
Tidsperioden i äldreboendeplanen är fyra år. De första två åren bör ses som ett åtagande för
respektive stadsdelsnämnd. De senare åren av planen bör ses som en inriktning. Det är viktigt
att tänka på att eventuella justeringar på stadsdelsnivå påverkar planen och därmed staden
som helhet. Om en stadsdel behöver göra förändringar ska detta föregås av dialog mellan
stadsdelsförvaltningarna.
Befolknings- och äldreboendestrukturen varierar kraftigt mellan stadsdelarna. För att etablera
ett helhetsperspektiv där äldre flyttar mellan stadsdelarna efter eget önskemål krävs ett
gemensamt ansvarstagande. Det finns några få avtal om solidariskt ansvar vid eventuella
tomgångskostnader, det gäller avtalen med Tre Stiftelser, som numera tecknas genom
Örgryte-Härlanda, och den finska enheten för personer med demenssjukdom som finns i
Angered. Nya regler för solidarisk finansiering är beslutade i KF (2015035:176)
Samverkan
Samråd med pensionärsråden respektive samverkan med fackliga organisationer har skett i
samband med behandling av planen i respektive stadsdelsnämnd .
3
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGARNA
Kommunfullmäktiges beslut
Den beslutade budgeten för 2016 är en så kallad förändringsbudget vilket innebär att det som
finns som skrivningar i budgeten är utvecklingsområde.
Målet för äldre i 2016 års budget är ”Äldres livsvillkor ska förbättras, livsvillkoren förbättras
genom att självbestämmande stärks och att hälsoskillnaderna utjämnas”
I budgeten finns inriktningar som handlar om verksamheten inom äldreboendet.
 Ett viktigt utvecklingsområde är att fler grupper med särskilda önskemål får dessa
tillgodosedda.
 Möjligheten för de som har behov av omsorg att kommunicera med personalen på sitt
modersmål inom hemtjänsten och på äldreboenden ska öka.
 Alla särskilda boenden ska erbjuda äldre tillgång till utevistelser.
 Husdjur ska vara tillåtna på äldreboenden där det inte påverkar andra negativt.
Värdighetsgarantier
Kommunfullmäktige har beslutat om fem värdighetsgarantier som ska gälla inom
äldreomsorgen. Värdighetsgarantierna utgår från den nationella värdegrunden för äldre i
socialtjänstlagen som innebär att insatserna i äldreomsorgen ska inriktas på att äldre personer
får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Den garantin som gäller inom äldreboendet
är;
 Vi garanterar att planeringen för hur din hjälp och ditt stöd ska utföras görs
tillsammans med dig eller med en person som företräder dig. Planeringen ska vara klar
inom två veckor från det att din hjälp påbörjats. Har du annat modersmål än svenska
garanterar vi att din plan översätts om du så önskar.
Fysiskt tillgängliga bostäder påverkar behovet av äldreboende
Äldreboendeplanen behandlar den del av äldres boende som avser särskilt boende enligt 5
kap. 5§ socialtjänstlagen.
Hur behovsutveckling av äldreboende kommer att se ut i framtiden är beroende av faktorer
såsom andra former av tillgängliga bostäder, välfärdsteknologi, folkhälsa, livsstil, läkemedel
mm. I jämförelse med riket i stort har Göteborg en något högre andel äldre som bor i
äldreboende.
En utveckling för att skapa fler tillgängliga bostäder för äldre pågår i staden.
Kommunstyrelsen har fattat beslut om strategier och ramverk för mellanboendeformer
(trygghetsboende, seniorboende och gemenskapsboende) för äldre i Göteborgs stad. De
övergripande målsättningarna är:
 Äldre ska få ökade möjligheter att bo ändamålsenligt i ordinarie bostadsbestånd
 Antalet bostäder för äldre i olika boendeformer, så kallade mellanboendeformer ska
öka.
4
Under våren redovisade fastighetsnämnden en lägesrapport av resultatet från genomförandet
av handlingsplanen för äldres boende. Handlingsplanen utgår från fyra strategier; öka
kunskapen, öka normaliseringen, öka tillgängligheten och öka antalet mellanboendeformer.
Fastighetsnämnden har bland annat samordnat arbetet med att sprida information om
bostadsalternativ till de äldre, bidragit till tillgänglighetsmärkning av lägenheter samt
medverkat till att planering för äldres boende sker lokalt i stadsdelarna.
När redovisningen lämnades fanns godkända ansökningar till sju trygghetsbostäder med totalt
261 lägenheter och 250 planerade lägenheter i nyproduktion år 2018.
