ODIN Offshore

ODIN Energi
Fondkommentar november 2015
ODIN Offshore blir ODIN Energi
Den 30 november 2015 fusionerades ODIN Maritim in i
ODIN Offshore och ODIN Offshore bytte samtidigt namn
till ODIN Energi.
ODIN Energi kommer att investera i solida kvalitetsbolag
med anknytning till energisektorn. Vidare kommer fonden
att investera i bolag inom olje- och gasutvinning,
utveckling av alternativ energi, vidareförädling, transport
och distribution samt leverantörer till sådana bolag. Vi
skiljer oss från de flesta andra energifonder genom att vi
inte bara investerar i bolag inom olje- och gasbranschen,
utan i hela näringskedjan och tvärs över flera
energiformer.
Historiskt sett har det visat sig att energi- och
energirelaterade bolag haft en högre Sharpe-kvot än
genomsnittet. Det innebär att sådana bolag har bättre
avkastning i förhållande till risk över tid. Enligt vår mening
beror detta på att energi är en nödvändighet för
ekonomisk tillväxt och inte ett resultat av ekonomisk
tillväxt.
Trots energieffektiviserande åtgärder kommer efterfrågan
på energi att fortsätta växa i många decennier till. Vill du
ta del av denna tillväxt är ODIN Energi ett bra alternativ
för dig.
2
Annual sharp ratio
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
MSCI World
MSCI
Industrials
MSCI Energy
ODIN Energi
Benchmark
MSCI Utilities
Nyckeltal och nyheter
från portföljen
– presenteras på engelska
Return Last 5 years % (SEK)- ODIN Offshore
ODIN Offshore
Index
Historical Return % (SEK)*
Last Month
YTD
1Y
3Y
5Y
10 Y
Since
inception
Portfolio
2,60
-19,69
-26,23
-10,21
-8,64
-2,84
2,79
Benchmark
2,59
-5,61
-11,50
2,45
-0,29
0,54
1,11
Exess Return
0,01
-14,08
-14,73
-12,66
-8,35
-3,38
1,68
OBS: ODIN Energi bytte namn och investeringsmandat med verkan från den 30 november 2015. Fonden är därför att betrakta som en
ny fond från och med detta datum. Avkastningen före tidpunkten för ändringen uppnåddes på andra premisser än idag.
Investment Objective
Long term value creation
We prefer performing companies, with
strong long term prospects, available
at favourable prices
Investment Philosophy
Performance - prospects - price
Performance
Operating excellence
Prospects
Strong competitive position
Price
Favourable valuation
«Doing good business with bad people simply
doesn’t work»
Warren E. Buffet
«We don’t focus at beating the market short term.
We want our holdings to beat their competitors
long term»
Börje Ekholm
«The bitterness of poor quality remains long after
the sweetness of a nice price is forgotten»
Unknown
Om ODIN Energi
ODIN Fonder är en aktiv och ansvarsfull
fondförvaltare med fokus på långsiktigt
värdeskapande.
7
Fakta om fonden
Energiförbruk och global tillväxt går hand i hand även
om energieffektivisering kommer dämpa detta
sammanhang framöver. Men världen kommer
fortsätta att ha ett energibehov från flera olika typer
av energikällor.
Ansvarig förvaltare
Lars Mohagen
Förvaltare sedan
2005-03-01
Referensindex
Philadelphia Oil Service
Index
ODIN Energi är en aktivt förvaltad aktiefond som
investerar i företag inom energisektorn över hela
världen. Fonden har en bred exponering i företag
som sysslar med energiproduktion och distribution
och fonden kan även inkludera underleverantörer till
sådana företag.
Basvaluta
NOK
Förvaltningsavgift
2%
Tecknings-/inlösenavgift
0%
Minsta teckningsbelopp
3 000 NOK
Om förvaltaren
Förvaltare Lars Mohagen kom till ODIN år 2000. Han
är civilekonom och auktoriserad finansanalytiker med
lång erfarenhet av portföljförvaltning och analys av
sjöfarts- och offshoresektorn.
Utöver sin mångåriga erfarenhet som
portföljförvaltare hos ODIN har han även bred
erfarenhet som investerare, aktiemäklare och
finansanalytiker.
8
Använd våra tjänster
Kontrollera innehav,
avkastning m.m.
Logga in på dina fondsidor
hos ODIN Online
Håll dig
uppdaterad
Anmäl dig till
vårt nyhetsbrev
Sätt dina pengar i arbete
Teckna andelar i våra fonder
på nätet med BankID
Prata
med oss
+47 24 00 48 04
[email protected]
Vi påminner om att….
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadsutvecklingen,
förvaltarens skicklighet, fondens risk samt kostnader för förvaltning. Avkastningen kan bli negativ om
aktiekurserna faller.
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder ODIN
Fonder använder sig av.
Uttalandena i denna rapport speglar ODINs syn på marknaden vid den tidpunkt då rapporten utarbetats. Vi har
använt källor som bedöms vara pålitliga, men vi kan inte garantera att uppgifterna från dessa källor är korrekta
eller fullständiga.
Anställda hos ODIN Forvaltning AS får handla för egen räkning med flera slags finansiella instrument. Det
innebär att anställda hos ODIN Forvaltning AS kan äga värdepapper i företag som omnämns i den här
rapporten, liksom andelar i ODINs fonder. Anställdas egenhandel ska följa ODIN Forvaltning AS interna
riktlinjer för anställdas egenhandel, som har utarbetats i enlighet med den norska lagen om handel med
värdepapper ("verdipapirhandelloven") och Verdipapirfondenes forenings branschstandard.
Faktablad och informationsbroschyr för fonden finns på www.odinfond.no