6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i

vårt budskap
EFS i Västerbotten | Årgång 88 | # 2| 2015
EFS är på gång bland svenskar i London . Foto: AnnaHelena Lindberg.
6Knoppningstid i London
19Årskonferens i Umeå
21Alpha stärker värdegrunden
7-8 sommarläger| 9-16 årsmöteshandlingar | 19 konfernsinfo|
Ledare
Det fattas en miljon kronor
Hur ser framtiden för EFS Västerbotten ut, med minskat understöd och en trend med nedåtgående medlemstal? På kommande årsmöte ska budgeten för 2016 tas, och som det ser
ut idag kommer den att innebära att antalet tjänster måste
minska.
Snart håller distriktet årsmöte, och då är det dags att igen besluta om
budget, verksamhetsplan och styrelse. Hur
ser det då ut för EFS Västerbotten?
Det beror förstås på med vilka glasögon man tittar, är det de positiva eller de
negativa, de som filtrerar bort det som är
bra respektive dåligt? Läser man verksamhetsberättelsen hittar man mycket på
pluskontot; många läger och arrangemang
som är viktiga. Fler än 20 föreningar
har till exempel deltagit i Växtkraft – ett
koncept med träffar och arbete som ska
gynna utvecklingen i föreningarna. Likaså
andas nybyggnationerna på Klippengården
framtidstro och nya möjligheter. Bokslutet
för 2014 är också positivt.
Ibland finns kanske en tendens till
att enbart lyfta fram det positiva inom
rörelsen och tala mer tyst om det som
är mindre bra. Visst behövs de goda och
inspirerande exemplen, men vi ska inte
blunda för problem och svårigheter.
Trenden med sjunkande medlemstal har
funnits i många år (drygt 100 personer
senaste år) och man kan undra om eller
när den kurvan kommer att plana ut
eller vända uppåt igen, som det gjort i
EFS i Mittsverige. Eller kommer EFS att
försvinna helt? Delvis som en följd av
minskat antal medlemmar och understödjare är styrelsens förslag till gåvomedelsbudget lägre än för 2015 (8 milj kr 2016
vårt budskap
Organ för EFS Västerbotten
Årgång 88 | # 2 | apr 2015
REDAKTION: tfn 090/12 58 17
fax 090/12 58 97, e-post [email protected]
TRYCK: Tryckeri City, Umeå
2
jfr. 8,2 för 2015 och ett utfall på 7,9 milj
kr 2014). Samtidigt ökar personalkostnaderna, som ju är den absolut största
kostnaden distriktet har. Det har lett till
ett besparingsförslag motsvarande två
heltidstjänster (eller 1 milj kr) i 2016 års
budget, en inte helt lätt nöt att knäcka
om man vill undvika uppsägningar, eller
åtminstone minimera de negativa konsekvenserna för personalen.
Ska vi försöka rädda befintlig
verksamhet eller är det viktigare att tänka
långsiktigt, strategiskt? Var finns det
utvecklingspotential och hur kan vi vända
trenden? Eller är det till och med bra att
personalstyrkan minskar? EFS är ju en
lekmannarörelse och då borde ju de ideella
krafterna vara väga tungt, eller...?
Eller om man vänder på det; är det
självklart att behöva göra nerskärningar?
Skulle det inte kunna vara ett alternativ
att jobba för en ekonomi som kan klara
kostnaderna för befintlig bemanning? Hur
ska vi i så fall jobba för att få ihop pengar
för att utöka budgeten?
Det pågår också en organisationsöversyn
för hela EFS, men vad den kommer att
innebära och när man eventuellt kan sjösätta en ny organisation är ännu oklar. En
avsikt med den är att minska kostnader
på den administrativa sidan för att ha mer
över till verksamhet.
En annan frågeställning är:
Hur långt borta är det att EFS Västerbotten ska få igång nystartsarbete likt
HTBarnes i London, eller det pionjärarbete som AnnaHelena Lindberg gått in i
där (se sidan 6)? I Hemavan har vi satsat
offensivt ett tag men hur kan vi få till en
fortsättning där?
Ytterligare en fråga man kan ställa sig
är: Vilken frukt ser vi av de olika verksamheterna som EFS i Västerbotten bedriver?
Finns det något som inte bär god frukt
och därmed är det som ska skäras bort,
likt grenarna på vinstocken?
Frågorna är många, kanske
också svaren. I alla fall finns det möjlighet att på årsmötet i Umeå den 14 maj
framföra sina åsikter och synpunkter. Att
delta i EFS och Salts årskonferens samma
helg kan också få ge inspiration och tankar
till fortsatt arbete. Vill du vara med och
påverka eller få nya intryck sitt då inte
hemma utan kom med!
Fram till dess, och även i fortsättningen:
Be att Gud visar oss sin vilja och hjälper
oss att hitta lösningar.
Lotten Markström
Redaktör för Vårt Budskap
Redaktör : Lotten Markström, tfn 090/12 58 17
ansvarig utgivare: Kristoffer Hedman, tfn 090/12 58 69
kommunikationsråd: Lena Björkman 070/277 20 03, Matts
Hägglund 070/212 64 37, Peter Lundström 070/66 77 441 och
Evelina Miderfjäll 072/539 10 32.
PRENUMERATION: 180 kr
ANNONSERING: 7,00 kr/mm, stående annons 6,00 kr/mm
BETRAKTELSE
Herden och
återvinningen
EFS Västerbotten
Distriktskansli i Umeå
Vasagatan 17, 903 29 Umeå
tel. 090/12 58 10, fax: 090/12 58 97
E-post: [email protected]
[email protected]
Kansliet i Skellefteå
Stationsgatan 18, 931 32 Skellefteå
Tel. 0910/535 46, fax 0910/366 00
Bankgiro 985-2377,
(Plusgiro 6 23 60-3)
Hemsida: www.efsvasterbotten.se
Ledningsgrupp:
Distriktsföreståndare
Kristoffer Hedman 090/12 58 69
Ekonom
Eva S Bäckström 090/12 58 19
Personalhandläggare och
informatör Lotten Markström 090/12 58 17
Övriga:
distriktskonsulent
Magdalena Sandberg 090/12 58 22
distriktskonsulent
Birgitta Bergner 072/707 68 98
distriktskonsulent
Emma Asplund 070/397 04 21
distriktskonsulent (Skellefteå)
Anna-Maria Niemann Björk
070/6153546
Utvecklingskonsulent
(Skellefteå)
Henrik Näslund 073/0418723
Administratörer
Lena Jonsson 090/12 58 10
Margita Sundell 090/12 58 10
IT-samordnare
Göran Berglund 070/569 84 21
DISTRIKTSSTYRELSEN
Ordf. Rune Hedman 070/6594804
[email protected]
V ordf. Marianne Berglund 090/98421
[email protected]
Det finns en trend nu att ta vara
på och ge nytt liv åt gamla prylar och
plagg. Retro- och vintagefynd sätter en
personlig prägel på inredning och klädstil.
En positiv sak med trenden är att det är
ett klimatsmart val att inte kasta bort och
köpa nytt. Dessutom har second hand-affärer möjligheten att låta
inkomsterna från skänkta
prylar gå till socialt arbete
både på hemma- och
bortaplan.
Påsken vittnar om att det inte är
kört, det finns en väg. Redan när israeliterna drabbades av giftiga ormar i öknen
för att de hade satt sig upp mot Gud, reste
Gud ett tecken. Se mot kopparormen och
ni ska överleva. Kunde inte Gud bara ha
tagit bort giftormarna? Kan inte Gud ta
bort ondskan? Det som är
svårt i mitt liv? Frågorna
förblir frågor, men Gud
lämnar inte sitt folk utan
mening och hopp. Idag
får mänskligheten se mot
korset och bli räddad.
”Gud kastar inte
bort...”
Nu tänkte jag inte
fördjupa mig i återvinningens vinster utan vad som lett mig
in på den tanken, nämligen Psalm 23
och strofen ”han vederkvicker min själ”.
Psalmisten David skriver om en Gud att
vila och hämta ny kraft hos. Vederkvicker
är ett ord jag sällan använder, men själva
ordet låter i mina öron som att själen liksom kvicknar till. Som när våren anländer
och det som legat i träda åter väcks till liv,
ges ny kraft. En tillsynes trött pelargon
hemma hos mig får nya skott!
Bilden av Gud som herde kan
vara svår att förstå vidden av för en som
inte känner någon herde eller har insikt i
yrket. Varför smörjer herden fårens huvuden med olja, och vad är staven bra till?
Jag har tagit hjälp av boken Trygg i
Herdens famn av Max Lucado för att öka
förståelsen. Vår herde är specialist på att
vederkvicka själar, skriver Lucado. Vare
sig du är ett lamm som gått vilse på en
enslig bergsväg eller en stadskille ensam i
en utbredd djungel förändras allt när din
räddare dyker upp. Ensamhet suddas ut,
uppgivenhet tas bort. Djungeln finns kvar,
men du har förändrats för att du har fått
hopp. Du har mött någon som kan leda
dig ut.
Gud kastar inte bort och ersätter med något annat, Gud älskar en liten
människa som tappat lusten, gjort bort
sig, trampats på. Då vill Gud vederkvicka
och återställa kraft, lust och energi. Livet
är en komplexitet av sorg och glädje, där
sorg alltid är första sekvensen. Så även
livet i tro. Som lärjunge både har jag en
herde och kan vara en herde för andra.
Med mina ord och handlingar kan jag få
bidra till en vederkvickelse hos någon annan genom uppmuntran och stöd.
Sofia Svensson
vik. ungdomspastor i Vasakyrkan
3
Barnens konferens
Ps.
En del psalmer är skrivna av stora
män och kvinnor, men det är härligt att se
att också enkla, okända människor med
Guds hjälp har skrivit sånger som spridits
över hela världen. Amerikanen Thomas
Chisholm föddes 1866 i en timmerkoja
i Kentucky och levde ett anspråkslöst
liv. Som vuxen mötte han Gud under en
väckelse i sin hemstad och utbildade sig
till metodistpastor, men sviktande hälsa
gjorde att han fick sluta redan efter ett år.
I stället blev han försäkringsagent.
Chisholm skrev mer än 1 000 sånger
under sitt 93-åriga liv, men den vi känner
honom för är Stor är din trofasthet (Ps
713), som bygger på det kända bibelordet i
Klag 3:22-23. På ålderns höst sa han: ”Min
inkomst har aldrig varit stor på grund av
min svaga hälsa. Men jag vill vittna om att
Gud alltid har hjälpt mig. Hans trohet har
aldrig svikit och han har visat mig många
underbara prov på sin stora omsorg, för
vilket jag är evigt tacksam.”
Den suveräna melodin skrevs samma år,
1923, av Chisholms gode vän metodistpastorn och musikförläggaren W M Runyan. Också han är en doldis för oss, men
hans melodi är glad, enkel och kraftfull
och lyfter verkligen vår lovsång mot Gud.
Stor är din trofasthet är idag
en av världens allra mest älskade psalmer
och särskilt omtyckt i den engelsktalande
världen. En amerikansk journalist har
sagt: ”Detta är en psalm för den vanlige,
ordinäre kristne som handlar om vår
ojämförligt store Gud. Rika eller fattiga,
alla kan vi säga: allt jag behöver har jag
fått av Dig.”
Till Sverige kom den via Pingströrelsen,
som 1960 tog med sången i Segertoner.