Fler äldre bor i bostad inom det ordinarie bostadsbeståndet
Fler äldre med behov av omfattande omsorgs- och vårdinsatser väljer att bo kvar i sin
ursprungliga bostad. Stadsdelarna har därför arbetat med inriktningen att äldre ska
möjliggöras kvarboende. En utveckling av hemtjänsten och hemsjukvården har möjliggjort att
behoven kan tillgodoses i det ordinära boende i stället för på äldreboende.
För att möta detta behov är det viktigt att arbeta med att det finns en variation av lämpliga
boende för målgruppen.
Stadens definitioner av ”mellanboenden” för äldre
Typ
Ålder Bostadens
Upplåtelse- Gemensam Personal Tillgänglighet
lokalisering former
lokal
värd/
/standard,
värdinna Nya PBL
Trygghetsboende
Krav
70+
Seniorboende
Varierar
ofta
55+
Varierar
Varierar
Varierar
Hyresrätt
Kooperativ
hyresrätt
Bostadsrätt
Varierar
Hyresrätt
Kooperativ
hyresrätt
Bostadsrätt
5
Krav*
Mötesplats
inomhus
för
samvaro,
aktiviteter
och
måltider
tillsammans
Krav
Mötesplats
inomhus o
utomhus
för
samvaro,
Krav*
Varje
dag
Svensk
standard
Kompetens
Varierar
Svensk
standard
aktiviteter
Gemenskaps Variboende
erar
bland
ade
åldrar
ofta
55+
Varierar
Varierar
Hyresrätt
Kooperativ
hyresrätt
Bostadsrätt
Vid nyetablering
Krav
Varierar
Mötesplats
inomhus o
utomhus
för
samvaro,
aktiviteter,
måltider
tillsammans
Svensk
standard
Vid nyetablering
Det krävs inga beslut enligt socialtjänstlagen för att få tillgång till bostäder inom kategorin
mellanboenden.
*För trygghetsboende utgår en subvention för lokal avsedd för aktiviteter och gemensamma
måltider samt kostnader för personal/värd/värdinna. Subventionens storlek är 7500 kr för
lokal och 2500 kr för personal per lägenhet och år. Beloppet är fastlagt 2011/2012 och
justeras årligen med KPI till följd av ändrat kostnadsläge.
Äldreboende
Äldreboende eller särskilt boende som är lagstiftningens begrepp, är ett individuellt
behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen. På boendet finns tillgång till
vård- och omsorgspersonal dygnet runt. Insatserna som ges är individuellt utformade utifrån
var och ens behov av omsorg och vård. Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar upp till
och med sjuksköterskenivå för de som har biståndsbeslut till särskilt boende.
Den enskilde hyr en lägenhet som tillsammans med ett antal lägenheter bildar en enhet inom
äldreboendet. Till den egna lägenheten finns gemensamhetsutrymme som samtliga
hyresgäster har tillgång till. Äldreboende kan även vara till för den biståndsberättigades
make/sambo eftersom det enligt lagstiftningen finns möjlighet att sammanbo.
Göteborg har kategoriserat två olika huvudtyper av äldreboende; vanligt äldreboende
respektive äldreboende med särskild inriktning (demens-/psykogeriatrisk inriktning). Därtill
tillkommer i nuläge profilinriktningarna finska äldreboendeenheten Rauhala och enhet för
finsktalande personer med demenssjukdom Onnela, teckenspråkig äldreboendeenhet på
Åkerhus, judiskt äldreboende på Neuberghska/Bambergerska (ramavtal med Göteborgs Stad),
kristen inriktning på Vasahemmet (ramavtal med Göteborgs Stad) och Västergården samt
Sociala resursboendeenheterna på Bergsjöhöjd och Kallebäck som finns för äldre
missbrukare.
Enligt stadens riktlinjer så har den rätt till äldreboende som utifrån de samlade fysiska,
psykiska, sociala, medicinska och existentiella behoven har sådana behov att de inte kan
tillgodoses genom stöd såsom exempelvis hemtjänst och/eller hemsjukvård i det ordinära
boendet.
6
För de flesta personer innebär en flyttning till äldreboende en inskränkning i det normala livet.
Det är viktigt att överväga, och när det är möjligt också praktiskt pröva, andra insatser innan
beslut fattas om rätt till särskilt boende. Äldreboendets resurser kan behövas, då behoven vid
en helhetsbedömning konstateras vara omfattande och stora personalinsatser krävs.
