Delårsrapport augusti 2015 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Punkt 10
1 (2)
Tjänsteutlåtande
Datum 2015-09-23
Diarienummer SU 312-343/2015
Förvaltning/enhet
Handläggare: Synnöve Helander
Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Delårsrapport augusti 2015
Förslag till beslut
Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:
1. Styrelsen fastställer delårsrapport augusti 2015 i enlighet med förslag.
2. Styrelsen ger sjukhusdirektören i uppdrag att återkomma med
konsekvensbeskrivna åtgärder för att så snart som möjligt nå en ekonomisk
balans under 2016.
Prestationer
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har utfört mer vård januari-augusti 2015 än
både budget och föregående år.
 3,6 % högre produktion av vård än 2014 års utfall (3,6 % i juli) 
1,8 % bättre jämfört med budget (1,9 % i juli)

Den oplanerade vården var 4,0 % högre än föregående år

Den planerade vården ökade med 3,6 %.

Antalet inkomna remisser har ökat 3 % i förhållande till föregående år

Antalet sökande till akutmottagningarna ökade med 3 %

Antalet medicinskt utskrivningsklara patienter är 14 % högre än föregående år
Tillgänglighet
Andelen patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök var 63 %, 15 562 patienter.
Andelen patienter som väntat mer än 60 dagar till operation/åtgärd var 64 %, 5 552
patienter (måltal 35 % - SUs eget delmål).
Arbetade timmar
Antalet arbetade timmar omvandlat till heltidsekvivalenter ökade med 251 jämfört med
motsvarande period 2014. Arbete utfört av timanställda under perioden januari-augusti
motsvarade 373 heltider vilket var 30 (8,8 %) fler än motsvarande period 2014.
Sjukfrånvaro
Den ackumulerade sjukfrånvaron var i augusti 6,7 %, en ökning jämfört med föregående
år med 0,4 procentenheter. Skillnaden har dock stadigt minskat sedan i februari då
Postadress:
Bruna stråket 21, 3 vån
413 45 Göteborg
Telefon:
031-342 10 00
Webbplats:
www.sahlgrenska.se
E-post:
[email protected]
Datum 2015-09-23
Diarienummer SU 312-343/2015
2 (2)
ökningen var 0,8 procentenheter. Ökningen återfinns i både den långa och korta
sjukfrånvaron inom båda könen. Ökningen av den korta sjukfrånvaron förklaras till
stora delar av den ovanligt kraftiga influensan i början av året.
Ekonomiskt utfall
Sjukhuset redovisar en negativ budgetavvikelse per augusti -132 mnkr.
Ersättningen för fakturerade prestationer var i nivå med vårdöverenskommelsen. Den
överproduktion som SU utfört under perioden januari till augusti och som inte ersätts kan
med en skattad marginalkostnad på 75 % värderas till 102 mnkr. SU för samtal med
koncernkontorets läkemedelsenhet om möjliga lösningar av de ökade kostnaderna för
läkemedel. Utvecklingen kommer att följas och diskuteras under hösten inför årsbokslutet.
SU lämnar en prognos efter genomförda åtgärder på -261,5 mnkr, inklusive användande av
eget kapital på 61,5 mnkr. Prognosen har uppkommit på grund av ökad mängd
akutsjukvård, höga läkemedelskostnader och ökade kostnader på grund av ny styrmodell
för Regionsservice. Omfattande arbete pågår för att minimera de negativa ekonomiska
konsekvenserna.
SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
Barbro Fridén
Sjukhusdirektör
Bilaga
Delårsrapport augusti 2015
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
Delårsrapport augusti 2015
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
1 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
1. SAMMANFATTNING ........................................................................................................... 3 2. VERKSAMHETEN ............................................................................................................... 4 Sahlgrenska Universitetssjukhusets mål 2015 ........................................................................................ 4 Vårdöverenskommelsen .......................................................................................................................... 4 2.1 Vårdgaranti – tillgänglighet ................................................................................................................ 5 2.2 Prestationer ..................................................................................................................................... 11 2.3 Beläggning ....................................................................................................................................... 14 2.4 Patientsäkerhetsarbetet................................................................................................................... 15 3. PERSONAL ....................................................................................................................... 18 3.1 Personalvolym ................................................................................................................................. 19 3.2 Sjukfrånvaro .................................................................................................................................... 20 3.3 Bemanningsföretag ......................................................................................................................... 21 3.4 Personalkostnadsanalys.................................................................................................................. 22 4. EKONOMI .......................................................................................................................... 22 4.1 Ekonomiskt resultat ......................................................................................................................... 22 4.2 Periodens intäktsutveckling ............................................................................................................. 23 4.3 Periodens kostnadsutveckling ......................................................................................................... 24 4.4 Eget kapital ...................................................................................................................................... 25 4.5 Investeringar .................................................................................................................................... 25 4.6 Åtgärder vid ekonomisk obalans ..................................................................................................... 27 5. BOKSLUTSDOKUMENT OCH NOTER ............................................................................ 28 Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Vårdöverenskommelsen – uppföljning
Ledtider akutmottagningarna
Prestationsredovisning
Uppföljning av regionfullmäktiges mål och indikatorer
2 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
1. Sammanfattning
Prestationer
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har utfört mer vård januari-augusti 2015 än både budget
och föregående år.
 3,6 % högre produktion av vård än 2014 års utfall (3,6 % i juli) 
1,8 % bättre jämfört med budget (1,9 % i juli)

Den oplanerade vården var 4,0 % högre än föregående år

Den planerade vården ökade med 3,6 %.

Antalet inkomna remisser har ökat 3 % i förhållande till föregående år

Antalet sökande till akutmottagningarna ökade med 3 %

Antalet medicinskt utskrivningsklara patienter är 14 % högre än föregående år
Tillgänglighet
Andelen patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök var 63 %. Andelen patienter som väntat
mer än 60 dagar till operation/åtgärd var 64 % (måltal 35 % - SUs eget delmål).
Arbetade timmar
Antalet arbetade timmar omvandlat till heltidsekvivalenter ökade med 251 jämfört med motsvarande
period 2014. Arbete utfört av timanställda under perioden januari-augusti motsvarade 373 heltider
vilket var 30 (8,8 %) fler än motsvarande period 2014.
Sjukfrånvaro
Den ackumulerade sjukfrånvaron var i augusti 6,7 %, en ökning jämfört med föregående år med 0,4
procentenheter. Skillnaden har dock stadigt minskat sedan i februari då ökningen var 0,8
procentenheter. Ökningen återfinns i både den långa och korta sjukfrånvaron inom båda könen.
Ökningen av den korta sjukfrånvaron förklaras till stora delar av den ovanligt kraftiga influensan i
början av året.
Ekonomiskt utfall
Sjukhuset redovisar en negativ budgetavvikelse per augusti -132 mnkr.
Ersättningen för fakturerade prestationer var i nivå med vårdöverenskommelsen. Den överproduktion
som SU utfört under perioden januari till augusti och som inte ersätts kan med en skattad
marginalkostnad på 75 % värderas till 102 mnkr. SU för samtal med koncernkontorets
läkemedelsenhet om möjliga lösningar av de ökade kostnaderna för läkemedel. Utvecklingen kommer
att följas och diskuteras under hösten inför årsbokslutet.
SU lämnar en prognos efter genomförda åtgärder på -261,5 mnkr, inklusive användande av eget
kapital på 61,5 mnkr. Prognosen har uppkommit på grund av ökad mängd akutsjukvård, höga
läkemedelskostnader och ökade kostnader på grund av ny styrmodell för Regionservice. Omfattande
arbete pågår för att minimera de negativa ekonomiska konsekvenserna.
3 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
2. Verksamheten
Sahlgrenska Universitetssjukhusets mål 2015
Långsiktiga mål och mätetal
Vi har akutsjukvård i toppklass
Total genomloppstid på akutmottagningen
Andel patienter som är nöjda med informationen vid
akutbesöket
Andel överlevande 28 dagar efter sjukvårdad
förstagångsstroke
Andel patienter med höftfraktur som blivit opererade
inom 24 timmar
Vi skapar värde för patienten
Förekomst av vårdrelaterade infektioner i somatisk
slutenvård
Andel av väntande patienter som väntat mer än 60
dagar till operation/åtgärd
Antal vårddagar för utskrivningsklara patienter exkl.
psykiatrin, per månad
Resultat jämfört med budget (mnkr)
Vi är landets ledande universitetssjukhus
Rankning, i Öppna jämförelser gentemot andra
universitetssjukhus
Bibliometriskt index
Andel sökande per utbildningsplats
- Läkare
- Sjuksköterska
Antal patienter från andra regioner
Målvärde
2015
Utfall
mars 2015
Utfall
augusti 2015
< 6 timmar
7:56 timmar
85 %
8:23
timmar
-
70 %
88 %
-
87 % (april)
75 %
76 %
73 %
9%
-
9,6 (april)
35 %
41 %
64 %
< 2 500
4 330
3 230
0
-29
-132
2
-
4 (2014)
0,190
-
-
311
311
9,5
7
325
Vårdöverenskommelsen
I vårdöverenskommelsen med regionens hälso- och sjukvårdsnämnder för 2015 fastställs att hälsooch sjukvården vid SU ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad,
effektiv, jämlik och att patienter ska få vård i rimlig tid.
Sjukhusets övergripande uppdrag omfattar:





länssjukvård för invånarna i HSN 5, 7, 11 och 12 och inom vissa specialiteter till invånare i
HSN 4 samt till de invånare i övriga VGR och Region Halland som väljer att söka vård vid SU
region- och rikssjukvård för invånare i VGR, region Halland och riket, det senare enligt
rikssjukvårdsavtalet och rikssjukvårdsuppdragen.
forskning, utveckling och undervisning (FoUU), finansiering genom regionbidrag
uppdrag som sista utpost i regionens hälso- och sjukvård, finansiering genom regionbidrag
rättspsykiatrisk vård, vars uppdrag definieras genom beslut i hälso- och sjukvårdsutskottet
(HSU) och finansieras direkt av regionstyrelsen.
I vårdöverenskommelsen definieras 2015 års inriktning, volymer och ersättning avseende läns-,
region- och rikssjukvård vid SU för invånare i VGR. Överenskommelsen beskriver sjukhusets
uppdrag förändringar i förhållande till föregående år samt uppföljning av verksamheten.
I vårdöverenskommelsen har sjukhuset fått utökad finansiering och uppdrag för följande:
4 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24











Permanent finansiering av utökade uppdrag i vårdöverenskommelse 2013-2014 avseende IVA,
basmottagningar beroendeverksamheten, tillgänglighetssatsningar och dietist och
kuratorsfunktion vid funktionen Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).
Höjd planeringsnivå inom förlossningssjukvården
Läkemedel och metoder som tidigare har finansierats av HSU
Vissa medicinska metoder – biobank, robotkirurgi och simulatorcentrum - som tidigare har
finansierats av utvecklingsanslag vid HSU.
Hyposensbehandlingar (allergivaccinationer)
Ljusbehandlingar
Övertag av tillnyktringsenheten från Göteborgs stad
ACT-team inom Hisingen för ett förbättrat omhändertagande av patienter med psykiatrisk
dubbeldiagnos
Förbättrad MR diagnostik inom barn- och ungdomssjukvården
Bedömningsbilar inom ambulanssjukvården för att underlätta processerna inom
akutsjukvården.
Finansiering av nya vårdplatser för att minska överbeläggningarna övergår från riktat uppdrag
till att ingå i SUs prestationsersättning.
Utöver sjukhusets uppdrag enligt ovan har sjukhuset fått finansiering för ett antal särskilda uppdrag
från regionstyrelsen och från hälso- och sjukvårdsutskottet enligt regionfullmäktiges budget för
2015, för vård av patienter i VGR. Uppdragen berör bland annat den rättspsykiatriska vården och
genomförande av nya läkemedel och metoder inom ramen för ordnat införande, år 1och år 2.
En särskild plan för uppföljning av vårdöverenskommelsen 2015 har fastställts. Redovisning av
aktuella frågeställningar sker i bilaga till delårsrapporter och årsredovisningen.
2.1 Vårdgaranti – tillgänglighet
Tillgänglighet
Nedan beskrivs resultaten avseende förstabesök och operation/behandling. Vårdutbudet avseende
operation/behandling är det som rapporteras till SKL.
Antal väntande över 60 dagar på förstabesök och operation/behandling jämfört med motsvarande
period 2014.
Antal
Antal
väntande över väntande över
60 dagar,
60 dagar,
augusti 2015 augusti 2014
Utfall Antal
2015/2014
Andel som
väntat över 60
dagar augusti
2015
Andel som
väntat över 60
dagar, augusti
2014
Förstabesök
15 562
13 035
2 527
63 %
58 %
Operation/
Behandling
5 552
3 799
1 753
64 %
56 %
Antal väntande över 60 dagar på förstabesök och operation/behandling jämfört med föregående
månad
Antal
Antal
väntande över väntande över
60 dagar,
60 dagar,
augusti 2015
juli 2015
Utfall Antal
Aug/Juli
Andel som
väntat över 60
dagar, augusti
2015
Andel som
väntat över 60
dagar, juli 2015
Förstabesök
15 562
13 819
1 743
63 %
55 %
Operation/
Behandling
5 552
4 375
1 177
64 %
57 %
5 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
Tillgänglighet förstabesök – Kommentar
Av de patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök väntade 72 % på förstabesök inom
ögonsjukvård, ortopedi, hud- och könssjukvård och allmänkirurgi.
Flera verksamheter gör tillgänglighetssatsningar genom att maximera antalet mottagningstider,
erbjuda kvällsmottagningar, ”workshifting” genom att exempelvis införa sjuksköterskeledda
mottagningar samt förbättra vårdkedjor med reducerat antal återbesök. Inom några specialiteter är
det nationell brist på läkare vilket även påverkar SU. Ett projekt för att registrera rätt pågår inom
område 6 där samtliga verksamhetsområden kommer att delta. Verksamheterna gör ett
kontinuerligt arbete med att kontrollera planeringslistor och fokusera på långväntare samt följa
beslutad produktionsplanering.
Andel av väntande patienter som väntat mer än 60 respektive 90 dagar till förstabesök på mottagning,
augusti 2014–augusti 2015.
Tillgänglighet operation/behandling - Kommentar
Av de patienter som väntat mer än 60 dagar på operation/behandling väntade 62 % på operation
inom plastikkirurgi, allmänkirurgi, ortopedi och hjärtsjukvård.
Rekrytering av specialistläkare och operationssjuksköterskor pågår. En del verksamheter saknar
tillgängligt och jämnt operationsutrymme. Verksamhetsspecifika kösatsningar genomförs och
beslutad produktionsplanering följs. Införande av Värdebaserad vård sker i fler patientgrupper.
Åtgärder för att öka effektivitet och produktivitet genom förändringar för bättre flöde,
operationsplanerings-förbättringar, dela på akut- och elektivt flöde och skapa ett operationsråd för
det akuta flödet pågår.
SU anlitar andra sjukhus i regionen och externa leverantörer i enlighet med regiongemensamma
rutiner. De till oss tilldelade volymerna för köpt vård har minskat vilket resulterar i sämre
tillgänglighet. Flera patienter har komplicerade och komplexa sjukdomar som efter operation
kräver intensivvård och den högspecialiserade sjukvård som SU kan erbjuda. Denna vård kan inte
externa leverantörer alltid erbjuda. Därför finns patienter kvar på planeringslistorna i väntan på
ökad operationskapacitet inom SU.
Sedan våren pågår planering för implementering av standardiserade vårdförlopp (SVF) inom
cancersjukvården.
6 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
Andel av väntande patienter som väntat mer än 60 respektive 90 dagar till operation/behandling,
augusti 2014–augusti 2015. Målvärdet 35 %, enligt Utvecklingsplan för SU, markeras i diagrammet.
Tillgänglighet undersökningar - koloskopi/gastroskopi
Samordning av planeringslistor och registreringsrutiner pågår för att öka tillgängligheten.
Antal och andel väntande mer än 60 dagar på koloskopi/gastroskopi jämfört med motsvarande period
2014
Antal väntande
över 60 dagar,
augusti 2015
Antal väntande
över 60 dagar,
augusti 2014
Utfall Antal
2015/2014
Andel som väntat
över 60 dagar,
augusti 2015
Andel som väntat
över 60 dagar,
augusti 2014
Koloskopi
208
293
-85
42 %
55 %
Gastroskopi
89
171
-82
29 %
40 %
Antal och andel väntande mer än 60 dagar på koloskopi/gastroskopi jämfört med föregående månad
Antal väntande
över 60 dagar,
augusti 2015
Antal väntande
över 60 dagar,
juli 2015
Utfall Antal
Aug/Juli
Andel som väntat
över 60 dagar,
augusti 2015
Andel som väntat
över 60 dagar, juli
2015
Koloskopi
208
173
35
42 %
30 %
Gastroskopi
89
67
22
29 %
21 %
Andel patienter som väntat över 60 dagar på koloskopi
Koloskopi
Jan
2015
Feb
2015
Mars
2015
Apr
2015
Maj
2015
Juni
2015
Juli
2015
Aug
2015
74 %
75 %
44 %
32 %
24 %
20 %
30 %
42 %
Tillgängligheten till koloskopier har ökat under året. Senaste månaden visar effekten av sommarens
reducerade verksamhet.
Cancergaranti avseende patienter med välgrundad misstanke om cancer
Cancergarantin innebär att vid välgrundad misstanke om cancer ska patienten erbjudas läkarbesök
inom 14 kalenderdagar från ankomstdagen för remissen.
7 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
Antal och andel patienter med välgrundad misstanke om cancer som fått läkarbesök inom
cancergarantin, jämfört med föregående månad.
Specialitet
jan 15
feb 15 mars 15
april 15
maj 15
juni 15
juli 15
aug 15
Allmän kirurgi
96 %
97 %
99 %
99 %
100 %
98 %
98 %
98 %
Gynekologi
100 %
0%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Hudsjukvård
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
97 %
100 %
Lungmedicin
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Urologi
Öron-näshalssjukvård
63 %
100 %
98 %
93 %
100 %
95 %
100 %
100 %
89 %
100 %
100 %
100 %
100 %
96 %
96 %
100 %
Ortopedi
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
50 %
100 %
100 %
Not: Vid välgrundad misstanke om cancersjukdom hos barn kontaktar remitterande läkare SU genom telefonkonsultation.
SU omhändertar patienten som direkt skrivs in på vårdavdelning för vidare utredning varför ingen patient hade väntat mer
än två dagar.
Produktionsplanering
Huvudplanering
Huvudplanering, som är den regionalt fastställda beslutsprocessen för produktions – och
kapacitetsplanering, har introducerats för samtliga verksamheter. Under 2015 är fokus att
implementera regelbunden planering, styrning och uppföljning av beslutade produktionsplaner på
områdes- och sjukhusledningsnivå. Detta möjliggör för en besluts- och eskaleringsprocess och
förutsätter en heltäckande planering på verksamhetsnivå. Centralt processtöd bistår med verktyg
och metoder för produktionsplanering. Främsta styrparametern är följsamhet till beslutad
produktionsplan, som redovisas i månadsrapporten och ska finnas med på samtliga
ledningsgrupper. För att uppnå följsamhet till plan behöver planerna brytas ner för samtliga
resursgrupper till enhetsnivå, detta kan då brytas ner till produktionsmål på dagsnivå.
Det planeringsstöd som införs regionalt och kommer att ersätta SUs PROSIT har fått namnet
ProKap. Detta verktyg införs enligt regional implementeringsplan, dvs. att de verksamheter som
rapporterar i den regionala PK-rapportering ingår i den första fasen. Därefter implementeras
ytterligare verksamheter enligt en SU intern plan som fastställs till årsskiftet 2015/2016.
Åtgärdsplan utökad volym avseende tillgänglighet 2015
Sjukhusets tillgänglighetssatsningar för utökad volym 2015 kan grovt delas in i 3 grupper
 Regional Tillgänglighetssatsning, utökad egenproduktion och köpt vård

