Cementa konjunkturrapport 2015 sep

Konjunkturrapport
hösten 2015
Cementa har under ett antal år givit ut konjunkturrapporter. Avsikten är att försöka ge en uppriktig
bedömning av hur framtiden kommer att se ut då det gäller användandet av betong i Sverige inom
bygg- och anläggningssidan.
De grunddata vi bearbetar är hämtade från olika källor. Som exempel kan nämnas SCB,
Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet och Boverket. Vi hämtar även material från privata
marknadsundersökningsföretag. Höstens rapport har vi tagit fram i samarbete med Prognoscentret AB. Våra slutsatser grundar sig på mångåriga erfarenheter vi har av svensk byggmarknad.
Vi hoppas att våra kunder skall ha god nytta av denna rapport. Tilläggas skall, att spå i framtida
konjunkturer är mycket svårt. Många faktorer inverkar på framtida händelser, varför vi måste
reservera oss. Avläsningen avslutades i september 2015.
2
Det svenska konjunkturläget
Världsekonomin väntas växa med 3,3 procent
i år vilket är samma tillväxttakt som 2014.
Prognosen har därmed justerats ned med 0,2
procentenheter sedan i våras, ett resultat av ett
svagt förstakvartal i USA. Nästa år når tillväxten
3,8 procent och det är främst i-ländernas ekonomier som denna gång väntas bidra positivt.
Den huvudsakliga risken för en svagare utveckling kommer från Kina. Tillväxten där har länge
varit beroende av offentligt finansierade anläggningsinvesteringar som ännu är olönsamma
och det är osäkert hur långvarig och smärtsam
övergången till en mer inhemskt marknadsdriven ekonomi blir. Under det första halvåret
växte den svenska ekonomin med 3,0 procent
enligt preliminär statistik från SCB. Utfallet var
högre än väntat, speciellt under det andra kvartalet, vilket delvis berodde på tillfälliga faktorer
som en ovanligt svag import.
Tillväxten förväntas hålla i sig under nästa år
vilket skapar goda förutsättningar på arbetsmarknaden med en sysselsättningsökning på
drygt 1 procent. Resursutnyttjandet förblir dock
under det normala och BNP-gapet sluts först
2017 vilket håller tillbaka behovet av kapacitetshöjande investeringar. Så långt har svensk
ekonomi drivits av inhemsk efterfrågan.
Offentlig konsumtion stiger med drygt 1 procent och hushållens ekonomi är stark tack vare
goda reallöneökningar och låga räntor. Utrikeshandeln behöver dock komma igång för att
tillväxttakten ska bibehållas vilket illustrerar den
huvudsakliga externa risken de närmaste åren
men OECD-ländernas återhämtning är i hög
grad investeringsdriven vilket gynnar svensk
export.
Försörjningsbalans Sverige
Volymtillväxt i fasta priser, ej kalenderkorrigerat
2008200920102011201220132014201520162017
BNP -0,6-5,26,02,7-0,31,32,33,03,12,6
Privat konsumtion 0,20,43,91,90,81,92,42,43,22,6
Offentlig konsumtion 1,32,31,30,81,10,71,92,32,61,8
Fasta bruttoinvesteringar
0,6-13,4
6,05,7-0,2-0,47,44,35,44,2
Export 2,0-14,5
11,9
6,11,0-0,23,33,94,54,0
Import 3,8-14,1
12,8
7,30,5-0,76,63,45,54,4
Källa: Konjunkturinstitutet, 26 augusti 2015
Valda indikatorer för Sverige
Årlig procentuell förändring (om inget annat anges)
2008200920102011201220132014201520162017
Bytesbalans1) 8,56,76,55,96,36,96,27,26,96,5
Sysselsättning 1,11,10,90,70,60,60,70,81,11,1
Arbetslöshet2) 6,28,38,67,88,08,07,97,77,57,0
Konsumentprisindex 3,4-0,51,23,00,90,0-0,20,11,02,2
Reporänta3) 4,10,70,51,81,51,00,5-0,3-0,40,2
Kronindex3)
112,7122,8114,3107,6106,1103,0106,8112,9111,0108,2
Källa: Konjunkturinstitutet, 26 augusti 2015
1. Procent i BNP
2. I procent av arbetskraften
3. Vid årets slut.
3
Bostadsbyggandet
Under 2014 påbörjades drygt 36 400 nya
bostäder och 77 procent av dem utgjordes av
lägenheter i flerbostadshus. En fortsatt uppgång i både påbörjade byggen och beviljade
bygglov så långt i år pekar på att den positiva
utvecklingen håller i sig. Detta innebär att
bostadsproduktionen mer än fördubblats på
tre år vilket är historiskt mycket ovanligt, speciellt då det i huvudsak är flerbostadshus som
i absoluta tal står för tillväxten. Förra året
utgjorde småhus, (inkl. rad/par/kedjehus)
23 procent av alla nya bostäder och andelen
fortsätter att minska i år. De grundläggande
förutsättningarna har inte förändrats och
småhusfabrikanterna brottas fortfarande med
konsekvenserna av den 15 procentiga egeninsatsen på bostadslån, brist på attraktiva
tomter i tillväxtregionerna och ett allt större
fokus på förtätningsbyggande för att hålla
infrastrukturkostnaderna nere. Vi kan även
förvänta oss tuffare amorteringskrav och/eller
försämrade avdragsmöjligheter på bostadslån
vilket ytterligare försämrar förutsättningarna
för småhusindustrin.
