Trafikverkets beredskapsplan för spårhalka 2015

PM
Ärendenummer
Dokumentdatum
TRV2015/15253
2015-07-01
Projektnummer
Sidor
[Projektnummer NY]
1(16)
Järnvägsföretag
Trafikverket
Entreprenörer
Kopia till:
Diariet
Trafikverkets Beredskapsplan för spårhalka 2015
Trafikverket arbetar förebyggande genom att begränsa effekter av spårhalka på besvärliga
sträckor och platser med återkommande spårhalka genom att

bekämpa halka med Electra Gel 2003 eller genom ång-och högtryckstvätt

ha god framförhållning i trafikledningen så att man undviker onödiga stopp,
kryssning av spår på olämpliga platser och att ta möte på olämpliga platser, till
exempel vid stigningar
Trafikverket kan dock inte eliminera spårhalka helt och hållet.
Likväl som det behövs halkbekämpning av spåren så kan det behövas viktreduceringar av
tågen, bra kvalitet på dragfordonens hjul, rätt typ av lok beroende på förutsättningar,
fungerande sandutrustning på dragfordon och kollegialpreventiv loksandning i
nedförsbackar som tåg i motsatt riktning kan få nytta av.
Generellt gäller att ALLA intressenter måste vara med och bidra med det man själv kan
påverka, för att transporter ska kunna utföras med hyfsad kvalitet under den tid då
spårhalka vanligtvis kan förekomma. Det är viktigt att man samverkar över gränserna för
att kunna nå framgång i att minska spårhalkan.
Som ett led inför årets spårhalkeperiod vill vi informera er om hur Trafikverket har
planerat sin spårhalkeberedskap. I beredskapsplanen finns också checklistor som stöd att
använda för de olika intressenterna.
Nationell kontaktperson för beredskapsplanen för spårhalka är Ann-Cathrine Berggren,
telefon 070-724 57 77, e-post [email protected]
TDOK 2010:29 Mall_PM v 2.0
Lämna gärna synpunkter om spårhalka 2015 på vår webbplats,
www.trafikverket.se/sparhalka.
Trafikverket
Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
[email protected]
www.trafikverket.se
PM
Ärendenummer
Dokumentdatum
TRV2015/15253
2015-07-01
Projektnummer
Sidor
[Projektnummer NY]
2(16)
Innehåll
Trafikverkets Beredskapsplan för spårhalka 2015 ............................................................................................................ 1
Checklistor ........................................................................................................................................................................... 3
Entreprenör...................................................................................................................................................................... 3
Järnvägsföretag ............................................................................................................................................................... 3
Trafikverket ...................................................................................................................................................................... 3
Trafikledningstips allmänt .............................................................................................................................................. 4
Trafikledningstips på stråk.......................................................................................................................................... 5
Felavhjälpning ............................................................................................................................................................... 12
Banarbets- och banunderhållsplanering (BAP och BUP) ........................................................................................... 12
Kartor och kontaktpersoner .......................................................................................................................................... 13
Bilaga 1: Avstängning av rälssmörjning ....................................................................................................................... 16
TDOK 2010:29 Mall_PM v 2.0
Bilaga 2: Användning av Electra Gel 2003 från tidigare säsong ................................................................................ 16
Trafikverket
Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
[email protected]
www.trafikverket.se
PM
Ärendenummer
Dokumentdatum
TRV2015/15253
2015-07-01
Projektnummer
Sidor
[Projektnummer NY]
3(16)
Checklistor
Nedan presenteras checklistor för de olika aktörerna att använda inför och under
spårhalkeperioden
Entreprenör
□
Se över och underhåll halkbekämpningsutrustning.
□
