Punkt 11 Delårsrapport optimerad

OSBY
KOMMUN
Delårsrapport 2015-08-31
Innehållsförteckning
OMV ÄRLDSANAL YS ................................................................................................ J
EKONOMISK ANALYS ............................................................................................. 4
RAl.ANSKRA VSA YSTÄMNING .............................................................................. 5
CiOD EKONOMISK llUSHÅI.LNING ....................................................................... 5
FINANSIEl.LA MÅL ................................................................................................... 5
DELÅRSROKSLLJT JANUARI - AUGlJSTI .............................................................. 6
VERKSAMHETSMÅL. ................................................................................................ 8
•
•
N)\MNDERNAS PROGNOS MED KOMMLNTARl:R ........................................... 15
KO'v1'v1F.NTAR RlcSUL TAT- OCH 13ALANSRÄKNING ....................................... 23
INVESTERINGAR .................................................................................................... 23
FRAMTIDSREDÖMNING ....................................................................................... 24
RESULTATRÄKNINCi .............................................................................................. 25
KASSAFI .ÖDESANALYS ........................................................................................ 26
RALANSRÄKNING .................................................................................................. 27
NOl'ER ....................................................................................................................... 28
NÄMNDERNAS RESlJLTAT ................................................................................... 33
RESULTATRÄKNINCi VA-VERKSAMHET .......................................................... 34
RAl.ANSRÄKNING V A-VERKSAMHlol'. .............................................................. 34
RF.DOVISNINGSPRINC!PER ................................................................................... 34
•
•
Delårsrapport 2015-08-31
2(34)
Osby kommun
OMVÄRLDSANAL YS
Sveriges Konununer och Landsting (SKL) har under augusti tOrn1cdlat samhällsekonomiska nyheter i
\1akronytt. Den stora ökningen i flyktinginvandringen har f6ranlett stora fOrändringar i
befolkningsprognoser. Tidigare erfarenheter visar att nytillko111na flyktinginvandrare hittills haft svå1i att
etablera sig på arbetsn1arknadcn. A.rbctslöshctcn är hög de tOrsta åren i Sverige tnen sjunker successivt.
Ökningen av sysselsättningcn beräknas dfirför inte bli så stor i förhållande till ökningen av antalet
persont:r.
Hushållens konsurntion ökar sän1re än väntat trots starka inko1nstökningar. Uetta sparande väntas bestå
även 2016 1nen vänder nedåt 2017 och 2018. L)elta hushållssparande hä1nmar tillväxten.
•
•
Ökningen av skatteunderlaget är i år betydlig. Den beror delvis på större ökningar av löner och pensioner
och dessuton1 av ändrade avdragsrcglcr i och n1ed att avdragsrätten fdr pensionssparande trappas ner.
Nästa år väntas ökningen av antalet arbetade ti1nrnar och pensionsinko1nster n1cdfOra att
skatteunderlagsut vecklingen tilltar yttcrl igare. 2017 och 2018 avtar ökningstakten då svensk ekono1ni
väntas befinna sig i ett neutralt konjunkturläge 1not slutet av 2016. Sysselsättningen förändras då i r.:n
lugnare takt. 2017 och 2018 räknar SKL också 1ncd snabbare ökning av grundavdragen .
I-'lykting1nottagandct lcdr.:r till ökade kostnader fOr kon1111uner och landsting. f)e1nografin ger större
behovsökningar. Hur detta påverkar kon11nunernas ekono1ni beror på den statliga ersättningen.
Kostnaderna får flyktingmottagandet är ett statligt ansvar n1en studier visar att r.:rsättningen, till exempel
inon1 skolans ornråde, inte täcker de faktiska kostnaderna.
Ändrad alhnän pension ger ökade pensionskostnader i kon11nunsektorn. Regeländringar gör att
inkon1stbasbeloppet ökar långsa1n1nare åren 2017-2019 vilket drar upp kostnadsökningarna avscr.:ndc
inkon1ster utöver 7,5 inkomstbasbelopp.
B~folkningsökning
Kom111uncns befolkning har enligt orficicll statistik ökat sedan årsskiftet från 12 828 personer till 12 912,
alltså en ökning 1ncd 84 personer. Enligt ertftrenhet faller invånarantalet i regel fram till den I noven1ber,
något so1n däre111ot inte var rallet under 2014. Den 15 sr.:ptcmber var antalet enligt inofficiella siffror
12 935. Det är svårt att sia 01n hur den niarkanta ökningen i flyktinginvandringen påverkar Osbys
invånarantal.
•
•
Befolkningsutveckling
12950 . -·-·------·
<
12900
/
12850
/
12800
12750
12700
,
~
I/
12650
12600
12550
.
~
""
...
/
/
12500
12450
jun-10 dee-10 jun-11 dee-11 jun-12 dee-12 jun-13 dec-13 jun-14 dee-14 jun-15
Delarsrapport 2015-08-31
3(34)
EKONOMISK ANALYS
[)eJårsrapporten 01nfattar periodbokslut flir tiden januari till augusti, san1t en helårsprognos. Årsbudgeten
t<5r 20 l 5 har reviderats n1cd de tilläggs- och on1budgctcringar som beslutats under perioden januari til I
augusti n1ånad, vilket beaktats i bilagda san1n1anställningar.
J)elärsbokslutct tOr perioden visar ett 111inusrcsullat på 42,3 1nnkr (2014: ·l 16,3 mnkr). I detta resultat
liggerjätnfOrelsestörande poster 1ncd -68,511111kr kopplade till alt ko1n1nuncn löst in en stor del av sin
pen~ionsskuld i juni 1nånad. 01n nian räknar bort dessajfönfOrelsestörandc poster skullt: resultatet alltst1
varit positivl. 24,5 n1nkr.
•
•
Inlösen av en del av pensionsskulden gjordes fOr att få lägre kostnader t<.lr pcnsionsutbetalningar de
kornrnande åren. Kornn1unen har betalat in extra pensionspre1nier på 80,J 11111kr under året. Til\sa1nn1ans
n1ed löne~kattcn ger delta ökade kostnader n1ed 99,7 n1nkr, vilket påverkar resultatet negati\t. För att
finansiera prcn1icrna och löncskallcn log kon1111unen ut aktie- och räntefonder rnot~varande I 00 1nnkr.
ntedel son1 var avsatta får pensionsutbetalningar. I sarnband n1ed försäljningen uppstod en vinst i
i()rhållan<lc till bokl()rt vHrde på lönderna på 31,:2 n1nkr, vilket påverkar rcsullatel positivt. Nettoeffekten
av affären är en resultatpåverkan 111cd 68,5 1nnkr.
Setnesterlöneskulden/ferielöneskulden påverkar delårsresultatet positivt tncd 11,6 1nnkr. Huvuddelen av
sen1cstrarna tas ut under juni till augusti och detta innebär alt skulden är so111 lägst per 11 augusti. I
prognosen beräknas alt sc1nesterlöne:..kulde11/fericlöneskulden ökar rr1cd I 111nkr jän1fOrt nlcd föregående
årsskifte .
2015 års budgeterade helårsresultat är 2,2 rnnkr och prognosen pekar på ett resultat på -65.2 fOr hela året.
Sorn tidigare nälnnts liggerjä1ntOrelscstörandc poster på 68,5 rnnkr son1 uppstod i san1band n1ed inlösen
av en del av pensionsskulden. 01111nan räknar bort dessa är det beräknade n.:sultatct alltså +~,3.
N~ltnnderna prognostiserar en budgetavvikelse på 1ninus 2.5 1nnkr (2014 n1inus 19,6 n1nkr). J)en största
budgetavvikelsen törutsägs av L;tbildning och arbete 1ncd 111inus 6,6 111nkr, där resultaten tOr
Naturbruksgyn1nasiet är en stor del. Finansfårvaltningen räknar 111ed en avvikelse p5. -64,9 111nkr.
avvikelsen exklusive jä1nJOrelsestörande poster är+ 3,6 rnnkr.
Den ur!.->prungliga budgeten var 7, I n1nkr. Kom111unrullmäktige beslutade i rnars 0111 en tilHiggsbudget på
n1inus 4,9 11111kr. Pengar anvisades bland annat till Barn- och skolnä111nden sa111t fdr fler fritidsledare.
ln\·esteringsnivån har varit låg hittills j år järn rort rned budget. 31.9 1nnkr har investerats jfönfört 1ned
helår:.budgeten son1 är 113 mnkr. \.'crksan1hetcrna räknar 1ncd att gcno1nfOra investeringar på 77 1nnkr
innan året är slut. f)cn låga investeringsnivån har bidragit till att vi inte behövt öka låneskulden. llcslutad
ej vcrksUilld uppläning ~ir cirka I 05 ntnkr.
•
•
I koncen1en Osby kom111un
ingår följande fört'tag:
OSBYBOSTÄDER
FJÅRRVÅRME
I OSBY AB
INDUSTRI HUS
I OSBY AB
ÖSTRA GÖINOE
RENHÅL.1.NINGSAB
OSBYNOVAAB
AB
SKÅNE BLEKINGE
VATTENTJlNST AB
100% Osby kommun
1OOClb Osby kommun
100% Osby kommun
60% Oaby kommun
60% östra Göinge
100% Osby kommun
25% Osby kommun
25%0straGöirlge
25% Olofstr&n
""'"'°""""
Tkr
Budget
Utfall
Prognos
Osbybostäder AB
1100
5 368
1 100
Fjärrvärme i Osby AB
1 000
4 934
1 000
3 500
5 653
5 500
OsbyNova AB (vilande)
0
0
0
Skåne Blekinge Vattentjänst AB
0
0
0
138
Industrihus i Osby AB
Östra Göinge Renhållningsverk AB
Delårsrapport 2015-08-31
4(34)
BALANSKRAVSAVSTÄMNING
Kommunen ska göra en balanskravsavstämning vilket innebär att realisationsvinster och
realisationsförluster samt nedskrivningar med mera ska räknas från res ultatet. I delårsbokslutet redovisas
ett resultat på -42,3 mnkr och i helårsprognosen beräknas ett minus på 65,2 mn kr. Eftersom kommunen
har haft kostnader för att stärka sin ekonomi framåt för att uppnå god ekonomisk hushållning kan vi
anfö ra synnerliga skäl och dra av kostnader fö r premieinbetalningar fö r pensioner och beräknad löneskatt
på totalt 99,7 mnkr från res ultatet. Balanskravsresultatet bl ir då 57,5 mnkr per augusti och 34,6 på helår.
Därefter ska resultatetjusteras med 20 14 års negativa balanskravsresultat, 13,7 mnkr, varefter vi hamn ar
på en summa på 43,8 den 3 1 augusti och 20,9 mnkr i helårsprognosen. Vi har därmed inget
balanskravsresultat kvar att reglera.
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Osby ko mmun bedöms uppnå lagens krav på god ekonomisk hushållning fö r 201 5 när det gäller
balanskravsresultatet. Däremot är inte resultatet tillfredsställande utifrån god ekonomisk hushåll ni ng,
även när man exkluderar engångskostnader för pensionsinlösen, ett resu ltat på 3,3 mnk r. Den na inlösen
har man gjort fö r att ra lägre kostnader och bättre ekonomi framåt och kunna uppnå lagens krav på god
ekonomisk hushållning.
God ekono misk hushållning handl ar om långsiktighet i planering och beslut. En stabil och uthållig
ekonomi är en fö rutsättning fö r att trygga en bra verksam het som till godoser med borgarnas krav på
tjänsteutbud och service.
FINANSIELLA MÅL
Utifrån det ekonomiska läget sänks resultatmålet för åren 2015 - 2017.
Målet är ett positivt årsresultat. Resultatmålet bör på sikt åter uppgå till 2
% av skatter och bidrag i flerårsplaneperspektiv. Detta innebär att ett
överskott med ca 13 mnkr eftersträvas (exklusive finansnetto).
•
Indikatorer
Mål
Utfall
Kommentar
Arets resultat
Minst O
-65,2
Kommunen räknar med ett negativt resultat
med 65 mnkr. Under året har kommunen löst
en del av sin pensionsskuld genom att betala
in premier på cirka 80 mnkr. Inklusive
löneskatt är kostnaden för detta cirka 100
mnkr vilket har påverkat resultatet. Framåt
kommer vi däremot att få lägre kostnader varje
år. För att finansiera premieinbetalningen har
aktie- och räntefonder sålts. Dessa
försäljningar ledde till reavinster på 31 mnkr.
Affären har alltså påverkat kommunens
resultat med -68,5 mnkr. Kommunens resultat
exklusive dessa extraordinära poster är +3,3
mnkr. Balanskravsresultatet beräknas bli drygt
plus 20 mnkr efter det att underskottet från
2014 på 13.7 mnkr dragits av.
Kostnadstäckningen för VA-verksamheten ska uppgå till minst 100 %.
•
Indikat o rer
Mål
Arets resultat för VAverksamheten.
Minst 0
De lå rsrapport 2015-08-31
Utfall
Kommentar
Prognosen för VA-verksamheten är att det blir
ett positivt resultat på 1 mnkr. VA-taxan höjdes
vid halvårsskiftet, främst delen med fasta
avgifter.
5(34)
Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser, det vill säga kommunens
finansiella styrka, ska eftersträva en förbättring till 26 % under
planperioden.
•
Indikatorer
Mål
Utfall
Kommentar
Soliditet
Minst 26 %
32 %
I och med att kommunen löst in en
stor del av pensionsskulden har
soliditeten stärkts när man tar
hänsyn till kommunens
ansvarsförbindelse för pensioner.
Soliditeten beräknas vara 32 % i
slutet av året.
All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat.
Indikatorer
•
Mål
Utfall
Kommentar
Resultat koncernbolag
Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby
AB, Industrihus i Osby AB och
ÖGRAB räknar med positiva resultat
för helåret. SBVT AB gör ett
nollresultat enligt prognosen, helt
enligt budget. OsbyNova AB är
vilande.
Nettoinvesteringar i relation till verksamhetens nettokostnader ska i
flerårsperspektiv inte överstiga 7-8% (exklusive investeringar i VAverksamheten och eventuellt utökat aktiekapital).
•
Indikatorer
Mål
Utfall
Arets investeringar i
förhållande till
nettokostnaderna.
Max8%
8%
Kommentar
DELÅRSBOKSLUT JANUARI - AUGUSTI
Osby kommuns delårsboks lut omfattar de två första tertialen 20 15. Nedan kom menteras Osby kommuns
resultat och balansräkning fö r delårsperioden. Nämnderna har som ett genomsnitt förbrukat 65 % (201 4:
68 %) av den budgeterade anslagsni vån under perioden.
Resultaträkning
Res ultatet avseende perioden januari till augusti är negat ivt -42,3 mnkr (+ 16,3 mn kr 20 14). Räknar man
bort de kostnad er och intäkter som uppstod i samband med att kommunen vid halvårsskiftet löste en del
av sin pensionsskuld för att få bättre ekonom i framåt, är resultatet +26,2.
Varje nämnd har periodiserat kostnader och intäkter fö r att redovisa ett rättvi sande resultat per augusti .
20 15 års lokala löneröre lse är klar. Näm nderna kompenseras fö r löneök ningar efterhand som
för handlingarna för de o lika fack liga organ isatione rna är kl ara och nya löner ink lusive retroaktiva löne r
betalas ut.
Arbetsgivaravg ifte rna är oförändrade 38,46% för å r 20 15.
Förändringe n av semesterlönesku lden har beräknats utifrå n schab lon med erfarenhet från föregående år.
Delårsrapport 2015-08-31
6(34)
Sen1esterlöneskuld per augusti finns inte att tillgå t01Tän vid n1ånadsskiftet septcn1ber/oktober.
\' erksainhetens nettokostnader uppgår till 520,8 1nnkr ( 405.4 1nnkr 2014) Exklusive extraordinära poster
är nettokostnaderna 420, 7, vilket utgör 63,8°,o (2014: 64,4'7'0) av årsbudgeten.
Skatteintäkter saint generella bidrag och utjärnning har i delårsbokslutet tagits upp till 447,1 1nnkr. (2014:
44 7, I n1nkr). Den tör perioden redovisade intäkten har beräknats utifrån Sveriges Ko111111uner och
Landstings augustiprognos 0111 det fOrväntade utfallet fdr 20 15. I prognose111n finns inräknat slutavräkning
avseende skatter f6r 2014 (-11 kr/invånare) och 2015 (40 kr/invånare). Jän1fOrt 111ed ursprunglig budget
son1 antogs i noven1ber 2014 har skatte- och bidragsprognoserna f6rsän1rats 1ned 3,4 1nnkr under 2015.
varav 1ninus 0.2 innkr tilläggsbudgclcrals. I bokslutet för 2014 bokades det upp en slutavräkning för 201..J.
1ned 7 kr/invånare so111 i denna prognos har beräknats till en slutavräkning på -33 kr/invånare tör 2014.
•
•
Finansnettot uppvisar fdr perioden ett positivt resultat på 31.4 mnkr (2014 -1.8 n1nkr). 34 1nnkr av detta är
vinster so1n uppkon11nit vid fdrsäljning av fonder i kapitalförvaltningen, dels vid ordinarie f6rsäljningar
enligt ;\L\11-analysen. 31.4 1nnkr uppko1n vid den inlösen av delar av pensionsskulden so1n gjordes vid
hal vårsskiftet .
Balansräkning och kassatlödesanal)'S
Lih.viditcten uppgftr till 71.8 ninkr (2014: 51.4 11111kr). Ej verkställda beslut om upplåning uppgår till cirka
105 111nkr. A.nledningen till att verkställighet inte skett är god likviditet. Lnder son1maren såldes
tOndandelar för 100 111nkr för att finansiera försäkringspren1ier och löneskatt. Pren1icrna har betalats ut,
n1en löneskatten på 19,5 1nnkr betalas f<lrst nästa år. Utifrån delårsprognosen finns behov av ytterligare
upplåning n1cd cirka 25 111nkr under aret 0111 prognosen tör årets investeringar slår in. Nedan åskådliggörs
kon1111unens likviditet (vit stapel) och låneskulden (grå stapel) n1ånad för rnånad. Siffrorna avser 1nnkr.
Låneskuld och likviditet
250 - - - - - -
200
-
-
-
-
-
------
-
~
~
-
.
•
•
150
-
-
100
~
-
50
~
- -
- -
~
~
-
0
jan-15
feb-15
mar-15
apr-15
maj-15
jun-15
jul-15
aug-15
Ko1n111unens nettolän("skuld (långfristiga skulder rninus utlåning) uppgår den 31 augusti till 212.5 n1nkr
(20 I 4 212.5 111111-..r). 30 av dessa fOrfallt'r inon1 ett år n1en redovisas som långfristig skuld eftersom lånet
beräknas omsättas.
Kom1nunens soliditet (andel av eget kapital i förhällande till totalt kapital) uppgår till 59.1 'YO 2015-08-31
( 62,6~'0 2014 ). Räknas ans vars förbindelsen avseende pensionsf6rplih.telser in är soliditeten 34,7°10 (27 ~,O
2014 ). Investeringsnivån har varit relativt låg hittills under året, J 1,9 1nnkr nlot en budget på I 12,7.
Den s.k. blandn1odelle11 for pensionskostnader används i redovisningen enligt reh.omtnendation. Detta
innebär att endast nyin~jänade pensionsförn1åner upptas i balansräkningen. KPA:s prcli1ninära
beräkningar är att ansvarsförbindelsen avseende pensionsförpliktelser har sjunkit till 204 nlnkr per 31
augustiJ inklusive löneskatt (2014 308,0 1nnkr). Detta efler det alt h.onununen fdrsäkrat bort delar av
skulden. Komn1unens prognoser avseende pensionskostnader och pensionsskuld utgår ifrån KPA:s
prelin1inära beräkningar i augusti 2015.
Det bokfdr<la värdet av komn1unens kapitalplaccrin~, som skall 111atcha pensionsskulden, är den 31
augusti 31.9 1nnkr. Marknadsvärdet uppgår den .11 augusti till 42 1nnkr (2014 139.6 n1nkr) lfnder året har
6,0 1nnkr tagits ur förvaltningen i enlighet 1ned /\I ,l'v1-analys och policy. Sedan start år 2000 har 32.1
Delårsrapport 2015-08-31
7(34)
rnnkr tagits ur förvaltningen för att kapa utbetalningstopparna likviditcts111ässigt. Ytterligare 100 mnkr har
sålts under året i satnband rncd inlösen av delar av pensionsskulden. Kapitalfrirvaltningcn täcker t:n. 10 "lO
(2014 44 q.,o) av vår pcnsionsskuld (ansvarslOrbindclscn). T~ickningsgraden har påverkats av den inlösen
SOITI
gjorts.
För närvarande är det Robuc Danske Capita! sorn är fbrvaltarc av svenska aktier. l)anske ('apital för
utländska aktier. Carlson (DNR) och Agcnta tl5rvaltar våra räntefOndcr. Per delårsbokslutet är 54
placerat i aktiefonder (28
•
•
~Osvenska
och 26
~~i
~/~
utländska), 46 o/o räntefonder.
Exakta underlag fdr sen1esterlöneskuld och övertidsskuld finns inte att tillgå förrän i slutet av septen1ber.
Vi har valt att räkna utifrån hur utvecklingen ser ut rnellan juli 2014 och juli 2015, sanlt fi.irändringcn i
procent tnellan juli och augusti 2014. Se111cstcrlöncskuld ink I. övcrtidsskuld har då per den 3 1 augu'.)ti
upptagits son1 en nettoskuld n1cd 16,9 111nkr. L)l'lla innebär att resultatet påverkats positivt 1ned 5,7 1nnkr
utifrån skuldförändringen t o n1 31 augusli. Skulden ~ir son1 regel betydligt lägre i augusti, då huvuddelen
av vår personal tar ut sen1cstern under so111111an11änaderna. Detta innebär att den semester so1n tjänas in
under hösten är uttagen i fårskott, vilket innebär att nenose1ncstcrlöncskuldcn är betydligt högn: vid
årsskiftet. När det gäller ferie- och uppehållslöneskulden finns underlag per augusti och uppgår till 0,8
111nkr (6, 7 1nnkr 31 decc1nbcr 20 14 ). 1"örändringcn av fcriclönesku Iden påverkar delårsresultatet positivt
n1cd 5,9 1nnkr.
H..örclsckapitalct. so1n ulgör ~killnaden 1nellan 01nsättningstillgångar och kortfristiga skulder, uppgår till
l ,9 1nnkr per siste augusti (-21,6 1nnkr 2014 ). Dc'.)sa sitTror cxk.luderar konununens pensions1nedel son1
frän och tned 2012 redovisas son101nsättningstillgång i enligt n1cd RKR:s rckon1111cn<lationcr. Tidigare
har kon1munens pension~1nedcl redovisats so1n anläggningstillgång.
VERKSAMHETSMÅL
Osby ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och vistas i.
( Konununledningskontor)
-
•
•
-
Indikatorer
Andelen medborgare i
kommunen som känner
sig trygga ska öka jämfört
med föregående ar
Antal mängdbrott i Osby
kommun ska minska
jämfört med föregående
är
___ ,, __
Mål
Utfall
.. _,, __ ,_
Kommentar
Brottsförebyggande
Rådet. Helår.
(Kommunledningskontor)
Polisens
trygghetsmätning. Helår.
{Kommunlednings kontor)
--
f---------
Antal mängd brott i Osby
kommun ska minska
jämfört med tidigare år
Andelen medborgare i
komn1unen som känner
sig trygga ska öka jämfört
med föregående är
Delårsrapport 2015-08-31
Rapporteras årsvis
(Osby kommun)
Rapporteras årsvis
(Osby kommun)
8(34)
Ett bra, tryggt och utvecklande liv i drogfri miljö för alla barn och unga i
Osby Kommun.
Måluppfyllelse rapporteras i samband med årsbokslut.
(Barn- och skolnätnndcn)
Indikatorer
-
Andelen
ateraktualiserade
ungdomar ska minska
jämfört med föregående
-
år
Mål
-----·-------------
•
•
Utfall
----------·-
Kommentar
______________,
Antalet barn och
ungdomar fran Osby
kommun som har behov
av insatser från Barnoch Ungdomspsykiatrin
ska minska jämfört med
föregående år
Barn och unga ska känna sig trygga i förskolan, fritidshem och skola.
(UN)
l\1åluppfyllelsen 111äts i de enkäter sotn genon1fOrs under hösten och rapporteras i årsbokslutet.
(l3arn- och skolnä1nnden)
-
•
-
Indikatorer
Mål
Utfall
Kommentar
Andelen föräldrar som
upplever att barnet är
tryggt i förskolan ska öka
Andelen elever som
känner sig trygga i skolan
ska öka
Följs upp på helar med
enkät
(Osby kommun)
Andelen barn som
känner sig trygga på
fritidshemmen ska öka
•
Delarsrapport 2015-08-31
9(34)
Äldreomsorg med vård och omsorg där resurserna används på ett sådant
sätt att de maximalt bidrager till att äldre får leva ett värdigt och tryggt liv.
(SN)
(\fård- och 0111sorgsnä1nndcn)
-
•
•
-
-
Indikatorer
Mål
Utfall
Kommentar
Nöjd kundindex (NK!) för
särskilt boende ligger på
samma eller högre nivå
jämfört med föregående
ar
Uppföljning endast på
helår.
Nöjd kundindex (NKI) för
hemtjänsten ligger pa
samma eller högre nivå
jämfört med foregående
år
Uppföljning endast pa
helär.
Andelen brukare inom
särskilt boende som är
nöjda med hur
personalen tar hänsyn till
åsikter och önskemål
ligger på högre nivå än
föregående år
Uppföljning endast på
helår.
(Vi3rd- och
omsorgsnämnden)
(Vård- och
omsorgsnämnden)
(Vård- och
omsorgsnämnden)
-------- --
- ----------·
Andelen brukare inom
hemtjänsten som är
nöjda med hur
personalen tar hänsyn till
åsikter och önskemål
ligger på högre nivå än
föregående år
-----
Uppföljning endast på
helar.
(Värd- och
omsorgsnämnden)
En individuellt meningsfull tillvaro för alla äldre och funktionshindrade
som får insatser inom Vård och omsorg och en utveckling av
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. (SN)
•
•
(Vård- och ornsorgsnämnden)
-
Indikatorer
Mål
NK! för social samvaro
och aktiviteter inom
särskilt boende ska ligga
högre än föregående är
Antal hembesök i
uppsökande verksamhet
för personer 75 år och
äldre ska öka jämfört
med föregående är
Delårsrapport 2015-08-31
Utfall
Kommentar
Uppföljning endast pB.
helår.
(Vard- och
omsorgsnämnden)
Minst 228
Uppföljning endast på
helår.
(Vård- och
omsorgsnämnden)
10(34)
Osby kommun ska arbeta aktivt för långsiktig hållbar livsmiljö.
(Ti llsyns- och ti llståndsnämnden)
•
•
•
Indikatore r
Mål
Utfall
Osby kommuns andel
miljöbilar av totala
andelen bilar i
kommunorganisationen
ska öka jämfört med
föregående år
Minst 36 %
36%
Kalkning ska fortgå enligt
plan för att uppnå målet
pH 5,6 i 85 % av
vattendragen.
Minst 85 %
63%
Kommunens inköp av
ekologiska livsmedel ska
öka jämfört med
föregående år.
Minst 20 %
24 ,5%
Kalkning ska fortgå enligt
plan för att uppnå målet
pH 6,0 i 95 % av sjöarna.
Minst 95 %
90%
Komme ntar
Utfallet gäller helår 2014 då
kalkningsresultat kommer året
efter. Krusan (5,80) Kilingaån
(5,37) och Lillån (5, 14) klarade
ej målet.
(Tillsyns- och tillståndsnämnden)
Gäller kalkningsresultat för helår
2014 då det redovisas i
efterskott. d.v.s. år 2015.
Mjöasjön (5.45) och
Vesljungasjön (5,83) klarade inte
målet.
(Tillsyns- och tillståndsnämnden)
Aktiviteter som samhällsplanering, näringsutveckling, kommunal service,
ska ha en sådan utformning att resultatet blir en positiv
befolkningsutveckling.
Analys av resultatet
En förteck ning över kommunägd, detaljplanerad mark för verksamheter har tagits fram.
Slutsa tser
Osby kommun äger cirka 325 000 kvm mark som är detaljplanerad mark för industri etablering. Av denna
mark är ca 95 % belägen i Osby tätort, varav maj oriteten i Ind ustriområde Nordost. De geotekniska
förhålla ndena för större delen av marken är oklara. Det krävs markundersökningar för att klargöra
markens beskaffe nhet ur ex ploateringssynpunh.1 . Frågor kring möjlighet till anslutning till VA inom
befintligt nät återstår. Större delen av marken är inte fastighetsbildad.
Kommunen kan i dags läget erbjuda 93 detaljplanerade och fastighetsbildade tomter för bostäder.
Delårsrapport 2015-08-31
11 (34)
(Samhällsbyggnad)
•
-
•
Indikatorer
Mål
Utfall
Kommentar
Befolkning i Osby
kommun ska öka jämfört
med föregående år.
Minst 12 828
12 912
Befolkningen har ökat med 84
personer från december 2014 till den
sista juni 2015.
(Kommunstyrelsen)
Mark klar för
industrietablering (m2) i
Osby, Lönsboda resp.
Killeberg.
325 000
Antal tomter klara att
bygga i Osby, Lönsboda
resp. Killeberg,
Visseltofta, Hökön .
Minst 100
93
Osby kommun ska vara
bland Sveriges 50 bästa
kommuner avseende
Svensk näringslivs
ranking av kommuners
näringslivsklimat.
Max 77
106
Följs upp vid helår då statistik ej finns
tillgänglig vid delårsbokslut
(Utbildning och arbete)
Följs upp vid bokslut då siffran ej finns
tillgänglig i september
(Osby kommun)
Kommunen ska med tydlig personalpolitik och god arbetsmiljö vara en
attraktiv arbetsgivare.
Slutsatse r
(Kommun ledningskontor)
-
Indikato rer
Mål
Utfall
Minst 90 % av medarbetarna som
deltar i medarbetarundersökningen
ska uppleva Osby kommun som en
bra arbetsgivare. (Undersökningen
genomförs nästa gång 2016)
Sjukfrånvaron i Osby
kommun år 2015 bör
vara högst 4 ,5 %
enligt timredovisningen.
Kommentar
Undersökningen genomförs nästa
gång 2016.
(Kommunledningskontor)
Målet följs upp på helår.
(Kommunledningskontor)
En god infrastruktur ska finnas i hela kommunen .
Analys av resultatet
13 % av befolkningen har tillgång till bredband på I00 Mbi t/s eller mer. 5 % av dessa har ti llgång till
bredband över fiber. Målet vid årets slut är en anslutningsmöj lighet för 33 % av befolkningen. Målet
beräknas uppfyllas.
Slutsa tse r
Utbyggnaden av bredband pågår för fulIt i komm unen. Västra Osby ko mmer enligt tidsplanen att slutföras
under 20 15. Utbyggnaden i Killcberg påbörjas och avs lutas hösten 20 15. Lönsboda påbörjas under 2016.
Landsbygdens fi berfö reningar ko mmer tro ligen få en tydligare tidsplanering för sin utbygg nad efter
oktober 20 15.
Delårsrapport 2015-08-31
12(34)
(Samhäl lsbyggnad)
-
•
Indikatorer
Mål
Antal rörbrotU
vattenläckor på
vattenledningssystemet
exkl. serviser ska minska
jämfört med föregående
år.
Max 24 %
Andel medborgare med
möjlig
bredbandsuppkoppling
på mer än 50 MbiUsek
ska öka jämfört med
föregående år
Minst 33 %
Kommentar
Utfall
Följs upp per 31
december.
(VA-verksamheten)
13 %
Attraktiv gymnasieskola med en undervisning av hög kvalitet där resurser
används på ett sådant sätt att de maximalt bidrar till elevens lärande.
Utbildning och arbete)
•
•
-
-
-
Indikatore r
Mål
Utfall
Kommentar
Andelen elever i årskurs
1 skrivna i Osby kommun
som väljer kommunens
gymnasieskolor ska öka
Minst 41 %
42 %
156 st födda år 1999 ingår i urvalet åk 1. I
september 2015 var 105 st elever från Osby
inskrivna på kommunens gymnasieskolor.
39 st av dessa är inskrivna på
språkintroduktion vilka då ej ingår i nationella
programmen. 66 st återstår då som är
folkbokförda i Osby och inskrivna på någon
av kommunens gymnasieskolor då i
huvudsak Ekbackeskolan.
Antalet elever i årskurs 1
som har valt
kommunens
gymnasieskolor ska öka.
Minst 181
207
(Utbildning och arbete)
31 st åk 1 Naturbruksgymnasiet. 176 st åk 1
Ekbackeskolan varav 39 st är registrerade
på språkintroduktion. Totalt är 459 st elever
inskrivna i Osby kommuns gymnasieskolor
hösten 2015. 107 elever på Naturbruk åk 1-3
och 352 elever åk 1-3 Ekbackeskolan. Kan
jämföras med motsvarande datum förra året
då 180 st åk 1 elever var registrerade i
kommunens två gymnasieskolor.
(Utbildning och arbete)
Andelen gymnasieelever
som fullföljt
gymnasieutbildning på
respektive
gymnasieskola inom tre
år exklusive
introduktionsprogrammet
ska ligga högre än året
innan.
Följs upp vid helår
Betygspoängen per
gymnasieskola ligger
högre än genomsnittet för
landets kommuner.
Ej publicerad data tillgänglig . Skolornas
egen sammanräkning visar; Ekbackeskolan
ett genomsnitt på 14,99 i betyg och
Naturbruk 13,51 . Då vi ej kan jämföra med
riksgenomsnittet för läsåret 2014/2015 får vi
luta oss mot förra läsårets riksgenomsnitt
14.0.
(Utbildning och arbete)
(Utbildning och arbete)
Genomsnittlig kostnad
per elev i
gymnasieskolan ska vara
lägre än jämförbara
kommuner.
