Utredning av pilkfisket på utvalda platser i Korsholms kommun

Utredning av pilkfisket på utvalda platser i
Korsholms kommun vintern 2009.
Andreas Blom, FM-biolog, Eco-Research
Ingvar Fagerholm, FM-biolog, Nature-Invest
1
Innehållsförteckning:
1.
Allmänt ............................................................................................................................3
2. Observationer i samband med pilkfiskeinventeringen ......................................................4
3.
Frågeformulär angående pilkfiske ....................................................................................5
4.
Sammanfattning ..............................................................................................................8
Bilaga 1: Pilkfiskeundersökningen
2
1. Allmänt
Pikfisket inom vissa utvalda platser i Korsholms kommun har undersökts under
vårvintern 2009. Fältarbetet går ut på att under sammanlagt tio dagar undersöka
förekomsten av pilkfiskare på fem på förhand utvalda platser. De platser som omfattas av
pilkfiskeutredningen listas i tabell 1.
Tabell 1. Områden som pilkfiske undersökts på.
Områdesnummer
1
2
3
4
5
Område
Väderskatbottnen-Tallskatbottnen
Haggisgrunds-området
Svedjehamn
Kalskärsfjärden
Tuntvik
Datum då området besökts
27.2, 28.2, 8.3, 12.4
22.3, 13.4, 19.4
28.2, 8.3, 22.3, 12.4, 25.4
8.3, 5.4, 13.4, 19.4
28.2, 8.3, 10.4, 25.4
Karta 1. De undersökta områdena inom Korsholms fiskeområde
3
2. Observationer i samband med pilkfiskeinventer ingen
Område 1, Väderskatbottnen-Tallskatbottnen
Inte under någon av de dagar då Väderskatbottnen-Tallskatbottnen området besöktes
fanns det några större mängder pilkfiskare inom området. Bara enstaka pilkfiskare
fiskade inom området och de observerade fångsterna bestod av någon enstaka abborre,
och längre fram på våren även mörtar. Sammanfattningsvis konstateras att få pilkfiskare
besökte området och fångsterna var inte stora.
Område 2, Haggisgrunds-området
22 mars och 13 april fanns 2-4 pilkfiskare på Rudskärsfjärden, inga övriga pilkfiskare
observerades rund Haggisgrund. 19 april fanns ca 15 pilkfiskare inom området, en del
inne i Rudskärsfjärden och en del nordost om Haggisgrund. Fångsterna bestod av
abborrar, dock inte i några större mängder. Sammanfattningsvis konstateras att något
fler pilkfiskare besöker området under veckosluten i April månad jämfört med tidigare
under vintern. Abborrar fås inom området i April, men det är dock inte något stort
pilkfisketryck inom detta område. Detta kan delvis bero på att det är lång väg att
promenera. De pilkfiskare som påträffades hade promenerat flera km.
Område 3, Svedjehamn
Under februari-mars var det bara enstaka pilkfiskare i närheten av Svedjehamn.
Fångsterna var små och vissa blev helt utan fisk. Som mest var det ca 40 pilkfiskare runt
Svedjehamn (12.4), utspridda på ett stort område. Fångsterna var måttliga mängder
abborrar och en del mörtar samt enstaka sikar. 25 april var säsongen över vid
Svedjehamn beroende på det rådande isläget. Sammanfattningsvis kan sägas att området
inte lockar lika stora skaror pilkfiskare som under tidigare år och fångsterna av framför
allt abborre verkar också ha minskat jämfört med situationen för ett antal år sedan.
Område 4, Kalskärsfjärden
8 mars fanns inga pilkfiskare inom området. Under vissa veckoslut i April besöktes
området av ett stort antal pilkfiskare (närmare 100 st samtidigt). 5.4 var endast ca 20 st
pilkfiskare utspridda över ett större område, främst utanför Kalskärsfjärden vid
Börsskärsfjärden. Senare under våren (13.4 och 19.4) var antalet pilkfiskare 70-100
stycken samtidigt, och nu var pilkfiskarna koncentrerade till ett mindre område inne i
Kalskärsfjärden. Fångsterna av abborre var goda, och en vanlig fångst var ca 3-10 kg
abborre per person.