SU-intern satsning med stöd av VÖK 2015

Regionala särskilda satsningar eller förändrad ersättningsform som obesitas, höft- och
knäprotes samt koloskopi
Regional tillgänglighetssatsning
Enligt beslut i regionstyrelsen den 10 december 2013 ska tillgänglighetssatsningar göras inom ett
antal områden på sjukhusen inom VGR. Basvolymer är framtagna per område och periodiserade
per månad. För att få ersättning för tillgänglighetssatsningarna ska först fastställd basvolym inom
VÖK vara utförd. Tillgänglighetssatsningarna gäller första besök samt behandlingar inom givna
områden.
Budgeterat värde för 2015 års regionala tillgänglighetssatsning utökad egenproduktion uppgår till
cirka 72 mnkr och omfattar 5 400 första besök och 1 800 operationer. SU har utfört knappt 3 200
8 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
(59 %) första besök och 566 (31 %) operationer utav tillgänglighetssatsningen till ekonomiskt
värde på cirka 31 mnkr. Tilldelning och utfall januari- augusti 2015 redovisas i tabell nedan.
Uppföljning regional tillgänglighetssatsning utökad egenproduktion, januari-augusti 2015.
Köpt vårdgarantivård regionala volymavtal
Ortopedi och ögonverksamheten har störst problem med tillgänglighet och har genom regionens
tillgänglighetsavtal anlitat externa vårdgivare som ett led i att minska antal väntande. För 2015
har sjukhuset en särskild satsning köpt vård avseende övrig ortopedi som finansieras med eget
kapital. Planerat ekonomiskt värde är 30 mnkr. Tilldelning och uppföljning se tabell nedan.
Verksamhet
Besök
Tilldelning
helår antal
Skickade bet
förb antal
Betalda
fakturor tkr
Operationer
Tilldelning
helår antal
*Skickade bet
förb antal
Betalda
fakturor tkr
Ekonomi
Finansiering
Ögon
5 856
2 925
3 696
3 188
2 253
114
VGR
Ortopedi
1 980
840
1 705
419
350
16 537
VGR
Ortopedi
2 000
1 143
653
940
589
5 823
SU
Summa
9 836
4 908
6 054
4 547
3 192
22 474
*Skickade betalningsförbindelser operationer räknas fram med en uppskattad faktor utifrån antal skickade besök plus antal
skickade direktoperationer. Avtalskonstruktionen är besök inkl. ev. efterföljande operation.
Övriga tillgänglighetsavtal inom regionen avslutades 2014. I de fall där patient åberopar sin
vårdgaranti använder sig SU i möjligaste mån av andra landstings sjukhus och avtal med externa
vårdgivare.
9 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
SU-intern tillgänglighetssatsning med stöd av VÖK 2015
SU har med stöd av ”Överenskommelse om sjukhusvård 2015 mellan hälso- och
sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och SU” planerat ett antal satsningar för att öka
tillgängligheten till vård 2015 inom de mest angelägna områdena. Samtliga tillgänglighetssatsningar är beslutade volymer utöver 2011 års produktion, fastställd basvolym. SU satsar
ytterligare 20 mnkr utöver budget och sammantaget har satsningen ett planerat ekonomiskt värde
på 66 mnkr och omfattar:
 8 800 öppenvårdsbesök exempelvis BUP, läkarbesök, sjukvårdande behandlingar,
barnlogopedi, ögonsjukvård, hjärtsjukvård, onkologi, reumatologi, gynekologi och
reproduktionsmedicin

500 behandlingar/operationer benign tumörkirurgi, allmän kirurgi, ÖNH, neurokirurgi

15 570 medicinska undersökningar exempelvis radiologi, MR, datortomografi, ultraljud,
patologi analyser, klinisk fysiologi ultraljud av hjärta och vener, gastroskopi både vuxna och
barn, ögonbottenfotografering