Allt mer avancerad hälso- och sjukvård kan ges utanför sjukhusen och sådana insatser ges
såväl på äldreboenden som i ordinärt boende. Utvecklingen mot allt färre vårdplatser vid
sjukhusen medverkar till en successiv förskjutning mot allt mer avancerad hälso- och sjukvård
i kommunens regi och inte minst i äldreboende.
Korttidsplatser
Äldreboendeplanen inkluderar även platser för korttidsvistelse (korttidsplatser). På uppdrag
från sektorscheferna inom ÄO pågår under 2015 en utredning gällande organisation och
inriktning av korttidsverksamheten i ett helastadenperspektiv. Arbetet ska vara klart och
implementerat 1 februari 2016 då förmedlingen av korttidsverksamheten därmed går över från
stadsdelarna till Äldreboendesamordning Göteborg
Gemensam enhet för boendesamordning och utredningsuppdrag
Stadens gemensamma enhet för boendesamordning – Äldreboendesamordning Göteborg,
startade sitt uppdrag 1/3 2015. Enheten ligger som ett resursnämndsuppdrag under SDN
Örgryte-Härlanda. Uppdraget innebär;
Förbättra förutsättningar för det fria valet av biståndsbedömt äldreboende i Göteborg









Stärka likabehandling vid verkställighet av biståndsbedömd korttid samt
äldreboendeplats. Under 2016 sker en övergång av förmedling av korttidsplats från
stadsdelarna till Äldreboendesamordning Göteborg.
Samordna en över staden gemensam sammanhållen Äldreboendeplan
Ha en överblick över kapacitet, beläggning, kö, flöden mm.
Samordna ansökningar från andra kommuner och länder
Svara för verksamhetsuppföljning av Äldreboenden på ramavtal samt Tre Stiftelser
Uppföljning och administration av modell för solidarisk finansiering av tomma
lägenheter och platser inom äldreboendeverksamheten
Samordning av modell för prissättning och försäljning av äldreboende och
korttidsplatser mellan SDN
Styrning och ledning genom en styrgrupp bestående av 5 ÄO-sektorschefer
Ingår i beredningsgruppen till stadens ledningsgrupp för Äldreboendeplanering
Personer som väntar på äldreboende
En person är att betrakta som väntande när han/hon har fått ett bifallsbeslut till särskilt boende
och väntar på att få det verkställt. Antalet som redovisas är allt från personer som fått
bifallsbeslut alldeles nyligen till personer som väntat lång tid. De personer som väntat lång tid
har som regel fått ett eller flera erbjudande som han/hon valt att tacka nej till.
Väntetiden till äldreboende beror dels på antal lägenheter i äldreboende och dels på de
möjligheter som kan skapas för äldre att bo kvar hemma med god livskvalitet.
7
Antal väntande har sedan sommaren 2011 successivt minskat i staden men har sedan
sommaren 2013 successivt ökat igen.
Enligt senaste redovisningen så har övervägande del av dem som väntat mer än tre månader
fått minst ett erbjudande som man tackat nej till.
I bilaga 3 redovisas antalet väntande vid vissa tidpunkter från årsskiftet 2008/2009 till och
med juni 2015.
Diagrammen nedan visar utvecklingen under en längre period av samtliga väntanden. Den
linjära linjen på första diagrammet beskriver trenden av utvecklingen över en tioårsperiod.
8
Antal väntande på verkställighet av beslut om
äldreboende sista dagen i resp månad
442
385
Väntetid 0-3 mån
Väntetid 3-6 mån
Väntetid över 1 år
Totalt
Väntetid 6-12 mån
336
329
307
295
246
225
173
80
38
17
Dec
2008
242
233
209 211
189
312
294
264
208
267
208
217
213
165
155
154
142
132
115
91
64
32
31
17
8
Dec
2009
Dec
2010
33
1413 187
2
148
1
Dec
2011
Juni
2013
Dec
2012
2211
2
29
14
1
Sept
2013
Dec
2013
1811
2
42
113
59
26
2
56
33
6
46
28
7
3726
6
Mars
2014
Juni
2014
Sept
2014
Dec
2014
mars
2015
juni
2015
Demografiska utvecklingen
Fram till 2020 förväntas inget ökat behov av antal lägenheter i äldreboenden. Som redovisats
för kommunstyrelsen inför deras beredning av budget för 2016 kommer den stora 40talistgenerationen mellan 2020-2035 att behöva mer omfattande vård och omsorg. Därmed
behövs utbyggnad av nya äldreboenden.