Område 5, Tuntvik
28 februari och 8 mars fanns väldigt få pilkfiskare i närheten av Tuntvik. De som fiskade
inom området vid dessa tidpunkter verkade bli så gott som utan fångst, undantaget
enstaka abborrar. 10 april befann sig ca 15 pilkfiskare inom område 5 samtidigt. Deras
fångster var måttliga mängder av främst mindre abborrar och mörtar. Isen låg kvar
4
längre på detta område jämfört med områdena 1-4, så ännu 25 april var inom området
uppskattningsvis 25-30 pilkfiskare. Fångsterna var liknande de som observerades 10
april, abborre och mört i måttlig storlek ock mängd.
3. Frågeformulär angående pilkfiske
Pilkfiskutredningen omfattade också utdelande av 100 st. frågeformulär som delades ut
på fiskeplatserna direkt till pilkfiskare. Frågeformulärens syfte var att klargöra följande
frågeställningar gällande de personer som deltog i undersökningen:
den svarande personens hemkommun
den svarande personens kön
den svarande personens åldersklass (5-20, 21-40, 41-60 eller 61+ år)
hur många gånger per år den svarande pilkfiskar inom Korsholms kommun
på vilka områden inom Korsholms kommun dessa personer vanligen pilkfiskar
hur många dagar per år de pilkfiskar inom de olika områdena (1-5)
hur stora dagsfångsterna i medeltal är inom respektive område (1-5) av
fiskarterna abborre, sik, gädda och mört
upplever de svarande att det har skett några förändringar i fiskbestånden?
eventuella övriga fritt formulerade kommentarer
100 frågeformulär utdelades till pilkfiskare. Resultaten från frågeformulären baseras på
svaren från de 38 pilkfiskare som returnerat ifyllda frågeformulär.
Resultat - enkäten
Endast en av de 38 som svarat på frågeformuläret var kvinna. De 38 pilkfiskarna har
meddelat följande kommuner som sin hemkommun (tabell 2).
Tabell 2. På frågeformuläret svarande pilkfiskares hemkommun.
Hemkommun
Vasa
Jakobstad
Kauhava
Seinäjoki
Karleby
Multia
Nykarleby
Nedervetil
Alajärvi
Kalajoki
Larsmo
Ylivieska
Pedersöre
Tammerfors
Parkano
Antal pilkfiskare
6
4
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
5
Korsholm
Kurikka
Keuruu
Laihia
1
1
1
1
Ålderkategorierna utföll som följande (tabell 3).
Tabell 3. Åldersklass för de pilkfiskare som svarat på enkäten.
Åldersklass
5-20 år
21-40 år
41-60 år
61+ år
Antal inom åldersklass
2
14
12
10
Antalet gånger (dagar) som de svarande pilkfiskar någonstans inom Korsholms kommun
per år framgår i tabell 4.
Tabell 4. Antalet pilkfiskedagar inom Korsholms kommun per år bland de svarande på
enkäten.
Antalet pilkfiskedagar
Under 5 dagar per år
5-15 dagar per år
Över 15 dagar per år
Antal pilkfiskare
20
15
3
Fångster av fisk vid pilkfiske
De svarande ombads uppge sin totala årsfångst (kg) på pilkfiske inom Korsholms
kommun. Arterna abborre, sik, gädda och mörtfiskar omfattades av undersökningen
(tabell 5).
Tabell 5. Enskilda pilkfiskares totala årsfångst av olika fiskarter på pilkfiske inom
Korsholms kommun. Siffrorna anger antalet svarande som kryssat för respektive alternativ.
Årsfångst
0-1 kg
1-5 kg
5-15 kg
15-30 kg
30-60 kg
60 +kg
Abborre
2
6
15
11
2
3
Sik
6
5
Gädda
1
6
3
1
Mört
7
11
1
I frågeformuläret frågades hur många dagar de svarande pilkfiskar på områdena 1-5. De
flesta som pilkfiskar inom dessa områden gör det högst 5 dagar per år inom samma
område (tabell 6).