förstärkt primärjourslinje akutsjukvård psykiatri, särskild satsning på strålbehandling samt
ögonsdiabetesvård
Flera av satsningarna startade redan under 2013 med gott resultat. Utöver fastställd basvolym har
verksamheterna under perioden januari- augusti 2015 utfört drygt 6 000 besök (54% av
helårsplan), 400 behandlingar/operationer (84% av helårsplan) och 17 300 medicinska
undersökningar (11% utöver helårsplan). Verksamheterna ersätts efter utförd vård och det
ekonomiska värdet uppgår till 42,3 mnkr (70 % av helårssatsningen).
Regionala särskilda satsningar eller förändrad ersättningsform som obesitas, höft- och
knäprotes samt koloskopi
Obesitas - Förändrad ersättningsmodell/finansiering
Enligt beslut i regionstyrelsen (RS) december 2013 samlas all volym och ersättning kopplat till
obesitasvård till RS. Ny basvolym utgår från 2012 års faktiska produktion i egen regi vilken för
SU var 285 operationer med fördelning 150 operationer område 5 och 135 operationer område 2.
Sjukhuset prestations ersätts för utförd produktion, budgeterat värde 18,8 mnkr. I samband med
att vården av ventrikelcancer koncentrerade till SU område 5, våren 2015, överfördes 20 st
obesitasoperationer till område 2.
Januari- augusti 2015 har områdena 2 och 5 utfört 147 obesitasoperationer (52 % av helårsplanen)
något färre jämfört med föregående år då 170 operationer utfördes. Under 2014 startades ett
projekt att även operera barn. Område 1 har utfört 6 fetmaoperationer på barn under perioden
2015 vilket är 1 operation mer än föregående år.
Uppföljning antal Obesitasoperationer, jan-aug 2015
Område 1
Planerad produktion 2015
Utförda operationer jan-aug 2015
6
Område 2
Område 5
Summa
155
130
285
92
55
153
1
1
L08A - Mag-tarmoperationer mot fetma, mycket komplicerat
L08C - Mag-tarmoperationer mot fetma, komplicerat
1
23
30
54
L08E - Mag-tarmoperationer mot fetma, ej komplicerat
5
65
22
92
4
2
6
59%
42%
54%
Utförd vård ej fakturerad
Andel av helårsplan
10 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
Koloskopier – Utökad tillgänglighetssatsning 2015
SU har tilldelats en tillgänglighetssatsning om 1 395 koloskopier för 2015. Basvolym är fastställd
sedan tidigare till 3 773 och utgår från 2012 års faktiska produktion i egen regi. SU ersätts per
extra utförd koloskopi, totalt budgeterat värde 5,5 mnkr. Områdena 2, 3 och 6 genomför
satsningen och sammantaget har de för perioden januari- augusti utfört 885 koloskopier utöver
basvolym. En ökning jämfört 2014, då utfallet var 598 koloskopier utöver basvolym.
Uppföljning antal Koloskopier januari ‐ augusti 2015
Område 1
Område 2
Avtalad basvolym
Planerad produktion
varav extra uppdrag VG
Differens rapporterat antal - fakturerat antal
Summa
Andel av
helårsplan
1186
42
1090
2318
431
1415
3233
0
129
389
325
843
72
1344
513
1346
3275
63%
158
471
256
885
63%
72
1296
512
1237
3117
60%
0
48
1
109
158
varav extra uppdrag VG
Antal operationer enligt Cognos (fakturerade)*
Område 6
(4-6)
1315
72
Utförd produktion rapporterat av områdena, Operätt
Område 3
2.2 Prestationer
SUs totala utförda vård januari-augusti 2015 var 3,6 % högre än 2014 års utfall och 1,8 % högre än
budget mätt enligt VGRs sammanvägda prestationstal.
SUs prestationsredovisning 2015, avser VGR och icke-VGR patienter
Perioden totalt
Kategori
Patienter
VGR
Övriga
SU Totalt
Utfall
2015
138 242
11 696
149 938
Budget
2015
137 217
10 115
147 332
Utfall
2014
133 753
10 489
144 242
Utfall 2015/Utfall 2014
Förändring Antal/%
Antal
%
4 489
1 208
5 696
Diff utfall 15 - budget
15
Antal
%
3,4 %
11,5 %
3,9 %
1 025
1 581
2 607
0,7 %
15,6 %
1,8 %
Källa: VEGA/ Cognos RDB Sjukhus. NOT: För mer detaljerad information, se prestationsbilagan.
Produktionsutfallet 2015 prognosticeras till 1,3 % över budgeterad nivå. Ingen minskning av
patientinflödet eller förändrad produktionskapacitet kan förutses.
SUs prestationsredovisning 2015, inklusive prognos
Nyckeltal
prestationer
Prognos
2015
Budget
2015
Utfall
2014
Antal sammanvägda
prestationer
228 878
226 018
223 533
Avvikelse prognos/
utfall antal
2 860
Avvikelse prognos/
utfall procent
1,3 %
Källa: VEGA/Cognos RDB Sjukhus
Det är till stor del den oplanerade vården som har ökat främst inom sluten vård. Tabellen nedan
visar antal kontakter i sluten respektive öppen vård utan relativ sammanvägning.
11 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
Antal kontakter
ack augusti
2015
Planerad
Förändring 15-14
2014
Oplanerad Summa
Planerad
Oplanerad Summa
18 872
51 644
70 516
19 579
49 447
69 026
Öppenvård Besök
720 065
135 614
855 679
693 816
130 606
Vårdkod-
738 937
187 258
926 195
713 395
180 053
Slutenvård
Vårdtillfällen*
Planerad Oplanerad
-3,6 %
4,4 %
824 422
3,8 %
3,8 %
893 448
3,6 %
4,0 %
Källa: VEGA/Cognos RDB Sjukhus
* Utskrivna vårdtillfällen
Ökningen av den oplanerade vården hänförs till akutmottagningarna och till en kraftig ökning av
akuta operationer bland annat inom neurosjukvården, kirurgi och transplantation. Barnoperation har
haft ett fortsatt högt inflöde av akuta samt subakuta patienter under sommaren. Ökningen av
oplanerad vård ökar också behovet av intensivvård och uppföljningsbesök.
Inom kirurgiska verksamheter har omprioriteringar gjorts för att möta det ökade behovet av fler
akuta operationer samt i syfte att utföra kirurgi av cancerpatienter i rätt tid. Omprioriteringen har
inneburit att planerade operationer fått köställas bland annat inom gynekologi, neurokirurgi,
kardiologi, öron- näsa- halssjukvård samt plastikkirurgi. Viss planerad vård får också stå tillbaka på
grund av stora rekryteringsproblem av t.ex. specialistsjuksköterskor inom barnsjukvården och
röntgen, specialistkompetenta läkare inom onkologi, psykiatri och laboratoriemedicin samt
vårdadministratörer.
Ett ökat remissinflöde samt en produktion som inte klarar att kompensera för denna ökning kan
leda till att antalet väntande patienter till ett förstabesök kommer att öka.
Somatisk slutenvård
 Totalt sett har både antalet vårdtillfällen och vårddagar ökat jämfört med föregående år.
Avvikelsen var 1 % för vårdtillfällena medan antal vårddagar har ökat med 3 %.
 Antal DRG-poäng har ökat mot föregående år med 2 %. Eftersom antal DRG-poäng har ökat
mer än antalet vårdtillfällen tyder det på en mer resurskrävande vård och därigenom ett högre
kapacitetsutnyttjande av vårdplatserna.
 Antalet medicinskt utskrivningsklara vårddygn har liksom föregående år varit mycket höga.
Under perioden jan-aug var sjukhusets sängar belagda med medicinskt utskrivningsklara
patienter under 29 586 dagar, vilket i genomsnitt motsvarar 122 vårdplatser. Ökningen mot
föregående år var 14 %. Medelvårdtiderna påverkas negativt och annan planerad vård får stå
tillbaka. Samarbete med kommunerna pågår för att kunna minska antalet dagar.
 Under perioden jan-aug utfördes 235 transplantationer, mot 199 st föregående år, vilket
motsvarar en ökning med 18 %. Den största ökningen har skett av njurtransplantationer från 73
till 120 (64 %) samt levertransplantationer från 51 till 65 (27 %). Antal hjärttransplantationer
har varit i nivå med föregående år, 24 stycken, varav 2 på barn. Gällande
transplantationsverksamheten beror variationen i produktion på tillgången till organ, sett över
längre tid har flera metoder utvecklats för att tillvarata fler organ, så variationen består men på
en högre nivå.
 Det pågår ett arbete för att skapa nya arbetssätt inom sluten vård. Projektet ”Framtidens
vårdavdelning” har pågått under ca ett år inom Kirurgi Östra. Enheten har utvecklat ett 3punktskoncept med viktiga moment för hur arbetet ska utföras. Målet är att skapa
förutsättningar för en ökad patientupplevd kvalitet, arbeta kostnadseffektivt med hjälp av
smarta och innovativa lösningar och skapa en attraktiv arbetsplats. Ökad produktion
tillsammans med andra positiva effekter har erfarits i projektet och konceptet ska införas inom
fler verksamheter.
12 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
Somatisk öppenvård
 Antalet totala inkommande remisser har ökat i förhållande till föregående år med 3 940 st
(3 %). Det är många verksamheter som fått motta en stor ökning av remisser men störst ökning
har kvinnokliniken, hudmottagningen, kirurgmottagningarna, barn- och
ungdomspsykiatrimottagningarna och öronmottagningen fått ta emot. Ökningen kan tillskrivas
Västra Götalandspatienter. Antalet remisser från övriga regioner och landsting har fortsatt
minska, -537 st (-4 %) mot samma period föregående år. Av utomlänsremisserna kom 56 %
från Halland. Antalet remisser från Halland har ökat med 5 % jämfört med motsvarande period
2014.
 Antalet inkommande patienter till sjukhusets akutmottagningar har ökat med 3 % jämfört med
samma period föregående år. Det genomsnittliga antalet besök per dag under 2015 har varit
544. Under augusti månad var det genomsnittliga besöksantalet 516 per dag. Barnakuten har
sett en ökning av andel patienter av primärvårdskaraktär bland annat beroende på att
primärvården i Göteborg successivt minskat sina jouröppettider. Ökningen av antalet patienter
som söker akut vård påverkar flera verksamheter. Söktrycket innebär att behovet av
intensivvård och slutenvårdsplatser ökar och att även behovet av uppföljningsbesök inom
öppen vård ökar.
 Antalet sjukvårdande behandlingar har ökat mycket mot föregående år medan antal läkarbesök
har minskat något. Denna ökning har skett generellt över sjukhuset. Ökningen kan förklaras av
främst två orsaker. En del är workshifting emellan yrkeskategorier som praktiseras inom många
verksamheter för att möta nya behov. En del är nya tekniker och behandlingsmetoder som gör
det möjligt att flytta från sluten till öppen vård. T.ex. inom gynekologin kan mer utföras inom
öppen vård på grund av bland annat titthålskirurgi. Ny effektiv läkemedelsbehandling är möjlig
att utföra i öppen vård, t.ex. inom neurosjukvården och reumatologin. Ett ökat söktryck till
barnkirurgiakuten har också hanterats genom att låta ett större antal besök handläggas av
sjuksköterskor istället för av läkare. Verksamheten arbetar också med att se över
schemaläggning som bidrar till att kunna operera större del av dagen t.ex. under lunchtid och
sen eftermiddag. Detta innebär att de befintliga resurserna kan tas bättre tillvara och därmed
leda till produktionsökning.
Vuxenpsykiatri
 Antalet vårddagar är det som mäts för slutenvård psykiatri. Under perioden januari-augusti var
antalet vårddagar 4 % över budgeterat värde. I förhållande till utfall föregående år har antal
vårddagar ökat med 6 %.
 Totalt antal besök var 4 % högre än utfall föregående år men 9 % lägre än budgeterade
volymer. En stor orsak till den negativa budgetavvikelsen är att telefonkontakter som ersätter
ett öppenvårdsbesök inte ännu räknas som produktion enligt regionens anvisningar. Drygt
11 000 sådana telefonkontakter har utförts i år. I övrigt planerar verksamheten en förändring av
bemanningsstrukturen inom vissa öppenvårdsenheter och flera vakanser är under tillsättning.
Barn och ungdomspsykiatri (BUP)
 Antal vårdtillfällen inom BUP var 25 % fler jämfört med föregående år. Dock minskade antalet
vårddagar med 7 % jämfört med samma period år 2014.
 Öppenvårdsbesöken inom BUP har ökat med 7 % mot föregående år och var 13 % över
budgeterad nivå. En bidragande orsak är det ökade remissinflödet. De accepterade remisserna
inom BUP var 474 fler än föregående år.
13 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
2.3 Beläggning
Under sommaren har det varit en neddragning i antalet vårdplatser på grund av semestrar vilket
också avspeglar sig i beläggningsstatistiken. Inom somatiken steg andelen överbeläggningar
successivt till som mest nästan 6 % i juli; i samband med att platser öppnade i slutet av augusti
noterades dock en glädjande sänkning till drygt 4 %. Inom psykiatrin hade man, trots en mera
ansträngd vårdplatssituation, något färre överbeläggningar (knappt 2 %) än 2014. Även här ser man
en klar förbättring i samband med återöppnandet av vårdplatser i augusti.
Den ansträngda vårdplatssituationen under sommaren visade sig också i en nästan 50 % - ig ökning
av utlokaliserade patienter inom somatiken (från 0,4 till 0,7), även här med en positiv minskning i
augusti.
Av medicinska skäl kan psykiatrins patienter inte utlokaliseras varför detta inte förekommer här.
Siffrorna är, trots tillgång till färre vårdplatser än sommaren 2014, väsentligen oförändrade jämfört
med förra året vilket troligen avspeglar bättre fungerande processer och snabbare vårdförlopp.”
Andel överbeläggningar Augusti 2014 ‐ Augusti 2015
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
aug sept okt nov dec jan
Psykiatri överbeläggningar
feb mars april maj juni juli aug
Somatik överbeläggningar
Andel utlokaliserade Augusti 2014 ‐ Augusti 2015
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
aug sept okt nov dec jan
Psykiatri utlokaliseringar
feb mars april maj juni juli aug
Somatik utlokaliseringar
14 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
2.4 Patientsäkerhetsarbetet
Patientdelaktighet
På sjukhuset arbetar verksamheterna på olika sätt med patientdelaktighet i allt ifrån traditionella
enkäter till experience-based design där patientens engageras och deltar med sina erfarenheter i
förbättringsteam. Workshops, brukargruppsmöten och fokusgrupper har genomförts för att fånga
hur vården upplevts och ta tillvara på erfarenheter och få kunskap om behov som tidigare inte
uppmärksammats samt skapa en kontinuerlig kommunikation mellan vårdgivare och patient som
tidigare inte funnits.
Inom barnsjukvården pågår ett unikt arbete med utveckling av PROM tillsammans med patienter
och på flera avdelningar arbetar man enligt personcentrerad vård med fokus på patientens
perspektiv, inflytande och delaktighet. Inom flera verksamheter pågår också erfarenhetsbaserad
verksamhetsutveckling tillsammans med patienter och närstående.
Genom Café i entré, som genomförts på alla sjukhustomterna, har medarbetare, ledning och
styrelse på sjukhuset mött patienter och närstående och samlat in synpunkter på olika frågor som
bemötande och tillgänglighet. Inspirationsföresläsningar med deltagande patienter har erbjudits vid
flera tillfällen.
Den 21 maj anordnades en regional konferens på temat Patientmakt eller patientpakt? Fokus på
konferensen var vilket inflytande kan och vill patienter ha i sin vård och hur lagstiftningen och ny
teknik kommer att öka patienters möjligheter att själv påverka. Patienter från Reumatikerdistriktet i
Göteborg, Neuroförbundet och Ung Cancer gav sin syn på inflytande. Förändringar som ligger
nära i tiden såsom öppen journal, patient Wiki, e-hälsa presenterades. Hälsolitteracitet lyftes som
begrepp och konkreta exempel gavs på hur kunskap och information hos patienten kan ha betydelse
för resultatet av vården.
Avvikelsehantering
Fram till och med den 30 juni 2015 har det rapporterats 8 095 st. avvikelser i MedControl PRO att
jämföra med 8404 st. under samma period 2014. Under samma tid har det gjorts 44 st. lex Mariaanmälningar.
Flest avvikelser kring vård handlar om remisshantering 174 st., fall 165 st., kommunikation 316 st.,
bemötande 160 st. Detta tätt följt av uppskjuten/fördröjd vård och behandling 139 st. När det gäller
läkemedel var avvikelse om ordination och administration vanligast, 108 respektive 97 st.
Patientsäkerhetsforskning
Det pågår ett sjukhusövergripande arbete kring utbildning i patientsäkerhet för samtliga
medarbetare. Arbete fortgår med att bygga upp WEB-baserade utbildningar för
patientsäkerhetsutbildning.
Ett avhandlingsarbete pågår gällande vårdmiljöns betydelse för patientsäkerheten för patienter >80
år på akutsjukhus – intervention av en patientsäkerhetsmodell utifrån ett personcentrerat
förhållningssätt.
En longitudinell forskningsstudie på Rättspsykiatrin 2010-2016 utvärderar effekten av att flytta
verksamheten till nya lokaler som är uppförda enligt evidence-based design (EBD) för att stödja
patienternas återhämtning och välbefinnande samt personalens arbetstillfredsställelse.
15 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
Lärmodeller
Ett samarbete har startats mellan Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa och SU för att utveckla
och utvärdera möjligheten att använda kvalitetsregister som en resurs i utvecklingen av omvårdnad.
Obligatoriska moment kommer att införas inom ramen för valbara kurser i Förbättringskunskap i
termin 5 i grundutbildningen för sjuksköterskor. I den valbara kursen ingår verksamhetsförlagda
aktiviteter.
Några medarbetare vid KSA utbildas i Funktionell ResonansAnalysMetod (FRAM), en komplex
modell för händelse- och riskanalys. Denna modell ska på önskemål från regionen testas vilket
kommer att, tillsammans med regional medicinsk rådgivare och företrädare för psykiatrin, göras
avseende suicidprevention inom psykiatrisk slutenvård vid SU.
Egenkontroll
En regional webbutbildning om strålskydd är skapad och kommer att publiceras inom kort på
Lärplattformen.
Genom egenkontroll skattar samtliga verksamheter nedan prioriterade kvalitet- och
patientsäkerhetsområden.
Kvalitetsbarometern
16 mål inom kvalitet och patientsäkerhet ska följas upp vid delårs- och årsrapporter.
Samtliga verksamheter skattar hur väl man arbetar med området genom egenkontroll. En nyckel
som definierar när gult, grönt, rött har uppnåtts har tagits fram. Grått betyder att området inte är
relevant för verksamheten. Spindeldiagrammet visar andelen verksamheter som skattar enligt de
olika färgerna, svart streck indikerar resultat vid föregående mätning. Noteras kan att
utvecklingsområden är vårdskademätning och läkemedelsberättelse. Sjukhusets
produktionsplanering visar också på sämre resultat än tidigare.
Journalgranskning
I den sjukhusövergripande journalgranskning som rapporteras till SKL var vårdrelaterade
infektioner den klart största vårdskadegruppen (42 %) följt av läkemedelsrelaterade och kirurgiska
16 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
skador (båda 17 %). De psykiatriska verksamheterna har under våren startat upp med
journalgranskning enligt det nyframtagna konceptet från SKL för psykiatri. SKL har också
genomfört en utbildning för markörbaserad journalgranskning inom barnsjukvård där många
verksamheter deltog och succesivt kommer att påbörja granskning.
En SU-övergripande utbildning i strukturerad journalgranskning har genomförts.
Händelseanalyser
För att stötta implementering och uppföljning av åtgärdsförslag följer chefläkarna upp samtliga
händelseanalyser och IVO-beslut inom 6-12 mån. efter genomförande respektive beslut. Flera av
Läkemedelsenhetens medarbetare utbildas i Händelseanalysmetoden vilket kommer att höja
kvaliteten på de analyser som rör läkemedelshantering.
Riskanalyser
En omfattande riskanalys om hot och våld med fokus på patientsäkerhet har genomförts under
perioden. Uppföljning kring föreslagna åtgärder pågår tillsammans med säkerhetschef och
chefläkare.
Trycksår
Kvartal två 2015 har till stor del använts för att analysera utfallet av punktprevalensmätning
Trycksår som utfördes under vecka 10 2015. Trycksårsprevalensen minskade med 5 % jämfört med
2014. Förbättring framför allt gällande riskbedömningar vid ankomst till sjukhus samt
specialmadrass till riskpatienter behöver göras. En handlingsplan har tagits fram som ska
godkännas av sjukhusledningen i höst och kommer gälla 2015-2016.
Fallskador
En sida på intranätet utgör plattformen för de sjukhusövergripande aktiviteter avseende det
fallförebyggande arbetet.
Under vecka 40 deltar sjukhuset i den nationella kampanjen, Bättre balans, som samordnas av
myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i syfte att uppmärksamma fall och
fallförebyggande arbete för såväl medarbetare som besökare på sjukhuset.
Utbildningar
Etikskolan vänder sig till de som i det dagliga arbetet möter etiska frågeställningar och
ställningstaganden. Utbildningen består av 8 seminarietillfällen och löper över en termin. Efter
utbildningen ska kunskaper och färdigheter inom ämnet etik ökat och fördjupats.
Internutbildningen ger goda förutsättningar att stödja den egna verksamheten och förbereder
deltagarna för att kunna bedriva lokala etikarbeten.
Utbildning avseende ärendehantering, enskilda klagomål och lex Maria genomförs löpande på
önskemål av verksamheterna. Chefläkare och medarbetare från patientexpeditionen ansvarar för
detta.
Under våren genomfördes utbildning vid 4 verksamheter och under hösten är två inbokade.
SU planerar att starta en sjukhusgemensam utbildning i patientsäkerhet. Utbildningen är tänkt att
utifrån en gemensam bas differentiera mot olika professioner och funktioner.
Hälsofrämjande sjukhus
Sjukhuset arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att bidra till en jämlik vård och
hälsa. Att integrera ett hälsofrämjande förhållningssätt i organisationen bidrar till goda möten.
17 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
Arbetet fortsätter med förankring av sjukdomsförebyggande metoder. Process för att förbättra
skyltningen gällande rökfritt sjukhus pågår.
Etik
SU anordnade i juni en lunchföreläsning ”inför Pride”. Föreläsningens syfte var att ge ökad
kunskap kring HBTQ-frågor i vården.
Den 22 september planeras en föreläsning i samarbete med de muslimska sjukhuskoordinatörerna
för att ge ökad kunskap om deras arbete och en möjlighet för SUs anställda att ställa frågor kring
rättigheter och skyldigheter för den muslimska patienten. Under sommaren har etiskt forum fått ett
antal frågor angående bl.a. bemötande av och med den muslimske patienten och dennes närstående.
Värdebaserad vård
Införandet av värdebaserad vård har fortsatt under det andra kvartalet och för närvarande arbetar
sjukhuset med metoden i 13 patientgrupper. Utöver detta har nu några verksamheter som lärt sig
införandemetoden startat arbetet med nya patientgrupper i stor utsträckning på egen hand med
central kvalitetssäkring vid införandeprojektets slut. Mer än hälften av sjukhusets verksamheter
arbetar eller är delvis involverade i arbetet med värdebaserad vård.
Under andra kvartalet har kontoret för värdebaserad vård (Värdekontoret) främst bedrivit
utvecklingsarbete med syftet att förenkla och effektivisera införandet av värdebaserad vård samt
förbereda en implementering på sjukhuset i större skala under första halvåret 2016. Därefter
kommer införandetakten succesivt ytterligare öka med bedömningen att cirka 80 procent av
identifierade patientgrupper i slutet av 2017 kommer att omfattas av ett förbättringsarbete baserat
på konceptet värdebaserad vård. SUs arbete med värdebaserad vård har rönt stort intresse såväl
nationellt med exempelvis studiebesök från doktorer och styrelsemedlemmar från sjukhus i
Holland och flera organisationer inom Sverige såsom andra landsting och politiker.
3. Personal
Utmaningar
SU arbetar med en strukturerad kompetensförsörjningsprocess vilket möjliggör en helhetsbild,
bättre beslutsunderlag och den långsiktighet som behövs för att sjukhuset ska klara sin egen
kompetensförsörjning nu och framåt. Kompetensförsörjningsprocessen är integrerad med
verksamhetsplanering och budgetprocess.
Aktiviteter
 Under 2015 startade ett nytt introduktionsprogram (Kliniskt basår) riktat till alla
nyutexaminerade sjuksköterskor med max 3-4 månaders klinisk erfarenhet. Inom ramen för
denna insats får de nyexaminerade sjuksköterskorna träna sina färdigheter och teoretiska
kunskaper under överinseende av handledare. För kurs 1 som startade mars 2015 var det 120
sökande och för kurs 2 med start 1 september är det 119 sökande.

Projektet Workshifting, som är en del av kompetensförsörjningsstrategin, syftar till att utreda
möjligheter att omfördela arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper för bästa möjliga kompetensoch resursanvändning.