Delårsrapport 2015-08-31
Följs upp vid helår
(Utbildning och arbete)
13(34)
Alla elever ska nå skolans kunskapsmål.
Analys a v resulta tet
1 årskurs 6 når 81 % av eleverna målen i alla ämnen och i årskurs 9 är motsvarande siffra 73 %. I båda
fa llen är resul tatet bättre än föregåe nde år. Genomsnittsvärdet är 77 % jämfört med fö rra årets 7 1,55 %.
Årets resultat visar att andelen behöriga elever till gymn asieskolans nationella program är 83,7 % jämfö11
med 79,6 förra året.
Det genomsnittliga meritvärdet i årsk urs 9 har läsåret 2014/ 15 ökat till 208,2 jämfö rt med föregående års
198, I. Målet är alltså uppnått.
Slutsatser
Målu ppfyllelsen är god .
(Barn- och skolnämnden)
•
•
•
Indikat orer
Mål
Utfall
Kommentar
Andelen elever som når
målen i alla ämnen i
årskurs 6 och 9 ska öka .
Minst 71 ,55 %
77%
Utfallet avser läsåret
2014/ 15 och är ett
genomsnittsvärde av åk 6
(81 %) och åk 9 (73 %)
(Barn- och skolnämnden)
Andelen behöriga till
gymnasiet förbättras
jämfört med föregående
år.
Minst 79,6 %
83,7 %
Genomsnittliga
meritvärdet ska vara
högre än föregående år
Minst 198,1
208,2
Utfallet avser
grundskolans årskurs 9,
läsåret 2014/15
(Barn- och skolnämnden)
Osby kommun ska vara en professionell service- och
myndighetsorganisation där en helhetssyn och samverkan präglar arbetet
för medborgarnas bästa.
(Kommunledni ngskontor)
-
Indikatorer
Andelen medborgare
som får ett direkt svar på
en enkel fråga när de tar
kontakt med kommunen
via telefon ska öka
jämfört med föregående
år.
Andelen medborgare
som uppfattar att de får
ett gott bemötande när
de via telefon ställer en
enkel fråga till kommunen
ska öka jämfört med
föregående år.
Mål
Utfall
Kommentar
KKiKs servicemätning. Mätningen görs
under hösten.
(Kommunledningskontor)
Rapporteras i samband med
servicemätningen, KKiK, årsvis.
(Osby kommun)
KKiKs servicemätning. Mätningen görs
under hösten.
(Kommunlednings kontor)
Rapporteras i samband med
servicemätningen, KKiK, årsvis.
(Osby kommun)
Andelen medborgare
som får svar inom två
dagar när de skickar en
enkel fråga via e-post till
Osby kommun ska öka
jämfört med föregående
år.
Delå rsrapport 2015-08-3 1
KKiKs servicemätning . Mätningen görs
under hösten.
(Kommunledningskontor)
Rapporteras i samband med
servicemätningen , KKiK, åtsvis.
(Osby kommun)
14(34)
Medborgarna ska ges möjlighet till deltagande, inflytande och delaktighet
i verksamheten.
(Kommunledn ingskontor)
-
Indik ato rer
Mål
Utfall
Kommentar
Årliga dialogmöten ska
genomföras i Lönsboda,
Killeberg och Osby.
Andelen medborgare
som upplever att de har
insyn och inflytande över
kommunens verksamhet
ska öka eller bibehållas
jämfört med föregående
år.
Alla medborgare ska ges möjlighet att leva ett så självständigt liv som
möjligt.
(Vård- och omsorgsnämnden)
-
•
-
-
Indikat ore r
Mål
Utfa ll
Kom mentar
30 % av hushållen som
är beroende av långvarigt
försörjningsstöd, mer än
6 månader, ska övergå
till att bli självförsörjande .
Följs upp vid helår
Andelen personer som
minskat sitt missbruk
sedan aktualisering sk a
öka jämfört med
föregående år .
Följs upp vid helår
Tillgången till alternativa
boendeformer ska öka
jämfört med föregående
år.
(Utbildning och arbete)
(Utbildning och arbete)
Minst 52
53
Under perioden har
Servicebostaden LSS
utökats med en boende.
(Vård- och
omsorgs nämnden)
Andelen arbetslösa i
Osby kommun enligt
Arbetsförmedlingens
statistik ska minska
jämfört med föregående
år.
Följs upp vid helår
Andelen elever med
grundläggande
högskolebehörighet ska
öka.
Följs upp vid helår
(Utbildning och arbete)
(Utbildning och arbete)
NÄMNDERNAS PROGNOS MED KOMMENTARER
Kommunstyrelsen
Kom munlednings kontoret
•
I januari ändrades nämndsorganisati onen i kommunen. Förutom kom munstyrelsen har
kommunen tre nämnder, vård- oc h omsorgsnämnd, barn - och skolnämnd samt tillsyns- och
ti llståndsnämnd. Kommunstyrelsen har tre utskott fö rutom ledningsutskottet, fi nns även ett
utskott för utbi ldning och arbete och ett utskott för samhällsbyggnad. Nya reglementen oc h
delegati oner finns beslutade. I och med att det är förs ta året på en ny mandatperiod och flera nya
Delårsrapport 2015-08-31
15(34)
politiker så har flera utbildningsinsatscr gcnotnförts. Föruto111 utbildning från de olika
verksainhetso1nrådena har gernensa1n1na utbildningar geno111förts avseende rollfOrdelning n1ellan
tjänstemän och politiker, san1t en grundläggand1.:juridisk insikt i rolh..:n son1 politik1.:r i regi av
Axel [)anielsson.
•
•
•
•
•
Fulln1äktigcbcrcdning har tillsatts f()r att bereda H-5rskoletl·ågor och beredningen lägger sitt
betänkande i septe1nber. Därefter konuner sa1nn1a fulhnäktigeheredning att fo1tsätta sitt arbete
1ned att bereda grundskolefrågor.
•
Ny kostorganisation har gcno111t(iJts från och n1cd I januari och en justering av
kostorganisationen beslutades i augusti. Förberedelser pågår för fra1ntagande av ny
debiterings1nodcll för kost.
•
Under året har rekryteringar skett av befattningshavare på flera strategiska tjänster ino1n
kon1n1u11Jedningskontoret SOlll kOllllllll nchef: rJ -chef. kOllHllUllikatör, Utredare, kostchef 1ned
flera .
•
lJnder våren har ko1n1nunens ledningsgrupp blivit bemannad då cheffijr barn och skola
anställdes i deccn1bcr 2014, sa1nt att saruhällsbyggnadscheftillsatt sedan februari.
•
()shy komnn1n tecknade avtal n1cd JP Only 0111 stadsnät i Os hy ko1nn1un. Grävning av
fiben1edläggning och även inkoppling har påböi:iats i Osby tätort.
•
San1verkansavtal n1ed Kristianstads ko1111nun kring IT-frågor har tagits fratn ge1nensa1nt 1nellan
ko1nn1unerna. Sa1nverkansavtalet kon1mer att undertecknas ino1n kort.
•
Upphandling pågår avseende konsultinsats tbr översyn av kostnadsnivå för lokaler och
lokalvård, sanlt utvärdering av nuvarande organisation fijr t3stighetsf0rvaltning. (}shy kon1n1un
har sagt upp f'astighetsH5rvaltningsavtalet nied Osbybostädcr ;\R tOr 0111tOrhandling.
•
Sveriges Kornmuner och landsting geno1nför på uppdrag av kon1n1unstyrelsen en ckonon1isk
analys son1 ko1111ncr att n:dovisas den 14 scptc1nbcr.
•
lJnder året har, med projektledning från kansliet, ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem.
I.ex. in fötts. När systemet är intOrt och används av kommunens chefer, handläggare rn.tl.
kaminer det att rncdtöra väsentliga effektivitets-, infOrn1ations- och kvalitctsvinstcr gcno1n
n1inskat dubbelarbete, tOrko1tade handläggningstider. 1nindre pappersarbete och en ökad
rättssäkerhet fOr komn1uninvånarna .
Kon1111unlcdningskontorct räknar n1cd ett överskott n1ot budget på 0,3 1nnkr. 1110111 0111rådet finns
avvikelser när det gäller arvoden till politiker 1ned cirka 1,3 1nnkr utöver budgcl i samband n1cd fOrändrad
organisation. IT har därcrnot ett överskott genten1ot hudget 1,2 n1nkr.
Fastighet
•
Den enskilt största händclst:n under perioden har varit etablering av de nya tOrskoleavdelningar
på Hasslarödsskolan, vilka fått benän1ningen Solklint. !)etta är de ersäuningslokaler för
fOrskolorna Klintgården och Solgården son1 blivit utrangerade på grund av den fuktproblen1atik
so1n uppstått. Detta akuta arbete har präglats av en god dialog n1ellan inblandade verksan1hcter
och entreprenörer vilket har lett till ett gott resultat trots den tidsbrist so1n rått.
•
Parkskolan har även de fått 1nodulcr för att klara av den elevökning son1 finns på skolan, även
detta arbete har präglats av en god dialog trots de svårigheter och den tidsram so1n funnits.
•
()1nbyggnationcn av köket pa Rönncbacken är pågående och följer den plan so111 är lagd.
•
l'örvaltningsavtalet 1ned OsbybosHider All iir uppsagt till omfOrhandling och son1 en grund for
hur en förändring skulle kunna se ut är en upphandling gjord f()r att genomlysa fastighets- och
lokalvårdskostnaderna saint även en översyn av nuvarande organisation.
•
Partneringavtal har även det tecknats n1ed Skanska son1 ett !Orsta steg i arbetet kring
ko1nn1unhuset.
Delårsrapport 2015-08-31
16(34)
Fastighet beräknar ett överskott 1not budget på 3.2 1nnkr, frän1st på grund av lägre n1ediakostnader.
Gynnsam väderled och låga energipriser sa1nt goda effekter av energisparåtgärder bidrar till detta.
Kost
•
•
•
•
•
I början av vecka :.?O påbö~jades renoveringen av llönnebackens kök och n1atlag11ingen flyttade
ut på vårdavdelningar och till >Jaturbruk~gymnasict. Parkskolans restaurang bö~jade servera
frukost och 111cllanmål till fi·itidsbarncn i 111atsalen. Klintgårdcn och Solgårdens förskolor
stängde och 111atproduktione11 flyttade till Solklint där vi etablerade ett nytt kök. Till Solklint
transporterades även hirdiglagad 111at från Ekebo. Klockarskogsskolan fick ta e111ot fler elever
vilket ledde till inköp av ny köksutrustning och utökad bemanning. Elevflödet i
Hasslarödskolans 1natsal resulterade i att vi fick öka bc1nanningcn i köket. A..d111inislrativa
arbetsuppgifter so1n tidigare utfördes av assistenter och chefer övertogs av kockar och kostchef
Under sonunaren anlitades privat aktör får transport av 1nat och fri tidsbarnen gick till fots till
Ekcbo, Naturbruk och Bergfast restauranger där de åt lunch .
•
Enligt statistikinsa1nlingen so111 påbörjades 2015 beräknas vi servera cirka 33 000 pedagogiska
luncher pcr år f<lrdclat på grundskolan och fritids. Vidare visade statistiken atl det fanns
skillnader niellan olika restauranger avseende livsn1edelskostnad och personalkostnad per
beräknad Jygnsportion.
Lägn.: livsn1edelspriser i senaste livsmedelsupphandlingen bidrar till det beräknade överskottet mot
budget på 0,5 111nkr.
Utbildning och arbete
•
Ell anpassningsarbetc på l\aturbruksgymnasict gällande personal har gcno111fOrts och
personalstyrkan har reducerats 1ned )'tterligare sex tjänster. Detta arbete gör att
Naturbruksgyn1nasiets budget får 2016 ser ut att vara i balans.
•
En process har inletts tillsan1111ans 1ncd Hushållningssällskapct fbr att se orn det går att göra
san1arbetsvinster tillsa1n1nans n1ed Önnestadsgyn1nasiet. l.Jnder hösten ge110111f6rs
uppdragsutbildningar av I lushållningssällskapet n1ed personal och n1askiner inhyrda från
'.\ aturbruksgymnas iet.
•
En avsiktstörklaring har tecknats gällande Delegation för Lnga till A. rbetc (DU.A.) och Osby har
blivit beviljade 200 tkr f6r att geno111f6ra en kartläggning av n1älgruppen och planering av
insatser.
•
Strömn1cn av ensamko1n111andc barn har varit stor även I Osby. ~{ittills i år har Osby tagit ernot
25 ensan1kon1111ande barn so111 söker asyl. Värt avtal säger att vi ska ta e1not ..1. För att 111öta den
ökande strönunen har antalet boenden på Villa Eken ökat till n1ellan 8 och 10 stycken. linder
so111111arcn användes även ett av Naturbruksgy111nasicts internat till boende.
•
Carabella har öppnats upp tOr ensan1ko1n1nande barn. För närvarande bor det 9 ensa1nkon1111ande
barn på boendet.
•
Ekbackcskolan tOrtsätter sin positiva trend n1ed ökat elevantal. Aven on1 san1arbctct n1cd Calcio
starkt bidrar till detta här även gruppen övriga elever ökat.
•
På Arbctsn1arknadsenheten har ett finsan1projekt startat, Integration Satnverkan :\rbete (ISA).
Projektet är ett san1arbete 1ned 1\rbetstOnnedling och Vuxenutbildningen. Projektets tanke är att
1nänniskor son1 står rn:ycket långt från arbete ska kornrna nännare arbets111arknaden. Inledningen
har varit n1yckct positiv.
•
Osby kon1n1un deltar i två FSF-projekt ino1n Skåne Nordost, dels \Vithin, sorn är ett projekt
inon1 progran1on1råde 2 och so111 ska hjälpa unga vuxna till utbildning och arbete. dels
Lärlingsakaden1in som blivit beviljade pengar inon1progra1110111råde1. Detta 0111råde är for redan
etablerade projekt och är en del av satsningen på fyra områden i Sverige 1ned hög
ungdomsarbetslöshet.
•
Konununstyrelsen har beslutat att Osby ko1nn1un ska gå 1ned i \'ård- och omsorgscollege
tillsa1nmans rned andra korn111uner i Skåne :\ordost. Certifieringsarbetet beräknas inledas under
hösten.
•
Närings livskontoret har startat en arbetsgrupp tör att tOrbätlra konHnunens service till företagen.
I gruppen ingår deltagare från olika verksa1nhetso111råden.
Delårsrapport 2015-08-31
17(34)
•
Lokal överenskom1nelse tecknad n1ed ArbetsfOnnedlingen kring arbetet rned nyanlända.
överenskon1rnelsen regleras ve111 so111 gör vad.
\'erksarnhetsornrådets prognos pekar på ett underskott 1not budget på 6,6 11111kr. Naturbruksgy11111asiet
svarar f6r ett underskott på 3,2 tnnkr 1not budget och fastigheten Jonstorp gör ett underskoU på 0,3 n1nkr.
Kostnaden för våld i nära relationer har ökat <lå det finns stort behov av stöd i ett ärende. Kostnaden tOr
placeringar i socialpsykiatri har ökat på grund av en placering. en budgetavvikelse pä 0,6 1nnkr.
Försörjningsstöd väntas överskrida budget tned 0,7 n111kr.
Samhällsutveckling
•
•
•
A.nna Lyhagen tillträdde sorn verksan1hetsonirådeschef fOr Sa1nhällsbyggnad den 2 februari.
•
lnfonnation till politiker i kon11nunstyrelsen hölls på Strandpaviljongen vid en heldag under
våren. Fokus var ko1nn1unstyrelsens ansvar ino1n verksa1nhctson1rådet. Under dagen n1cdvcrkadc
enhetschefer och medarbetare på Satnhällsbyggnad, representanter för SR\'T och ÖGRAR .
.Ä.vcn ungdornar från Kultur~ och Fritid 111edverkade likson1 ungdo1nsbrandkåren, vilket var
uppskattat.
•
I juni genon1fcirdes en gcmcnsan1 dag för vcrksa1nhetson1rädet. De olika enheterna presenterade
sina vcrksan1heter fOr varandra geno1n ge1nensa1nrna \vorkshops och studiebesök. Dagen bö1:jade
på fritidsgården Pulsen och avslutades på räddningstjänsten. Dagen var ett tOrsta steg att knyta
san11nan verksan1hetsornrådet och hitta dess identitet och sarnhörighet. Fokus var på att lära
känna varandra samt hitta gcn1ensa111111a nä1nnare och synergier. En \Vorkshop handlade 0111
ledarskap och vad so1n är viktigt tOr verksarnhetso1nrådet. Lt:dningsgruppen tOr
Sa1nhällsbyggnad har arbetat vidare n1cd resultatet från denna. Det resulterade i 1nottot: Tillit,
Prioritet. Kon1111unikation!
l\'lark och exploatering
•
Johan Persson tillträdde son1 enhetscheftOr Mark & exploatering den I 1naj. Rapportperioden
har präglats av personal- och inkörningsarbete.
I>riftcnheten
•
•
Arbete geno1nf6rdes under våren fdr att skapa ett bättre psykosocialt arbetsklimat inon1
driftenheten, n1cd fokus på al\1nänna ataganden.
•
Tobias Stensson tillträdde den I juni SOfll driftledare ror driftenheten, SO!ll fdr närvarande ingår i
Mark & Exploatering. Rapportperioden har präglats av personal- och inkörningsarbete.
Räddningstjänst
•
A.rbete pågår 1ned att skapa ett bättre psykosocialt arbctskll111at ino111 räddningstjänsten genon1
att ta fratn rutiner och förändra arbetssätt.
•
T\y personal har rekryterats och introduktion av ny personal gcnon1tOrs. Den befintliga
personalen utbildas också för att bättre nå de krav so1n finns på verksan1heten. )\ven när det
gäller 1natcrlcl p<igår arbete för uppgradering till en acceptabel nivå avseende lagar och regler.
I
Kultur och fritid
•
Det strategiska doku1nentet Kultur- och.fritidspolitiskt progran12015-2022 antogs av
Ko1n1nunfullrnäktige i juni 2015 san1tidigt antogs en Rihlioteksp/an gäl [ande all
biblioteksverksatnhct i ko1111nuncn, både folk- och skolbibliotek. En ny turistbroschyr får Osby
kon1n1un är framtagen. \'ärdegrundsarbete utifrån kon1n1uncns värdegrund har påbö~jats i
personalgruppen.
•
(Jo Ivet på Osby biblioteks vuxena\'delning har bytts ut och i san1band n1ed det är en del nya
niöblcr och gardiner inköpta. Golvbytet resulterade i att biblioteket behövde stängas under en
1nånad.
•
LäsfOrståelse och läskunnighctsprojektet. 1ned bidrag från Kultur Skåne 2014-2015, avslutades i
juni 2015. Projektet har vänt sig till fårskoleklass och årskurs I och varit mycket uppskattat.
Konstverket "Apan och Kaninen" har restaurerats och återinvigdes under nationaldagsfirandet.
Delårsrapport 2015-08-31
18(34)
•
llngdornsvcrksainhctcn Lagunen ge11on1fiirde 111ånga arrangemang och ut nykter för ungdotnar
och unga vuxna, exe1nrelvis deltagande i Pridetestivalen i Mal1nö. LJnder so1n1naren
gcnornfOrdes l/nga so1nn1urarrungörer- sonunarjobb för aH göra Osby till en roligare plats att
vara i på son1n1aren. HbtQ- te1na på fritidsgårdarna 1ned en teater som höjdpunkt.1\y
fritidsledare är rekryterad.
•
Konstgräsplan och on1klädningsn11n Osby ldrott~plats har fardigställts under våren. Utredning
gällande C)sby !shall har genomfOrt~. Sin1hallsverksamhcten har varit niyckct aktiv både i Osby
och Lönsboda, 1ned stort deltagande i alla babysirnkurser.
•
Rekrytering av ny Kultur- och Fritidschcfär påbörjad.
Inga större budgetavvikelser
vänta~
ino1n Sa1nhiillsbyggnad utan utfallet väntas ha1nna kring budget.
VA-verksamhet
•
•
•
•
•
Ny taxa togs fran1 under våren och gäller från I juli 2015. Den ger förutsättningar att öka
reinvesteringstakten, n1öjliggöra utökat verksainhetsoniråde och klara balanskravet.
Tillsyns- och tillståndsnämnden
•
Ny sa1nhällsbyggnadschef tillträdde I februari 20 15.
•
Den I juli 20 I 5 fi5rdes hantering av bostadsanpassningsbidrag över från
ko1nn1unledningskontoret till 1niljö-och byggenheten. För att klara detta överfördes
adrninistrationen J{)r detaljplaner frän 111iljö-och bygg till Sa1nhällsbyggnad. Uppskattningsvis
innebär detta ett merarbete sotn rnotsvarar 25 o/o av en tjänst. [)et verkar so1n antal ärenden ökar.
Efter detta första halvår fltr en utvärdering göras. Ökar trycket på bygglovssidan kon1n1er nied
stor sannolikhet en R.irstärkning av tjänst att behöva göras.
•
På livs111edelssidan hade vi en tillsynssl..uld på 600 tirnn1ar. l)etta har lösts genon1 on1fördelning
av arbetsuppgifter så att projektanställd fått ta över hälsoskyddstillsynen och livsmedelstillsynen
uttörs på heltid.
•
Osby kon1111un beviljades 550 tkr frJn Boverket fcir att göra en tillgänglighetsinventering 1nellan
den I februari till den 31 oktober 2015. Denna inventering har inte genomtOrts. Uppgiften är nu
tilldelad n1il.iö-och bygg och förlängd tid till och tned den~ l oktober 2016 har sökts.
Prognosen tör 20 J 5 pekar n1ot ett underskott niot budget på 42 tkr son1 hän tör sig till 1nindre intäkter än
beräknat f()r bygglovsavgifter.
Kommunrevisionen
Ingen avvikelse n1ot budget väntas.
Val nämnden
Ingcn avvikelse n1ot budget väntas.
Barn- och skolnämnden
•
•
Under 2015 har Ko111n1unfullr11äktigc tillsatt en fulln1äktigebercdning sotn ska planera för
fra1ntida organisation f6r förskola och grundskola. Under hösten 2015 förväntas ett beslut tas
angående förskolan och under våren 2016 ska ett beslut tas angående grundskolan.
Under våren 2015 har det ge110111fOrts provtagningar på fyra förskolor där resultat och analys
visat på fOrhöjd,1 fuktvärdcn. 'J'vå fårskolor har stängts och verksatnheten är sedan augusti i
tilltlilliga lokaler (paviljonger). De andra förskolorna ska utryn1mas till del eller i sin helhet
under hösten.
Delårsrapport 2015-08-31
19(34)
•
•
•
•
•
Förskolan deltar i ett regionalt ko1nn1unnätvcrk tillsa111111ans rncd Sölvesborg, Tingsryd och
Al1nhult. "'\Jätverkets syfte är ett erbjuda förskollärare och förskoltx:hefer kon1pctcnsutvcckling
baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolverket har gett ckonon1iskt bidrag
till ett projekt so1n gcno111tllrs under året angående inskolningsrnctodcr - "Barnets tOrsta 1nöte
n1ed förskolan". Rapport till vcrksan1hctc11 och Skolverket sker i oktober.
•
()sby pastorat st<:niadc i januari 2015 en fristående förskola 111ed två avdelningar. Oe har i augusti
ansökt 0111 att fä utöka antalet förskoleplatser.
•
Under 2015 har kon1n1unens fOrsta e-tjänst, J lypcrnct, infdrts inom förskola och fritidshern.
I lypernet ger vårdnadshavare n1öjlighet till att bland annat ansöka om tOrskole- o<.:h fritidsplats
direkt via niitet. l)etta iir en del i kommunens arbete 1ned att kunna erbjuda en förbättrad scrvi<.:e
fi:ir kon1n1uninvånan1a.
•
Tillsan1111ans 111ed Skolverket och fe111 andra ko111111uner deltar ()sby ko111mun i dialog kring det
syste1natiska kvalitetsarbetet på grundskolan. Insatsen syftar till att stärka huvudn1annens arbete
1ned att planera, följa upp och utveckla utbildningen.
•
Osby kon1111un deltar i Skolverkets satsning l\:faten1atiklyflet. di<laktikfortbildning för alla lärare
sotn undervisar i 1nate1natik i grundskolan och pa gy1nnasiet. l-'ortbildningen är den största son1
gjorts i elt <.:nskilt skolän1nc någonsin i Sverige. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i
undervisningen och på så sätt öka elevernas tnåluppfyllelse.
•
Rektorsprogran1n1et är en uppdragsutbildning på akadernisk nivå so111 är obligatorisk för
rektorer. För att säkerställa tillgången till kon1petenta och välutbildade skolledare bör även
tOrskolechefer gå utbildningen. Under 2015 har tre rektorer och tre fdrskolechefer påbörjat eller
fortsatt sina studier.
•
l)et har ko1nn1it cirka 50 nyanlända elever hittills under 2015. Detta ställer höga krav på fler
lokaler och kompetenta lärare.
•
lnorn Barn- och fan1iljeenheten har en ny tjänst sotn tbrste socialsekreterare tillsatts. Det
kom1ncr även att anställas två ungdo1nsbchandlarc under hösten so1n en satsning på
hen1n1aplanslösningar i det förebyggande arbetet.
Barn- och skolnämnden beräknar en negativ avvikelse 1not budget på 0,8 n1nkr. !)etta är bättre än vid
Rirra prognosen. Den fl·ä111sta orsaken till avvikelsen är högre kostnader fOr intcrkor111nunal crskittning och
bidrag till fristående skolor ino1n grundskolan.
Barn- och skolnä1nnden fick i tilläggsbudgeten, sorn beslutades av kon1n1unfulln1äktige i n1ars, en
utökning av budgeten me<l 4,7 111nkr får bidrag till ny fristående förskola i Osby sarnt till
verksamhetsutve<.:kling på Parkskolan fi.-Sr elever 111ed behov av särskilt stöd .
\ierksa111hett:rna pä Klintgär<len och Solgärden har llyltat till tillfålliga lokaler eller det att rnan hittat
fuktbclastning. Vcrksa1nhcten fick ett tilläggsanslag under året från ko1111nunstyrelsens anslag tOr
oförutsett på 945 tkr för drill av nya lokaler.
Vård- och omsorgsnämnden
•
•
1
\ erksan1hetson1rådct har under 2015 fått en ny politisk ledning geno1n en politisk
on1organisation son1 har inneburit att en Vård- och on1sorgsnämnd har tillsatts.
Uthildningsinsatser har genomförts i form av studieresa, cafCträffoch föreläsningar.
Ledningsorganisationcn har, i enlighet n1cd politiska beslut, fC'lrstärkts n1cd fyra enhetschefer och
en utvccklingsstratcg och en ny verksan1hetsorganisation trädde i kraft i april. Den nya
lcdningsorganisationcn har nu förbättrade möjligheter och fdrutsättningar att bedriva ett cffcktivl
ledarskap och att arheta 1ncd fi:lrändrings- och utvecklingsarbctc.
\lid årets bötjan fanns det 17 bifallsbeslut on1 särskilt boende och risken att inte kunna verkställa
inom lagstadgade tre n1ånader tned vitesföreläggande son1 följd bcdö1ndes so1n 1nycket stor.
Nä111ndcn beslutade därför att öppna sex lägenheter på Furan, Lindhen1 fl)r pcrn1ancnt
Delårsrapport 2015-08-31
20(34)
gruppboende fdr den1enssjuka. Beslutet har haft god effekt och vid hal vårsskiftet är det god
balans rnellan beslut och tillgång på särskilt boende och alla hcslut kan vcrkst~illas ino111 tre
1nånader.
•
•
•
•
•
Sa111tliga arbetsgrupper inon1 äldreomsorgen använder nu vikariesyste1net GA. T och
integrationen nied personalsystc111ct HRl\11 är under arbete.
•
Planering för att certifiera vård od1 0111sorgsprogn11nnu::t på .Ekebacksskolan till \'ård och
ornsorgscollege har genornfdrts i sa1narbete 1ned lJthildning och arbete. Förberedelser fOr alt
pcr!'>onal inorn vård och 01nsorg ska bli certifierade son1 handledare har rähö~jats.
•
Arbetet 111cd införande av SITHS (Säker identitetshantering i 1lälso- och sjukvården)- inloggning
i doku111cntationssyste111cn har fortsatt. SITl-:IS-kort har även utHirdats till on1vårdnadsrerso11al
pä värd-och 01nsorgsbocndc för att kvalitetssäkra nledieinhantering gc11orr1 att logga
nyckel uthä1nlning .
•
Trridlöst nätverk har installerats på Rönncbackcn fijr att öka 111obilitctcn och öf..a tillgängligheten
fOr digitala tjänster för såväl vårdtagare so111 besökare.
•
Ln utvärdering av uppsökande vcrksa1nhet planeras under h<btcn och 150 enkäter har skickats ut
de son1 haft besök av uppsökande verksanthet. P.g.a. besparingsuppdrag och för att avvakta
resultatet från utvärderingen har 1,3 tjänst ino1n uppsökande verk!-.amhct hållits vah.ant vilket har
påverkat antalel geno1nf6rda besök och uppföljning.
•
i;tveeklingen av den1cnsvårdcn tOr ökad fOljsan1het till de nationella riktlinjerna har under året
fortsatt. Fyra undersh.ötcrskor har gcno1nfdrt och avslutat specialistutbildning i dernensvård,
ko111111unens ce11iticradc BPSO (Rctccnde och psykiska syn1ton1 vi<l de111cnssjukdon1). Utbildare
har utbildat åua nya BPSl)-ad1ninistratörer och infonnationsinsatser om BPSO-registrct har
gcnon1t01is av de1nenssjukskötcrskan på stonnöten och arbetsplatsträffar.
•
Ett uppskattat Öppet hus arrange1nang fdr anhörigstödet har arrangerats på Ekeho i bö~jan på
året. F.n anhörigstödsgrupp har startats upp i Lönsboda och :tterligare en grupp i Osby.
•
lno1n det sociala innehållet har det gcnomtOrts veckoaktiviteter på alla äldreboende och
studiecirklar son1 t:ng på 50-talet och Min barndoms lekplats var Lönsboda. Ltbudct av
aktiviteter har ökat ge1101n den digitala utvecklingen och surfplattor använd!'> nu lliligt vid
aktiviteter n1ed de äldre. Konceptet "Liten och stor drö111n1er och tror'\ son1 sker i san1verkan
111ed förskolo1na Kultur och fritid, ]\:fusik i Syd och Region Skåne har rönt stort intresse från
andra ko1111nuncr och vi har 111cd glädje delgivit våra id~er. Samarbetet n1e<l Bio l3orgen har
fortsatt under året med bioupplevelser på alla äldreboenden dit också vårdtagare n1cd hctntjänst
bjudits in.
•
Pä Lindhe111 har arbetet n1ed att fdrbättra de1nensvården t01tsatt och det personcentrerade
arbetssättet har in1ple1nenterats. \'Ian har också arbetat Ill)Cket aktivt n1ed BPSI)- registret vilket
har gett goda resultat avseende ångest, oro och utåtagerande beteende hos vårdtagarc 1ncd
dernensdiagnos. Ltvärdering visar att den boendes roll stärkts, delaktigheten har ökat och
personalens trivsel och arbetsglädje f6rbättrat::. 1ned det nya arbetssättet. I san1arbete 111ed
()sbybostädcr o>:h gatukontoret har fHrbättringar även gjorts i ute1niljön.
•
Lnder våren har en 1nängd resurskrävande åtgärder vidtagits fdr att kornrna tillrätta 1ned
fåreko111sten av Legionella i vattnet på LindhcnL Efter 2 års problenuuik verkar åtgärderna nu ha
gett efi'ekt då de två senaste provt:rna i juli och augusti har varit fria från spår av Legionella.
•
På Bergfast har en avdelning deltagit i ett fårbättringsprojekt sorn genon1fårts i san1arbete 1ned
Region Skåne, enhelen fOr strategbk kvalitctsutve1.:kling. tv1an har arbetat rned konkreta åtgärder
fl.)r alt nå nlin1nden~ 1nål att vårdtagarna ska ha en individuellt 1neningsfull vardag. De
fOrbättringso1nrådcn son1 nian har fokuserat på är tydliggörande av relationsbaserat
kontaktrnannaskap, hernbesök före inflyttning. cgcntid, oros111~Hningar och BPSI).
•
Vårdtyngden har periodvis varit fortsatt hög på Rönnebackcn vilket har inneburit behov av
extraresurser tOr att garantera patientsäkerheten. E-läkcn1cdcl lir nu igång på alla enheter och en
app är utvecklad för att göra läken1edclsöverHiinnandet säkrare. lJnder våren har Rönnebacken
Delårsrapport 2015-08-31
21 (34)
deltagit i två forskningsprojekt, dels son1 kontrollboende i en studie om god palliativ vård och
dels son1 fokusgrupp i ett projekt 0111 existentiell ensan1het.
•
•
•
•
•
I nattorganisationen har fOrberedclsearhctc för att införa önskad syssclsättningsgrad geno1nf6rts.
Dietist och enhetschef har under våren arbetat specifikt tned nattpersonalen fOr att tOrbättra
nattfastan.
•
På Soldalen har en inspirationsdag genon1fårl~ för att påbörja fdrbättringsarbete liknande
J.indherns hattstuge1nodell. Personal har utbildats till BPSO-adn1inistratörer och en rncdarbetarc
har gcnon1fOrt specialistutbildning i den1ensvård steg :2.
•
Behovet av korttidsplatser har under året varit fortsatt stort och under stora delar av året har
n1cllan ett till tre extrarun1 använts fOr att tillgodo~c behovet på Spången och extra korttidsplatser
på Bergfrtst har behövts användas. I Trygg Hen1gång ()sby har det under våren varit i snitt 3
personer inskrivna och son1 1nest 5 personer. Totalt har 36 personer varit inskrivna varav 16 inte
hade några he1ntjänstinsatser beviljade när de skrevs ut, 8 tned bara serviceinsatser och 2 1ncd
oförändrade hc1ntjänstinsatser. 11.önsboda har total 14 personer varit inskrivna i Trygg
hetngång. 5 personer skrevs ut utan några he1ntjänstinsatser. 2 1ncd bara serviceinsatser och 3
nle<l ofllrändrade hcn1tjänstinsatser.
