PROTOKOLL - Ale kommun

1(24)
PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-17
Plats och tid
Sal 105, Ale kulturrum, kl 08:00 - 16:30
Beslutande
Monica Samuelsson (S), ordförande
Sonny Landerberg (MP)
Jean Altun (S) från kl 10:30
Christer Pålsson (V)
Ingela Nordhall (AD)
Isabell Korn (M)
Lars Kopp (M)
Inga-Lena Lindenau (FP)
Ingrid Hellberg (KD)
Rune Karlsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Kerstin Ståhl (S) ers. Johan Signell (S)
Monika Westberg (S) ers. Jean Altun (S) till kl
10:30
Ersättare
Elaine Björkman (S)
Tommy Gustafsson (V)
Börje Ohlsson (AD)
Cassandra Furberg (M)
Inger Zackrisson (C)
Brita Karlsson (FIA)
Övriga
Hanna Henningsson, nämndsekreterare
Rune Strömberg, tf sektorchef
Ann-Sofie Borg, verksamhetschef ÄO § 104
Ellinor Seth, verksamhetschef SH § 104
Iréne Blomqvist, verksamhetschef IFO § 104
Ebba Sjöstedt, verksamhetschef FH § 104
Ulrika Johansson, administrativ chef § 104
Marie Bertilsson, TSO § 104
Kristina Persson, controller § 104
Jenny Erixon, controller § 104
Erika Söderberg, kvalitets- och
verksamhetsutvecklare IFO § 104
Anette Håkansson, Kommunal
Utses att justera
Isabell Korn
Justeringens plats och tid
Kommunhus Nödinge 2015-09-22
Underskrifter
Paragrafer: 104 - 117
2(24)
PROTOKOLL
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-17
Sekreterare:
Hanna Henningsson
Ordförande:
Monica Samuelsson
Justerande:
Isabell Korn
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-09-17
Datum för anslags uppsättande
2015-09-23
Datum för anslags nedtagande
2015-10-15
Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus Nödinge
Underskrift
Hanna Henningsson
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
3(24)
PROTOKOLL
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-17
Innehåll
OAN §
104
Föredragningar
OAN §
105
Uppföljningsrapport 2
OAN §
106
Åtgärder för budgetutfall i balans
OAN §
107
Skälig levnadsnivå enligt SoL i Ale kommun
OAN §
108
Översyn av taxor inom funktionshinderverksamheten
10 - 11
OAN §
109
Översyn av taxor inom äldreomsorgen
12 - 13
OAN §
110
Ersättningsmodell inom hemtjänsten
14
OAN §
111
Socialsekreterarnas situation
15
OAN §
112
Samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa inom
SIMBA-området
16 - 17
OAN §
113
Lokalbehov för dagverksamheten Eken
18 - 19
OAN §
114
Reviderade handböcker för förskrivning av
diabeteshjälpmedel, inkontinensprodukter och
stomihjälpmedel
OAN §
115
Anmälan av delegeringsbeslut
OAN §
116
Delgivningar
23
OAN §
117
Information och övriga frågor
24
Justerandes sign.
4
5-6
Utdragsbestyrkande
7
8-9
20
21 - 22
4(24)
PROTOKOLL
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-17
OAN.2015.1
OAN § 104
Föredragningar
·
Uppföljningsrapport 2
·
Åtgärder för budgetutfall i balans
·
Skälig levnadsnivå enligt SoL i Ale kommun
·
Översyn av taxor inom funktionshinderverksamheten
·
Översyn av taxor inom äldreomsorgen
·
Ersättningsmodell inom hemtjänsten
·
Socialsekreterarnas situation
·
Samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa inom SIMBA-området
Yrkande
Ordförande föreslår enligt följande beslutsförslag:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden noterar föredragningarna.
Beslut
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden noterar föredragningarna.