Förlägg om möjligt banarbeten och hastighetsnedsättningar på
känsliga platser (kurvor och stigningar) till annan tidsperiod.
□
Utför buskröjning på sträckor med spårhalkproblem enligt direktiv i
underhållskontrakt eller senast den 1 september.
□
Använd inte rälssmörjning vid känsliga platser under perioden. Se
bilaga 1.
Järnvägsföretag
□
Begränsa vagnvikten när det behövs.
□
Se över och underhåll fordonen.
□
Stäng av rälssmörjningen på lok.
□
Använd multipelkopplade dragfordon för tunga tåg.
□
Instruera lokförarna att informera trafikcentralen om spårhalka
förekommer.
□
Se till att sandningsutrustningen är fylld och i funktion.
□
Utför loksandning i förebyggande syfte efter uppmaning från
trafikcentralens personal.
□
Informera förare om vikten av anpassat körsätt och hur sandning ska
genomföras.
TDOK 2010:29 Mall_PM v 2.0
Trafikverket
□
Ogräsbekämpning bör genomföras på sträckor med grusballast.
□
Beställ avstängning av rälssmörjning vid känsliga platser, se bilaga 1.
□
Förlägg om möjligt banarbeten och hastighetsnedsättningar på
känsliga platser (kurvor och stigningar) till annan tidsperiod.
□
Informera järnvägsföretag och entreprenörer.
□
Följ upp att järnvägsföretagen utför vagnviktsbegränsningar när det
behövs.
□
Instruera trafikledare att förhöra sig hos lokförare om friktionen
(halka) under den period då spårhalka brukar förekomma.
□
Uppmana förare på tåg att utföra förebyggande sandning.
Trafikverket
Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
[email protected]
www.trafikverket.se
PM
Ärendenummer
Dokumentdatum
TRV2015/15253
2015-07-01
Projektnummer
Sidor
[Projektnummer NY]
4(16)
□
Se till att tågen får körsignal i god tid.
□
Ha om möjligt en dialog med lokförare på tunga tåg så att dessa kan
anpassa farten för att slippa stanna i onödan.
□
Låt generellt inga tåg framföras före sin planerade tidtabell, eftersom
vissa punktinsatser mot spårhalka kan vara planerade att utföras.
□
Tänk på att för tidiga och försenade tåg kan störa planerat
trafikupplägg.
□
Kalla ut akut avhjälpning vid omfattande kvarstående problem med
spårhalka då andra åtgärder inte fått avsedd effekt.
Trafikledningstips allmänt
Trafikledaren bör förhöra sig hos lokförare om hur friktionen är (halka) under den
period då spårhalka vanligtvis brukar förekomma (vecka 38–46). På så sätt kan
man säkerställa att bekämpning av spårhalka startar när det behövs, om man inte
redan har börjat med det. Dessutom kan det finnas behov av att kunna prioritera
alternativa åtgärdsmetoder på platser med upptäckt spårhalka.
En metod som vi tidigare nämnt för att förbättra friktionen är att be föraren av ett
tåg som går nedför lutningen att köra i låg hastighet och sanda. Detta ger bra
effekt för tåg i motsatt riktning som sen ska köra uppför backen. Dock måste
trafikledaren först kontrollera att det finns fungerande sandutrustning på tåg som
ska utföra sådan sandning.
Det är en fördel om tågväg läggs i god tid för tågen, i stället för att man väntar tills
automatiken gör det, då finns tid att prova växlar som inte läggs om på första
försöket etc.
Om tiden tillåter är det bra att ha en dialog med lokförare på tunga tåg så att dessa
kan anpassa farten för att om möjligt slippa stanna vid till exempel enkelspårsdrift.
TDOK 2010:29 Mall_PM v 2.0
Rent generellt gäller att man bör ha extra god framförhållning så att möten
förläggs till lämpliga stationer, så att tåg inte behöver stoppas på olämpliga
platser.
Tänk på att för tidiga – eller naturligtvis försenade – tåg kan störa det planerade
trafikupplägget. Därför bör man föra en god dialog mellan de olika
driftledningscentralerna. Förändringar gentemot planerat trafikupplägg kan
förekomma frekvent under spårhalkeperioden, vilket kräver en god
framförhållning i trafikledning med planering av lämpliga mötesstationer med
mera.
Järnvägsföretagen ansvarar själva för att begränsa vagnvikten när de anser att det
behövs. Trafikverket kan ändå alltid fatta beslut om begränsningar av bland annat
vagnvikten om så krävs för att upprätthålla kvalitet och funktion i järnvägssystemet.
Trafikverket
Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
[email protected]
www.trafikverket.se
PM
Ärendenummer
Dokumentdatum
TRV2015/15253
2015-07-01
Projektnummer
Sidor
[Projektnummer NY]
5(16)
Trafikledningstips på stråk
Nedanstående trafikledningstips för enskilda sträckor och platser ska ses som
möjliga metoder att lindra konsekvenser av spårhalkan i tågdriften.
TDOK 2010:29 Mall_PM v 2.0
Stråk 1, Västra stambanan

