Plats och tid

Mötesanteckningar
Plats:
Datum:
Beslutande
Plan 4 Marstrand
2015-09-02
Klockan: 15:00-18:00
Ancy Wahlgren (UP)
Beredningsledare
Marie-Louise Thor (M)
Vice beredningsledare
Michael Toftered (FP)
Ellen Källvik (V)
Ann-Christin Engwall (KD)
Yvonne Byberg (S)
Sylvia Strid (SD)
Linda Lengstrand (S)
Lars-Gunnar Andersson (S)
Hans Torwald (C)
A Therese Gustafsson (S)
Ej närvarande: Hans Torwald, Linda Lengstrand, Sylvia Strid och Marie-Louise Thor
Ärende

Höstens mötes tider.
2/9-2015 kl. 15-18
30/9-2015 kl. 15-18
4/11-2015 kl. 15-18
2/12-2015 kl. 15-18

Arbete under hösten
Stående punkter (som vi ska arbeta med)
 Flykting politiska programmet
Välfärdsberedningen ska revidera handlingsplanen från år 2011

Jonas Arngården är inbjuden kl. 16-17
2014 tog Kungälvs kommun emot 45 personer
2015 hitintills har 27 personer anlänt till Kungälvs kommun. 13 personer har flyttat
mellan kommuner dessa får mycket kontakt med skolan. Detta har påtaglig inverkan
på skolans verksamhet. Detta bör ses över vid en revidering av verksamheten.
Välkomsten – är ett projekt som ska stödja dessa familjer. Vi har avtal om att ta emot
50 personer per år. Vi kan ta mot ytterligare 2 familjer 2015.
ADRESS
VÄLFÄRDSBEREDNINGENBEREDNINGEN
TELEFON
KOMMUNFULLMÄKTIGE
E-POST
FAX
HEMSIDA
Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-132 17
kommunfullmä[email protected]
www.kungalv.se
2(2)
Flyktingpolitiska programmet 2010.
Vi behöver bättre samverkan med hälso-och sjukvård
Vi har idag 28 ensamkommande barn. Det förväntas komma många fler framöver.
Vi måste utveckla samarbetet med civila föreningar t.ex. idrotten.
Vi måste förbättra och utveckla arbetet med kontaktpersoner.
Undervisning till asylsökande sker i samarbete med GR.
I den nya lagen tittar man på kommunens arbetsmarknad, gäller från 1 juli 2016.
Förväntat antal är 30 personer 2016
Frågan är hur det ser ut med funktionsnedsättning hos de ensamkommande barnen.
Här har skolan ett ansvar.
Mölndal är ankomstkommun för ensamkommande barn.
Kommer det 1000 barn till Sverige tar Kungälv emot 3 barn per år.
2017 ca 70 personer.
För närvarande finns boende för ensamkommande flyktingbarn på följande platser
Svarvare gatan, Nordiska, Hällebergsgatan 27 platser
Nordiska 6 platser. Utslussnings-lägenhet 6 platser.
Fridhems förskola byggs om till boende för ensamkommande 10 personer.
det blir totalt 36 platser. Ytterligare 29 behövs.
Bifogar Jonas presentation.
Välfärdsberedningen kommer att tillsätta en arbetsgrupp tillsammans med
ALS (Sektor arbetsliv och stöd) för att revidera handlingsplanen från år 2011
Sekreterare
Ordförande
Barn och ungdomsplanen 2003(stående punkt)
Information från barn och ungdomsgruppen

SÖPEN (sociala översiktsplanen)
(Stående punkt)

Genomgång av de styrdokument som Välfärdsberedningen ansvarar för.

Övriga frågor
Gunilla Lewin
Ancy Wahlgren(UP)
Attest:
[Namn]
Övriga deltagare