Missionären Daniel Hallberg översatte
texten till svenska. I Pingströrelsen är den
också är en vanlig vigselpsalm. På 80-talet
togs den in i den ekumeniska frikyrkopsalmboken Psalmer och sånger, och sedan
2002 finns den också i Svenska kyrkans
och EFS psalmbok, denna fina psalm som
är lika användbar året runt. Herrens nåd är
ju varje morgon ny!
torbjörn arvidsson
4
på årskonferensen 14-17 maj 2015
Exel Arena, Udominate & Fridhemsgymnasiet, Umeå
Välkommen till Barnens konferens, där finns Gulliversgäng, Äventyrarna, Soul Children och KRIK och vi hittar på en mängd glada upptåg tillsammans!
Barn födda 2012-15 – ett lekrum för föräldrar och barn med möjlighet att värma
mat, byta blöjor, leka och umgås med andra. Fredag och lördag: sångsamling 11.00
och babymassage 14.00 Föräldrarna är ansvariga för sina barn. Vi håller till i entréen
på Exel Arena.
Gullivers gäng, födda 2009-11 – är ett mysigt gäng som håller till nära föräldrarna med gott om utrymme för lek, pyssel, skattensamlingar & glada upptåg. Vi
håller till i källaren på Udominte.
Äventyrarna, födda 2006-08 – håller till på Fridhemsgymnasiet och tillbringar
dagarna med att skapa, leka, ha Skattensamlingar & annat roligt tillsammans.
KRIK & Soul Children, födda 2001-05 – är uppdelade i två grupper: sportspåret KRIK och musikspåret Soul Children. Det blir mycket sport alternativt musik
men även med gemensam lek och bibelpass för KRIK och Soul Children tillsammans. KRIK-spåret kommer att prova på olika idrotter; både inom och utomhus.
Soul Children är ett nytt svängigt körkoncept från USA och Norge med härliga låtar
som passar bra att dansa och sjunga till. Båda spåren håller till på Fridhemsgymnasiet.
Barnmöten, alla kvällar 18.30 – 19.30 i källaren på Udominate med tema Hopp!
Modig & Rustad. Det blir sång, bön & en och annan hemlig gäst. Mötena är för
barn 7 år och uppåt, yngre barn i sällskap av föräldrar. För 13-14-åringarna finns
möjlighet att gå till Avtrycks kvällsgudstjänst istället. Efteråt kan de barn som vill
hänga kvar tills den stora gudstjänsten är klar.
För mer information: Detaljprogram: www.konferens.EFS.nu eller kontakta
Magdalena Sandberg, 090-12 58 22 [email protected]
Teknikkurs för presentationer
Om du vill lära dig presentationsprogram för sångtexter, powerpointpresentationer
och filmer för PC/Windows är du välkommen till en kurskväll med Open LP!
Tid: Onsdag 22 april kl 18.30-ca 21.00
Plats: Bolidens EFS
Anmälan senast måndag 20 april till Anita Lundvist, tel 0910-713154 eller
Göran Berglund, tel 070-5698421, e-post [email protected]
Trots olika kulturer och bakgrund kunde de kvinnor som samlades till Empowering Ordained Women workshop in Debre Zeit, Ethiopia,
February 9-15, 2015 ha en fin gemenskap och dela tro och liv med varandra.
Gemenskap över kulturgränser
I början av året deltog Senitha Olsson, präst i Vasakyrkan, i en träff i Debre Zeit, Etiopien, med
kvinnopräster från EFS och organisationens systerkyrkor. Här delar hon med sig av sina upplevelser från dagarna.
Den längsta resan är den som vi
gör inåt skriver Dag Hammarsköld i sin
bok Vägmärken. Somliga yttre resor bidrar
mer än andra till resan inåt, en sådan var
min resa till Etiopien. Landet var inte det
viktigaste på den här färden, även om det
är fantastiskt på sitt sätt och ger många
intryck. Den största betydelsen var mötet
med systrar i tron från tre olika kontinenter.
Vi har skrattat, gråtit, bett, dansat, applåderat, dokumenterat, arbetat, lyssnat och
pratat intensivt tillsammans under fem dagar. Jag kommer aldrig att glömma dessa
dagar. Aldrig att glömma dessa systrar.
Hon som är 23 år, väntar sitt fjärde
barn, och är ensam präst för tretton
församlingar med sju timmars gångväg
mellan församlingarna. Hon som kombinerar massajklädseln med prästskjorta och
med en sund trygghet tar plats som ledare
och uppmanar oss att kunna vår bibel: ”If
they hit you with Paul, then you hit them
with Paul”.
Pionjärerna från Indien som aldrig
varit utanför sitt land, som kämpar med
språket, som rest i dagar för att ta sig till
konferensen och som är så glada över att
få vara med.
Etiopiskan som inte tyckte att prästerna
var några goda förebilder. Hon ville absolut inte bli en själv, men till sist accepterade hon kallelsen, som en bekräftelse på
det hon redan gjorde.
Hon som höll det fantastiska bibelstudiet om den samariska kvinnan som
så många kände igen sig i. Hon som är
mamma till alla de etiopiska kvinnor som
är präster.
Våra kulturer skiljer sig så
markant åt. Vår vardag ser verkligen olika
ut och vi har hunnit olika långt på vägen
när det gäller kvinnornas plats i samhället. Vi från Sverige kunde känna igen alla
de argument och situationer som våra
indiska och afrikanska systrar möter och
kämpar med. Vi har bara kommit längre
med dem. En av våra tanzaniska vänner
försökte beskriva hur hon ibland behövde
bete sig som en man för att bli tagen
på allvar. Precis alla av oss kunde nicka
igenkännande.
Även om vi kommit längre på vissa
områden så är min viktigaste insikt hur
mycket våra systrar har att lära oss. De
hade en sådan styrka och en sådan andlig
mognad. Många av dem har ingen längre
skolgång bakom sig, men sin Bibel kunde
de, och vad som hör till ett gott kristet
ledarskap visste de också. Jag känner en
sådan ödmjukhet inför allt de hade att ge.
Visst ber vi för våra systerkyrkor och
de länder vi har relationer till, och nog
ber i alla fall jag för mitt eget land. Men
det är sällan jag ligger på knä i tårar för
mitt land, även om det verkligen finns
skäl att göra det. Att vara mitt i en sådan
förbön, och att förstå att det inte är någon
engångsföreteelse, det är starkt!
Senitha Olsson
5
EFS arbete
bland londonsvenskar
Sedan i februari har EFS ett
pionjärarbete i London med
AnnaHelena Lindberg som
utsänd medarbetare. Nedan
kan du läsa om vad det innebär och hur läget är.
London – denna världsmetropol, som
lockar människor från hela världen för att
pröva lyckan i ett nytt land. Många blir
förälskade i staden och stannar kvar under
lång tid, ofta för resten av livet.
Holy Trinity Barnes har levt upp genom en nyplantering. Idag är kyrkan också basen för EFS
För oss svenskar är det något visst med
arbete i London. Foto: AnnaHelena Lindberg.
London, och vi är många som valt att boDet är ännu tidigt i processen med att som helt enkelt startar om kyrkan och ger
sätta oss här. De officiella siffrorna brukar
den nytt liv. Man har sett att detta är det
forma EFS i London. I slutet av januari
röra sig mellan 30000-100000 personer,
mest effektiva sättet att nå nya människor
flyttade jag hit med uppdrag att se vad
men ingen vet exakt hur många de är. Unmed evangeliet. En levande kyrka i ett
som kan och skall göras, och försöka samgefär lika många som i en västerbottnisk
område drar till sig människor som annars
manföra människor som vill arbeta för
stad i alla fall.
inte skulle ha fått höra om Jesus. Idag är
denna vision. Det har varit några omSvenska kyrkan har firat gudstjänst i
HTBarnes en blomstrande församling
tumlande veckor där Gud visat
London sedan 1673, och det
med cika 80 personer i alla åldrar på sönsin ledning genom att stänga
finns ett stort antal klubbar och
dagsgudstjänsten. Många av dem som är
och öppna dörrar. Vi har fått
nätverk som månar om hemmed idag har kommit dit genom de
en församling som adopterat
landets traditioner och språk.
Alpha-kurser som man arrangerar tre
oss in i sin kyrkfamilj, samt en
Dessa nätverk är en viktig hjälp
gånger per år. Visionen är att människor
smågrupp som träffas varannan
för att förstå sig på den nya
vecka för att läsa Bibeln, och be ska lära känna Jesus och få sina liv förkultur man försöker bli en del
vandlade, och inom tre år plantera en ny
tillsammans. En ledningsgrupp
av. Det finns många utmaförsamling så att ännu fler får lära känna
som stöttar, leder och ber
ningar med att vara invandrare,
AnnaHelena Lindberg,
Jesus och få sina liv förvandlade.
för arbetet har bildats. Detta
och tillsammans kan vi hjälpa
pionjär i London.
Självklart är församlingen också jätär långt mer än man kunde
varandra.
teglad för denna chans att nå svenskar de
drömma om!
har runt knuten! Det är i denna kyrka jag
Men varför ska då EFS finnas i Lonkommer att ha min anställning och vara
Stadsdelen Barnes, söder om
don kan man fråga sig? Jo, för att EFS är
en del av arbetslaget. I dagsläget fungerar
Themsen i västra London, kommer att
en missionsrörelse som vill vittna om
HTBarnes som bas för EFS Londons arvara utgångspunkten. Där bor det en hel
Jesus, även för svenskar i förskingringen;
bete för att nå svenskar i området, men vi
del svenskar, och dessutom finns Svenska
för de svenskar som kommer hit för att
kommer också att ha verksamhet i centrala
skolan i London samt en affär med
jobba, studera eller turista och för de
London för folk i andra delar av staden.
svenska matvaror i området.
bofasta. Svenska kyrkan finns här, men
I Barnes ligger också Holy Trinity
kan av naturliga skäl inte nå alla, och
Det finns mycket att tacka Gud för,
Barnes, (kallas HTBarnes), den kyrka vi
för många är steget in i en engelsk kyrka
och vi ser med förväntan fram emot vad
samarbetar med, en kyrka som funnits
ganska stort. Vi vill då vara brobyggare in
som ska hända, även om utmaningarna är
länge men inte så många medlemmar till
i inspirerande kristna sammanhang.
många. Det viktigaste nu är att bygga ett
slut. För drygt två år sedan fick den nytt
EFS har en lång tradition av att i olika
team av kristna som kan utgöra kärnan
liv genom en nyplantering, ett återkomvärldsdelar skapa mötesplatser, där mäni EFS London. Vi får göra som Jesus
mande tema i den Anglikanska kyrkan.
niskor får utforska kristen tro, läsa Bibeln
uppmanade oss ”be Fadern att han ska
Det finns många kyrkor som står tomma
och tillsammans växa i tron. Som en leksända arbetare till sin skörd”. Tack för att
och förfaller, valet blir då att sälja eller att
manna- och frivilligrörelse ger vi mandat
ni är med oss i EFS London i förbön och
nyplantera. Som tur är finns det också
till människor att själva föra budskapet
hejarop, fortsätt gärna med det!
många fullsatta, levande kyrkor med misvidare till sina grannar och vänner. Det
sionsiver i staden. I samråd med biskopen
vill vi bidra med och stärka.
AnnaHelena Lindberg
skickas en grupp människor och en ledare
6
BRA ATT VETA OM
VÅRA LÄGER
ANMÄLAN sker via EFS Västerbottens hemsida
www.efsvasterbotten.se. Har du inte möjlighet att anmäla dig via
hemsidan kan du ringa lägerchefen för respektive läger.
ANMÄLAN öppnar 5 maj kl.9.00 och stänger 25 maj.
