Litteraturlista

Specialistsjuksköterskeutbildning
inriktning psykiatriskvård, 60 hp
Litteraturlista gäller from HT-15
Fastställd ϮϬϭϱͲϬϱͲϮϬ
Litteraturlistan ska användas i relevanta avsnitt för att uppnå kursens mål. Utöver nedanstående
litteratur används vetenskapliga artiklar, rapporter och riktlinjer från Socialstyrelsen, Svensk
Sjuksköterskeförening, SBU och avhandlingar som kurslitteratur under samtliga kurser.
Kurs 1: Psykiatrisjuksköterskans roll och funktion (8PYA01)
Kurs 2: Att möta människor i kris och utveckling (8PYA02)
Kurs 3: Att möta människor med olika psykiska sjukdomar (8PYA03)
Kurs 4: Självständigt arbete med inriktning mot psykiatriskvård (8PYA08
Kurs 5: Leda och utveckla psykiatrisk vård (8PYA04)
TITEL
KURS
Allwood, C., Johnsson, P. (red.) Mänskliga möten över gränser – vård och social omsorg i
det mångkulturella samhället. Stockholm, Liber. 2009.
1, 2,3
Arnetz B & Ekman R. Stress: Gen, individ, samhälle (3:dje upplagan). Stockholm, Liber
2013.
1,3
Askheim, O. Starrin, P. (red). Empowerment i teori och praktik. Malmö, Gleerups. 2007.
2,3
Bergendahl, G. Psykofarmakologi. Stockholm, INFOFARM. 2010.
3
Benner P.E , Tanner C, & Chesla C. Expertise in Nursing Practice. Caring, Clinical
Judgment and Ethics. New York: Springer Publishing Co Inc, 2009.
http://site.ebrary.com/lib/linkoping/detail.action?docID=10281515
1, 2, 3,
4, 5
Bohlin H, & Eklund J. (red.) Empati. Teoretiska och praktiska perspektiv. Lund:
Studentlitteratur, 2014
1, 3
Brinkman S & Kvale S. InterViews: learning the craft of qualitative research interviewing.
(3rd ed) Sage Publications Ltd, Los Angeles, USA. 2015.
1, 4
Bülow P., Persson Thunqvist D., Sandén I. (red.). Delaktighetens praktik. Det
1,2,3, 5
1
professionella samtalets villkor och möjligheter. Malmö, Gleerups. 2012.
Bogarve, C., Ershammar, D.,Rosenberg, D. Rehabilitering och stöd till återhämtning vid
psykiska funktionshinder: möjlighetens metoder för en ny praktik. 1. uppl. Stockholm,
Gothia. 2012.
2,3
Cutcliffe, J., McKenna, H. The essential concepts of nursing. New York, Elsevier
2005.
1,3
Edberg A-K, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin l, Wijk H, & Öhlén J. Omvårdnad på avancerad 1
nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur,
2013.
Field, A. Discovering statistics using IBM SPSS statistics (4rd ed). London, Sage
Publication. 2013.
3,4
Flick, Uwe (2014). An introduction to qualitative research. 5. ed. London: SAGE
1, 3, 4
Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2013). Att göra systematiska litteraturstudier
: värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. 3. uppl. Stockholm: Natur
& Kultur
1, 3, 5
Gerrish K, & Lacey A. The Research Process in Nursing (7th ed). Oxford: Wiley- Blackwell,
2011. http://lib.myilibrary.com/ProductDetail.aspx?id=502511
Troligen ny upplaga hösten 2015.
1, 3, 5
Howatson-Jones L, Standing M, & Roberts S B. Patient assessment and care planning in
nursing London: Sage, 2012
2. 3
Hwang, P. & Nilsson, B. Utvecklingspsykologi (3 rev). Stockholm, Natur & Kultur
2011
2, 3
Jordan T. Konflikthantering i arbetslivet - förstå, hantera, förebygga. Malmö: Gleerups
Utbildning, 2015.