Andelen av befolkningen som är 65 år och äldre ökar i staden. Fram till 2020 påverkas
behovet av antal lägenheter i äldreboende högst marginellt. Den stora behovsökningen
förväntas ske då den stora 40-talistgenarationen blir aktuella för flytt till äldreboende. Det
finns helt naturligt en osäkerhet i bedömningen om den långsiktiga befolkningsutvecklingen.
En trendframskrivning med hänsyn tagen till antalet invånare i aktuella åldersgrupper och
samma antaganden som i den mer kortsiktiga prognosen pekar på en ökning av antalet
invånare över 80 år mellan åren 2020-2035 med cirka 50 procent, från cirka 23 000 till cirka
35 000.
Vad den förväntade ökningen av antalet äldre innebär för äldreboendeutvecklingen på längre
sikt kan endast ses som ett scenario då faktorer som utveckling av andra typer av boenden,
hälsa, läkemedel, teknik och livsstil kan påverka utvecklingen på ett sätt som är svårt att
beakta i nuläget. Utifrån dagens behov/nyttjande av äldreboende för varje åldersgrupp innebär
den ovan antagna befolkningsökningen bland de äldre att behovet av lägenheter i äldreboende
ökar med cirka 2 000 mellan år 2020 och 2035, till drygt 6000. En sådan behovsutveckling
kommer att ställa stora krav på tidig framförhållning vad avser t ex anskaffning av nya
ändamålsenliga äldreboendelägenheter samt annan utveckling som berör boendefrågan och
detta oavsett om det sker i stadens egen regi eller genom upphandling.
9
Det är av yttersta vikt att ha en god framförhållning och en väl framarbetad strategi för att
möta den förväntat stora behovsökningen av äldreboende, så även de äldres önskan om hur
och var i staden de önskar bo. Denna fråga måste hållas aktuell i olika sammanhang.
Befolkningsutveckling
120 000
100 000
90 år o äldre
80 000
85 - 89
60 000
80 -84
75 - 79
40 000
65 - 74
20 000
0
2015
2016
2017
2018
2019
10
2020
2025
Nedanstående behov är baserat utifrån dagens behov/nyttjande av äldreboende för varje
åldersgrupp
Platsbehov
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2015
2016
2017
2018
2019
11
2020
2025
2035
UTMANINGAR OCH STRATEGIER
Utmaning
Strategi
Att hantera respektive
stadsdels ekonomi i
förhållande till
äldreboendeplanen i
sin helhet.
Att säkerställa att
förändringar i
respektive stadsdel
blir kvalitativt och
ekonomiskt rätt ur ett
”helastaden”
perspektiv.
Ha rätt bemanning
utifrån brukarnas
individuella behov.
Samordning sker genom
Samtliga
styrgruppen för
stadsdelsförvaltningar/nämnder
Äldreboendesamordningen Hela planperioden 2016-2019.
Den demografiska
utvecklingen visar att
det från cirka 2020
kommer det enligt
bedömning att
behövas ett nytt
äldreboende om året.
Detta ska kopplas till
faktorer som
utveckling av andra
typer av boenden,
hälsa, läkemedel,
teknik och livsstil kan
påverka utvecklingen.
Ansvarig och tidsplan
Hög kvalitet på
genomförandeplanerna. En
modell för att översätta
brukarnas behov till
lämplig bemanning
behöver utvecklas, lokaler
för äldreboende anpassas i
större utsträckning till
verksamhetens behov.
Samtliga
stadsdelsförvaltningar/nämnder.
Samordning genom
Ledningsgruppen för
äldreboendeplanering med
tillhörande
beredningsgrupp
Samtliga
stadsdelsförvaltningar/nämnder
och stadsledningskontoret.
12
Väntar på socialstyrelsens
förslag på författning som
gäller alla särskilda boenden.
Avvakta regeringsbeslut.
Hela planperioden 2016-2019.
Att utformningen av
framtidens
äldreboende ska vara
anpassat till behov
och krav.
Arbete med att skapa ett
nytt ramprogram pågår.
Det ramprogram som ska
tas fram kommer ha en
koppling till Göteborgs
Stads inriktning av
verksamheten inom
äldreomsorgen.
Värdegrundsarbetet och
inriktningen mot en
salutogen syn på omsorg
och vård ska ha genomslag
i den fysiska miljön.
Ramprogrammet behöver
ha en beredskap för
förändringar i den
fastighetsförvaltande
organisationen genom att
analysera kraven på
flexibilitet över tiden och
förändringar av vilken typ
av boende som efterfrågas.