6
Tabell 6. Antalet pilkfiskedagar områdesvis bland de svarande på enkäten. Siffrorna anger
antalet svarande inom respektive ruta.
Delområde
Aldrig
1-5 pilkdagar/år
6-10 pilkdagar/år
11-20 pilkdagar/år
>21 pilkdagar/år
1
23
10
1
2
23
12
3
15
19
1
4
14
18
2
5
19
15
2
1
Med frågeformuläret strävades också till att skapa en uppfattning om hur stora
fångsterna av fiskarterna abborre, sik, gädda och mörtfiskar är per pilkfiskare under en
pilkfiskedag. Dessa resultat har sammanställts i tabell 7. Siffrorna anger antalet svarande
som kryssat i respektive ruta.
Tabell 7. Medelfångster av olika arter områdesvis. Siffrorna anger antalet svarande
pilkfiskare som kryssat för respektive alternativ.
Abborre
Sik
Delområde
kg/dag 1
2
0-0,5
3
2
0,5-1
1
1-3
2
3-6
6+
3
4
Delområde
5
1
2
3
4
5
2
2
1
3
2
1
2
2
2
3
8
6
6
4
6
6
7
5
1
1
3
4
2
1
2
3
Gädda
Mörtfiskar
Delområde
Delområde
kg/dag 1
2
0-0,5
1
1
0,5-1
1
2
1-3
1
2
3
3-6
1
1
1
6+
2
3
2
1
4
5
1
4
1
2
3
4
5
1
.
2
6
2
2
.
4
1
1
4
4
1
1
2
2
1
1
7
Åsikter gällande förändringar av fiskbestånden
I frågeformuläret tillfrågades pilkfiskarna om de tycker sig ha märkt några förändringar i
bestånden av fisk. Svaren redovisas som antal svarande för varje åsikt.
- Inga förändringar:
14 st
- Bättre bestånd:
2 st
- Sämre bestånd:
4 st
- Mörtarna större:
1 st
- Gäddorna blivit fler:
1 st
- Fisken har försvunnit från Svedjehamn: 1 st.
- Andelen stor abborre >600-700g+ har minskat:
2 st
Övriga önskemål som har framkommit i samband med svaren:
- Service (skräptunnor, eldstäder, parkeringsplatser).
- Uppmaning till att returnera små abborrar levande.
- Freda fisk under lektid
- Båtutsättningsramper dåliga och för få inom området
- Fler inkvarteringsmöjligheter önskas
4. Sammanfattn ing
De flesta pilkfiskare fiskar färre än fem dagar per säsong i Korsholm. Abborren är den i
särklass populäraste arten bland pilkfiskarnas fångster men vissa pilkfiskare väljer att
medvetet rikta sitt fiske efter sik. Av de undersökta områdena är det klart högst tryck vid
område 4, Kalskärsfjärden. Där riktas fisket enbart efter abborre och det är sent på våren
som större mängder pilkfiskare besöker området. Det kunde vara skäl att överväga en
fredning av Kalskärsfjärden under pilkfisket på vårisarna. Även bland pilkfiskarna själva
framkommer önskemål om att freda abborren under leken.
Antalet pilkfiskare var lågt vid områdena 1 (Väderskatbottnen-Tallskatbottnen) och 2
(Haggisgrund). Vid Svedjehamn (område 3) har såväl antalet pilkfiskare som
abborrfångsterna minskat jämfört med tidigare år. Vid Tuntvik (område 5) är antalet
pilkfiskare något större under slutet av säsongen. Fångsterna av abborre vid Tuntvik
förefaller vara mindre jämfört med Kalskärsfjärden.
8
Bland övriga platser som är populära pilkfiskeplatser inom Korsholms kommun kan
framför allt nämnas Revöfjärden. Revöfjärden är dock inte en typisk vårfiskeplats, utan
här sker fisket efter abborre främst tidigare under säsongen (januari-mars). Även
utanför fiskehamnen i Köklot observerades skaror av pilkfiskare under vintern. Överlag
är pilkfisket populärast under slutet av pilkfiskesäsongen och inte speciellt omfattande
under januari-mars i Korsholm.
