Installation luftvärmare vatten, förvärme TBLF/TCLF GOLD

SE.TBLF.150929
Installation luftvärmare vatten, förvärme TBLF/TCLF
GOLD
1. Allmänt
Luftvärmare TBLF/TCLF används till förvärmning av tilluften
med varmvatten som media. TBLF/TCLF placeras i uteluftskanal.
Lamellvärmeväxlare tillverkad av kopparrör med profilerade aluminiumlameller. Samlingsrör och rör till vattenanslutningar är tillverkade av koppar. Röranslutningarna har
utvändig gänga och är av mässing.
Styrfunktioner för förvärme finns i aggregatets styrutrustning. Luftvärmaren levereras inklusive temperaturgivare för
kanal och IQlogic+ med kabel 0,25 meter, frysvaktsgivare
(typ dykgivare) och T-stycke (för luftvärmare utan uttag för
dykgivare) ingår.
Extra tillbehör
Cirkulationspump som används för att säkerställa frysvaktsfunktionen för luftvärmare. Levereras med T-koppling, backventil och injusteringsventil. Pumpautomatik
finns inbyggd i aggregatets styrutrustning. Se särskild
instruktion för tillbehör TBPA.
Ventilsats TBVL med 2(3)-vägsventil, ställdon, anslutningskabel med snabbkoppling, frysvaktsgivare (typ dykgivare)
och T-stycke (för luftvärmare utan uttag för dykgivare).
Se särskild instruktion för ventilsats TBVL. Vid installation
utomhus eller i kallt utrymme, skall hänsyn tas till ställdonets kapslingsklass och tillåtna omgivningstemperatur. Om
nödvändigt, tillse att erforderligt skydd anordnas.
TBLF
Om egen ventil används finns möjlighet att istället välja
elektrisk anslutningssats. Denna innehåller anslutningskabel med snabbkoppling, motstånd och dyk- eller anliggningsgivare.
2. Skötsel
Kontroll av rengöringsbehov skall ske minst två gånger/år.
TCLF
Rengöring får endast ske genom tryckluftsinblåsning mot
ordinarie luftriktning, dammsugning med mjukt munstycke eller våt rengöring med vatten och/eller lösningsmedel. Innan våt rengöring påbörjas bör i förekommande fall
intilliggande funktionsdelar skyddas. Efter våt rengöring
bör torrblåsning med tryckluft ske, så att alla spår av rengöringsmedel försvinner.
Om lösningsmedel används får detta ej vara frätande på
aluminium eller koppar. Swegons rengöringsmedel rekommenderas. Medlet säljs genom Swegon eller Swegon
Service.
I samband med rengöring kontrolleras avluftning.
Reservation för ändringar.
www.swegon.com
1
SE.TBLF.150929
3. Installation
För montering av luftvärmare, förvärme, i kanalsystem, se
särskild instruktion Montering kanaltillbehör.
För att luftvärmaren skall ge maximal effekt, kopplas alltid
vattenkretsen för motströms funktion. Ingående vatten
kopplas på luftvärmarens övre eller undre anslutning beroende på luftriktning, se figur 1.
Tillse att frysvaktsanslutning alltid är närmast returanslutning (gäller för luftvärmare med rektangulär anslutning).
Montage av frysvaktsgivare:
Cirkulär anslutning:
Frysvaktsgivare skall monteras på returledningen från luftvärmaren, så nära luftvärmaren som möjligt. Ett T-stycke
medlevereras för montage av dykgivare, se fig. 2 och 3. Se
till att frysvaktsgivaren är skyddad mot åverkan. Detta kan
ske genom att exempelvis montera en rörförlängning på
luftvärmarens utgående samlingsrör.
Rektangulär anslutning:
Frysvaktsgivare monteras på luftvärmaren, i avsedd anslutning för dykgivare, se fig 1.
Fig 1
1) Anslutning för
1)
frysvaktsgivare
(gäller för luftvärmare med rektangulär anslutning).
1)
Fig 3
Mätelement, givare
Fig 2
Inkopplingsexempel
Gäller för luftvärmare med
cirkulär anslutning
2(3)-vägs ventil
T-stycke
Frysvaktsgivare
Injusteringsventil
Stängventil
A
AB
B
Värmevatten
Backventil
Sekundärpump
T-stycke
Förskruvning
Distansmutter för justering
av instickslängd
Stängventil
Frysvaktsgivare. Gäller för luftvärmare med rektangulär anslutning
2
www.swegon.com
Reservation för ändringar.