Tydliggöra
Kartläggning av behov,
verksamhetsinnehållet definiera insatsen, ta
på korttidsplatserna
beslut om hur
organisation, struktur och
inriktning ska se ut.
Projektet pågår mellan maj
2015 – februari
2016.Uppföljning av
implementering under
februari – maj 2016
Stadsledningskontoret och
sektorschefernas boendegrupp.
Ska beslutas av KS och KF
innan 2015-års utgång
Utveckla alternativa
lösningar gällande
avlastnings/växelvårdsplatser
inom korttid
Utveckla verksamheten i
samband med
verkställighet bl a
sommartid
Styrgruppen för
Äldreboendesomordning
Göteborg
Klart juni 2016
Att kunna tillgodose
äldreboende för de
som
bor/vistas långvarigt
på särskilda boenden
utanför Göteborg.
Utifrån inventering
tillsammans med IFO/FH
av aktuella personer ta
fram en plan.
Samtliga stadsdelsförvaltningar
och stadsledningskontoret.
Klart juni 2016.
Styrgruppen
Äldreboendesamordning
13
Projekt Korttid –Styrgruppen
för Äldreboendesamordning
Göteborg. Klart 1 febr 2016.
Särskilda frågor kring
geropsykplatser,
psykplatser - kriterier
Ta fram gemensamma
riktlinjer för staden
gällande verkställighet
Styrgruppen för
Äldreboendesamordning
Göteborg
Ny teknik som gagnar
seniorer på särskilda
boenden
WiFi på särskilda
äldreboende är en
förutsättning för att utöka
teknikmöjligheterna.
Processgruppen för teknik och
processer. PDF-gruppen
30 nya korttidsplatser
genom tilläggsbudget
2016 –
Fortsätta med 12 platser på Örgryte Härlanda ansvarar.
Takåsen,Kallebäck samt
Klart för 2016
18 platser på
Högsboenheten under
2016. Koppling till
pågående utredning korttid
Observera att utmaningarna inte är rangordnade i någon viktighetsordning.
BEDÖMNING AV BEHOVEN FÖR
PLANPERIODEN 2016-2019
Framskrivning med stöd av befolkningsprognosen
Stadsledningskontoret har gjort en framskrivning av ”förväntade” behov utifrån statistik om
personer i äldreboende från respektive stadsdel den 15 augusti 2015 och utifrån de prognoser
som tagits fram avseende befolkningsutvecklingen (PR 2015). Denna schablonmässiga
framskrivning, har gjorts med antagande om fortsatt behov/nyttjande av äldreboende för varje
åldersgupp på samma nivå som tidigare för varje enskild stadsdel. Framskrivningen har legat
till grund för en egen bedömning i respektive stadsdel gällande åren 2016 till och med 2019.
Därefter är det allt för osäkert att ta fram befolkningsprognos per åldersgrupp och stadsdel
utan detta görs endast på en hela staden nivå.
I den schablonmässiga framskrivningen har hänsyn inte tagits till förändringar i
samhällsutvecklingen, medvetna strategival eller till några övriga omvärldsfaktorer. Ej heller
prognoser på inflyttning av äldre i nybyggnation med ett framtida behov av boende och den
påverkan detta får på totalbehovet framöver.
Behovet av äldreboende och korttidsplatser påverkas dock av många olika faktorer såsom
 hur det normala bostadsbeståndet ser ut
 hur äldre kan få tillträde till det normala bostadsbeståndet
 bostädernas och omgivningens utformning
 vilken omsorg, vård och service i övrigt som är tillgänglig
 hur välinformerad den enskilde och hans/hennes anhöriga är
14



i vilken utsträckning dagens behov kan tillgodoses och om de tillgodoses på bästa
möjliga sätt
hur olika former av insatser i ordinärt boende utvecklas
välfärdsteknologi
Personer under 65 år
Inom stadsdelarnas äldreboenden finns ett litet antal personer under 65 år. I augusti 2015 var
det 4 personer* . Behov för personer under 65 har inte vägts in i planeringsunderlaget utan
måste hanteras inom ramen för det antal lägenheter som planeras. Planering pågår för att
erbjuda vissa av dessa personer annat boende, särskilt inriktat på yngre.
* exkl. boende på Bergsjöhöjds och Kallebäcks sociala resursenheter.