Framtidens vårdavdelning är ett övergripande uppdrag för sjukhuset. Projektet ska samverka
med det utvecklingsarbete som parallellt sker inom "Värdebaserad hälso- och sjukvård" och
"Personcentrerad vård".
18 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
3.1 Personalvolym
Antal anställda och nettoårsarbetare i jämförelse med föregående månad samt motsvarande månad
föregående år (antal och %)
Aug 2015
Aug 2015/
Aug 2014
Utfall 2015/
Utfall 2015/
Typ indikator
Jul 2015
Differens
Utfall 2014
Differens
Antal
Utfall 2014
Differens
%
Månadsanställda
16 251
-631
15 903
348
2,2
Nettoårsarbetare
14 292
-511
13 925
366
2,6
Not: Definition av Nettoårsarbetare: Nettoårsarbetare baseras på en omräkning av sysselsättningsgraden för anställda samt
justering för frånvaro som omfattar en månad eller mer. Semester innebär inte någon justering. För timanställda beräknas
antalet genom att antalet arbetade timmar divideras med 165.
Data: Cognos UDP 2015-09-08
Antalet månadsanställda var i augusti 348 fler jämfört med motsvarande månad 2014. Störst ökning
återfinns inom kategorierna undersköterskor m.fl. (+ 112) och läkare (+ 92). Ökningen av
undersköterskor m.fl. är till del kopplad till workshifting och är en del av sjukhusets
kompetensförsörjningsstrategi. Gruppen läkare har i huvudsak ökat till följd av nya uppdrag.
Ökningen, sett till alla kategorier, återfinns i huvudsak inom verksamhetsområdena psykiatri
(+63), bemanningsservice (+ 41), geriatrik (+ 24) och operation (+ 19) på Mölndals sjukhus samt
inom kirurgi på Sahlgrenska sjukhuset (+27).
Ökningen inom psykiatrin beror på bemanning av öppnade vårdplatser inom rättspsykiatrin,
tillsättningar inom beroendekliniken utifrån nya uppdrag enligt VÖK samt tillsättning av vakanser.
Rekryteringar inom bemanningsservice är svar på verksamheternas behov av att begränsa
användningen av timanställda samt minska behovet av bemanningsföretag.
På Mölndals sjukhus har geriatriken öppnat fler vårdplatser och därför ökat sin bemanning. Inom
operation arbetar man enligt en förkortad arbetstidsmodell med en planerad bemanningsökning
som följd.
Kirurgi på Sahlgrenska sjukhuset har ökat sin bemanning som en konsekvens av extra vårdplatser
samt ersättarrekryteringar.
Antal anställda per anställningsform, procentuell fördelning per kön
14 770
Aug 2015
Kvinnor
%
81,5
14 266
Aug 2014
Kvinnor
%
81,4
Visstidsanställd
1 481
73,1
26,9
1 637
75,1
24,9
Timavlönad
1 027
71,5
28,5
913
71,9
28,1
17 278
80,2
19,8
16 816
80,3
19,7
Typ av
anställning
Tillsvidareanställd
Summa
Antal
Män
%
18,5
Antal
Män
%
18,6
Data: Cognos UDP 2015-09-08
Könsfördelningen för tillsvidareanställda har jämfört med föregående år förskjutits med 0,1
procentenheter ytterligare åt en kvinnlig majoritet. För visstidsanställda och timavlönade har
fördelningen utjämnats med 2,0 respektive 0,4 procentenheter.
19 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
Arbetade timmar
Arbetad tid aktuell period jämfört med motsvarande period förgående år uttryckt i heltidsekvivalenter
Typ indikator
Period 2015
Period 2014
11 041
10 790
Arbetade timmar i
heltidsekvivalenter (faktiska)
Utfall 2015/
Utfall 2014
Differens
Antal
Utfall 2015/
Utfall 2014
Differens
%
251
2,3
Data: Cognos UDP 2015-09-08
Antalet arbetade timmar omvandlat till heltidsekvivalenter ökade med 251 jämfört med
motsvarande period 2014. Arbete utfört av timanställda under perioden januari-augusti motsvarade
373 heltider vilket var 30 (8,8 %) fler än motsvarande period 2014.
Övertidstimmar
Medelvärdet av antalet arbetade övertidstimmar för perioden januari-augusti uppgick till
189 heltidsekvivalenter, vilket var en ökning med 14 (8,0 %) jämfört med motsvarande period
2014.
3.2 Sjukfrånvaro
Totala sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid för 2015 och 2014; ackumulerat
Jämfört med motsvarande period föregående år har den ackumulerade sjukfrånvaron ökat med 0,4
procentenheter. Skillnaden har dock stadigt minskat sedan i februari då ökningen var 0,8
procentenheter.
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid; särredovisning av sjukfrånvaro per typ och kön;
ackumulerat.
Period 2015
Period 2014
Differens 2015/2014
Kvinnor
7,5
7,0
0,5
Män
3,8
3,4
0,4
Kort (under 60 dagar)
3,5
3,3
0,2
Lång (över 60 dagar)
3,2
3,0
0,2
Totalt
6,7
6,3
0,4
Data: Cognos UDP 2015-09-08
20 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
Den ökade sjukfrånvaron återfinns i både den långa och korta sjukfrånvaron och inom båda könen.
Ökningen av den korta sjukfrånvaron förklaras till stora delar av den ovanligt kraftiga influensan
under februari och mars.
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid per personalkategori och kön, ackumulerat per augusti
2015.
Kvinnor
Män
Totalt
7,1
4,3
6,8
Undersköterskor m.fl.
10,3
6,8
9,8
Läkare
3,3
2,2
2,8
Administratör, vård
8,9
7,1
8,8
Rehabilitering och förebyggande
7,0
4,7
6,7
Sjuksköterskor, barnmorskor
Sjukhustekniker/labpersonal, inkl BMA
6,2
3,4
5,5
Utbildning, kultur och fritid
6,7
3,8
6,1
Teknik, hantverkare
5,4
5,5
5,5
Kök, städ, tvätt
11,0
8,0
10,7
Administration
6,4
3,5
5,8
Huvudgrupp
7,5
3,8
6,7
Data: Cognos UDP 2015-09-08
Ökningen av sjukfrånvaron jämfört med motsvarande period föregående år återfinns i samtliga
större personalkategorier och könsgrupper med undantag för kvinnliga läkare (- 0,5 %) och manliga
sjuksköterskor, barnmorskor (- 0,2 %).
Arbetet med att minska sjukfrånvaron följer den övergripande handlingsplanen med åtgärder som
tagits fram. Bland åtgärderna finns ett ökat erfarenhetsutbyte mellan sjukhusets områden i arbetet
med sjukfrånvaro, utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet bland annat genom en
reviderad arbetsmiljöutbildning samt ökat HR-stöd till chefer.
Sjukhuset har även ansökt och fått pengar från Arbetsmiljödelegationen i regionen till ett
samarbetsprojekt med Försäkringskassan och Hälsan och arbetslivet. Syfte är att tidigt involvera
alla aktörer i rehabiliteringsarbetet och med ett strukturerat arbetssätt förkorta sjukskrivningens
längd. Syftet är även att utvärdera rehabiliteringsprocessen och de insatser som görs på Hälsan &
arbetslivet samt utvärdera om samarbete med personlig handläggare på Försäkringskassan ger en
bättre process än i dagsläget.
3.3 Bemanningsföretag
Sjukhuset har per augusti 2015 använt bemanningsföretag till en kostnad av 54,4 mnkr, vilket är
17,9 mnkr högre än motsvarande period 2014.
Kostnader för bemanningsföretag, tkr. Ackumulerat utfall per typ av tjänst
Periodutfall
2015
Periodutfall
2014
Prognos 2015
Dec 2014
Läkare
18 350
16 301
28 400
25 856
Sjuksköterskor
33 691
18 546
37 300
31 732
Övriga
2 384
1 653
3 800
2 630
Totalt
54 425
36 500
69 500
60 218
Data: Cognos UDP 2015-09-09
21 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
De läkarspecialiteter som huvudsakligen hyrts in genom bemanningsföretag var radiologer inom
område 4 och anestesiologer inom område 3 (Mölndals sjukhus). Inom kategorin sjuksköterskor
skedde den huvudsakliga inhyrningen inom område 3 (Mölndals sjukhus) på operation och
geriatrik samt inom område 2 (Östra sjukhuset) på medicinska akutvårdsavdelningen. Kostnaden
för kategorin övriga är till största delen köp av medicinska sekreterare.
Mängden köpta bemanningsläkare motsvarar cirka 11 årsarbetare eller en andel i förhållande till
det totala antalet läkare på 0,5 %. Motsvarande siffra för bemanningssjuksköterskor är cirka 46
årsarbetare eller en andel i förhållande till det totala antalet sjuksköterskor på 1,0 %.
Med anledning av den ökade användningen av bemanningsföretag har sjukhuset och övriga
offentliga sjukhus i Västra Götalandsregionen beslutat om ett stopp av användandet av
bemanningsföretag för sjuksköterskor från och med den 1 oktober. Syftet är att sänka kostnaderna
och höja kvaliteten på vården.
3.4 Personalkostnadsanalys
Kostnader; Grundlön, Ob och Mertid/Övertid, 2015 (jan-aug) och 2014 (jan-aug)
Data: Cognos UDP 2015-09-10
Ob-ersättning
Kostnaden för Ob-ersättning ökade i förhållande till grundlönen från 3,68 %, 2014 till 3,83 %,
2015. En ökning på 0,15 procentenheter. Kostnaden för Ob-ersättning ökade för samma period med
cirka 13,3 mnkr (9,3 %).
Orsak till kostnadsökningen är att ersättningsnivåerna för Ob har ökat under jämförelseperioden
samt ökat antal Ob-timmar. Omräknat till timmar har antalet ob-timmar för perioden 2015 ökat
jämfört med motsvarande period 2014 med motsvarande 2,5 heltidsekvivalenter.
Mertid och övertid
Kostnaden för mertid och övertid ökade i förhållande till grundlönen från 2,26 %, 2014 till 2,35 %,
2015. En ökning på 0,09 procentenheter vilket motsvarar en kostnadsökning på 8,3 mnkr. Under
motsvarande period ökade antalet arbetade mer- och övertidstimmar med motsvarar cirka 17
heltidsekvivalenter (7,1 %).
Under jämförelseperioden har avtalet för ersättningen för övertid ändrats från avrundad tid (jämn
halvtimme) till ersättning för faktiskt arbetad tid. Orsaken till ökad övertid är till stora delar
kopplad till rekryteringssvårigheter.
4. Ekonomi
4.1 Ekonomiskt resultat
Sjukhuset redovisar en negativ budgetavvikelse -132 mnkr per augusti. Fakturerade prestationer
översteg budgeterad nivå i vårdöverenskommelsen, och därmed erhölls full ersättning enligt
vårdöverenskommelsen. En hög produktionstakt, ett fortsatt högt remissinflöde och ett fortsatt högt
inflöde av patienter till akutmottagningarna i kombination med fortsatta rekryteringsproblem inom
22 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
ett flertal verksamheter har lett till högre kostnader än budgeterat. Med en skattad marginalkostnad
på 75 % motsvarar överproduktionen 102 mnkr i produktionskostnader som SU inte fått ersättning
för. Ett omfattande åtgärdsprogram startade i mars på sjukhus- och verksamhetsnivå för at uppnå
ekonomi i balans. Inom de verksamhetsområden med ekonomiska obalanser pågår arbete med
åtgärder och genomförande av upprättade handlingsplaner. Övriga verksamhetsområden arbetar
också med åtgärder för att förbättra det ekonomiska utfallet. SU lämnar en prognos efter
genomförda åtgärder på -261,5 mnkr, inklusive användande av eget kapital på 61,5 mnkr.
SU har sedan tidigare fått beslut på att regionstyrelsen ersätter extraordinära säkerhetskostnader
med maximalt 5 mnkr under 2015. Upparbetade extraordinära säkerhetskostnader hittills i år är
knappt 2 mnkr.
Bokförda kostnader hittills i år för evakuering av nya vårdbyggnaden uppgår till knappt 3 mnkr.
Merkostnaden för SU t.o.m. augusti för ny styrmodell för serviceöverenskommelsen med
Regionservice är cirka 19 mnkr. Det motsvarar 29 mnkr på årsbasis.
Resultaträkning
Rapportrad
Avv mån
Utfall ack
Budget ack
Avv ack
924,1
910,3
13,8
7 767,5
7 668,9
98,6
7 293,1
474,4
11 660,6
Vårdintäkter övriga
65,6
69,9
-4,3
672,8
644,5
28,2
625,1
47,7
983,6
Patientavgifter
12,1
12,8
-0,7
112,2
111,0
1,3
107,6
4,6
168,9
ALF-medel
23,7
35,0
-11,3
247,9
282,7
-34,8
232,4
15,5
431,9
Vårdintäkter VGR
Utfall mån Budget mån
Övriga intäkter
Utfall ack fg år Avv ack jfr fg år
Budget helår
71,6
85,6
-14,0
647,4
708,1
-60,7
632,7
14,7
1 082,0
1 097,1
1 113,6
-16,5
9 447,8
9 415,3
32,5
8 890,8
556,9
14 327,1
Löner och arvoden
-454,2
-443,4
-10,8
-3 995,2
-3 944,7
-50,5
-3 768,4
-226,8
-6 076,7
Sociala avgifter
-195,5
-191,2
-4,3
-1 685,3
-1 701,3
16,0
-1 593,2
-92,1
-2 620,8
Övriga personalkostnader
-4,6
-11,1
6,5
-78,8
-101,5
22,7
-97,8
19,0
-158,5
Inhyrd personal
-8,3
0,0
-8,3
-54,4
0,0
-54,4
-36,5
-17,9
0,0
-662,6
-645,7
-16,9
-5 813,8
-5 747,5
-66,2
-5 495,9
-317,8
-8 856,1
Intäkter
Personalkostnader
Köpt vård
-22,3
-12,7
-9,6
-155,3
-101,3
-54,0
-146,0
-9,2
-152,1
Läkemedel
-124,0
-133,0
9,0
-1 122,2
-1 096,3
-25,9
-970,2
-151,9
-1 652,7
Lokalhyror
Material, varor, tjänster mm
Avskrivningar
Övriga kostnader
-61,6
-62,7
1,1
-491,0
-502,1
11,1
-473,8
-17,2
-752,8
-196,9
-207,2
10,3
-1 773,6
-1 747,7
-25,9
-1 642,6
-131,0
-2 683,6
-23,3
-22,5
-0,8
-183,2
-180,3
-2,9
-177,8
-5,4
-270,4
-428,1
-438,1
10,0
-3 725,3
-3 627,7
-97,6
-3 410,5
-314,8
-5 511,5
Finansiella intäkter kostnader
Kostnader
-2,2
-1,8
-0,4
-15,1
-14,0
-1,1
-5,8
-9,3
-21,0
-1 092,8
-1 085,5
-7,3
-9 554,1
-9 389,2
-164,9
-8 912,2
-641,9
-14 388,6
4,2
28,0
-23,8
-106,3
26,0
-132,4
-21,4
-85,0
-61,5
Resultat
Källa: Cognos rapport 6010
Budgetavvikelsen om 132 mnkr fördelar sig enligt nedan:
Verksamhet
-155 mnkr
ALF
+16 mnkr
Övriga projekt
+7 mnkr
Totalt
-132 mnkr
4.2 Periodens intäktsutveckling
Fakturerade prestationer översteg budgeterad nivå i vårdöverenskommelsen, och därmed erhölls
full ersättning enligt vårdöverenskommelsen. Att utfallet totalt för vårdintäkter VGR ändå var
högre än budget berodde huvudsakligen på ersättningen för köpt garantivård och
resursförstärkningar från hälso- och sjukvårdsstyrelsen som inte är budgeterade. Motsvarande
underskott återfinns på kostnadssidan.
23 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
Budgetavvikelsen för övriga vårdintäkter berodde främst på högre intäkter inom bland annat
barnkardiologin och onkologin än budgeterat för perioden.
Fakturering av vårddagar för medicinskt utskrivningsklara patienter fortsatte att öka. Till och med
augusti hade 27 mnkr fakturerats jämfört med 19 mnkr för motsvarande period föregående år.
ALF-medlens underskott berodde på att verksamheten ligger under plan och att intäkterna
neutraliserats mot kostnaderna.
Den negativa budgetavvikelsen avseende övriga intäkter berodde i huvudsak på minskad
försäljning av medicinska tjänster för lab. och röntgen och minskad försäljning av medicintekniska
tjänster (-19 mnkr) samt lägre ersättning för forskning inom FoUU (-15 mnkr) än planerat.
4.3 Periodens kostnadsutveckling
Löner och arvoden
Personalkostnaderna var för perioden totalt 66 mnkr högre än budget. Ett stort antal verksamheter
har utfört mer produktion än planerat. Samtidigt finns svårigheter att rekrytera personal inom vissa
specialiteter/personalkategorier vilket leder till höga jour-, övertids- och mertidskostnader.
Kostnaden för övertid/mertid var för perioden 110 mnkr, vilket var 47 mnkr högre än budgeterat
och 10 mnkr (10 %) högre än motsvarande period föregående år.
Jourkostnaderna för perioden uppgick till 136 mnkr, 25 mnkr högre än budgeterat och 12 mnkr
(10 %) högre än föregående år.
Kostnaden för sjuklön var för perioden 83 mnkr, 33 mnkr högre än budgeterat och 13 mnkr
(19 %) högre än föregående år.
Inhyrd personal
För perioden var behovet av bemanningsföretag fortfarande aktuellt inom flera verksamheter och
kostnaden uppgick till drygt 54 mnkr, vilket var 18 mnkr (49 %) högre än motsvarande period
föregående år. Av kostnaderna avsåg 18 mnkr köp av läkartjänster och 33 mnkr köp av
sjukskötersketjänster. Det är framför allt kostnader för köp av sjukskötersketjänster som har ökat
markant jämfört med föregående år. Med anledning av den ökade användningen av
bemanningsföretag har sjukhuset och övriga offentliga sjukhus i Västra Götalandsregionen beslutat
om ett stopp av användandet av bemanningsföretag för sjuksköterskor från och med den 1 oktober.
Arbetet med avvecklandet av bemanningsföretag för sjuksköterskor går enligt plan. Syftet är att
sänka kostnaderna och höja kvaliteten på vården.
Köpt vård
Kostnaderna för den köpta vården uppgick till och med mars till 155 mnkr, vilket var 54 mnkr
högre än budget men 9 mnkr (6 %) lägre jämfört med utfallet motsvarande period föregående år.
Budgetavvikelsen på -54 mnkr berodde på att köpt garantivård i enlighet med volymavtalen 2015
samt att reserverade medel kömiljard från 2014 inte är budgeterade men även på att den övriga
köpta vården ökat bland annat avseende köp av ecmo-vård.
24 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
Läkemedelskostnader
Kostnader (mnkr) för läkemedel för januari-augusti 2015 jämfört med budget och med föregående år
Recept
Utfall
2015
673
Rekvisition
449
435
-14
-3 %
418
7%
1 122
1 096
-26
-2 %
970
16 %
Total
Budget
2015
661
Avvikelse
budget
- 12
Avvikelse
budget %
-2 %
Utfall
2014
552
Förändring
2015/2014 %
22 %
Den ökade kostnaden - jämfört med budget - kan främst hänföras till neurosjukvården (MSpatienter). Nya, effektiva men dyra preparat men också ett ökat patientunderlag låg bakom den
negativa budgetavvikelsen. Kostnaden för läkemedlet Tafinlar som används inom onkologin
uppgick hittills i år till drygt 4 mnkr. Tafinlar är inte finansierat via vårdöverenskommelsen, men
SU har fått information från beställarna att kostnader för Tafinlar kan växlas mot eventuella
överskott inom ramen för särskild framställan. En sådan avstämning sker vid årets slut inför
bokslut 2015.
Material, varor, tjänster mm
Resultatraden material, varor och tjänster har en budgetavvikelse på -26 mnkr, vilket är en
förändring med +10 mnkr jämfört med föregående månad (-36 mnkr). Det är flera områden som
visar på en budgetavvikelse. Det är främst kostnader avseende sjukvårdsmaterial inklusive
hjälpmedel som förklarar avvikelsen. Ett ökat antal obesitasoperationer, fler utförda
organtransplantationer än förra året samt att många svårt sjuka patienter krävt dyra behandlingar
påverkar materialkostnaderna negativt. Merkostnaden för SU t.o.m. augusti för ny styrmodell för
serviceöverenskommelsen med Regionservice är cirka 19 mnkr. Det motsvarar 29 mnkr på
årsbasis.
Vid jämförelse av utfall mellan 2014 och 2015 finns en jämförelsestörande post, resekostnader,
som tidigare bokades inom raden för övriga personalkostnader och som 2015 återfinns inom raden
för material, varor och tjänster. Kontogruppen för resekostnader har en negativ budgetavvikelse,
medan positiv avvikelse återfinns inom övriga personalkostnader.
Det är en tydlig trend att vi köper alltmer säkerhetstjänster de senaste åren. Utfallet hittills i år är 6
mnkr, vilket är 2 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Upparbetade extraordinära
säkerhetskostnader ingår i ovanstående belopp med knappt 2 mnkr. Orsakerna till de extraordinära
kostnaderna är bland annat den mängd patienter vi vårdar som har en hotbild runt sig, men även
där personal kan uppleva risk för hot/våld.
4.4 Eget kapital
SU har fått tillåtelse att använda 61,5 mnkr av eget kapital under 2015. Till och med augusti så har
drygt 21 mnkr av dessa medel förbrukats. Samtliga medel beräknas användas under 2015 och
utfallet ingår i SUs prognostiserade resultat.
4.5 Investeringar
Större byggprojekt
Regionstyrelsen beslutade i februari 2010 att uppföra ett regionalt Bild- och Interventions Centrum
(BoIC) vid Sahlgrenska sjukhuset. Etapp 2 omfattar invändig byggnation som beräknas färdig i
oktober för utrustningsinstallationer med undantag för hybridoperationssalar i plan 4, som bedöms
sammanfalla med Etapp 3. Regionstyrelsen beslutade i augusti 2014 att genomföra byggnationen i
Etapp 3, som huvudsakligen avser resterande invändig byggnation i plan 1-4.
25 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
Uppdatering av programmet i projektet Låghuset, Etapp 3B som omfattar supportytor i hög- och
låghus för BoIC-verksamheter är klart och färdigprojektering pågår.
Ombyggnaden i Låghusprojektet, Etapp 4 på Sahlgrenska sjukhuset pågår och beräknas färdigt vid
årets slut.
Regionstyrelsen beslutade i augusti 2014 att genomföra byggprojektet för tillbyggnad av Drottning
Silvias barn och ungdomssjukhus och byggnation pågår.
Systemhandlingsarbetet för Etapp 1, en tillbyggnad inom neonatal- och förlossningsvård på Östra
sjukhuset beräknas färdig till sommaren 2015.
Byggnation för Hus R, en nybyggnad för forskning och utbildning på Mölndals sjukhus, pågår.
Program- och systemhandlingsarbetet pågår för en ombyggnad i Operation 1 på Mölndals sjukhus.
Andra omfattande byggnationer inklusive upprustning
Övriga omfattande projekt som genomförts eller påbörjats under 2015 är t.ex.