Anmäl dig i tid! Deltagarantalet är begränsat på de flesta lägren.
Anmälan är bindande. Vid sjukdom krävs avanmälan för att
få tillbaka lägeravgiften, minus 100 kr i administrationsavgift.
Meddela alltid återbud för att ge plats till de som eventuellt finns
på väntelista.
Detaljerad information om lägret och betalning skickas till dig när
anmälningstiden gått ut. Betalningen sker till Bankgiro nr
985-2377, EFS Västerbotten.
FÖRSÄKRING: För alla läger som arrangeras av EFS Västerbotten
och Salt Västerbotten gäller olycksfallsförsäkring under lägren samt
till och från lägren.
SÄRSKILDA BEHOV: Vårt mål är att alla barn & ungdomar som
vill ska kunna åka på våra läger. Meddela ert barns särskilda behov,
diagnoser eller allergier vid anmälan så kontakter vi dig och samtalar om vad som blir bäst för ditt barn.
SOVA HEMMA: En del barn kan ha behov av att sova hemma
och det ska inte vara något hinder för att delta i ett läger.
MEDLEMSKAP I SALT: I lägeravgiften ingår en medlemsavgift på
20 kr till Salt Västerbotten. Medlemskapet innebär att vi kan hålla
låga priser på våra läger.
EFS och Salts
sommarläger
i Västerbotten
2015
LÄGERBIDRAG: Om du vill åka på läger men inte har ekonomisk möjlighet till det kontakta Magdalena Sandberg 090-12 58
22, [email protected] eller
Anna-Maria Niemann-Björk 070-615 35 46,
[email protected]
Du kan även söka bidrag hos din lokala församling eller förening.
Salt Riks har också en särskild lägerfond www.salt.efs.nu
YTTERLIGARE INFORMATION:Mer information om Salt och
EFS hittar du på www.efsvasterbotten.se eller genom att ringa EFS
Västerbottens kansli 090-12 58 10.
FOTOGRAFERING: Ibland använder vi bilder från lägren på
vår webbplats och i informationsblad. Om ni av någon anledning
inte önskar att ert barn förekommer på dessa bilder så kontakta
distriktskonsulent Magdalena Sandberg.
Lägerarrangörer: EFS Västerbotten, Salt Västerbotten och Sensus
EFS OCH SALT
EFS är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan,
och Salt är dess barn- och ungdomsförbund.
Salt vill att barn
och ungdomar
ska få lära känna,
komma till tro på
och följa Jesus
Kristus.
Det blir dagar fyllda av liv och rörelse,
skoj och skratt! Lekar, lägerbål,
andakter och sång
- och nya vänner förstås!
Nära varandra, nära Gud och nära livet.
Välkommen med!
7
8
Årsmöteshandlingar för
EFS Västerbotten 2015
Årsmöte i Vasakyrkan, Umeå, 14 maj 2015
Välkommen till årsmöte! Med anledning av att EFS och Salts årskonferens
äger rum den 14-17 maj har EFS
Västerbottens styrelse valt att inbjuda
till årsmöte i samband med denna
konferenshelg.
Årsmötet startar 9.30 och beräknas
pågå till 12.30. Fullmaktsgranskningen är öppen från 8.30 och
mingelfika från 9.00. Handlingar till
årsmötet presenteras på sidorna framöver
och skickas ut tillsammans med fullmaktshandlingar till föreningarnas ordförande.
I samband med årsmötet finns möjlighet att ge en gåva till EFS Västerbottens
arbete. Man kan även sända in en gåva till
distriktets bankgiro 985-2377 och märka
inbetalningen med ”årsmötesgåva”.
Väl mött till årsmöte då vi får tacka för
året som varit och be och arbeta vidare
Proposition
om stadgeändring, EFS Västerbottens årsmöte 2015
Årsmötet 2014 beslutade i linje med
styrelsens förslag att anta stadgeförändringen för ett första beslut. En stadgeförändring som innebär att distriktsstyrelsen
skulle minskas från 12 till nio ledamöter.
Årsmötet 2015 kommer på nytt ställas
inför frågan om denna förändring för att
nya stadgar ska antas. Här följer EFS
Västerbottens styrelses proposition om
förslag till stadgeändring.
EFS Västerbottens styrelse
består idag av 12 ledamöter. I takt med att
medlemstalet minskat har också underlaget till att rekrytera ledamöter till EFS
Västerbottens styrelse minskat. I den organisation som finns idag finns styrelserepresentation i alla utskott och råd, med färre
ledamöter kan denna ordning komma att
förändras och styrelseuppdraget bli mer
renodlat.
EFS Västerbottens styrelse beslutar att
föreslå årsmötet förändringar i EFS Västerbottens stadgar §§ 5:1 och 5:4:
• att minska styrelsens storlek från 12 till
9 ledamöter
• att styrelsen är beslutsmässig då minst
fem av styrelsens ledamöter är närvarande och minst fyra av dessa är eniga om
beslutet
Paragraferna får därmed följande
formuleringar under rubriken § 5 Styrelse,
utskott och råd:
§ 5:1Styrelsen består av 9 ledamöter
som har evangelisk-luthersk trosbekännelse och är direkta medlemmar i förening
eller grupp ansluten till EFS Västerbotten.
Anställd vid EFS Västerbottens distriktsexpedition är inte valbar. Styrelsen har till
uppgift:
• att styra EFS Västerbottens verksamhet,
• att handha den ekonomiska förvaltningen, innefattande rätten att förvärva,
förvalta samt överlåta fast och lös egendom, samt teckna borgen och pantsätta
egendom,
• att värna om och utveckla samverkan
med Svenska kyrkan,
• att handlägga personalärenden,
• att förbereda årsmötets ärenden och
• att verkställa årsmötets beslut.
§ 5.4 Styrelsen sammanträder minst fem
gånger per år. Den är beslutsmässig då
minst fem av styrelsens ledamöter är närvarande och minst fyra av dessa är eniga
om beslutet.
för att EFS Västerbotten fortsatt ska
få stå i det uppdrag som Jesus sänder
oss till.
Rune Hedman
Distriktsstyrelsens ordförande
Val av styrelse
- valberedningens förslag
Styrelsen har under året haft
följande sammansättning: Rune Hedman
ordförande (Bureå), Marianne Berglund
vice ordförande (Sävar), Christina
Bjerle-Johansson (Sävar), Matts Hägglund
(Flarken), Åke Hägglund (Svarttjärn),
Hans Jakobsson (Ersmark, Skellefteå), Eva
Lundeborg-Karlsson (Strömbäck), Anita
Lundqvist (Boliden), Jon Erik Nilsson
(Bergsbyn), Karin Paulsson (Bjurholm),
Katrine Ruuth (Umeå) och Gunilla
Stenberg (Åkullsjön).
I tur att avgå är Åke Hägglund,
Anita Lundqvist, Karin Paulsson och
Gunilla Stenberg. Av de avgående ledamöterna är det endast Karin Paulsson som
ställer upp för omval.
Årsmötet 2014
tog ett första beslut
att minska distriktsstyrelsen från 12
ledamöter till nio
och att minskningen ska gälla
från och med 2015
Karin Paulsson
under förutsättning att årsmötet 2015 tar ett likalydande
beslut. Med anledning av detta föreslår
valberedningen endast Karin Paulsson för
omval till styrelsen.
9
Verksamhetsberättelse
EFS Västerbottens
verksamhetsberättelse 2014
Inledning
”Jesus sade till dem igen: Frid åt er alla. Som
Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Joh 20:21
Utifrån EFS årstema Älskad –
Rustad – Sänd, och med de ord Jesus
uppmuntrar sina lärjungar inför en oviss
framtid, vill vi i tro och förvissning om
att samma sändning och frid gäller för
det arbete som EFS har att utföra, lämna
följande verksamhetsberättelse.
Salt Västerbotten, som är en del av EFS
Västerbotten, ansvarar för barn- och ungdomsverksamheten, som också redovisas
nedan eftersom den är av gemensamt intresse och till stor del integrerad i de båda
organisationerna.
Styrelse och
föreningsstatistik
Styrelsen har under 2014 haft följande
sammansättning: Rune Hedman ordförande (Bureå), Marianne Berglund vice ordförande (Sävar), Christina Bjerle-Johansson
(Sävar), Matts Hägglund (Flarken), Hans
Jakobsson (Ersmark Skellefteå), Eva
Lundeborg-Karlsson (Strömbäck), Anita
Lundqvist (Boliden), Jon Nilsson (Bergsbyn), Karin Paulsson (Bjurholm), Katrine
Ruuth (Umeå) samt Gunilla Stenberg
(Åkullsjön). Under året har styrelsen haft
sex protokollförda sammanträden samt
deltagit i olika råd och utskott samt representerat EFS Västerbotten vid möten med
olika samarbetspartners.
Arbetet med en organisationsförändring
för EFS riks och distrikt har fortsatt under
året. I maj samlades representanter från
styrelsen och från olika EFS-föreningar i
Västerbotten för samtal om EFS framtida
organisation.
Årsmötet hölls i Robertsfors kyrka den
26 april. Antalet röstberättigade ombud
på årsmötet var 122 (jfr. 122 för 2013)
från 45 föreningar (jfr. 49 för 2013). Ett
första beslut att ändra antalet styrelseledamöter från 12 till 9 togs vid årsmötet. Salt
Västerbottens årsmöte hölls den 30 augusti
i Umeå med 43 deltagare, varav 21 var
röstberättigade.
Styrelsens enskilt största beslut var att
utifrån Klippenkamraternas önskemål
besluta om rivning av Lillstugan och
10
Vasakyrkans storband och Messengers gjorde en helkväll på konferensen Nära Jesus.
Toppstugan och ersätta dem med två nya
byggnader på EFS fjällgård i Klippen. Det
innebär en satsning för att bättre kunna
möta behoven hos missionsföreningarna
och erbjuda de möjligheter som EFS
Västerbotten och Klippenkamraterna önskar. Som ett komplement till satsningen
i Klippen har styrelsen beslutat om att
utöka arbetet i Hemavan/Tärnaby genom
ett projekt kopplat till Bibelfjäll. Målet är
att de goda kontakterna i bygden och med
Tärna församling ska resultera i bildandet
av ett nytt EFS-sammanhang.
Under året har styrelsen samtalat om
och mött representanter för Solviks
respektive Strömbäcks folkhögskola för att
utveckla samverkan med de folkhögskolor
där EFS Västerbotten är ideologisk huvudman. I samband med styrelsehelgen i
september var alla distriktets råd, Salt Västerbottens styrelse och distriktskonsulenter
inbjudna till ett samtal om verksamhetsplan och inriktning. EFS Mittnorrlands
distriktsföreståndare Björn Westerlund
ledde ett bibelstudium och samtalet om
arbetet med en verksamhetsplan.
Inom distriktet fanns vid årets slut 96
missionsföreningar och 5 EFS-grupper
samt 3 övriga föreningar, totalt 104 (jfr
107 för 2013). Medlemsantalet uppgick
till 3601 personer (jfr 3757 för 2013).
Bland dessa medlemmar är 79 nya medlemmar och 11 inflyttade medlemmar under 2014. Under året redovisades totalt 12
625 personer under kategorin medlemmar
i aktivitet och 22 718 i den nya kategorin
utåtriktade aktiviteter. Inom distriktet
fanns under året 43 Saltföreningar med
sammanlagt 2436 medlemmar (jfr 2521
för 2013).
