KS 2015-04-21 parkeringsstrategi

UTDRAG UR
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
KOMMUNSTYRELSEN
§ 55
2015-04-21
Paragrafer
51-81
Dnr 2013/165-514 KS
Parkeringsstrategi för Borgholms innerstad.
I tjänsteskrivelse 2015-04-02 och vid dagens sammanträde redogör
mark- och exploateringsstrateg Anders Heidenfors-Enquist för framtaget
förslag till parkeringsstrategi.
Kommunstyrelsen gav 2013-09-03 § 195 samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att ta fram en parkeringsstrategi. Uppdraget har sedan övertagits
av kommunledningskontoret som tagit fram en strategi för innerstaden
bland annat utifrån önskemål från näringsidkare om tidbegränsad parkering sommartid.
Av tjänsteskrivelsen framgår att kommunens parkeringsstrategi omfattas
av allmänna parkeringsbestämmelser på gatumark med avgifter på vissa
platser, samt särskilda åtgärder i centrala Borgholm sommartid avseende
gågata, p-skiva och boendeparkering
Kommunledningskontoret arbetar vidare med parkeringspolicy för kommunen och parkeringsnorm för centrala Borgholm. Parkeringspolicyn omfattar enskilda fastighetsägare och enskild mark. Den tillsammans med en
parkeringsnorm gäller som vägledning vid detaljplaneläggning och bygglovgivning.
Parkeringsstrategi i Borgholms innerstad
I Borgholms kommun tillämpas 24-timmarsregeln = fri parkering på gatumark i ett dygn. Vissa platser är avgiftsbelagda och hanteras av Q-park.
Parkeringsvakter anlitas även för gatumark sommartid. Vissa gator skyltas som gårdsgata vilket bl.a. innebär att parkering är tillåten endast på
särskilt angivna platser. På några platser finns även privata parkeringsytor som är avgiftsbelagda.
P-skiva vid gågatan i Borgholm
Sommartid har besökande till butiker och etablissemang i centrala Borgholm svårt att få p-plats i närheten. För att skapa rotation på p-platserna,
under sommarhalvåret när delar av Storgatan fungerar som gågata, begränsas parkeringstiden till två timmar i följd med hjälp av p-skiva. Pskiva gäller perioden 30/4-30/9 under de öppettider som Cityföreningen
rekommenderar.
Boendeparkering i centrala Borgholm
Sommartid har fastboende svårt att få p-plats i närhet av sin bostad i
Borgholms innerstad. Under sommarveckor när Slottskolans parkering (ca
40 platser) inte utnyttjas fullt ut kan berörda invånare exklusivt få rätt att
parkera där mot en avgift. På längre sikt kan kommunen anlägga permanent parkering på enskild mark som erbjuds fastighetsägare mot betalning.
Parkeringspolicy för kommunen
Enligt plan- och bygglagen ska fastighetsägare i rimlig mån själv ordna
med parkeringsyta. Kommunen råder över parkering på gatumark men
Utdragsbestyrkande
UTDRAG UR
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
KOMMUNSTYRELSEN
2015-04-21
Paragrafer
51-81
kan även mot en avgift erbjuda fastighetsägare p-platser utan platsgaranti, som anläggs utanför gatumark inom 500 meter, s.k. parkeringsköp.
Parkeringsnorm för centrala Borgholm
Mark och exploatering arbetar tillsammans med planavdelningen med att
ta fram ett förslag till parkeringspolicy för kommunen där det ingår ett
förslag till parkeringsnorm för centrala Borgholm. Parkeringsnormen gäller
som vägledning vid detaljplaneläggning och som krav vid bygglovgivning.
Målet är att varje fastighetsägare ska ordna parkering efter det behov
som användningen av fastigheten medför. Parkering på gatumark omfattas inte av parkeringsnormen.
Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar att synpunkter på strategin samt
på förslaget att införa P-skivor och boendeparkering har inkommit från
boende i centrala Borgholm.
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar på remiss till samtliga berörda.
Per Lublin (nÖP) yrkar att ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige.
Annette Hemlin (FÖL) stöder van Luijns yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns yrkande om remiss till berörda samt
att ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige. Yrkandet gällande remiss
ställs under proposition först.
Proposition - remiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
parkeringsstrategin ska remitteras till berörda (boende, fastighetsägare och näringsidkare inom det föreslagna området) genom publicering på hemsidan och annonsering för synpunkter senast 201505-31 innan fortsatt politisk behandling och ev verkställande av
trafiknämndens beslut gällande p-skiva och boendeparkering.
____________________________
Utdragsbestyrkande