13 - Filipstad

Barn- och utbildningsnämnden
2015-10-06
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Ledamöter kallas
Ersättare för kännedom
Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde
Tid och plats
för sammanträde:
Tisdag den 13 oktober 2015, kl 9.00
Ferlinrummet
Justeringens tid och plats:
Torsdag den 15 oktober 2015, kl 13.00
barn- och utbildningsförvaltningen
Justerare:
ÄRENDEN:
1.
2.
3.
Ekonomi
Kvartalsuppföljning
Budget 2016
Redovisning, kvalitetsarbetet inom förskolan
Återrapportering av uppdrag
(BUN 18/8, § 67: konsekvenser/möjligheter av en förändrad organisation inom förskolan mm)
4.
Förslag till programutbud på Spångbergsgymnasiet
5.
Förslag till läsårstider 2016/2017
6.
Medicinskt ansvarig skolsköterska
7.
Revidering av kommunens riktlinjer för skolskjuts
8.
Rapportering av gynnande men ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen, barn och unga, tredje kvartalet 2015
9.
Förvaltningen informerar
10.
Anmälningsärenden
För- grundskola, frivilliga skolformernas och elevhälsans verksamhetsberättelser samt
för- grundskola, frivilliga skolformernas likabehandlingsplaner publiceras på kommunens hemsida
11.
Delegationsärenden
FILIPSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Barn- och utbildningsnämnden
Blad
2015-10-13
Preliminärt programutbud på Spångbergsgymnasiet, Filipstad
Nationella program Åk 1 läsåret 2016/2017
Bygg- och anläggningsprogrammet BA
Husbyggnad 8 platser
Mark och anläggning Bergteknik 8 platser (särskild variant med riksintag)
El- och energiprogrammet EE
Elteknik/Automation 12 platser
Fordons- och transportprogrammet FT (lärling)
Personbil 8 platser
Handels- och administrationsprogrammet HA (lärling)
Handel och service 8 platser
Hantverksprogrammet HV (lärling)
Frisör 8 platser
Industritekniska programmet IN (lärling)
Svetsteknik 5 platser
Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL (lärling)
Kök och servering 8 platser
Vård- och omsorgsprogrammet VO (lärling)
8 platser
Naturvetenskapsprogrammet NA
Naturvetenskap/Naturvetenskap och samhälle 20 platser
Samhällsvetenskapsprogrammet SA
Samhällsvetenskap/Beteendevetenskap 20 platser
På samtliga nationella program erbjuds innebandyprofil som individuellt
val.
Introduktionsprogram - programinriktat individuellt val (PRIV) finns i
mån av plats på:
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Industritekniska programmet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att fastställa föreslaget programutbud för Spångbergsgymnasiet,
Nationella program Åk 1 läsåret 2016/2017
Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Barn- och utbildningsnämnden
Blad
2015-10-13
Läsårstider 2016/2017
Förvaltningschefen föreslår att läsårstider för 2016/2017 fastställs för
Filipstads skolor.
Höstterminen 2016
Höstterminen börjar
torsdag 18:e augusti
Lovdagar
måndag 31 oktober – fredag 4 november (v 44)
Höstterminen slutar
torsdag 22 december
Vårterminen 2017
Vårterminen börjar
tisdag 10 januari
Sportlov
måndag 27 februari – fredag 3 mars, (v 9)
Påsklov
tisdag 18 april – fredag 21 april, (v 16)
Vårterminen slutar
fredag 9 juni
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att fastställa föreslagna läsårstider för 2016/2017
Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Barn- och utbildningsnämnden
Blad
2015-10-13
Medicinskt ansvarig skolsköterska
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska
- verksamhetschefen svara för att verksamheten tillgodoser hög
patientsäkerhet och god kvalitet och främjar kostnadseffektivitet.
- verksamhetschefen, antingen själv eller genom att anlita personer med
lämplig kompetens säkerställa de krav som ställs på henne/honom.