intressant för fastighetsägare. Så långt i år
har hyresrätter behållit sin marknadsandel
i nya bostäder i flerbostadshus och det är
främst privata investeringar som ökat. Regeringen har ambitiösa mål de kommande
åren och de satsningar som planeras (totalt
drygt 6 mdr/år) kommer att ge allmännyttan
utökade resurser men det är osäkert vad det
ger för nettoeffekt.
Vi förväntar oss att bostadsbyggandet fortsätter upp något även nästa år men mot slutet av prognosperioden är utvecklingen mer
osäker. Bostadsprisökningarna mattas sannolikt av då räntorna börjar röra sig uppåt samtidigt som den ekonomiska tillväxttakten går
ner något. Detta sätter sina spår i byggandet
av bostadsrätter men hyresrättsproduktionen
bör vara fortsatt stabil så länge förutsättningarna förblir oförändrade. Byggbranschen har
dock börja lida av en stigande brist på kapacitet, framför allt kompetent arbetskraft. Under
detta år har resursbristen seglat upp som det
största hindrat för en ökad byggaktivitetet
och problemet kommer att öka i takt med att
byggaktiviteten i övriga Europa återhämta
sig. Vi har fram till och med det första kvartalet i år inte kunnat se någon effekt av det
i stigande byggkostnader men det förändrades under kvartal 2 då byggkostnaderna för
bostäder steg med drygt 4 procent.
Hyresrätter utgjorde förra året 50 procent av
det totala byggandet av lägenheter i flerbostadshus. Historiskt var det ingen iögonfallande procentsiffra men det ovanliga är
att nya hyresrätter ökat sin marknadsandel
under en period när byggandet stigit kraftigt,
(normalt har förhållandet varit det omvända). Hyresrättsbyggandet måste ta en större
marknadsandel för att bostadsbyggandet
skall kunna etablera sig på långsiktigt högre
nivåer. Införandet av presumtivhyror, en viss
marknadsanpassning av hyrorna och stabilt
låga vakanser har gjort hyresfastigheter mer
Regeringens ambitioner bör ge byggandet av
offentligt finansierade hyresrätter en knuff
uppåt under den andra halvan av prognosperioden men frågan är i hur hög grad den
aktivitetsökningen kan kompensera för att
byggandet av övriga bostäder mattas av.
4
Småhus, (inkl. rad/par/kedjehus) drar också
fördel av det gynnsammare läget men så länge
inte de grundläggande förutsättningarna förändrar sig så förblir tillväxtpotentialen relativt
blygsam. Vi förväntar oss inte att småhusfabrikanterna påverkas av en begynnande
resursbrist i samma utsträckning som resten av
byggbranschen då man fortfarande är en bit
ifrån sin maximala produktionskapacitet.
Man bör dock vara medveten om att byggaktiviteten har stigit till nivåer vi inte sett
sedan början av 90-talet. Den svenska byggbranschen har sedan 2013 gått emot strömmen jämfört med resten av Europa vilket kan
tillskrivas det ökade bostadsbyggandet och
den tre år långa starka uppgång vi har är
historiskt mycket ovanlig.
80
Prognos2015
2015 -- 46
46 000
Prognos
000 bst.
bst.
500småhus,
småhus, 36
36 500
(9(9500
500
flerbostadshus)
flerbostadshus)
Antal
bostäder,
tusental
Antal
bostäder,
tusental
70
Prognos 2016 - 48 500 bst.
Prognos 2016 - 48 500 bst.
(10 000 småhus, 38 500
(10 000 småhus, 38 500
flerbostadshus)
flerbostadshus)
60
Prognos 2017 - 45 200 bst.
Prognos
2015 - 4535200
(10 200 småhus,
000bst.