Enligt den överenskommelse om 65-årsgränsen som finns i stadsdelarna övertar
äldreomsorgen ansvaret för personer 65 år och äldre avseende omsorg och vård. I staden finns
41 personer som bor stadigvarande på vårdhem i enskild regi och som är 65 år eller äldre. För
en del av dessa personer blir det aktuellt med flytt till äldreboende i Göteborg. För att få en
uppfattning om antalet personer som har sådana placeringar följs dessa numera upp i samband
med ordinarie redovisning, vilken sammanställs Äldreboendesamordning Göteborg
Planeringsorganisationen inom funktionshinderverksamheten har identifierat att det finns
personer mellan 55-75 år som har behov av särskilt boende som inte alltid bäst stämmer
överens med den organisationiska ”65-årsgränsen”.
På uppdrag av sektorcheferna inom IFO/FH och ÄO/HS har äldreomsorgen och
funktionshinderverksamheten under våren färdigställt en kartläggning av antalet personer, hur
behoven ser ut och vart personerna bor i nuläget.
Resultatet har delgivits uppdragsgivarna och bör tas tillvara i planeringen av äldre- och
funktionshinderboende samt inom befintlig verksamhet.
Befintliga äldreboendens status och investeringsbehov
Vid beslut om nedläggningar och nyetableringar är fastighetsfrågorna en viktig del att ta
hänsyn till i ett helhetsperspektiv. Lokalsekretariatet och lokalförvaltningen har inventerat
befintliga äldreboenden och gjort bedömningar av standard ur lokalperspektiv.
Stadsdelsförvaltningarna samverkar med lokalsekretariatet och lokalförvaltningen i arbetet
med planeringen. Genom den nya ledningsgruppen för äldreboendeplanering och tillhörande
beredningsgrupp skapas en arena för samverkan på ledningsnivå mellan enheter/förvaltningar
inom Göteborgs Stad, som har ansvar för planering, drift och uppföljning av verksamhet som
avser särskilda boendeformer för äldre enligt socialtjänstlagen.
I ett tidsperspektiv utifrån demografin och antagande om samma förutsättningar som nu
(uppräknat med demografiska förändringar) finns det fram till år 2020 tillräckligt antal
lägenheter i äldreboende, detta dock under förutsättning av att nuvarande omfattning
upphandlade platser bibehålls och att behoven av insatser i fastigheterna blir begränsade.
Till detta ska även kopplas faktorer som utveckling av andra typer av boenden, hälsa,
läkemedel, teknik och livsstil kan påverka utvecklingen.
Ett samlat underlag för investeringsplaneringen har redovisats av stadsledningskontoret som
en del av budgetunderlaget inför beslut om budget 2014, 2015 och 2016. I det redovisas
15
behov av investeringar för en successiv upprustning/ersättning av befintliga fastigheter från
och med 2015 samt ett investeringsbehov för expansion från och med cirka 2020.
Ramprogram
Ett arbete pågår med revidering och uppdatering av ramprogrammet för äldreboenden, som nu
är cirka 10 år gammalt. Det ramprogram som ska tas fram kommer ha en koppling till
Göteborgs Stads inriktning av verksamheten inom äldreomsorgen. Värdegrundsarbetet och
inriktningen mot en salutogen syn på omsorg och vård ska ha genomslag i den fysiska miljön.
Ramprogrammet behöver ha en beredskap för förändringar i den fastighetsförvaltande
organisationen genom att analysera kraven på flexibilitet över tiden och förändringar av
vilken typ av boende som efterfrågas. Det är även viktigt att till ramprogrammet ta del och
omsätta forskning och annan utveckling som finns inom området.
Enligt tidsplanen kommer ramprogrammet behandlas av KS och K innan årets slut.
Större genomförda omstruktureringar
-
Inom Örgryte-Härlanda sker en successiv minskning av lägenheter i Kallebäcks
äldreboende med sikte på avveckling av samtliga äldreboendelägenheter under 2016.
En omvandling till korttidsplatser har tillfälligt gjorts av några lägenheter.
-
Nya tillfälliga korttidsplatser inrättades av A-F-H, Västra Göteborg och Centrum
under 2015.
-
I samband med resursnämndsuppdraget (Äldreboendesamordningen) har avtalet med
Tre Stiftelser övergått från Centrum till Örgryte-Härlanda. Detta påverkar
planeringsförutsättningarna som tidigare utgick från att varje stadsdel skulle producera
äldreboende för ”sin” befolkning. Centrum går på detta vis från att ha varit
överproducent av äldreboende till att vara underproducent.
Andra kända förändringar under planeringsperioden
Ett nytt äldreboende planeras vid Skra Bro inom Västra Hisingen men det är tveksamt om det
kan stå klart under planperioden, bl a med hänsyn till att det ingår i en samlad ny
centrumbebyggelse. När det nya äldreboendet tas i bruk ska enligt planeringen ett mindre
äldreboende inom stadsdelen, Änghagsgården, avvecklas.