___
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
5(24)
PROTOKOLL
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-17
OAN.2015.52
OAN § 105
Uppföljningsrapport 2
Efter nyttjande av central buffert, sparåtgärder kopplade till personal samt uttag av samtliga
balanserade medel (3 Mkr), prognostiserar sektorn ett negativt utfall om -9,7 Mkr på helåret.
Därutöver vidtar sektorn åtgärder i form av ytterligare begränsningar av vikarietillsättning vid
korttidsfrånvaro samt vakanser för att försöka uppnå en besparing om drygt 4 Mkr för att nå
en helårsprognos på -5,5 Mkr.
Avsaknaden av flextidsavtal samt fortsatt hög sjukfrånvaro, framförallt inom äldreomsorg och
funktionshinder, påverkar det negativa utfallet jämfört med budget samt föregående år i form
av bland annat ökat nyttjande av bemanningsenheten. Enligt HR-avdelningen har den korta
sjukfrånvaron i allmänhet ökat på nationell nivå inom vård- och omsorgsyrken.
Avvikelsen i perioden för funktionshinder påverkas utöver höga personalkostnader även av
att antalet ärenden inom personlig assistans ökat, förekomsten av extra resurstunga brukare
samt kostnaden för köp av platser. Inom individ- och familjeomsorgen har kostnader både
för köp av institutionsvård och köpt boende ökat mer än vad som tidigare prognostiserats.
Äldreomsorgen gör i perioden ett negativt utfall om -13,5 Mkr där den största avvikelsen
återfinns inom hemtjänsten. Ersättningsmodellen inom hemtjänsten bygger på att 75% av
arbetad tid utförs hos brukare, samt att högst 25% nyttjas för resterande delar (kringtid).
Grupperna inom Ale hemtjänst har som mest i perioden vistats 65% hos brukare, vilket
medför en intäktsdifferens om ca -4 Mkr på helår. Därutöver har personalkostnader på
hemtjänsten ökat till följd av efterfrågan samt mindre personalflexibilitet (avsaknad av
flextidsavtal). Sjukfrånvaro och flextidsavtal påverkar även äldreboendena som i perioden gör
ett negativt utfall om -2 Mkr. Betalningsansvar dygn sjukhus har i perioden belastat sektorn
med 1,9 Mkr. Endast hälsa och sjukvård samt sektorns centrala delar bidrar till ett överskott i
perioden.
Beslutsunderlag
·
·
Tjänsteutlåtande, Rune Strömberg, sektor arbete, trygghet och omsorg 2015-09-16
Uppföljningsrapport 2, 2015-08-31
Sektor arbete, trygghet och omsorgs beslutsförslag till Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner uppföljningsrapport 2, 2015-08-31.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden fastställer Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
prognostiserade resultat till - 5,5 Mkr.
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
6(24)
PROTOKOLL
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-17
Beslut
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner uppföljningsrapport 2, 2015-08-31.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden fastställer Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
prognostiserade resultat till - 5,5 Mkr.
___
Beslutsexpediering
För kännedom
Kommunstyrelsen
Sektorchef
Verksamhetschefer
Verksamhetsutvecklare
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
7(24)
PROTOKOLL
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-17
OAN.2014.85
OAN § 106
Åtgärder för budgetutfall i balans
Sektorchef samt verksamhetschefer informerar om åtgärder.
Yrkande
Ordförande föreslår enligt följande beslutsförslag:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen.
Beslut
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen.
___
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
8(24)
PROTOKOLL
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-17
OAN.2015.59
OAN § 107
Skälig levnadsnivå enligt SoL i Ale kommun
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har gett sektorn i uppdrag att se över vad som är
skälig levnadsnivå enligt SoL samt hitta förslag på förändringar i nivåerna för att åstadkomma
en budget i balans.