(10
200 småhus, 35 000
flerbostadshus)
flerbostadshus)
50
40
30
Flerbostadshus
Småhus
20
Årlig ökningstakt, rullande 4-kvartalsvärden
10
Källdata: SCB och Prognoscentret
1980K1
1981K1
1982K1
1983K1
1984K1
1985K1
1986K1
1987K1
1988K1
1989K1
1990K1
1991K1
1992K1
1993K1
1994K1
1995K1
1996K1
1997K1
1998K1
1999K1
2000K1
2001K1
2002K1
2003K1
2004K1
2005K1
2006K1
2007K1
2008K1
2009K1
2010K1
2011K1
2012K1
2013K1
2014K1
2015K1
2016K1
2017K1
0
Årlig ökningstakt, rullande 4-kvartalsvärden
70000
60000
Malmö
50000
Göteborg
40000
Stockholm
30000
20000
Riket exkl Stockholm,
Göteborg och Malmö
10000
Årlig ökningstakt, rullande 4-kvartalsvärden
0
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Antal bostäder, tusental
Regional fördelning av bostadsbyggandet
80000
5
Källdata: SCB och Prognoscentret
Regeringens mål att bygga 250 000 nya
bostäder fram till 2020 är realistisk, om man
räknar in bostäder som tillkommer genom
ombyggnationer av andra fastigheter, men då
måste de satsningar som lanseras få avsedd
effekt. För att råda bot på bostadsbristen på
sikt behöver dock byggaktiviteten etablera
sig på denna nivå betydligt längre än så. Vi
utesluter inte att vi kan få revidera upp våra
förväntningar för 2017 när förutsättningarna
blir tydligare. Vi kan inte heller utesluta att
kommuner i tillväxtregioner omvärderar sitt
fokus på förtätningsbyggande och öppnar
upp för fler småhus men det är i dagsläget
mindre sannolikt.
• Allmännyttans hyresnormerande roll
försvagas stegvis vilket på sikt ger en mer
diversifierad hyressättning. Detta leder till
bättre avkastning på investeringar i attraktiva lägen.
• Antalet individer mellan 30 och 70 år, som
normalt efterfrågar större boendeytor, har
ökat kraftigt. Urbaniseringen i Sverige har
dessutom varit starkare än i något annat
EU-land de senaste åren samtidigt som låga
räntor och stigande inkomster borgar för
en fortsatt stark efterfrågan. Ökningen av
antalet 30-70 åringar, som bor längre i sina
bostäder, kommer dock att upphöra om cirka 9 år vilket teoretiskt bör begränsa efterfrågan, men det sträcker sig långt bortanför
vår prognoshorisont.
• Behovet av asylboenden är stort. Migrationsverket vill se att fler kommuner bygger
bostäder som de kan hyra de sex första
åren. På sikt kan det handla om flera tusen
nya bostäder.
• Investeringsstödet på totalt 5,5 mdr under
2016, 6,1 mdr per år mellan 2017 och 2019
leder till fler nya bostäder och de öronmärks
för små, klimatsmarta och billiga hyresrätter.
Det är framförallt allmännyttiga företag som
kommer att utnyttja stödet. I stödet ingår även
300 miljoner till studentbostäder under 2016,
att kommunerna får en byggbonus på totalt
6,25 mdr till och med 2019 och att 1 mdr investeras från 2016 till och med 2019 som stöd
till marksanering, givet att marken används till
bostäder. Regeringen har även gett Boverket
i uppdraget att utarbeta en vägledning för att
snabba på planprocesserna.
• Exploateringsavtal får inte längre innehålla krav på att ytterligare byggnader (ofta
offentliga samhällsbyggnader) ska uppföras i anslutning till bostadsbyggandet.
Detta bidrar till att fler bostadsutvecklare
kan konkurrera om avtalen, samtidigt som
upphandlingsregler förenklas och blir mer
transparanta.
Positiva faktorer för bostadsbyggandet:
• Under det första halvåret i år har beviljade bygglov ökat med hela 65 procent och
påbörjade bostäder med 29 procent jämfört
med samma period 2014. Detta borgar för
en god tillväxt även i år.
• Sysselsättningen ökar och arbetslösheten går ned vilket driver på efterfrågan på
bostäder.
• Hushållens konfidensindikator (CCI) har
parkerat på en neutral nivå runt 100 vilket
visar att hushållen totalt varken är mer eller
mindre optimistiska än tidigare. Synen på
sin egen ekonomi har dock förstärkts det
senaste året.
• Räntorna är historisk låga och de förväntas fortsätta vara det de närmaste åren. Vi
har även en hög sparkvot vilket indikerar
att det finns marginaler. En uppgång enligt
riksbankens ränteprognos bör inte hämma
byggaktiviteten under prognosperioden så
länge arbetsmarknad och inkomstutveckling
kan kompensera.
• När bostadspriserna stiger mer än byggkostnaderna förbättras förutsättningarna för
nyproduktion. En på sina håll mycket het
bostadsmarknad med korta försäljningstider
gör även situationen svårare för köparna
vilket bidrar till att fler hushåll riktar sitt
intresse mot nyproduktion.
6
• En ny lag om bullerregler trädde i kraft
i juni 2015 som bl.a. tillåter 65 decibel A
(dBA) för den exponerade sidan istället för
den tidigare nivån på 55 dBA. Detta öppnar
upp för byggande på centralt belägna tomter som tidigare inte var tillgängliga.
• Ca 90 procent av Sveriges kommuner
kan nu ta lån med negativ ränta på uppbindningstider upp till tre år. Gynnsammare
förhållanden kan kommunerna inte gärna
hoppas på.
länder. I tillägg har vi en period framför
oss med stora pensionsavgångar. Byggkostnaderna kommer att göra det stegvis
svårare att få kalkylen att gå ihop, främst
för bostadsprojekt som riktar sig till mindre
köpstarka grupper.