Byggnation för ombyggnad av Akutmottagningen på Östra sjukhuset är färdig. Invigningen är
planerad till 29 oktober 2015.
Ombyggnad i sterilcentralen på Mölndals sjukhus är färdig.
Ombyggnad för neonatalsjukvården på Östra sjukhuset är färdig.
Detaljprojektering pågår för ombyggnad inom Transfusionsmedicin på Sahlgrenska sjukhuset.
Säkerhetsanläggningar moderniseras löpande under året och byggnadsanpassningar av lokaler, när
ny medicinteknisk utrustning ska installeras utförs kontinuerligt på alla sjukhustomterna.
Investeringar i medicinteknisk och annan utrustning
För investeringar i medicinteknisk och annan utrustning disponerar SU ett investeringsutrymme på
270 mnkr för interna prioriteringar. Till detta kommer ett investeringsutrymme för strategiska
utrustningsinvesteringar VGR för 125,5 mnkr varav BOIC etapp 1och 2 är 50 mnkr.
Utfall och helårsprognos för investeringar i medicinteknisk och annan utrustning Bokförda
investeringar i medicinteknisk och annan utrustning uppgår t.o.m. augusti 2015 till 180 mnkr.
Totalt blir det 188 mnkr inklusive externfinansierade investeringar. I tabellen nedan redovisas vad
som bokförts t.o.m. augusti 2015 per planeringsområde samt prognos för året.
Budget 2015
(belopp
mnkr)
35
Bokfört t.o.m.
aug 2015
(belopp mnkr)
17
Helårsprognos
2015 (belopp
mnkr)
35
Bild o funktionsmedicin
Lab-medicin
Övervakning AN/IVA/IMA
Ultraljud
Operationssalutrustning
Smittrening
Sängar
Summa Samplanering
55
22
40
22
30
6
3
178
13
8
24
9
18
1
2
75
37
22
45
22
30
6
3
165
Särskilda projekt/Byggnadsrelaterat
Summa SUs investeringsram
57
270
39
131
144
344
Investeringsområde
Områdesramar
26 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
Cyklotron (medel 2013)
Linjäracceleratorer (medel 2011,2012 och 2014)
Linjäracceleratorer
Strålbehandling, ej linjäraccelerator
MR-kameror VGR
BOIC etapp 1 och 2
Hybridsalar
PET/CT
Summa särskilda investeringar VGR
Totalt investeringar exkl externfinansierade
Externfinansierade investeringar
Totalt investeringar inkl externfinansierade
29
50
8,5
17
50
125,5
396
396
10
34
2
3
18
14
4
49
180
7
187
41
88
432
432
Investeringarna t.o.m. augusti ligger 3 mnkr högre jämfört med samma period 2014. Prognosen för
helåret är 432 mnkr.
Utrustning BOIC-projektet etapp 1 och 2
Parallellt pågår planering av utrustning till bygget av Regionalt Bild- och Interventions Centrum –
Etapp 1 och 2. Samtliga huvudmodaliteter är beställda för leverans och installation i enlighet med
uppgjord tidplan. Fast installerad utrustning kommer att installeras under oktober-december 2015.
Lös utrustning kommer att levereras i januari-mars 2016. Projektering av hybridoperationssalarna
på plan 4 pågår. Färdigställandet sker senare än övriga våningsplan och kommer därför att
samordnas med etapp III i BOIC-projektet.
Lokalhyror
Att lokalhyrorna redovisar positivt resultat beror i huvudsak på att planerade ombyggnader inte
infallit i den takt som budgeterats, utan projekten har förskjutits i tiden. Detta gäller även externt
inhyrda lokaler där inflyttningar blivit senarelagda.
4.6 Åtgärder vid ekonomisk obalans
Utöver befintliga controllingmöten så pågår ett arbete med fokus på specifik uppföljning av
verksamheternas åtgärdsplaner. En sjukhusgemensam arbetsgrupp ska aktivt arbeta med controlling
av framtagna åtgärdsplaner och göra regelbundna avstämningar för att säkra önskade effekter och
genomförbarhet.
Aktiviteter för att komma i ekonomisk balans innefattar bland annat










Intensifiera arbetet med workshifting
Strikt anställningsprövning
Avveckla nyttjandet av bemanningsföretag med avseende på sjuksköterskor
Aktivt förebyggande arbete för att sänka sjukskrivningstalen
Optimera materialinköp och säkerställa att verksamheterna använder upphandlat sortiment
Öka andelen jourkompensation som tas ut i tid
Utveckla arbetsmetoder som gör att patientflöden kan underlättas och ge effektivare vård, till
exempel överföring från sluten till öppen vård
Arbeta för att skapa optimalt flöde av patienter genom sjukhuset och frigöra slutenvårdsplatser
och på så sätt klara inflödet från akuten
Fortsatt implementering av produktionsplanering
Genomföra samtliga tilldelade tillgänglighetssatsningar
27 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24