Verksamhetsplanens
fem uppdragspunkter:
1. EFS Västerbotten ska: bedriva utvecklings-, inspirationsoch förändringsarbete
EFS Västerbottens styrelse och råd bedriver tillsammans med tjänstemännen
på kansliet ett kontinuerligt arbete med
dessa frågor. Under året har arbetet med
föreningsutveckling genom konceptet
Växtkraft fortsatt och kunnat erbjudas
både i norra och södra länsdelen, totalt
22 föreningar har deltagit, 10 föreningar i
norra länsdelen och 12 i södra. Lokalt har
flera föreningar förändrat eller startat upp
ny verksamhet som nu når nya människor.
Några platser har kontaktats i avsikt att
starta nya missionsföreningar i Västerbotten .
Den stora och gemensamma mötesplatsen för EFS Västerbotten och Salt Västerbotten är konferensen Nära Jesus, som
arrangerades sista helgen i augusti i Umeå.
Olika typer av gudstjänster och parallella
samlingar genomsyrades av orden Älskad
– Rustad – Sänd. Bland medverkande
fanns Christina Andersson och Per-Olof
Byrskog från Borlänge, Tin Mörk, natio-
Verksamhetsberättelse
nell missionssekreterare EFS riks samt ett
flertal lokala medarbetare.
Under hösten har planeringen av EFS
och Salts årskonferens i Umeå 14-17/5
2015 intensifierats.
EFS Västerbottens Verksamhetsråd (VR) har under året tagit fram en
översiktlig plan för sitt arbete. Man har
arbetat för att uppmärksamma EFS/Salts
böneår genom uppmuntran och genom
kylskåpsmagneter som fått påminna oss
om bönens kraft, och man har medverkat
till att ordna fortbildning i genusfrågor.
Kontinuerligt arbetar VR för att möta de
önskemål som kommer fram. Samtal om
olika inriktningar för våra barnläger har
också förts. VR har utsett en scoutkommitté som ersätter de två scoutråd som
funnits i distriktet.
Internationella rådet har som en av
sina uppgifter att bistå föreningarna när
det gäller det internationella perspektiven och EFS missionsengagemang. I
det arbetet är den årliga gemensamma
internationella konferensen med Luleå
Stift ett viktigt inslag. I februari hölls
den i Tegskyrkan, Umeå och gav många
exempel på vad som händer bland våra
partners i andra länder. Temat var Ge
kyrkan kraft att höras. Anna Classon och
Erik Johansson från EFS internationella
avdelning berättade om det arbete som är
på gång. Internationella rådet bjöd in till
internationella träffar under både vårterminen och höstterminen i både Umeå
och Skellefteå. Vårens träffar ägnades åt
Tanzania och vänförsamlingskontakter
och höstens träffar belyste frågan om hållbart förvaltarskap. Tack vare en motion till
EFS årsmöte i Hässleholm från internationella rådets medlemmar har EFS tillsatt en
arbetsgrupp som ska arbeta med hur EFS
kan stärka integrationsarbetet.
Klippengården har även det här året
fått vara en uppskattad plats för föreningsresor, läger av olika slag och en del övriga
grupper. Antalet gästnätter uppgick till
2333, att jämföra med 2395 året innan.
En i själva verket obetydlig minskning
med tanke på att delar av gården varit
indisponibla under andra halvåret. Det
planerade nybygget, som med två nya
hus ska ersätta Toppstugan och Lillstugan, påbörjades under hösten. Ett stort
antal ideella medarbetare har bidragit till
att förverkliga nybyggnationen. Arbetet
med att hitta nya medlemmar till Klippenkamraterna, att få fler att känna ett
engagemang för gården, samt att finna nya
målgrupper som vill komma till gården
pågår ständigt. Årsmötet hölls i Bergsbyn
den 4 oktober och samlade en stor skara
klippenvänner.
Genom ekonomiskt stöd från Offensiva
fonden har sju olika projektet bedrivits.
Två av projekten sträcker sig över några
år, nämligen lägerchefsuppdraget inför
Patrullriks i Gärdsmark 2014 och Kraft
till förändring-projektet för kretsarna i
Hörnefors, Teg och Umeå lands. Utöver
det har det funnits en projektanställd
under hösten i ett arbete för att utveckla
samverkan mellan Bibelfjäll och Tärna församling. Bidrag har getts för att möjliggöra en dopmusikal och en möjlighetskör i
Sörböle, Skellefteå, Öppet hus för årskurs
4-6 i Bergsbyn och en inspirations- och
utbildningsresa för Soul Childrenarbete.
Bibelfjäll har under året påbörjat sitt
femte läsår. Med Härnösands folkhögskola
som kursanordnare synliggörs Bibelfjälls
ekumeniska bibelskola på ett positivt
sätt. Utmaningarna kring kostnaderna att
bedriva en högkvalitativ utbildning och
finna goda mötesplatser i bygden har inneburit att huvudmännen EFS Västerbotten
och Ekumeniakyrkan i övre Norrland
har behövt skjuta till mer pengar än den
ursprungliga planen. Arbetet är inlett med
att bredda delaktigheten och kostnadsbasen i den del av Bibelfjälls vision som
handlar om mötet med turister.
Din Bok har under det gångna året
haft cirka 30 arrangemang och författarmöten med stor bredd på innehåll
och många besökare. Några exempel på
medverkande författare är Olle Carlsson,
Patrik Hagman, Fanny Härgestam och
Pehr G Gyllenhammar. Trots att försäljningen minskade något och att trenden
i bokbranschen i allmänhet är tuff har
Din Bok, ännu ett år, kunnat visa positivt
resultat.
Informationsarbetet har skett både
genom aktivitet på den egna webbplatsen,
via sociala medier och genom utskick av
foldrar och affischer, annonsering och
enstaka pressmeddelanden. Distriktstidningen Vårt Budskap har kommit ut med
fem nummer och är nära kopplad till
distriktets webbplats.
2. EFS Västerbotten ska: komplettera föreningarnas verksamhet med distriktsgemensamma arrangemang
Lägerverksamhet: Även detta år har
många barn, ungdomar och vuxna haft
glädjen av att få möta varandra och Gud
på olika läger inom distriktet. Antalet
deltagare på läger under 2014 var 1263.
Då är de cirka 380 från Västerbotten som
deltog på Patrullriks inräknade. Siffran för
2013 var 1094.
Den lilla byn Gärdsmark utanför Skellefteå blev under en sommarvecka centrum för hela EFS och Salts scoutarbete
då Patrullriks arrangerades 2-9 augusti,
med EFS Västerbotten och Salt Västerbotten som värddistrikt för organisationens
största arrangemang. I Gärdsmark samlades 1500 deltagare och ledare för det stora
scoutlägret. 300 deltagare och ledare var
med på äventyrsdelen riktad till tonåringar
och ungdomar samt 200 personer var med
i familjebyn. För att detta skulle fungera fanns över 250 funktionärer. Plats-,
program- och planeringsarbetet har pågått
sedan 2011. Gärdsmarksbor, markägare,
Stortjärns EFS-förening, lägerkommittéen
och många andra har lagt ner ett stort
Patrullriks i Gärdsmark engagerade många.
antal ideella timmar i förberedelse och genomförande. I allt scoutarbete är det den
lilla gruppen, patrullen, som är central.
Med den utgångspunkten arbetade lägerkommittén för att med Jesus i centrum
och Guds kärlek som grund ha program
som stärker den enskilde deltagaren, bygger på samarbete som utvecklar patruller
och kårer samt ger hopp och kunskap att
möta framtiden. Marknadsdagens insamling till BIAL gav 225000 kr. Under lägret
hölls många ledarseminarier och utbildningar som inspiration till alla scoutledare
i landet.
Utöver Patrullriks har även många läger
och ledarinspirationstillfällen erbjudits
som ett komplement till föreningarnas
arbete.
För barn 7-10 år ordnades Vatten och
11
Verksamhetsberättelse
Sommarens läger är ett viktigt inslag i det distriktsgemensamma arbetet.
slöjd, Pengsjölägret, Sommarskoj i Byske,
och Jag och mitt barnbarn i Tavelsjö. Lägren samlade ett 20-30-tal deltagare var.
@Strömbäck anordnades för barn 10-14
år (60 deltagare) även i år med inriktningar musik, film, sport och skapande.
Musikläger som anordnades var Sång och
skoj i Carlskyrkan, Kör, komp, stråk och
dans i Kåge och Minibarnkörläger i Mobackenkyrkan. Deltagarantalet varierade
mellan 14 och 30.
På Storstrand genomfördes ett familjeläger för andra året i rad med 70 deltagare.
Bland deltagarna fanns även asylsökande
och nya svenskar. Lägret anordnades i
samverkan med Hortlax församling och
EFS Norrbotten.
Konfirmandläger har bedrivits i samma
omfattning som tidigare med två läger på
Strömbäck och ett läger på Solvik, sammanlagt 109 deltagare (jfr. 120 för 2013,
106 för 2012 och 125 för 2011).
Konfirmanduppföljning: I Skellefteå är
EFS-kyrkans arbete med ungdomar ett
viktigt nav för distriktets arbete med konfirmanduppföljning och ungdomsverksamhet. Den regelbundna ungdomsgudstjänsten The Life och gospelkören United
under höst och vår och ungdomskvällar
på Mobacken under sommaren är några
av de viktiga samlingspunkterna. I Umeå
har Vasakyrkan samma funktion av nav
för konfirmanduppföljning och ungdomsarbete. Där heter ungdomsgudstjänsten
LUFF. Planeringsgruppen har under året
bestått av ungdomar och anställda från
EFS i södra Västerbotten, Korskyrkan i
Umeå och Umeå stadsförsamling. Ungdoms- och konfirmandgrupper från andra
kyrkor i Umeå med omnejd har regelbundet besökt LUFF.
Under hösten startade ledarskolan om
efter ett uppehåll. Den går numera under
12
namnet Växa Följa Leda och vänder sig
till konfirmerade ungdomar i 15-18-årsåldern. Tyngdpunkten i kursen ligger i att
fördjupa sig i sitt lärjungaskap och växa i
sin tro, men även att få en förståelse för
vad det innebär att vara ledare i Salt och
EFS verksamhet. Kursen hålls vid fyra
tillfällen under ett läsår och avslutas med
praktik på ett barnläger under sommaren.
En grupp i norra Västerbotten träffades
under hösten med 4 deltagare och en
grupp i södra Västerbotten med 17 deltagare. Delar av kursen är gemensam för
hela distriktet.
Livsväg Norr arrangerades under hösten
i Vasakyrkan, Umeå, med temat Hela
människan. Under helgen deltog uppskattningsvis cirka 100 personer från olika
kyrkor och sammanhang i bibelstudier
och gudstjänster. Arrangemanget fick
ett gott betyg och blev en mötesplats för
människor i målgruppen 20-35 år.
Livskraft Norr, på Strömbäcks folkhögskola, gick av stapeln under nyårshelgen
och avslutade distriktets lägerår, med
totalt 165 ungdomar och ledare. Livskraft
fungerar som en viktig växtplats för både
ledare och deltagare, och även detta år
kom människor till tro på Jesus. Glädjande var att så många äldre ungdomar ville
vara med. Årets tema var Koinonia.
Saltstyrelsen i Västerbotten har under
året haft ett gott utbyte med EFS Västerbottens styrelse och råd. Under vårterminen hölls ett möte med Equmenia Nords
styrelse för att lära känna varandra och
samtala om eventuella samarbetsmöjligheter. Styrelsen anordnade Salts årsmöte
i samband med konferensen Nära Jesus,
samt ansvarade för att ungdomarnas behov tillgodosågs på konferensen.