Sektorn har sammanställt vad som är skälig levnadsnivå i Ale idag, samt ger förslag på nya
nivåer för att åstadkomma en budget i balans. Sektorn föreslår nämnden att anta förslag på
skälig levnadsnivå enligt SoL.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Elin Sundberg från sektor arbete, trygghet och omsorg 2015-09-16
Sektor arbete, trygghet och omsorgs beslutsförslag till Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden antar förslaget på skälig levnadsnivå i Ale att gälla från
och med 2015-09-23.
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden avskaffar förenklad biståndshandläggning för
personer över 80 år från och med 2015-09-23.
Yrkande
Monica:
Ordförande lämnar följande ändringsyrkanden:
1. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att insatsen promenad/utevistelse kvarstår
som en egen insats och nivån för skälig levnadsnivå är en gång/vecka.
2. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att behålla anhörigbidraget.
3. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att skälig levnadsnivå när det gäller
ledsagning gäller vid de tillfällen sektorn föreslagit, men utan specifik tidsbegränsning.
Isabell Korn (M) tillstyrker ordförandes yrkanden.
Isabell Korn (M) lämnar följande ändringsyrkande:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avlösning i hemmet beviljas med 10
timmar gratis per månad, och ingenting över det.
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
9(24)
PROTOKOLL
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-17
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sektorns förslag samt eget yrkande 1 och finner att
nämnden beslutar enligt eget yrkande.
Ordförande ställer proposition på sektorns förslag samt eget yrkande 2 och finner att
nämnden beslutar enligt eget yrkande.
Ordförande ställer proposition på sektorns förslag samt eget yrkande 3 och finner att
nämnden beslutar enligt eget yrkande.
Ordförande ställer proposition på sektorns förslag samt Isabell Korns (M) ändringsyrkande
och finner att nämnden beslutar enligt sektorns förslag.
Beslut
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden antar förslaget på skälig levnadsnivå i Ale att gälla från
och med 2015-09-23.
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden avskaffar förenklad biståndshandläggning för
personer över 80 år från och med 2015-09-23.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att insatsen promenad/utevistelse kvarstår
som en egen insats och nivån för skälig levnadsnivå är en gång/vecka.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att behålla anhörigbidraget.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att skälig levnadsnivå när det gäller
ledsagning gäller vid de tillfällen sektorn föreslagit, men utan specifik tidsbegränsning.
Reservation
Isabell Korn (M), Lars Kopp (M), Inga-Lena Lindenau (FP) och Ingrid Hellberg (KD)
reserverar sig mot beslutet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Verksamhetschef Äldreomsorg
Enhetschef Biståndsenheten
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
10(24)
PROTOKOLL
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-17
OAN.2015.118
OAN § 108
Översyn av taxor inom
funktionshinderverksamheten
Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller
(8 kap. 3b § kommunallagen). För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är
skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. I 3 c § finns
en bestämmelse om tak för avgiften, den så kallade självkostnadsprincipen: Kommuner och
landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller
nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller enligt den så kallade
självkostnadsprincipen.
Taxor inom funktionshinderverksamheten är delvis antagna av kommunfullmäktige tidigare
men ett behov av översyn för likvärdighet och fastställande av taxorna föreligger.
Beslutsunderlag
·
·
Tjänsteutlåtande Ulrika Johansson från sektor arbete, trygghet och omsorg 2015-09-03.
Taxor inom funktionshinderverksamheten, 2015-09-02
Sektor arbete, trygghet och omsorgs beslutsförslag till Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
revidering av taxor inom funktionshinderverksamheten enligt förslag 2015-09-02 att gälla från
och med 2016-02-01.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppräkning
av de taxor inom omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens område som enligt beslut ska
uppräknas sker den 1 februari varje år enligt aktuellt prisindex.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att kostnaden
för resor för boende inom funktionshinderverksamheten följer Skatteverkets bilersättning.
Yrkande
Isabell Korn (M) lämnar följande ändringsyrkande:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
revidering av taxor inom funktionshinderverksamheten enligt förslag 2015-09-02 att gälla från
och med 2016-02-01.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att kostnaden
för resor för boende inom funktionshinderverksamheten följer Skatteverkets bilersättning.
