12 - Åtvidabergs kommun

Sida 1(9)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Vård- och omsorgsutskottet
Plats och tid
2015-08-12
Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 – 10:25
Beslutande
Ledamöter
Thomas Lidberg (S), ordförande
Peder Griph (S)
Astrid-Marie Jonsson, (C)
Övriga närvarande
Linda Lundqvist, förvaltningschef
Anna Andersson, sekreterare
Mats Junling, ekonom, § 49
Robin Taylor, § 50
Annette Kull Lundmark, § 50
Justering
Utses att justera
Astrid-Marie Jonsson
Justeringens
plats och tid
Kommunhuset, fredag 21 augusti, kl. 15:00
Justerande
paragrafer
49-53
Underskrifter
Sekreterare
Anna Andersson
Ordförande
Thomas Lidberg
Justerare
Astrid-Marie Jonsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Vård- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdatum
2015-08-12
Datum då anslaget
sätts upp
2015-08-28
Förvaringsplats
för protokollet
Vård- och omsorgsförvaltningen
Datum då
anslaget tas
ned
Underskrift
Anna Andersson
Utdragsbestyrkande
2015-09-18
Sida 2(9)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Vård- och omsorgsutskottet
2015-08-12
Förteckning över styrelsens/nämndens/utskottets ärenden
Ordförandes sign.
§
Ärende
Sidnummer
49
Ekonomi
3
50
Information från verksamheten
4
51
Meddelanden
6
52
Ej verkställda beslut, kvartal 2
7
53
Åtgärdsplaner/effektiviseringar
8
Justerandes
sign.
Justerandes
sign.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Vård- och omsorgsutskottet
2015-08-12
§ 49
Dnr ATVKS 2015-00519
Ekonomisk uppföljning, muntlig information
Vård- och omsorgsutskottets beslut
Informationen noteras.
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonom Mats Junling presenterar ekonomisk uppföljning per juni
månad. Prognosen visar på ett fortsatt underskott på cirka 2,2 miljoner kronor.
Samtliga verksamheter utom arbetsmarknad och integration redovisar ett underskott
för perioden. Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår arbetet med att försöka
hämta in underskottet, bland annat genom olika effektiviseringar i verksamheten.
_____
Ordförandes sign.
Justerandes
sign.
Justerandes
sign.
Utdragsbestyrkande
Sida 3(9)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Vård- och omsorgsutskottet
2015-08-12
§ 50
Dnr ATVKS 2015-00289
Information från verksamheten
Vård- och omsorgsutskottets beslut
Informationen noteras.
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Linda Ljungqvist informerar.
Personal
Robin Taylor, IFO-chef och Annette Kull Lundmark, enhetschef handläggarenheten
presenterar sig för utskottet.
Sommaren 2015
Det har varit problem med att rekrytera vikarier både inom hemtjänsten och
äldreomsorgen. Förvaltningen ser en förändring vad gäller lojaliteten mot
arbetsgivaren. Exempelvis kan nyanställd personal med väldigt kort varsel ge
besked om att man valt en annan arbetsgivare i stället. Under sommaren har det
också förekommit att arbetsgivaren avslutat ett antal anställningar som inte fungerat
tillfredsställande.
Under sommaren har det förekommit en del avvikelser, bland annat gällande stöld.
Individ och familjeomsorgen har haft en konstant och hög belastning under hela
sommaren.
Trygghetsboendet i kvarteret Trekanten är nu klart, inklusive de allmänna ytorna
som kommunen ansvarar för.
En ny uteplats på Björkbacken har byggts. Uteplatsen har tagits i bruk men slutlig
besiktning kvarstår.
Rävlyan har flyttat till Långbrottskolans matsal.
Förberedelser med att iordningställa HVB-hem för ensamkommande barn i
Björsäter pågår.
Aktuellt – hösten 2015
Inflyttning i lägenheterna samt uppstart av verksamheten i trygghetsboendet i
kvarteret Trekanten kommer ske under hösten.
Upphandlingsarbete, både avseende SÄBO och mat i hemtjänsten pågår.
Budget och målarbete inför 2016. Målen ska sättas utifrån budget och vara mätbara
samt kostnadseffektiva.
10 nya platser för ensamkommande flyktingbarn öppnas i Björsäter.
Trygg hemgång i samband med hemkomst från sjukhus införs i september.
Ordförandes sign.
Justerandes
sign.
Justerandes
sign.
Utdragsbestyrkande
Sida 4(9)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Vård- och omsorgsutskottet
2015-08-12
Ombyggnation av LSS-boendet på Slevringevägen påbörjas. Verksamheten kommer
att flyttas under tiden ombyggnationen pågår.
Planering för kommande etapper inom projektet Kopparsvanen.
Översyn gällande alternativa lösningar istället för HVB placeringar.
Planering och utredning för att ta fram nya arbetssätt för att få ut fler personer i
egenförsörjning.
_____
Ordförandes sign.
Justerandes
sign.
Justerandes
sign.
Utdragsbestyrkande
Sida 5(9)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Vård- och omsorgsutskottet
2015-08-12
§ 51
Dnr ATVKS 2015-00220
Meddelanden
Vård- och omsorgsutskottets beslut
Informationen noteras.
Ärendebeskrivning
Följande meddelanden har inkommit:
Dnr ATVKS 2015-00221
Inspektionen för vård och omsorg, beslut
Tillsyn av HVB barn och unga vid Ekboendet i Åtvidaberg – oanmäld
Dnr ATVKS 2014-00480
Inspektionen för vård och omsorg, beslut
Tillsyn av hemtjänsten i Åtvidaberg
____
Ordförandes sign.
Justerandes
sign.
Justerandes
sign.
Utdragsbestyrkande
Sida 6(9)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Vård- och omsorgsutskottet
2015-08-12
§ 52
Dnr ATVKS 2015-00352
Ej verkställda beslut, kvartal 2
Vård- och omsorgsutskottets beslut
Vård- och omsorgsutskottet noterar informationen och överlämnar rapport gällande
ej verkställda beslut till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt
kommunrevisionen för kännedom.
Ärendebeskrivning
Rapport till över antal gynnande beslut enligt 4:1 socialtjänstlagen (SoL) och 9 §
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)som inte verkställts
inom tre månader från dagen för beslutet, eller avbrott i verkställighet.
Rapport över ej verkställda beslut på individnivå sker kvartalsvis till inspektionen
för vård och omsorg (IVO).
För kvartal 2 2015 finns fyra ej verkställda beslut, samtliga beslut avser personer
med funktionsnedsättning enligt SoL eller LSS. Två av besluten är nya för kvartal 2.
Under perioden har tre beslut som ej kunnat verkställas inom tre månader avslutats.
I samtliga fall har brukaren valt att avsäga sig beviljad insats.
Beslutsdatu
m
Kön
2012-07-01
Kvinna
2014-06-13
Kvinna
2015-01-01
Man
2015-02-03
Man
Typ av bistånd
enligt SoL/ typ av
insats enligt LSS
Bostad med särskild
service för vuxna eller
annan särskilt
anpassad bostad för
vuxna 9.9 LSS
Daglig verksamhet
9.10 LSS
Biträde av
kontaktperson 9.4
LSS
Bostad med särskild
service för vuxna eller
annan särskilt
anpassad bostad för
vuxna 9.9 LSS
Anledning till att beslutet
inte verkställts
Ledig bostad saknas. Insats
enligt SoL 4:1, i form av
boendestöd, pågår i väntan på
att beslut enli gt 9.9 LSS kan
verkställas.
Har provat på verksamhet men
önskar prova annan
verksamhet istället.
Resursbrist, saknar lämplig
personal/uppdragstagare
Ledig bostad saknas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-06.
Expediering
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
____
Ordförandes sign.
Justerandes
sign.
Justerandes
sign.
Utdragsbestyrkande
Sida 7(9)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Vård- och omsorgsutskottet
2015-08-12
§ 53
Dnr ATVKS
Åtgärdsplaner och effektiviseringar inom vård- och
omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsutskottets beslut
Vård- och omsorgsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att ge vård- och
omsorgsförvaltningen i uppdrag att genomföra följande effektiviseringar:
- Genomföra upphandlingsförfarande av verksamheten personlig assistans.
- Minska antalet platser inom särskilt boende (Östergården) med 11 stycken.
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsförvaltningen uppvisar vid ekonomiska prognos per april månad
ett underskott på 2,2 miljoner kronor. Underskottet beror främst på differensen
mellan förvaltningens tilldelade ramuppräkning på 1,5 % vid beslut om budget 2015
och förvaltningens faktiska löneökning under 2015. Snitt för löneökningarna under
2015 är 2,5 %. Övriga orsaker till underskottet är övertagande av den fasta LSSverksamheten samt ökat antal placeringar inom individ- och familjeomsorgens
verksamhet.
Samtliga enheter inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar intensivt med att
minska sina kostnader. Det är dock inte möjligt att spara in underskottet utan att
större effektiviseringar inom vård- och omsorgsförvaltningen genomförs.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut om
följande förslag på effektiviseringar:

Lägga ut hela verksamheten personlig assistans på entreprenad (genomföra
upphandling). Kommunen driver i dag 11 egna ärenden inom personlig
assistans. Kommunen betalar ut ersättning för personlig assistans upp till de
20 första timmarna därefter får utföraren ersättning från Försäkringskassan
på resterande timmar. Ersättningen från Försäkringskassan 284 kr per
timme. Kommunen klarar inte av att komma ner till den summan utan ligger
på en kostnad på cirka 302 kronor per timme.
Åtgärden beräknas generera en besparing på cirka 1 miljon kronor per år.
Uppskattad besparing förutsätter att det inte tillkommer några nya ärenden.
Kostnaderna är beroende på antalet ärenden samt om driften sker i
kommunens regi eller inte. Effektiviseringen beräknas ge effekt i slutet av
2016.

Minska 11 platser inom särskilt boende (Östergården). Kommunfullmäktige
beslutade 2013-03-27 om att när all byggnation är klar på
Östergårdenområdet ska kommunen ha 117 SÄBO platser, 35
trygghetsbostäder och 10 korttidsplatser.
Föreslagen minskning kan innebära att verksamheten inte kan tillgodose
behovet av antal platser. Det kommer att krävas ett omfattande arbete inom
förvaltningen vad gäller att hitta alternativa vårdformer.
Mellanboendeformen trygghetsbostäder och hemtagningsteam kommer att
ha en central roll om antalet SÄBO platser minskas då det i
befolkningsprognoser visar att den äldre befolkningen kommer öka.
Ordförandes sign.
Justerandes
sign.
Justerandes
sign.
Utdragsbestyrkande
Sida 8(9)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Vård- och omsorgsutskottet
2015-08-12
Det finns även en risk att kostnaderna kommer öka om vi inte har möjlighet
att ta hem personer efter sjukhusvistelse inom avtalad tid, hänsyn till detta
har tagits i den uppskattade besparingen.
Ovanstånden effektivisering beräknas generera en besparing på cirka 2,5
miljoner kronor per år. Denna effektivisering förväntas ge effekt under
större delen av 2016.
Vård- och omsorgsutskottets handläggning
Efter diskussion enas vård- och omsorgsutskottet om att aktuell tjänsteskrivelse ska
kompletteras med en ekonomisk kalkyl där det framgår hur vård- och
omsorgsförvaltningen kommit fram till summan för de föreslagna
effektiviseringarna.
I tjänsteskrivelsen ska också tydliggöras att när det gäller effektiviseringsförslaget
avseende personlig assistans kommer det att genomföras ett sedvanligt
upphandlingsförfarande av hela verksamheten om beslutet går igenom.
Tjänsteskrivelsen ska också kompletteras med en tydligare skrivning om varför
kommunens inte kan komma ner i samma kostnad per timma som en entreprenör
kan.
När det gäller förslag om att dra ner antalet platser inom SÄBO ska
tjänsteskrivelsen kompletteras med att i det fall att förutsättningarna ändras kan
verksamheten utöka antalet platser.
Yrkanden
Thomas Lidberg (S) yrkar bifall till vård- och omsorgsförvaltningens förslag till
beslut med ovanstående kompletteringar.
Övrigt
Astrid-Marie Jonsson (C) deltar inte i den del av beslutet som avser minskning av
antalet platser inom särskilt boende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-05.
Expediering
Kommunstyrelsen
___
Ordförandes sign.
Justerandes
sign.
Justerandes
sign.
Utdragsbestyrkande
Sida 9(9)