På fjällgården i Klippen har flera
läger hållits: Fjällväg, Öppen Fjällgård,
Påskläger för alla, Kreatid, Fixarläger och
Friskvårdsläger.
Musik: Andra helgen i februari deltog
flera unga blåsare från distriktet i en blåsarweekend på Storstrand.
Soul Children, ett nytt musikkörkoncept för 10-16 åringar, höll en
inspirationshelg i Stockholm i augusti. En
barn- och ungdomskonsulent, två musikkonsulenter samt unga blivande ledare
från Västerbotten deltog. Det konceptet är
tänkt att spridas i EFS Västerbotten under
2015. Norrängskyrkan i Lycksele och Vasakyrkan Umeå har startat konceptet i år.
Projektet Ung musik i kyrkan i samverkan med stiftet, Sensus och EFS Norrbotten har under året varit verksamt i flera
föreningar bland annat med inköp och
iordningställande av replokaler i dessa
kyrkor.
Vid barnkördag i Ursviken i oktober
användes Salts nyutgivna material Kom,
sjung för full hals av Anna-Maria Toftgård.
Scout: Scouthajk och patrulldag har
hållits i Bodan, där 6 saltscout- och
equmeniascoutkårer hajkade med en övernattning. Till patrulldagen med spårbana
och tävlingar kom 10 kårer, vilket innebär
88 scouter och ledare, från både norra och
södra länsdelen.
Våren 2014 framställdes ett förberedelsematerial, inför Patrullriks, för scoutkårer
och salt-grupper som används av många
patruller över hela vårt land.
Scoutkonsulenten har vid ett flertal
tillfällen erbjudit och hållit i kursen Trygga
möten, som alla scoutledare ska gå. I
kursen får man bland annat lära sig hur
man skapar en trygg miljö för barn och
ungdomar, hur man förebygger övergrepp
och hur man beter sig om man tror att
någon far illa. Fem nya salt-scoutkårer har
eller håller på att starta i distriktet.
Roseniusspelen genomfördes i Ånäset
för 25 år sedan, vilket ledde till en återträff
under hösten med ett 50-tal skådespelare,
scenarbetare, dansare, manusbearbetare
med flera. Utöver samling i kyrka och
bönhus visades inspelningen av Roseniusspelen. Inspelningen är nu digitaliserad
och finns att tillgå på DVD.
3. EFS Västerbotten ska: svara
för anställningar och personalfrågor
I bemanningsplanen för 2014 hade
distriktet omräknat till heltid cirka 45
tjänster, varav 22,5 fanns i samarbetskyrkorna och cirka 15 var präst-/pastors- och
Verksamhetsberättelse
konsulenttjänster knutna till kretsarna.
För distriktsgemensam verksamhet fanns
4,35 tjänster och kanslipersonalen utgjorde 3,05 tjänst.
Under året fick Anna Näslund, konsulent i EFS-kyrkan Skellefteå, Henrik
Näslund, präst i Byskekretsen och utvecklingskonsulent, samt Maria Svensson,
konsulent i Ersmarkskyrkan (Umeå),
tillsvidareanställning. De som avslutade
sin ordinarie tjänstgöring var Kjell-Arne
Alvarsson, föreståndare för Bibelfjäll, (byte
av arbetsgivare till Härnösands folkhögskola) Elisabeth Grönlund, orgelspelare
i Ersmark (Kågedalen), Åke Hägglund,
präst i Lövånger, Pär Nilsson, vaktmästare i Grisbackakyrkan, Anna Olsson,
ungdomspräst i Vasakyrkan och Arnaldo
Tiburzi, präst i EFS-kyrkan i Skellefteå.
Ett flertal personer har också anställts på
vikariat och andra tidsbegränsade tjänster.
I samband med tjänstledigheter och personalförändringar har det i några sammanhang blivit kortare eller längre vakanser.
Som stöd till personalen har bland
annat introduktionsdag för nyanställda,
fortbildningsdagar, medarbetar-, arbetsgivar- och lönesamtal, hållits och månatliga
personalbrev skickats ut.
Distriktets fortbildningsdagar i januari
genomfördes 2014 på Solviks folkhögskola. Temat för dagarna var Älskad Rustad
Sänd. Medverkade gjorde bland andra
Lena Bergström och Maria Smeds. Ett
flertal olika seminarier erbjöds under
dagarna, bland annat erbjöds musiker att
få introduktion i den nya kyrkohandbo-
kens musikdel. En eftermiddag och kväll
inbjöds även ideella ledare i EFS samt
anställda i Svenska kyrkans församlingar
att delta.
I augusti i samband med distrikstkonferensen Nära Jesus anordnades en fortbildningsdag för anställda i EFS. Dagen hölls i
Vasakyrkan, Umeå. Per-Olof Byrskog och
Tin Mörk delade tankar och erfarenheter
kring Nya sätt att vara kyrka/Fresh Expressions.
MusikREKO (REKO = regional konsulentfortbildning) ordnades i augusti i
Sörböle kyrka där anställda musiker från
EFS Västerbotten deltog. I oktober deltog
EFS-anställda i en halvdags fortbildning
i Skellefteå respektive Umeå med Ethel
Kautto och Gunilla Stenberg under temat
Genus och normer.
Antalet biträdande medarbetare har under året varit relativt oförändrat. Eftersom
landsbygdsföreningarna blir något färre för
varje år, minskar behovet av att rekrytera
frivilliga som på bred front hjälper till med
predikoverksamheten. Det är däremot
fortsatt viktigt att uppmuntra och ta vara
på personer som har gåvor för att medverka
i gudstjänster i våra EFS-sammanhang.
4. EFS Västerbotten ska: förvalta gemensamma tillgångar.
Utfallet på gåvomedel från föreningar,
grupper och enskilda blev under året
7 969 000 kr (269 000 kr mer än budget).
Från föreningar har insamlats 6 391 000
Vi får både ge och ta emot i vårt arbete för Kristi rikes tillväxt.
kr, från enskilda 552 000 kr och till klippenbyggnationerna 1 026 000 kr.
Under året har vakanser och tjänstledigheter i varierande omfattning gjort att
vi inte fyllt vår bemanningsplan fullt ut,
varför nettokostnaden för personal blir
lägre än beräknat. Övriga kostnader har
hållits inom budgetramarna men de finansiella intäkterna blev lägre än budgeterat.
Mer insamlade medel än budgeterat, lägre
nettopersonalkostnader samt många frivilliga händer gör att vi kan redovisa ett gott
resultat för 2014.
Den ekonomiska förvaltningen beskrivs
mer detaljerat i årsmöteshandlingarna
med bokslutskommentarer samt balansoch resultaträkning för 2014 (s. 14-15 i
Vårt Budskap nr 3/15).
5. EFS Västerbotten ska: vara
en länk mellan EFS centrala
och lokala organisation, samt
företräda EFS-rörelsen i Västerbotten i samarbetsrelationer
och andra kontakter.
Det ständiga arbetet att utvärdera och
revidera samverkansavtal mellan EFS och
Svenska kyrkan har fortsatt. Ett nytt avtal
med samarbetskyrkorna i Umeå pastorat
har utarbetats. En avsiktsförklaring för
fortsatt samtal om samverkan har skrivits
med Tärna församling, ett samverkansavtal om tjänstesamverkan har utarbetats
rörande EFS Skellefteå och Skellefteå
pastorat samt också ett mellan EFS Västerbotten och Bygdeå församling.
Relationen till Luleå stift fortgår med
deltagande i prostmöte, samarbetsråd,
formella och informella möten med
stiftsledning samt distriktskonsulenternas
årliga möte med Luleå stifts barn- och
familjeteam. Luleå stift var även en av
medarrangörerna kring Patrullriks.
Distriktsföreståndaren har deltagit i EFS
riks ledningsgrupp och dess regelbundna
träffar under vårterminen.
Från EFS Västerbottens kansli har olika
former av stöd till ett stort antal missionsföreningar skett utifrån den kompetens
inom ekonomi, personalvård, utvecklingsfrågor, barn-, musik- och ungdomsverksamhet som kansliet innehar.
Med tacksamhet över att det är Jesus
som sänder oss alla ut att vara delaktiga i
Guds verk för människors upprättelse och
frälsning ser vi tillbaka på 2014 och ber
om den frid som Jesus ger.
Styrelsen mars 2015
13
ekonomi
Bokslut
Kommentar till balans- och resultaträkning 2014 samt styrelsens förslag till
disposition av årets resultat.
Balansräkning
Balansomslutningen redovisas till 20,9 miljoner.
Tillgångarna består av nybyggnationer på Klippen,
lånefordringar, aktier, kortfristiga placeringar och bankmedel. Under året har avsättningar och förändringar
bland kortfristiga placeringarna gjorts enligt distriktets kapitalplaceringspolicy. Då distriktet bygger nya
fastigheter på Klippengården och då ränteläget är lågt,
minskar underlaget till finansiella intäkter. Konstateras
att vi under 2014 ändå fick en acceptabel avkastning
på våra likvida medel. De reserverade medlen har inte
minskat under året då inga avbetalningar gjorts på
utlånade medel kopplade till reserveringen.
Korta skulder har till största delen reglerats under årets
första månader. Långa skulder består av inlånade medel
från föreningar och privatpersoner samt interna fonder
och eget kapital.
Resultaträkning
Intäkter
Distriktets summa intäkter uppgick till 23,5 miljoner
kr. Gåvor insamlades med cirka 8 miljoner från föreningar och enskilda och drygt 1 miljon kr av dessa gåvor
är öronmärkta för Klippenbyggnationerna. Insamlingen
blev därmed 269 000 kr högre än budget. Anslag till
personal och verksamhet har uppgått till 13,4 miljoner
kr och arrangemang och försäljning har inbringat 2,1
miljoner kr.
Kostnader
Anslag till föreningar, arrangemangs-, fastighets- och
förvaltningskostnader uppgår till 2,9 miljoner kr. Årets
personalkostnader blev 20,4 miljoner kr. Personalkostnaden netto dvs personalkostnader minus anslag
redovisas till 7 miljoner kr vilket är betydligt lägre än
budgeterat (-7,8 milj. kr). Totala kostnader redovisas till
23,3 miljoner kr och rörelseresultatet redovisas därmed
till 216 000 kr.
Att rörelseutfallet blev bättre än beräknat beror på
högre gåvointäkter än beräknat, flera vakanser och
tjänstledigheter i större eller mindre omfattning på
kretstjänster samt ett tillskott tack vare många frivilliga
händer på Patrullriks i sommar. Det finansiella nettot
307 000 kr nås tack vare 3-månaders placeringskonton
och utdelning i vår fondportfölj.
14
Balansräkning EFS Västerbotten
(1000-tal kronor)
141231
131231
Fastigheter
2 457
0
Lämnade lån
4 222
3 678
840
840
Kortfristiga fordringar
2 303
1 910
Kortfristiga placeringar
4 823
5 014
Likvida medel
6 314
8 304
20 959
19 746
7 068
7 029
69
40
Testamentsfonden
5 648
5 648
Fond för offensiva satsningar
1 472
1 018
958
920
2 181
2 335
3 563
2 756
20 959
19 746
Tillgångar
Anläggningstillgångar:
Andelar koncernföretag
Omsättningstillgångar:
Summa tillgångar
Skulder och eget kapital
Eget kapital:
Balanserat resultat
Årets resultat
Fonder:
Övriga fonder
Långfristiga skulder:
Erhållna lån
Kortfristiga skulder:
Skulder
Summa skulder
och eget kapital
Resultatet före bokslutsdispositioner redovisas till 523 000 kr och innebär förutom beslutat uttag ur Offensiva fonden en möjlig avsättning till
att förstärka den Offensiva fonden med 800 000 kr.