Bilaga 1: Pilkfiskeundersökningen
9
På uppdrag av KORSHOLMS FISKEOMRÅDE undersöks pilkfiskevanor och
Bilaga 1. Frågeformuläret till pilkfiskarna
fångster på utvalda platser inom Korsholms kommun under vintern-våren
2009.
Undersökningen utförs av företagen Eco-Research och Nature-Invest. Vänligen ifyll bifogade
svarsblanketter omsorgsfullt och returnera kuvertet. Postavgifter är betalda.
MUSTASAAREN KALASTUSALUEEN toimesta tutkitaan pilkkikalastustavat ja
saaliit tietyillä alueilla Mustasaaren kunnassa. Tutkimus tehdään talven ja
kevään aikana 2009.
Tutkimuksen suorittavat yritykset Eco-Research ja Nature-Invest. Ystävällisesti täytä
vastauslomakkeet huolellisesti ja palauta kirjekuori. Postimaksut ovat maksettuja.
e
Eventuella frågor besvarar / Mahdollisiin kysymyksiin vastaa Andreas Blom (Eco-Research) Tel/puh.
041–5477745 eller / tai Ingvar Fagerholm (Nature-Invest) tel/puh. 050-5901848 Tack på förhand! /
Kiitos etukäteen!
Hemkommun/Kotikunta:
Kön/Sukupuoli: Man/Mies:
Ålder/Ikä: 5-20 år/vuotta
Kvinna/Nainen:
21-40 år/vuotta
41 -60 år/vuotta
61+
Hur ofta pilkar du per år inom Korsholms fiskeområde (se karta s.2)?
Kuinka monta kertaa vuodessa käyt pilkillä Mustasaaren kalastusalueella (katso kartta s.2)?
Under/alle 5 ggr/år kertaa/vuodessa
5 -15 ggr/år kertaa/vuodessa
Över /yli 15 ggr/år kertaa/vuodessa
Fångst/ år: saalis/vuosi:
Kg
Abborre / ahven
Sik / Siika
Gädda / Hauki
Mörtfiskar / Särkikalat
0 - 1 kg
1 - 5 kg
5 - 15 kg
15- 30 kg
30 – 60 kg
60 + kg
10
Ringa in områden där du ofta pilkar inom Korsholms fiskeområde (2-4
platser)
Merkitse kartalle alueet jossa usein käyt pilkillä (2-4 paikkaa)
11
Hur många dagar pilkfiskar du per år inom de på kartan numrerade delområdena? Kuinka monta
pilkkipäivää vuodessa käyt kartassa olevilla osa-alueilla?
Delområde / osa-alue
1
2
3
4
5
Aldrig / ei koskaan
1- 5 pilkdagar/ år pilkkipäivää vuodessa
6-10 pilkdagar/år pilkkipäivää vuodessa
11- 20 pilkdagar/år pilkkipäivää vuodessa
Över/yli 21 pilkdagar/år pilkkipäivää vuodessa
12
Hur stor är din fångst/pilkdag i medeltal inom de olika delområdena (Kg/ pilkdag)? Kuinka suuri on
saaliisi /pilkkipäivä keskimäärin kartassa olevilla osa-alueilla (kg/pilkkipäivä)?
Kg / dag
/päivä
Abborre / Ahven
Sik / Siika
Delområde / Osa-alue
Delområde / Osa-alue
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
0 – 500g
500g -1 kg
1 - 3 kg
3- 6 kg
6 kg +
Kg / dag
/päivä
Gädda / Hauki
Mörtfiskar / Särkikalat
Delområde / Osa-alue
Delområde / Osa-alue
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
0 – 500g
500g -1 kg
1 - 3 kg
3- 6 kg
6 kg +
Om du har pilkfiskat inom Korsholms fiskeområde under många år har du lagt märke till förändringar
i fiskebeståndet?
övrigt?
Mikäli olet käynyt pilkillä Mustasaaren kalastusalueen vesillä useita vuosia, oletko huomannut
muutoksia kalakannoissa?
Muuta huomioitavaa?
13