Implementera resultat från projekt ”framtidens vårdavdelning” inom sjukhuset
Arbeta med att säkra läkemedelsprocessen
Förbättrade IT-lösningar
Forskning – nya metoder och läkemedel
Stödjande team bestående av verksamhetschefer till de verksamhetsområden med störst
ekonomiska problem
5. Bokslutsdokument och noter
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Not
1
2, 3
4
Finansnetto
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut
Erhållna/lämnade regionbidrag
Obeskattade reserver (bolagen)
5
Årets resultat
Kassaflödesanalys
Löpande verksamhet
Årets resultat
Investeringsbidrag
Avskrivningar
Utrangeringar/nedskrivningar
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar
Avsättningar
Obeskattade reserver (bolagen)
Not
Utfall 1508
8 882 401
-9 355 849
-183 208
-656 656
Utfall 1408
8 340 416
-8 728 623
-177 828
-566 035
-15 071
0
565 384
0
-5 769
0
550 429
0
-106 343
-21 375
Utfall 1508
Utfall 1408
-106 343
-6 254
183 208
15
0
0
0
-21 375
-4 998
177 828
0
-60
0
0
70 626
151 395
Förändring av rörelsekapital
Ökning-/minskning+ av förråd
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar
Ökning+/minskning av kortfristiga skulder
129
-69 077
-76 032
-450
-267 400
-145 982
Kassaflöde från löpande verksamhet
-74 354
-262 437
0
0
-1
0
-184 396
0
0
0
0
-185 145
0
0
60
0
-184 396
-185 085
Finansieringsverksamhet
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag
Förändring aktiekapital
0
408 940
43 790
6 254
0
0
250 721
0
4 998
0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
458 984
255 719
6
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring
av rörelsekapital
Förändring av redovisningsprincip
Förändring av eget kapital
Investeringsverksamhet
Investeringar
Momsjustering vid överlåtelse
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter
Försäljningar anläggningstillgångar
Aktier och andelar
7
8
Kassaflöde från investeringsverksamheten
28 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
ÅRETS KASSAFLÖDE
200 233
-191 803
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
446 947
647 182
366 836
175 033
Kontroll av årets kassaflöde
200 235
-191 803
2
0
Differens
Balansräkning
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
- byggnader och mark
- maskiner och inventarier
- pågående investeringar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Not
Utfall 1508
9
10
11
Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
12
13
Eget kapital
Eget kapital
Bokslutsdispositioner
Årets resultat
Summa eget kapital
0
70
0
1 032 445
166 635
0
1 199 080
0
1 119 219
78 620
0
1 197 909
71 935
777 416
2 060
645 122
1 496 533
2 695 613
72 064
708 339
2 060
444 887
1 227 350
2 425 259
74 936
43 790
-106 343
12 383
118 727
0
-43 790
74 937
0
0
1 091 438
1 591 792
2 683 230
2 695 613
682 498
1 667 824
2 350 322
2 425 259
Avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
14
15
Utfall 1412
Bokslutskommentarer och noter (tkr)
Redovisningsprinciper
Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna
bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för
kommunal redovisning.
1. Verksamhetens intäkter
Patientavgifter med mera
Såld vård internt
Såld vård externt
Försäljning material, varor och tjänster, internt
Försäljning material, varor och tjänster, externt
Hyresintäkter
Specialdestinerade statsbidrag
Investeringsbidrag
Övriga bidrag, internt
Övriga bidrag, externt
Övriga intäkter, internt
Övriga intäkter, externt
Totalt
1508
112 222
7 202 092
672 782
264 943
118 306
1 287
251 792
6 254
60 159
139 078
15 434
38 052
8 882 401
29 (32)
1408
107 583
6 742 642
625 082
236 968
133 094
1 039
243 981
4 998
55 948
109 179
49 123
30 779
8 340 416
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
2. Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Bemanningsföretag
Köpt vård internt
Köpt vård externt
Läkemedel
Lämnade bidrag, internt
Lämnade bidrag, externt
Lokalkostnader, internt
Lokalkostnader, externt
Verksamhetsanknutna tjänster, internt
Verksamhetsanknutna tjänster, externt
Material och varor, internt
Material och varor ,externt
Övriga tjänster, internt
Övriga tjänster, externt
Övriga kostnader, internt
Övriga kostnader, externt
Totalt
1508
5 759 353
54 425
237
155 015
1 122 177
15 072
70
545 204
83 397
145 254
112 993
226 925
620 514
265 738
122 980
70 016
56 479
9 355 849
1408
5 459 433
36 500
418
145 630
970 230
0
49
599 125
80 743
92 361
115 785
251 569
572 870
185 868
87 617
70 370
60 055
8 728 623
3. Personalkostnader, detaljer
Löner
Övriga personalkostnader
Sociala avgifter
Totalt
1508
3 995 232
78 785
1 685 336
5 759 353
1408
3 768 397
97 826
1 593 210
5 459 433
4. Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar
Immateriella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Totalt
1508
1408
70
183 138
183 208
80
177 748
177 828
Nedskrivningar
Immateriella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Totalt
Totalt avskrivningar och nedskrivningar
0
0
0
183 208
0
0
0
177 828
1508
1408
302
-1
5
618
924
2 519
0
0
432
2 951
14 888
172
2
933
15 995
-15 071
8 016
207
0
497
8 720
-5 769
1508
0
1408
60
5. Finansnetto
Finansiella intäkter
Ränteintäkter, internt
Ränteintäkter, externt
Övriga finansiella intäkter, internt
Övriga finansiella intäkter, externt
Totalt
Finansiella kostnader
Räntekostnader, internt
Räntekostnader, externt
Övriga finansiella kostnader, internt
Övriga finansiella kostnader, externt
Totalt
Totalt finansnetto
6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar
Reavinster inventarier
30 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
Totalt
0
60
Reaförluster inventarier
Totalt
Netto reavinster/-förluster
0
0
0
0
0
60
1508
0
73 722
110 674
184 396
1408
0
154 796
30 349
185 145
7. Investering i anläggningstillgångar
Årets investering i immateriella anläggningstillgångar
Årets investering i maskiner och inventarier
Årets pågående investering
Totalt
8. Försäljning anläggningstillgångar
Försäljning maskiner och inventarier
Totalt
9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska
informationssystem
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar
Överfört mellan enheter
Försäljningar/utrangeringar
Korrigering anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning och nedskrivning
Omklassificeringar
Överfört mellan enheter
Försäljningar/utrangeringar
Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde
1508
1408
0
0
60
60
1508
1412
724
0
0
0
0
0
724
724
0
0
0
0
0
724
654
70
0
0
0
0
724
0
533
121
0
0
0
0
654
70
10. Maskiner och inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar
Överfört mellan enheter
Försäljningar/utrangeringar
Korrigering anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar
1508
1412
3 742 168
73 722
22 658
0
-79 499
0
3 759 049
3 592 042
278 403
30 016
0
-158 293
0
3 742 168
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning och nedskrivning
Omklassificeringar
Överfört mellan enheter
Försäljningar/utrangeringar
Korrigering avskrivningar och nedskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde
2 622 949
183 138
0
0
-79 484
0
2 726 603
1 032 446
2 510 162
270 910
0
0
-158 123
0
2 622 949
1 119 219
31 (32)
Dnr SU 312-343/2015
2015-09-24
11. Pågående investeringar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar
Överfört mellan enheter
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar
1508
1412
78 620
110 674
-22 658
0
0
166 636
49 340
59 296
-30 016
0
0
78 620
12. Kortfristiga fordringar
Kundfordringar, internt
Kundfordringar, externt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt
Övriga fordringar, internt
Övriga fordringar, externt
Totalt
1508
56 222
221 289
138 099
100 587
199 995
61 224
777 416
1412
139 478
287 629
82 748
64 068
-27
134 443
708 339
1508
2 060
2 060
1412
2 060
2 060
14. Långfristiga skulder
Långfristig skuld, investeringsbidrag
Övriga långfristiga skulder, internt
Övriga långfristiga skulder, externt
Totalt
1508
41 113
1 050 325
0
1 091 438
1412
43 951
638 547
0
682 498
15. Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder, internt
Leverantörsskulder, externt
Semesterskuld
Löner, jour, beredskap, övertid
Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt
Övriga kortfristiga skulder, internt
Övriga kortfristiga skulder, externt
Totalt
1508
123 788
225 502
289 572
238 113
229 823
970
348 602
85 164
50 258
1 591 792
1412
2 983
294 079
399 137
234 634
273 011
7 048
333 008
78 418
45 506
1 667 824
13. Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar
Totalt
32 (32)
Bilaga 1
Region- och rikssjukvård
Transplantationssjukvård
Antalet transplantationer som har genomförts januari-augusti 2015 fördelat per organ, med uppgift om
differens i jämförelse med basvolym. Resultat för patienter från Västra Götaland respektive andra
region/landsting. Jämförelse med 2014.
VG
Typ av organ
Ej VGR
Antal
Basvolym
Jan-augusti
helår
2015
2015
Hjärta
Totalt
Differens
basvolym
Antal
Janaugusti
Antal
Janaugusti
Antal
Janaugusti
Antal
Janaugusti
Antal
Janaugusti
2015
2014
2015
2014
2015
2014
7
12
-5
10
17
12
24
22
2
12
-10
10
19
27
21
37
Njure
51
80
-29
35
69
38
120
73
Lever
33
27
6
19
28
36
61
55
Lungor
2
3
-1
4
7
8
9
12
95
134
-39
78
140
121
235
199
Flerorgan
Summa
Totala antalet transplantationer utförda vid SU januari-augusti 2010-2015
SU Total
2010
2011
VG
Ej VG
Summa
2012
2013
2014
2015
85
91
87
120
75
110
80
119
78
95
121
140
176
207
185
199
199
235
Transplantationsverksamheten är en verksamhet där tillgången på organ styr produktionen. Det finns
en stor variation när under året organdonationer och transplantationer sker samt vilken typ av
transplantation som utförs. Som stöd för verksamheten finns en särskild ersättningsmodell för VGR
patienter. Denna gäller både barn och vuxna. En basvolym är fastställd per organ, se ovan. För de
transplantationer som överstiger basvolymen ersätts sjukhuset med fastställda belopp för respektive
organsort. Minskar volymen i förhållande till basvolymen görs motsvarande avdrag på ersättningen.
Reglering görs i samband med årsbokslut. För perioden januari till augusti 2015 har totalt gjorts 17
fler transplantationer för patienter från VGR jämfört med motsvarande period föregående år och totalt
sett en stor ökning av antalet utförda transplantationer.
Länssjukvård
Förlossningssjukvård
Antalet förlossningar fördelat per patienter från Västra Götaland och övriga regioner/landsting
REDOVISNINGSMALL
Utfall period jan-augusti
2010
VG
Ej VG
Summa
2011
2012
2013
2014
6 693
2015
Planerings- Diff utfall 2015 –
nivå 2015
planerings nivå
6 653
10 100
-3 447
7 352
6 978
6 987
6 874
196
179
198
164
172
212
212
7 548
7 157
7 185
7 038
6 865
6 865
-3 235
Inom Västra Götalandsregionen tillämpas en regiongemensam ersättningsmodell för
förlossningssjukvård. Modellen innebär att för volymer över planerad nivå utgår en ersättning per
prestation med 75 procent av fullpris alternativt ett avdrag om 50 % per prestation om utfallet är lägre
under förutsättning att sjukhuset samtidigt inte når upp till totalt budgeterade volymer.
Planeringstalet i vårdöverenskommelse 2015 är 10 100 förlossningar.
Bilaga 1
Antalet förlossningar för VGR patienter är för januari-augusti 40 färre jämfört med motsvarande tid
föregående år. Under 2014 gjordes för helåret 9767 förlossningar för VGR patienter.
Mödravårdscentralernas prognos för förlossningar 2015 för kvinnor bosatta i Göteborg och
angränsande kommuner är i paritet med planeringsnivån för VG förlossningar innevarande år.
Verksamheten ser dock att fler kvinnor i Göteborgsregionen numera väljer att föda på andra orter,
exempelvis Varberg.
För externa patienter konstateras 40 fler förlossningar jämfört med motsvarande tid föregående år.
Under 2014 utfördes 246 förlossningar för patienter utanför VGR.
Hälsoundersökning med mammografi och klinisk mammografi
REDOVISNINGSMALL VG patienter
Antal utförda screeningundersökningar
Indikator
Antal undersökningar
Andel undersökta (av kallade)
Andel kvinnor som blir kallade inom
fastställt kallelseintervall, 21 mån
Andel kvinnor som får svar inom fastställd
svarstid, två veckor
2015 jan-augusti 2014 jan-augusti
5 841 st
5 478 st
87%
87%
100%
100%
97%
97%
Antalet utförda undersökningar är fler än motsvarande tid föregående år. Volymförändringen
förklaras av ett ökat upptagningsområde från 1 april 2015 (Frölunda) och att kvinnor som uteblir
kallas en andra gång. Andel undersökta kvinnor av kallade är på samma nivå som motsvarande tid
föregående år. Andel kvinnor som får svar inom 14 dagar uppgår per augusti till 97 %. Kvarstående
del avser främst kvinnor som har återkallats för kompletterande undersökning.
Särskild uppföljningsrapport om hälsoundersökning med mammografi kommer att skickas till
Koncernkontoret.
Uppföljning av specifika aktiviteter, fokusområden och vårdens kvalitet
Uppföljning av specifika aktiviteter, fokusområden och vårdens kvalitet enligt uppföljningsplan för
vårdöverenskommelsen framgår av separat rapport
Rättspsykiatri
En särskild uppföljning för den rättspsykiatriska vården i VGR görs till Koncernkontoret.
Uppföljningen framgår av separat rapport.
Bilaga 2
Tabell Prestationer
Totalt
Januari - aug 2015 - 2014
Perioden totalt
Vårdkategori
Somatisk sluten vård
DRG-poäng
Länssjukvård
Rikssjukvård Region
Rikssjukvård Nationell
SU TOTALT DRG-poäng
Vårdtillfällen
Länssjukvård
Rikssjukvård Region
Rikssjukvård Nationell
SU TOTALT Vårdtillfällen
Vårddagar
Länssjukvård
Rikssjukvård Region
Rikssjukvård Nationell
SU TOTALT Vårddagar
Somatisk öppen vård
Dagkirurgi och Dagmedicin
Poäng
Läkarbesök
Övriga besök
Övriga besök (ej DK/DM)
Poäng
Läkarbesök
Övriga besök
Psykiatrisk vård
Vuxenpsykiatri
Vårdtillfällen
Vårddagar
Läkarbesök
Övriga besök
Barn- och ungdomspsykiatri
Vårdtillfällen
Vårddagar
Läkarbesök
Övriga besök
Övrig vård
Medicinsk rehabilitering inskr
Medicinsk rehabilitering vdg
Barnhabilitering vdg
Utskrivningsklara dagar 2)
Viktat produktionstal 1)
Utfall 2015
Antal digitala kontakter
Antal ytterfall L och R
Motsvarar viktat produktionstal
Helår
Budget
Utfall 2014
Prognos
Förändr utfall 15-14
Budget
Utfall 2014
antal
%
Differens budget
antal
%
Differens prognos
antal
%
47 951
16 083
9 428
73 462
50 076
15 919
8 129
74 124
47 237
16 245
8 577
72 058
73 276
24 506
14 209
111 991
76 814
24 424
12 486
113 724
71 857
25 797
13 937
111 591
714
-162
851
1 404
1,5%
-1,0%
9,9%
1,9%
-2 125
164
1 299
-662
-4,2%
1,0%
16,0%
-0,9%
-3 538
82
1 723
-1 733
-4,6%
0,3%
13,8%
-1,5%
52 858
8 901
3 354
65 112
56 389
9 291
3 745
69 425
52 107
8 938
3 214
64 259
80 775
13 564
5 066
99 405
86 498
14 255
5 751
106 504
78 985
14 332
5 022
98 339
751
-37
140
853
1,4%
-0,4%
4,3%
1,3%
-3 531
-390
-391
-4 313
-6,3%
-4,2%
-10,5%
-6,2%
-5 723
-691
-685
-7 099
-6,6%
-4,8%
-11,9%
-6,7%
258 845
45 318
25 245
329 408
252 064
47 398
25 340
324 802
247 134
46 219
25 870
319 223
395 745
69 099
38 179
503 023
386 644
72 720
38 910
498 274
375 857
73 026
42 313
491 196
11 711
-901
-625
10 185
4,7%
-1,9%
-2,4%
3,2%
6 781
-2 080
-95
4 606
2,7%
-4,4%
-0,4%
1,4%
9 101
-3 621
-731
4 749
2,4%
-5,0%
-1,9%
1,0%
11 835
30 063
51 192
9 893
31 021
49 789
10 206
19 702
51 155
18 076
45 940
78 145
15 177
47 583
76 377