Efter föreslagna bokslutsdispositioner redovisas årets resultat till
69 000kr.
Styrelsen föreslår årsmötet
• att ett uttag ur Offensiva fonden görs med 346 000 kr
• att en avsättning till Offensiva fonden görs med 800 000 kr
• att årets resultat 69 000 kr balanseras i ny räkning
ekonomi
Budget
Kommentar till styrelsens förslag på budget för 2016
Budgetförslag 2016
Gåvomedelsmålet baseras på de senaste
årens utfall och en medlemsminskning.
En mindre summa får användas till
verksamheten från EFS Västerbottens
överlikviditet. Styrelsen fattade ett beslut
under 2014 om att göra en nybyggnation
på Klippengården. Satsningen innebär att
överlikviditeten minskat kraftigt. Det är
styrelsens plan att våra gåvomedel på sikt
ska täcka en grundbemanning och övriga
projekt och särskilda satsningar ska tas ur
Offensiva fonden.
Styrelsen föreslår en gåvomedelsbudget på
8 miljoner kr. Personal- och verksamhetsanslag samt verksamhetsintäkter beräknas
till 14,7 miljoner kr vilket förutsätter
fortsatt samarbete med Svenska kyrkan i
samma omfattning som idag. Den totala
omsättningen beräknas till 22,7 miljoner
kronor.
Styrelsen vill fortsatta att arbeta med en
fond för offensiva satsningar och tillsammans med arrangemangs-, fastighets- och
förvaltningskostnader uppgår dessa kostnader till 3,4 miljoner kr. För personalkostnader har en beräkning gjorts utifrån
nuvarande bemanning men med en
minskning motsvarande cirka två tjänster.
Totala personalkostnader inklusive sociala
avgifter, fortbildning etc budgeteras till
20,7 miljoner kr. Totala rörelsekostnader
beräknas till 24,1 miljoner kr.
Ett finansiellt nettotillskott beräknas
till 264 000 kr. Bokslutsdispositionerna
innebär ett uttag ur Offensiva fonden på
samma belopp som använts under året,
500 000 kr, och ett återtag av återstående
reserverade medel på 250 000 kr. För att
nå en balanserad budget för 2016 föreslås
ett uttag ur Testamentsfonden med
450 000 kr.
Styrelsen föreslår årsmötet
att fastställa föreslagen budget.
Resultaträkning 2014 och budget 2016
(1000-tal kronor)
Utfall 2014
Budget 2015 Budget 2016
Intäkter
Gåvor: föreningar och enskilda
Bidrag/anslag
Verksamhet
SUMMA INTÄKTER
7969
8 200
8000
13420
12 400
12525
2132
2 100
2150
23521
22 700
22675
-545
-700
-715
-1433
-1 540
-1643
KOSTNADER
Anslag
Verksamhet
Lokal- och fastighet
-590
-580
-587
Förvaltning
-339
-430
-475
-20398
-21 400
-20719
-23305
-24 650
-24139
Rörelseresultat
216
-1 950
-1464
Finansiella poster
307
320
264
Personal
SUMMA KOSTNADER
Resultat före bokslutsdisp.
523
-1 630
-1200
Uttag/avsättning Offensiva fonden
346
500
500
Uttag/avsättning Testamentsfonden
-800
880
450
250
250
0
0
Utfall 2014 Budget 2015
Budget 2016
Återtag reservering
Resultat
Klippengården
69
Intäkter
Medlems- och deltagaravgifter
38
30
37
Försäljning och uthyrning
496
405
555
Summa intäkter
534
435
592
Verksamhetskostnader
-168
-140
-225
Fastighetskostnader
-203
-173
-173
-19
-32
-27
-390
-345
-425
144
90
167
Kostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader
Resultat
salt västerbotten
Utfall 2014 Budget 2015 Budget 2016
Intäkter
Gåvor
30
40
40
Bidrag EFS Västerbotten
1 754
2 501
2 051
Bidrag externt
7 678
7 274
7 300
Verksamhet
Summa Intäkter
906
1 010
960
10 368
10 825
10 351
-1 129
-1 287
-1 146
-73
-87
-85
-9 166
-9 451
-9 120
-10 368
-10 825
-10 351
0
0
0
Kostnader
Verksamhet
Administration
Personal
Summa kostnader
Resultat
15
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2016-2018
Verksamhetsplan för EFS Västerbotten och Salt Västerbotten
2016-2018, delmål 2016
EFS är en självständig missionsrörelse inom Svenska kyrkan med syfte att på den
evangelisk-lutherska bekännelsens grund verka för Kristi rikes tillväxt. Salt är EFS barnoch ungdomsorganisation.
EFS Västerbottens och Salt Västerbottens uppdrag (nedan kallat Salt och EFS)
EFS missionsföreningar och Saltföreningar i Västerbotten är uppdragsgivare och primär målgrupp för EFS och Salt. Därför är uppdraget att arbeta för att stärka och utrusta
föreningar och grupper i missionsuppdraget utifrån fem uppdragspunkter.
1. Bedriva utvecklings-, inspirations- och förändringsarbete
2. Komplettera föreningarnas verksamhet med distriktsgemensamma arrangemang
3. Svara för anställningar och personalfrågor
4. Förvalta gemensamma tillgångar
5. Vara en länk mellan EFS centrala och lokala organisation samt företräda EFS-rörelsen
i Västerbotten i samarbetsrelationer och andra kontakter
Strategi
Övergripande mål:
Delmål 2016
EFS vill främja Kristi rikes tillväxt genom
att uppmuntra och stödja personlig
kristen tro, inspirera till andligt samtal
och bibelbruk, skapa personligt engagemang för mission såväl lokalt som globalt,
betona hela gudsfolkets roll som bärare av
kyrkans uppdrag samt erbjuda strukturer,
mötesplatser och former för detta.
– Att arbeta för att nå nya grupper och
nya folkgrupper med evangeliet i ord och
handling.
– Att stödja bildande och utveckling av
nya EFS/Salt-grupper och -föreningar.
– Att stödja och utveckla befintligt arbete
och lokal missionskallelse.
– Att öka mångfalden i distriktsgemensam verksamhet, till exempel vad gäller
ålder, kön, etnicitet, social och kulturell
tillhörighet.
Målet är att arbeta för att stärka och
utrusta föreningar och grupper.
Arbetet med och för barn, unga och unga
familjer sker i nära samverkan mellan Salt
och EFS. EFS och Salt har ett kansli, anställda, råd och arbetsgrupper som arbetar
för att ovanstående uppdrag och inriktning ska förverkligas. Utifrån dessa vill
EFS och Salt arbeta för att uppnå målen,
samt via organisationens informationskanaler sprida information och berätta om
verksamheten.
16
Lokala verksamhetsmål
– Tio föreningar ska vara delaktiga i
Växtkraft och minst två i Tillväxt- och
nyplanteringsakademi norr.
– Arbeta för att minst en ny EFS-förening
eller EFS-grupp bildas.
– Minst fem sammanhang ska ha påbörjat
någon av kurserna från samarbetskyrkorna
i Umeå.
– Åtta föreningar ska använda diakonisamtalsmaterialet.
– Medarbetardagarna i Etiopien ska resultera i nya internationella/mångkulturella
initiativ.
Distriktsgemensamma verksamhetsmål
– Öka antalet deltagare på konfirmationsläger och uppföljningsarbete.
– Arrangera läger där tro och liv delas för
alla åldrar och med olika intresseinriktningar.
– Alla som är ledare på våra läger ska ha
gått webbkursen Trygga möten.
– Arrangera minst en utbildning kring
bemötande av barn med särskilda behov.
– Bilda ett integrationsnätverk för föreningar som arbetar med integration och
asylsökande.
till minne
Inge Rönnbäck
Inge Rönnbäck, EFS missionär och
präst från Byske, avled den 19 februari
2015 i en ålder av 77 år.
Inge föddes i Siknäs, Norrbotten och
var en av tre syskon. Direkt efter realskoleexamen gick färden mot Bibelinstitutet i Hagaberg, för att därefter påbörja
Johannelundsstudier med inriktning för
utlandstjänst.
Inge gifte sig med Elisabeth 1960 och
de fick tre barn, varav det äldsta är fött i
Sverige och de två andra i Eritrea. Efter
prästvigning 1962 påbörjades missionärstjänstgöringen. Inge och Elisabeth tjänstgjorde som EFS missionärer i Eritrea 1962
-1974, de var i Gheleb, Belleza, Adi Ugri
och Asmara. Uppgiften för Inge bestod
av vanliga missionärsuppgifter såsom distriktspräst, evangelist, skolhemsföreståndare, motorreperatör och så småningom
prästutbildare, enligt Inges egna ord i EFS
Västerbottens personalkartotek. 1974
tvingades alla missionärer hem från Eritrea
på grund av krig.
Väl åter i Sverige blev Inge predikant för EFS Västerbotten, först i Ursviken och Skelleftehamn i cirka 12 år, för
att från 1990 och fram till pensioneringen
2002 verka i Byskekretsen. Inge var även
verksam som invandrarkonsulent för EFS
1986.
Inges engagemang för alla människors
lika värde och sätt att söka upp människor
får vara en förebild för många av oss. In
i det sista var Inge en trogen deltagare i
det språkkafé för asylsökande som finns i
Byske och att det var två asylsökande som
fick hjälpa Inge då han insjuknande får
vittna om hans kontakter. I hans förkunnargärning stod Jesu Kristi kors centralt
och utifrån det kunde livets skiften i goda
och sämre dagar hanteras. Många är vi
som kommer att minnas Inges förmåga att
utifrån det lilla oansenliga frimärket låta
det lilla bli till något stort. Genom hans
försorg har många fått vara med och samla
in frimärken som sedan såldes till förmån
för projekt i Eritrea.
I tacksamhet till Gud för Inges liv och
gärning och för löftet om att Jesu korsdöd
och uppståndelse ska ge oss liv vill vi nu
önska Inge frid och vila hos Gud.
För EFS Västerbotten
Kristoffer Hedman
Maria Gerhardsson
terare. 1968 anställdes hon för VännäsBjurholm-området, en tjänst som varade
fram till 1974. Från 1975 till 1988 var
hon studiekonsulent i EFS studieavdelning/KFUK-KFUMs studieförbund.
Parallellt med sin tjänst bedrev hon egna
studier bl.a. i religionskunskap vid universitetet. Från slutet av 80-talet och fram
till sin pensionering 1996 var hon pastor i
Vännäsområdet och hade även delar av sin
tjänst i andra kretsar. Maria arbetade hela
sin yrkestid inom EFS i Västerbotten och i
studieverksamheten.
Maria Gerhardsson, Vännfors,
Vännäs, avled den 20 mars, 84 år gammal.
Hon växte upp i en jordbrukarfamilj i en
stor syskonskara. Vännfors förblev också
hennes hemby.
Efter studier vid Solviks folkhögskola
anställdes hon som 20-åring 1951 som
söndagsskolsekreterare, en tjänst som
innebar många och långa resor runt om i
länet och som 1962 kom att bli resesekre-
Ungdomsarbetet utgjorde en stor
och viktig del av Marias arbete, inte minst
läger och kurser för tonåringar där hon
blev känd inom hela EFS-distriktet. Vid
de många konfirmandlägren på Strömbäck, allhelgonalägren, nyårslägren, Klippenlägren, ungdomstingen och ledarskolorna fick flera generationers ungdomar ta
del av hennes bibelundervisning och råd
för liv och ledarskap. Så även alla vi kollegor som arbetat tillsammans med henne
i dessa arrangemang genom åren.