Södertälje syd övre, jämn tågriktning: Tunga tåg och tåg med reducerad
dragkraft kan ha problem att komma igång efter uppehåll. Försök vara
uppmärksam på efterföljande tåg så att dessa inte stängs in bakom.

Mölnbobacken, jämn tågriktning: Brant stigning som börjar i norra änden
på stationen. Undvik att ställa tunga tåg vid Mö 22 (52) eller 32 (62) då
halka kan befaras. Bättre är att hejda tågen vid en tidigare punkt.

Sparreholm–Nyckelsjön, jämn tågriktning: Brant stigning som börjar strax
efter Sparreholm och sträcker sig över stationen Nyckelsjön. Undvik att
ställa tunga tåg vid Sp 32 (62) eller Nsj 22 (52), och helst inte heller vid
Sp 22 (52).

Katrineholm–Stolpstugan, jämn tågriktning: Kan ta tid för tunga tåg som
startar från Katrineholm att få upp farten.

Högsjöbacken, udda riktning: Ställ kör genom Högsjö annars finns risk att
tågen fastnar.

Östansjö, udda riktning: Stigning från Hallsberg rangerbangård. Godståg
från Hallsberg rangerbangård kommer inte upp i marschfart förrän i Laxå.
Kör inte för många godståg i sträck om det finns resandetåg i närheten.

Finnerödja, båda riktningarna: Stationen ligger i en sänka. Stanna inte
godståg på stationen, undvik att kryssa mellan upp- och nedspår.

Moholm, udda riktning: Stationen ligger i en stigning. Undvik att stanna
godståg på stationen. Håll hellre tåget vid infartsignalen.

Väring–Skövde, udda riktning: Brant stigning. Släpp inte ut mer än ett
godståg på sträckan. Håll hellre tillbaka tåget i Väring.

Skövde–Regumatorp, udda riktning: Brant stigning. Släpp inte ut mer än
ett godståg på sträckan.

Regumatorp, båda riktningarna: Stationen ligger på ett krön. Stanna inte
godståg vid infartssignalerna.

Stenstorp, sidospåret: Lokal halka kan förekomma vid perrongen vilket
kan försvåra inbromsning vid plattform.

Lerum–Floda, jämn riktning: Brant stigning från Lerum. Stanna inte
godståg på stationen i Lerum, undvik att kryssa mellan upp- och nedspår.
Trafikverket
Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
[email protected]
www.trafikverket.se
PM
Ärendenummer
Dokumentdatum
TRV2015/15253
2015-07-01
Projektnummer
Sidor
[Projektnummer NY]
6(16)
Stråk 2, Södra stambanan

Följande driftplatser kan vara olämpliga för möten med tunga tåg:
–
Kolmården, tunga tåg norrut
–
Jönåker, tunga tåg söderut
–
Ålberga, tunga tåg söderut.

Åby, godståg mot Simonstorp: Se till att tågen ”kör-vänta-kör” i försignal
till Åby och genom Åby.

Norrköping, tåg mot Fiskeby: Se till att det är kör rakt igenom Norrköping
efter signal 155.

Fiskeby: Kör om möjligt tåg mot Norrköping på nedspår för hjälp med
sandning (gäller SJ-lok inte X2000).

Linköping, tåg mot Vikingstad: Se till att det är kör i signal 141/171;
undvik spår 20 för södergående godståg.

Vislanda: Brant stigning och kurva i infart söderifrån. Stanna inte tågen
söderifrån.

Eneryda: Brant stigning i infarten norrifrån. Stanna inte tågen norrifrån.

Tjörnarp: Brant stigning i infarten norrifrån. Stanna inte tågen norrifrån.

Eslöv: Brant stigning i infarten söderifrån. Stanna inte tågen söderifrån.

Örtofta: Ligger i svacka, inte lämpligt att stanna godståg på driftplatsen.

Lund: Brant stigning och kurva i infarten söderifrån, inte lämpligt att
stanna godståg söderifrån.
TDOK 2010:29 Mall_PM v 2.0
Stråk 3, Västkustbanan (VKB)

Falkenberg, jämn riktning: Brant stigning ut från driftplatsen. Undvik att
ställa upp godståg inne på driftplatsen.

Båstad norra, udda riktning: Brant stigning ut från driftplatsen. Undvik att
ställa upp godståg inne på driftplatsen.

Vejbyslätt: Brant lutning uppför mot Hallandsåsen strax innan driftplatsen.
Grön signal genom driftplatsen önskvärd.

Grevie, Hallandsåsen: Inte stopp i infarterna. Kraftigt uppför både från
Båstad och Vejbyslätt.
Stråk 4, Kust till kust-banan

Almedal–Mölndals övre, udda riktning: Mycket brant stigning. Undvik att
ställa upp godståg i Almedal. Undvik att ställa upp godståg vid
infartssignalen i Mölndals övre.

Rävlanda, jämn riktning: Brant stigning från Rävlanda ut mot Hindås.
Undvik att ställa upp godståg i Rävlanda.
Trafikverket
Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
[email protected]
www.trafikverket.se
PM
Ärendenummer
Dokumentdatum
TRV2015/15253
2015-07-01
Projektnummer
Sidor
[Projektnummer NY]
7(16)

Borås C, udda riktning: Brant stigning ut från Borås fram till Aplared.

Hillared, jämn riktning: Stigning ut från driftplatsen. Undvik att ställa upp
godståg i Hillared.

Emmaboda, brant stigning upp mot Lessebo. Undvik stopp.

Lessebo, brant stigning från Emmaboda. Undvik stopp.

Rydaholm, kraftig stigning upp i infart Alvesta. Undvik stopp.
Stråk 5, Ostkustbanan

Maj, udda tåg: Undvik stopp i Maj, kraftig stigning mot Årskogen.

Iggesund, udda tåg: Undvik stopp i Iggesund, kraftig stigning mot Boda.

Hamrångefjärden, udda tåg: Undvik stopp, kraftig stigning mot Trödje.

Säby–Ekeby, udda tågriktning (Bergsbrunnabacken): Tåg har mycket
svårt att få upp farten om de tvingats stanna vid Säby.
Stråk 6, Dalabanan

Rättvik, udda tåg: Undvik stopp i Rättvik, kraftig stigning mot Tällberg.

Vikmanshyttan, jämna tåg: Undvik stopp Vikmanshyttan, kraftig stigning
mot Säter.

Avesta Krylbo–Rosshyttan, udda tågriktning: Besvärlig stigning som kan
vara bekymmersam vid halkiga förhållanden.
Stråk 7, Stambanan genom Övre Norrland

Älvsbyn/Nyfors, udda tåg: Ha kör igenom Älvsbyn/Nyfors till Järneträsk.
Fäll gärna manuellt. Be jämna tåg sanda för udda tåg.

Ekträsk udda tåg: Ha kör igenom Ekträsk till Yttersjön. Fäll gärna
manuellt.

Mellansel, udda tåg: Undvik stopp, kraftig stigning.