•
J·lcn1tjänstcn i ()sby har under fOrsta halvåret arbetat ined ett förändrings- och utvecklingsarbete .
Syftet är att bättre 111öta fra111ti<lens behov av hemtjänst och ge en ökad k valitC och kontinuitet till
brukarna. L)e fetn olika hetntjänstgruppcrna ko1111ner alla so1n tidigare att utfijra vanlig he1ntjänst
1nen personalen ko1111ner även att specialisera sig ino111 vissa otnråden för att bättre nlöta
1ncdborgare 1ned specifika sjukdomar och funktionsnedsättningar san1t fra1ntidens teknik.
•
llndcr perioden har det funnits en oro i personalgrupperna p.g.a. ovan nän1nda förändrings- och
utvecklingsarbete då personalen fått söka till de olika hc111tjänstgruppcrna. Enhetscheferna har
gcno1nfOrt satntal 1ncd all personal och i slutet av 1naj fick sanllliga infonnation on1 sin nya
tea1ntillhörighet. De nya tea1ncn bö1jar arbeta den 14 septen1ber 2015 och två teain kornrner att
samlokaliscras med dag verksamheten IOr den1enssjuka och anhörigstödet i nya lokaler i
nove111hcr.
•
Henltjänstcn i Lönsboda har hall en hög arbetsbelastning under våren tned (nånga stora ärenden,
nya vårdtagare 111cd on1fattandc värdhchov vara ett llertal har varit i palliativ vård. Stora
variationer och snabba tOrändringar av behov har innchurit stora ut111aningar att balansera
personalresurser tnot hen1tjänstti1nrnar och att uppnå 65 ~'O uttOrd tid under de flirsta n1ånaderna.
I och 1ncd införandet av önskad sysselsfittningsgrad och årsarbetstid i n1ars har det dock
successivt hlivit bättre och bättre övcrcnsstän1n1clse och i juni o<.:h juli uppnåddes 65 ~'O
respektive 66 ~'Outförd tid. Den nya ledningsorganisationen 1ned mindre ansvarso1nråden har
gjort att enhetschefen kan arbeta mer aktivt 111ed planeringen, ha täta dialoger 1ned
bc111anningsassistenterna fdr att kontinuerligt anpassa pcrsonalbcn1anningcn och på så sätt hi en
effektivare verksa1nhct. Atgärder tOr att tOrbättra kontinuiteten och tryggheten har vidtagits och
gett viss effekt. .t\ntalet personal son1 en vårdtagare i geno1nsnitt 1nöter under en 14-dagars
period har niinskat från 16 till 12 personer .
•
Före sornmaren påbö1:iades arbetet n1ed att byta ut analoga lann 1not digitala. Utbyte har skett i
ett on1rådc i ()shy täto1i IOr att kunna bcdön1a orn de nya digitala larn1cn fungerar
tillfredsställande. Bedö111ningcn är att funktionaliteten var och är bra så uthyte ko1nn1er att
fortsätta under hösten. f\:1ålet är att alla !ann ska by1as ut till digitala !ann före årsskiftet 20 I 5-
2016.
•
Rckryteringslägct fdr den legitin1eradc personalen har under året varit 1nyeket besvärligt. Den
yrkcskatcgori so111 har varit svårast att rekrytera är f)'sioterapeut vilket har n1edtOrt att tjänster
varit vakanta under so1n1naren och arbetsbelastningen på ordinarie pcrson::1l har därfOr varit
n1yckct hög.
•
Bristen på sjuksköterskor har också n1ärkts i C)sby och rörligheten hos denna yrkeskategori har
ökat i takt med att behovet av sjuksköterskor ökar i såväl kon1n1uner som ino1n region Skåne. En
hel del nyrekryteringar har därför behövts göra:. under året och tack vare \'ård och on1sorgs goda
rykte, god frarnförhällning och ihärdigt arbeh.: från enhctschefCr har vakanta tjänster kunnat
hcsättas.
Delårsrapport 2015-08-31
22(34)
•
•
•
I len1tjänstens on1strukturering innebl-ir att även he1nsjukvårdcn ko1nn1cr att fOrändra sina
a11svarso111råden. l sa1nband 111ed detta görs en schernaanpassning för att öka effektiviteten och
kontinuiteten. Planeringsarbetet för denna IOrändring har pågått under våren och son1maren.
•
Efter geno1nfdrd punktprevalcnsstudic av basala hygienrutiner har handlingsplaner tOr
förbättringsåtgärdcr tagits fra1n f<ir såvlil henlljänsten i I .önshoda son1 hc1ntjänsten i Osby.
•
Hös övertog sänghantcringen i februari och vid utvärderingar under våren har det varit en
övervägande positiv respons pä f0rändringen. T\1ya rutiner fdr sänghanteringen har i Osby
ko1nn1un arbetats frain och hjälptnedclsassistenten har fätt en satnordnandc roll.
•
Inom enheten för funktionsnedsatta har den dagliga verksan1heten vuxit och 50 brukare har nu
sysselsättning i någon verksan1het. 1\111bo har ökat sitt öppethållande från fyra till fen1 dagar och
tar e1not upp till I 0 brukare/ dag. An1bo är en populär arbetsplats och efterfrågan på platser är
stor. Ett san1arbctc n1cd Ögrab har inletts genorn en Aterbruksverksa1nhet so1n är tänkt att bredda
verksa1nheten. Tvätteriserviccn på Lindhcn1 har också utökat sitt öppethållande för att skapa
större kontinuitet 01.:h helhet !lir de brukart: son1 har sin sysselsättning här. Planering för
san1lokaliseri11g av t\:fellansteget och J)agcenter i BRIO-huset har pågått under hela våren.
•
Gcnon1 Ko111n1u11fOrbundet Skåne har två i personalen utbildats till vägledare i
I)elaktighets1nodellen vilket ~ir ett arbetssätt som ska undt:rlätta dialogcn 111cllan brukare och
personal. Syftet är att stärka brukarnas inflytande över sin vardag- e1npov,:ennent ocb har 1ned
stor fran1gång provats på en gruppbostad.
Totalt pl.:kar prognosen på ett utfall i nivå n1ed budget. Vård- och on1sorgsnän1n<len gav i våras
verksan1heten i uppdrag att göra besparingar för att {1stadkon1111a detta. De är till stor del knutna till året.
Till cxc1npel har inte alla nya chefer varit på plats från årets början. \lakanshållande av tjänster har
bidragit till prognosen.
Överförmyndaren
Prognosen för Överfönnyndaren pekar 1not ett utfall i nivå med budget. Ökade kostnader fdr gode 1nän
till ensan1ko1n1nande flyktingar ger ökade personalkostnader
•
•
KOMMENTAR RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
Resultaträkning och balansräkning kon11nenteras i dt!lta avsnitt utifrån helårsprognoscn.
Resultalprognoscn IOr 2015 -65,2 rnkr. progno::.en 1.:xklusivc c;i.;traordinära poster I J.J. Budgeten är 2,2
rnnkr efter de justeringar son1 beslutats under året. l\än1nderna redovisar ett underskott n1cd 2,5 rnnlr.
Finanstörvaltningens avvikelse n1ot budget väntas bli -64,9 n1nkr, där extraordinära poster står f(ir -68.5
1nnkr. Skatteintäkterna beräknas bli 2,6 n1nkr skl1nrc än budgt:t. De externa kostnadsräntorna väntas bli 2,6
1nnkr lägre än budget efterso1n vi på grund av relativt låg investeringsnivå inte behöver låna i planerad
utsträckning. Beslut kon1 i våras att AFA kon1111er att betala tillbaka fdrsäkringsprcrnier även 2015. För
kon1n1unens del handlar det 01n cirka 5 tnnkr. Detta var inte budgeterat.
I prognosen tör finansfdrvaltningen ingår utrangering av två förskolor, där det finns beslut 0111 rivning,
san1t ytterligare en fastighet där byggnaderna redan rivits. l'i[lsanHnans försä1nrar detta resultatet 1ned 4
1nnkr.
Prognoserna avseende skatter och bidrag 2015 utgår ifrån SK J,:s augustiprognos. Nä'>ta
skatteunderlagsprognos presenteras av SKL i oktober. L)et slutliga taxeringsutfallet beräknas vara klart
den i novernber.
INVESTERINGAR
Jnvestcringsbudgcten innehåller beslut till och nu:d 2015-08-31 och uppgår till I I 2,7 tnnkr (2014: 112,2
n1nkr). Av dessa investeringsanslag är 31,9 n1nkr upparbetade, vilket innebär att 28 ~.10 av årets
Delarsrapport 2015-08-31
23(34)
investeringar genomförts.
[)e av nän1nderna inlätnnade prognoserna indikerar på att utfallet tOr investeringar 2014 ko1nn1er att
uppgå till 78 111nkr, vilket innebär 35 111nkr lägre än budgeterat.
Projekt som är pågående vid årsskiftet ko1nn1er ntt 01nbudgctcras 2015. i\ v erfarenhet från tidigare års
prognoser händer det ofta att investeringar inte genon1förs till den grad so1n beräknas i delårsbokslutet.
FRAMTIDSBEDÖMNING
Ökade volyrner i ~a1nband n1ed flyktinginvandring och dernografi gör att det är hårt tryck på ko1nn1unala
tjänstl.:r. SkattcinUiktcrna ökar kralligt både 2015 och 2016 1ncn därefter avtar ökningstakten. 1:ör att 111öta
detta och stå bra rustad hör kon1111uncn ha bra resultat 2016.
•
•
2014 hade kotTIITIUllCll ett negativt balanskravsresultat på JJ,7 1nnkr, ett resultat SOtll JllåStc Utcrställas
ino1n den närn1aste treårsperioden från att det uppko1n. H.esullatet av den inlösen av en del av
pensionsskuldcn so111 kon1111u11fullinäktige beslutade on1 i n1aj blir att ko1111nunen ser ut att kunna
återställa hela underskottet frän 2014 i balanskravsutredningen. l)en inlösen son1 gjordes leder också till
lägre pensionskostnadcr fnunt1tjä1nfc.1rt 1nec.I vad son1 annars varit fallet och p3verkar ko1111nunens resultat
positivt.
Det finns också stora investeringar inplancradl.: bland annat avseende skolor, fOrskolor och kon11nunhus .
Lnder våren har flera av ko1111nunens förskolor visat fOrh~jda fukthalter vilket påskyndat behovet av
reinvesteringar. f)essa investeringar kan också bidra till effektivare hantering och minska driftkostnaderna
fran1åt. Kloka investeringar kan 111inska driftkostnaderna n1cn avskrivningar och räntor ökar krafligt undl.:r
komn1andc år orn de invcstl.:ringsplancr som finns verksliills .
•
•
Delårsrapport 2015-08-31
24(34)
RESUL TATRÄKNING
Mkr
Not
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
2
3
Bokslut
Budget
Bokslut
Bokslut
Prognos
2014
2015
jan-aug
jan-aug
helår
2014
2015
2015
166,3
175,8
103,5
116,5
206,2
-773,6
-801,3
-486.2
-613,7
-936,0
-34,3
-40,0
-22.7
-23,5
-36,2
-641,6
-665,5
-405,4
-520,7
-766,0
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnader
•
•
Skatteintäkter
4
470.8
500.3
315,6
331,3
497.3
Generella statsbidrag, utjämning mm
5
160.8
173,3
107,9
115,6
172.8
Finansiella intäkter
6
5,5
2.0
2,4
35,6
36,5
Finansie!la kostnader
7
-6,3
-7.9
-4,2
-4,1
-5,8
-10,8
2,2
16,3
-42,3
-65,2
-10,8
2,2
16,3
-42,3
-65,2
-10,S
2,2
16,3
-42,3
-65,2
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat efter skatteintäkter och
finansnetto
B
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Balanskravsresultat
Nettokostn andel av skatteintäkter
9
-13.7
2,2
15.7
57,5
34.6
10
101.4 O/o
98,8 Ofo
95,7 °/o
116,5 o/o
114,3 Ofo
•
•
Delårsrapport 2015-08-31
25(34)
KASSAFLÖDESANALYS
Mkr
Not
Bokslut
Budget
Bokslut
Bokslut
Prognos
2014
2015
jan-aug
jan-aug
helår
2014
2015
2015
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
-10.8
7.0
16,3
-42,2
-65.2
37,5
40.0
25,7
26,2
40,0
Medel tran verksamheten före
förändring av rörelsekapital
26.7
47,0
42,0
-16,0
-25,2
Ökning/minskning kortfristiga
fordringar
-3.3
0,0
6,5
3,9
4,0
Ökning/minskning pensionsmedel
1, 1
0,0
3.9
71,4
71,4
Ökning/minskning förråd och
varulager
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder
-1,2
0,0
-37,8
-7,0
-7,0
Verksamhetsnetto
23,3
47,0
14,6
52,3
43,2
-42,0
-71,0
-19,2
-31,9
-77,6
0,8
0,0
0,0
0.0
0,0
-0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
-41,7
-71,0
-19,2
-31,9
-77,6
Okning/minskning långfristiga
fordringar
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ökning/minskning långfristiga skulder
0,0
30,0
0,0
0.0
25,0
25,0
Resultat
Justering for ej
rörelsekapitalpäverkande poster
•
•
11
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anl.tillgångar
Försäljning av materiella
anl.tillgångar
Investering i finansiella anl tillgångar
Försäljning av finansiella
anl.ti11g8ngar
lnvesteringsnetto
12
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
•
•
Finansieringsnetto
0,0
30,0
0,0
0,0
BIDRAG TILL STATLIG
INFRASTRUKTUR
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-18,4
6,0
-4,6
20,4
-9,4
Likvida medel vid årets början
69,9
51,4
69,9
51,4
51,4
Likvida medel vid delårsbokslut/
årets slut
51,5
57,4
65,3
71,8
42,0
Arets kassaflöde
Delårsrapport 2015-08-31
26(34)
BALANSRÄKNING
Mkr
Not
Bokslut
2014
Årets
Bokslut
Bokslut
Prognos
förändr
jan-aug
jan-aug
helår
tom aug
2014
2015
2015
10.8
596.5
613,3
644,0
39,0
32.9
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
Mark och byggnader
13
Maskiner och inventarier
14
40,6
-4,5
34.2
36,1
Värdepapper. andelar mm
15
32,9
0,0
32.5
32,9
Längfristiga fordringar
16
2.5
0,0
2.5
2,5
2.5
678,5
6,3
665,7
684,8
718,4
10,6
-0,4
10,7
10,2
10,1
Summa anläggningstillgångar
•
•
602,5
BIDRAG STATLIG
INFRASTRUKTUR
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR
0,6
0,0
0,6
0,6
0.6
Fordringar
17
41,8
-3,9
32,0
37.9
38,8
Pensionsmedel
18
103.3
-71.4
100,5
31,9
31,9
Kassa och bank
19
Exploateringsfastigheter
51,4
20,5
65,3
71,9
42,0
Summa omsättningstillgångar
197,1
-54,8
198,4
142,3
113,3
SUMMA TILLGANGAR
886,2
-48,9
874,8
837,3
841,8
-10.8
-31.5
16,3
-42,3
-65,2
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
537,1
537.1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Arets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
547,9
-10,8
547,9
Summa eget kapital
537,1
-42,3
564,2
494,8
471,9
7,3
0,6
6,6
7,9
7,9
1,2
0,0
1,2
1,2
1,2
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner
20
övriga avsättningar
•
•
SKULDER
Långfristiga skulder
21
225.2
-0,2
224.0
225,0
250,0
Kortfristiga skulder
22
115.4
-7,0
78,8
108,4
110,8
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
886,2
-48,9
874,8
837,3
841,8
ANSVARSFÖRBINDELSER
547,5
-92,2
530,8
455,3
451,6
varav pensionsförpliktelser inkl
löneskatt
308,0
-103.8
311,4
204,2
200,5
varav övriga ansvarsförbindelser
239,5
11,6
219.4
251, 1
251, 1
Delårsrapport 2015-08-31
27(34)
NOTER
1. Verksamhetens intäkter
2015-08
2014-08
5 838
4 517
Taxor och avgifter
16 028
15 904
Hyror och arrenden
14 012
12 767
Vallen och avlopp
16 444
13 900
Statliga driftsbidrag
34 374
24 884
-587
1 216
30 387
30 272
116 496
103 460
Tkr
2015-08
2014-08
Löner, soc. avgifter, ers
332 806
294 346
Övriga kostnader anställda
101 987
22 071
7 215
7 008
Tkr
Allmanna försäljningsintäkter
EU-bidrag
övriga intäkter
•
•
SUMMA
2. Verksamhetens kostnader
Försörjningsstöd
Tele, IT, porto
2 342
2 121
Konsulttjänster
4677
3 394
12 798
11 944
Hyra, leasing
14 718
13 678
Förb.inv./material
19 491
19 560
Entreprenad
88 150
81 811
Bransle. energi, VA
övriga kostnader
29 520
30 255
613 704
486188
2015-08
2014-08
18 736
17 941
4 744
4 736
25430
22 677
Tkr
2015-08
2014-08
Prel skatteinbetalning
331 499
314 731
343
1 343
-507
-481
331 335
315 593
SUMMA
3. Avskrivningar
•
•
Tkr
Fastigheter
Inventarier och maskiner
SUMMA
4_ Skatteintäkter
Prel slutavräkning innev. år
Slutavräkningsdifferens förg. år
SUMMA
Delårsrapport 2015-08-31
28(34)
5. Generella statsbidrag
Tkr
2015-08
2014-08
Inkomstutjämning
100 618
91 847
888
880
10 411
9 286
·10 538
·11 340
Regleringsavgift
-331
1 962
Faslighetsavgift
14487
14 447
Strukturbidrag
Kostnadsutjämning
LSS-utjämning
0
812
115 535
107 894
2015-08
2014-08
28
346
Generella bidrag från staten
SUMMA
•
•
6. Finansiella intäkter
Tkr
Räntor likvida medel
Rantebidrag
Ränteintäkter Fjärrvärme
558
540
34 104
601
756
934
35446
2 421
2015-08
2014-08
3 852
4 038
57
36
8
12
92
100
4 009
4186
Ränteintäkter kapitalförvaltning
Reavinst avyttr. värdepapper
övriga finansiella intäkter
SUMMA
7. Finansiella kostnader
Tkr
Räntor på !8n
Räntor på pensionsskuld
Dröjsmålsränlor
Reaförlust avyttring värdepapper
övriga finansiella kostnader
•
•
SUMMA
8. Resultat efter skatteintäkter och finansnetto
l resultatet för 2015 finns jän1f6relsestörande poster 1ned netto 68,5 rnnkr. L)essa uppstod när kon1111uncn
löste in en del av sin pcnsionsskuld. Kostn,1dcr tOr fOrsäkringspremicr och löncskalt uppkon1 n1ed 99,7
11111kr. Vid fi5rsäljningen av fondandelar fiir att finansiera kostnaderna uppko1n en vinst på 31,2 111nkr so111
tinns bland finansiella intäkter.
9. Balanskravsresultat
I delärsbokslutet redovisas ett re::.ultat på -42.3 1nnkr, i helårsprognoscn beräknas -65,2 1nnkr. Kostnader
för pre1nicinbctalningar för pi:nsioner och beräknad löncskatt på totalt 99,7 1nnkr dras från resultatet
(synnerliga skäl). nalanskravsresultalet blir då 57.5 111nk.r per augusti och 34.6 på helår. Därefter ska
resultatetjusteras med 2014 års negativa balansk.ravsrcsultat, 13.7 ninkr, van;:tler vi hamnar på en sum1na
på 43,8 den 31 augusti od120,91nnhr i hclårsprognosen.
10. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter
l\euokostnadcrnas andd av skattcintakter januari ti Il augusti blir 94.1 ~,O
0111
111an exkluderar
engångskostnader f<5r pensionsinlöscn, och fOr helåret 2015 blir andelen 99,4 110.
Delårsrapport 2015-08-31
29(34)
11. Justering av ej likviditetspåverkande poster
Tkr
Avskrivningar
Nedskrivningar
Upplösning anläggn.avgifter o inv.bidrag
2014-08
23 480
22 677
1 950
0
-229
-202
320
320
Reavinst fastigheter
0
0
Reaförlust fastigheter
0
0
Upplösning statlig infrastruktur
Förändring avsättningar
SUMMA
•
•
2015-08
700
2 926
26 221
25 721
2015-08
2014-08
31 789
19 213
31 789
19 213
2015-08
2014-12
1 013 420
978 949
31 497
34 618
0
-147
12. Investeringar
Tkr
Investeringar
I nvesteringsbidrag
Anläggningsavg ifter
Gatukostnadsersättningar
SUMMA
13. Mark och byggnader
Tkr
Anskaffningsvärde
Värde vid arets ingång
Arets anskaffning
Arets försäljning/utrangering
0
0
1 044 917
1013420
410 954
383 609
20 686
27 345
Värde vid periodens utgilng
431 640
410 954
REDOVISAT VÄRDE
613 277
602 466
Omklassificering
Värde vid periodens utgång
•
•
Ack av- och nedskr
Värde vid årets ingång
Arets av- och nedskrivningar
0
Arets försäljning/utrangering
Delårsrapport 2015-08-31
30(34)
14. Maskiner och inventarier
2015-08
2014-12
227 395
218 681
292
8 714
Arets försäljning/utrangering
0
0
Omklassificering
0
0
227 687
227 395
Tkr
Anskaffningsvärde
Värde vid arets ingä.ng
Arets anskaffning
Värde vid periodens utgång
Ack av- och nedskr
186 843
179 860
Arets av- och nedskrivningar
4 744
6 983
Arets försäljning/utrangering
0
0
191 587
186 843
36100
40 552
2015-08
2014-12
31 535
31 535
1 410
1 410
32 945
32 945
2015-08
2014-12
2 500
2 500
2 500
2 500
2015-08
2014-12
2 766
8 411
Värde vid årets ingå.ng
•
•
Värde vid periodens utgång
REDOVISAT VÄRDE
15. Värdepapper, andelar mm
Tkr
Koncernbolag
övrigt
SUMMA
16. Långfristiga fordringar
Tkr
Fjärrvärme i Osby AB
Kommuninvest
Övrigt
SUMMA
•
•
17. Kortfristiga fordringar
Tkr
Kundfordringar
0
0
4 899
5 762
0
859
26 947
25 883
3 327
909
37 939
41 824
2015-08
2014-12
Kapitalförvaltning av pensionsmedel
31 929
103 306
SUMMA
31 929
103 306
Statsbidragsfordringar
Momsfordringar
Skattekonto
Förutbet. kostn./upplupna int
Ovriga fordringar
SUMMA
18. Pensionsmedel
Tkr
Osby kom1nun har avyttrat innehav i aktie- och räntefonder för ett 1narknadsvärdc av 100 n1nkr.
Delårsrapport 2015-08-31
31(34)
19. Likvida medel
2015-08
2014-12
Kassa och bank
71 797
51 430
SUMMA
71 797
51 430
Tkr
20. Avsättningar
Enligt den ko1n1nunala redovisningslagen ska pensioner in~jänade före 1998 redovisas son1
ansvarsfOrbin<lelse. Därefter betalas hela det årliga intjänan<let ut för individuell avsättning och son1 en
försäkringslösning. Son1 avsättning fOr pensioner redovisas särskild ålderspension (före 65 års ålder), PAKL-pension får personer födda före 1937 sa1nt garanti pensioner.
Osby ko1n n1uns sa1nlade pensionsåtagande uppgick ti Il 211,5 n1nkr. Vid förra årsskiftet var denna sun1n1a
315,3 n1nkr. En del av pensionsåtagandet har lösts in under året via försäk.ringsprernier.
•
•
21. Långfristiga skulder
Tkr
2015-08
2014-12
Kommuninvest
215 000
215 000
10 009
10 238
225 009
225 238
2015-08
2014-12
0
0
12 101
24 348
0
184
87 278
82 953
Anläggningsavgifler mm
SUMMA
22. Kortfristiga skulder
Tkr
Kortfristig del av IE!ngfristig skuld
Leverantorsskulder
Momsskulder
Uppi. kostnfförutbet intäkter
övriga kortfr. skulder
SUMMA
9 079
7 962
108 458
115447
•
•
Delårsrapport 2015-08-31
32(34)
NÄMNDERNAS RESULTAT
Driftbudget
Bokslut
Budget
Bokslut
Bokslut
Utfall
Prognos
Avvik
2014
inklTB
jan-aug
jan-aug
%
helår
bud/prog
2015
2014
2015
2015
2015
177,2
205,9
113,8
129, 1
62,70
207,6
-1,7
- Kommunledningskontor
27,2
31,3
16,9
19,0
60,70
31,0
0,3
- Fastighet
-2, 1
2,7
-8,0
-5,0
-185,19
-0,5
3,2
0,0
0,3
0,0
-1,5
-500
-0,2
0,5
- Utbildning och arbete
78,3
95,5
54,1
68,5
71,73
102,1
-6,6
- Samhällsbyggnad
71,5
76,1
48,9
49,6
65,18
76,2
-0, 1
- VA-verksamhet
2,3
0,0
1,9
-1,5
-1,0
1,0
Tillsyn- och
tillståndsnämnd
3,9
4,3
2,1
2.4
100
4,4
-0,1
Kommunrevision
0,7
0,7
0,2
0,0
0
0,7
0,0
Valnämnd
0,0
0,0
-0,2
0,0
0,0
0,0
Barn- och skolnämnd
214,3
249,1
138,8
163,1
65,48
249,9
-0,8
Vård- och omsorgsnämnd
240,0
203,9
157,4
136,8
67 ,09
203,8
0, 1
1,5
1,5
1,2
0,9
60,0
1,5
0,0
637,6
665,4
413,3
432,3
64,97
667,9
-2,5
Mkr
Kommunstyrelsen
- Kostorganisation
•
•
överförmyndaren
SUMMA NÄMNDERNA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Finansförvaltning
TOTALT
-626,8
-667,6
-429,6
-390,0
58,42
-602,7
-64,9
10,8
-2,2
-16,3
42,3
-1 922,73
65,2
-67,4
Bokslut
Budget
Bokslut
Bokslut
Utfall
Prognos
Avvik
2014
inkl TB
jan-aug
jan-aug
%
helår
budlprog
2015
2014
2015
2015
2015
Investerings budget
Mnkr
•
•
40,1
109,8
18,0
31, 1
28,32
74,9
34,9
- Komrnunledningskontor
2,3
5,6
2,3
1,0
17,86
5.2
0,4
- Kostorganisation
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
37,2
-36,8
- Fastighet
9.2
43,7
3,9
18,2
41,65
0,4
43,3
- Utbildning och arbete
0,6
2,7
0,4
1, 1
40,74
1,1
1.6
21,0
30,9
9,3
3,8
12.30
14,0
16,9
- VA-verksamhet
7,0
26,5
2,1
7,0
26,42
17,0
9,5
Barn- och skolnämnd
0,3
1,2
0,2
0,0
0,0
1,2
0,0
0,9
52,94
1,5
0,2
28,39
77,6
35,1
Kommunstyrelsen
- Samhällsbyggnad
Vård- och omsorgsnämnd
SUMMA NÄMNDERNA
Delårsrapport 2015-08-31
1,6
1,7
0,9
42,0
112,7
19, 1
32,0
33(34)
RESULTATRÄKNING VA-VERKSAMHET
Mkr
Budget
Bokslut
Bokslut
Prognos
2014
2015
jan-aug
jan-aug
helår
2014
2015
2015
22,0
22,7
14, 1
16,5
25,8
-18, 1
-14,9
-11,9
-10,3
-17,8
Avskrivningar
-4.7
-5,3
-3,2
-3,3
-4,7
Verksamhetens nettokostnader
-0,8
2,5
-1,0
2,9
3,3
Finansiella kostnader
-1,5
-2,5
-0,9
-1,4
-2,3
Resultat efter finansnetto
-2,3
0,0
-1,9
1,5
1,0
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
-2,3
0,0
-1,9
1,5
1,0
Arets
Bokslut
Bokslut
Prognos
helår
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
•
•
Bokslut
BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHET
Mkr
Bokslut
2014
förändr
jan-aug
jan-aug
tom aug
2014
2015
2015
----------
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
69,8
-3,2
58,0
66,6
79,6
Maskiner och inventarier
2.1
-0,8
0,9
1,3
1,6
Pågående investeringar
1,3
0,8
5,5
2,1
2,0
Mark och byggnader
Summa anläggningstillgångar
73,2
-3,2
64,4
70,0
83,2
SUMMA TILLGÅNGAR
73,2
-3,2
64,4
70,0
83,2
EGET KAPITAL
-2,7
1,5
-2,3
-1,2
-1,7
därav årets resultat
-2,3
3,8
-1,9
1,5
1,0
Långfristiga skulder
75,9
-4.7
66,7
71,2
84,9
Kortfristiga skulder
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Summa skulder
75,9
-4,7
66,7
71,2
84,9
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
73,2
-3,2
64,4
70,0
83,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
•
•
SKULDER
REDOVISNINGSPRINCIPER
Sa1nn1a rcdovisningsprinciper har använts som vid upprättande av senaste årsredovisning.
Delårsrapport 2015-08-31
34(34)
OSBY
KOMMUN
Delårsrapport augusti 2015
nämnderna
Innehållsförteckning
Kommunledningskontor ............................................................................................................... 3
Fastighet ......................................................................................................................................... 7
Kostorganisation ............................................................................................................................ 9
Utbildning och arbete .................................................................................................................. 12
Samhällsbyggnad ......................................................................................................................... 20
VA-vcrksamheten ........................................................................................................................ 26
Tillsyns- och tillståndsnämnden ................................................................................................. 29
•
•
Revisionen .................................................................................................................................... 32
Valnämnden ................................................................................................................................. 33
Barn- och skolnämnden .............................................................................................................. 33
Vård- och omsorgsnämnden ...................................................................................................... 44
Överförmyndaren ........................................................................................................................ 57
•
•
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
2(58)
Kommunledningskontor
PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER
1 januari ändrades nä1nndsorganisationcn i kon1n1uncn. Förutorn konununstyrelsen har korn1nuncn tre nätnnder,
vård- och ornsorgsnälnnd, barn- och skolnän1nd san1t tillsyns- och tillslåndsnänu1d. Kon1n1unstyrelsen har tre utskott
f6ruto111 ledningsutskottet finns även ett utskott får utbildning och arbete och ett utskott för san1hällsb;'ggnad. Nya
reglen1enten och delegationer finns beslutade. I och 1ncd att det är första året på en ny 1nandatperiod och flera nya
politiker, så har flera ulbildningsinsatser genornf6rts. Föruto111 utbildning från de olika vcrk~amhetso1nrådena har
gc1nl'nsan11na utbildningar genomförts avseende rolltOrdelning 111ellan tjänsten1än och politiker. sa111t en
grundläggande juridisk insikt i rollt:n :-.01n politiker i regi av Axel l)anielsson.
•
•
Fulln1äktigebcredning har tillsatls för att bereda förskolefrågor och beredningen lägger sitt betänkande i septe1nber.
Därefter kon11ner san1111a ful\n1äktigebercdning att fortsätta sitt arbete 1ned att bereda grundskolefrågor.
Ny kostorganisation har genon1f6rts fi·.o.1n. I januari och en justering av kostorganisationen beslutades i augusti .
Förberedelser pågår fOr framtagande av ny debiteringstnodell får kost.
Lnder året har rekryteringar skett av befattningshavare på flera strategiska tjänster inon1 kornrnunledningskontoret
so1n komtnunchef, IT-chef, ko111111unikatör, utredare. kostchef m fl.
Lnder våren har kom111unens ledningsgrupp blivit ben1annad då cheffår barn och skola anställdes i december 2014 .
sa1nt att en sa1nhällsbyggnadschef är tillsatt sedan februari.
Osby kon1tnun tecknade avtal 111ed IP Only 01n stadsnät i Osby kon1n1un. Grävning av fibernedläggning och även
inkoppling har påbörjats i Osby tätort.
San1verkansavtal med Kristianstads konnnun kring IT-frågor har tagits fram gemensanll 1nellan kommunerna.
Sa111verkansavtalet kon1mer att undertecknas inom kort.
Lpphandling pågår avseende konsultinsats fdr översyn av kostnadsnivå för lokaler och lokalvård, sarnt utvärdering
av nuvarande organisation för fastighctsfOrvaltning. Osby kornmun har sagt upp fastighetsfdrvaltningsavtalet med
Osbybostäder AR fOr omf6rhandling.
Sveriges Kornmuner och landsting genon1f6r på uppdrag av ko1nmunstyrelsen en ckonon1isk analys sorn kon1n1er att
redovisas den 14 septen1ber.
Under året har, med projektledning från kansliet, ett nytt diaricw och ären<lchanteringssysteni. Lex. infdrts. När
systemet är inlOn och används av kon11nunens chefer. handläggare 1n.fl. ko111111er det medtOra väsentliga
effektivitets-, infOnnations- och kvalitetsvinster genom rninskat dubbelarbete, fdrkortade handläggningstider,
ntindre pappersarbete och en ökad rättssäkerhet fOr ko1nmuninvånarna.
•
•
MÅLUPPFYLLSELSE
Mål att rapportera till kommunfullmäktige
Osby ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och vistas i
Indikatorer
Mål
Utfall
Kommentar
Antal mängdbrott i Osby
kommun ska minska jämfört med
föregående år
Polisens trygghetsmätning Helär.
Andelen medborgare i
kommunen som känner sig trygga
ska öka jämfört med föregående år
Brottsförebyggande Rådet. Helår.
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
3(58)
Osby kommun ska arbeta aktivt för långsiktig hållbar livsmiljö.