15 915
30 265
76 892
1 629
10 361
37
16,0%
52,6%
0,1%
1 942
-958
1 403
19,6%
-3,1%
2,8%
2 899
-1 643
1 768
19,1%
-3,5%
2,3%
2 395
342 386
244 075
2 450
342 889
222 154
4 658
360 279
202 747
3 658
523 049
373 100
3 759
525 988
340 755
5 177
559 901
314 002
-2 263
-17 893
41 328
-48,6%
-5,0%
20,4%
-55
-503
21 921
-2,2%
-0,1%
9,9%
-101
-2 939
32 345
-2,7%
-0,6%
9,5%
6 114
87 240
26 256
138 845
4 521
84 093
29 502
151 262
4 653
82 591
25 318
133 364
9 340
133 407
40 157
212 475
6 935
128 981
45 251
232 000
6 992
126 540
39 450
206 879
1 461
4 649
938
5 481
31,4%
5,6%
3,7%
4,1%
1 593
3 147
-3 246
-12 417
35,2%
3,7%
-11,0%
-8,2%
2 405
4 426
-5 094
-19 525
34,7%
3,4%
-11,3%
-8,4%
212
4 193
4 026
18 886
119
3 818
3 360
16 486
170
4 513
4 023
17 388
324
6 412
6 153
28 884
183
5 856
5 153
25 287
260
6 860
6 049
27 750
42
-320
3
1 498
24,7%
-7,1%
0,1%
8,6%
93
375
666
2 400
77,7%
9,8%
19,8%
14,6%
141
556
1 000
3 597
76,9%
9,5%
19,4%
14,2%
111
2 936
984
29 586
149 938
49
3 691
969
2 441
147 332
110
3 222
896
25 986
144 242
170
4 492
1 500
43 696
228 878
75
5 660
1 486
3 756
226 018
164
4 659
1 452
40 931
223 533
1
-286
88
3 600
5 696
0,9%
-8,9%
9,8%
13,9%
3,9%
62
-755
15
27 145
2 607
127,0%
-20,4%
1,5%
1112,0%
1,8%
95
-1 168
14
39 940
2 860
126,4%
-20,6%
1,0%
1063,4%
1,3%
33 944
2 865
8 533
0
0
0
11 083
2 940
6 984
OBS ! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan
1) Viktning utifrån 2015 års tillämpade modell av sammanvägda prestationer. Föregående år justerat med hänsyn till viktlisteförändring
2) Särredovisning av antal dagar från att patienten är utskrivningsklar tills utskrivning är möjlig. Dagarna ingår i antalet totala vårddagar.
Bilaga 2
Tabell Prestationer
Västra Götaland
Januari - aug 2015 - 2014
Perioden totalt
Vårdkategori
Somatisk sluten vård
DRG-poäng
Länssjukvård
Rikssjukvård Region
Rikssjukvård Nationell
SU TOTALT DRG-poäng
Vårdtillfällen
Länssjukvård
Rikssjukvård Region
Rikssjukvård Nationell
SU TOTALT Vårdtillfällen
Vårddagar
Länssjukvård
Rikssjukvård Region
Rikssjukvård Nationell
SU TOTALT Vårddagar
Somatisk öppen vård
Dagkirurgi och Dagmedicin
Poäng
Läkarbesök
Övriga besök
Övriga besök (ej DK/DM)
Poäng
Läkarbesök
Övriga besök
Psykiatrisk vård
Vuxenpsykiatri
Vårdtillfällen
Vårddagar
Läkarbesök
Övriga besök
Barn- och ungdomspsykiatri
Vårdtillfällen
Vårddagar
Läkarbesök
Övriga besök
Övrig vård
Medicinsk rehabilitering inskr
Medicinsk rehabilitering vdg
Barnhabilitering vdg
Utskrivningsklara dagar 2)
Viktat produktionstal 1)
Utfall 2015
Antal digitala kontakter
Antal ytterfall L och R
Motsvarar viktat produktionstal
Helår
Budget
Utfall 2014
Prognos
Förändr utfall 15-14
Budget
Utfall 2014
antal
%
Differens budget
antal
%
Differens prognos
antal
%
45 693
13 990
5 298
64 982
47 845
14 139
4 426
66 410
45 112
14 383
4 779
64 275
69 941
21 414
8 110
99 466
73 382
21 686
6 789
101 857
68 425
22 643
7 422
98 490
581
-393
519
707
1,3%
-2,7%
10,9%
1,1%
-2 152
-149
872
-1 428
-4,5%
-1,1%
19,7%
-2,2%
-3 441
-272
1 321
-2 391
-4,7%
-1,3%
19,5%
-2,3%
50 390
7 776
2 102
60 267
53 951
8 196
2 427
64 574
49 725
7 834
2 053
59 612
77 130
11 903
3 217
92 249
82 747
12 570
3 723
99 040
75 311
12 530
3 143
90 984
665
-58
49
655
1,3%
-0,7%
2,4%
1,1%
-3 561
-420
-325
-4 307
-6,6%
-5,1%
-13,4%
-6,7%
-5 617
-667
-506
-6 791
-6,8%
-5,3%
-13,6%
-6,9%
250 231
40 334
16 642
307 207
242 903
42 492
15 685
301 080
238 713
41 374
15 989
296 076
383 022
61 738
25 473
470 234
372 551
65 172
24 056
461 779
362 576
64 897
26 263
453 736
11 518
-1 040
653
11 131
4,8%
-2,5%
4,1%
3,8%
7 328
-2 158
957
6 127
3,0%
-5,1%
6,1%
2,0%
10 471
-3 434
1 417
8 455
2,8%
-5,3%
5,9%
1,8%
11 087
28 641
47 225
9 389
30 096
46 781
9 625
18 797
47 675
16 971
43 840
72 286
14 401
46 160
71 749
14 971
28 781
71 164
1 462
9 844
-450
15,2%
52,4%
-0,9%
1 698
-1 455
444
18,1%
-4,8%
0,9%
2 570
-2 320
537
17,8%
-5,0%
0,7%
2 252
323 168
234 784
2 285
325 182
216 415
4 507
341 345
196 256
3 446
494 665
359 378
3 505
498 745
331 926
4 939
530 267
303 609
-2 256
-18 177
38 528
-50,0%
-5,3%
19,6%
-33
-2 014
18 369
-1,5%
-0,6%
8,5%
-59
-4 080
27 452
-1,7%
-0,8%
8,3%
5 780
84 840
25 648
137 890
4 392
82 926
29 091
150 381
4 476
80 746
24 853
132 460
8 847
129 862
39 259
211 065
6 736
127 187
44 618
230 645
6 719
123 684
38 611
205 402
1 304
4 094
795
5 430
29,1%
5,1%
3,2%
4,1%
1 388
1 914
-3 443
-12 491
31,6%
2,3%
-11,8%
-8,3%
2 111
2 675
-5 359
-19 580
31,3%
2,1%
-12,0%
-8,5%
197
4 071
3 851
18 427
110
3 792
3 295
16 226
160
4 493
3 950
17 099
302
6 231
5 895
28 206
168
5 816
5 053
24 887
237
6 704
5 916
27 331
37
-422
-99
1 328
23,1%
-9,4%
-2,5%
7,8%
87
279
556
2 201
79,8%
7,4%
16,9%
13,6%
134
415
842
3 319
79,5%
7,1%
16,7%
13,3%
109
2 895
873
46
3 632
871
108
3 157
861
167
4 431
1 336
70
5 570
1 336
161
4 563
1 350
1
-262
12
0,9%
-8,3%
1,3%
63
-737
2
138,8%
-20,3%
0,2%
138,3%
-20,4%
0,0%
138 242
137 217
133 753
211 604
210 457
206 115
4 489
3,4%
1 025
0,7%
97
-1 139
0
0
1 147
32 263
2 698
7 699
0
0
0
10 535
2 761
6 240
OBS ! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan
1) Viktning utifrån 2015 års tillämpade modell av sammanvägda prestationer. Föregående år justerat med hänsyn till viktlisteförändring
2) Särredovisning av antal dagar från att patienten är utskrivningsklar tills utskrivning är möjlig. Dagarna ingår i antalet totala vårddagar.
0,5%
Bilaga 2
Tabell Prestationer
Övriga
Januari - aug 2015 - 2014
Perioden totalt
Vårdkategori
Somatisk sluten vård
DRG-poäng
Länssjukvård
Rikssjukvård Region
Rikssjukvård Nationell
SU TOTALT DRG-poäng
Vårdtillfällen
Länssjukvård
Rikssjukvård Region
Rikssjukvård Nationell
SU TOTALT Vårdtillfällen
Vårddagar
Länssjukvård
Rikssjukvård Region
Rikssjukvård Nationell
SU TOTALT Vårddagar
Somatisk öppen vård
Dagkirurgi och Dagmedicin
Poäng
Läkarbesök
Övriga besök
Övriga besök (ej DK/DM)
Poäng
Läkarbesök
Övriga besök
Psykiatrisk vård
Vuxenpsykiatri
Vårdtillfällen
Vårddagar
Läkarbesök
Övriga besök
Barn- och ungdomspsykiatri
Vårdtillfällen
Vårddagar
Läkarbesök
Övriga besök
Övrig vård
Medicinsk rehabilitering inskr
Medicinsk rehabilitering vdg
Barnhabilitering vdg
Utskrivningsklara dagar 2)
Viktat produktionstal 1)
Utfall 2015
Antal digitala kontakter
Antal ytterfall L och R
Motsvarar viktat produktionstal
1 681
167
835
Helår
Budget
Utfall 2014
Förändr utfall 15-14
Prognos
Budget
Utfall 2014
antal
%
Differens budget
antal
%
Differens prognos
antal
%
2 258
2 093
4 130
8 481
2 231
1 780
3 703
7 714
2 125
1 861
3 798
7 784
3 334
3 092
6 099
12 525
3 432
2 738
5 697
11 867
3 432
3 154
6 515
13 101
133
232
332
697
6,3%
12,5%
8,7%
9,0%
27
313
427
767
1,2%
17,6%
11,5%
9,9%
-98
354
402
658
-2,8%
12,9%
7,1%
5,5%
2 468
1 125
1 252
4 845
2 438
1 095
1 318
4 851
2 382
1 104
1 161
4 647
3 645
1 662
1 849
7 156
3 751
1 685
2 028
7 464
3 674
1 802
1 879
7 355
86
21
91
198
3,6%
1,9%
7,8%
4,3%
30
30
-66
-6
1,2%
2,7%
-5,0%
-0,1%
-106
-23
-179
-308
-2,8%
-1,4%
-8,8%
-4,1%
8 614
4 984
8 603
22 201
9 160
4 906
9 655
23 722
8 421
4 845
9 881
23 147
12 722
7 361
12 706
32 789
14 093
7 548
14 854
36 495
13 281
8 129
16 050
37 460
193
139
-1 278
-946
2,3%
2,9%
-12,9%
-4,1%
-546
78
-1 052
-1 521
-6,0%
1,6%
-10,9%
-6,4%
-1 371
-187
-2 148
-3 706
-9,7%
-2,5%
-14,5%
-10,2%
748
1 422
3 967
504
925
3 008
581
905
3 480
1 105
2 100
5 859
776
1 423
4 628
944
1 484
5 728
167
517
487
28,8%
57,1%
14,0%
244
497
959
48,5%
53,7%
31,9%
329
677
1 231
42,4%
47,6%
26,6%
144
19 218
9 291
165
17 707
5 739
150
18 933
6 491
212
28 384
13 722
254
27 243
8 829
238
29 634
10 393
-7
285
2 800
-4,6%
1,5%
43,1%
-21
1 511
3 552
-13,0%
8,5%
61,9%
-42
1 141
4 893
-16,5%
4,2%
55,4%
334
2 400
608
955
129
1 167
411
881
177
1 845
465
904
493
3 545
898
1 410
199
1 794
633
1 355
273
2 856
839
1 477
157
555
143
51
88,8%
30,1%
30,8%
5,7%
205
1 233
197
74
158,9%
105,7%
47,9%
8,4%
294
1 751
265
55
147,9%
97,6%
41,9%
4,1%
15
122
175
459
10
26
65
260
10
20
73
288
22
180
258
678
15
40
100
400
23
156
132
419
5
102
102
171
50,0%
507,6%
139,1%
59,1%
5
96
110
199
53,4%
369,2%
169,2%
76,5%
7
140
158
278
47,7%
350,5%
158,5%
69,5%
2
41
111
29 586
11 696
3
59
98
2 441
10 115
2
65
35
25 986
10 489
3
61
164
43 696
17 275
5
90
150
3 756
15 561
3
96
102
40 931
17 418
0
-24
76
3 600
1 208
0,0%
-36,9%
220,1%
13,9%
11,5%
-1
-18
13
27 145
1 581
-38,5%
-30,5%
13,3%
1112,0%
15,6%
-2
-29
14
39 940
1 713
-40,9%
-32,7%
9,3%
1063,4%
11,0%
0
548
179
744
OBS ! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan
1) Viktning utifrån 2015 års tillämpade modell av sammanvägda prestationer. Föregående år justerat med hänsyn till viktlisteförändring
2) Särredovisning av antal dagar från att patienten är utskrivningsklar tills utskrivning är möjlig. Dagarna ingår i antalet totala vårddagar.
Bilaga 2
Tabell Inkomna remisser
Januari - aug 2015 och 2014
Antal remisser
2015
54 533
52 900
1 633
Förändring
procent
3%
90000-001 - Egen vårdbegäran
8 833
6 271
2 562
41%
90001 - BVC
1 845
1 643
202
12%
90002 - MVC
3 954
3 641
313
9%
90003 - Skolhälsovård
1 573
1 681
-108
-6%
5%
51001 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
90004 - Företagshälsovård
2014
Förändring
888
843
45
90005 - Privatläkarmott. Se även under PL
4 750
4 593
157
3%
90006 - Husläkargrupper. Se även under HL
1 466
649
817
126%
90007 - Optiker
3 495
3 012
483
16%
129
126
3
2%
5 319
5 612
-293
-5%
710
945
-235
-25%
2 996
2 998
-2
0%
34
29
5
17%
90008 - Kriminalvårdsanstalt
90009 - Övrig sjukvård
90010 - Vårdcentraler
99... - Okänt kliniknummer - ifylles manuellt
AL - Allmänläkare
HL - Husläkare
3
20
-17
-85%
54 330
55 370
-1 040
-2%
48
51
-3
-6%
32 411
31 360
1 051
3%
Inremitterande Klinik inklusive internremisser
177 317
171 744
5 573
3,2%
Remisser exklusive internremisser
122 784
118 844
3 940
3,3%
2015
2014
Nya VC (6 siffriga)
PL - Privatläkare
Övriga Irk nummer - inkl. Sjukhus och Vårdcentraler
Antal remisser
Förändring
01 - Stockholms län
556
748
-192
Förändring
procent
-25,7%
03 - Uppsala Län
115
131
-16
-12,2%
04 - Södermanlands län
100
135
-35
-25,9%
05 - Östergötlands län
231
261
-30
-11,5%
06 - Jönköpings län
824
967
-143
-14,8%
07 - Kronobergs län
175
220
-45
-20,5%
08 - Kalmar län
239
209
30
14,4%
09 - Gotlands län
40
43
-3
-7,0%
10 - Blekinge län
128
150
-22
-14,7%
12 - Skåne län
633
782
-149
-19,1%
6 789
6 471
318
4,9%
163 176
157 437
5 739
3,6%
17 - Värmlands län
878
939
-61
-6,5%
18 - Örebro län
187
271
-84
-31,0%
19 - Västmanlands län
114
156
-42
-26,9%
20 - Dalarnas län
168
181
-13
-7,2%
21 - Gävleborgs län
117
151
-34
-22,5%
22 - Västernorrlands län
204
246
-42
-17,1%
23 - Jämtlands län
161
119
42
35,3%
24 - Västerbottens län
219
228
-9
-3,9%
13 - Hallands län
14 - Västra Götalands län
25 - Norrbottens län
232
239
-7
-2,9%
Övriga
2 031
1 660
371
22,3%
Totalt
177 317
171 744
5 573
3,2%
12 110
12 647
-537
-4,2%
Övriga regioner och landsting
Antal remisser
20 - Vidarebefodrad
10 - Bokade + Obokade
Totalt remisser
2015
2014
Förändring
Förändring %
43 255
49 460
-6 205
134 062
122 284
11 778
-14,3%
8,8%
177 317
171 744
5 573
4,4%
Bilaga 3
Ledtider på SUs akutmottagningar
Nedan redovisas väntetider till akutmottagningarna på SU.
Resultat för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS), Östra sjukhuset, Mölndals
sjukhus eller Sahlgrenska sjukhuset särredovisas.
I det totala resultatet ingår inte akutmottagningarna inom gynekologi, psykiatri och infektion, för vilka
resultaten mäts separat. Antalet sökande på akutmottagningarna för dessa mottagningar är mer
konstant över tid. Infektionsakuten har sedan införandet av remisstvång ett lägre antal sökande.
Antal besökande vid SUs akutmottagningar i jämförelse med motsvarande period förgående år. Utfall
ackumulerat för perioden.
Östra
DSBUS
Mölndal
Sahlgrenska
Totalt
2015
augusti
2014
augusti
3786
3629
3908
4661
15984
3697
3505
3694
4688
15584
2015 /
2014
Differens
(antal)
89
124
214
-27
400
2015 /
2014
Differens
(%)
2%
4%
6%
-1%
3%
Under augusti 2015 besökte 15984 personer någon av akutmottagningarna. Det är 800 fler
besökande jämfört med augusti 2014.
Ledtider vid akutmottagningarna i jämförelse med motsvarande månad förgående år. Utfall ackumulerat
för månaden. Avser 90 % av sökande.
TTT
TTL
TGT
2015
augusti
2014
augusti
43 min
320 min
07:56
50 min
302 min
08:29
2015 /
2014
Differens
(antal)
-7 min
18 min
00:33
Not: Mål 2015 för 90 % av patienter TTT: 10 minuter; TGT 4 timmar och 60 % av patienterna TTL.
Vad gäller tiden till triage (TTT) redovisas en spridning på 15-64 minuter mellan
akutmottagningarna. Kortast var väntetiden på akutmottagningen Östra (15 minuter) och
längst på akutmottagningen på Sahlgrenska (64 minuter).
Kortast var väntetiden till läkare (TTL) på DSBUS med 208 minuter och längst väntade
patienterna på Sahlgrenska med 446 minuter.
Kortaste totala genomloppstiden (TGT) hade DSBUS (4 h 53 min) och akutmottagningen på
Sahlgrenska var längst (10 h 47 min).
Redovisning per indikator per typ av patient (grön- och gultriagerade), över tid
Nedan redovisas mer detaljerad information om väntetider avseende akutmottagning.
Tid till läkare (TTL) och total genomloppstid (TGT) redovisas på två sätt: inklusive respektive
exklusive patienter som har bedömts ha ett sjukdomstillstånd som kan vänta utan risk (så kallade grönoch blåtriagerade). Om man exkluderar de grön-/ blåtriagerade patienterna vid beräkning av tid till
1 (5)
Bilaga 3
läkare blev väntetiden 5 minuter längre och den totala genomloppstiden 17 minuter längre. Andelen
grön-/blåtriagerade patienter motsvarade 42 % av de triagerade akutsökande.
Tid till triage
I genomsnitt väntade patienterna 16 minuter på en första bedömning (median 8 minuter).
Andelen patienter som fick en första bedömning inom 10 minuter var 59 %.
Tid till triage. SUs akutmottagningar. Avser 90:e percentilen. 2015
Not: Resultat för Tid till triage redovisas endast från och med januari 2010, då mätningarna påbörjades.
Andel patienter som fick en första bedömning inom 10 minuter vid SUs akutmottagningar.
2010 - 2015.
Not: Resultat för första bedömningen redovisas endast från och med januari 2010, då mätningarna påbörjades. Det regionala
målvärdet är 10 minuter även 2015.
2 (5)
Bilaga 3
Tid till läkare
I genomsnitt väntade patienterna 134 minuter på att få träffa läkare (median 88 minuter).
Andelen patienter som hade träffat läkare inom 60 minuter var 37 %.
Tid till läkare. SUs akutmottagningar. Avser 90 percentilen, 2011 - 2015.
Andelen patienter som träffade en läkare inom 60 minuter vid SUs akutmottagningar.
2009-2015. Målet för 2015 är att 60 % av patienterna ska träffa läkare inom 60 minuter.
Not: Redovisningen är baserad på att målet för ledtiden skulle ha varit 60 minuter för samtliga år 2009-2012. I realiteten var
målet tid till läkare 120 minuter 2009, 90 minuter 2010 och 60 minuter 2011-2015.
3 (5)
Bilaga 3
Andel gultriagerade patienter som träffade läkare inom 120 minuter 2013 – 2015
Total genomloppstid
I genomsnitt var den totala genomloppstiden 3 timmar och 53 minuter (median 3 timmar och
10 minuter). Andelen patienter som hade lämnat akutmottagningen inom 4 timmar var 62 %.
Total genomloppstid för patienter som besökt SUs akutmottagningar. Avser 90 percentilen av