Selsjön, jämna tåg: Undvik stopp, kraftig stigning.

Bispgården, udda tåg: Om möjligt, stoppa inte i Ragunda.
TDOK 2010:29 Mall_PM v 2.0
Stråk 8, Norra stambanan

Järvsö, udda tåg: Undvik stopp i Jr 1/1, kraftig stigning mot Järvsö.

Simeå, jämna tåg

Åby, godståg mot Simonstorp: Se till att tågen får ”kör-vänta-kör” i
försignal till Åby och genom Åby.

kraftig stigning mot Karsjö.

Kilafors, udda tåg: Möte med start från Kilafors bör undvikas, kraftig
stigning mot Röstbo.
Trafikverket
Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
[email protected]
www.trafikverket.se
PM
Ärendenummer
Dokumentdatum
TRV2015/15253
2015-07-01
Projektnummer
Sidor
[Projektnummer NY]
8(16)

Ockelbo, udda tåg: Undvik stopp, kraftig stigning mot Medskogsheden.
Stråk 9, Godsstråket genom Bergslagen

Hästbo, udda tåg: Undvik stopp, kraftig stigning.

Dalgränsen, båda riktningar: Undvik stopp i Dalgränsen, stigning i båda
riktningarna.

Morshyttan, båda riktningar: Undvik stopp i Morshyttan, lutning i båda
riktningarna.

Avesta Krylbo, udda tåg: Undvik stopp i Avesta Krylbo, kraftig stigning
mot Hökmora.

Fagersta, udda tåg: Undvik stopp i Fagersta, kraftig stigning mot Dagarn.

Skinnskatteberg, udda tåg: Undvik stopp i Skinnskatteberg, kraftig
stigning mot Krampen.

Skymossen, udda riktning: Stigning i kombination med att tågen har låg
hastighet. Släpp inte ut godståg från U-gruppen förrän föregående tåg har
passerat signal 557.

Örebro–Mosås, udda riktning: Kraftig stigning. Se till att godståg har grön
signal och bra gång fart genom Örebro.
TDOK 2010:29 Mall_PM v 2.0
Stråk 10, Bergslagsbanan

Gävle, udda tåg: Kraftig stigning från Gävle godsbangård mot Hagström.

Korsnäs, jämna tåg: Undvik stopp i Korsnäs, kraftig stigning mot Ryggen.

Storvik–Granstanda: Udda tåg bör om möjligt inte stoppas i Storvik.

Rämshyttan, udda tåg: Kraftig stigning. Undvik stopp vid infart Rmh 21.
Tåg hålls kvar om möjligt i Ulvshyttan tills kör kan ges genom
Rämshyttan.

Ludvika: Undvik stopp inne på station. Lutning i båda riktningar.

Klenshyttan, udda tåg: Undvik stopp i Klenshyttan, stigning mot
Grängesberg.

Ställdalen, jämna tåg: Bör om möjligt ha körsignal igenom. Lutning mot
Hörken och Silverhöjdsspåret.
Stråk 11, Norge/Vänernbanan (BJ)

Råskogen–Bäckefors, jämn riktning: Brant stigning förbi Dals Rostock.
Släpp inte ut mer än ett godståg på sträckan.

Edsvalla–Kil, jämn riktning: Undvik stopp på grund av
nedkopplingssektion i stigning.
Trafikverket
Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
[email protected]
www.trafikverket.se
PM
Ärendenummer
Dokumentdatum
TRV2015/15253
2015-07-01
Projektnummer
Sidor
[Projektnummer NY]
9(16)

Säffle, udda riktning: Brant stigning in mot driftplatsen. Stanna inte
godståg vid infartssignalen.
Stråk 12, Värmlandsbanan

Hasselfors, udda riktning: Stigning från Hasselfors mot Svartå. Undvik att
stanna godståg, håll hellre tillbaka tåget i Laxå.

Degerfors, båda riktningarna: Driftplatsen ligger i en sänka. Undvik
möten med godståg i Degerfors. Lägg om möjligt hellre mötet i Strömtorp.

Kristinehamn–Björneborg, jämn riktning: Stigning som börjar efter
mellanblockssignal Kristinehamn (Khn L4). Släpp inte ut godståg från
Kristinehamn innan hela driftplatssträckan är fri.

Arvika–Edane, jämn riktning: Brant stigning ut från Arvika.
Stråk 13, Skånebanan

Ättekulla, jämn riktning: Brant stigning ut från driftplatsen. Undvik att
ställa upp godståg inne på driftplats.

Påarp, jämn riktning: Brant stigning ut från driftplatsen. Undvik att ställa
upp godståg inne på driftplatsen.

Mörarp, udda riktning: Brant stigning ut från driftplatsen. Undvik att
ställa upp godståg inne på driftplatsen.

Bjuv, udda Riktning: Brant stigning ut från driftplatsen. Undvik att ställa
upp godståg inne på driftplatsen.

Helsingborg: Brant stigning upp mot Påarp. Inga möten i Ätterkulla
norrgående tåg.
TDOK 2010:29 Mall_PM v 2.0
Stråk 14, Jönköpingsbanan

Vartofta, udda riktning: Stigning in mot Vartofta. Undvik att stanna
godståg vid infartsignalen.

Sandhem, båda riktningarna: Driftplatsen ligger i en sänka. Undvik möten
med godståg i Sandhem. Lägg om möjligt hellre mötet i Vartofta eller
Mullsjö.

Habo och Bankeryd, jämn riktning. Undvik möten med godståg med
jämna tågnummer. Svår stigning för tåg hela vägen mellan Bankeryd och
Habo samt fortsatt mot Mullsjö.

Bankeryd, udda riktning: Undvik att stanna godståg vid infartssignalen på
grund av skarpa kurvor och stigning.

Jönköping, udda riktning: Brant stigning hela vägen mellan Jönköping C
och Tenhult. Undvik att ställa upp godståg inne på driftplatsen Jönköping.
Håll hellre tåget vid infartssignalen.
Trafikverket
Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
[email protected]
www.trafikverket.se
PM
Ärendenummer
Dokumentdatum
TRV2015/15253
2015-07-01
Projektnummer
Sidor
[Projektnummer NY]
10(16)

Jönköping C–Tenhult, udda riktning: Brant stigning hela vägen, undvik
tågmöte för godståg i Huskvarna och Tenhult.
Stråk 15, Älvsborgsbanan

Hållplats ”Knalleland”, undvik stopp i jämn riktning.

Vargön–Grästorp, undvik stopp i udda riktning.

Vänersborg–Öxnered, jämn riktning: Undvik stopp på grund av
nedkopplingssektion i stigning.
Stråk 16, Mälarbanan



Alväng–Hovsta, udda riktning: Kraftig stigning. Vid möte håll tillbaka
tågen vid infartsignal Alväng 151 i stället för att köra fram till
mellansignal 161.
Västerås C–Västerås N, udda tågriktning: Stigning fram till infartssignal
Vån 21 (51). Tunga tåg bör inte ställas vid Vån 21, och helst inte behöva
starta från stillastående vid Västerås C. Bättre är i så fall att ställa dessa
före plattformarna i Västerås.
Det är en stigning från Jädersbruk mot Ökna, måste vara kör i Ökna annars
blir det tågstopp.
Stråk 17, Svealandsbanan

Rekarne–Folkesta, udda tågriktning: Brant stigning som börjar i
utfartsänden på Rekarne station. Anpassa om möjligt trafiken så att tåg
inte behöver starta från stillastående vid Rke 31 (61). Tunga tåg bör
stoppas absolut senast vid infartssignalen Rekarne tills körsignal genom
driftplatsen kan erhållas.
TDOK 2010:29 Mall_PM v 2.0
Stråk 18, (Sala) - Oxelösund

Bälgviken, jämn tågriktning. Kraftig lutning genom hela bangården, norra
änden av driftplatsen är ”toppen på berget”. Lutning finns även för udda
tågriktning, inte lika kraftig utan mer utdragen. Godståg med möte på
driftplatsen bör hållas vid södra infarten tills körsignal kan erhållas genom
stationen. Tågmöten bör undvikas vid svår spårhalka.