Äldreboende utanför stadsdelsorganisationen
Sociala resursnämnden driver två äldreboende, sociala resursenheterna Bergsjöhöjd samt
Kallebäck SR,. med drygt 129 respektive 68 platser för personer med missbruksproblematik,
Av dessa är ca 80 personer 65 år eller äldre. Bergsjöhöjds äldreboende är
kommunbidragsfinansierat och belastar vid nyttjande inte SDN ekonomiskt.
Stadsdelsnämnderna har avtal med externa utförare om driften av sex äldreboenden om totalt
närmare 500 platser, varav drygt 330 avser Tre Stiftelser. Resterande avser entreprenadavtal
med Attendo Care (Fridkullagatan), Vardaga (Lotsen) och Stadsmissionen (Götaholm). För
dessa gäller att kommunen förfogar över lokalerna.
Därutöver har staden genom upphandlingsbolaget ramavtal med privata företag om sex
äldreboenden. Det gäller med Vardaga (Agaten), Stiftelsen Neuberghska Åldersdomshemmet,
Betlehemskykans Missionsförsamling (Vasahemmet) och Attendo Care (Fiskebäck och S:t
16
Jörgen) I dessa avtal finns inga beläggningsgarantier men heller inte tak för beläggning. För
närvarande uppgår antalet nyttjade platser vid dessa äldreboenden till 331. Avtalen går ut vid
årsskiftet 2015-12-31 och är förlängt ett år. Ny upphandling påbörjas under 2015.Gällande
dessa äldreboenden förfogar kommunen inte över lokaler och lägenheter.
Kommunen nyttjar även ett mindre antal korttidsplatser och för stadigvarande permanent
äldreboende hos externa leverantörer, med vilka kommunen har ramavtal genom
upphandlingsbolaget.
STADSDELSFÖRVALTNINGARNAS
BEDÖMNINGAR
Nedan redovisade uppgifter för staden är totalt summeringar av de bedömningar och
redovisningar som gjorts av stadsdelsförvaltningarna. Bedömningarna för respektive stadsdel
redovisas i bilaga 1 avseende permanent äldreboende och bilaga 2 avseende korttidsplatser.
Permanent äldreboende
Bedömningarna innebär en i stort sett oförändrad servicenivå. Man har inte förutsatt att en
större andel av de med omfattande hemtjänstinsatser, överstigande det som motsvarar insatser
i äldreboende, eller av de som bor på enskilda vårdhem och uppnår hög ålder tackar ja till att
istället flytta till äldreboende. Eftersom befolkningsutvecklingen under planperioden 20162019 i aktuella åldersgrupper sammantaget är oförändrad ligger behovet kvar på cirka 4 000
lägenheter för permanent äldreboende under planperioden. Den tidigare beskrivna
behovsökningen till följd av befolkningsökningen uppstår först efter nu aktuell planperiod.
Samtidigt kan konstateras att antalet nyttjade lägenheter i äldreboende successivt minskat
under de senaste åren. Omfattningen av denna minskning har varit större än vad som bedöms
gälla de kommande åren. Hur lång tid de äldre bor i äldreboende är en annan aspekt som
påverkar hur många lägenheter i äldreboende som behövs. Ett utvecklingsarbete behövs för att
kunna göra bedömningar utifrån denna aspekt.
Behov äldreboende för personer 65 år+ enligt bedömningar av respektive
stadsdel
Göteborg
totalt
Faktisk
beläggn.
2015-08-15
3 945
Bedömning Bedömning Bedömning Bedömning
2016
2017
2018
2019
3 957
3 956
3 962
3 980
Utöver här redovisade behov tillkommer behov som tillgodoses inom Bergsjöhöjd
(äldreboende för personer med missbruksproblematik inom Social Resursförvaltning). Drygt
70 personer 65 år och äldre bor f n inom Bergsjöhöjd.
17
Produktion permanent äldreboende enligt stadsdelsförvaltningarnas
planer
Faktiskt
tillgängliga
2015-08-15
Egen regi och
avtal med
beläggningsrätt
Ramavtal
Göteborg totalt
2016
2017
2018
2019
3 662
3 655
3 652
3 736
3 736
331
3 993
333
3 988
333
3 985
333
4 069
333
4 069
Under ramavtal har lagts in faktiskt nyttjade köpta platser i augusti 2015 och detta även för
hela planperioden. Nuvarande ramavtal löper ut 31/12-2016. Ny upphandling påbörjas hösten
2015. Siffrorna ligger kvar hela planperioden trots detta. Ökningen 2017 sammanhänger med
att Sdf Västra Hisingen lagt med nytt äldreboende med driftstart under 2017, även om det
med hänsyn till planfrågor och investeringsplaneringen finns osäkerheter.