Indikatorer
Mål
Utfall
Kommentar
36 °/o
Osby kommuns andel miljöbilar
av totala andelen bilar i
kommunorganisationen ska öka
jämfört med föregående ar
24,5°/o
Kommunens inköp av
ekologiska livsmedel ska öka jämfört
med föregående
ar.
•
•
Kommunen ska med tydlig personalpolitik och god arbetsmiljö vara en attraktiv
arbetsgivare .
Indikatorer
Mål
Utfall
Kommentar
Minst 90 % av medarbetarna
som deltar i
medarbetarundersökningen ska
uppleva Osby kommun som en bra
arbetsgivare. (Undersökningen
genomförs nästa gång 2016)
Sjukfränvaron i Osby kommun
år 2015 bör vara högst 4,5 %
enligt timredovisningen
Osby kommun ska vara en professionell service- och myndighetsorganisation
där en helhetssyn och samverkan präglar arbetet för medborgarnas bästa.
Indikatorer
•
•
Mål
Andelen medborgare som får ett
direkt svar på en enkel fråga när de
tar kontakt med kommunen via
telefon ska öka jämfört med
föregående år.
Andelen medborgare som
uppfattar att de far ett gott
bemötande när de via telefon ställer
en enkel fråga till kommunen ska
öka jämfört med föregående år.
Andelen medborgare som fär
svar inom två dagar när de skickar
en enkel fråga via e-post till Osby
kommun ska öka jämfört med
föregående år.
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
Utfall
Kommentar
KKiKs servicemätning. Mätningen
görs under hösten
KKiKs servicemätning. Mätningen
görs under hösten.
KKiKs servicemätning. Mätningen
görs under hösten.
4(58)
Medborgarna ska ges möjlighet till deltagande, inflytande och delaktighet i
verksamheten.
Mål
Indikatorer
Utfall
Kommentar
Arliga dialogmöten ska
genomföras i Lönsboda. Killeberg
och Osby.
Andelen medborgare som
upplever att de har insyn och
inflytande över kom1nunens
verksamhet ska öka eller bibehållas
1ämfört med föregående år
•
•
DRIFTSREDOVISNING
Driftredovisning
Utfall
Belopp i tkr
år
perioden
f---·-····Intäkter
-
•
•
innevarande
·-· -
Budget
innevarande
år
Utfall fjolår
perioden
perioden
budget-utfall
-·
--
10411,3
8 436,7
8 216,9
13472,6
'
·-·
12 655,0
-1 974,6
-561,8
Prognos
helår
Budget helår
Differens
14 994,0
23 127,6
24 169,6
Personalkostnader
···-Lokalkostnader
15 947.2
15 385,4
793,8
557.8
585.9
-236,0
837,0
837,0
Övriga kostnader
11 732,3
12 340,2
10 248,0
607,9
18471,0
19 463,0
Kapitalkostnader
965,4
1 026,7
807,3
61,3
1 540,0
1 540,0
Surnma kostnader
29 438,7
29 310.1
25113,8
-128,6
43 975,6
46 009,6
Resultat
-19 027,4
-20 873,4
-16 896,9
-1 846,0
-31 320,6
-31 015.6
. ---
..
-·· ·-·
Kommentarer till helårsavvikelser
Konununlcdningskontoret prognostiserar ett överskott 111cd 307 tkr. föruto111 nedan ko1nn1cnlerade avvikelser har
uppdraget varit stor återhållsa1nhet för att 1nini1nera eventuella underskolt jämfört tned budgetra111en.
Polilikerarvoden för korn1nunstyrclscn och kom1nunfulhnäktigc beräknas överskridas n1cd ca 1,3 mkr.
Kostnadsökningcn orsakas bl.a. av H"lljande punkter son1 inte var kända i budgetarbetet.
- yngre politiker, fler fär erstittning får tOrloracl arbetsförtjänst.
- ersättare i utskotten har närvarorätt och rätt till crsätlning i forn1 av arvode och f()r]orad arbetstl'irtjänst.
- utök.ning n1ed två utskott till ko1n111unstyrclsen, vilket innebär utökat antal san1111anträden och sa111manträdcstid.
- rull1näktigeberedning tOr fiirskola och grundskola är tillsatt under våren.
Det prognostiserade överskridnndet för kanslienheten har sill ursprung i för lågt budgeterade lönekostnader i
anledning av långtidssjukskriven medarbetare och vederbörandes vikarie.
Företagshälsovården beräknas utifrån åtcrsökning av 1ncdel från JOrsäh.ringskassan. plus 200 tkr. Friskvårdscheckar
ser enligt denna prognos ut att inte användas fullt ut, plus 200 tkr. För fdrvaltningsövcrgripandc utbildningar
bcr~iknas ett överskridande med 100 tkr 1ned anledning av utbildning i sarnvcrkan sanu arhetsrätt f6r sa1ntliga
chefer.
'\Jär det gäller överskottet for it-avdelningen kan det förklaras av att man håller på 1ncd ett flertal projekt, n1cn vissa
hctr inte starlats upp då 1nan har so1n n1ålsä1tning att slutföra de son1 nu p::lgår och därfOr avvaktar n1ed några. Vid
budgetsältning in fOr budget 2015 fanns en del oklarheter på intäktssidan, vilket nu justerats i prognosen.
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
5(58)
Ekono1nicnhctcn räknar 1ned ect överskott rnot budget på 0,4 ntnkr. Avvikelsen beror till största delen på lägre
personalkostnader kopplade till vikarier.
Kostnadsuppföljning
Belopp i tkr
jan
feb
-··
mars
april
juni
maj
aug
juli
okt
sep
Kostnad
arbetskraft
2014
1 717
1 741
1 596
1 643
1 850
1 424
1 736
1 766
Kostnad
arbetskraft
2015
1 872
1 868
1 874
1 962
2 113
2 061
2 017
1 981
1 574
1 717
----
•
•
dec
nov
1 701
1 705
34
24
-·
varav
kostnad för
sjuklön 2014
4
6
23
10
5
5
21
6
varav
kostnad för
sjuklön 2015
16
12
14
29
20
17
0
14
24
30
-----~-·
Tidplan för nämndens behandling
2015-10-07
INVESTERINGSREDOVISNING
lnvesteringsuppföljning
•
•
Utfall
perioden, tkr
Budget
helår, tkr
Prognos
helår, tkr
Avvikelse, tkr,
prognos
jämfört med
budget
Klart
(tidpunkt)
Projekt
nr
Namn
0001
IT-investeringar
800
1 650
1 565
85
Dec
0002
Läsplattor, politiker KS
0
150
150
0
Dec
0003
IT-samverkan
0
2 500
2 500
0
Dec
0004
Kopiator
0
170
170
0
180
1 155
800
355
5185
440
0009
--
;
--
Ärendehanteringssystem
Totalt
---·
I
-
980
5 625
···-·
Dec
Dec
'
Kommentarer till budgetavvikelser
Verksamhet 0009 Ärendehanteringssystem
Kostnaderna fOr infOrandet av doku1nent- och ärendehanteringssyste1net I ,e:>.. ku1n1ncr, bland annat i anledning av att
1ncdarbi:tarc på kansliet utfOrt vissa uppgit1cr son1 enligt budget skulle utförts av leverantören, inte att uppgå till det
budgeterade beloppet.
FRAMTIDEN
C~enerationsväxling sa1nt personalo1nsättning har gcnon1syral komn1unledningskontorct och då främsl IT och kansli
år 2015. Pcnsionsavgångar är planerade under nästa är badc ino1n ckono111i- och personalenheterna. Planering för
och arbete pågår för att bygga upp kon1pctcnsen då erfaren personal slutar sina anställningar.
:r\y kon11nunchcfbörjar sin anställning den 26 oktober. Ltvärdcring av tOrvaltningsorganisation och
nä1nndsorganisation ko1111ncr att gcnon1fOras. lJtifrån ny tnandatpcriod och ny politisk ledning ko1nmer ko1nn1unens
vision och verksa1nhetsn1ål att arbetas om.
SUillda 1nyndighctskrav och arbetsmiljökrav på kon1munens törvaltningsbyggnC1d har respittid till år 2016.
tpphandling av partneringavtal har geno1nförts och avtal har tecknats i scpte1nbcr avseende 01nbyggnad och
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
6(58)
tillbyggnad eller nybyggnad av komn1unhus.
[)en lekniska IT-plattfonncn kornn1er atl ses över.
Utveckling a,,. 1nedborgardialogen har påbö~jats.
Fastighet
PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER
•
•
Den enskilt största händelsen under perioden har varit etablering av de nya förskoleavdelningar p{1
Hasslarödsskolan, vilka tätt bcnä1nningcn Solklint. Detta är de crsätlningsloka!cr f<)r f6rskolorna K!intgårdl·n och
Solgården so111 hlivit utrangerade på grund av den fuktprohle1natik son1 uppstått. l)etta akuta arbete har präglats av
en god dialog n1cllan inblandade vcrksarnheter och entreprenörer vilket har lett till ett gott resuhat trots den tidsbrist
so111 rått .
Parkskolan har även de fl'ill n1oduler for att klara av den elevökning sorn finns på skolan. även detla arbete har
präglats av en god dialog trut~ de svårigheter och den tidsran1 sorn funnit~.
()rubyggnationcn av kökcl pä Rönnebackcn är pägäende och H.'lljcr den plan so1n är lagd .
Förvaltningsavtalet 111ed Osbybostädcr AR är uppsagt till on1förhandling och son1 en grund Hir hur en tOrändring
skulle kunna se uc ~ir en upphandling gjord 10r att genon1lysa fastighet~- och lokalv5rdskostnaderna samt även en
övcr~yn av nuvarande organisation.
Pai111cringavtal har även det tecknats 111cd Skanska so111 ett första steg i arbetet kring kom111unhusct.
DRIFTSREDOVISNING
Driftredovisning
Belopp i tkr
•
•
Utfall
innevarande
Utfall fjolår
år
Budget
innevarande
år
!
Differens
Budget helår
Prognos
helår
perioden
perioden
perioden
budget-utfall
Intäkter
48 754,0
54 902,1
55 230.7
6148,1
82 500,3
82 500,3
Personalkostnader
607.8
768,8
613,4
161.0
1 154,5
1 154.S
Lokalkostnader
38 750,3
17 561,8
14 398,0
-21 188,5
26 417,0
24 917,0
Ovriga kostnader
31 027,9
2 996,2
36 344,2
33 348,0
54 576,3
54 076,3
Kapitalkostnader
1 342,5
1 239.3
1 180,0
-103,2
1 859,0
1 859,0
Summa kostnader
43 696.8
55914,1
47 219,3
12 217,3
84 006,8
82 006.8
5 057,2
-1 012,0
8011,4
-6 069,2
-1 506,5
493.5
·-··
1 - - - - -.. -·
.. --··
···-·
-----
~-
Resultat
---
Kommentarer till helårsavvikelser
l\1ed anledning av tOrtsatt goda effekter av energibesparings:ltgärder samt en gynnsan1 väderlek tillsan1111ans n1ed
låga energipriser uppskattar vi att det blir )1lerligare ett översk.oll vad gäller n1cdiako~tnaderna. [)ock kan
kostnaderna fdr de nya fi1stighclerna på Hasslaröd (Solklintcn) och Parkskolan kon1n1a att ändra uttal!t:t i negativ
riktning.
\'ad gäller underhåll och övriga driftskostnader är c.Jet ~vårt att prognostisera n1cd tanke på den situationen son1 vi
befinner oss i, fran1tOrallt vad gäller våra IOrskolor. Förhoppningen ~lr all vi !...an hålla nere vårt planerade underhåll
och därigenon1 få ett vi~~t över:-.kott fra1nfdrallt kopplat till utrangeringen av vissa byggnader.
En kostnadsbclastning gällande driflskostnadcrna finns framförallt på de anpassningar son1 görs på Örkencdsskolan
tör att ändra skollokaler till att fungera son1 tOrskolclokalcr. Dt:lta arbete är i skrivandt: stund pf1gående och hur
kostnadsfårdclningen i slutUndan korn1ner att bli är i detta skede får tidigt att uttala sig 0111.
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
7(58)
Trots detta ser vi änd:l prognosn1ässigt på clt överskott fdr verksarnheten.
Kostnadsuppföljning
Belopp i tkr
Kostnad
arbetskraft
feb
jan
mars
maj
april
juni
juli
aug
92
92
86
95
91
95
93
-32
77
76
72
77
78
68
78
82
nov
okt
sep
dec
77
77
77
75
0
0
0
0
2014
Kostnad
arbetskraft
2015
.
•
•
varav
kostnad för
sjuklön 2014
--
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
2
0
0
varav
kostnad för
sjuklön 2015
Uppvärmning 1000 kWh
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Totalt
2012
1 593
1 715
1 137
804
425
355
294
264
422
814
940
1 650
10 413
2013
1 779
1 568
1 726
998
420
210
184
237
461
712
1 117
1 315
10 727
2014
1 641
1 254
1 087
725
475
244
190
217
2015
1 533
1 498
1 248
911
627
351
201
247
423
__ ,
682
-
-
1 026
1 565
9 529
6 616
Övrig el, 1000 kWh
•
•
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Total
2012
670
652
604
500
431
394
376
428
567
636
646
686
6 590
2013
734
657
688
580
504
412
398
462
578
665
633
654
6 965
2014
709
614
630
511
471
402
397
433
548
625
633
677
6 650
2015
672
620
635
536
493
418
367
372
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Totalt
2012
3958
3742
3988
3161
3353
3063
2604
3478
3966
4118
4031
3301
42763
2013
3789
3501
3607
2775
2676
3099
3736
3791
3614
3603
41668
3700
3864
3983
3406
41073
4 113
Vatten, m3
4017
3460
2014
3630
3654
3767
3173
3279
2944
2755
2918
2015
3695
3769
3999
3552
3624
3544
3158
3234
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
28575
8(58)
INVESTERINGSREDOVISNING
lnvesteringsuppföljning
•
•
•
•
Projekt
nr
Namn
0401
Ny vent, Klintgårdens förskola
0402
Utfall
Budget
Prognos
Avvikelse, tkr,
perioden, tkr
helår, tkr
helår, tkr
prognos
Klart
(tidpunkt)
jämfört med
budget
127
375
127
248
Juni
Ny vent. Trulsagårdens förskola
0
1 537
1 537
0
Dec
0403
Gamlebyn fsk, ny vent
0
930
930
0
Dec
0404
Parksk gymn.sal, ny vent
0
1 205
1 205
0
Dec
0
250
0
250
Dec
10 190
11 000
12 000
-1 000
Okt
0405
Solgården renov. skötrum
0406
Tillf lokaler skol försk Osby
0453
Hyresgästanpassn. VoO Kuben
41
1 000
1 000
0
Nov
1612
Örkenedsskolan ombyggnad
52
1 500
1 500
0
Dec
1626
Säkerhetsproj riskinvent
93
150
150
0
Dec
1627
Sakerhetsproj elsäkerhet
0
150
150
0
Dec
1680
Sporthallen Lönsboda
42
90
90
0
Dec
30
300
300
0
Dec
168
219
219
0
Dec
----
1682
Utemiljö förskolor
1683
Ny avdelning fsk Osby
1701
Projektering energisparpr
0
250
250
0
Dec
1702
Genomförande energisparpr
643
3 000
3 000
0
Dec
1711
Säkerhetsprojekt larm
193
300
300
0
Dec
1720
Kommunhus ombyggnad
131
8 000
1 000
7 000
Dec
1731
Hjärtasjötorpet, dusch, WC
0
750
750
0
Dec
1733
Skolgårdsmiljöer/lekplatser
68
300
300
0
Dec
1734
Div verksamhetsförändringar
Bos
62
200
200
0
Dec
1902
Simhall Osby
0
500
500
0
Dec
1915
Medborgarhuset allaktivitet
139
266
266
0
Dec
1923
Utbyte storköksutrustning
1924
Rönnebacken kök
Totalt
160
400
400
0
Dec
6 089
11 000
11 000
0
Dec
18 228
43 672
37174
6 498
Kommentarer till budgetavvikelser
040 I Ny ventilation Klintgården. Färdigställt.
0405 Solgården renovering skötru1n. Verksan1heten har flyttat från lokalerna.
0406 Tillflilliga skol- och fOrskolelokaler ()sby. Prognos på överskridande på grund av större omfattning av
etableringarna. Exempel på detta är bran<lskyddsanpassningar och förändrade ute111iljöer.
1720 Kon1nn1nhus 01nbyggnad. 0111byggnationen kon1n1cr ej igång under året.
Kostorganisation
PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER
I bö1jan av vecka 20 påbörjades renovl:ringen av Rönnebackens kök och niatlagningen flyttade ut på
vårdavdelningar och till Naturbruksgy1nnasiet. Parkskolans restaurang började servera frukost och 111cllann1ål till
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
9(58)
fritidsbarnen i 1natsalen. Klintgörden och Solgårdens fOrskolor stängde och rnatproduktionen flyttade till Solklintcn
där vi etablerade ett nytt kök. Till Solklinten transporterades även f<irdiglagad 111at fr~111 Ekcbo. I<..lockareskogsskolan
fick ta en1ot fler elever vilket ledde till inköp av ny köksutrustning och utökad be1nanning. Elcvtlö<let i
1lasslarödskolans1natsal resulterade i att vi fick öka bcn1anningen i köket. A. dmini~trativa arbetsuppgifter son1
tidigare utfördes av assistenter och chefer övc1iogs av kockar och ko~tchef. Under so1nn1arcn anlitade5. privat aktör
för transport av rnat och fritid:-.barnen gick till fots till F.kcbo, Naturbruk och llcrgfast restauranger där de åt lunch.
Enligt ~tatistikinsamlingen son1 påhö1jadcs 2015 beräknas vi servera cirka 33 000 pedagogiska luncher per år
fördelat pH grundskolan och fritids. \tidare visade statistiken att det fanns skillnader n1ellan olika restauranger
avseende livs1nedelskoslnad och personalkostnad per beräknad dygnsportion.
DRIFTSREDOVISNING
•
•
Driftredovisning
Belopp i tkr
Utfall
innevarande
Budget
innevarande
år
år
---
perioden
perioden
Differens
Utfall fjolår
Budget helår
Prognos
helår
perioden
budget~utfall
-314,9
26 016,8
25 664,0
Intäkter
17 660,2
17 345,3
0
Personalkostnader
10615,1
10 308,4
0
-306,7
15504,1
15 747,6
Lokalkostnader
16.3
24,0
0
7,7
36.0
36,0
-·-·
övriga kostnader
5 483,3
7 092,4
0
1 609, 1
10 635,5
9 533.0
Kapitalkostnader
0,0
69,4
0
69,4
104,0
104,0
Summa kostnader
16 114,7
17 494,2
0
1 379.5
26 279.6
25 420.6
Resultat
1 545.5
-148. 9
0
-1 694,4
-262,8
243,4
'
Kommentarer till helårsavvikelser
Konto 64 fOrbrukningsartiklar
•
•
Kostnaden t<5r t<5rbruknings1naterial är lägre än budgeterat beroende av lägre livs1nedelspriser i senaste
livsrnedelsupphandlingen for i stort sett alla vcrksan1hl.:tcr. Samtidigt har ökat antal pedagogiska luncher inneburit
avsevärt högre livsn1cdelskostnadcr 1not tidigare år .
;\.tgärd lliskussion pågår 1ned de verksa1nheter so1n har högre kostnader.
Konto 5 personalkostnadt'r
Pcr!'>onalkostnaderna vid l·lasslarödskolans kök är högre än budgeterat beroende av elevflödet i 1natsalen vid lunchen
och begränsat diskutry111n1c i köket. ()rkcnedskolan har högre kostnader än budget eftersom ben1anningen sedan
tidigare år har utökats utan att pcrsonalbudgetl.:n anpassats till JZ)rändringcn. \/idarc ökar personalkostnaden vid
Klockareskogsskolan på grund av fler elever.
..\tgärd: Vi har n1inskat ben1anningen något på Rönnehacken, Ekeho och Naturbruk. Tidigare åtgärder tör att
påverka schenu1läggning av lunchen vid l-lasslarödskolan verkar inledningsvis 1nisslyckats. (lrkenedskolan tOrtsätter
att servera 11-ukost och 111cllan1nftl enligt önskcrnäl varför neddragning ej är möjlig. Ltökningcn vid
Klockareskogsskolan kornn1er att utvärderas och anpassas 0111 1nöjligt.
Konto 3 fOrsUljningsintiikter
Intäkter från Rönnehackens kök kon11ner att hli lägre 2015 då n1atsalen tir stängd under renoveringen. Intäkten
1ninskar i fc_)rsta hand från personallunch och intcmrörsäljning. Intäkt från sondnäring och näringsdl)'ck är satt till 0
då intäkten ska gä till vård och 01nsorg.
Ekcbo har felaktigt en budgeterad fOrsäljningsintäkt p<l konto JO so1n skulle hudgetcrats son1 bidrag på konto 35.
f)ärför avviker budgeterad intäkt på konto 30 och 35.
Naturbruksgy1nnasiet har fdrsäljningsintäkter på konto 30 vilka saknades i budgeten. Tidigare bokförda intäkter var
felaktiga och har åtcrbctalts till Naturbruksgy1nnasiet. Vidare har vi två vcrksan1hctcr 1ncd lägre bidragsintäkt på
konto 35.
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
10(58)
Övrigt
På grund av renoveringen av Rönncbackcns kök kon1n1er kostnaden för f6rbruknings111aterial och livsn1edcl och till
viss del även personal att påverka andra verksa1nhctcr.
Kostnadsuppföljning
jan
Belopp i tkr
Kostnad
arbetskraft
2014
0
0
maj
april
0
--
Kostnad
arbetskraft
•
•
mars
feb
0
0
1 413
sep
aug
0
0
0
1 327
1 391
1 442
okt
0
1 271
1 302
1 351
2015
varav
kostnad för
sjuklon 2014
dec
nov
0
0
0
0
0
0
--
-1 120
juli
juni
0
0
0
0
0
0
0
0
2
13
26
14
12
8
-6
-3
0
varav
kostnad för
sjuklön 2015
Statistik kostorganisationen
Ekologisk kost
-··-
Kvartal 1
Kvartal2
Förskola
35, 7o/o
34,8%1
Grundskola
28,3°/o
28,4°/(1
Gymnasieskola
26,4°/o
24,1(1/o
Äldreomsorg
17,9°/o
18,0o/o
Totalt
24,Bo/o
24,3'%
Kvartal 1
Kvartal 2
Grundskola
90,5 o/o
96,2 o/o
Gymnasieskola
66.Q Ofo
71,7 '%
Kvartal 3
·-··
Kvartal 4
I
I
Faktiskt ätande
•
•
Äldreomsorg
Kvartal 3
Kvartal 4
-
Mängden ekologiska livsmedel har inte ändrats nän1nvärt sedan tOrsta kvartalet.
Antalet faktiskt ätande har ökat och en anledning är att statistiken blir fel när den baseras på antal inskrivna barn vid
en tidpunkt. Ska 111ålet om faktiskt antal ätande användas sotn n1ått måste antal in~krivna elever fOljas upp per
rnånad. Målen avseende nöjdhet redovisas per helår och utgår från Socialstyrelsens enkät vid särskilt boende och
egna enkäter vid tnatdistribution och i11on1 skolan. Arbete för att nå 1nålet om tninska n1atsvinn påbörjades under
septeinber på Ekebo.
Tidplan för nämndens behandling
KS 2015-10-07
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
11 (58)
INVESTERINGSREDOVISNING
lnvesteringsuppföljning
•
•
Budget
Utfall
perioden, tkr
helår, tkr
Avvikelse, tkr,
prognos
jämfört med
budget
Prognos
helår, tkr
Projekt
nr
Namn
0005
Inventarier kök Rönnebacken
0
433
433
0
Totalt
0
433
433
0
Klart
(tidpunkt)
Dec
FRAMTIDEN
Vid årsskiftet har vi ett nytt kök på Rönncbackcn ::.a1ntic.ligt vet vi inte hur förskolans lokaler kan användas under
hösten/vinter och nästa år. I dagsläget har vi en lösning for n1atproduktion för Solklintcn vid Has:.laröd n1en ingen
färdig lösning avseende 1natproduktionen 0111 ytterligare fOrskolor tvingas stänga. Förändringar av lokaler så väl son1
antal ätande inotn äldrco1nsorg, fOrskola, grund::.kola, gy1nnasiu1n och fritidsverksan1het påverkar kostenheten 1ner
eller 111indre. Förändringar so1n inte kostenheten i de flesta fall måste anpassas till.
Utbildning och arbete
PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER
•
•
•
Ftt anpassningsarbete på Naturbruksgyn1nasiet gällande personal har genon1förts och personalstyrkan har
reducerats rned ytterligare sex tjänster. [>etta arbete gör att Naturbruksgyn1nasiets budget för 2016 ser ut att
vara i balans.
•
En process har inletts tillsatnrnans rned l lushållningssällskapet för att se 01n det g3r att göra
sa1narbctsvinstcr tillsan1n1ans 1ned Önncstadsgyn1nasieL Lnder hösten genon1förs uppdragsutbildningar av
Hushållningssällskapet 1ned personal och 111askiner inhyrda från Naturbruksgyn111asict.
•
Fn avsiktsfOrklaring har tecknats gällande Delegation tOr Unga till Arbete (DUA) och Osby har blivit
beviljade 200 tkr för att genon1fdra en kartläggning av 111ålgruppen och planering av insatser.
•
Strön1111en av ensan1kon1111ande barn har varit stor även i ()sby. l littills i år har Osby tagit e1not 25
cnsa1nkon1n1andc barn son1 söker asyl. Vårt avtal säger att vi ska ta e1not 3. För att 1nöta den ökande
strö1n111en har antalet boende på \ 1illa Eken ökat till 1nellan 8 och I 0 stycken. lJndcr son1n1arcn användes
även ett av Naturbruksgy1nnasiets internat till boende .
•
Carabclla har öppnats upp för cnsa111kon11nande ban1. För närvarande bor det 9 cnsamkon1rnande barn på
Carabella.
•
Ekbackcskolan fortsätter sin positiva trend nled ökat elevantal. Även om san1arbetet 111cd Calcio starkt
bidrar till detta här även gruppen övriga elever ökat.
•
På .A.rbetsn1arknadsenheten har ett finsan1projckt startat Integration Sa1nverkan Arbete (IS/\). Projektet är
ett san1arbctc n1cd A.rbetstörn1edling och Vuxenutbildningen. Projektets tanke är att tnänniskor so1n står
1nycket långt från arbete ska kornma nännare arbetsmarknaden. Inledningen har varit 111ycket positiv.
Osby kom1nun deltar i två ESF-projekt inon1 Skåne Nordost, dels \Vithin, son1 är ett projekt ino111
progra1notnråde 2 och son1 ska hjälpa unga vuxna till utbildning och arbele, dels Lärlingsakadernin so1n
blivit beviljade pengar inon1 prograrnonuåde 3. J)etta on1råde är för redan etablerade projekt och är en del
av satsningen på f):ra 0111rådcn i Sverige n1ed hög ungdon1sarbetslöshet.
•
•
Ko1111nunstyrclscn har beslutat all Osby kon1n1un ska gå med i Vård- och on1sorgscollegc tillsan1n1ans nied
andra ko1111nuner i Skåne Nordost. Certifieringsarhetet beräknas inledas under hösten.
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
12(58)
•
Näringslivskontorct har startat en arbetsgrupp för att fdrbättra kon11nunens Sl:rvicc till företagcn. I gruppen
ingår deltagare från olika vcrksatnhctsområden.
•
Lokal överensko1nn1else tecknad 111ed Arbctsfönncdlingen kring arbetet n1ed nyanlända.
övcrcnskon1n1elsen regleras vcrn so1n gör vad.
MÅLUPPFYLLSELSE
Mål att rapportera till kommunfullmäktige
Aktiviteter som samhällsplanering, näringsutveckling, kommunal service, ska ha
en sådan utformning att resultatet blir en positiv befolkningsutveckling .
•
•
~-------------------·-----------------------
Indikatorer
Mål
Osby kommun ska vara bland
Sveriges 50 bästa kommuner
avseende Svensk näringslivs
ranking av kommuners
närings livsklimat .
Utfall
---
Kommentar
Följs upp vid helär dä statistik ej
finns tillgänglig vid delärsbokslut
•
•
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
13(58)
Attraktiv gymnasieskola med en undervisning av hög kvalitet där resurser
används på ett sådant sätt att de maximalt bidrar till elevens lärande.
Indikatore r
Mål
Utfall
Kommentar
•
A ndelen elever i årskurs ett
skrivna i Osby kommun som väljer
kommunens gymnasieskolor ska
ök a
Minst 41 %
42 %
156 st födda år 1999 ingår i urvalet
åk 1. 1september2015var 105 st
elever från Osby inskrivna på
kommunens gymnasieskolor. 39 st
av dessa är inskrivna på
språkintroduktion vilka då ej ingår i
nationella programmen. 66 st
återstår då som är folkbokförda i
Osby och inskrivna på någon av
kommunens gymnasieskolor då i
huvudsak Ekbackeskolan .
•
Antalet elever i årskurs ett som
har valt kommunens gymnasieskolor
ska öka.
Minst 181
207
31 st åk 1 Naturbruksgymnasiet. 176
st åk 1 Ekbackeskolan varav 39 st är
registrerade på språkintroduktion.
Totalt är 459 st elever inskrivna i
Osby kommuns gymnasieskolor
hösten 2015. 107 elever på
Naturbruk åk1-3 och 352 elever åk1 3 Ekbackeskolan. Kan jämföras
motsvarande datum förra året 180 st
åk 1 elever registrerade i
k ommunens två gymnasieskolor.
Andelen gymnasieelever som
fullföljt gymnasieutbildning på
respektive gymnasieskola inom tre
år exklusive
introduktionsprogrammet ska ligga
högre än året innan.
Betygspoängen per
gymnasieskola ligger högre än
genomsnittet för landets kommuner.
Genomsnittlig kostnad per elev i
gymnasieskolan ska vara lägre än
jämförbara kommuner.
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
Följs upp vid helår
Ej publicerad data tillgänglig.
Skolornas egen sammanräkning
visar; Ekbackeskolan ett genomsnitt
på 14,99 i betyg och Naturbruk
13,5 1. Då vi ej kan jämföra med
riksgenomsnittet för läsåret
2014/2015 får vi luta oss mot förra
läsårets riksgenomsnitt 14.0.
Följs upp vid helår
14(58)
Alla medborgare ska ges möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Indikatorer
Mål
Utfall
Kommentar
Följs upp vid helår
30 o/o av hushållen som är
beroende av längvarigt
försörjningsstöd, mer än 6 månader,
ska övergå till att bli självförsörjande.
-
Följs upp vid helår
Andelen personer som minskat
sitt missbruk sedan aktualisering ska
öka jämfört med föregaende är
·-··
. ---Följs upp vid helår
Andelen arbetslösa i Osby
kommun enligt Arbetsförmedlingens
•
•
statistik ska minska järnfort med
föregaende år.
L_
- -
Följs upp vid helår
Andelen elever med
grundläggande högskolebehörighet
ska öka
Resultatmål
Gymnasieskolan ska erbjuda en god lärmiljö som stimulerar till ett livslångt lärande och
som skapar förutsättningar för egen försörjning och sysselsättning.
Indikatorer
-
Mål
Andelen elever som
upplever att kunskapsmålen
är tydliga och synliga ska
öka.
Andelen elever som trivs
i kommunens gymnasieskolor
ska öka.
Andelen elever som
anser att skolarbetet är
intressant ska öka
Utfall
Kommentar
Följs upp vid helår utifrån
enkätsvar
'
Följs upp vid helar utitran
enkätsvar
Följs upp vid helår utifrån
enkätsvar
•
•
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
15(58)
DRIFTSREDOVISNING
Driftredovisning
Utfall
innevarande
Budget
år
år
perioden
Intäkter
Budget helår
Prognos helår
-7 579,0
69 804,7
79 460.4
44 307,2
-3 958,0
73 768.7
77 180.4
7 285,6
7 715,0
-2 353,1
10927,8
14 181,9
56170,1
50 008,8
35 881,0
-6 161,3
75 004,7
84 614,8
Kapitalkostnader
3 782.4
3 731,0
3 474.4
-51.4
5 596,1
5 614,6
Summa kostnader
122629,1
110 105,3
91 377.6
-12 523,8
165 297,3
181 591,7
Belopp i tkr
•
•
Utfall fjolår
Differens
perioden
perioden
bu dget~utfall
54116,9
46 537,9
37 303,8
Personalkostnader
53 037,9
49 079,9
Lokalkostnader
9 638,7
Ovriga kostnader
innevarande
-----j'
Resultat
-68 512,2
-63 567,4
-54 073,8
4 944,8
-95 492.6
-102 131,3
I
Kommentarer till helårsavvikelser
Utbildning och arbete totalt
Prognostiserar en negativ avvikelse om 6.6 n1kr. En rnarginell f6rändring från föregående prognos i 1naj. Trots detta
står \'uxenen'1etcn för fi5rändringar både inom kostnadssidan (placeringskostnadcr) 1ncn iiven intäktssidan
(flyktingersättningar). Se nedan under respektive 01nråde.
Utbildning och arbete centralt
Ingen avvikelserapportering. ()säkerhet kring elevströrn1narna. \lid oktoberuppfdljningen har nian en tydligare bild
av IKE kostnaderna på hclårsperspektiv då strö1n1narna har stabiliserat sig. Lite infi.innation gällande elevström tik 1
n1ot Ähnhult så har det tninskat till ca ett 15 tal. För ett par tre år sedan var siffran ca 30-40 st.
".'Jär elcvströn1111arna "lugnat ner" sig leder det även till en tydligare bild gällande det ko1n111unala aktivitetsansvarct
och de nya individer. så väl son1 kända. som ha1nnar inon1 ran1arna för det arbetet.