Flens övre, jämn tågriktning: Se till att om möjligt ha körsignal i god tid
för ankommande stålpendlar från Silinge. Stigning fram till infartssignalen
som gör att ståltågen har problem att få upp farten.

Silinge, tåg norrut: Undvik stopp i signal 322.

Nyköping S, tåg norrut: Undvik stopp i signal 132, 134.
Trafikverket
Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
[email protected]
www.trafikverket.se
PM
Ärendenummer
Dokumentdatum
TRV2015/15253
2015-07-01
Projektnummer
Sidor
[Projektnummer NY]
11(16)
Stråk 19, Nynäsbanan

Gröndalsviken–Nynäs gård, jämn tågriktning: Kraftig stigning hela vägen
som, framför allt för första morgontåget, ställer till bekymmer för
pendeltågen.
Stråk 20, Mittbanan

Sundsvall, jämna tåg: Avgång från Sundsvall bör om möjligt anpassas så
att stopp i Töva undviks.

Töva–Vattjom: Jämna tåg bör om möjligt inte stoppas i Töva.

Vattjom, udda tåg: Möte med start från Vattjom bör om möjligt undvikas.

Duved–Ånn: jämna tåg bör inte stoppas i Duved.
Stråk 21, Malmbanan

Torneträsk, jämna tåg: undvik att stanna tåget i Stenbacken, håll tåget vid
infartssignal tills mötande tåg inkommit. Gäller malmtåg med Dm-lok.

Vassijaure malmtåg: Jämna tåg får inte stoppas vid infartssignal Vj på
grund av mycket kraftig stigning.
Stråk 22, Stockholms närområde

Riddarholmstunneln, jämn tågriktning: Inget speciellt spårhalkproblem,
men korta tunga godståg och fordon med reducerad dragkraft, t.ex. X2000,
kan få problem att komma igång om de stoppas vid Cst314 och Cst320
(316, 322).
Stråk 26, Godsstråket genom Skåne

Trelleborg: Brant stigning mot Skytts Vemmerlöv, bör vara grönt ljus in.
Stråk 28, Botniabanan

Undvik stopp för jämna tåg i Klockarebäcken på grund av kraftig stigning.

Kraftiga stigningar i Västeraspsby, undvik stopp för jämna tåg.
Stråk 33, Markarydsbanan
TDOK 2010:29 Mall_PM v 2.0

Genevad: Lutning upp mot Markaryd, godståg bör stannas tidigare än vid
driftplatsen.
Stråk 44, Hällnäs–Storuman

Hällnäs, udda tåg: Ställ kör in i Hällnäs i god tid.
Stråk 63, Bergslagspendeln

Hallstahammar–Surahammar, jämn tågriktning: Kraftig stigning som
börjar i utfartsänden på Hallstahammars driftplats. Lämpligare
förfaringssätt även vid mera ”normala” förhållanden är att inte släppa
Trafikverket
Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
[email protected]
www.trafikverket.se
PM
Ärendenummer
Dokumentdatum
TRV2015/15253
2015-07-01
Projektnummer
Sidor
[Projektnummer NY]
12(16)
tunga tåg från triangelspåret i Kolbäck förrän det ligger körsignal genom
hela Hallstahammar.
Stråk 66, Tjustbanan

Överum, godståg norrut/söderut: undvik stopp vid driftplatsen.

Västervik: Använd i möjligaste mån spår 2.