• Fastighetsskatteomläggningen har gjort
det billigt att bo kvar och dyrare att flytta
vilket skapat en mindre flexibel bostadsmarknad. I dagsläget finns inget konkret
förslag som både löser den knuten och har
förutsättning att få ett brett stöd i riksdagen. Om åtgärder införs i syfte att få igång
flyttkedjorna kan detta komma att finansieras med åtgärder som höjer boendekostnaden.
• Förbud mot progressiva avskrivningar i
bostadsrättsföreningar från och med 2014
genererar underskott i bokföringen hos de
bostadsrättsföreningar som haft detta som
praxis vilket kan påverka bostadspriserna.
Detta berör uppskattningsvis 50 000 bostäder, främst nybyggda och nyligen ombildade bostadsrätter.
• Höjda skatter genom en avtrappning av
löneavdraget för höginkomsttagare, slopad
nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga
och utökade miljöskatter påverkar arbetsmarknaden och medför lägre disponibla
inkomster.
• Från och med 13 september i år gäller
nya kontracykliska kapitalbuffertregler som
tvingar banker att bygga upp en kapitalbudget under goda tider som kan användas
vid framtida kreditförluster. I tillägg finns
stöd från såväl regeringen som Alliansen att
införa en extra beskattning av bankerna på
vardera 4 miljarder kronor. Ökade kostnader
kommer att föras över på kunderna men
det är osäkert vilken nettoeffekt det får på
bostadslånen.
Negativa faktorer för bostadsbyggandet:
• Sverige Byggers bygg- och projekteringsindex indikerar en minskad tillväxttakt i
bostadsbyggandet framöver. Historiskt har
dessa index varit en bra indikator.
• Stigande bostadspriser oroar Riksbanken
och Finansinspektionen vilket ökar risken för
efterfråge-hämmande åtgärder. Vi räknar
med ett amorteringskrav från och med
nästa år men om bostadspriserna fortsätter
stiga som tidigare närmar sig fler åtgärder,
som en sänkning av avdragsrätten på bostadslån eller rent av någon form av återinförd fastighetsskatt.
• Vi ska inte underskatta risken för ett mer
omfattande prisfall på bostäder. På kort sikt
bör ändå inkomstutvecklingen, ränteläget
och efterfrågan hålla ett sådant scenario
stången. När tillväxten kommer igång igen
stiger räntorna och om inte arbetsmarknaden och hushållens inkomstutveckling
kan kompensera för höjda boendekostnader hamnar vi i ett annat läge. Vi kan inte
räkna med att bostadspriserna skall driva på
byggaktiviteten som tidigare och ett prisfall
får snabbt negativa konsekvenser för hela
byggsektorn.
• Kapacitetsbristen betraktas redan som
branschens största hinder för en ökad byggaktivitet och byggkostnaderna har börjat
stiga igen under våren. Kapaciteten behöver utökas samtidigt som konkurrensen om
arbetskraft hårdnar från andra europeiska
7
Yrkesbyggnader (Övriga hus)
Yrkesbyggnader omfattar alla byggnader
som inte kategoriseras som bostäder. Dessa
delas in i två huvudtyper; privata (industri,
kontor, affär, lager, hotell/restaurang etc.)
och offentliga (utbildning, vård, trafik/kommunikation, idrott/kultur med mera). De
privata byggtyperna påverkas i hög grad av
konjunkturen och vänder i regel då efterfrågan och sysselsättningsutvecklingen driver
på behovet av kapacitetshöjande investeringar.
Under 2014 steg byggaktiviteten på bred
front. En förbättrad arbetsmarknad i kombination med låga räntor och riskvilligt kapital
har främst bidragit till uppgången då det
skapat behov av nya kontor, affärs- och
lagerlokaler. Även om byggandet av nya
privata yrkesbyggnader är förhållandevis
låg i jämförelse med övriga Europa så ligger
den för svensk del ca 25 procent över det
genomsnitt vi haft sedan början av 90-talet,
(baserat på antal kvm under 2014). Den
uppgång vi såg förra året, främst för industri- och lagerbyggnader drevs delvis av en
förväntan om ökad orderingång och stigande industriproduktion, något som ännu inte
förverkligats.
Offentligt byggande styrs i huvudsak av
politiska prioriteringar och tillståndet i den
offentliga ekonomin. Byggaktiviteten föll
kraftigt 2009 som en effekt av den chockeffekt finanskrisen skapade på kreditmarknaden men efter återhämtningen 2010 har
aktiviteten stabiliserats. Detta kan förklaras av en stundvis svag, men ändå positiv
sysselsättningsutveckling i kombination med
att ett antal stora projekt påbörjats under
perioden, (som till exempel det nya Karolinska Sjukhuset). Andra bidragande orsaker
är ett lågt ränteläge, blygsamma byggkostnadsökningar, relativt god tillgång på
kapacitet, (fram till och med andra halvan
av 2014) och förhållandevis optimistiska
fastighetsägare. De finansiella restriktionerna har även lättat något vilket bland annat
bidragit till stigande transaktionsvolymer
det senaste året.
Även kontorsbyggandet vände upp under
2014 till nivåer som var i närheten av vad
vi såg vid millennieskiftet medan affärsbyggandet gick emot strömmen och minskade
med hela 46 procent till enbart 244 000
kvm. Affärsbyggandet väntas dock återhämta sig de närmaste åren tack vare en
stark privat konsumtionsutveckling men tillväxtpotentialen begränsas av att branschen
pressas av något stigande vakansgrader och
en kraftigt ökad internethandel.
8
För att byggandet av privata yrkesbyggnader skall ta ett kliv upp i aktiviteten behöver
BNP-gapet slutas så att det kapacitetsöverskott som finns i svensk ekonomi kan
elimineras. För att det skall hända behövs
mer draghjälp från omvärlden men en så
pass stark vändning i världsekonomin ser vi
inte under prognosperioden. Byggandet av
industri, kontor och lagerbyggnader väntas därför plana ut med en årlig variation
som till stor del baseras på när stora projekt
påbörjas. De grundläggande drivkrafterna
är fortfarande starka nog för att hålla upp
efterfrågan på yteffektiva och moderna
kontor- och lagerlokaler i attraktiva lägen.
Andra faktorer som begränsar tillväxtpotentialen är storstädernas ökade betydelse
då det är där tjänsteindustrin växer mest
samtidigt som även detta segment kommer
att påverkas av kapacitetsbrist.
Offentlig byggaktivitet har präglats av nya
Karolinska Sjukhuset sedan ett par år men
det mesta av det projektets etapper är nu
byggstartade, eller avslutade. Det finns ett
uppdämt behov av nyproduktion, reno-
vering och tillbyggnad av skolor, sjukhus
och offentliga lokaler vilket bidragit till en
bred uppgång för offentlig nybyggnation
de senaste åren. Kommuner och landsting
fortsätter att uppvisa positiva resultat men
överskotten är även ett resultat av besparingar och tillfälliga poster samtidigt som
det är hård konkurrensen om medlen från
ROT-åtgärder. Vi ser inga utrymmen för
excesser men vi bedömer att den offentliga
ekonomin är stark nog för att påbörja de
projekt som ligger i plan. Aktiviteten är nu
relativt hög, ca 40 procent över det genomsnitt vi haft sedan början av 90-talet, (baserat på antal kvm under 2014).
Det påbörjas tillräckligt många och stora skoloch vårdprojekt för att hålla upp aktiviteten
ganska väl, bland annat tack vare ett stort utbildningsprojekt i Lund, (European Spallation
Source, ESS) men det är inte tillräckligt för att
helt fylla den lucka som nya Karolinska Sjukhuset lämnar efter sig. Offentligt byggande
väntas gå tillbaka och i slutet av prognosperioden landa ca 15 procent under vad vi såg
förra året.
3 500
Areal påbörjade lokaler, 1000 kvm
Areal påbörjade lokaler, 1000 kvm
4 000
3 000
Övrigt (inkl fritidshus och trafikbyggnader)
Vård
2 500
Undervisning
Hotell &
Restaurang
2 000
Lager
Affär
1 500
Kontor
1 000
Industri
500
0
45,0
40,0
Värdet av påbörjade nya lokaler,
Mdr. 2013 års priser
Värdet i nybyggda lokaler, Mdr. 2013 års priser
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
35,0
Övrigt (inkl fritidshus och trafikbyggnader)
30,0
Vård
25,0
Undervisning
20,0
Hotell &
Restaurang
15,0
Kontor/
Affär/
Lager
Industri
10,0
5,0
0,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Källdata: Prognoscentret
10
Anläggning
Anläggningssektorn delas upp i följande huvudgrupper; Vägar, järnvägar, övrig
transport (hamnar, flygplatser, cykelvägar,
tunnel och broprojekt etc.) Telekommunikation, energi och vattenverk samt övrigt (inkl.
löpande underhållsåtgärder). Anläggningsinvesteringarna ökade i samband med finanskrisen då korttidssatsningar sattes in och den
aktivitetsnivå vi har i dag ligger i linje med
den 10-åriga investeringsplan som sjösattes i
slutet av 2010, (värd ca 500 miljarder kr från
2011 till 2021). I samband med det bör man
ändå påpeka att anläggningsinvesteringarna
inte hängt med den demografiska utvecklingen på mycket länge och uppgången
kommer från en nivå som i procent av BNP
bara var en tredjedel av vad vi såg på 60-talet. Enligt en beräkning gjord av WSP från
2013 har vi byggt upp en investeringsskuld
på cirka 300 mdr SEK.