SE.TBLF.150929
Vid åtdragning av vattenanslutningar skall mothåll göras i
luftvärmaren för att undvika åverkan på luftvärmarens rör.
Påfyllning av vätska skall alltid ske i den nedre anslutningen. Innan idrifttagning skall systemet avluftas.
Framledningstemperatur bör ligga mellan 80-85°C.
För att säkerställa frysvaktsfunktionen i luftvärmaren krävs
att man vid låga utetemperaturer har ständig cirkulation i
luftvärmaren. Därför skall en sekundärpump och backventil installeras enligt fig. 2. Pumpsats med pump, backventil
och injusteringsventil finns som tillbehör.
Temperaturgivaren monteras med fördel på lämplig plats i
aggregatet mellan filter och värmeväxlare för att undvika
felmätningar pga temperaturskiktningar.
För att GOLD-aggregatet skall erhålla korrekt utetemperatur bör anläggningen kompletteras med givare TBLZ-124-3 eller TBLZ-1-30, monterad före luftvärmaren, sett i
luftriktningen.
Reservation för ändringar.
www.swegon.com
3
SE.TBLF.150929
4. Elektrisk anslutning
Elektrisk anslutning skall göras av behörig elektriker enligt
gällande föreskrifter.
Temp.givare*
för förvärme
IQlogic -modulen monteras på DIN-skena i aggregatets
styrlåda eller på annan lämplig plats.
+
Jack för väggmontage, 019611
R1
RD
GOLD RX/PX/CX/SD, version E
Gäller endast GOLD storlek
100/120:
Om den totala belastningen på
plint 31-32 är högre än 16 VA,
skall plint 201 (G) och 202 (G0)
användas. Plint 201-202 kan
belastas med sammanlagt max
48 VA.
1
-
2
+
3
-
4
+
5
-
6
+
7
-
8
T1
GR
9 10 11 12
- S - S
+
COM POWER
BCDE
P1
34 5 6
C NO
13 14
F 012
7 89A
IQlogic+
Heat/Cool
C NO
15 16
Com 1
Com 2
+
- +
17 18 19 20
G G0
21 22
Kontaktor/
Pump
32 (G0) IQlogic styrenhet
31 (G) IQlogic styrenhet
Pumplarm
(kräver GOLD programversion 1.10 eller senare)
* Digitala temperaturgivare kräver korrekt polaritet vid anslutning.
OBS! Gäller vid styrkabel artikelnummer
32346101, se etikett på styrkabel
Blå
Orange
Svart
Röd
Grön
Motstånd/luftvärmare/luftkylare typ, 2,2 kΩ
Brun
Dyk-/anliggningsgivare
Vit
0-10 VDC utsignal
Gul
0-10 VDC styrsignal
Brun
G0 24 VAC
Vit alt.
Ventilställdon
G 24 VAC
grå
OBS! Gäller vid styrkabel artikelnummer
80604501, se etikett på styrkabel
Grå
Orange
Svart
Röd
Grön
Gul
Blå
Brun
4
www.swegon.com
Motstånd/luftvärmare/luftkylare typ, 2,2 kΩ
Brun
Dyk-/anliggningsgivare
Vit
0-10 VDC utsignal
0-10 VDC styrsignal
G0 24 VAC
Ventilställdon
G 24 VAC
Reservation för ändringar.
SE.TBLF.150929
GOLD RX/PX/CX/SD, version D
Temp.givare**
frysvakt
Ventilställdon
Jack för väggmontage, 019611
R1
RD
Vit
24 VAC*
Brun
G G0 Y
-
S
-
T1
GR
S
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
34 5 6
7 89A
F 012
Gäller endast GOLD storlek 100/120:
Om den totala belastningen på plint 58-59
och 60-61 är högre än 16 VA, skall plint 201
(G) och 202 (G0) användas. Plint 201-202 kan
belastas med sammanlagt max 48 VA.
Temp.givare**
för förvärme
L1
L2
BCDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kontaktor/
Pump
* Matning 24 VAC kan anslutas på aggregats styrenhet, plint 60 (G) och 61 (G0).
** Digitala temperaturgivare kräver korrekt polaritet vid anslutning.
Reservation för ändringar.
www.swegon.com
5
SE.TBLF.150929
6
www.swegon.com
Reservation för ändringar.