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
11(24)
PROTOKOLL
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-17
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sektorns förslag samt Isabell Korns (M) ändringsyrkande
och finner att nämnden beslutar enligt sektorns förslag.
Beslut
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
revidering av taxor inom funktionshinderverksamheten enligt förslag 2015-09-02 att gälla från
och med 2016-02-01.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppräkning
av de taxor inom omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens område som enligt beslut ska
uppräknas sker den 1 februari varje år enligt aktuellt prisindex.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att kostnaden
för resor för boende inom funktionshinderverksamheten följer Skatteverkets bilersättning.
Reservation
Isabell Korn (M), Lars Kopp (M), Inga-Lena Lindenau (FP) och Ingrid Hellberg (KD)
reserverar sig mot beslutet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Verksamhetschef funktionshinder
Enhetschefer funktionshinder
Controller sektor ATO
Enhetschef Biståndsenheten
Administrativ chef
För kännedom
Sektorchef sektor ATO
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
12(24)
PROTOKOLL
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-17
OAN.2015.118
OAN § 109
Översyn av taxor inom äldreomsorgen
Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller
(8 kap. 3b § kommunallagen). För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är
skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. I 3 c § finns
en bestämmelse om tak för avgiften, den så kallade självkostnadsprincipen:
Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de
tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller enligt den så kallade
självkostnadsprincipen.
Taxor inom äldreomsorgen är tidigare antagna av kommunfullmäktige och justeras årligen.
Den justering som föreslås är en slopad subventionering av priset för mat från Ale
matservice. Omsättningen handlar om ca 23 tusen enportioner per år. Taxeökningen är drygt
14 kr/portion vilket innebär ökade intäkter för sektorn på drygt 300 tkr på helåret. Kosten på
dagverksamhet föreslås också blir något dyrare och ökar från 52 till 65 kronor.
Beslutsunderlag
·
Tjänsteutlåtande Ulrika Johansson från sektor arbete, trygghet och omsorg 2015-09-03 .
Sektor arbete, trygghet och omsorgs beslutsförslag till Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
revidering av taxor inom äldreomsorgen att gälla från och med 2016-02-01 samt att taxorna
räknas upp enligt konsumentprisindex (KPI) den 1 februari varje år.
Yrkande
Isabell Korn lämnar följande ändringsyrkande:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
revidering av taxor inom äldreomsorgen att gälla från och med 2016-02-01.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sektorns förslag samt Isabell Korns (M) ändringsyrkande
och finner att nämnden beslutar enligt sektorns förslag.
Beslut
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
revidering av taxor inom äldreomsorgen att gälla från och med 2016-02-01 samt att taxorna
räknas upp enligt konsumentprisindex (KPI) den 1 februari varje år.
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
13(24)
PROTOKOLL
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-17
Reservation
Isabell Korn (M), Lars Kopp (M), Inga-Lena Lindenau (FP) och Ingrid Hellberg (KD)
reserverar sig mot beslutet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Verksamhetschef ÄO
Verksamhetschef SH
Administrativ chef
Enhetschef Biståndsenheten
Controller sektor ATO
För kännedom
Sektorchef sektor ATO
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
14(24)
PROTOKOLL
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-17
OAN.2015.125
OAN § 110
Ersättningsmodell inom hemtjänsten
Sektorn informerar om den nuvarande ersättningsmodellen inom hemtjänsten.
Yrkande
Ordförande föreslår enligt följande beslutsförslag:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen.
Beslut
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen.
___
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
15(24)
PROTOKOLL
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-17
OAN.2015.1
OAN § 111
Socialsekreterarnas situation
Verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen informerar om socialsekreterarnas
arbetssituation.
Yrkande
Ordförande föreslår enligt följande beslutsförslag:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen.
Beslut
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen.