•
•
Ekbackeskolan
Lägger en prognos i höjd 1ncd budget trots det kraftigt ökade elevantalet tfämst av Calcio elever där övervägande är
interkon11nunalt, 21 st elever åk :2 samt :26 elever åk 1. De ökade kost11aden1a för hyror av elevboendet i och 1ned
ibruktagandc av våning två balanserar upp den kraftiga intäktsökningen.
Lärlingsutbildningcn ko111n1cr rcsultat111ässigt ge underskott i år, negativ avvikelse prognos 370 tkr. 6 elever kon1n1cr
under hösten att vara kopplade till lärlingsutbildningen vilket ger interko1nn1unala intäkter.
Verksa1nhetso111rådescheftOr UoA tillsan11nans 1ned biträdande rektor sarnt rektor på Ekbaekeskolan har i uppdrag
att ta fra1n en organisation fdr gymnasiesärskolan/lärlingsutbildning i Osby ko1nn1un. Det innebär att man kopplar
samman verksamhet från '-laturbruk 1ncd den so1n bedrivs på Ekbackeskolan idag.
Köket Ekebo
Utcblivna/ti:~lbudgeterade
intäkter i och 111ed övertagande av kostorganisationen beräknas ge ett underskott
0111
230 tkr.
Naturbruksgymnasiet
Prognostiserar en avvikelse 0111 3150 tkr n1ot budget. Prognosen för årets lönekostnad ser ut att hålla sig i nivå 1ned
budget då nedskärningar av personal ger liten effekt redan i år. Här har relationen mellan verklig personalstyrka och
budgeterade tjänster varit i obalans under året. Det on1tag 1ned tjänstetOrdelningen i relation till kostnaderna so1n
under året gjorts har bidragit till att lönekostnaderna ko1n1ner hålla sig på budgetnivå. Tidigare prognos visade en
negativ avvikelse i lönekostnader orn ca 600 tkr.
Elevantalet i åk I är idag 30 st elever in. \1ot budget ger det i pengar en avvikelse otn dryga 3000 tkr på helår. Då
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
16(58)
budget är baserad på 50 nya elever i åk 1. ,\ven lägre intäkter fakturering livsn1cdclintäkter boende internatet ger
intäkter på 300 tkr lägre än budgeterat. Ett n1inskat elevantal in hösten 2015 har minskat prognosen i läromedel med
ca 800 tkr.
Gy111nasiesär prognostiserar en negativ avvikelse 0111 215 tkr. Kopplat till ctl lidigare elevavhopp. Ingen förändring i
augustis prognos 1not fOregåcndc prognos.
Elev internat negativ avvikelse
0111
280 tkr. Direkt kopplat till fll.rre elever in hösten 2015 och därmed fcirre boende
på elevhemrnet.
Jonstorp negativ avvikelse om 280 tkr. Jä1nlOrt n1ed prognos i maj 430 tkr. Lägre lönekostnader än budget
(01ntlyttni11g personal). Lägre intäkter avverkning skogen. från drygt 400 tkr till 150 tkr i redovisade intäkter. Skall
noteras att I\aturbruk belastas tned drygt 400 tkr i kapitalkostnader för helåret 1015. lJti frän intäktsbortfall och
111inskade lönekostnader kan nian diskutera rirnligheten orn Na1urbruksgy1nnasiet är ansvariga för prognostiserad
avvikelse?!
•
•
Lärcenter
Positiv avvikelse i höjd ined föregående prognos tncd 400 tkr. Mellanskillnad på beviljat statsbidrag o\:h
budgeterade/äskade pengar för yrkesvus (1250 tkr).
Boende ensan1komn1ande
I prognosen har verksa1nhete11 1111 lagt in ökade lönekostnader p.g.a. läget 111ed det ökade tnottagandet och resurserna
det kräver. De ökade kostnadi:rna som uppstår ska givetvis balanseras upp n1ed intäkter från Migrationsverket fdr
ökade kostnader får de barn utantOr avtal. I augusti öppnades fastigheten Carabella upp n1ed ytterligare fyra
boendeplatser. lJnder augusti slutade ordinarie enhetschefen sin anställning och verksarnheten bedrivs nu nied
tillförordnad chef tillsvidare. Vid årsskiftet är förhoppningarna att tv1arklundagården ska kunna öppna upp och
antalet avtalsplatser ökas upp.
Arbetsmarknadsenheten
Prognosen skiljer sig inte nän111värt från töregåendc. Lönenivåerna dcsam111a son1 i n1ajprognosen. Något lägre AF
intäkter. Negativ avvikelse 0111 114 tkr.
\ruxenenhcten
•
•
(lällande n1issbruk så har kostnaderna ökat p.g.a. behandlingsinsatser. l)essa insatser har bedöints vara nödvändiga
fOr att undvika tvångsvård enligt LVM (Lag om vård av 111issbrukare i vissa fall). Att n1otivera till frivillig
behandling i de fall n1issbruket är allvarligt är viktigt ur flera perspektiv, både för den enskilda individen och för att
ha en så kostnadseffektiv verksa1nhet sorn n1öjligt. I bedömningarna har hänsyn tagits till socialstyrelsens nationella
riktlinjer, vilka är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och 1netoder son1 olika
verksan1heter i vård och omsorg bör satsa resurser på. En ny placering satnt en fOrlängning innebär en avvikelse om
380 tkr över budget. I föregående prognos beräknade 111an att hålla sig inom budgetran1.
Kostnaden fOr våld i nära relationer har ökat då behovet av stöd i ett ärende visat sig vara större än vad so111
inledningsvis gick an f6rutspå. f)är av en fOrlängning av 111a1nn1a barn placering och en försän1ring från fOregilende
prognos 1ned 400 tkr. \lerksa1nhetenjohbar 1ned att se över 111öjligheten att ev. kunna återsöka kostnaderna for
denna placering hos Migrationsverket. On1 det skulle vara rnöjligt att återsöka fdr fdrsta halvåret 2015 skulle det
innebära \:a 1 n1kr. Detta är i dagsläget 111ycket osäkert och verksan1heten ko1nn1cr att återkoppla senare under året.
Kostnaden för placeringar i socialpsykiatri har ökat p.g.a. en placering. I san1band 1ned detta gjordes en översyn
av möjligheten att sarnordna insatser i komn1unen för att på hcrn1naplan tillgodose behoven. Denna översyn, i
relation till den externa insats son1 fanns an köpa, visade att det inte var kostnadseffektivt eller skulle ge
tnotsvarande kvalitet att hantera det i ko1n1nunen. Helårsavvikelsen väntas utifrån det 1na11 känner till han1na på
630 tkr över budget. Fn ökning av kostnader jä1nfört med föregående prognos på 240 tkr.
Försö1jningsstödet prognostiserar en negativ avvikelse på helår 01n 660 tkr. Oförändrat jä1nfört 111ed föregående
prognos.
E11 stor skillnad mot tOregiiende prognos och balanserande post rnot UoA ökade kostnadsn1assa är intäkter
schabklni:rsättningar för individer ino1n etableringen. Rudgeterade 2800 tkr 1not en prognos om I O 000 tkr. Redan i
augusti redovisades intäkter på drygt 7000 tkr. Högre intäkter niedfOr ökade överföringar till verksa1nheten tör Barn
och skola samt ino1n egna vcrksa1nheten SFI. Intäkter fdr n1ottagande av kvotflyktingar har i år hittills gett 1 600 tkr
i intäkter. Detta är både återsökta 111edel tOr extra ordinära kostnader nlcn även ersättning per niottagen kvotflykting
och utbetalning enligt trappstegsmodellen son1 baseras på föregående års 111ottagande.
Häri ligger svårigheten an bedötna ersättningsnivåerna på helår. \ 1erksan1heten för flyktingmottagande och dess
intäkter ska i princip inte täcka några andra underskott om det inte är direkt relaterade till den frågan. Där av
anledning till att inte överskatta intäktsläget och fra1nför allt arbeta med integration inom kom1nunen.
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
17(58)
Kostnadsuppföljning
Belopp i tkr
Kostnad
arbetskraft
feb
jan
mars
april
maj
juni
sep
aug
juli
5 275
5 266
5 596
5 327
5 362
5 881
5 791
5 810
6 276
6 974
6 312
6 494
6 507
6 686
7 009
6 579
16
51
43
58
34
11
17
8
68
24
48
30
47
72
9
15
akt
dec
nav
5 663
5 386
5 483
5 443
15
24
31
14
2014
Kostnad
arbetskraft
2015
varav
kostnad för
sjuklön 2014
varav
kostnad för
sjuklön 2015
•
•
Försörjningsstöd
Belopp i tkr
Antal hushåll
2014
feb
jan
135
mars
122
.
Antal hushåll
april
maj
juni
aug
juli
119
130
129
131
137
dec
nav
akt
138
128
126
137
6 027
7 052
7 602
5 119
-·
154
137
127
120
123
129
131
Utbetalt/hus
håll 2014
6 273
6 803
6 831
6 954
5 967
7 633
6 256
Utbetalt/hus
håll 2015
5 390
5 617
5 942
6 702
6 376
8 327
6 728
2015
sep
Placeringsdygn vuxna
Belopp i tkr
Vuxna Sol
2014
feb
jan
124
mars
112
april
maj
juni
aug
juli
124
128
167
169
sep
akt
dec
nov
186
170
94
93
90
123
0
0
0
6
54
62
.....
Vuxna Sol
2015
Vuxna LVM
•
•
2014
Vuxna LVM
2015
Socialt
boende
128
115
124
120
152
180
31
28
31
30
12
0
62
56
62
56
0
0
31
40
41
62
60
2015
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
18(58)
Tidplan för nämndens behandling
Diagram
.. · · gsstöd
1200
• 2013
• 2014
• 2015
INVESTERINGSREDOVISNING
lnvesteringsuppföljning
Projekt
nr
Namn
0452
Flytt lärcenter
0455
Vapen NB
2230
Teknikinventarier
2251
Bussar NB
2282
ATV
2286
Simulator skördare/skotare
Utfall
perioden, tkr
Totalt
Budget
helår, tkr
Prognos
helår, tkr
Avvikelse, tkr,
prognos
jämfört med
b udget
19,1
1 465
19, 1
1 445,9
0
60
0
60
130,6
200
200
0
389
250
389
-139
0
80
0
80
519
600
519
81
1 057,7
2 655
1 127, 1
1 527,9
Klart
(tidpunkt)
klar
klar
Kommentarer till budgetavvikelser
Kommentarer till avvikelser per investeringsprojekt gällande genomförandetidpunkt.
Vad gäller projekt 0452 flytt lärcenter som äskades i tilläggsbudget under våren har en liten del av projektpengarna
använts. Det stora frågetecknet om kuben i Briohuset och dess användning till nya lokaler fö r lärcenter har gjort
prognosen osäker kring utnyttjandet av pengarna. Fastighetssidan kommer inom kort tid att göra en beräkning på hur
lokalen ska kunn a anpassas och vara godkända enligt normer. Dock kom mer överskottet från projektet behöva
flyttas med till 20 16 för att finansiera överflyttni ng av verksamheten.
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
19(58)
FRAMTIDEN
lJtbildning och arbete planerar att gt:non1fdra IOrändringar i arbetet n1ed 111ottagandet av flyktingar. Tillsam1na11s
med Barn och skola korn1ner vi att tOreslå att kon1munstyrelsen beslutar att hela ansvaret for ensan1kon1111ande barn
flyttas över till Utbildning och arbete. Fördelen 1ned detta är att vi får en bättre överblick över kostnader och vad
so1n kan åtcrsökas. En cnhetschefko1nn1cr att rekryteras så fort de politiska besluten är fattade.
Utbildning och arbete planerar att flytta vcrksan1hcten på Villa Eken till .\!larklundagården. Marklundagårdcn har
möjlighet atl ba upp till 20 ensa1nko1nn1ande barn boende. Det ger stora fördelar när det gäller be1nanning och
personalens trygghet. Under hösten komn1er kommunstyrelsen att besluta 0111 vi ska öka vårt avtal med
Länsstyrelsen gällande antalet asylplatser för ensa1nkon11nandc barn.
I septen1ber lärnnas en ESF-ansökan in "Vägen In". \ 1ägen in är tänkt att arbeta n1cd att ta 1nänniskor rned psykiska
hinder att ko1nn1a i 1ncningsfull sysselsättning och så srnåningom i arbete. Besked lärnnas i n1itten av dcccn1bcr.
Vägen in ko1111ner att använda växthuset son1 bas fiir vcrksan1heten.
•
•
Ekbackeskolan är i stort behov av ytterligare lokaler. För att tillfr~dsställa dessa behov planeras en flytt av Lärcenter
till egna lokaler. Det primära alternativet är att flytta in i den del av BRIO-husct. son1 kallas kuben. Läget är det
bästa, precis i närheten av Ekbackeskolan. Osby bostäder ko1nmer att kostnads beräkna 01nbyggnaden under hösten
och ett ärende kon1111er att lä111nas in till kon1n1unstyrelscn fOr beslut.
Gy1nnasiesärskolan och lärlingsprogran1n1et slås sa111n1an till en ny enhet. Idag har vi två enheter ino1n
gymnasiesärskolan. Den nya enheten ko1nn1er att få en egen rektor so1n kan fokusera på att utveckla kvaliteten i
vcrksan1hcten .
Utbildning och arbete har inlett ett sto1t arbete för att ttirbättra arbetet 1ned nyanlända. I gruppen 18-24 år är
arbetslöshetssiffran 15.5 o/o, rnen siffran fdr san1n1a grupp när det gäller utrikes födda är 50,5 ~'0. Det kon11ncr att
vara ett prioriterat 0111rådc att Ta ner denna siffra. Arbetet ko1nrner att beröra stora delar av verksacnhetsotnrådet,
rnen också ett ge1nensa1nt arbete n1ed Barn och skola.
Samhällsbyggnad
PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Anna Lyhagen tillträdde son1 verksa1nhetso1nrådescheffi)r Sa1nhällsbyggnad den 2 februari.
•
•
ln!Onnation till politiker i ko1nn1unstyrelsen hölls på Strandpaviljongen vid en heldag under våren. fokus var
ko1111nunstyrelsens ansvar ino1n verksan1hetso1nrådet. lJndcr dagen medverkade enhetschefer och medarbetare på
Sa1nhällsbyggnad, rcpresentanler fOr SBVT och ÖGRAB. Aven ungdotnar från Kultur- och Fritid 111edverkad\!
likson1 ungdon1sbrandkåren, vilket var uppskattat.
I juni genon1fördes en ge1ncnsan1 dag HJr verksan1hetson1rådct. De olika enheterna presenterade sina verksarnheter
för varandra gcnon1 gcn1ensa1111na \Vorkshops och studicbt:sök. Dagen började på fritidsgården Pulsen och
avslutades på räddningstjänsten. Dagen var ett första steg att knyta san1n1an verksa1nhetso111rädet och hitta dess
identitet och samhörighet. Fokus var på att lära känna varandra samt hitta gernensan11na nätnnare och synergier. En
vvorkshop handlade 0111 ledarskap och vad som är viktigt för v1:rksa111hetsområdet. Ledningsgruppen tOr
San1hällsbyggnad har arbetat vidare tned resultatet från denna. J)et resulterade i n1ottot: Tillit, Prioritet,
Kon1111unikation!
Mark och exploatering
Johan Persson tillträdde son1 enhetschef får Mark & exploatering den I 1naj. R_appo1tperioden har präglats av
personal- och inkörningsarbete.
Driftenheten
Arbete genon1lOrdes under våren för att skapa ett bättre psy"kosocialt arbetsklimat inon1 driftenheten, n1cd fokus på
allmänna åtaganden.
Tobias Stensson tillträdde den I juni so111 driftledare för driftenheten, sotn fOr nfirvarande ingår i Mark &
Exploatering. Rapportperioden har präglats av personal- och inkörningsarbete.
Räddningstjänst
Arbete pågår 1ned att skapa ett bättre psykosocialt arbetskli111at ino1n räddningstjänsten genom att ta fra111 rutiner och
tOrändra arbetssätt.
Delarsrapport augusti 2015 nämnderna
20(58)
Ny personal har rekryterats och introduktion av ny personal genomförs. Den befintliga personalen utbildas också fö r
att bättre nå de krav som finns på verksamheten. Även när det gäller materie l pågår arbete för uppgraderi ng ti ll en
acceptabel nivå avseende lagar och regler.
Kultur och fritid
Det strategiska dokumentet Kultur- ochfritidspolitiskt program 20 15-2022 an togs av Kom munfullmäktige i juni
20 15 samtidigt antogs en Biblioteksplan gällande all biblioteksverksamhet i ko mmunen, både folk- och
skolbibliotek. En ny turistbroschyr för Osby kommun är framtagen. Värdegrundsarbete utifrån kommunens
värdegrund har påbörjats i personalgruppen.
Go lvet på Osby biblioteks vuxenavd elning har bytts ut och i samband med det är en del nya möbler och gard iner
inköpta. Golvbytet resulterade i att biblioteket behövde stängas under en månad.
Läs förståelse oc h läskunnighetsprojektet, med bid rag från Kultur Skåne 20 14-20 15, avslutades i juni 20 15. Projektet
har vänt sig ti ll förskoleklass och årsk urs I och varit mycket uppskattat. Konstverket "Apan och Kaninen" har
restaurerats och återin vigdes und er nationaldags firandet.
Ungdomsverksamheten Lagunen genomförde många arrangeman g och utflykter för ungdomar och unga vux na,
exempelvis deltagande i Pridefestivalen i Malmö. Under so mmaren genomfördes Unga sommararrangörer
- sommarjobb för att göra Osby ti ll en ro ligare plats att vara i på sommaren. HbtQ- tem a på fritidsgårdarna med en
teater som höjdpunkt. Ny fritidsledare är rekryterad.
Konstgräsplan och omklädningsrum Osby Jdrottsplats har färd igställts under våren. Utredning gällande Osby Ishall
har genomförts. Simhallsverksamheten har varit mycket aktiv både i Osby och Lönsboda, med stort deltagande i alla
babysim kurser.
Rekrytering av ny Kultur- och Fritidschef är påbörjad.
MÅLUPPFYLLSELSE
Mål att rapportera till kommunfullmäktige
Aktiviteter som samhällsplanering, näringsutveckling, kommunal service, ska ha
en sådan utformning att resultatet blir en positiv befolkningsutveckling.
Analys av resultatet
En förteck ni ng över kommunägd, detaljplanerad mark för verksamheter har tagits fram.
•
Slutsa tser
Osby kommun äger cirka 325 000 kvm mark som är detaljplanerad mark fö r industrietablering. Av denna mark är
ca 95 % belägen i Osby tätort, varav majoriteten i Industriområde Nordost. De geotekniska fö rhållandena för större
delen av marken är oklara. Det krävs markundersökni ngar för att klargöra markens beskaffenhet ur
exploateringssy npunkt. Frågor kri ng möj lighet til l anslutni ng till VA inom befintligt nät återstår. Större delen av
marken är inte fastighetsbildad .
Kommunen kan i dagsläget erbjuda 93 deta ljplanerade och fastighetsbildade tomter fö r bostäder.
Indikatorer
Mål
Utfall
325
-
Mark klar för industrietablering
i Osby, Lönsboda resp.
Killeberg.
Kommenta r
000
(m2)
Antal tomter klara att bygga i
Osby, Lönsboda resp. Killeberg,
Vissellorta, Hökön
Minst 100
93
En god infrastruktur ska finnas i hela kommunen.
Analys av resulta tet
13 % av befolkningen har ti llgång till bredband på 100 Mb it/s eller mer. 5 % av dessa har tillgång ti ll bredband över
fiber. Målet vid årets slut är en anslutningsmöj lighet för 33 % av befolkningen . Målet beräknas uppfyllas.
Delårsrapport augusti 20 15 näm nderna
21 (58)
Slutsatser
Utbyggnaden av bredband pågår för fullt i kommunen. Västra Osby kommer enli gt tidsp lanen att s lutföras under
2015. Utbyggnaden i Ki ll eberg påbörjas och avslutas hösten 20 15. Lönsboda påbörjas under 2016. Landsbygdens
fib erfören ingar kommer troligen få en tyd li gare tidspla nering för sin utbyggnad efter oktober 20 15.
Indikatorer
Mål
Utfall
• Andel medborgare med möjlig
bredbandsuppkoppling på mer än 50
MbiVsek ska öka jämfört med
föregående år
Minst 33 %
13 %
Kommentar
OBS! Må/el är ändra/ fil/ I 00 Mbillsek. Pos/- och 1e/es1yre/se11 mä/er inle 50 Mbiilsek.
Resultatmål
Alla oavsett vem man är skall känna sig välkomna och uppleva att de får det man eftersöker i
Kultur och Fritids alla verksamheter.
De senaste mätningarna, brukarenkäter på simha llar, fritidsgå rdar och bibliotek, visar all a mycket goda resultat; 95
% nöjdhet Att nå I00 % är mycket svårt.
Alla besökare i Kultur och Fritids verksamheter upplever att de får en god service.
De senaste mätningarna, brukarenkäter på simhallar, fritidsgårdar och bibliotek, visar a lla mycket goda resultat; 95
% nöjdhet. Att nå I 00 % är mycket svårt
DRIFTSREDOVISNING
Driftredovisning
Belopp i tkr
•
Utfall
innevarande
år
Budget
innevarande
år
Utfall fjolår
Differens
Budget helår
Prognos
helår
perioden
perioden
perioden
budget-utfall
Intäkter
13 256
11 384
11 361
-1 872
17 076
18 473
Personalkostnader
22 997
23 043
20 712
46
34 624
34 931
Lokalkostnader
14 084
13 108
13 959
-976
19 661
20625
Övriga kostnader
16 395
15 856
17 664
-539
23 435
24 447
Kapitalkostnader
9 398
10 291
7 969
893
15 434
14 698
Summa kostnader
62 874
62 298
60 304
-576
93154
94 701
Resultat
-49 618
-50 914
-48 943
-1 296
-76 078
-76 228
Kommentarer till helårsavvikelser
Nytt avtal (RrB-avtal) ino m Räddningstjänsten ger en ökad kostnad för året med cirka 150 tkr. Detta begär
Samhäll sbyggnad till äggsbudget för då lönerevisioner hanteras separerat från ordina ri e budgetprocess.
Många av Samhällsbyggnads verksamheter (konstgräspl an, vinterväghålln ing etc.) är avhä ngiga väderförhå ll anden.
Detta innebär att det exakta ut fa lJet är svårberäknat.
Förslag på åtgärder till avvikelser
Samhä ll sbyggnad begär tilläggsbudget fö r lönerevision avseende nytt avtal (RJB-avtal) för Räddningstjänsten .
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
22(58)
Kostnadsuppföljning
Belopp i tkr
Kostnad
arbetskraft
feb
jan
mars
april
aug
juli
juni
maj
sep
nov
okt
dec
2 176
3 091
2 544
2 604
2 349
2 608
2 553
2 787
2 561
2 536
2 632
2 862
2
30
4
14
38
40
6
0
25
59
26
9
2 862
3 057
2 796
2 855
2 697
2 869
2 820
3 040
2014
Kostnad
arbetskraft
2015
varav
kostnad for
sjuklön 2014
--
varav
kostnad för
sjuklön 2015
•
•
12
30
15
20
27
27
9
1
Tidplan för nämndens behandling
Delårsuppföljningen behandlas i kon1rnunstyrelsens ledningsutskott 2.1 septe1nber och kotnmunstyrelsen den 7
oktober .
•
•
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
23(58)
INVESTERINGSREDOVISNING
Investerings uppföljning
Utfall
Projekt
nr
perioden, tkr
Namn
Budget
helår, tkr
Prognos
Avvikelse, tkr,
Klart
helår, tkr
prognos
(tidpunkt)
jämfört med
budget
•
•
•
•
0050
Mark- o fastighetsförvärv
0
100
100
0
2015-12-31
0051
Fastighetsbildning
0
50
50
0
2015-12-31
0080
Industrispår NO
223
16 000
1 000
15 000
ö
0
2 350
2 350
0
2016
18
315
315
0
2015-12-31
Centrumåtgärder
272
500
500
0
2015-12-31
0108
Gatubelysning
556
1 300
1 300
0
2015-12-31
0120
Parkering vid järnv LBA
0
480
480
0
2015-12-3
0124
Kyrkogatan -Väg1950
210
0
210
-210
2015-08-31
0126
Asfalt
96
3 200
3 200
0
2015-12-31
0193
Nya skyltar riksväg 15
30
30
30
0
2015-08-31
0196
Nya planområden
0082
Förvärv
0101
Lekplatser
0107
Flyboda 1 :27
-
······---
...
0
1 000
1 000
0
2015-12-31
258
336
460
-124
2015-12-31
19
443
443
0
2015-12-31
170
390
390
0
2015-12-31
0246
Ny bussterminal. Lönsboda
0248
Ny GC-väg. Lönsboda
0252
"Nissma" parkering
0254
Tunnel Rv 15 Ha!larydsväg
0
1 000
0
1 000
0255
Statsbidrag tunnel Rv 15
0
-500
0
-500
0256
Korsningar Rv 15
0
1 000
0
1 000
0257
Statsbidrag riksväg 15
0
-500
0
-500
0258
Julbelysning
177
250
250
0
2015-12-31
0259
Vsal offentl toa Lba buss
1 198
1 183
1 198
-15
2015-08-31
0260
Tak förråd Lönsboda
0
220
340
-120
2015-12-31
0702
Gatukostnadsersättning
0
-120
0
-120
Ledningscentral och resevkraft
0
150
0
150
300
300
0
700
0033
0281
_..... ·-··--·-·
Klimatskal Osby Ishall
. ' ..... ····---..---..·-·--- ..·--··-.. -·-· .. --··-·' --·- -··Konstgräsplan Osby IP
0
.
-
--·-
- ---
.
--·-
2015-12-31
--·- ..- 2015-12-31
100
0
-700
311
400
400
0
2015-12-31
Läktare och ljud Osby IP
50
800
100
700
2016
0289
PA och ljus Kultur
60
60
60
0
2015-08-15
2256
Möbler o inredning Medbor
0
70
50
20
2015-12-31
2257
Mörkläggning sg rad inerMed.
0
65
45
20
2015-12-31
2274
Utrustning idrottshall Ha
57
70
85
-15
2015-12-31
3 805
30 942
13 956
16 986
0285
0287
Möbler Kultur och fritid
0288
Totalt
Kommentarer till budgetavvikelser
0080 - industrispår NO: Enighet i 10rhandling n1ellan kon11nunen, Osby-tåg och Trafikverket nås inte i tid för
ianspråktagande av budgctsun1n1an under 2015.
0124 - Kyrkogatan: Oenighet 1ned entreprenören 0111 fakturor och arbeten avseende 2014. lJppgörelsc gjordes 2015.
Projektet är avslutat och bedön1s inte belastas 1ned ytterligare kostnader.
0246 - Busstcrn1inal Lönsboda: Budgetöverskridelsen avser otOrutscdda n1arkarheten vid fiirdigställande av
husstcnninalen.
Delarsrapport augusti 2015 nämnderna
24(58)
0254, 0255 -Tunnel Rv 15:
bidrag för 2015.
Projekt~t
är villkorat beviljande nv investeringsbidrag från Trafikverket. \''i erhöll inget
0256, 0257 - Korsning Rv 15: Projektet är villkorat beviljande av investcringsbidrag från Tralikvcrkct. Vi erhöll
inget bidrag för 2015.
0259 - Offentlig toalett Lönsboda: llinga avvikelse tnot budget.
0260 - Tak Hirråd Lönsboda: Entreprenaden blev något dyrare iin ursprungligt kostnadsantagande. Akut åtgärd.
0702 - C:iatukostnadscrsättningar: Är avhängigt försäljning av tornter. På grund av organisations förändringar och
n1arknadsfaktorcr når inte ersättningarna upp till den budg1:teracle nivån 2015.
OOJJ: Investering s01n legat 1ned flera år. lJtrcdning pågår 0111 san1toka!isering av driftslokaler. Reservkraft och
\cdningscentral bör inry1111nas i l'ventuell sa111lokaliserad anläggning.
0281: Klirnatskal Osby ishall. Utredning avseende tekni::.l... status är tillräcklig i nulägel. Budgeten kan on1fördclas
•
•
för att n1öjliggöra vissa ätgärdcr (friläggande av k.onstruktioncr för bättre luftgcno1nströrnning). Prognosen innefattar
vissa åtgärder .
0285 Konstgräsplan - pengar från Skåne idrotten skall vara på väg in enligt IFK. Osby, 800 tkr.
0288 Läktare och ljud på ()sby IP - osäkerhet om investering då beräkning gjorts rå förutsättningar so1n ej längre
gäller - utredning pågår
2274 litrustning idrottshall - kan bli något dyrare
Kommentarer till avvikelser per investeringsprojekt gällande genomförandetidpunkt.
0080 - industrispår NO: F.nighet i tOrhandling n1ella11 kom1nunen, ()sby-tåg och Trafikverket nås inte i tid tör
ianspråktagande av budgetsurnrnan under 2015.
För övriga invcstcringsprojckt som saknar klardatum gäller att kom1nunen är beroende av beslut från annan part.
FRAMTIDEN
•
•
I juni genotnfördes en gen1cnsa1n dag för verksainhetsornrådet. De olika enheterna presenterade sina verksan1heter
för varandra genom ge1nensam1na \~.rorkshops och studiebesök.. Dagen böi:_jade på fritidsgl1rden Pulsen och
avslutades på räddningstjänstcn. Dagen var ett törsta steg att knyta sa1nn1an vcrksan1hetson1rådct och hitta dess
identitet och sa1nhörighet. i'"okus var rå att lära känna varandra san1t hitta gc1nensa1n1na nän1nare och synergier. En
\Vorkshop handlade orn ledarskap och vad sorn är viktigt för verksamhetsområdet. I ,edningsgruppen fcir
Sa1nhällsbyggnad har arbetat vidare 1ned resultatet tran denna. Det resultcrade i niottot: Tillit. Prioritet,
Kon1n1unikation .
TILLIT: "J-"ccdback, högt i tak, delaktighet", "behandla varandra väl", "var rädda om varandra, 1nedarbetare och
1nedborgarc". ''1ncd111änsklighet", "få lov att göra fel", "inga repressalier vid avvikande åsikt", "1nänniskors
privatliv/I ivspussel".
PRIORITET/rOKUS/LANGSIKTIGHET: "Välj vad som är viktigt och gör bara det'", "säg inte ja till allt, men
111otivera vad vart fokus är när vi säger nej."
FÖRAJ\KRING/TYDLIG KOM\11\JNIKATIO~: "Samma information till alla medarbetare", "tydlig information
från politik, VO-chet: enhetschefer, L-chefer, 1nedarbetare''. "Tydlig inforrnation till politikerna så att de kan ta bra
beslut."
Strategisk planering
Intensiteten ökar i planarbetet på grund av behov av nya lokaler for kornmunens verksan1heter och får att ge
förutsättningar att vara en attraktiv kon1nu1n för företagare och boende.
Personalfrän1jande åtgärder för att öka trivsel. cngagcn1ang, kreativitet och kvalitet i arbetet.
Mark och exploatering
Rekrytering av nya 1nedarbetare till följd av naturliga pcnsionsavgångar.
Identifiering och etablering av riktlinjer får verksan1heten.
Pcrsonalfrä111jande åtgärder för att öka trivsel, engagen1ang, kreativitet och kvalitet i arbetet.
Öka 111cdvctcnhetcn kring resultat i förhållande till budgct bland rersonalen. Tydliggöra förhållningssätt mot budget
generellt.
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
25(58)
Driftenheten
[>riftcn ko111111cr aH tOrtsätta fokusera på att hitta struktur inom arbcb.lageL För att 1ninska den höga
arbetsbelastningen under växtsäsongen behövs säsongsanställningar. Arbetsgruppen komn1cr atl fit n1cr infOrrnation
01n budget och framtids planer än tidigare. Detta kon1nu~r att öka engagc1nanget, kvaliteten och effektiviteten son1 i
sin tur ger ökad trivsel i gruppen.
Räddningstjänst
Allrnänbetens stora fOrtrocnde för räddningstjänsten kan användas på rnånga olika sätt. Lite resurser ger forl 111yckct
verksa1nhct. Utökad extern infonnation. riktad till ungdo1nar. riktad till äldre, riktad till fa.'itighetsägare rned flera
111ålgruppcr. San1arbetsprojckt 1ncllan kon1n1unala vcrksan1hctson1rå<len, enheter, organisationer och f6retag for att
sknpa säkerhet. trygghet och 111inskat lidande. Ett exe1npcl på uppgift kan vara: "Hur förhindrar vi att människor dör
av sHngrökning'? (Verka för rncr bostadssprinklcr hos risk utsatta personer. Stötta andra organisationer i sitt arbete all
individer inte börjar röka).
•
•
1\rbetsn1iljö, geografisk placering och dålig driftekono1ni gör att kon1111unen utreder ett eventuellt nyb.yggc av
råddningsstation tillsarnmans rncd andra verksan1hctcr. lHir ingår och.så reservkraft och konununal Jedningscentral.
Ltökat operativt lcdningssmnarbcll: vid sLörn: :-.törningar i Skåne. Klarar Skåne att leda en större insats rned dagens
organisation? Ingen ko1nnn1n eller tC.irhund kan ensa1n klara stora händelser. Därf<)r skall mer satnvcrkan utredas och
utvecklas.
Nya operativa metoder och nya sHtt all arbeta n1edfOr att organisationen sHindigt behöver ulv~irdcras och fdrändras
för c:1tt rnöta nya och JOrändradc behov i sa1nhällct.
Kultur och fritid
Rekrytering av ny Kuhur- och Fritidschefpågär.
Gcnon1Hlran<let av kultur- och fritidspoliliska progran1111et san1l biblioteksplanen har börjat och kon1111er all pågå de
kon11nande åren.
L)et finns eU stort behov av översyn av kriterierna tOr tOreningsbidrag och dritlsbidrag till
anläggningar.
fdrcning~ägda/driftade
Meröppct bibliotek skulle ge ökad tillgänglighet fOr användarna utanför ordinarie öppettider.