Skillnaden mellan bedömt behov och redovisad produktion permanent
äldreboende
Göteborg
totalt
Faktisk
skillnad
2015-08
48
2016
2017
2018
2019
31
29
107
89
Bedömning permanent äldreboende
Den nu planerade produktionen av permanent äldreboende överensstämmer i det närmaste
med det bedömda behovet.
Inom ramen för skillnaden mellan redovisad produktion och bedömt behov, ska också
rymmas de enstaka personer under 65 år som bor inom äldreboendena och det behov av
”tomställning” som uppstår av olika skäl såsom ex. renoveringar.
Trots det marginella överskottet är bedömningen att den gemensamma planen kan ligga som
underlag för ställningstagande av stadsdelsnämnderna.
Det förutsätter en effektiv samverkan för ett optimalt utnyttjande och att
stadsdelsförvaltningarna gemensamt följer upp och i samverkan vidtar åtgärder när detta
krävs. Flera stadsdelsförvaltningar har tillgång till lokaler och lägenheter möjliga att starta
upp verksamhet i om behovet av platser ökar eller om antalet som väntar på verkställighet av
beslut ökar.
18
Korttidsplatser
Behovet av platser för korttidsvistelse är uttryckt i årsplatser.
Behov korttidsplatser, personer 65 år+
Göteborg
totalt
Redovisad
beläggning
2015-08
352
Bedömning Bedömning Bedömning Bedömning
2016
2017
2018
2019
337
337
335
336
Stadsdelens produktion av korttidsplatser, inklusive entreprenader och
motsvarande
Faktiskt
tillgängliga
2015-08-15
348
2016
2017
2018
2019
344*
315*
311*
311*
Göteborg
totalt
*/ i enlighet med tilläggsbudget 2016 ska ytterliggare 30 korttidsplatser säkerställas i
stadens produktion
Bedömning korttidsplatser
Stadsdelarna prognostiserar sammantaget att behovet av korttidsplatser ligger kvar på
nuvarande nivå. Utredningen om inriktning och organisation gällande stadens korttidsplatser
kommer att vara klar för implementering 2016-02-01.
I enlighet med tilläggsbudget ska ytterligare 30 korttidsplatser säkerställas från och med
2016-01-01. Mindre behovssvängningar kan hanteras genom de ramavtalsupphandlade
platserna, som inte är inräknade i uppgifterna ovan. Flera av stadsdelsförvaltningarna har även
möjlighet att tillskapa fler korttidsplatser om behov finns.
19
UPPFÖLJNING OCH UTVECKLING
UNDER PLANPERIODEN
En gemensam planering förutsätter att alla vågar lita på att förutsättningarna är ”hållbara”.
Det krävs gemensamt accepterade spelregler. Med hänsyn till förändringar i behov krävs
ständig uppföljning och anpassning. Enheten för gemensam boendesamordning, som startade
1 mars 2015, kommer spela en stor roll i framtida äldreboendeplanering. En solidarisk modell
för finansiering av tomma lägenheter och platser inom äldreboendeverksamheten kommer
också påverkar val och strategier.
Den redovisade sammantagna produktionen överensstämmer i det närmaste med stadens
samlade behov när det gäller permanent äldreboende. Sektorschefernas bedömning utifrån
dagens kända faktorer är att antalet lägenheter är tillräckligt för planperioden. Det som inte
tillräckligt ofta kan betonas är att efter planperioden kommer antalet lägenheter behövs utökas
rejält på grund av den demografiska utvecklingen. Planeringen av denna utökning måste
komma igång inom kort.
När det gäller såväl korttidsplatser som permanenta äldreboende krävs en ständig uppföljning
och anpassning till behovet.
När kartläggningen som genomförs av planeringsorganisationen och stadsledningskontoret
avseende personer mellan 55-75 år, är klar behöver fortsatt arbete och strategi ske kring
målgruppens behov av särskilt boende. Ett antal personer både under och över 65 år bor i dag
på externa boenden och det kan bli aktuellt att erbjuda en del av dem särskilt boende inom
ramen för denna äldreboendeplan. Någon särskild hänsyn är inte tagen till ett sådant scenario.
Avseende korttidsplatser har sektorscheferna initierat ett arbete som syftar till att tydliggöra
verksamhetsinnehållet.
20