___
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
16(24)
PROTOKOLL
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-17
OAN.2015.93
OAN § 112
Samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa
inom SIMBA-området
Ale kommun har tillsammans med övriga SIMBA-kommuner har gjort en kartläggning av
aktörer, uppdrag och samordning kring barn- och ungas psykiska hälsa.
Resultat från kartläggningen påvisar ett behov av att stärka samverkansarbetet kring barn- och
ungas psykiska hälsa och därmed låta projektet gå in i en ny fas, så kallad Fas II. Det
övergripande målet med Fas II är att utveckla ett styr- och ledningssystem, så kallad SIMBAmodell, för ökad samverkan kring barn- och ungas psykiska hälsa.
Modellen innefattar:
Ett SIMBA-team per kommun

Att specialistnivån deltar via konsultationsmodell

Att kommunernas elevhälsa och socialtjänst ingår i SIMBA-teamet

Att ungdomsmottagningarna sammankopplas med SIMBA-teamet

För att fortsätta projektet behöver respektive SIMBA-kommun fatta likalydande beslut om att
anta SIMBA-modellen och därigenom samverka aktivt genom kommunernas Elevhälsa och
Socialtjänst i de ”SIMBA-team” som etableras i var och en av kommunerna.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Iréne Blomqvist, sektor Arbete, trygghet och omsorg 2015-09-04
Sektor arbete, trygghet och omsorgs beslutsförslag till Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta SIMBA-modellen och därigenom
samverka aktivt genom kommunens elevhälsa och socialtjänst i det ”SIMBA-team” som
etableras i Ale kommun.
Beslut
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta SIMBA-modellen och därigenom
samverka aktivt genom kommunens elevhälsa och socialtjänst i det ”SIMBA-team” som
etableras i Ale kommun.
___
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
17(24)
PROTOKOLL
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-17
Beslutsexpediering
Regionala Utvecklingsnämnden (VGR),
Västra Götalandsregionen (VGR),
SIMBA
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
18(24)
PROTOKOLL
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-17
OAN.2015.83
OAN § 113
Lokalbehov för dagverksamheten Eken
Dagverksamheten för dementa (Eken dagverksamhet) bedrivs idag i del av Aktivitetshuset i
Älvängen. Verksamheten är biståndsbedömd och vänder sig till personer i ordinärt boende
som har en demensdiagnos. Målsättningen med verksamheten är bland annat att ge avlösning
för närstående, ofta maka/make/sambo, samt att erbjuda social samvaro med aktiviteter som
skapar struktur och innehåll i vardagen. Antalet brukare/daggäster ökar successivt och idag
kan inte alla beslutade dagar verkställas p.g.a. lokalens utformning och bemanning.
Idag nyttjar dagverksamheten ca 100 m² av Aktivitetshusets totala bruksarea som är på 649
m². Med tanke på den rådande ekonomiska situationen skulle ett alternativ vara att
dagverksamheten får ianspråkta ytterligare yta i Aktivitetshuset för sin verksamhet då sektorn
redan betalar hyran för hela fastigheten.
Ärendet återremitterades från nämnden innan sommaren då samråd med brukarrådet skulle
ske i syfte att nå en gemensam lösning av lokalfrågan. Samråd och dialog har nu skett och den
lösning som man gemensamt kom fram till för att lösa lokalproblemen är att
dagverksamheten kommer ta i anspråk konferensrummet för sin verksamhet.
Beslutsunderlag
·
·
Tjänsteutlåtande Hanna Hogström från sektor arbete, trygghet och omsorg 2015-08-28
Ritning över Aktivitetshuset
Sektor arbete, trygghet och omsorgs beslutsförslag till Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lokalbehoven för dagverksamheten Eken
löses genom att verksamheten får ianspråkta konferensrummet i Aktivitetshuset i Älvängen.