Bjärka–Säby: Riktning mot Åtvidaberg, långt och kurvigt motlut.
Stråk 73, Bohusbanan

Uddevalla–Munkedal: Spårhalka förekommer för tåg i jämn riktning.
Stråk 75, Kinnekullebanan

Lidköping–Gårdsjö: Spårhalka förekommer i varierad grad på grund av tät
vegetation med lövskog i Natura-område.
Felavhjälpning
Om möjligt bör all felavhjälpning i infrastrukturen prioriteras vid känsliga platser
under spårhalkesäsongen. På det sättet kan man minska tillfällena med
stoppassage, enkelspårsdrifter och hastighetsnedsättningar, som vanligtvis har stor
inverkan på tågdriften i samband med försämrade friktionsförhållanden mot
rälsen. Med ”känsliga” platser avses här platser som ligger vid skarpa lutningar
eller svåra kurvor, eller i övriga kända platser med frekvent förekommande
spårhalka.
Banarbets- och banunderhållsplanering (BAP och BUP)
All banarbetsplanering inför och under spårhalkesäsongen bör föregås av en
riskbedömning av konsekvenser som banarbeten kan få i den operativa tågdriften.
TDOK 2010:29 Mall_PM v 2.0
Särskilt bör man beakta bandarbetens utsträckning på banan vid känsliga områden
där kurvor och stigningar normalt har stor påverkan på friktionen mellan fordon
och räls under spårhalkeperioden.
Man bör vara observant på vilken effekt enkelspårsdrifter och hastighetsnedsättningar kan få för tågtrafiken och när det behövs varna eller överväga
utökad halkbekämpning. Om möjligt ska arbeten eller hastighetsnedsättningar
undvikas på känsliga platser under spårhalkeperioden.
Man bör även vara observant på vilken effekt banarbeten kan få på den
kontinuerliga kraftmatningen 16 kV, vid arbetsplatsen och för omkringliggande
bansträckor. Försämrad kraftmatning kan ha stor negativ påverkan på tågens
möjlighet att framföras under den period som spårhalka råder.
Trafikverket
Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
[email protected]
www.trafikverket.se
PM
Ärendenummer
Dokumentdatum
TRV2015/15253
2015-07-01
Projektnummer
Sidor
[Projektnummer NY]
13(16)
Kartor och kontaktpersoner
Kontaktpersoner på respektive underhållsområde är:
Syd: Johan Petersson, UHdsj, [email protected]
Väst: Pär Sanden, UHdvj, [email protected]
och Reino Flöjsbon, UHveu, [email protected]
Öst/Stockholm: Ulrik Ahlgren, UHdöjö, [email protected]
Mitt: Per Sundin, UHdmve, [email protected]
Norr: Jan-Olof Westerlund, UHdnj [email protected]
TDOK 2010:29 Mall_PM v 2.0
Nedan finns kartor som geografisk beskriver var Trafikverket har beslutat att
genomföra förebyggande underhåll under höstens spårhalkeperiod och med vilka
metoder. Vi vill dock uppmärksamma er på att det inte är hela bandelarna som vi
bekämpar utan enbart där vi av erfarenhet vet var problemen finns på utsatta
platser.
Trafikverket
Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
[email protected]
www.trafikverket.se
PM
Dokumentdatum
TRV2015/15253
2015-07-01
Projektnummer
Sidor
[Projektnummer NY]
14(16)
TDOK 2010:29 Mall_PM v 2.0
Ärendenummer
Trafikverket
Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
[email protected]
www.trafikverket.se
PM
Dokumentdatum
TRV2015/15253
2015-07-01
Projektnummer
Sidor
[Projektnummer NY]
15(16)
TDOK 2010:29 Mall_PM v 2.0
Ärendenummer
Trafikverket
Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
[email protected]
www.trafikverket.se
TDOK 2010:29 Mall_PM v 2.0
PM
Ärendenummer
Dokumentdatum
TRV2015/15253
2015-07-01
Projektnummer
Sidor
[Projektnummer NY]
16(16)
Bilaga 1: Avstängning av rälssmörjning
Bilaga 2: Användning av Electra Gel 2003 från tidigare säsong
Trafikverket
Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
[email protected]
www.trafikverket.se