Hennes undervisande predikningar var
respekterade i breda led, även bland personer som inte hade så lätt att acceptera
kvinnliga präster och pastorer. Som studiekonsulent introducerade hon mycket
bibelstudiematerial som kom att användas
i EFS-föreningarna och själv ledde hon
också många bibelstudiecirklar. Hon värderade de små sammanhangen och ägnade
också mycket tid till att besöka gamla och
sjuka.
En stark personlighet som vigt sitt liv
åt att tjäna evangeliet fick till sist också
känna på den svaghet som kan komma
efter ett långt dagsverke. De sista åren
av sitt liv bodde hon på ett äldreboende
i Vännäsby. En månad efter sin 84:e
födelsedag fick hon gå in i sin Herres vila.
Från EFS Västerbotten tackar vi Gud för
hennes gärning och bevarar i minnet en av
våra mest trogna medarbetare.
För EFS Västerbotten
Göran Berglund
17
Distriktsinformation
Kalender 2015
april
maj
18
22
24
28
29
7
8
14
14
14-17
14-17
15
23-24
29
30
Soul Children inspirationsdag, Vasakyrkan, Umeå
Teknikkurs Open LP, Bolidens EFS
LUFF ungdomsgudstjänst, Vasakyrkan, Umeå
Växa Följa Leda, Umeå
Växa Följa Leda, Skellefteå
Bönesamling inför årskonferensen, Carlskyrkan
The Life lovsångsgudstjänst, EFS-kyrkan, Skellefteå
EFS Västerbottens årsmöte, Vasakyrkan, Umeå
Salt Västerbottens årsmöte, Vasakyrkan, Umeå
EFS och Salts årskonferens, Exel Arena, Umeå
Blåsarfest, Udominate Arena/Exel Arena, Umeå
Strategidag Messy Church, Exel Arena, Umeå
Bibelfjälls 5-årsjubileum, Hemavan fjällstation
LUFF ungdomsgudstjänst, Vasakyrkan, Umeå
Patrulldag för scoutkårer, Stortjärn
Gåvomedelsrapport
Insamlat januari-februari 2015
Insamlade gåvomedel januari-februari 2015: 758 000 kr
Budgeterade gåvomedel januari-februari 2015:870 000 kr
Vi har nu gått in i ett nytt insamlingsår och målet för gåvor till EFS i Västerbottens gemensamma arbete är 8,2 miljoner kronor enligt årsmötesbeslut. Här
redovisas insamlingsresultat för årets två första månader.
Tack till föreningarna i Bergsbyn, Bjurholm, Bullmark, Byske, Carlskyrkan, Djäkneböle-Bjensjön, Ersmark n, Ersmark s, Harrsele, Hissjö, Håkmark,
Hörnsjö, Jörn, Långed, Myckle, Norra Hedensbyn, Norrby-Tavelsjö, Norrfors,
Robertsfors, Sjöbotten, Skellefteå, Skråmträsk, Svarttjärn, Sörböle, Täfteå, Umeå,
Ursviken, Vallens kapell, Vindelns församling, Vännäs, Vännäs-Bjurholms pastorat, Åbyn, Åkullsjön, Ålund-Finnträsk, Östanbäck och Östra Falmark!
Tack också till alla enskilda givare!
Eva S Bäckström, ekonom
090 –12 58 19
[email protected]
Bankgiro nr 985-2377,
Bankkonto SEB 5329-10 188 69
(gäller även Salt)
Program
– årskonferens, Umeå
Torsdag 14 maj
13.30 Internationell eftermiddag
18.30 Välkomstmöte
19.00 Gudstjänst, Stiglund, Hedman mfl.
21.00 Caféprogram
22.00 Vasakyrkan Big Band & Messengers
22.00 Mässa med klassisk musik
Fredag 15 maj
07.30 Morgonmässa, Ruther, Andersson
08.00 Bibelsamtal, Svedberg
09.00 Strategipass
10.30 Messy Church, Moore och Mörk
11-12 Salts påverkanstorg
13.30-17.00 Salts årsmöte
13.30 Seminarier
15.30 Seminarier
17.30 Introduktion till EFS årsmöte
18.30 Gudstjänst med Avtryck, Björkman
Salt 10 år
21.00 Caféprogram
21.30 Konsert med Samuel Ljungblahd,
Great Joy och United.
Lördag 16 maj
08.00 Bibelstudium, Starr
09.00-17.00 EFS årsmöte
10.00-11.30 Seminarier
13.30 Bönepass, Avtryck & Barnkonferens
18.30 Gudstjänst, Holmström, Hedman
21.00 Caféprogram
21.30 Blåsarfestens konsert
Söndag 17 maj
10.00 SKATTEN-gudstjänst, Holmgren,
Näslund m.fl.
personalnytt
Ellinor Båverman, forts. vik. musiker 40 %, Bergsbykyrkan, mars-juni -15.
Frans Karlsson, vik. konsulent
45 %, Solbackakyrkan, mars-maj -15.
Helen Karlsson, husmorsassistent
44 %, Carlskyrkan, feb -15 – jan -16.
Lena Stegeby, husmor 50 %, Solbackakyrkan, feb -15 – feb -16.
Petra Store, husmor 60 % i Ersmarkskyrkan, Umeå, från april -15.
Lediga tjänster
Diakoniassistent, vik. 50 % Sörböle kyrka
Vaktmästare/husmor, Sörböle kyrka
Musiker, 100 % Bergsbykyrkan
18
Distriktsledningen
Årskonferens
Så här års kan visst gräsmattan
behöva krattas och utemöblerna plockas
fram, men det är ändå ett ypperligt tillfälle
att vika Kristi himmelsfärdshelgen åt
umgänge i den stora kristna gemenskapen
och låta sig inspireras till fortsatt arbete för
Guds rikes utbredning.
Det är elva år sedan EFS årskonferens
hölls i Umeå förra gången och för sex år
sedan stod Skellefteå som värdstad. Ibland
är det kul att åka bort, men det kan vara
enklare att stanna på hemmaplan.
Konserter
Vasakyrkans Big Band och kören Messengers.
Torsdag 14/5 kl. 22.00 Exel Arena.
En unik kväll där storband och gospelmusik, musikaliskt sväng och innerligt budskap
möts i en härlig kombination under ledning av Isak Samuelsson. Konserten ingår i konferensavgiften, till övriga säljs biljetter för 120 kr på Biljettcentrum och Ticnet.
Samuel Ljungblahd tillsammans med körerna
Great Joy, Umeå och United, Skellefteå.
Fredag 15/5 kl. 21.30 Exel Arena.
Samuel Ljungblahd är sångaren från Umeå som med sin fantastiska röst, glädje och
energi sjungit sig in i många sammanhang – på egna turnéer och tillsammans med andra
artister. Det blir en kväll med mycket glädje, djup, gospel och soul! Konserten ingår i
konferensavgiften, till övriga säljs biljetter för 225 kr via Biljettcentrum och Ticnet.
För västerbottningarnas del
startar helgen med distriktets årsmöte på
torsdag förmiddag och Salt Västerbottens
årsmöte på eftermiddagen.
Själva årskonferensen innehåller också
två årsmöten men även flera gudstjänster
med olika inriktningar, tre konserter,
många olika seminarier, kvällcaféer m.m.
Barnen har egen konferens och för ungdomarna finns lägret Avtryck. Dessutom
ordnas Blåsarfest parallellt.
Bland de medverkande finns missionsföreståndaren, lokalt anställda, stiftets
biskop, utländska gäster m.fl.
Programmet hittar du på föregående
sida och den som vill ha alla detaljerna
hänvisas till foldern i Budbäraren (mittuppslaget i aprilnumret) och webben
konferens.efs.nu Se också annonsering i
lokalpress.
Blåsarfestkonsert. Lördag 16/5 kl 21.30 Exel Arena.
Konsert med delatagarna i Blåsarfesten som bjuder på ett brett och varierat program med
både nyskrivet material och klassiska musikstycken i olika stilar. Fri entré.
mera musik
Mera musik blir det bland annat på mässa med klassisk musik av Bach och Händel,
torsdag 14/5 kl 22.00 i Umeå Stads kyrka. Medverkande Kristina Sturk Steinwall, sång,
Lisa Oscarsson, orgel och Josefin Landmér, kontrabas.
Årskonferens – information i korthet
EFS och Salts årskonferens 14-17 maj i Exel Arena, Umeå. Startar
med välkomstmöte torsdag 14/5 kl. 18.30 och avslutas med gudstjänst kl. 10 på
söndag 17/5.
Barnkonferens, för åldrarna 4-14 år (uppdelat) med en blandning av
sport, lekar, bibelpass, skapande, barnmöten m.m.
Avtryck, för åldrarna 15-20 år, övernattning i Fridhemsgymnasiet, Umeå.
Blåsarfesten, för alla åldrar, håller till i Udominate Arena, Umeå.
KonferensANMÄLAN senast 27 april (för mat senast 15/4) via webben eller per
post till EFS Västerbotten, Vasagatan 17, 903 29 Umeå. Konferensavgift: 400 kr
(vuxen), 200 kr (barn) och 650 kr (ungdom/Avtryck).
Varmt välkommen till
EFS årskonferenshelg
i Umeå 14-17 maj 2015!
19
emmys emotioner
Guds skapelse
Ibland tycker jag det känns som
om vi människor lever i varsin bubbla. Vi
har kontakt med varandra och omvärlden
till och från, men det är alltför lätt att
snöa in på sig själv, sina egna problem, sin
egen vardag och de små glädjeämnen som
finns i den. Det är svårt att lyfta blicken
och se helheten, att se Guds skapelse i allt
som våra sinnen förnimmer, att uppskatta
det vackra och att inse att det finns en
tanke bakom dig och mig.
”Vetenskap är ingen religion. Det är
viktigt att separera dem.” sa min lärare i
psykologi. Åsikten delas av många, men
ibland kan jag inte låta bli att fundera
lite extra. Ju mer jag lär mig om hjärnans
funktioner och människors komplexa personlighet, desto mer förkastar jag tanken
att allt har tillkommit av en slump. Det är
för mig helt otänkbart att enbart evolutionen har gjort oss människor till ett så
komplext djur med inbyggda mekanismer
som inte ens de mest avancerade datorer
klarar av. Kan det verkligen vara slumpen som gör att vi människor både är så
lika men samtidigt så otroligt olika? Jag
tror inte att man kan fånga människans
personlighet i en modell eller en teori och
säga att den stämmer in på alla. Jag tror
att det finns en tanke bakom varje cell hos
varje levande varelse, och ju mer kunskap
jag får desto starkare bli min tro. För mig
är vetenskapen ett medel för att försöka
förstå Guds magiska skapelse.
Vi förflyttar oss cirka 400 mil
sydost, till en ö som tillhör Europa men
gränsar till Afrikas kust; Gran Canaria,
denna paradisö med många soltimmar och
vackra strandpromenader. Under jullovet
bodde jag med min familj i en lägenhet
ett stenkast från stranden, tre kliv ner till
poolen och en minut till närmaste galleria. Det är så lätt att känna sig bekväm,
att lägga ut sin handduk på den mjuka
sanden, lyssna på vågornas rullande och
glädjas av barns skratt. Det är också så lätt
att fastna vid detta bekväma, på en strand
vars sand är fraktad från Afrika med båt.
