programmet - Strandskyddsdelegationen

Dagens strandskydd
- framtidens tillämpning
Arenakonferens 12 maj 2015
Program
9.15
Registrering och information för
morgonpigga
Kom innan konferensstart, ta en kopp the eller kaffe
med fralla och bekanta dig med våra verktyg för
tillämpning av strandskyddsreglerna
10.00
Klart eller på
gång:
 Vägledningar
 Kartverktyg
 Sökdatabas för domar
 Goda exempel
 Utbildningar
Konferensstart
Välkomna till
Strandsskyddsdelegationens
Arenakonferens!
Lärke Johns och Jan-Olov Westerberg hälsar
välkommen.
Lärke Johns är ordförande för
Strandskyddsdelegationen.
Hon är organisationspsykolog
och kommer närmast från
uppdraget som direktör för
Krus, Kompetensrådet för
utveckling i staten.
Cirkatid
10.15
Stranden som resurs - en fråga om
planering
Conny Wahlström ger en inblick i regeringens
prioriteringar inom plan- och bostadsfrågorna samt
hur han ser på landets strandområden.
11.00
Strandskyddsdelegationens arbete –
vad har hänt och vart är vi på väg?
Lärke Johns orienterar om milstolper och centrala
frågeställningar för utredningen.
08 405 10 00 E-POST [email protected]
Regeringskansliet Strandskyddsdelegationen (S2013:05), Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm
BESÖKSADRESS Karlavägen 100 A, Stockholm WEBB www.strandskyddsdelegationen.se
STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL
POSTADRESS
Conny Wahlström är
statssekreterare hos bostads-,
stadsutvecklings- och ITminister Mehmet Kaplan.
Conny har tidigare varit kanslichef för Mp, Stockholms stad,
och kommunalråd i Östersund.
11.30
I dialog med Strandskyddsdelegationen
Ge dina erfarenheter, tankar och idéer i
diskussioner ledda av delegationens ledamöter.
Välj spår innan konferensdagen.
1.
2.
3.
4.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen –
går det framåt eller står vi still?
Om reglernas möjligheter och begränsningar
och om hur kommuner, länsstyrelser, regioner,
föreningar och privata aktörer lyckas bidra till
en fungerande Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS). Mikael Stamming leder
diskussionen.
Olika, men på rätt sätt. Fungerar
differentieringen tätort/glesbygd och
mellan län?
Hur kombinera behovet av harmonisering och
rättsäkerhet med behovet av lokal hänsyn i
tillämpningen av strandskyddsreglerna? JanOlov Westerberg leder diskussionen.
Takrännor och stuprör i praktiken –
samordnas tillämpningen över gränser?
Om samordning mellan kompetenser, enheter,
myndigheter och processer. Vad kan mer göras
för att samordna fastighetsbildningsprocessen,
bygglov och dispensansökningar? Hur klarar
samhällsplanerare och miljöexperter att
tillsammans lösa problem? Bengt Kjellson
ledder diskussionen.
Ojämnt tryck på stranden – hur kan
strandskyddets syften säkerställas i tätort
och på landsbygd?
Om exploateringstryck och utmaningen i att
skydda naturen och samtidigt göra den
tillgänglig för människor. Vilken roll spelar
tillgången till strandområden för land och i
stad? Prioriterar man rätt och finns det andra
viktiga värden som åsidosätts? Maria
Söderberg leder diskussionen.
Mikael Stamming är ledamot
i Strandskyddsdelegationen och
regionutvecklingsdirektör i
Region Skåne. Han är ingenjör och
tidigare bl.a. utvecklingschef i
Helsinborg stad och ordf. för
Föreningen för Samhällsplanering
Jan-Olov Westerberg är ledamot
i Strandskyddsdelegationen och
GD för Naturistoriska Riksmuseet.
Han är kulturvetare och tidigare
bl.a. länsantikvarie och chef för
miljöenheten, Länsstyrelsen i
Norrbotten.
Bengt Kjellson är ledamot i
Strandskyddsdelegationen och
GD för Lantmäteriet. Han är
jurist och bl.a. ordförande för
institutet för fastighetsrättslig
forskning i Uppsala samt
ledamot i e-delegationen.
Maria Söderberg är ledamot i
Strandskyddsdelegationen och
kommunstyrelsens ordförande i
Krokom kommun för C. Hon är
förvaltningsutbildad och fn. också
viceordförande i styrelsen för
Regionförbundet Jämtlands län
12.30
Lunch
Även under lunchen får du möjlighet att bekanta dig
med Strandskyddsdelegationens verktyg för
tillämpning av strandskyddsreglerna.
13.20
I dialog med Strandskyddsdelegationen
forts.
Strandskyddsdelegationens ledamöter drar slutsatser i
paneldiskussion. Lärke Johns är moderator.
13.55
Framtidens tillämpning!
Arbetsgruppen Tilllämpning har tagit fram
material som processbeskrivningar, mallar och
rättsfallsreferat för att uppnå en enhetlig
tillämpning hos kommuner och länsstyrelser.
Gruppen har arbetat med svårigheterna att
hitta samsyn gällande landsbygdsutveckling, ett
behov av tydlighet gällande LIS har lyfts fram.
Arbetsgruppen Tillsyn fokuserar på
kommunernas och länsstyrelsernas arbete
vad gäller tillsyn och efterlevnad.
Arbetsgruppen har tagit fram förslag på
insatser och medverkat i aktiviteter i syfte att
stärka kompetensen både hos de som
ansvarar för tillsynen och allmänheten.
Rundabordssamtal om hur utredningens arbete, stöd
och verktyg kan få effekt 2016, 17 och 18!
Du är utifrån din organisation och bakgrund utvald till
att delta i ett samtal om strategi med någon av
Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper Tillämpning,
Tillsyn, Tillväxt eller Öppna data.
15.25
Hållbar landsbygdsutveckling – på vems
villkor?
Gästföreläsning: Camilla Sandström forskar i konflikter
mellan brukande och bevarande, mellan gamla och nya
ekonomiska aktiviteter, mellan stad och land. Hur
Arbetsgruppen Öppna Data arbetar med
frågan om tillgänglig information i kartskikt.
Arbetsgruppen fokuserar bl.a. på definitionen
av strandlinjen, var strandskydd råder och
beslutsinformation. Gruppen har lämnat ett
förslag till konkreta åtgärder i form av en så
kallad ”kartpilot”.
Arbetsgruppen Tillväxt fokuserar på
kunskap, strategier och utformning av
planering för att skapa tillväxt på
landsbygden. Detta genom att ta tillvara
attraktiva miljöer i strandnära lägen. Särskilt
arbetar man med möjligheten till boende i
strandnära lägen.
dessa konflikter kan hanteras är temat för
föreläsningen som tar sin utgångspunkt i
nobelpristagaren Elinor Ostroms principer för
hållbar förvaltning av gemensamma resurser.
16.30 –
Utredningens närmaste steg
16.45
Slutreflektion och information om vad du kan göra
för att följa utredningen under den resterande
delen av året.
Camilla Sandström, docent i
statsvetenskap vid Umeå
Universitet, forskar om
naturresursförvaltning och
landsbygdsutveckling, bl.a. i
förhållande till allemansrätten.
Sandström är även biträdande
programchef på Future Forests.