1 - Danfoss Värme

(Vinkel)
IS
DÄN CHE Q
DANOISE .
D
ITÉ
Y.
ISH QUALIT
AN
LITÄT . QUAL
UA
HOME-termostatsats
(Rak)
RTW-RA, RLV-S & RA-FN
Användarhandbok
Vad är en termostatisk radiatorventil (TRV)?
* Frostskydd
De ska ställas in på den nivå som ger önskad rumstemperatur. Olika
rum kan kräva olika inställningar, och en TRV bör ställas in på lämplig nivå för varje enskilt rum, och sedan lämnas i fred för att sköta
sin uppgift. Riktlinjer för temperaturinställningar visas till höger.
Temperatursänkning nattetid
En TRV avläser lufttemperaturen i sin närhet och reglerar vattenflödet genom radiatorn den är monterad på.
Att vrida en TRV till en högre inställning får inte rummet att värmas
upp snabbare. Hur fort det går att värma upp rummet varierar
beroende på värmekälla och radiatorstorlek. När en TRV ställs in på
lägre nivå blir rummet svalare, vilket sparar energi.
Ställ in och glöm
Termostaten upprätthåller en konstant temperatur i rummet, så
allt du behöver göra är att ställa in önskad rumstemperatur enligt
termometern nedan. Sedan är det klart. Termostaten öppnas och
stängs i enlighet med värmebehovet och därmed kan gratisvärme
från solljus, apparater och människor utnyttjas.
Om du lämnar hemmet för en längre tid kan du lugnt vrida termostaten till läget *. Den här inställningen håller rumstemperaturen stabilt runt 7–8 °C.
Spara energi genom att helt enkelt sänka rumstemperaturen under
natten eller när ingen är hemma.
Rengöring
Radiatortermostaten kan rengöras med milda rengöringsmedel
som till exempel flytande diskmedel. Använd aldrig skurmedel,
tvättsprit, lösningsmedel eller blekmedel eftersom de kan skada
radiatortermostaten.
5
28°
4
24°
Solljus, vitvaror och elektrisk belysning avger extra värme. Termostaten registrerar denna tillskottsvärme och stängs då automatiskt. När det inte längre finns tillräckligt med extra värme tillgänglig öppnas termostaten automatiskt igen.
3
20°
2
16°
Täck aldrig över termostaten!
1
12°
Extra värme sparar energi
Termostaten måste kunna läsa av rumstemperaturen. Om den täcks
av exempelvis tjocka gardiner eller möbler bör en termostat med
fjärrgivare användas.
8°
MAX.
MIN.
Installationshandbok
C
A
Enkel installation
Skanna för en videoguide
B
Ventilmontering:
(Rak eller vinklad) Radiatorer med kopplingen på sidan.
1
2
A
Ta isär ventilen och ändstycket. Linda
PTFE-tejp runt ventil och rör
3
Sätt fast ändstycket på radiatorn och
dra åt med en 10 mm insexnyckel
4
Sätt dit ventilen på röret; dra åt kopplingsmuttern med en skruvnyckel.
Sätt nu fast ventilen på ändstycket
och dra åt kopplingsmuttrarna.
Placera ventilen så som bilden visar,
i rätt läge för att montera givaren.
Montera låsskyddet
(Rak eller vinklad)
1
2
B
Ta isär låsskydd och ändstycket. Linda
PTFE-tejp runt låsskydd och rör
3
Sätt fast ändstycket på radiatorn och
dra åt med en 10 mm insexnyckel
4
Montera låsskyddet på röret; dra åt
kopplingsmuttern med en skruvnyckel. Sätt sedan fast låsskyddet på
ändstycket och dra åt kopplingsmuttrarna.
Efter monteringen tar du av locket
över låsskyddet.
Kontrollera att RLV är öppen med en
8 mm insexnyckel. Sätt sedan tillbaka
locket.
Montera radiatortermostaten (TRV)
C
1
2
4
Tryck bestämt fast givaren på ventilen. Se
till att indikeringspilen är längst upp.
Ta bort locket från ventilen och vrid givaren till 5. Kontrollera att kopplingsmuttern
skruvas löst mot givarkroppen ända tills
den befinner sig mycket nära, men ändå
går fri från givarkroppens nederdel.
3
4
4
5
Håll fast givaren mot ventilen samtidigt
som du skruvar kopplingsmuttern medurs
för hand. Håll fortfarande fast givaren ordentligt på ventilen samtidigt som du drar
åt metallkopplingen helt.
HOME-termostatsatser:
Radiatorgivare (TRV)
Låsskydd
RLV-S vinkel
Ventil
RA-FN vinkel
RTW- RA
Danfoss A/S
Haarupvaenget 11
581 99 Linköping
Danmark
5
RLV-S rak
RA-FN rak
homeretail.danfoss.com
Ställ in önskad rumstemperatur.
Ta bort givaren:
Vrid givaren till högsta läget, 5. Vrid kopplingsmuttern moturs för att frigöra låsmekanismen.
Produktkod
Rördimension
013G6506
3/8” (DN 10) Tysk byggstandard
013G5607
3/8” (DN 10) Fransk byggstandard
013G6508
1/2” (DN 15)
Tysk byggstandard
013G6509
1/2” (DN 15)
Fransk byggstandard
013G6514
3/8” (DN 10) Svensk byggstandard
013G6515
1/2” (DN 15)
013G6510
3/8” (DN 10) Tysk byggstandard
Byggstandard
Svensk byggstandard
013G6511
3/8” (DN 10) Fransk byggstandard
013G6512
1/2” (DN 15)
Tysk byggstandard
013G6513
1/2” (DN 15)
Fransk byggstandard
013G6516
3/8” (DN 10) Svensk byggstandard
013G6517
1/2” (DN 15)
Svensk byggstandard
Danfoss tar inte ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer och annat tryckt material. Danfoss har rätt att ändra produkten utan att meddela detta i förväg. Detta gäller även produkter som redan beställts, under förutsättning att sådana ändringar kan
göras utan att väsentliga ändringar måste göras i redan överenskomna specifikationer. Alla varumärken i det här materialet tillhör respektive företag. Danfoss och Danfoss-logotypen är varumärken som tillhör Danfoss A/S. Med ensamrätt.
Danfoss Heating Segment VI JPM107
08/2015