I april 2014 godkändes en ny transportinfrastrukturplan (för åren 2014 till 2025) som
innebär en 20 procentig ökning jämfört med
den från 2010. Detta öppnar främst upp
för järnvägsinvesteringar som till exempel
snabbtåg, ett utökat tunnelbanenät i Stockholm och Västlänken i Göteborg. Den nya
planen innebär även satsningar på underhåll där bland annat järnvägsnätets anslag
fördubblas. I våras lanserades dessutom en
överenskommelse att staten avsätter ca 2
mdr SEK till 2018 för att kunna gå in med
en 50 procentig medfinansiering vid lokala kollektivtrafiksatsningar och regeringen
annonserade även ökade anslag till järnvägsunderhåll, (ytterligare 620 milj i år och ca
1,25 mdr under resten av mandatperioden).
Stockholm/Mälardalen och Göteborgsregionen står för stora delar av investeringarna
framöver och i Stockholmsområdet planeras
eller pågår ca 70 anläggningsprojekt som de
kommande 8 till 10 åren omsätter cirka 100
mdr SEK.
11
På sikt ser det med andra ord bra ut för
anläggningssektorn och det breda parlamentariska stödet för investeringsplanen gör det
mer sannolikt att budgeten utökas ytterligare än tvärt om. I dag arbetar Trafikverket
med planer för 13 st stora projekt, alla värda
över 4 mdr SEK, vilka totalt kommer att omsätta nästan 200 mdr. De största i Stockholm
är ”Ostlänken”, (snabbtåg från Stockholm
till Järna - Linköping) och ”Förbifart Stockholm”, i Göteborg är det ”Marieholmstunneln”, ”Västlänken” och en snabbtågförbindelse till Borås. Bara en knapp handfull av
dessa påbörjas och byggs dock under prognosperioden.
av de samlade industriinvesteringarna i Sverige. Förra året drevs aktiviteten på av nya
energikraftverk, en kontinuerlig uppgradering av distributionsnätet och uppgraderingar av värmeverk. Nya kraftverk domineras
av vind och förra året driftsattes ytterligare
1 050 MW och den totala produktionen
hamnade på 11,5 TWh, (8 procent av
marknaden). Sektorn pressas dock av låga
energipriser vilket påverkat lönsamheten och
kraftbolagen omvärderar sina utbyggnadsplaner. Vi ser även en ökad konkurrens från
solenergi som blir allt billigare och effektivare samtidigt som regeringen nyligen aviserat
ett stöd för investeringar i solceller. Två av
de äldsta reaktorerna vid Ringhals läggs sannolikt ned tidigare än vad som ursprungligen
planerats, (mellan 2018 och 2020 i stället för
2025). Vi förväntar oss att energisektorn går
tillbaka men pågående satsningar på distribution och renoveringar tillsammans med
några nya projekt som kraftvärmeverket
”Solbacken” i Borås bromsar nedgången. Vi
ser även en ökad försäljning av solceller och
värmepumpar men den marknaden riktar sig
till stor del mot villaägare.
Det som främst bidrog till den uppgång vi
såg förra året var hamnprojekt, regionala
väginvesteringar och satsningar på lokaltrafik. Det största projektet, ”Förbifart Stockholm”, blev oväntat försenat av Miljöpartiet
under slutet av förra året men vi har även
sett ytterligare förseningar för t.ex. ”Slussen” och E20 i Västergötland. Detta händer
samtidigt som andra stora projekt färdigställts eller passerat sin peak, (E4 Sundsvall,
”Norra länken”, ”Citybanan”). Vi ser dock
en fortsatt uppgång i regionala vägprojekt,
kollektivtrafik, hamnutbyggnader (Nynäshamn, Göteborg, Värtahamnen) och anläggningsinvesteringar i anslutning till ett ökat
bostadsbyggande men det är inte nog för
att undvika en svag nedgång i år vilket även
Trafikverkets budget bekräftar. Transportinfrastrukturinvesteringarna vänder dock upp
från och med nästa år då tidigare nämnda
projekt stegvis kommer in i allt intensivare
skeden. Enbart ”Förbifart Stockholm” väntas
omsätta ca 2,5 mdr per år under projekttiden. Det tillkommer även draghjälp från ett
antal järnvägsinvesteringar (”Mälarbanan”,
”Lidingöbanan”, dubbelspårutbyggnad förbi
Uppsala, ”Hamnbanan” i Göteborg) samt
att anslaget till järnvägsreparation utökas. Vi
räknar dock med en viss försening i några av
de nämnda järnvägsprojekten.
Investeringarna i vatten, avlopp och reningsverk gick tillbaka något förra året men SCBs
investeringsenkät indikerar en uppgång i
år. Utfallet för årets första kvartal var dock
svagt varför uppgången blir beskedlig. Detta
kan förefalla överaskande då behoven är
omfattande vilket bekräftas av branschorganisationer (”VA Fakta”) och ”Svenskt
Vatten” samt vid varje kraftigt regnfall. På
sikt behöver distributionsnätverket av dricksvatten, avlopp och dagvatten uppgraderas
samtidigt som reningsverken måste investera
för att klara av de åtaganden som finns enligt ”Baltic Sea Action Plan”. Kommunernas
ekonomi är dock pressad för att bland annat
klara skol- och vårdverksamheten vilket
kraftigt begränsar tillväxtpotentialen. Investeringarna bör hållas relativt stabila, delvis
som en effekt av ett ökat bostadsbyggande
men den på sikt nödvändiga anpassningen
för framtida behov ser vi först bortanför
prognosperioden.
Energisektorn har ökat kraftigt sedan 2006
och den stod förra året för hela 40 procent
12
Miljoner 14 SEK
Anläggning totalt
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Transport totalt
Telekommunikation
Energi och vattentransport
Övrigt (inkl. löpande underhåll)
Anläggning Transport totalt
Miljoner 14 SEK
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2011
2012
2013
2014
Transport exkl. vägar och broar
2015
2016
2017
Vägar och broar
Källdata: Prognoscentret
13
Husbyggande totalt
Byggaktiviteten har ökat och med detta år
får vi tre år i följd med stark tillväxt vilket är
ovanligt. Uppgången är dock ojämnt fördelad
och man kan grovt säga att den begränsat sig
till vård, skola och lägenheter i flerbostadshus. För resterande byggtyper har aktiviteten
snarare stabiliserats. Kraftiga uppgångar har
dock ett pris och i detta fall är det främst en
begynnande resursbrist som tornar upp sig.
Detta kommer att pressa upp byggkostnaderna, speciellt då konkurrensen om kompetent
arbetskraft hårdnar från andra europeiska
länder. Vi kan inte förvänta oss att branschen
fortsätter att utveckla sig på samma sätt
under prognosperioden. Baserat på de förutsättningar som den ekonomiska utvecklingen
ger går byggbranschen från och med nästa
år in i en ny fas där aktiviteten planar ut och
stabiliseras.
Nybyggnadsinvesteringar,
Mdr. 2013 ,års
priser
Nybyggnadsinvesteringar
Mdr.
2013 års priser
250,0
200,0
150,0
Anläggning Totalt
Nya Bostäder
Nya Lokaler
100,0
50,0
0,0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Källdata: Prognoscentret
14
Regional utveckling
I den regionala utvecklingen tar vi primärt
hänsyn till beviljade bygglov, demografi, trenden de senaste åren samt framförallt, projektlistor. Bygglov och projektlistor väger tyngst
på kort sikt och på längre sikt tas mer hänsyn
till regionens generella potential. Fördröjda
och/eller inställda projekt kan få stora konsekvenser på den regionala förändringen från
år till år. Detta gör prognoser osäkrare ju mer
geografiskt begränsade de är.
För Nya Yrkesbyggnader är inte storstadsregionerna lika dominerande. Cirka 50 procent
av alla kvadratmeter har påbörjats i dessa tre
län de senaste fyra åren vilket är en andel som
förväntas vara i stort sett oförändrad under
prognosperioden. Byggmixen i nybyggnation
och bestånd speglar den industriella tradition
som präglar olika delar av landet. De senaste
fyra åren har till exempel 40 procent av alla
industribyggnader men nästan 80 procent
av alla kontor påbörjats i de tre storstadslänen. De byggtyper vars nybyggnation väntas
bli mest fokuserade på de tre storstadslänen
under prognosperioden är kontor; 62 procent,
undervisning; 59 procent och vård; 61 procent. De län där den totala yrkesbyggnationen
väntas utvecklas bäst de kommande tre åren
är Södermanland, Jönköping och Örebro.
Störst tillbakagång ser vi i Uppsala, Östergötland och Norrbotten.
Förra året stod Stockholm, Västra Götaland
och Skåne för 64 procent av antalet påbörjade
bostäder i Sverige, (andelen var hela 67 procent för flerbostadshus). Cirka 40 procent av
alla nya lägenheter i flerbostadshus påbörjades
i Stockholms län. Detta är en viss nedgång
jämfört med 2013 och men det ändrar inte
att den senaste uppgången i bostadsbyggandet varit mer fokuserad på storstadslänen än
någonsin tidigare. Under prognosperioden
väntas storstadslänens andel av nya lägenheter
i flerbostadshus ligga stabilt runt cirka 65 procent. Urbaniseringen speglar var efterfrågan
och marginalerna är störst. De län vars totala
bostadsbyggande ökar mest under prognosåren 2015 till 2017 är Västmanland, Dalarna
och Blekinge. Vi ser ingen nedgång i något län
under prognosperioden jämfört med 2014.
15
Sverige i ett Europeiskt perspektiv
När man i dag jämför den svenska byggmarknaden med övriga Europa finns det anledning
att notera att de europeiska bygginvesteringarna gått tillbaka med totalt 22 procent sedan
finanskrisen. Nybyggnationen har minskat
med 28 procent och bostadsbyggandet med
hela 44 procent. Även Sverige har drabbats men i mindre utsträckning, delvis tack
vare ett lågt utgångsläge, en stor och stabil
ROT-sektor och en rad initiativ inom anläggningssektorn.
årets bostadsbyggande når vi slutligen upp
till ett västeuropeiskt genomsnitt på cirka 590
Euro/capita. Den svenska byggmarknaden
sticker inte ut med sin låga nybyggnation
längre men då börjar vi nå kapacitetstaket
trots en omfattande arbetskraftsinvandring
samtidigt som den europeiska byggbranschen
precis lämnat en period med minskande
investeringar som varat i fem år. Den sektor
som omsätter mer än genomsnittet i Europa
som andel av BNP är anläggning, (Sverige;
2,4 procent, Västeuropa; 2,0 procent under
2014). Det som drar upp siffrorna för svensk
del är energisektorn som ensam stod för
ca 40 procent av alla industriinvesteringar
under 2014. Transportinfrastruktur har ökat
sedan finanskrisen men byggaktiviteten som
procent av BNP är fortfarande 16 procent
under ett europeiskt genomsnitt. Trots ökade
satsningarna på transportinfrastruktur under
prognosperioden minskar inte skillnaden mot
övriga Europa mer än marginellt.
I Sverige stod ROT-sektorn för cirka 60
procent av de totala husinvesteringarna
under 2014, vilket trots de senaste årens
ökade nybyggnation fortfarande är mer än
ett västeuropeiskt genomsnitt på 55 procent.
Förra året investerade vi 928 Euro/capita i
nya byggnader, en uppgång med 17 procent
jämfört med 2013. Detta skall jämföras med
ett genomsnitt på 1 078 Euro i Västeuropa.
I Sverige nådde investeringarna i nya bostäder 508 Euro/capita förra året vilket var 12
procent under övriga Västeuropa men med
Husbyggnation totalt,
procent av BNP år 2013
Nyproduktion, antal
Euro per capita år 2013
Husbyggnation totalt, procent av BNP år 2014
8%
1200
7%
1000
6%
800
5%
Sverige
Västeuropeiskt
genomsnitt
3%
Västeuropeiskt
genomsnitt
400
Sverige
4%
600
2%
200
1%
0%
0
Husbyggnation totalt (nybygg + ROT) % av BNP
Nyproduktion (bostäder och Övriga hus) 2014
Källa: Euroconstruct juni 2013
16
Osäkerheter
En stigande internationell efterfrågan väntas
ge svensk ekonomi lite extra draghjälp under
den andra halvan av prognosperioden varför
mycket av förutsättningarna vilar på utvecklingen i omvärlden. Sommarens Euro-turbulens har minskat betydligt sedan en ny överenskommelse blev klar med Grekland. Vi kan
även se allt fler tecken på att utvecklingen
vänder till det bättre i andra tungt skuldsatta länder som Spanien, Portugal och Irland.
Nationer, företag och hushåll bär dock på
historiskt tunga skuldbördor vilket bromsar
tillväxtpotentialen och skapar en svår balansgång mellan önskvärda stimulanser och
nödvändiga reformer.
vecklingen i Kina den enskilt största osäkerheten och vi kan inte utesluta att läget där
försämras ytterligare. Om Norsk ekonomi
påverkas mer negativt av låga olje- och gaspriser än vad vi ser i dag påverkar det svensk
ekonomi då det är en av våra viktigaste
exportmarknader.
Internt utgör bostadspriserna en riskfaktor
men att de skall falla på kort sikt anser vi
vara liten då räntorna är låga, efterfrågan
är hög och sysselsättningsutvecklingen är
stabil. Man skall dock inte underskatta det
faktum att läget blir allt känsligare vilket
ställer situationen på sin spets då räntorna
börjar röra sig uppåt igen. Efterfrågehämmande åtgärder införs i regel för sent vilket
kan skapa oönskade effekter och i sig själv,
utgöra anledningen till att utvecklingen tar
en vändning till det sämre. Vid sidan av bostadspriserna är det effekterna av stigande
byggkostnader och regeringens förmåga att
förverkliga sina ambitiösa mål som utgör de
största interna osäkerheterna för byggsektorn de kommande åren.
Utvecklingen i Europa påverkas negativt
av handelsblockaden mot Ryssland där det
i dagsläget är svårt att se att parterna i
konflikten skall lämna sina låsta positioner.
Kriget i Syrien/Irak och delar av Afrika ser
även ut att både förvärras och sprida sig
vilket skapat historiskt stora flyktingströmmar. Nationalistiska krafter inom EU riskerar
dessutom att bromsa reformarbetet, försvåra
frihandelsöverenskommelser och hämma
rörligheten på arbetskraft. I tillägg har en
lång period med historiskt låga räntor gjort
börser potentiellt övervärderade och det
saknas inte bedömare som talar om en ny
annalkande finanskris som i så fall ställer alla
förutsättningar för en prognos på ända. Vad
gäller den globala makroekonomin är ut-
17
Foton i Cementa konjunkturrapport hösten 2015
Fotograf: Daniel Hertzell
Cementa AB
Box 47210
100 74 Stockholm
Telefon 08-625 68 00
Fax 08-753 36 20
[email protected]
www.cementa.se