VA-verksamheten
•
•
PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER
"\"y taxa togs fran1 under våren och gäller från I juli 20 I 5. Oen ger
möjliggöra utökat vcrksa1nhctso111råde och klara balanskravet.
fdruts~ittningar
au öka reinvesteringstakten,
MÅLUPPFYLLSELSE
Mål att rapportera till kommunfullmäktige
En god infrastruktur ska finnas i hela kommunen.
Indikatorer
-
Antal rörbro!Uvattenläckor på
Mål
Max 24 o/o
Utfall
Kommentar
Följs upp per 31 december.
vattenledningssystemet exkl.
serviser ska minska jämfört med
föregående år
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
26(58)
DRIFTSREDOVISNING
Driftredovisning
Utfall
innevarande
Belopp i tkr
Budget
innevarande
I
år
Intäkter
-·
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
•
•
..
Utfall fjolår
Differens
Budget helär
Prognos
helår
ar
perioden
perioden
perioden
budget-utfall
16 531
15175
14 075
·1 356
22 760
25 750
0
0
875
0
0
0
821
1 150
996
329
1 725
1 500
9 517
8 787
9 998
-730
13 180
16 250
5 237
4 116
551
7 855
7 000
15174
15 985
150
22 760
24 750
1
·1 910
·1 506
0
1 000
·-·
~-
Kapitalkostnader
4 686
Summa kostnader
15 024
- ----
-----
··-
1 507
Resultat
.
- - ·-
-··-
·-··
Kommentarer till helårsavvikelser
Ny taxa s~unt tcn1porärl lägre drill- och sa1nkostnader från Sl3VT 1nedför att hclårsrcsultat!:l fc)rväntas bli bättre än
budget och tidigare prognoser.
Kostnadsuppföljning
Belopp i tkr
feb
jan
mars
april
juni
maj
sep
aug
juli
dec
nov
okt
Kostnad
arbetskraft
2014
Kostnad
arbetskraft
2015
273
304
86
9
0
0
0
0
0
4
5
4
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
varav
•
•
kostnad för
sjuklön 2014
varav
kostnad för
sjuklon 2015
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
27(58)
INVESTERINGSREDOVISNING
lnvesteringsuppföljning
Utfall
perioden, tkr
Prognos
helår, tkr
Budget
helår, tkr
Projekt
nr
Namn
0310
Sanering av ledningsnät
0311
Ren.v Osby el-cental
0321
överföringsledning Skeing
0323
VA-anslutningsavgifter
0324
Ledningsnät dricksvatten
0
0328
Totalren stepscreen Osby
0
0331
Ny råvattenförsörjning LB
0334
Soda hantering
0335
Kemikaliehantering
0338
Ledningsnät spillvatten
0339
Pumpstationer
0340
Slampumpar Osby
0341
Rensgaller/sandlvätt Osby
0342
Syresättning steg 3+4 Osb
0346
Avvattn slam LB
0356
Avvikelse, tkr,
prognos jämfört
med budget
Klart
(tidpunkt)
6 026
5 900
g 000
-3 100
2015-12-31
115
924
924
0
2015-12-31
0
912
0
912
0
0
0
2 258
2258
0
2015-12-31
130
0
130
2016
137
1 738
170
1 568
2015-12-31
0
150
100
50
2015-12-31
0
150
150
0
2016
0
669
669
0
2015-12-31
64
800
800
0
2015-12-31
0
100
0
100
2016
1
1 250
1
1 249
2016
0
400
0
400
2016
14
850
0
850
2016
Ledningar till dagvatten
0
500
500
0
2015-12-31
-189
....
•
•
•
•
0358
Ombyggnad filter K W
0
100
0
100
0361
Omb ställverket Osby ARV
0
2 000
0
2 000
2016
0362
Ny slamhant inför biogas
0
250
0
250
2016
0363
Ombyggn rörgalleri LARV
0
100
100
0
2015-12-31
0364
Konsulttjänster dagv Osby
0
100
100
0
2015-12-31
0365
Ny styrning och övervakni
124
200
200
0
2015-12-31
0366
Ventilation och uppvärmni
177
200
200
0
2015-12-31
0370
Energibesp ätg Osby W
0
550
250
300
2016
2015-12-31
0372
Energibesparande åtgärder
49
150
150
0
0375
Avlopp Skeingesjön östra
0
2250
0
2 250
0376
Vatten&avlopp Kyrkhhultsv
6
1130
1000
130
0377
Vatten Skeingesjö, öa str
0
2250
0
2 250
450
500
450
50
6 974
26 511
17 022
9 489
0378
Hököns ren verk biorotor
Totalt
2016
2015-12-31
Kommentarer till budgetavvikelser
0310 Sanering av ledningsnät: Prioriterade reinvcsteringar på \edningsnätct so1n kan gcnon1fdras med kort varsel.
0311 Ren.v Osby el-central: Projektet sitter samman n1ed 0361.
0321. 0375, 0377 Skeingesjön: \Tj avvaktar politiskt beslut får att kunna fulltOlja projekten.
0328 Totalren stepscreen Osby: Påbörjas efter stäl ]verket 111111 (0361) är f<irdigställt.
0331 Ny råvattenförsörjning Lba: Projekt f<irdigställt. Lägre kostnad än budgeterat p.g.a. annan teknisk lösning.
0335 Ken1ikalichantcring: Prioriteras ner 2015.
0340 Sla1npumpar Osby: Prioriteras ner 2015.
0341 Rensgaller/sandtvätt Osby: Påbörjas efter ställverket n11n (0361) är f"lirdigställt.
0342 Syresättning steg 3-4 Osby: Påbörjas efter ställverket n11n (0361) är fardigställt.
0346 Avvattning slan1 Lba: Projekt 0363 & 0346 hör ihop.
0358 01nbyggnad filter K \/V: Projekt utgår. Ej aktuellt p.g.a. annan teknisk utformning.
0361 Omb ställverket Osby ARV: Projektet hör ihop med 031 I.
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
28(58)
0362 Ny sla111hant infdr hiogas: Tidplan och projekt högst osäkert. Clcnomförandct är bl.a. avhängigt av politiska
beslut av andra involverade kon1n1uner.
0363 Ombyggn riirgalkri Lba ARV: Projekt 0363 & 0346 hör ihop.
0370 Energibesp åtg Osby VY: Projekt 370 och 372 hör ihop.
0372 Energibesparande åtgärder: Projekt 370 och 372 hör ihop.
0376 \'atten&avlopp Kyrkhhultsvägcn: Projektering visar högre investeringskostnad än tidigare bcdön1d
projektkostnad. Färdigställs Q I 2016.
Kommentarer till avvikelser per investeringsprojekt gällande genomförandetidpunkt.
Sl: kon1111cntarcr ovan.
FRAMTIDEN
•
•
Större on1sättning på grund av rcinvcstcringshd1ov i Jedningsnätet och på VA-anläggningarna. Ökad
investeringstakt ger större kapitalkostnad.
Ny taxa från l juli 2015 täcker kostnaderna och hä1ntar in de senaste årens underskott vilket gör att balanskravet
IOljs under resten av 1nandatperioden.
Fn V ;\-plan 1ncd \! A-övcrsikt, \/;\-strategi och\' ;\-åtgärdsplan beräknas antas av ko1nrnunfullrnäktigc i oktober
2015.
Tillsyns- och tillståndsnämnden
PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER
•
•
Ny samhiillsbyggnadschcftilltriiddc I februari 2015.
Den 1juli2015 fördes hantering av bostadsanpassningsbidrag över från ko1nn1unlcdningskontorct till miljö-och
byggenheten. För att klara detta övertbrdes ad1ninistrationen för detaljplaner från 1niljö-o..:h bygg till
Sa1nhällsbyggnad. LppskaHningsvis innebär detta ett n1erarbete sotn 1notsvarar 25 o/o av en tjänst. Det verkar son1
antal ärenden ökar. Fftcr detta fi.irsta halvår f:ir en utvärdering göras. Cli..ar trycket på bygglovs~idan konuner med
stor sannolikhet en fbrstärkning av tjänst att behöva göras.
På livsn1cdclssidan hade vi en tillsynsskllld på 600 tin11nar. Detta har lösts geno1n 01nf6rdelning av arbetsuppgifter
så att projektanställd fått ta över hälsoskyddstillsynen och livsn1cdclstillsyncn utt<.irs på heltid .
()sby ko1nn1un beviljades 550 tkr från Boverket för att göra en tillgänglighets inventering 111ellan den 1 februari till
den 31oktober2015. Denna inventering har inte genomf6rts. Uppgiften är nu tilldelad miljö-och bygg och förlängd
tid t.o.m. 31 oktober 2016 har sökts .
Delarsrapport augusti 2015 nämnderna
29(58)
MÅLUPPFYLLSELSE
Mål att rapportera till kommunfullmäktige
Osby kommun ska arbeta aktivt för långsiktig hållbar livsmiljö.
Indikato rer
•
Kalkning ska fortgå enligt plan
för att uppnå målet pH 5,6 i 85 % av
vattendragen.
Kalkning ska fortgå enligt plan
för att uppnå målet pH 6,0 i 95 % av
sjöarna.
Mål
Utfall
Kommentar
Minst 85 %
63%
Utfallet gäller helår 2014 då
kalkningsresultat kommer året efter.
Krusan(5,80) Kilingaån(5,37) och
Lillån (5, 14) klarade ej målet
Minst 95 %
90%
Gäller kalkningsresultat för helår
2014 då del redovisas i efterskott.
dvs år 2015. Mjöasjön (5,45) och
Vesljungasjön (5,83) klarade inte
målet.
DRIFTS REDOVISNING
Driftredovisning
Utfall
innevarande
år
Budg et
innevarande
år
Utfall fjolår
Differens
perioden
perioden
period en
budget-utfall
Intäkter
2 365
2 542
2 407
Personalkostnader
3 336
3 441
Lokalkostnader
363
Belo pp I tkr
Budget helår
Prognos
helår
177
3 813
3 605
3 359
105
5176
5 176
308
176
-55
462
462
Övriga kostnader
1 018
1 663
996
645
2495
2 329
Kapitalkostnader
8
8
13
0
11
11
Summa kostnader
4 725
5420
4 544
695
8144
7 978
Resultat
-2 360
-2 878
-2 137
-518
-4 331
-4 373
Kommentarer till helårsavvikelser
Prognos på helår pekar mot ett min usresultat på 42 tkr. Detta beror på att bygglovsintäktern a hittills är mindre än
beräknat.
Delårsrapport augusti 2015 nämndern a
30(58)
Kostnadsuppföljning
Belopp i tkr
feb
jan
Kostnad
arbetskraft
mars
april
juni
maj
juli
okt
sep
aug
421
421
368
420
446
402
445
437
455
376
405
418
417
416
429
421
0
0
2
0
0
0
1
0
0
1
24
0
7
2
0
0
dec
nov
447
447
419
432
0
1
11
5
2014
Kostnad
arbetskraft
2015
varav
kostnad för
sjuklön 2014
varav
kostnad för
sjuklön 2015
•
•
~--'----
Bygg
2013 (31112)
2014 (31/12)
2015 (31/8)
Bygglov
238
202
148
Delegationsärenden
170
180
114
Villor
3
8
4
Lägenheter
18.
9 ..
17
Verksamhetslokaler (m2)
1 782
2 880
4 779 ...
:t-/agenheler 18 nwar 16 firerklagade. I K1!/eberg ./:9. 6 lgh. örcrklagande! arslogs. byggi:I lir klart(2() I 5) Jägilren 9. !() lgh. byggforsbeslmel
upphärde;; och Osby Bus/ader !u ner projekl<!I ** 3 lägenheter nybJgf:{da, 6 !agenhl'ler 1 ombyr;gda l'lilor *** 1i!lko111mer.forskole/okaler 1661
(m:lj
Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelstillsyn
Antal utförda inspektioner
345
Antal planerade inspektioner
604
f 11(/0rdtT i11.1pekfloner ingår arluppsinrentering med 155 stycken 1110/ planerade 355jiir hela året
Tidplan för nämndens behandling
I0 septe1nber 20 I5
•
•
FRAMTIDEN
Utvärdering av nytt ansvar, bostadsanpassningsbidrag, och ev. behov av f6rstärkning görs vid årsskiftet. Fortsatt
inventering av enskilda avlopp. I littills i augusti har 1150 (av totalt (.;a 1800) inventerats. Till årsskiftet planeras
ca IJ55. L)etta under f6rutsättning att vintern niedger bt:siktning i 1illt och att inga större hälsoskyddsärcndcn (buller,
1nögel osv.) tar tid i anspråk.
Slutf6rande av inventering av enskilda avlopp under första halvåret 2016. Noteras bör att efter inventering ko1n1ner
ett betydande administrativt arbete i fonn av besiktningsprotokoll, fårelägganden och ökat antal
ti \lståndsansökn i ngar.
Under fdrutsättning att Uoverket 1nedger förlängd tid tOr tillgänglighetsinventering av tlerhostadshus. påbörja denna
och slutföra den under 2016.
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
31(58)
-----------------------------------------
------------------------------------
Revisionen
DRIFTSREDOVISNING
Driftredovisning
Utfall
innevarande
Budget
innevarande
år
år
perioden
Intäkter
•
•
Budget helår
Prognos
helår
Utfall fjolår
Differens
perioden
perioden
budget~utfall
0,0
20,0
0
20,0
30,0
30,0
Personalkostnader
115,2
143,8
76,7
28,6
215,5
215,5
Lokalkostnader
16,3
12,0
17,1
-4,3
18,0
18,0
Övriga kostnader
-96,2
335,3
95,6
431,5
503,2
503,2
Kapitalkostnader
2,2
2,2
2,0
0,0
3,3
3,3
Summa kostnader
37,5
493,3
191,4
455.8
740.0
740,0
Resultat
-37,5
-473,3
-191,4
-435,8
-710,0
-710,0
Belopp i tkr
I
'
•
I
Kostnadsuppföljning
Belopp i tkr
Kostnad
arbetskraft
2014
leb
jan
mars
april
maj
juni
aug
juli
10,4
8,8
10,9
12,9
8,7
10,7
8,9
5,7
8,0
19,0
16,8
23,0
15,4
20,1
7,7
5,2
varav
kostnad för
sjuklön 2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
varav
kostnad för
sjuklön 2015
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Kostnad
arbetskraft
sep
ok!
nov
dec
13,9
6,8
10,6
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
•
•
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
32(58)
Val nämnden
DRIFTSREDOVISNING
Driftredovisning
- . -- -
----·--·-
... ---·Utfall
innevarande
är
Budget
innevarande
är
Utfall fjolår
Differens
perioden
perioden
perioden
budget-utfall
lntakter
0
0
449,9
Personalkostnader
17,1
19,4
Lokalkostnader
0,0
Ovriga kostnader
Budget helår
Prognos
helår
0
0
0,0
236.4
2,3
29,0
29,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
-0.7
1.3
24,1
2.0
2,0
2,0
Summa kostnader
16,4
20.7
260,9
4,3
31.0
31,0
Resultat
-16.4
-20,7
189.0
-31,0
-31,0
Belopp i tkr
•
•
-----
Kapitalkostnader
- ------- -
-- --- - - - - - - - - - -
-4,3
Kostnadsuppföljning
Belopp i tkr
jan
feb
mars
april
maj
juni
juli
aug
Kostnad
arbetskraft
2014
2, 1
2, 1
2,1
13.5
7,9
197,0
9,6
2,1
Kostnad
arbetskraft
2015
1,5
7,6
1,3
4.8
0.4
0,6
0.4
0.4
f-·--···· --
- - · - - 1-------- - - - - - -
sep
okt
nov
dec
9.8
225,6
6,4
4,0
0,0
0,0
0.0
0,0
I - - - - - -- ----
varav
kostnad för
sjuklön 2014
•
•
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
varav
kostnad för
sjuklön 2015
..
- ------
----
·····-
---·-
Barn- och skolnämnden
PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Under 2015 har Kon1munfull1näktige tillsatt en fulhnäktigcbcrcdning som ska planera för framtida organisation fOr
förskola och grundskola. Under hösten 2015 förväntas ett beslut tas angående förskolan och under våren 2016 ska
ett beslut tas angående grundskolan.
lJndcr våren 2015 har det genon1förts provtagningar på fyra fOrskolor där resultat och analys visat på förhöjda
fuktvärden. Två fdrskolor har stängts och verksamheten är sedan augusti i tilltlilliga lokaler {paviljonger). De andra
fdrskolorna ska utryn1mas till del eller i sin helhet under hösten.
förskolan deltar i ett regionalt kon11nunnätverk tillsan11nans 111cd Sölvesborg, Tingsryd och .Ä.lmhult. l'<ätvcrkets
syfte är etl erbjuda förskollärare och förskolechefer ko1npetensutveckling baserat på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet. Skolverket bar gett ekonon1iskt bidrag till ett projekt som genon1tOrs under året angående
inskolnings1netoder - "Barnets första 111ötc tncd förskolan". Rapport till verksan1heten och Skolverket sker i oktober.
Osby pastorat startade i januari 20 l 5 en fristående förskola n1ed två avdelningar. De har i augusti ansökt om att fj
utöka antalet tOrskolcplatser.
Delarsrapport augusti 2015 nämnderna
33(58)
Under 2015 har ko1n111uncns fOrsta c-tjänst, Hypcrnct, infOrts ino1n fdrskola och fritidshcm. Hypcrnct ger
vårdnadshavare rnöjlighet till att bland annat ansöka om förskole- och fritidsplats direkt via nätet. Detta är en del i
ko1nn1unens arbete med att kunna erbjuda en förbättrad service för ko1n1nuninvånarna.
Tillsammans n1ed Skolverket och fen1 andra kon1n1uncr dcllar ()sby komn1un i dialog kring det systen1atiska
kvalitetsarbetet på grunds.kolan. Insatsen syftar till att stärka huvudn1annens. arbete n1ed att planera, fdlja upp och
utveckla utbildningen.
Osby kornn1un deltar i Skolverkets satsning Maten1atiklyftet, didaktikforthildning tör alla lärare som undervisar i
111aten1atik i grundskolan och på gyn1nasiet. Fo1tbildningen är den största sorn gjorts i ett enskilt skolän1ne någonsin
i Sverige. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öl-..a elevernas nlåluppfyllelse.
H.ektorsprogra1n1net är en uppdragsutbildning på akade1nisk nivå som är obligatorisk för rektorer. För att säkerställa
tillgången till ko1npetcnta och välutbildade skolledare bör även förskolechefer gå utbildningen. Under 2015 har tre
rektorer och tre förskolechefer påbörjat eller fOrtsatt sina studier.
•
•
Det har ko111111it cirka 50 nyanlända elever hittills under 2015. Detta ställer höga krav på fler lokaler och kompetenta
lärare .
lnon1 Barn- och fimiljeenheten har en ny tiänst son1 förste socialsekreterare tillsatts. Det kon11ner även att anställas
två ungdornsbehandlare under hösten son1 en satsning på hcn11naplanslösningar i det förebyggande arbetet.
MÅLUPPFYLLSELSE
Mål att rapportera till kommunfullmäktige
Ett bra, tryggt och utvecklande liv i drogfri miljö för alla barn och unga i Osby
Kommun.
Måluppfyllelse rapporteras i sa1nband med årsbokslut.
"--
Indikatorer
Mål
Utfall
Kommentar
Andelen äteraktualiserade
ungdomar ska minska jämfört med
föregående år
•
•
Antalet barn och ungdomar från
Osby kommun som har behov av
insatser från Barn- och
Ungdomspsykiatrin ska minska
jämfört med föregaende år
Barn och unga ska känna sig trygga i förskolan, fritidshem och skola. (UN)
Måluppfyllelsen mäts i de enkäter son1 geno1nf6rs under hösten och rapporteras i årsbokslutet.
Indikatorer
Mål
Utfall
Kommentar
Andelen föräldrar som upplever
att barnet är tryggt i förskolan ska
öka
··-·
Andelen elever som känner sig
trygga i skolan ska öka
Andelen barn som känner sig
trygga på fritidshemmen ska öka
Alla elever ska nå skolans kunskapsmål. (UN)
1\nalys av resultatet
I årskurs 6 når 81 ~/o av eleverna 111ålcn i alla än1nen och i årskurs 9 är niotsvarandc siffra 73 o/o. I båda fillen är
resultatet bättre än föregående år. Genon1snittsvärdet är 77 % jä1nfört rned förra årets 71,55 ~'O.
Årets resultat visar att andelen behöriga elever till gyn1nasieskolans nationella progra1n är 83.7 <}'Ojämfört med 79,6
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
34(58)
förra året.
Det geno msnittli ga merit värdet i års kurs 9 har läsåret 2014/ 15 ökat ti Il 208,2 jämfört med föregåe nde års 198, I.
Målet är a lltså uppnått.
Slutsatser
Måluppfyll elsen är god.
Mål
Utfall
Kommentar
Minst 71 ,55%
77%
Utfallet avser läsåret 2014/15 och är
ett genomsnittsvärde av åk 6 (8 1 %)
och åk 9 (73%)
•
Andelen behöriga till gymnasiet
förbättras jämfört med föregående år
Minst 79,6 %
83.7%
•
Genomsnittliga meritvärdet ska
vara högre än föregående år
Minst 198,1
208.2
Indikatorer
•
Andelen elever som når målen i
alla ämnen i årskurs 6 och 9 ska öka
Utfallet avser grundskolans årskurs
9, läsåret 2014/15
Resultatmål
Inget barn och ingen elev ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier,
kränkande behandling, mobbning eller våld
Måluppfylle lsen mäts i de enkäter som geno mfö rs under hösten och rapporteras i årsbokslutet.
Indikatorer
Mål
Utfall
Kommentar
Andel föräldrar som
anser att skolan arbetar
medvetet mot kränkande
handlingar såsom mobbning
ska öka (grundskolan)
Andel elever som anser
att skolan arbetar för att
motverka kränkande
handlingar såsom mobbning
ska öka (grundskolan årskurs
5 och 8)
Andel föräldrar som
anser att förskolan arbetar
medvetet för att förebygga
kränkande handlingar såsom
mobbning ska öka (förskola)
Andel föräldrar som
anser att fritidshemmet
arbetar medvetet för att
förebygga kränkande
behandling såsom mobbning
ska öka (fritidshem)
Andel föräldrar som
anser att förskoleklassen
arbetar medvetet mot
kränkande handlingar såsom
mobbning ska öka
(förskoleklass)
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
35(58)
Alla barn ska stimuleras till utveckling och lärande utifrån var och ens
förutsättningar och behov
J\ Jåluppfyllelsen tnäts i de cnkäler som geno1nf6rs under hösten och rapporteras i årsbokslutet.
1
Indikatorer
Mål
Utfall
Kommentar
Andelen föräldrar som
upplever att de får tydlig
information om hur deras
barn utvecklas ska öka
(förskola)
•
•
Andelen föräldrar som
upplever att deras barn ges
stöd för att utvecklas inom
naturvetenskap och
matematik ska öka (förskola)
Andel högskoleutbildad
personal ska öka (förskola)
Andel föräldrar som
anser att verksamheten är
stimulerande för deras barn
ska öka (fritidshem)
Andelen föräldrar som
anser att verksamheten är
stimulerande för deras barn
ska öka (förskoleklass)
i
I
•
•
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
36(58)
Barn och elever ska uppleva att de har inflytande över sitt skolarbete och den
verksamhet som de vistas i. Föräldrar ska uppleva delaktighet i förskolans och
skolans arbete.
Måluppf)'llclscn 1näts i de enkäter sorn genornfdrs under hösten och rapporteras i årsbokslutet.
-
Indikatorer
Mål
Utfall
Kommentar
Andel föräldrar som
upplever att de har möjlighet
till inflytande på fritidshemmet
ska öka (fritidshem)
•
•
Andel barn som upplever
att de far vara med och
bestämma vad de ska göra
på fritidshemmet ska öka
(fritidshem)
'
Andel föraldrar som
upplever att de har möjlighet
till inflytande i grundskolan
ska öka (grundskolan)
I
Andel elever som
upplever att de kan paverka
hur de arbetar i skolan ska
öka (grundskola årskurs 5
och 8)
I
Andel föräldrar som
upplever att det finns
möjlighet till inflytande i
förskolan ska öka (förskola)
Andelen föräldrar som
upplever att det finns
möjlighet till inflytande i
förskoleklassen ska öka
(förskoleklass)
•
•
I
I
Andel elever som
upplever att de far vara med
och bestämma vad de ska
göra i förskoleklassen ska
öka (förskoleklass)
I
Barn och unga ska ges sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och
leva i sin familj och vara kvar i den förskolegrupp/skolklass som de tillhör
Anal~'s
aY resultatet
Anlalct placeringar är färre jä1ntOrt n1cd sa1nma tidpunkt tOrra året och antalet pågående öppcnvårdsinsatser är färre
jän1fört med föregående år. f)essuto1n är fler elever placerade i särskild undervisningsgrupp än föregående är.
antalet pågående öppenvårdsinsatser har minskat beror bland annat på att de öppenvårdsinsatser son1 är
pågående nu är rner kornplicerade och resurskrävande jä1nlOrl mt:<l föregående år. Dessuton1 används insatsen
konlaktperson i mindre utsträckning. En översyn av de registrerade insatserna i IT-syste1net Trescrva har bidragit till
att några pågående insatser so1n telaktigt funnits kvar har tagits bo1t,
1\tt
Ökningen av antalet elever placerade i särskild undervisningsgrupp kan IOrklaras av all det finns ner elever i
f6rberedelst:grupp, vilket är en särskild undervisningsgrupp, jä1nfö1t n1ed f6regående år. 1\tt antalet placerade i
särskild undcrvisningsgrupp ökar behöver inte vara negativt. då det istället kan tolkas so1n att fler elever får de stöd
so1n de har rätt till, till exe111pel genorn art de läser ett eller flera ä1nnen på resurscentru111.
Slutsatser
Det är svårt att dra slutsatser 0111 rnåluppfyllelsen utifrån det redovisade resultatet. Det pågår ett medvetet arbete
ino1n barn- och fa1niljeenheten där en placering alltid föregås av andra insatser och det är inte givet att ett stort antal
öppenvårdsinsatser 111inskar antalet placeringar. Därernot kan insatsernas kvalitet vara avgörande, vilken är svår att
se i resultatet nedan. Att antalet placeringar har 1ninskatjä1ntOrt nlcd fOregående år kan tOrklaras av att de insatser
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
37(58)
som genomförts har haft god effekt.
När det gäller placering i särskil d undervisningsgrupp så innebär det inte att e leven är där under he la skoldagen.
Beroende på elevens behov så s penderas olika mycket tid i den särskilda undervisningsgruppen. Detta fra mgår inte i
det redovisade resu ltatet, vi lket kan göra det svårt att dra s lutsatser om må luppfyllelsen.
Indikatorer
Mål
Utfall
K ommentar
•
Antal placeringar utanför
den egna familjen
Max23
21
2014-09-01 : HVB =3 st,
konsl. famhem = 3 st, famhem
= 17 st
2015-09-01 : HVB =3 st,
konsl. famhem =3 st,
famhem = 15 st
• Antal och form av
öppenvårdsinsatser
Antal elever placerade i
särskild undervisningsgrupp i
grundskolan
Minst 105
79
De insatser som finns med i
mätningen är kontaktperson,
samtal soc.sekreterare, stöd i
hemmet, öppenvård internt
och öppenvård externt.
Max 52
58
Värdet avser situationen
2015-09-01 .
Särskild undervisningsgrupp
definieras som särskilt stöd
som på grund av särskilda
omständigheter ges, enskilt
eller i grupp, utanför den
elevgrupp som eleven tillhör.
Exem pel på undervisning i
särskild undervisningsgrupp
är resurscentrum och
förberedelsegrupp.
Jämförsels sker med
delårsuppföljningen 20 14 då
52 elever fanns i särskild
undervisningsgrupp.
•
K unska psmå len ska vara tydliga och synliga för elever och vå rdnadshava re
Må luppfyllelsen mäts i de enkäter som genomförs under hösten och rapporteras i årsboks lutet.
Indikatorer
Mål
Utfall
Kommentar
Andelen elever i årskurs
2 som vet vad de ska kunna
för att nå målen ska öka
Andelen elever i årskurs
5 som vet vad de ska kunna
för att nå målen ska öka
Andelen elever i årskurs
8 som vet vad de ska kunna
för att nå målen ska öka
Andelen elever i årskurs
5 som anser att skolarbetet
gör dem nyfikna så de får lust
att lära sig mer ska öka
Andelen elever i årskurs
8 som anser att skolarbetet
gör dem nyfikna så att de får
lust att lära sig mer ska öka
Andelen föräldrar som
upplever att kunskapsmålen
är tydliga ska öka
(grundskola)
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
38(58)
DRIFTSREDOVISNING
Driftredovisning
--
ar
Budget
innevarande
ar
Utfall fjolår
Differens
perioden
perioden
perioden
budget-utfall
15 720
12 389
13 390
Personalkostnader
115 960
115217
Lokalkostnader
9 134
Ovriga kostnader
43 748
Kapitalkostnader
9 995
Summa kostnader
178 837
Utfall
Belopp i tkr
Intäkter
--
•
•
innevarande
Budget helår
Prognos
helår
-3 331
18 575
23 174
104 756
-743
172941
175611
9 548
8 993
414
14 474
23 219
42 440
29 091
-1 308
63 566
58 294
10 897
9 291
902
16 659
15 927
178102
152131
-735
267 640
273 051
-----
-163 117
Resultat
-165 713
-138 741
-2 596
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Budget
24 000
240 000
244 700
249 065
249 065
249 065
249 065
249 065
Prognos
244 700
244 700
245 773
251 238
250 761
250 761
250 761
249 877
Avvikelse
-270 700
-4 700
-1 073
-2 173
-1 696
-1 696
-1 696
-812
Redovisat
18 920
40 435
60 686
79 724
104 384
122 142
142 282
163 117
Takt
redov
0,79
0,17
0,25
0,32
0,42
0,49
0,57
0,65
Takt 12-
0,08
0,17
0,25
0,33
0,42
0,50
0,58
D,67
-249 065
-249 877
Sep
Okt
Nov
Dec
D,75
0.83
0,92
1.00
del
Kommentarer till helårsavvikelser
•
•
Barn- och skolnä1nnden redovisar i prognosen tOr 2015 en negativ avvikelse på 812 tkr vilket rnotsvarar en
avvikelse från budget på 0,3 °/o,
Den fi·än1sta orsaken till underskottet är högre kostnader får intcrko1nn1unal ersättning och bidrag till fristående
skolor inon1 grundskolan. Generellt finns det en större rörlighet bland eleverna inom grundskolan än tidigare. De
senaste åren har ett flertal elever valt specialskolor utanfcir Osby konunun och i år har två sådana placeringar
tillkon11nit. Det finns en fOrhoppning on1 att behovet av placeringar utanfår kon11nunen kon1mer att minska sorn ett
resultat av den verksa111hetsutveckling son1 pågår på Parkskolan.
Även ino1n fOrskolan är kostnaderna tOr interko1nn1unal ersättning och hidrag till fristående verksatnhet högre än
budgeterat. En anledning är att Prästgården haft fler barn än beräknat.
Under våren var situationen i förskolan ansträngd och vissa förskolor har haft fler än 20 barn/avdelning. J Osby
tätort ser det bättre ut efter so1nmarcn, men i Lönsboda finns behov av fler förskoleplatser för att kunna ta cn1ot de
ban1 so1n står i kö. Planen är att öppna en ny avdelning under hösten. I Lönsboda är en stor del av de barn so1n står i
kö nyanlända och det innebär att komn1unen får ett bidrag från Migrationsverket. Nettokostnaden fOr utökningen blir
därn1ed inte så stor. I den nuvarande prognosen beräknas dt: nya tjänsterna vara tillsatta från och med oktober.
Llndcr somn1an:11 och hösten har antalet nyanlända elever ökat och det är sannolikt att ökningen fortsätter. Det är
ännu osäkert vad detta innebär för grundskolan i detalj, tnen det är sannolikt att det kon1mer att krävas rner resurser
fran1övcr i forn1 av bland annat fOrberedelsegrupper, rnodersn1ålsundervisning. studiehandledning och elevhälsa. En
utökning av organisationen är inte nledräknad i prognosen tbr 2015.
l(ostnaden för elevassistenter är högre än budgeterat och intOr hösten har organisationen setts över. Antalet tjänster
har rninskat och ornrådena har bödat infOra nya arbetssätt.
Lokalkostnaderna inon1 fUrskola och grundskola är lägre än budgeterat. Det beror frän1st på att investeringar,
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
39(58)
fran1f6rallt i fastigheterna, inte geno1nfOrs enligt den ursprungliga planeringen. Vissa investeringar är fortfarande
osäkra när det gäller slutligt belopp och tidpunkt. Kapitalkostnaderna kan därför bli lägre än nuvarande prognos.
Det är inte heller helt klart hur stor kostnaden fdr de nya paviljongerna på Parksskolan och inon1 förskolan blir och
därför kan prognosen ändras under hösten.
Förvaltningsövergripande administration
-- - --- - --- - - - - - - ----
--··-Redov
Takt
660
511
0,77
775
"115
4 312
2 994
0.69
4 266
46
829
60
Barn- och skolnämnd
Administration
•
•
~~~~.~~Se
Progn"'\l
Budget
Kompetensutveckling & skolutveckling
889
498
0,56
Rehabiliteringstjänster
555
272
0,49
282
273
6 416
4 275
0,67
6 152
264
Total
Kommentarer till senaste budgetuppföljning
Förvallningsövcrgripande admini'.>tration redovisar ett överskott på 264 tkr.