Men Gran Canaria är en ö som innehåller så mycket mer bara man lyfter blicken
från dessa oändliga stränder och shoppinggator. Mitt på ön tornar bergen upp
sig, dessa fantastiskt vackra, naturliga
skulpturer som Gud skapat åt oss. Det
är svårt att inte häpna över deras storlek,
magnifikhet, deras otillgänglighet men
tillika lättillgänglighet. De kommer alltid
att finnas där, i vått som torrt med stigar
upp mot toppen, på ställen man inte
trodde var möjliga att vandra på. Vi passade på att vandra på några av dessa stigar
och känslan när man kommer till toppen
är svårbeskrivlig. Samtidigt som man
känner sig så oändligt liten, när man tittar
ner och ser ännu fler berg bredvid, känner
man sig så stor. Tänk att vi får vara en del
av allt det vackra Gud skapat!
Vi behöver inte ens ta oss ur vår bubbla
för att uppleva Guds verk. Du själv är en
av dessa genomtänkta skapelser, skapad
och älskad precis som du är. Men lyfter
vi blicken och ser våra medmänniskor
och naturen runt omkring är det svårt att
ignorera hur känslan av tacksamhet för allt
Gud skapat åt oss växer sig ännu större.
Vår planet är en underskön värld som vi
ovillkorligt får vara en del av.
Emmy Lindgren
Vårens nyheter
Söndagarna
Maria Küchen
198 kr
Det är mycket man
inte måste
Tomas Sjödin
konferenspris 179 kr
Att gå sönder och
bli hel igen
Laila Dahl
198 kr
Som om Gud
inte fanns
Magnus Malm
198 kr
Unik bokrea. Bygdeböcker från 29 kr, från Piteå, Luleå, Örträs, Hössjö m.fl.
Din Bok
20
Skolgatan 58 C,
Box 369, 901 08 UMEÅ
tfn 090/77 77 85, www.dinbok.se
Bästa service och bredd
Lars Norvik, försvarets högkvarter, har jobbat ihop med Ingrid Lundström, EFS Sverigeavdelning, med Alphakurser på försvarshögkvarteret.
EFS bidrar till utbildning av
det svenska försvaret
Lars Norvik är mannen som fört
in Alphakurser på försvarshögkvarteret i Stockholm, och EFS
Västerbotten har bidragit ekonomiskt för att möjliggöra det.
Hur hänger allt detta ihop?
Ifjol beslutade EFS Västerbotten
att skänka 15000 kr till alphaarbetet
på Försvarets högkvarter i Stockholm.
Anledningen var Lars Norvik som jobbar
där som controller, och som ville att hans
kollegor skulle få möjlighet att ta reda på
lite mer om vad kristen tro är. För honom
själv hade pusselbitarna kring kristen tro
fallit på plats just genom en Alphakurs
som han gått i Lötenkyrkan i Uppsala.
Det var förresten en muslim som blivit
kristen som tipsade honom om att Lötenkyrkan hade den sortens kurs där man
kunde få veta mer om tron.
Lars upplevde Alpha-kursen som
kravlös, trygg och man fick kunskap och
förståelse. Fram till dess hade han inte
förstått vad förlåtelsen i Kristus innebar,
även om han till och med upplevt att bli
fylld av Helig Ande, något som skedde när
han jobbade i Khartoum några år tidigare.
Efter att ha fått åka med till London på en
Alphakonferens var han helt såld – det var
omöjligt att inte tro. Efter att själv ha fått
ordning på sina frågor kring kristen tro
så ville han att även andra skulle få hjälp
med det.
– Släng dig i väggen sekulariserade Sverige! uttrycker hur han tänkte då.
Det kan ju tyckas lite långsökt att
försvaret skulle satsa på Alphakurs, och det
är ju inget som ingår i den ordinarie verksamheten. Däremot har Lars Norvik fått
tillåtelse att ordna dessa kurser i försvarshögkvarterets lokaler och informera om
kurserna på Högkvarterets dag som ordnas
i maj. Kopplingen ligger i att lära sig mer
om det som utgör försvarsmaktens värdegrund. I det sekulariserade Sverige är det
många som har väldigt lite på fötterna om
den kristna tron och vad den har att göra
med de flesta av våra viktiga värderingar,
något som Lars ville ändra på.
Att ordna Alphakurs behöver inte kosta
så mycket, men vissa mindre omkostnader
finns. Tillsammans med EFS Sverigeavdelning ville Lars också kunna få några
kända, kristna namn som skulle kunna
locka folk till kurserna. Därför blev det aktuellt att försöka få någon att understödja
projektet och EFS Västerbotten nappade.
– Det är lite pinsamt att vi som har
en budget på cirka 40 miljarder inte kan
skaka fram lite pengar för den här typen av
verksamhet, säger Lars, som samtidigt är
mycket tacksam och glad över gåvan från
EFS Västerbotten.
Man har just avslutat den fjärde Alphakursen och fler planeras. Deltagarantalet
på kurserna har varierat mellan 2 och 12.
Många tror på något men man vet inte
vad det är.
– Folk är intresserade men det är svårt
att få tider att passa, berättar Lars.
Vägen till att bli en varmt troende
kristen har varit lång för Lars, som varit
en sökare i många år. Han berättar om
olika händelser längs vägen, och han blir
flera gånger djupt rörd över det han fått
vara med om och vad tron kommit att
betyda för honom. Han berättar också
om en icketroende person på högkvarteret
som han haft kontakt med och som senare
erkände att han faktiskt hade bett i alla
fall, och det personen bett om hade gått i
uppfyllelse. ”Jag vet inte om jag tror, men
det funkade”, sade kollegan.
Den vision Lars nu har är att kunna
sprida Alphakurserna i förbanden. Den
som lever får se hur det går. Kanske är
det väl satsade pengar att få det svenska
försvaret att lära sig mer om Han som är
fridens furste och allsmäktig Gud.
Lotten Markström
21
annonser
KLiPPEN
Dröm har blivit verklighet! Nu står
två nya hus på plats i Klippen, tack
vare en fantastisk frivilliginsats och
goda gåvor!
Välkommen till
inVigningshelg 4-6 sep
Medv: Torbjörn Arvidsson, Göran och
Gunnel Wemmenborn, Johan Holmgren, Bolidens EFS kör & blås m. fl.
(program i nästa VB)
friskVårdsläger 11-15 sep
Medv: Kenneth Ruuth, Kerstin och
Sven-Erik Lidman, Sven-Olof
Robertsson m.fl.
Skellefteå Begravningsbyrå
Byske Begravningsbyrå
Telefon (även jour) 0910-100 52
www.skellefteabegravningsbyra.se E-post: [email protected]
Besöksadress: Nygatan 16, 931 33 Skellefteå,
Storgatan 6, 930 47 Byske (må,on 12-16) tel. 0912-612 35
Ombud finns på följande orter:
Bastuträsk 0915-410-31, Norsjö 0918-105 28 och Lövånger 0913-100 36
Västerbotten – Västsverige
Vi löser Era transporter
enkelt och effektivt
frågor/anmälan: telefon
Eric Bergström 070-227 89 75 eller
mejl [email protected]
Ta gärna en extra kollekt till Klippenbygget! Klippens postgiro 57 33 75-3.
Patrulldag i Stortjärn
lördag 30 maj kl. 10-14.30
inbjuds alla scoutkårer och scoutliknande
grupper till Patrulldag i Stortjärn (söder
om Skellefteå). Först en gemensam samling och sedan får patrullerna gå en spårbana. Vinnare får del i vandringpokalen.
Efteråt serveras hamburgare och dagen
avslutas med andakt och prisutdelning.
Avgift: 20 kr/deltagare och
ledare. Betalas kontant eller
faktureras. Anmälan senast
24 maj till [email protected]
efsvasterbotten.se Meddela patrullernas
namn, antal, ev. matallergi.
De kårer som vill kan komma redan på
fredag 29/5 och hajka. Varje kår/grupp
ordnar eget tält, program, kvällsfika och
frukost. Gemensamt lägerbål.
22
Vi bygger bara det vi är bra på
- Byggnader för butik, industri och lantbruk
- Vi tar hand om bygget från början till slut
Vi tar allt ansvar. Allt till ett fast pris.
FASTEC NORRA VÄSTERBOTTEN BYGG AB
Häggbärsgatan 47, 934 91 Kåge.
Tel: 0910-72 26 50, fax: 0910-72 25 41 Mobiltel: 070-517 54 97
Utgivning Vårt Budskap 2015
Vårt Budskap kommer ut med 5 nummer 2015. Manus bör vara redaktionen tillhanda senaste en månad innan publiceringsdatum. Annonser, debattsvar och insändare senast två veckor innan utgivning.
Material som inkommer senare publiceras i mån av utrymme.
Nästa nummer planeras vara ute i mitten av juni.
Elektronisk lagring: Vårt Budskap bearbetar och lagrar texter och
bilder elektroniskt. Genom att skicka in material för publicering ger
du också ditt samtycke till att detta lagras elektroniskt. Artiklar som
publiceras i tidningen kan också finnas tillgängliga på EFS Västerbottens webbplats. Där hittar du också nyheter, information om arrangemang m.m.
Annonser
Vad Tycker du?
Vårt Budskap vill skriva om sådant som berör, utmanar, informerar och inspirerar. Har du
förslag på vad vi ska ta upp i
tidningen, eller vill du själv bidra?
Hör av dig till redaktionen med
bilder, artiklar, notiser eller idéer
kring innehållet. Det kan vara ett
brännande debattämne, en intressant person eller tips om vad
som är på gång i din församling/
förening eller i distriktet.
Adress: Vårt Budskap,
Vasagatan 17, 903 29 Umeå. Telefon: 090/12 58 75, E-post: [email protected]
BEGRAVNINGAR
GRAVSTENAR
BOUPPTECKNINGAR
FAMILJEJURIDIK
SKELLEFTEÅ
Kyrkogatan 8
tel 0910 - 77 74 00
UMEÅ
V Norrlandsg. 18 B
tel 090 - 14 20 80
LYCKSELE
Storgatan 26
tel 0950 - 665 30
Serviceföretaget i jordbrukets tjänst
FÄSTELEMENT
skruvar, muttrar m.m.
GJUTGODS
med maskiner från marknadens ledande leverantörer
Även ett brett sortiment för Villa – Trädgård – Entreprenad
gjutning, bearbetning,
montering
BALANSBLOCK
broms, spärr
VÄXLAR
kugg- och tappväxlar
En servande fackhandel – Din trygghet
www.bostromstraktor.se
www.rofab.se
KAFFE MILJÖ OMTANKE
Vänd Er med förtroende till oss i en svår stund!
Vi gör gärna hembesök – Jour dygnet runt
Alen Begravningsbyrå
Ulf Påhlsson
Begravningar – Bouppteckningar – Gravstenar
SMÖRGÅSAR, FIKABRÖD
KAFFE – LATTE – ESPRESSO
TAKE A-WAY, FÖRBESTÄLLNINGAR
Besöksadress: Norrlandsgatan 40, Umeå, tfn 090/434 77
Drottninggatan 29, Vännäs, tfn 0935/123 00
www.alenbegravningsbyra.se
Christina Wendel
090/145470, Kungsgatan 60 UMEÅ
23
POSTTIDNING B
vårt budskap
Vasagatan 17
903 29 Umeå
”Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger
sådana kläder åt gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, skall han då inte
ha kläder åt er, ni trossvaga? Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi
dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni
behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er
därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin
egen plåga.” Matt 6:28-34