patienterna. 2011 - 2015.
Not: Regionala målvärden: 2009: 6 timmar; 2010: 5 timmar; 2011 - 2015 4 timmar
4 (5)
Bilaga 3
Andel patienter som lämnade SUs akutmottagningar i jämförelse med det regionala målvärdet för
akutmottagningar. 2009-2015.
Not: Redovisningen är baserad på att målet för ledtiden skulle ha varit 4 timmar för samtliga år 2009-2011. I realiteten var målet
för total genomloppstid 6 timmar 2009, 5 timmar 2010 och 4 timmar 2011 – 2015.
5 (5)
Bilaga 4
Uppföljning av specifika aktiviteter för fokusområden/behovsgrupper
Effektiv vård
Barn med fetma
Utveckling av den
psykiatriska vården.
Vård i rätt tid
Akutvårdskedjan.
Se avsnitt 3
Fortsatt arbete på SU
-
Implementering av RUP enligt regionala direktiv.
Särskild uppföljning
•
PTSD
•
schizofreni
-
SU´s utvecklingsarbete enligt verksamhetsplan
Antal patientgrupper med; ”Direktinläggning”/Öppen
retur/Inskrivningsklar/utskrivningsklar patient),
mångbesökarmodellen, bedömningsbilar
NP utredningar
Vuxenpsykiatri: Under januari-juli fick 79 % av patienterna ett första utredningsbesök
inom 60 dagar. Andelen väntande högst 60 dagar till ett första utredningsbesök har
sammantaget varit 27 %.
Uppföljning av regionfullmäktiges mål
Uppföljning av vårdens kvalitet 2015
Säker hälso- och sjukvård: Vårdrelaterade skador ska minska
Vårdrelaterade
infektioner inom den
somatiska vården ska
minska (RF)
33. Vårdrelaterade infektioner inom den somatiska
vården
10,5 % per 25 mars (PPM)
7,28 % Infektionsverktyget (kvartal 2)
26. Andel perinealbristningar grad III och IV vid
vaginal förlossning i huvudbjudning hos fullgångna
förstföderskor med spontan värkstart
4.0 % totalt
3.5 % (Robson1) *
* Personalen inom obstetriken har arbetat aktivt för att minska perinealbristningarna
genom undervisning till barnmorskor och läkare. Läkarna får utbildning i hur
1
Bilaga 4
perinealbristningarna kan undvikas då sugklocka används vid förlossningen. Varje
barnmorska eller läkare får återkoppling och undervisning vad som kan göras bättre vid
en perinealbristning.
”
35. Återinskrivning på IVA inom 72 timmar
Område 1 – 2,6 %*
** Resultatet har legat oförändrat under många år. Kontinuerligt arbete med
överföringsprocessen från BIVA till vårdavdelning är en av orsakerna till få
återinläggningar. Återinläggningarna beror oftast på bekymmer med vätskebalansen och
abstinens efter
Område 6 – 4,5 TIVA
Område 5, Sahlgrenska. CIVA 3,50 %, NIVA 2,12 %.
CIVA har en återinläggningsfrekvens strax över vad som anses acceptabelt, nu 3,5 %
jämfört nationella målvärdet 3,0%. Återinläggningar har många skäl; IVA-beroende-,
patientrelaterade skäl eller kopplade till vårdavdelningens funktion. Det förekommer att
patienter skrivs ut för tidigt från IVA. Detta sker av och till när avdelningen är hårt
belastad och då för att skapa plats för nya patienter. Man försöker då välja ut den/de
patient/-er som har störst möjlighet att klara sig på vårdavdelning men av och till är
kompetensen/vårdnivån på mottagande vårdavdelningen inte tillräcklig. CIVA har senaste
året en kraftigt ökad belastning med fler patienter (+11%) och fler IVAtimmar.
Det är sannolikt en bidragande orsak till den ökade återinläggningsfrekvensen.
Efterfrågan på intensivvård är dessutom svår att göra något åt på en sistautpostavdelning. Att öka antalet IVAplatser är förstås ett sätt att då minimera behovet av
för tidig utskrivning. Andra skäl till återinläggningar är om avdelningens funktion brister.
Här är upplevelsen att allt fler avdelningar – och kanske än mer uttalat under
sommarmånaderna – har låg och mindre erfaren sjuksköterskebemanning. Ett sätt att
möta den stora skillnaden i personaltäthet och kompetens på IVA och vårdavdelningar är
att bygga ut intermediärvårdsfunktionen på sjukhuset. Det finns många välfungerande
exempel men saknas för exempelvis tung kirurgi. Från intensivvården fortsätter en kritisk
granskning av varje enskilt fall av återinläggning för att se om det kan förhindras eller
förutses. I vissa fall följs särskilt upp sköra patienter efter utskrivning till
vårdavdelningarna. På detta sätt hoppas verksamheten kunna bli ännu bättre på att välja
ut de patienter som kan skrivas ut tidigt när intensivvårdsresursen är ansträngd eller
uttömd.
Område 2, Östra sjukhuset – 0,95 %
Antal överbeläggningar
per 100 vpl ska minska
(RF)
Antal överbeläggningar på sjukhus per 100
disponibla vårdplatser. RF
Somatisk sluten vård
augusti 4,4
andra tertialen dvs. maj-aug 4,5
hela 2015 hittills 4,2
2
Bilaga 4
Psykiatrin
Aug 1,2
Maj – aug 1,25
Hela 2015 1,4
Patientfokuserad vård: Delaktigheten i vården ska öka och vården skall ges med respekt och lyhördhet
Vården ska ges med
respekt och lyhördhet
Omhändertagande av resultat från 2014 års
resultat av patientupplevd kvalitet med avseende
på bemötande
SU värdegrund – Tillsammans med och för patienten – är centralt. Ett systematiskt
arbete är påbörjat i syfte att bl.a arbeta med möten och bemötande.
Bemötande är i fokus i utbildningen av SUs kassapersonal. Enhetscheferna lägger
dessutom stor vikt vid ett gott bemötande och hög servicekänsla. All personal inom
kassorna är inplanerade för bemötandeutbildning. Bemötande och service kommer högt
upp i kravspecifikationen vid nyanställning av kassapersonal.
Akutmottagningarna arbetar med just bemötande inom ramen för att sträva mot en
akutsjukvård i toppklass. Exempelvis barnakuten möter expertkompetens som fokuserar
just på bemötande. Vidare kan nämnas att Hud- & könsverksamheten har haft work-shop
kring bristfälliga patientupplevelser och bemötandet av patienterna.
Resultatet av NPE är redovisade för Utvecklingschefer och kvalitetsdirektör för att
därefter omhändertas på verksamhetsnivå där handlingsplaner upprättas.
Patienternas delaktighet i
vården ska öka (RF)
Omhändertagande av resultat från 2014 års
resultat av patientupplevd kvalitet med avseende
på delaktighet
På sjukhuset arbetar verksamheterna på olika sätt med patientdelaktighet i allt ifrån
traditionella enkäter till experience-based design där patientens engageras och deltar
med sina erfarenheter i förbättringsteam. Workshops, brukargruppsmöten och
fokusgrupper har genomförts för att fånga hur vården upplevts och ta tillvara på
erfarenheter och få kunskap om behov som tidigare inte uppmärksammats samt skapa en
kontinuerlig kommunikation mellan vårdgivare och patient som tidigare inte funnits.
Inom barnsjukvården pågår ett unikt arbete med utveckling av PROM tillsammans med
patienter och på flera avdelningar arbetar man enligt personcentrerad vård med fokus på
patientens perspektiv, inflytande och delaktighet.
Inom flera verksamheter pågår också erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling
tillsammans med patienter och närstående.
Genom Café i entré, som genomförts på alla sjukhustomterna, har medarbetare på
sjukhuset mött patienter och närstående och samlat in synpunkter på olika frågor som
bemötande och tillgänglighet. Inspirationsföresläsningar med deltagande patienter har
erbjudits vid flera tillfällen.
3
Bilaga 4
Användning av ”Mina
vårdkontakter” ska öka
(RF)
Hur arbetar sjukhuset med att öka användningen
av ”Mina vårdkontakter”
På SU har vi en arbetsgrupp bestående av en representant för varje område dessutom
ingår representant för Kontaktpunkten och Kommunikationsavdelningen. Arbetet leds av
en av SUs IT-strateger. Gruppen har till uppgift att initiera utbildningar när
verksamheterna har behov, de ska hålla verksamheterna uppdaterade om nyheter och
hur man kan öka antalet användare och därmed invånarkonton. Gruppen anordnar minst
ett SU internt möte för administratörer (Mina vårdkontakter) och vårdpersonal per år för
att redovisa antal användare per mottagning/ område samt ärendetyper. Antal ärenden
och användare av tjänsten ökar stadigt över tid. Som exempel kan nämnas att begäran
av journalkopia från Centralarkivet redovisar en 20% ökning jämfört med samma period
förra året.
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
24. Andel patienter som får antibiotika vid
borttagande av gallblåsa; avser planerade
operationer
Kirurgi Sahlgrenska. Måltal ≤ 15 %. Resultat augusti: 24 av 51 = 47 %. Patienter som
genomgått komplicerad cholecystit eller gallstenspankreatit får antibiotika.
Kirurgi Östra – resultat augusti 28 %
28. Andel patienter med skriftlig vårdplan, VUP
resp BUP
BUP:
ÖV 35 %
SV 58 % *
Barnpsykiatrin arbetar med att finna orsaken till de låga siffrorna. I slutenvården
undersöks om det kan vara ett registreringsfel. I öppenvården arbetar varje chef aktivt
med detta efter mottagningarna nu bemannas med egna läkare. (tidigare hyrläkare).
Vuxenpsykiatri
ÖV 74 %
SV 28 %
30. Andel patienter med synskärpa <0,5 på bästa
ögat vid kataraktkirurgi
39. Nervsparande intention (uni-eller bilateralt) för
män med prostatacancer stadium T1c, låg eller
intermediär risk (PSA<10ng/ml)
42. 30-dagars mortalitet vid elektiv operation för
koloncancer
43. 30-dagars mortalitet vid akut operation för
koloncancer
Kvinnor 24, 9%, män 27,5 %, totalt 26,0 %
Resultat augusti: Uppgiften går inte att få från registret. Registret har dessutom beslutat
att inte längre följa detta värde.
1, 7 %
0%
4
Bilaga 4
Vård i rätt tid - En jämlik hälso- och sjukvård kännetecknas av hög tillgänglighet och ges på lika villkor
Antal patienter som har väntat 90 dagar eller
kortare på ett planerat specialistbesök inom
planerad specialiserad vård.
(RF)
(väntat <90 dagar )13 498
(väntat >90 dagar) 11 866
Totalt antal väntande; 25 364
Måluppfyllelse; 53 %
Antal patienter som har väntat 90 dagar eller
kortare på beslutad behandling inom planerad
specialiserad vård.
(RF)
(väntat <90 dagar) 4 720
(väntat >90 dagar) 3 984
Totalt antal väntande; 8 704
Måluppfyllelse; 54 %
31. Andel patienter som vid initial triagering erhållit
röd, orange eller gul prioritering där tid till läkare
(TTL) är < 1 timme vid besök på akutmottagning
RF?
Östra – 39 %
Sahlgrenska – 32 %
Mölndal – 45 %
Barn – 30 %
Totalt – 36 %
KK – 45 %
Psyk – 35 %
INF – 65 %
32. Andel patienter som vid triagering erhållit röd,
orange eller gul prioritering där total
genomloppstid (TGT) < 4 tim vid besök på
akutmottagning RF?
Östra – 53 %
Sahlgrenska – 34 %
Mölndal – 51 %
Barn – 65 %
Totalt – 48 %
KK – 84 %
Psyk – 55 %
INF – 80 %
Andel första besök i specialistvård inom 14 dagar
vid välgrundad misstanke om cancer (%). Avser
vuxna. (RF)
Av 7 granskade specialiteter har alla nått målet 100% utom en som har 98%.
5
Bilaga 4
Antal patienter som fått tid inom vårdgarantin (30 dagar) = 64 %
Antal patienter som inte fått tid inom vårdgarantin = 36 %
Ovanstående beräknat på totalt 211 väntande varav 135 fått tid inom vårdgarantin och 76
patienter har således väntat mer än 30 dagar.
Väntetid till besök på
BUP 30 dagar ska
minska (RF) %
Väntetid till BUP ska maximalt vara 30 dagar (RF)
Anledning till att vårdgarantin inte hållits i 36 % av fallen kan förklaras enligt nedan:
•
Vi saknar läkare, rekrytering pågår
•
Vi saknar behandlare, rekrytering pågår av framförallt psykologer
•
Omorganisationer sker på två av mottagningarna på grund av personalsituation
•
Felregistrerade patienter som vi åtgärdat.
Närmaste framtiden:
•
Remisstopp på en mottagning gör att vi den närmaste tiden kommer ha svårt att
hålla vårdgarantin. Remisserna fördelas till övriga mottagningar.
•
Rekryteringar pågår vilket innebär att vi i slutet på året troligtvis klarar 30 dagar
till första besök.
•
Inflödet av patienter är fortsatt högt. En ökning med 14,23 % under första och
andra kvartalet 2015 jämfört med samma period 2014.
40. Andel patienter med lungcancer vars
behandling startar inom 14 dagar efter terapibeslut
Data kommer att redovisas i årsbokslutet då viss eftersläpning i kvalitetsregistret inte
möjliggör att datumen kan tas fram till delårsbokslutet
41. Andel patienter med bröstcancer där
behandling med adjuvant cytostatika startar inom
6 veckor efter operation
Resultat 68 % (2015-01-01-2015-06-30).
Effektiv vård - Tillgängliga resurser ska utnyttjas på bästa sätt
13. Andel patienter som fått dialys i hemmet
Hälso- och sjukvården
skall ha ett hälsofrämjande synsätt
Utvecklingsindikatorer
(2014)
44. Andel enheter/kliniker som använder AUDIT
31 %
Sjukhusets resultat av verksamheternas samlade bedömning är att 55 % arbetar med
AUDIT på rutin för att identifiera personer med risk- eller missbruk av alkohol (regionalt
måltal >25%).
Aktiviteter för fortsatt införande och kunskapsspridning av AUDIT och riskbruk av alkohol
fortsätter enligt handlingsplan för sjukhusets hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
arbete.
6
Bilaga 4
45. Andel patienter med diabetes, TIA, KOL,
hjärtinfarkt med dokumenterad fysisk aktivitetsnivå
46. Andel relevanta enheter/kliniker som använder
FaR som metod
47. Andel patienter med dokumenterad
tobaksanamnes
48. Andel opererande enheter/kliniker som arbetar
på rutin med rökstopp inför operation
För indikator 45 anges kvalitetsregister som uppföljningskälla för diabetes, TIA, KOL och
hjärtinfarkt. Enligt beskrivning tidigare år så utgår TIA och KOL då data från de angivna
kvalitetsregistren inte är möjligt.
Sjukhuset når sedan tidigare upp till det regionala måltalet (50-75%). Datainhämtning från
register visar att sjukhuset dokumenterar detta för mellan 75-86% av patienterna.
Dokumentation av fysisk aktivitetsnivå ingår i arbetet med att identifiera otillräcklig fysisk
aktivitet, införandet av FaR och metoder för fysisk aktivitet som en del i den medicinska
behandlingen.
FaR är en metod för ökad fysisk aktivitet för personer med otillräcklig fysisk aktivitet. FaR
är en metod som lyfts fram på sjukhuset för att använda fysisk aktivitet som del i den
medicinska behandlingen och för att förebygga sjukdom. Sjukhuset når inte helt upp till det
regionala måltalet (>50%). Sjukhusets resultat är 45% (48%, 2014) och har varierat strax
under 50% de senaste åren. Anledningarna är flera till sjukhusets varierade och inte ökade
resultat. FaR är en metod bland flera och indikatorn ger därför endast en dimension på
sjukhusets arbete med åtgärder för ökad fysisk aktivitet.
Sjukhuset når sedan tidigare väl upp till det regionala måltalet (>50%) för indikatorn,
verksamheternas bedömning är att 73% dokumenterar tobak på rutin. Sjukhuset införde ett
helt rökfritt sjukhusområde 2014 och arbetet med att identifiera tobaksbruk och erbjuda
stöd har varit särskilt i fokus.
Sjukhuset har en intention att alla verksamheter ska arbeta med rökstopp i samband med
operation (regionalt måltal 100%), men framförallt att patienterna också ska ha fått det stöd
de behöver för att klara av att vara rökfria i samband med operation.
Uppföljning visar att 67% av verksamheterna arbetar på rutin med rökstopp i samband med
operation, resultatet 2014 visade på 96%. Det finns vissa felkällor i rapporteringen vilket
förmodligen är anledning till sjukhusets varierande resultat. Sjukhuset arbetar med en
revidering av sin rutin för rökstopp i samband med operation och ett system för att mäta att
patienterna är rökfria i samband med operation. Förbättringsarbetet fortsätter för att
säkerställa att patienterna får det stöd de behöver.
7