+ 273 tkr
Lägre kostnad rchabilitcringstjänsti:r
-115tkr
Högre kostnad tOr utbildningsnän1ndcn än beräknat
Elevhälsan
'
'
'
'
•i ,,, .. v,'
'
· ~ud!fef
Redov
t.:21:
'
Prognos-,
: ;: i:;ji;i; 1 ~; 1 ,,,;.~~vvike1se'
Elevhälsan centralt
778
558
0,72
822
-44
Förskola
854
522
0,61
813
41
Grundskola
17 710
12 116
0,68
18 261
-551
Total
19 342
13 196
0,68
19 896
-554
Kommentarer till senaste budgetuppföljning
Elevhälsan redovisar ett underskott på -554 tkr.
•
•
-1074tkr
Antalet elevassistenter var fler än budgeterat under våren
- 420 tkr
Högre kostnad 1noders1nålsundervisning. Svenska A och fOrberedelsegrupper då antalet
nyanlända har ökat
400 tkr
Intäkter från Migrationsverket med anledning av fler nyanlända än beräknat.
Förskola
"""Redov
_
2 680
1 325
0,49
2 935
-255
Förskoleverksamhet
60 685
38 258
0,63
59 203
1 482
Total
63 365
39 583
0,62
62138
1 227
Förskola centralt
Kommentarer till senaste budgetuppföljning
Förskolan redovisar ett överskott på I 127 tkr.
- 255 tkr
Högre kostnader och lägre intäkter interkom1nunal ersättning och bidrag till fristående
verksa1nheter
- 450 tkr
Personalfcirstärkning Lönnegårdens förskola från och n1cd oktober
- 800 tkr
I lögre bidrag än beräknat från Migrationsverket nted anledning av fler nyanlända
- 190 tkr
Högre kostnad tOr köp av n1åltider då kostorganisationen fördelat kostnaden för ad1ninistration på
verksamheterna
+ 400 tkr
I lögre intäkter i forrn av avgifter fdr förskola och pedagogisk on1sorg
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
40(58)
+ 100 tkr
\linskade kostnader för intcrkomn1unal crsätlning och bidrag pedagogisk omsorg
+ 675 tkr
l ,ägrc kostnader lokaler (internhyra. kapitalkostnader, internränta). Investeringar har inte
genontfdrts enligt plan.
Grundskola
.'
-·
.
·.
.,._...,·:····-·-~
-: --~Y~'~öt
..
, ,.,. , , P,_~9-IJ~OS
.. ':-Awlk~~-·'
0,65
53 422
-1 136
0,66
39 304
-305
25 113
-13
.,,~,~~v-
Takt
•,I,
Grundskola centralt
52 286
34 t22
Skolområde Hasslaröd
38 999
25 908
Skolområde Park
25100
16 152
0.64
18 908
12 515
0.66
19 006
-98
0,66
136 845
-1 552
.
----
~-
Skolområde Örkened
Total
•
•
135 293
88 697
Kommentarer till senaste budgetuppföl,jning
Grundskolan redovisar ett underskott rå l 552 tkr jä1nfört n1ed budget.
- I 095 tkr
J lögre kostnader interkomn1unal ersättning och bidrag
+ 525 tkr
Lägre kostnad internränta och avskrivning då investeringar inte gcnon1tOrts enligt plan
- 200 tkr
Högre kostnad skolskjuts 111cd anledning av skolskjuts till skola ulanlOr ()sby kon11nun
- 400 tkr
Högre kostnad tOr i huvudsak undervisning skolo111rådc Hasslaröd-Klockan.: o>:h ()rkened
- 390 tkr
I lögre k:ostnad för 111ållider då kostorganisntionen fOrdelnt kostnader for ad1ninistration till
vcrksan1hctcrna
Musikskola
.
. il'~et
-~-''.:.~~---
Redov
_ ,;:,;:-, ~-"~'- ~~ '-'-'-~-:'~T-1...o.
<Pv~~9nos
.A~!.~else
3 555
9
3 555
9
Musikskola
3 564
2 300
0,65
Total
3 564
2 300
0,65
Redov
'Takt
Kommentarer till senaste budgetuppföl,jning
]\:fu:.ikskolan redovisar ingen avvikelse från budget
•
•
Barn- och familjeenheten
·· · ·· · · · Eiuil90! · .. ..
·
fftm1n~,, • ·.c" Avvikelse
.
-
Placeringar
10135
7 392
0,73
9 755
380
Oppenvard
5 319
3112
0.59
5 612
-293
Handläggning barn och unga
3 666
2 595
0.71
3 964
-298
Familjerätt
1 166
764
0,66
1 166
0
övrigt
799
t 203
1,51
794
5
Total
21 085
15 066
0,71
21 291
-206
--
-···-··-
·-····"-
-
-- - - ---
Kommentarer till senaste budgetuppföljning
Barn- och fan1iljccnhcten redovisar ett underskott på 206 tkr jä1nfört med budget. Kostnader har sarntidigt flyttats
från placering till öppenvård då vissa delar av placeringskoslnaden avser öppenvård. l)clta har gjorts fbr all få en så
korrekt redovisning som rnöjligt och får all synliggön1 kostnaden fOr öppenvård.
- 520 tkr
400 tkr
Högre kostnad för placeringar ~ln beräknat
Lägre kostnad fOr kontaktfa1niljcr
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
41 (58)
Förslag på åtgärder till avvikelser
Åtgärder fOr att nå en budget ko1nn1cr att c.liskutera~ på Barn- och skolnä1nndens sa1n1nanträde den 29 september.
Tidplan för åtgärdsprogram
Åtgärder fOr att nå en budget komn1cr att diskuteras på Barn- och skolnärnndens san1111anträde den 29 septen1her.
Kostnadsuppföljning
Belopp i tkr
feb
jan
Kostnad
arbetskraft
mars
april
maj
juli
juni
aug
okt
sep
12 734
12 771
12 789
13 226
13 213
13 912
13 151
12 961
13 254
15 098
13 973
14 575
14 396
15 138
14 645
14 880
nov
dec
13 265
13 492
13 539
13 713
77
141
143
144
2014
•
•
•
•
Kostnad
arbetskraft
2015
- -
varav
kostnad för
sjuklön 2014
92
199
206
171
140
127
81
30
varav
kostnad för
sjuklön 2015
106
161
242
187
204
175
147
35
--~---
Förskola
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Antal
inskrivna
barn
förskola
590
597
607
621
621
595
587
496
Antal
inskrivna
barn
pedagogisk
omsorg
39
40
40
40
40
40
40
36
Sep
Okt
Nov
Dec
Nov
Dec
Grundskola och fritidshem
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Antal elever
förskoleklass
113
119
122
124
121
121
148
148
Antal elever
grundskola
1187
1189
1191
1203
1197
1197
1176
1176
Antal elever
fritidshem
421
418
420
419
415
403
380
493
Sep
Ok!
---
Placeringar Barn och familj
Antal
plac
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
1
3
3
3
3
2
2
3
5
5
5
5
5
4
4
3
16
16
17
17
17
16
16
15
Sep
Okt
Nov
Dec
HVB
Antal
plac.
kons I
fam.hem
Antal
plac.
tam.hem
'
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
42(58)
Tidplan för nämndens behandling
Barn- och skolnä1nndcns arbetsutskott 2015-09-17
13arn- och skolnänu1de112015-09-29
INVESTERINGSREDOVISNING
Investerings uppföljning
. - . -··
Utfall
Projekt
nr
Namn
·-
Budget
helår, tkr
perioden, tkr
Prognos
Avvikelse, tkr,
prognos
jämfört med
helår, tkr
Klart
(tidpunkt)
budget
•
•
2037
AV-utrustning grundskola
2045
Möbler Parkskolan
2283
AV-utrustning förskola
Totalt
450
450
0
Nov
0
500 iI
500
0
Nov
0
200
200
0
Nov
18
1 150
1150
0
18
Kommentarer till budgetavvikelser
Ingen avvikelse från budget.
Kommentarer till avvikelser per investeringsprojekt gällande genomförandetidpunkt.
Ingen avvikelse från budget.
FRAMTIDEN
•
•
I3arn och skolas verksamheter bidrar i hög grad till kotnnu1nens attraktivitet. J)et är viktigt att verksan1hetcrna håller
hög kvalitet tOr att fa1niljer ska välja Osby ko1n1nun son1 bostadsort, vilket i sin tur leder till kornmuncns tillväxt.
l)et är viktigt att ()sby kon11nun blir en attraktiv arbetsgivare. [)en yrkcsskickligastc personalen och de n1est
ko1npctcnta cheferna ska välja att arbeta i och stanna i Osby ko1n1nun. Här krävs det strategiska planer, långsiktighet
och ett sa1narbcte i hela kon11nunen. En stor ut111aning de ko111111an<lc åren blir kompetensfOrsörjning och
ända1nålsenliga lokaler. f)en tillsatta fulltnäktigeberedningens rapport n1ed plan för fra1ntida organisation för
IOrskola och grundskola är mycket viktig .
Det ko1111ncr fler och fler cnsan1ko1nn1ande flyktingbarn till Sverige och Osby kon1111un. Här krävs det en gcrnensan1
plan tör verksa1nhctso1nrådc11a Barn och skola och t:tbildning och arbete. En plan 1ncd franrförhållning och
långsiktiga lösningar för att öka kvaliteten på mottagandet och verksa1nheten.
l)en I januari 2016 kommer nya regler giillande nyanlända elevers skolgång att infdras. Det nya regelverket kräver
atl en nyanländ elevs kunskaper bedön1s. Bcdö1nningen ska ingå i underlaget för beslut on1 placering i årskurs och
undcrvisningsgrupp san1t tör planeringen av undervisningen. En nyanländ elev ska ino1n två n1ånadcr från det att
hen har tagits e1not i skolväsendet placeras i en årskurs och en undcrvisningsgrupp so1n är lämplig utifrån ålder,
f6rkunskapcr och personliga förhållanden. Inom dt.:tta 0111rädc behövs nya riktlinjer tas fran1 nied rutiner och
arbetssätt son1 stärker elevernas skolfra1ngång.
Social~jänsten ska på ett självklait sätt vara en del i sa1nhällcts aktiviteter IOr att tOrcbygga utanfdrskap, bidra 1ncd
kornpctens och flinga upp personer nled risk beteenden för att kunna erbjuda stöd insatser. Ett fOrebyggandc arbete
och hc1nmabascrade lösningar är en 10rutsf:ittning fur att nå resultat n1ed kostnadseffektivitct. Son1 kon1mun behöver
vi ha kontroll över de insatser vi beviljar och genomför. Att skapa 1nötesplatser för våra ungdo1nar och erbjuda
kvalitativa kontakter med vuxna iir ett mål fra1növer. Att skapa dessa 1niljöer ställer stora krav på samverkan 1nellan
olika verksan1heter i ko111n1unen och tned övriga aktörer i sa1nhället.
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
43(58)
Vård- och omsorgsnämnden
PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Nämnd, ledning och central administration
Verksan1hetso1nrådet har under 2015 f3tt en ny politisk ledning gcnon1 en politisk oinorganisation son1 har inneburit
att en Vård- och 01nsorgsnän1nd har ti[ ]satts. LJtbildningsinsatser har genon1förts i fann av studieresa, cafCträff och
tOreläsningar. I .edningsorganisationen har, i enlighet 1ned politiska heslut, förstärkts 111cd (yra enhetschefer och en
utvecklingsslrateg och en ny verksan1hetsorganisation trädde i kraft i april. f)en nya ledningsorganisationen har nu
förbättrade 1nöjligheter och förutsättningar att bedriva ett effektivt: ledarskap och att arbeta n1ed förändrings-och
utvcc kl i ngsarbctc.
•
•
\'id årets början tanns det 17 bifallsbcslut 01n särskilt boende och risken att inte kunna verkställa inorn lagstadgade
tre n1ånader 1ned vitesfdreläggande son1 fdljd bedö1ndes son1 1nycket stor. Nä1nnden beslutade därfOr att öppna ~ex
lägenheter på Furan, Lindhern för pennanent gruppboende för deinenssjuka. Beslutet har haft god effekt och vid
halvårsskiftet är det god balans 111ellan beslut och tillgång på särskilt boende och alla beslut kan verkställas inorn tre
1nånadcr.
Sanitliga arbetsgrupper i110111 äldreo111sorgen använder nu vikaricsysten1ct GAT och integrationen 1ned
personalsysteinet HRT\1 är under arbete .
Planering för att certifiera vård och 01nsorgsprogra1nrnet på 1.-:kebackeskolan till ·vård och 01nsorgscollege har
genon1IOrts i san1arbete med Utbildning och arbete. Förberedelser för att personal inom vård och on1sorg ska bli
certifierade son1 handledare har påbörjats.
E-hälsa och '\dilfärdsteknologi
Arbetet 111ed införande av srr1 IS (Säker identitetshantering i 1lälso-och sjukvården)- inloggning i
doku1nentationssyste1nen har f01isatt. SITHS-kort har även utf1irdats till 01nvårdnadspcrsonal på vård-och
omsorgsbocndc fOr att kvalitetssäkra mcdicinhantering genom att logga nyckcluthkinltning.
Trådlöst nätverk har installerats på Rönnebaekcn fdr att öka 111obilitctcn och öka tillgängligheten fi:ir digitala tjänster
tOr såväl vårdtagare so1n besökare.
llppsökancle verksan1het
•
•
En utvärdering av uppsökande verksa1nhet planeras under hösten och 150 enkäter har skickats ut till de so1n haft
besök av uppsökande verksa1nhet. På grund av besparingsuppdrag och fc_)r att avvakta resultatet fr;:ln utvärderingen
har 1.3 tjänst inom uppsökande verksamhet hållits vakant vilket har påverkat antalet geno1nförda besök och
uppfOljning .
Den1ensvård och anhörigsiöd
Ltvccklingcn av dc1ncnsvården får ökad följsa1nhct till de nationella riktlinjerna har under året fortsatt. l'yra
undersköterskor har geno1nfört och avslutat specialistutbildning i detnensvård, kon1muncns cc1iificradc BPSD
(Beteende och psykiska sy1nto1n vid dernenssjukdo1n) lltbildare har utbildat åtta nya BPSD-ad1ninistratörer och
infonnationsinsatser om BPSD-registret har genomförts av de1nenssjuksköterskan på stormöten och
arbetsplatsträffar.
Ett uppskattat Öppet hus arrangemang for anhörigstödet har arrangerats på Ekeho i början pa året. En
anhörigstödsgrupp har startats upp i Lönsboda och ytterligare en grupp i Osby.
Sociala innehållet
lno1n det sociala innehållet har det gcno1nfOrts veckoaktiviteter på alla äldreboende och studiecirklar som LTng på
50-talet och Min barndon1s lekplats var Lönsboda. l 1tbudet av aktiviteter har ökat geno111 den digitala utvecklingen
och surfplattor används nu flitigt vid aktiviteter n1ed de äldre. Konceptet "l,iten och stor dröm1ner och tror''. so1n
sker i san1verkan tned förskolorna, Kultur och fritid, i\!lusik i Syd och Region Skåne har rönt stort intresse från andra
kon1n1uner och vi har n11:d glädje delgivit våra idCer. Sa1narbetet n1ed Bio Borgen har fortsatt under året 1ned
bioupplevelser på alla äldreboenden dit också vårdtagare 111ed hemtjänst bjudits in.
Särskilt boende
På Lindhen1 har arbetet 111ed att förbättra dernensvården fortsatt och det personcentrerade arbetssättet har
in1plcn1cnterats. \1an har också arbetat 111ycket aktivt n1ed OPSD- registret vilket har gett goda resultat avseende
ångest. oro och utåtagerande beteende hos vårdtagare n1ed de1nensdiagnos. lJtvärdcring visar att den boendes roll
stärkts, delaktigheten har ökat och personalens trivsel och arbetsglädje förbättrat~ 1ned det nya arbetssättet. I
satnarbete 1ned Osbybostäder och gatukontoret har förbättringar även gjorts i uten1iljön.
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
44(58)
Lnder våren har en mängd resurskrävande åtgärder vidtagits tOr att ko111ma tillrätta med fijrckomstcn av Legionella i
vattnet på Lindhc111. Efter 2 års problematik verkar åtgärderna nu ha gett effekt då de två senaste proverna i juli och
augusti har varit fria från spår av Legionella.
På Bergfast har en avdelning deltagit i ett fdrbättringsprojekt so1n genomtOrts i san1arbete n1cd Region Skåne,
Enheten för strategisk kvalitetsutveckling. Man har arbetat med konkreta åtgärder fdr att nå nä1nndens 1nål att
vårdtagarna ska ha en individuellt n1eningsfull vardag. f)e fcirbättri11gson1råden so111 man har tOkuserat på är
tydliggörande av relationsbaserat kontakt1nannaskap, hen1besök före inflyttning. egentid, oros111ätningar och BPSD.
Vårdtyngden har periodvis varit fortsatt hög på Rönnebacken vilket har inneburit behov av extraresurser tOr att
garantera patientsäkerheten. E-läkernedel är nu igång på alla enheter och en app är utvecklad fOr att göra
läke1nedelsöverlä1nnandet säkrare. Lnder våren har Rönnebacken deltagit i två forskningsprojekt, dcls som
kontrollboende i en studie 01n god palliativ vård och dels so1n fokusgrupp i ett projekt on1 existentiell ensan1het.
I nattorganisationen har IOrberedelsearbete fdr att infåra önskad sysselsättningsgrad genon1förts. Dietist och
enhetschef har under våren arbetat specifikt n1ed nattpersonalen fdr att förbättra nattfastan.
•
•
På Soldalen har en inspirationsdag genon1fd11s för att påbörja förbättringsarbete liknande Lindhcn1s haltstuge1nodell.
Personal har utbildats till BPSD-ad1nini~tratörcr och en 1nedarbetare har genon1fört specialistutbildning i
de111ensvård steg 2.
Korttidsvård och Trygg hemgång
Behovet av korttidsplatser har under året varit tOrtsatt stort och under stora delar av året har n1ellan ett till tre
extrarun1 använts för att tillgodose behovet på Spången och extra korttidsplatser på Bergfast har behövts användas .
Trygg Herngång Osby har det under våren varit i snitt 3 personer inskrivna och son1 111est 5 personer. Totalt har 36
personer varit inskrivna varav 16 inte hade några hern~jänstinsatser beviljade när de skrevs ut, 8 n1ed bara
serviceinsatser och 2 1ncd ofOrändrade hcn1tjänstinsatser. I Lönsboda har total 14 personer varit inskrivna i Trygg
he111gång. 5 personer skrevs ut utan några he1ntjänstinsatser, 2 nied bara serviceinsatser och 3 med ofdrändrade
herntjänsti nsatser.
Hemtjänst
He111tjänsten i Osby har under tOrsta halv<iret arbetet med ett tOrändring- och utvecklingsarbetc. Syftet är att bättre
nlöta fraintidens behov av hemtjänst och ge en ökad kvalite och kontinuitet till brukarna. De fe1n olika
he111tjänstgrupperna ko1n111er alla son1 tidigare att uttOra vanlig hemtjänst n1cn personalen kaminer även att
specialisera sig inon1 vissa ornråden f6r att bättre 1nöta medborgare nled specifika sjukdo1nar och
funktionsnedsättningar samt framtidens teknik.
•
•
Lndcr perioden har det funnits en oro i personalgrupperna p.g.a. ovan nämnda fOrändrings- och utvecklingsarbete då
personalen fått söka till de olika he111tjänstgrupperna. EnhetschetCrna har geno111tört samtal nied all personal och i
slutet av n1aj fick sarntliga infonnation 0111 sin nya tea1ntillhörighet. De nya tea1nen hörjar arbeta den 14 september
2015 och två tean1 kommer att san1lokaliseras med dagverksarnheten får dernenssjuka och anhörigstödet i nya
lokaler i nove111ber.
I le1ntjänsten i Lönsboda har haft en hög arbetsbelastning under våren 111ed n1ånga stora ärende, nya vårdtagarc 111cd
on1fattande vårdbehov varav ett flertal har varit i palliativ vård. Stora variationer och snabba fdrändringar av behov
har inneburit stora utn1aningar att balansera personalresurser 111ot he1ntjänstti111n1ar och att uppnå 65 °/o utfdrd ti<l
under de tOrsta rnånaderna. I och med införandet av önskad sysselsättningsgrad och årsarbetstid i 111ars har det dock
successivt blivit bättre och bättre överensstän1melse och i juni och juli uppnåddes 65 <}0 respektive 66~/o utfård tid .
Den nya Jedningsorganisationen 1ned 111indre ansvarson1råde11 har gjo11 att enhetschefen kan arbeta mer aktivt med
planeringen, ha täta dialoger n1ed ben1anningsassistenterna för att kontinuerligt anpassa personalbe1nanningen och
på så sätt ta en effektivare verksan1het. Åtgärder fdr att fOrbättra kontinuiteten och tryggheten har vidtagits och gett
viss effekt. Antalet personal sorn en vårdtagare i genomsnitt möter under en 14-dagars period har rninskat från 16 till
12 personer.
Trygghetslarm
Före so111n1aren påbörjades arbetet med att hyta ut analoga larm n1ot digitala. Utbyte har skett i ett 01nråde i Osby
täto11 för att kunna bedörna 0111 de nya digitala larmen fungerar tillfredsställande. Bedön1ningcn är att
funktionaliteten var och är bra så utbyte ko111111er att tOrtsätta under hösten. Målet är att alla lann ska bytas ut till
digitala larm fi)rc årsskiftet 2015-2016.
Komn1unal hemsjukvård
Rekryteringsläget tör den legitirnerade personalen har under året varit 1nycket besvärligt. Den yrkes kategorier som
har varit svårast att rckry1cra är fysiotcrapcut vilket har mcdtOrt att tjänster varit vakanta under so111111aren och
arbetsbelastningen på ordinarie personal har därför varit mycket hög.
Bristen på sjuksköterskor har också n1ärkts i Osby och rörligheten hos denna yrkeskategori har ökat i takt med att
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
45(58)
behovet av sj ukskötcrskor ökar i såväl ko1111nuner so1n inon1 region Skåne. Ln hel del nyrekryteringar har därför
behövts göras under aret och tack vare \tärd och 0111sorgs goda rykte, god tran1JOrhållning och ihärdigt arbete från
enhetschefer har vakanta tjänster kunnat bcsätlas.
I lcnHjänstcns 01nstrukturcring innebär att även he111sj ukvården ko111mer att fdrändra sina ansvarso1nråden. I
sa111band 1ncd detta görs en schemaanpassning för att öka effCktivitcten och kontinuiteten. Planeringsarbetet f6r
denna JOrändring hnr pågått under våren och so1n111arcn.
J:fter genon1fOrd punktprevalensstudic av basala hygienrutiner har handlingsplaner lbr IOrbiittringsåtgärder tagits
fra1n tOr ~c'1väl he111tjä11sten i Lönsboda ~on1 hetn~jänstcn i ()sby.
Hjälpmedelsverksamheten Östra Skåne (HÖS)
Hös övc1tog sänghanlcringcn i J't!bnrnri och vid utvärderingar under våren har del varit en övervägande positiv
respons på filrändringcn. l\ya rutiner IOr siinghantcringen i Osby konunun har arbetats fram och
hjälpn1edelsassistentcn har fått en sa1nordnandc roll.
•
•
Enheten för funktionsnedsatht
1110111 enheten för funktionsncdsatta har den dagliga vcrksa1nhcten vuxit och 50 brukare har nu sysselsättning i någon
Vl't'ksa111hct. Arnbo har ökat sitt öppethållande ffån fyra till fcrn dagar och tar ernot upp till I 0 bruk<Jre/ dag. /\1nho är
en populär arbetsplats och efterfrågan på platser är stor. Ett san1arhete 1ncd ()grab har inletts genom en
Atcrhruksvcrksarnhct son1 är tänkt att bredda verksamheten. Tv~tttcriserviccn på Lindhcm har ocl...så utökat sill
öppethfillande for att skapa större kontinuitet och helhet fdr de brukare son1 har sin sysselsättning här. Planering IOr
san1lokalisering av \1ellan~teget och l)agcenter i BRJ()-huset har pägätt under hela våren.
K.01nrnuntOrbundct Skåne har två anstfillda utbildats till vägledare i L>claktighets111odelle11 vilket är ett
arbetssätt son1 ska underlätta dialogen 1nelln11 brukare och personal. Syhct är att stärka brukarnas inflylandc över sin
vardag- c1npo\vennent och har med stor framgång provats på en gruppbostad.
Geno111
MÅLUPPFYLLSELSE
Mål att rapportera till kommunfullmäktige
Äldreomsorg med vård och omsorg där resurserna används på ett sådant sätt att
de maximalt bidrar till att äldre får leva ett värdigt och tryggt liv. (SN)
•
•
Indikatorer
Nöjd kundindex (NKI) för
hemtjänsten ligger på samma eller
högre nivå jämfört med föregående
är
-·-··--·
Mål
Kommentar
Utfall
Uppföljning endast på helar.
-------
Nöjd kundindex (NKl) för särskilt
boende ligger pa samma eller högre
niva jämfört med föregående är
--·
------·-
----
Uppföljning endast på helår.
Andelen brukare inom särskilt
boende som är nö;da med hur
personalen tar hänsyn till åsikter och
önskem.31 ligger på högre niva än
föregående ar
Uppföljning endast på helar.
Andelen brukare inom
hemtjänsten som är nöjda med hur
personalen tar hänsyn ti\I åsikter och
önskemål ligger på högre nivå än
föregående år
Uppföljning endast på helår.
~-
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
46(58)
En individuellt meningsfull tillvaro för alla äldre och funktionshindrade som får
insatser inom Vård och omsorg och en utveckling av hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser. (SN)
Indikato rer
Mål
Utfall
Kommentar
Uppföljning endast på helår.
NKI för social samvaro och
aktiviteter inom särskilt boende ska
ligga högre än föregående år
Antal hembesök i uppsökande
verksamhet för personer 75 år och
äldre ska öka jämfört med
föregående år
Minst 228
Uppföljning endast på helår.
Alla medborgare ska ges möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Indikatorer
Mål
Utfall
Kommenta r
•
Tillgången till alternativa
boendeformer ska öka jämfört med
föregående år.
Minst 52
53
Under perioden har Servicebostaden
LSS utökats med en boende.
Resultatmål
Alla medborgare som får insatser från vård och omsorg ska tillförsäkras ett gott
och värdigt bemötande
Analys av resultatet
Här har endast en indikator kunnat mätas vi d del årsbokslutet. Övriga indikatorer mäts enbart i samband med
bokslutet.
Slutsatser
Inga slutsatser möjliga att dra.
Indikatorer
Mål
Utfall
Uppföljning endast på helår.
Andelen vårdtagare med
hemtjänst som upplever att
personalen har ett bra
bemötande ligger på samma
nivå som föregående år.
Andelen vårdtagare i
särskilt boende som upplever
att personalen alltid bemöter
på ett bra sätt.
Andel brukare med
insatserna bostad enl LSS
som upplever att personalen
alltid bemöter på ett bra sätt.
Andel vårdtagare i daglig
verksamhet, som upplever att
personalen bemöter på ett
bra sätt.
•
Andelen individuella
beslut på särskilt boende
Kommentar
Minst69 %
Uppföljning endast på helår.
Minst 100 %
Uppföljning endast på helår.
Minst 89 %
Uppföljning endast på helår.
Minst 75 %
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
15 %
47(58)
Demensvården ska utgå från nationella riktlinjer och utvecklas ytterligare mot en
personcentrerad vård och omsorg
A nalys av r esultatet
Vi ser goda resultat när det gäller utbi ldningen av personal i demensfrågor. Prestationsersättningar från staten har
möjliggjort satsningar på utbildningsinsatscr de senaste två åren. D etta v isar sig också i en positiv utveck ling av
verksamheten. Funktionsbedömningar klarar v i på grund av läget avseende ekonom i och personaltillgång inte av i
dags läget.
Slutsat se r
Vi har förho ppningar att k unna utöka bemanningen avseende arbets- och fysioterapeuter under kommande år för att
klara målet avseende funktionsbedömningar.
Indikatorer
Mål
Utfall
Uppföljning sker vid
årsbokslut.
- Antalet kompletta
bedömningar i BPSD ska öka
.
Antalet
tillsvidareanställda med
specialistutbildning inom
demensvård ska öka.
• Andel personer på
gruppboende för
demenssjuka, som
funktionsbedöms årligen.
Kommentar
Minst 203
226
Målet följs upp vid
delårsbokslut och bokslut.
Minst 80 %
25%
Besparingar, som beslutats
av Vård och
omsorgsnämnden, har
tillsammans med vakanser
gjort att detta mål inte kunnat
uppnås. Vi ser stora
svå righeter att nå upp till
målet med de
personalresurser vi har under
detta år.
Alla medborgare med insatser från vård och omsorg ska tillförsäkras en värdig
och välfungerande vård vid livets slut.
A nalys av r esultat et
En markant höjning i j ämförelse med värdet vid årssk i ftet, som var 57 %. u är det 72,5 % som erbjuds
brytp unktssamtal. Förbättr ingen beror främ st på att v i lyckats få läkare att i högre grad engagera sig. Deras
medverkan är en förutsättning för dessa samtal.
Slu tsatser
För ytterli gare förbättringar krävs att v i akti vt samarbetar med läkare för att öka deras engagemang.
Indikatorer
Mål
Utfall
• Andel vårdtagare i
palliativ vård som erbjuds
brytpunktssamtal.
Minst 60%
72%
Kommentar
Utveckling av hälsobefrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.
A n alys av r esultatet
Vi har, utifrån av nämnden beslutade besparingar, tv ingats dra ner på den uppsökande verksamheten under detta år.
Det förefaller därför inte trol igt att vi ko mmer att leva upp till det satta målet för denna verksamhet.
Delårsrapport augusti 2015 näm nderna
48(58)
Slutsatser
För 2016 har vi fö rhoppn ingen att få medel, som gör att vi kan återgå till tidigare o mfatt nin g av den uppsökande
verksamheten. Med nuvarande be manning i denna verksamhet kommer målet inte att kunna uppnås.
Indikatorer
Mål
Utfall
Kommentar
• Andel uppföljande besök
i uppsökande verksamhet.
som genomförs inom två år.
Minst90%
43%
På grund av neddragningar
av denna verksamhet under
2015 har uppföljande besök
inte kunnat genomföras i
önskad utsträckning.
DRIFTSREDOVISNING
Driftredovisning
Belopp i tkr
Utfall
innevarande
år
Budget
innevarande
år
Utfall fjolår
Differens
Budget helår
Prognos
helår
perioden
period en
perioden
budget-utfall
Intäkter
19 874
18 595
51 661
- 1 279
27 962
30 396
Personalkostnader
111 440
110 742
125 720
-698
164 409
165 908
Lokalkostnader
13 638
13 669
13 483
31
18 108
20 327
ö vriga kostnader
25 306
24 920
64 122
-386
40 005
38 599
Kapitalkostnader
6 201
6 232
5 747
31
9 348
9 328
Summa kostnader
156 585
155 563
209 072
- 1 022
231 870
234 162
Resultat
-136 711
-136 968
- 157411
-257
-203 908
-203 766
Årets s iffror är juste rade på så vis att interna intäkter och kostnader för LOV (Lage n om valfr ihet) har re nsats bort. I
ut fa llet unde r perioden handlar det om 20 172 tkr och i prognosen fö r helå ret o m 33 620 tkr.
Övriga komme ntarer till siffro rna återfinns under respektive verksamhet nedan.
Kommentarer till helårsavvikelser
Totalt pekar prognosen mot ett resultat i ni vå med budget. Vård - och o msorgsnämnde n gav under våren
verksamheten i uppdrag att göra besparingar för a tt åstadko mma detta. Dessa besparingar är till stor del knutna ti ll
innevarande år. Så är exempelvis de besparingar som gjorts i ledningsorgani sati onen till största delen ett resultat av
att a lla nya chefer inte var på pl ats vid årets början. Vakanshå lla nde av tj änste r som arbets- och fys iotera peut, som
var tänkta att ti llsättas, får konsekvenser i verksamhete n som på s ikt inte är önskvärda.
Föregående prognos är i samtliga fall den prognos vi redovisade i a pril. Detta då apri luppföljningen är den senaste
som gått till kommunfu ll mäkti ge. Mellanliggande uppfö ljningar ha r endast gått till nämnde n.
Kommentarer i övrigt återfinns vid respekti ve verksamhet nedan.
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
49(58)
Nämnd, ledning och administration vård och omsorg
Kostnadsredovisning nämnd/ledning
Verksamhet
Föregående
prognos
Budget helår
18 668
Nämnd/ledning
Prognos helår
Utfall perioden
17 801
Avvikelse
17 083
11 561
I
1 585
I
I summorna ovan ing/1rJZ1rdtjäns1
•
•
Överskottet för dessa verksan1heter härrör sig frän1st frbn det faktun1 att utökningen av lcdningsorganisation var på
plats fullt ut först under nu1j rnånad. Föräldrarledig per~onal sanlt en vakant enhetschefs~jänst under delar av hösten
bidrar också. Minskade kapitalkostnader järnlOrt rncd budget, beroende på att ett av våra projekt inte slutförts och
aktivt:rats. bidrar ol:kså till överskottet. Utöver detta har vi här bokR)rt en ökad intäkt på grund av de pengar vi får
för äldresatsningen. })etta är en preli1ninär bokning son1 ko1n111er att bokas on1 när åtgärder, på grund av denna
satsning. kon11nit på plats .
Lönekostnadsuppföljning
Belopp i tkr
jan
mars
lob
april
maj
juni
juli
aug
okt
sep
Kostnad
arbetskraft
2014
813
783
816
843
823
854
852
866
Kostnad
arbetskraft
2015
787
1 171
1 026
1 141
1 265
1 145
1 068
1 105
varav
kostnad för
sjuklön 2014
0
13
3
0
6
3
0
0
varav
kostnad för
sjuklön 2015
12
5
7
0
1
7
8
1
nov
dec
871
920
904
767
3
0
0
1
Äldreomsorg
Kostnadsredovisning äldreomsorg
•
•
Verksamhet
Budget helår
Gemensamt
Föregående
prognos
Prognos helår
7 954
12 390
48 884
50 574
34 713
49 609
-725
85 620
87 331
59 190
88 222
-2 602
147 353
150 787
101 857
150 221
-2 868
----
Särskilt boende
Summa
Avvikelse
12 882
12 849
Ordinärt boende
Utfall perioden
459
--
Gemensamma kostnader
Överskottet är frän1st ett resultat av de vakanshållna tjänsterna i vår rehaborganisation, san1t de neddragningar son1
gjorts på hjälp1ncdelssidan. Mindre överskott återfinns också tOr övriga verksan1heter so111 !ann,
bistån<lshandläggning med flera.
Ordinärt boende
I våra öppna verksa1nheter är det hen1tjänsten son1 står för det stora underskottet. Totalt pekar prognosen fOr de
verksamheter son1 ingår i LOV (Lagen on1valfrihet)1not ett underskott rå strax över 2 200 tkr. Neddragningar av
den förebyggande verksamheten, ett överskott på Spångens korttidsboende samt i hemsjukvården kompenserar till
stor del hcn1tjänstens underskott. Noteras bör att delar av Spångens överskott skall gå till utökat korttidsboende på
Bergfast.
Särskilt boende
Särskilt boende redovisar en prognos son1 totalt han111ar på runt 2 600 tkr i underskott. ()ppnandet av Furan på
Lindhe1n beräknas kosta 2 I 00 tkr. För detta finns ingen budget då beslutet 0111 öppning fattades först efter årsskiftet.
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
50(58)
>Jågon begäran 0111 medel för detta gjordes inte. På Lindhcn1 har det dock, bland annat på grund av att ordinarie
personal i 1nånga fall ersatts av hilligarc vikarier och all111än åtcrhållsan1het, gått att hålla kostnaderna nere. För
helåret redovisas en prognos sorn är I 600 tkr säinre än budget.
i\v övriga boenden är det Bergfast so1n prognostiserar ett större underskott. Hög arbetsbelastning, son1 hänger
sarn1nan med hög belastning på korttidsboende san1t högt tryck på nattorganisationen under våren. Detta ger ett
prognostiserat underskott med strax över 700 tkr. Llnderskottct är beräknat utan hänsyn till det bidrag från Spångens
verksa111het, som rätteligen borde finnas här.
Ftt underskott på Soldalen n1ed 300 tkr, delvis beroende på sparad se1nester hos sjuksköterska so111 slutar, n1en också
på grund av kostnader/intäkter rörande rnat från kostenheten.
llönnebackens prognos pi:kar n1ot ett överskott strax över 200 tkr. I huvudsak handlar det orn lägre
personalkostnader än budgeterat. Detta förklaras 111ed billiga vikarier för personal som av en eller annan anledning
är frånvarande.
•
•
Lönekostnads uppföljning
Belopp i tkr
Kostnad
arbetskraft
2014
Kostnad
arbetskraft
jan
mars
feb
april
maj
juni
juli
sep
aug
10 880
10 229
9 873
10 236
10 667
10 890
11 869
12 825
10 512
9 847
9 335
9 741
9 845
9 984
10 458
12 035
127
154
165
113
167
147
133
157
161
166
291
139
145
214
130
83
okt
nov
dec
10 511
9 483
9 600
9 477
110
164
169
154
2015
varav
kostnad för
sjuklön 2014
varav
kostnad för
sjuklön 2015
LSS
Kostnadsredovisning LSS
Verksamhet
•
•
LSS
Budget helår
Föregående
prognos
37 888
37 165
Utfall perioden
23 293
Prognos helår
Avvikelse
36 558
1 330
Den utökningen av budgeten för gruppboendet på Parkgatan vi gjorde har inte utnyttjats. Detta är kopplat till
fdrhoppningen 01n inrättande av ytterligare boende 2016 då det finns kö till gruppboende. Övriga boenden visar
också på en positiv trend vilket ger en total förbättring av prognosen jän1fört 1ncd april rned över 600 tkr och n1ed
950 tkr i fdrhållande till budget .
IJagverksarnhetens prognos pekar rnot ett mindre underskott. 111en den har tOrbättrats rned nännare ?:00 tkr sedan
april.
Ledsagarservice prognostiserar ett överskott 1ncd 876 tkr, en förbättring 1ned knappt 180 tkr sedan april.
Tillsanunans 1ned ett underskott iOr personlig assistens på en bit över 640 tkr ger allt detta ett totalt överskott 111ed
1 330 tkr, en förbättring sedan april n1ed över 900 tkr.
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
51 (58)
Lönekostnadsuppföljning
Belopp i tkr
Kostnad
arbetskraft
jan
mars
feb
april
juni
maj
aug
juli
sep
1 835
1 684
1 656
1 812
1 824
1 854
1 964
1 998
1 831
1 760
1 686
1 784
1 889
1 889
1 789
2 138
varav
kostnad för
sjuklön 2014
13
31
12
9
27
5
2
5
varav
kostnad för
sjuklön 2015
7
okt
nov
dec
1 927
1 813
1 866
9
8
9
1 756
2014
Kostnad
arbetskraft
2015
•
•
20
--9
20
24
33
9
17
3
Förslag på åtgärder till avvikelser
Atgärdcr har vidtagits enligt beslut i Vård- och omsorgsnämndcn. Yllcrligarc åtgärder bedöms inte möjliga. Då
prognosen pekar 111ot balans bedön1er vi inte heller att det finns behov .
Kostnadsuppföljning
Belopp i tkr
Kostnad
arbetskraft
jan
feb
mars
april
maj
juni
aug
juli
sep
15 563
14 732
14 381
14 922
15 380
15 738
16 986
18 019
15 478
12 119
12 786
13 485
13 721
13 762
14 017
16 121
16 869
okt
15 875
nov
15 894
dec
15 541
2014
Kostnad
arbetskraft
2015
•
--
varav
kostnad för
sjuklön 2014
151
217
199
148
205
163
147
163
varav
kostnad för
sjuklön 2015
197
182
331
174
181
243
157
88
160
203
192
194
L)en lägre lönekostnaden förklaras till stor del av au köken gått över till central kostorganisation. Innebär alt våra
personalkostnader sjunker 1ncn att kostnaden åtcrkomn1cr i fonn av inköp från denna organisation .
•
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
52(58)
Särskilt boende
Antal
aktuella
mars
leb
jan
maj
april
juni
aug
juli
144
142
145
142
144
143
143
142
150
149
150
150
149
147
2
4
0
2
0
1
1
2
0
1
0
0
0
2
2
3
4
4
10
10
10
11
6
4
1
4
0
7
5
4
D
1
3
D
5
6
2
4
D
1
D
2
0
0
0
0
0
0
0
okt
sep
dec
nov
141
142
143
144
144
4
0
1
1
0
9
10
17
16
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
juni
juli
sep
akt
2014
Antal
aktuella
-
2015
Lediga rum
2014
Lediga rum
2015
•
•
Väntelista
2014
Väntelista
2015
varav i
ordinärt
boende
varav i
korttidsboen
de
Betalningsa
nsvar 2014
.
I----
Betalningsa
nsvar 2015
D
0
0
0
Hemtjänst antal timmar
jan
Budgeterat
Utfört
Differens
6 352
feb
5 737
mars
6 352
april
maj
aug
6147
6 352
6 147
6 352
6 352
6 702
6670
6697
555
318
345
6 860
6508
7 392
6943
6 718
508
771
1 040
796
366
nav
dec
6 147
6 352
6 147
6 352
-6 147
-6 352
-6 147
-6 352
•
•
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
53(58)
LSS och LASS
Personlig
assistans
mars
feb
jan
april
aug
juli
nov
okt
sep
dec
Antal 2014
25
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Varav LSS
9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Antal 2015
24
24
24
24
24
24
24
Varav LSS
8
8
8
8
8
8
8
989
860
855
843
901
870
910
867
660
942
809
830
Utförda
timmar 2014
-
-- --
Utförda
timmar 2015
•
•
juni
maj
Kommun
arbetsgivare
2014
Kommun
arbetsgivare
·-
838
746
799
860
760
769
801
6
6
6
6
6
6
6
-------
·-·-
6
6
6
6
6
18
18
18
18
18
46
46
47
49
32
33
32
---
6
6
6
6
6
6
6
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Antal 2014
46
46
46
46
46
46
46
46
Antal 2015
49
49
50
51
51
51
51
51
35
36
35
32
35
28
22
28
35
32
34
32
33
27
26
25
Tim 2014
808
696
906
794
978
637
677
766
847
803
824
715
Tim 2015
740
722
738
784
580
628
660
Antal 2014
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Antal 2015
25
25
25
25
25
26
26
3
3
3
3
3
3
3
2015
Antal
kooperativ
2014
Antal
kooperativ
2015
Daglig
verksamhet
Ledsagning
Antal 2014
Antal 2015
•
•
--- ·-·--
- ---
···-
Boende
Varav i
annan
kommun
------
----··
- -
-
~-
-
Tidplan för nämndens behandling
Dclfirsbokslutet behandlas på Vård- och 01nsorgsnän1ndens sa1n1nanträde 2015-09-29 sanit på arbetsutskottets
san1rnanträ<le 2015-09-16.
Delarsrapport augusti 2015 nämnderna
54(58)
Diagram
88222
-
90000
88272
80000
70000
49609
60000
36558
37888
50000
40000
30000
37 516
15111
16 533 '
12 849
15 826
12 390 12 883
I
I
20000
2 135 1 912
1 975
1
10000
0
- 10 000
163
• Budget • Prognos • Differens
April
Bild: Prognosen f ör de olika verksamheterna i delarsboks/ut 2015-08-31
Antal timmar hemtjänst t o m augusti
8000
7392
6860
6943
6718
6702
6670
6697
7000
6000
'
I
I
6352
\.._ 5737 6352
6147
6352
5000
6147
6352
6352
4000
3000
2000
508
1000
[ 771 -
796
1040
366
r 554
I
318
345
0
jan
feb
mars
-
Timmar totalt
april
-
maj
Riktvärde
juni
-
juli
aug
Differens
Bild: Budget, utfall samt differens antal timmar hemtjänst per manad
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
55(58)
INVESTERINGSREDOVISNING
Investerings uppföljning
Prognos
helår, tkr
Bud gel
j Utfall
; perioden, tkr
helår, tkr
Avvikelse, tkr,
prognos
jämfört med
budget
Projekt
nr
Namn
2550
Moduler TES, återrapportering o
debitering
0
150
150
0
0
Klart
(tidpunkt)
201512
Rönnebacken möbelinköp
0
100
100
Inventarier LSS-verksamhet
boende äldre
0
150
0
2543
Inventarier LSS dagverksamhet
0
150
150
0
201512
2544
Bergfast spindellas
170
150
170
-20
201509
2545
Bergfast nyckel/medicinskåp
0
100
100
201509
2551
~
2549
•
•
2546
Soldalen nyckel/medicinskåp
2547
Rönnebacken
nyckel/medicinskåp
2548
Införande digitala larm
2539
Soldalen spindellås
2542
Nyckelsystem med skåp
Totalt
150
--
95
I
I
100 i
0
-
--
---
-
-----
95
5
201509
240
200
240
-40
201509
91
350
350
0
201512
226
240
226
46
868
33 :
1 723
14
--
46
-13
1 527
196
~-
201509
-
201509
Kommentarer till budgetavvikelser
Ett antal av våra projekt har avslutats och ku1nmer att aktiveras. Detta gäller projekten 2539, 2542, 2.544, 2545, 2546
och 2547. Flera av dessa projekt har på olika sätt vari! sammankopplade. Bytet av lås på Soldalen och Bergfast
uppvisar en negativ differens 1ned 7 tkr rnedan installationen av nyckelskåp på sanitliga boenden blivit 53 tkr
billigare än budgeterat.
För de projekt son1 ännu inte avslutats bedömer vi att budget ko1nmer att hållas. L'.ndantaget är projekt 2549 som
inte konnner alt kom1na igång under året d~ beslut 0111 dt:tta boende intt: rattats.
•
•
Kommentarer till avvikelser per investeringsprojekt gällande genomförandetidpunkt.
lnf6randet av digitala lan11 i he1ntjänsten (2548) pågår och n1ålet är att detta ska vara klart under året. Dctsa1nma
gäller får projekt 2543 (Inventarier LSS dagverksarnhet) so1n blivit något försenat då lokalerna får ändamålet ännu
inte blivit klara. Planeringen är dock act detta ska bli klart inorn kort. Klart under året räknar vi också med att
inköpen av n1öblcr till Rönnebackens sa1nlingssal ska bli (2551 ).
L)et är rnera okla11 kring projekt 2550 (J\1oduler TES). För tillfallet pågår arbete 1ned att tar integration mellan TES
och GA.T (vårl personalplancringssyslen1) att fungera. Vår bcdö1nning är all della arbete behöver slutföras innan
arbetet n1ed dessa n1odulcr kan geno1nföras.
Projekt 2549 kon1n1er inta att genon1fåras under detta år då beslut
0111
boendet ännu inte fattats.
FRAMTIDEN
Ltifrån den1ografiska prognoser och en ökande livslängd kan vi förvänta oss att andelen äldre personer kornn1er att
öka. Risken att insjukna i en de1nenssjuk<lo1n ökar 1ned stigande ålder och dt:l är därför troligt att antalet
demenssjuka ko1nn1er att öka. Den fraintida utvecklingen av äldrcon1sorg bör därfi5r fokusera på en fortsatt
utveckling av detnensvården. De1nensanpassningar av den fysiska miljön på nertalet av de särskilda boendena
konuner att behöva göras såväl ino1nhus sorn uto1nhus. Ln analys av det fran1tida behovet av särskill boende son1
gjorts under 2015 visar att det 2017 troligtvis ko1n1ncr att behövas ytterligare 7-9 särskilt boendeplatser. De
lägenheter so1n är on1vandlade till trygghetsbostäder kan med lätthet återgå till alt bli särskilt boende igen 01n tnan
rillskapar trygghersbostädcr i del ordinära fastighetsbeståndet i Osby komn1un.
F.n ful linäktigeberedning konuner troligtvis att tillsättas tOr atl bereda äldreon1sorgens strategiska utveckling 20 l 52030.
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
56(58)
Den psykiska ohälsan tenderar rent generellt att öka i sa1nhällct hos såväl unga son1 äldre. Ko1nn1unen 1nåste därf6r
skaffa sig en bättre beredskap f6r att n1öta personer 1ned psykisk ohälsa. Det ko111n1er att ställa krav på ökad
kompetens hos personal inon1 vård och on1sorg.
för en effektivisering, fdrbättrad patientsäkerhet och förbättrad uppfdljning i värd och 01nsorg kaminer det framöver
att i allt större grad ställas krav på en tOrtsatt utveckling av c-hälsotjän~ter och välfårdsteknologi i det dagliga
vårdarbetet. Virtuell vård planering är nästa planerade projekt ino1n e-hälsoomrädet.
Övergången till digitala trygghetslann pågår och tOrväntas vara sluttOrt under 2015-2016. Detta kon1mcr fortsatt <ttl
111edfcira ökade krav på teknisk kunskap. utbildning och kvalitetssäkring.
•
•
\lårdrelaterade infektioner och fcirekomsten av bakterier son1 är resistenta för antibiotika so111 '.'vlRSA, ESBL och
\'RE tenderar att ökar i Sverige och är ctl allvarligt hot mot såväl patientsäkerhct som personalens arbets1niljö ino1n
vård-och on1sorg och kan f3 förödande konsekvenser såväl niänskligt so1n ckono1nlskt. Det är därför av största vikt
att arbeta fårebyggande 111ed basala hygienrutiner och at1 all personal är välinfonnerade och arbetar efter framtagna
föreskrifter. Arbetskläder. skyddsutrustning och korrekt handhygien är nödvändiga faktorer tOr att förebygga
spridning av tnultiresistenta bakterier.
\ijd en inventering av fra1ntida behov av gruppbostäder för funktionsnedsatta son1 tillhör personkretsen tör LSS
fran1gtir det alt det konuncr att finnas att stort behov av ytter! igare gruppbostäder under den närn1aste tioårsperiodt:n
tned en topp 20 I 8 och därefter en stadig ökning varje år frarn till 2025. [)et är därtOr av stor vikt att fortsätta
diskussionerna rned legala företrädare och brukare på gruppbostäderna sorn har potential att klara ett nler
självständigt boende som servicebostad för att få ett flöde och frigöra gruppbostäder. Det kon11ner dock att behövas
ytterligare åtgärder för att tillgodose behovet av gruppbostäder framöver. I flerårsbudgeten görs äskande om niedel
för detta 2016-2017.
Oet nya hälso- och sjukvårdavtalet son1 förväntas börja gäl la den I januari 2016 är ett utvecklingsavtal vilket
kom1ner att ställa höga krav på såväl komn1un son1 Region alt geno111 samverkan tillsan11nans successivt infdra etl
fdrändrat arbetssätt.
Överförmyndaren
PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER
•
•
l.Jnder perioden har antalet ärenden angående ensarT1ko1nmande barn varit större än förväntat.
Överf6nnyndarens organisation har utökat n1ed en handläggare från O\.'.h 1ned 2015-07-01 .
•
•
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
57(58)
DRIFTSREDOVISNING
Driftredovisning
Utfall
innevarande
år
Budget
innevarande
är
Utfall fjolår
Differens
perioden
perioden
perioden
budget-utfall
Intäkter
508,4
266,7
133,3
-241.7
Personalkostnader
1 346,7
1 049,7
1 293,0
-297,0
1 575,0
1 845,0
Lokalkostnader
16,3
30,1
17.1
13,8
45,0
25,0
Ovriga kostnader
77,3
163 9
63,5
86,6
246,0
246.0
Kapitalkostnader
2,2
2,6
2,3
0,4
4,0
4,0
Summa kostnader
1 442,5
1 246,3
1 375,9
-196,2
1 870,0
2 120,0
Resultat
-934, 1
-979.6
-1 242,6
-45,5
-1 470,0
-1 470,0
Belopp i tkr
Budget helår
Prognos
helår
400,0
650,0
'
•
•
---
Kommentarer till helårsavvikelser
Öka<le personalkostnader kan hänfOras till ökade kostnader flir gode 1nä11 till ensanikornmande flyktingar.
Kostnads uppföljning
Belopp i tkr
Kostnad
arbetskraft
feb
jan
april
mars
aug
juli
juni
maj
okt
sep
100,0
123,8
193,3
193,2
130,3
85,4
343,0
123,9
19, 1
142,0
131.7
87 0
346,9
181,0
129.4
309,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
nov
dec
31,8
106,6
105,0
100.4
0
0
0
0
2014
Kostnad
arbetskraft
2015
varav
•
•
kostnad för
sjuklön 2014
varav
kostnad för
sjuklön 2015
Delårsrapport augusti 2015 nämnderna
58(58)
Osby kommun
BUDGETUPPFÖUNING MED HELÅRSPROGNOS BOLAGEN 2015-08-31
Kommunfullmäktige begär in rapporter från våra koncernbolag avseende resultatprognoser för hela
år 2015 per april och augusti.
•
•
Per augusti ser prognoserna ut som följer:
Osbybostäder AB räknar med att det budgeterade resultatet på 1100 tkr i vinst kommer att uppnås.
Uthyrningsgraden är god. Nybyggnation i Killeberg är inne i ett slutskede, nybyggnation i Båtbyggaren
är också i gång .
Östra Göinge Renhållnings AB bedömer att resultatet kommer att bli 2 mnkr bättre än budget.
Orsaker är främst minskade förbränningskostnader. Beslut har tagits att gå över till insamling i 4fackskärl. Verksamheten har ett genomgripande fokus på att sänka kostnaderna för extern
avfallshantering.
Fjärrvärme i Osby AB:s prognos är helårsbudgeten kommer att uppfyllas. Intäkterna ligger de åtta
första månaderna något över budget. Arbetet med den nya pannan följer tidplan och budget.
Industrifastigheter i Osby AB räknar med att lagd budget kommer att hållas. En risk finns i den
ålderstigna pannan för uppvärmning av fastigheten i Killeberg.
SBVT AB prognosticerar ett nollresultat. Ett arbete pågår med övergripande strategi för bolaget och
•
•
att förstärka beställarkompetensen inför de stora investeringar som planeras i ägarkommunerna .
OsbyNova AB är ett vilande bolag och ingen verksamhet bedrivs.
I samband med denna uppföljning görs inte några koncernsammanställningar .
. -··----··
---
~<:>_l~~-­
Osbybostäd erAB
------·-- -··- ..
ÖstraG_(iing e Renhållnings AB
Fj_ä rrvä rn:ie_ i Osby AB
Industrihus i Osby AB
SBVT AB
Sida
2
··-- ..··-
··-- ..
--
3
6
7
8
--- -- -
z
BUDGETUPPFÖLJN/NG 2015-08-31
Intäkter
Intäkterna följer budget.
God uthymingsgrad. Antalet lediga lägenheter den 31 augusti var 0
och inga lediga lägenheter finns.
Vakansgraden under första halvåret har legat på i genomsnitt 3 lägenheter (0,05%).
Drift
Kostnaden för uppvärmning, el, vatten och sophantering är 717 tkr lägre än budgeterat.
.Räntor
Räntekostnaden är 147 tkr lägre än budgeterat.
Genomsninttsräntan den 31 augusti var 1,98%.
I räntekostnaden ingår 528 tkr som är kommunal borgensavgift på 0,4%.
Av låneskulden på 217 160 tkr är 62 537 tkr placerat med rörlig ränta (30%).
•
Planerat yttre/inre Underhåll
Utvändig målning 1290 tkr.
Underhållsspolning inkl. filmning Kvadraten, 280 tkr
Omläggning tak - Beckbacken, 100 tkr
Renovering rötskador Rynnarp 1:66, 350 tkr.
Tvättstugor trappuppgångar, 400 tkr
Pågående Projekt
Nybyggnation i Killeberg i slutskede. Inflyttning sker 1 oktober.
Nybyggnation Båtbyggaren är nu i gång. Beräknas vara klar september 2016.
Lokalen Gjutaren är klar och !örtsätter vidare med övriga utrymmen nu.
•
•
Projektering av ventilationssystemmet På Ekebo har startat.
Bergvärmepump projekt i Killeberg:
Rynnarp 1:66, 10 lgh.
Hemgården 16 lgh
Beckbacken 14 lgh
Rynnarp 1 :20, 12 lgh
Sparbankshuset 2 lgh
Prognos:
Resuftat för det första kvartalet var ca 115 tkr bättre är budgeterat
men med fortsatt låga räntor och god uthyrningsgra
prognosen för helåret är att det budgeterade result le på 11 tkr i vinst kommer att uppnås.
~i~
VD
Lars-Olof Nilsson
Ordförande
3
••
OGRAB®
FÖR EN RENARE MILJÖ
Kommentar till
Delårsresultat 2015-01-01 - 2015-08-31
Uppdrag
•
•
Bolaget ska, i ägarkommunerna, aktivt driva utvecklingen framåt inom
avfallshantering med särskilt beaktande av miljö, teknisk utveckling, ekonomi och
personal. Verksamheten skall bedrivas i samverkan med ägarkommunernas miljö
och tillsynsmyndigheter.
I
Periodens verksamhet/viktiga händelser
I början av 2015 togs fullmäktigebeslut att, i samband med ny upphandling av
insamlingsentreprenör 2016, övergå till insamling i 4-facks kärl.
Byte av kärl för Deponi mot Metallförpackningar genomfördes vid årsskiftet och
åtgärden visar ett mycket positivt resultat. Vid halvåret hade mängden insamlad
deponi minskat med 40 %, samtidigt som metallförpackningar ökat med över
100%.
En ny Återbruksverksamhet invigdes den 28 mars, där målet är att fånga upp
saker som kan återanvändas. Samarbete med båda kommunerna avseende
återanvändningen.
Upphandling av ny insamlingsentreprenör har genomförts. Från och med 201611-01 är det Ohlssons som sköter insamlingen av hushållsavfall i Osby och Östra
Göinge kommuner .
•
•
Ekonomisk utvärdering för perioden
Driftvcrksamhet:
Verksamheten har ett genomgripande fokus på att sänka våra kostnader för
extern avfallsbehandling. Detta arbete har också genererat positiva ekonomiska
effekter. Det är viktigt att vi redan vid insamlingskällan (hushållen) stimulerar
möjligheten att sortera rätt. Troligen kommer införandet av 4-fackskärl att hjälpa
oss i detta arbete.
Investeringar:
Hittills genomförda investeringar är ett nytt passersystem vid Knislinge ÅVC.
Motsvarande kommer att införas vid Osby och Kattarps ÅVC, under hösten.
En ny bilvåg har installerats i Kattarp.
Prognos för året
Prognosen pekar mot en omsättning på drygt 39 miljoner och ett resultat som
blir ca.2 miljoner bättre än budget. Orsaken är framförallt minskade
förbränningskostnader, som är en stor del av de åtgärder som vidtagits på
behandlingssidan. Samtidigt har övriga driftskostnader som te.x. drivmedel, varit
lägre under perioden.
Adress
Östra Göinge Renhållnings AB
Avfallsanläggningen
Kattarp 2373C
280 60 Broby
Telefon
044-790 59 80
Fax
044-440 90
E-post
[email protected]
Hemsida
www.ograb.se
Organisationsnr
556 176 - 1775
••
OGRAB®
FÖR EN RENARE MILJÖ
För att utnyttja överskottet kommer vi att tidigarelägga de åtgärder som redan
finns planerade för ÅVC i Kattarp och genomföra dessa investeringar under
hösten 2015.
Vad händer resten av året
•
•
Vi har en kommande upphandling för tömning av enskilda brunnar som skall
göras under hösten. Detta underlag skall arbetas fram och vara klart senast i
oktober. En mindre ombyggnad av ÅVC Kattarp, samt ändring av trafikflödet på
anläggningen kommer att verkställas under hösten.
En massiv informationskampanj för 4-fack planeras under vår och sommar 2016 .
Kampanjen kommer förberedas under hösten.
Kattarp 2015-09-17
~n-s;~~~~VD
•
•
Adress
Östra Göinge Renh~llnings AB
Avfallsanläggningen
Telefon
044-790 59 80
Fax
E-post
[email protected]
Hemsida
Kattarp 2373C
280 60 Broby
044-440 90
www.ograb.se
Organisationsnr
556 176 - 1775
Ackumulerat resultat
Jan -Aug 2015
Datum=2015-01-01 - 2015-08-31
Resultatenhet 101, 121, 301, 302, 901
Utfall
perioden
Konto
Intäkter abonnenter
Intäkter avfallsanläggningen
Intäkter Producentans/Tjänster
Försäljning övrigt
Utfall
perioden
140101
140831
22 050 236
1215917
1 956 543
150101
150831
23 075 988
1 033 823
1 945 441
a.
Budget
perioden
150101
Avvikelse jfr
Budget
Budget 2015 årstotal 2015
150831
22 060 646
1015342
32 232 000
-315 841
2 024 500
1 349 664
-22 345
2 782 000
1 967 786
16 664
47 638
25 000
Prognos
(RR/ant
mån)•12
34613
1 550
2 918
96
982
734
161
453
I!
795 056
-752 357
Summa Direkta kostnader
Summa Övriga rörelsekostnader
Summa Personalkostnader
•
Avvikelse
jfr Utfall
2014
1 025 752
-182 094
-11103
31 417
28 729
• '9
52 272
24 668
-12 602 065
-4 626 370
-1 290 368
lllllllJS:!iflmlMA
28 936
_52J}l00 lil1Jli!BIB1'1:9l •:J12M18,fjj)
Intäkter (kontoklass 3):
Jmf budget: 807 tkr över budget
Jmf 2014: 950 tkr mer än föregående år.
Taxorna ca 1 MSEK över budget Intäkter på avfallsanläggningen drygt 300 tkr under budget. Ännu ingen avsättning för glasförpackningar.
·=--c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.
Direkta kostnader (kontoklass 4):
Jmf budget: 874 tkr lägre än budget.
Jmf 2014: 795 tkr lägre än föregående år.
Ökad utsortering har sänkt förbränningskostnader inkl transport med 574 tkr. Hushållsinsamlingstransporter 173 tkr lägre, slamtransporter 276 tkr
högre.
Indirekta kostnader (kontoklass 5 och 6):
Jmf budget: 441 tkr lägre än budget.
Jmf 2014: 752 tkr högre än föregående år.
Reparation fastighet 150 tkr under budget. Drivmedel maskiner 63 tkr lägre. AVC-entreprenörer 47 tkr lägre. SMS-tjänst 77 tkr lägre. Öppet
hus/kampanjer 61 tkr över budget. Utvecklingskostnader EDP, föreningsavgifter och företgsförsäkringar avser hela året.
.
Personalkostnader (kontoklass 7):
Jmf budget: 139 tkr under budget.
Jmf 2014: 87 tkr lägre än föregående är.
Lön kollektivanst 66 tkr över budget. Lön tjänstemän 143 tkr under budget pga outnyttjad halvtid. Pensionskoslnader 71 tkr högre än budget.
Soc.avg 82 tkr lägre än budget pga outnyttjad halvtid.
•
•
Avskrivningar (kontoklass 7):
77 tkr lägre än budget. Gamla investeringar, framför allt sopkärl, var färdigavskrivna under 2014 .
Finansiella intäkter/kostnader (kontoklass 8):
Ränteintäkter på kundfodringar 13 tkr över budget. Räntekostnader lån 11 tkr lägre.
IResultat:
2363 tkr över budget.
Aterställningsfond
Hittills upparbetade kostnader, 677 tkr. Dessa kostnader bokas mot återställningsfonden varje tertial och sänker då densamma med motsvarande
belopp. Därigenom ingen resultatpåverkan.
Investeringar
Följer investeringsbudge!en, men förslag på nya aktiviteter för sista teritialet behandlas på styrelsemöte i september.
BudgetawikelserNäsentliga händelser
Prognos
Intäkter oförändrat ca 2,3 msek över budget. Kostnader 2,5 msek under budget Resultat ca 6, 1 msek över budget.
Kommunfullmäktige i
Osby kommun
2015-09-16
Budgetuppföljning per 2015-08-31
•
•
På grund av den svala sommaren ligger intäkterna under årets åtta första
månader något över budgeterad nivå. Att dra några riktiga slutsatser av
detta för helåret är dock helt omöjligt, vi kan få såväl kallare som varmare
perioder under månader som återstår av året.
Kostnaderna ligger något under budget.
Sammantaget ger detta att vi per den 31 augusti ligger något över budget.
Ny panna
Arbetet med installation av nya pannan är i full gång och följer plan såväl
tidsmässigt som ekonomiskt
Prognos fram till årsskiftet.
lntäktssidan är som vanligt omöjlig att prognostisera p.g.a. vädrets
inverkan på förbrukningen.
•
•
Om inget onormalt med avseende på klimatet eller haverier inträffar så
beräknar vi att uppfylla helårsbudgeten.
Önskas ytterligare kommentarer går det bra att kontakta undertecknad .
Med vänlig hälsning
Fjärrvärme i Osby AB
~~~rr,
VD
Erland Nilsson
Ordf.
Kommunfullmäktige i
Osby kommun
2015-09-16
•
•
Budgetuppföljning per 2015-08-31
lntäktssidan följer budget medan kostnadssidan hittills ligger något under budget. Inga
underhåll har skett under årets första månader.
När det gäller fastigheten i Killeberg kvarstår den ålderstigna pannan som den största
risken.
Åtgärdas måste också en läckande värmeledning. Offert är begärd men ej inkommen
rl!!· från VVS-entreprenör.
Hyresgästerna har betalat hyran punktligt.
Fiberindragning är beställd till fastigheten Lekoseum.
Bedömningen per dagens datum är att lagd budget för 2015 kommer att innehållas .
•
•
Önskas ytterligare kommentarer går det bra att kontakta undertecknad .
Med vänlig hälsning
Industrihus i Osby AB
~-~~,~
~arJ:Magnu:/Nilsson
VD
u;;
-~
Tommy Augustsson
Ordf
2015-09-15
Budgetuppföljning per 2015-08-31
Ett prioriterat arbete pågår, innebärande att se över ursprungli!:J
organisationsstruktur samt fastställa en övergripande strategi för bolaget
kommande år. Vi har identifierat att vi snarast möjligt bLa. måste förstärka
våra resurser genom nyanställningar inom projektledning, projektering och
utredning. Detta för att vi med en hög beställar- & leverantörskompetens
skall kunna möta och genomföra både nuvarande samt inte minst framtida
investeringsbehov.
•
•
Operativt är bedömningen att servicen till abonnenterna i de fyra
ägarkommunerna fungerar väl och samarbetet med de fyra delägarna
likaså.
Sammanfattningsvis, och viss resursbrist till trots, fungerar verksamheten
förhållandevis väl.
SBVT, som bolag, befinner sig ännu i ett uppstartskede och fortsatt gäller
återhållsamhet och eftertanke kring verksamheten och kostnaders
utveckling.
Prognos fram till årsskiftet, Osby
På grund av såväl återhållsamhet som resursbrist kommer SBVT arbeta
upp lägre kostnader än budgeterade för år 2015.
•
•
Önskas ytterligare kommentarer går det bra att kontakta undertecknade .
Med vänlig hälsning
SBVT AB
Per Fremark
VD
Daniel Ristovski
Ordf.
Bilaga: SBVT resultaträkning och prognos per 2015-08-31
2015-01-01 - 2015-08-31
SBVTAB RESULTATRÄKNJNG
Ksek
8 mån
12 mån
Prognos
UfaU
•
•
Omsättning
Fakturering huvudmän inv
Fakturering huvudmän und
Fakturering sam kostnader
Fakturering övrigt
17422
28729
2876
1755
27500
44000
6000
2400
Summa intäkter
50782
79900
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
-32116
-18455
-208
-51680
-27900
-315
Summa kostnader
-50779
-79895
3
5
-3
-5
0
0
719
6821
1500
Kostnader
Rörelseresultat
Räntor
•
•
Resultat
OSBY
Sam kostnader
Fakturering underhåll
Fakturering investering
7350
12250
17022