Beslut
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lokalbehoven för dagverksamheten Eken
löses genom att verksamheten får ianspråkta konferensrummet i Aktivitetshuset i Älvängen.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Enhetschef dagverksamhet Eken
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
19(24)
PROTOKOLL
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-17
För kännedom
Fastighetschef
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
20(24)
PROTOKOLL
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-17
OAN.2015.94
OAN § 114
Reviderade handböcker för förskrivning av
diabeteshjälpmedel, inkontinensprodukter och
stomihjälpmedel
Nya reviderade handböcker för förskrivning av diabeteshjälpmedel, inkontinensprodukter och
stomihjälpmedel har framarbetats inom samverkansorganisationen för läkemedelsnära
produkter. LiSA- gruppen har ställt sig bakom förslaget till handböcker och rekommenderar
huvudmännen att ställa sig bakom ovan nämnda handböcker. Sektorn har sett över förslaget
och föreslår nämnden att ställa sig bakom de reviderade handböckerna.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande, Hanna Henningsson, sektor Arbete, trygghet och omsorg 2015-07-27
Handbok för förskrivning av diabeteshjälpmedel
Handbok för förskrivning av inkontinensprodukter
Handbok för förskrivning av stomihjälpmedel
Sektor arbete, trygghet och omsorgs beslutsförslag till Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom de reviderade handböckerna för
förskrivning av diabeteshjälpmedel, inkontinensprodukter och stomihjälpmedel.
Beslut
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom de reviderade handböckerna för
förskrivning av diabeteshjälpmedel, inkontinensprodukter och stomihjälpmedel.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
VästKom
För kännedom
Verksamhetschef Hälso- och sjukvård
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
21(24)
PROTOKOLL
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-17
OAN.2015.3
OAN § 115
Anmälan av delegeringsbeslut
A. Beslut fattade på OAN:s arbetsutskott för individärendens sammanträde 2015-08-26 § 251
B. Beslut fattade på OAN:s arbetsutskott för individärendens sammanträde 2015-09-03 §§
252-270
C. Beslut fattade på OAN:s arbetsutskott för individärendens sammanträde 2015-09-09 §§
271
D. Beslut fattade inom individ- och familjeomsorgens verksamhet med stöd av
socialtjänstlagen (SoL).
587 st beslut fattade av tjänsteman under perioden 2015-08-01 - 2015-08-31 inom
Ungdomsenhet, Barn- och familjeenhet, Försörjningsstödsenhet, Missbruksenhet samt
Familjerätts- och familjehemsenhet.
E. Beslut fattade inom Biståndsenheten med stöd av Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
5 st beslut fattade av tjänsteman under perioden 2015-08-01 - 2015-08-31.
F. Beslut fattade inom Biståndsenheten med stöd av Socialtjänstlagen (SoL)
196 beslut fattade av tjänsteman under perioden 2015-08-01 - 2015-08-31 i.
G. Dödsboanmälningar
14/13 150831
14/14 150910
H. Svar på remiss från sektor Samhällsbyggnad gällande planförfrågan för bostäder på
Kattleberg 1:3, 3:5 och 11:1
I. Svar på remiss från sektor Samhällsbyggnad gällande Hamnen 1:1, planförfrågan gällande
bostäder, industri, hantverk och kontor
Yrkande
Ordförande föreslår enligt följande beslutsförlag:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
22(24)
PROTOKOLL
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-17
Beslut
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.
___
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
23(24)
PROTOKOLL
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-17
OAN.2015.2
OAN § 116
Delgivningar
Inga delgivningar har kommit nämnden tillhanda vid detta tillfälle.
Yrkande
Ordförande föreslår enligt följande beslutsförslag:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen.
Beslut
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen.
___
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
24(24)
PROTOKOLL
Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-09-17
OAN.2015.1
OAN § 117
Information och övriga frågor
·
Verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen informerar om situationen med
ensamkommande flyktingbarn i kommunen.
·
Information om planeringsdag
Yrkande
Ordförande föreslår enligt följande beslutsförslag:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen.
Beslut
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden noterar informationen.
___
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande