Rökfria miljöer

Rökfria miljöer
Linda Maripuu
Jenny Hansson
Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor
Sid
.
Folkhälsomyndigheten förslog fler
rökfria platser utomhus
I syfte att skydda allmänheten från passiv rökning behöver fler
miljöer bli rökfria.
• Entréer
• Hållplatser till kollektivtrafik
• Uteserveringar
• Lekplatser
• Sportanläggningar och arenor utomhus
Sid 3. 2015-04-21
Uppdrag om förekomst av passiv
rökning på allmänna platser
Folkhälsomyndighetens uppdrag har varit …”att utreda och
analysera förekomsten av passiv rökning på allmänna platser, i
synnerhet där barn vistas, och lämna förslag på åtgärder för att
ytterligare minska den passiva rökningen på dessa platser. ”
Sid 4. 2015-04-21
Utredningen skulle svara på:
• I vilka miljöer riskerar personer att utsättas för passiv rökning?
• Vilka miljöer vill allmänheten se som rökfria?
• I vilken grad utsätts människor för passiv rökning i olika miljöer?
• Vad säger forskningen?
• Vad finns det för internationella erfarenheter?
• Vad kan föreslagna åtgärder få för konsekvenser?
Sid 5. 2015-04-21
Allmänna platser utomhus
• Entréer
• Hållplatser till kollektivtrafik
• Uteserveringar
• Badplatser, lekplatser och parker
• Sportanläggningar, arenor och
festivalområden
• Trottoarer och gågator
Sid 6. 2015-04-21
I vilka miljöer utsätts allmänheten för
passiv rökning?
Hur ofta utsätts du för andras tobaksrök?
Utanför en offentlig entré
I anslutning till kollektivtrafiken
I en park, på en badplats eller lekpark
På en uteservering
På en trottoar eller gågata
På sportanläggning, arena eller festivalområde
utomhus
0
Varje dag
Sid 7. 2015-04-21
10
Någon gång i veckan
20
30
40
Någon gång i månaden
50
60
Vilka miljöer vill allmänheten se som
rökfria?
Tycker du att följande platser ska vara rökfria?
Offentliga entréer
Platser i anslutning till kollektivtrafiken
Parker, badplatser och lekparker
Uteserveringar
Trottoarer och gågator
Sportanläggningar, arenor och festivalområden
utomhus
0
10
Ja
Sid 8. 2015-04-21
20
30
40
50
60
70
80
90
Paneldiskussion
Bör rökning begränsas på allmänna platser utomhus?
Panelens rekommendation
Vi rekommenderar inte
insatsen
Vi rekommenderar insatsen
under vissa förutsättningar
Vi rekommenderar insatsen
2
2
3
Förutsättningar:
• Begränsningen föregås av en tydlig och lång informationskampanj som når
alla grupper i samhället
• Begränsningen införs stegvis
• Begräsningen följs av god tillsyn och utvärdering
Sid 9. 2015-04-21
I vilken grad utsätts människor för
passiv rökning i olika miljöer?
• Det förekommer förhöjda nivåer
utomhus där rökning är tillåten, tex
restauranger, gågator och entréer.
• Koncentrationen av tobaksrök:
– var mycket förhöjda inom en radie av 1 m
– uppmättes upp till 9 m (ingen hade
studerat ett längre avstånd)
Sid 10. 2015-04-21
Vad säger forskningen om rökfria
miljöer?
• Ohälsa hos barn
– Minskad risk för förtidig födsel, låg födelsevikt i relation till
graviditetstiden och att barn sjukhusvårdats för astma efter
införandet av rökfria miljöer inomhus
• Ohälsa hos vuxna
– Minskad risk för hjärtkärlsjukdom och lungsjukdom efter införandet
av rökfria miljöer inomhus
– Mer omfattande regleringar var associerat med större reduktion i risk
Källa: Been et al. Lancet. 2014 May 3; 383(9928):1549-60;
Sid 11. 2015-04-21
Tan & Glantz. Circulation. 2012;126(18):2177-83
Erfarenheter av rökfria allmänna
platser i andra länder
Entréer
Läktare avsedda för
stillasittande publik
I anslutning till
allmänna
transportmedel och
lekplatser
Sid 12. 2015-04-21
Erfarenheter av rökfria allmänna
platser i Kanada – Bakgrund
Sid 13. 2015-04-21
Plats
Rökfria utomhusmiljöer
sedan år
Woodstock
2008
Hamilton
2012
Ottawa
2012
Toronto
2013
Erfarenheter av rökfria allmänna
platser i Kanada
https://www.youtube.com/watch?v=3PnND5os5Fo
Sid 14. 2015-04-21
Erfarenheter av rökfria allmänna
platser i Kanada – Opinionsbildning
• Högt stöd för rökfria miljöer – allmänheten och politikerna var redo
för en förändring
Andelen positiva
2005 (%)
Andelen positiva
2010 (%)
Entréer
66
84
Sportarenor
utomhus
54
81
Lekplatser och
parker
71
77
Uteserveringar
50
73
Plats
Sid 15. 2015-04-21
Erfarenheter av rökfria allmänna
platser i Kanada – Vilka platser?
• Där röken kan orsaka dålig luftkvalitet
utomhus och även påverka luftkvaliteten
inomhus
• Där det kan vara svårt att undvika
exponeringen av passiv rökning
• Där personen som röker genom sin
närvaro skulle kunna påverka barn/unga
• Områden som har starkt stöd i
befolkningen att bli rökfria
• Områden som med framgång har gjorts
rökfria i andra städer/länder
Sid 16. 2015-04-21
• Lekplatser
• Rekreationsområden
och idrottsplatser
• Kollektivtrafik
• Entréer
• Uteserveringar
Erfarenheter av rökfria allmänna
platser i Kanada – Vilken avgränsning?
• Hamilton och Ottawa – platsen i sig
• Toronto – 9 meters radie ifrån platsen
• Woodstock – olika ”säkerhetsavstånd”
– Lekplatser: 30 meter
– Idrottsområden: 15 meter
– Entréer: 9 meter
– Busshållplatser: 4 meter
Sid 17. 2015-04-21
Erfarenheter av rökfria allmänna
platser i Kanada – Tillsyn och påföljd
• Ingen påföljd under en initial period
• Information på strategiska platser
• Efter implementeringsfas genomfördes
normalt inte aktiv tillsyn regelbundet
• Varning eller böter (2 000 kr)
Sid 18. 2015-04-21
Erfarenheter av rökfria allmänna
platser i Kanada – Utvärdering
• Hamilton
– Intervjustudie
– 84 % hade inte förändrat hur ofta de besökte platsen
– 70 % av de som rökte gjorde det på rökfria platser ibland
– Räkna fimpar
– Färre fimpar på marken
• Woodstock
– 15-26 % av personer som rökte blev mer benägna att sluta
– Positiva till förändringen
– 93 % av personer som inte rökte
– 71 % av personer som rökte
• Ottawa
– Förändring av rökprevalensen
– 2011 (2003-2011) = 15 %
– 2013 = 12 %
Sid 19. 2015-04-21
Erfarenheter av rökfria allmänna
platser i Kanada - Medskick
• Fokus på skydd av barn (för både
tobaksrök och social exponering)
• Platser där många vistas samtidigt
• Platser där möjligheten att gå
undvika röken är begränsad
• Tydlig information till allmänheten
och berörda aktörer
Informationsmaterial från Hamilton, Ontario
Sid 20. 2015-04-21
Åtgärdsförslag
Slutsats: För att skydda allmänheten från passiv rökning behöver fler
miljöer bli rökfria
• om barn vistas på platsen/om barn kan skyddas
• hur vanlig exponeringen är
• om det finns möjlighet att undvika exponering
• om allmänheten är positiv till förändringen.
Sid 21. 2015-04-21
Åtgärdsförslag
Slutsats: För att skydda allmänheten från passiv rökning behöver fler
miljöer bli rökfria
Oreglerade allmänna
platser utomhus
Skydda barn Utsätts för passiv
Möjligheten att
Stöd hos
från passiv rökning utomhus allmänheten
skydda sig själv
%
rökning
och
att
varje månad %
från annans
för rökfria
se
människor
tobaksrök
miljöer
(varje dag %)
röka
Entréer
Begränsad
Begränsad
57 (10)
85
Kollektivtrafik
Begränsad
Begränsad
35 (8)
70
Uteserveringar
Begränsad
Begränsad
52 (4)
61
Begränsad
19 (1)
61
Begränsad
19 (1)
61
Begränsad
19 (1)
61
Begränsad
18 (1)
59
Begränsad
55 (13)
25
Badplatser
Lekplatser
Begränsad
Parker
Sportanläggningar,
arenor (och
festivalområden)
Trottoarer och gågator
Sid 22. 2015-04-21
Begränsad
Effekten av fler rökfria miljöer
• Färre exponerade för passiv rökning
• Ökad tillgänglighet till allmänna platser
• Färre barn och ungdomar utsätts för social exponering
• Stödjande miljöer för personer som har eller vill sluta röka
Folkhälsopropositionen
ANDT-strategin
Ramkonventionen om
tobakskontroll
EU:s rådsrekommendationer
Sid 23. 2015-04-21