4
Kirkwood, B. Essential Medical Statistics. (2nd ed). Malden, MASS., Blackwell Science,
2003. Finns även elektroniskt på
http://site.ebrary.com/lib/linkoping/docDetail.action?docID=10419207
3, 4
Johnsson, E., Laanemets, L., Svensson, K. (red.). Narkotikamissbruk: debatt, behandling
och begrepp. (2. uppl). Lund: Studentlitteratur. 2009
3
Milerad, Josef & Lindgren, Carl (red.) (2014). Evidensbaserad elevhälsa. 1. uppl. Lund:
Studentlitteratur
2, 3
Miller WR & Rollnick S. Motivational Interviewing. Helping People Change (3 th ed). New
York, The Guilford press. 2013.
1, 3
2
Nilsen, P. (red). Implementering av evidensbaserad praktik.(2:a upplagan)
Studentlitteratur, Lund. 2014.
5
Nordström, G & Wilde-Larsson, B (Red). Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård.
Lund, Studentlitteratur.2012.
1,5
Nutley, S., Walter, I., Davies, H. Using Evidence: How research can inform public services.
Bristol, The Policy Press.2007.
1, 4
Ottosson J-O. Psykiatri. Stockholm, Liber. 2009.
1, 3, 4
Polit D.F, & Beck C.T. Nursing research; generating and assessing evidence for nursing
practice (9thd ed). Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins, 2012.
1, 2, 3, 4
Sadock, Benjamin J., Sadock, Virginia A., Ruiz, Pedro & Kaplan, Harold I. (red.), Kaplan &
Sadock's comprehensive textbook of psychiatry, 9. ed., Wolters Kluwer Health/Lippincott
Williams & Wilkins, Philadelphia, Pa., 2009
3
Sandman L & Kjellström S. Etikboken, Etik för vårdande yrken. Lund, Studentlitteratur.
2013.
1,2,3,4,5
Schatzberg, A F., Cole, J O & DeBattista, C. Manual of clinical psychopharmacology. 7th
ed. Washington, DC: American Psychiatric Pub.2010
3
Sharp, L. Effektiv kommunikation för säkrare vård. Lund, Studentlitteratur. 2012
1, 3
Skårderud F. Psykiatri: själ-kropp-samhälle. Stockholm, Liber. 2010
3
Svedberg, L. Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. (5 uppl.) Lund,
Studentlitteratur 2012.
3,5
Syrén, Susanne & Lützen, Kim (red.). Att leva med psykisk ohälsa: ett
närståendeperspektiv. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.2012
2,3
Thernlund, Gunilla (red.). ADHD och autismspektrum i ett livsperspektiv: en klinisk
introduktion till utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsproblem. (1. uppl.). Lund,
Studentlitteratur. 2013
3
Townsend, Mary C. Essentials of psychiatric mental health nursing: concepts of care in
evidence-based practice. (5th ed.). Philadelphia, F.A. Davis Co. 2011.
1,3
Webb C, & Roe B. Reviewing research evidence for Nursing practice. Systematic reviews.
Oxford: Blacwell Oublishing Ltd, 2008.
http://site.ebrary.com/lib/linkoping/detail.action?docID=10233264 Y
2, 3
3
Wijma, B. Swahnberg, K. Smirthwaite, G. Genus och kön inom medicinoch vårdutbildningar. Lund, Studentlitteratur. 2010.
1,3
Wiklund Gustin L. (red) Vårdande vid psykisk ohälsa-avancerad nivå. Lund,
Studentlitteratur. 2010
1,3
Wiklund Gustin L. KBT i omvårdnadsarbetet- om meningsskapande i gemenskap. Lund.
Studentlitteratur. 2012.
2,3
Yarnell J, & O'Reilly D. Epidemiology and Disease Prevention. A Global Approach (2nd
ed). Oxford: Oxford University Press, 2013.
3
Yin R.K. Kvalitativ forskning från start till mål. Lund: Studentlitteratur, 2013.
1, 2, 3
4