- verksamhetschefen ska uppdra åt sådan befattningshavare inom
verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra
enskilda ledningsuppgifter.
Då verksamhetschefen för Förebyggande och stöd, tillika
verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insatser saknar kompetens
enligt ovan bör det medicinska ledningsansvaret delegeras till
skolsköterska.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att Birgitta Jansson utses till medicinskt ansvarig skolsköterska
Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Barn- och utbildningsnämnden
Blad
2015-10-13
Revidering av kommunens riktlinjer för skolskjuts
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta
Minimiavstånd till skolan som berättigar till skolskjuts
Elev i förskoleklass
2 km
årskurs 1-6
3”
-”- 7-9
4”
Minimiavstånd bostad-hållplats som berättigar till skolskjuts
Elev i förskoleklass
2 km
årskurs 1-6
3”
-”- 7-9
4”
Ordförande föreslår att nämnden dessutom beslutar
att riktlinjerna för skolskjuts ses över i sin helhet.
Ärendet
Nuvarande riktlinjer för skolskjuts beslutades av barn- och
utbildningsnämnden19950620 då en annan skolorganisation var
gällande.
”Minimiavstånd till skolan som berättigar till skolskjuts
Elev i deltidsförskola
2 km
årskurs 1-5
3”
-”- 6-9
4”
Minimiavstånd bostad-hållplats som berättigar till skolskjuts
Elev i deltidsförskola
2 km
årskurs 1-5
3”
-”- 6-9
4”
För att anpassa riktlinjerna till nuvarande skolorganisation föreslås
ändringar enligt nedan:
Minimiavstånd till skolan som berättigar till skolskjuts
Elev i förskoleklass
2 km
årskurs 1-6
3”
-”- 7-9
4”
Minimiavstånd bostad-hållplats som berättigar till skolskjuts
Elev i förskoleklass
2 km
årskurs 1-6
3”
-”- 7-9
4”
Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Barn- och utbildningsnämnden
Blad
2015-10-13
Dnr 2015/19:751
Rapportering av gynnande men ej verkställda beslut enligt
4 kap 1 § socialtjänstlagen, barn och unga, tredje kvartalet 2015
Kommunerna är skyldiga att till Inspektionen för vård och omsorg IVO
rapportera de beslut om bistånd som beviljats enligt socialtjänstlagen
och LSS men som inte verkställts inom tre månader.
Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om
beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för
avbrottet.
De uppgifter som ska rapporteras är tidpunkten för beslut, vilken typ av
bistånd beslutet gäller samt skälen till dröjsmålet.
För tredje kvartalet 2015 har barn- och utbildningsförvaltningen inom
IFO-verksamheten barn och unga, inga ej verkställda beslut att
rapportera till IVO.
Däremot har två tidigare inrapporterade ej verkställda beslut nu
slutrapporterats. Det ena beslutet har rapporterats som verkställt och det
andra som avslutat. Väntetiden från beslut till verkställighet, fem
månader och från beslut till att ärendet avslutas, fyra månader.
Rapport om ej verkställda beslut sker till nämnden varje kvartal samt
även till revisorer och kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg IVO
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att ta del av rapporten samt lägga den till handlingarna
Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Barn- och utbildningsnämnden
Blad
2015-10-13
Förvaltningen informerar
Alla kan – kompensatorisk skola
Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Barn- och utbildningsnämnden
Blad
2015-10-13
Anmälningsärenden
Skolinspektionens beslut, 2015-09-11 avseende ansökan om
godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning
inom idrotten innebandy vid gymnasieskolan Fria Läroverken i Karlstads
kommun
Skolinspektionens beslut, 2015-09-11 avseende ansökan om
godkännande som huvudman för särskild variant och riksrekryterande
yrkesutbildning för Naturbruksprogrammet vid ForshagaAkademin i
Forshaga kommun
Skolinspektionens beslut, 2015-09-14 avseende ansökan om
godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Hermods
gymnasium i Karlstad i Karlstad kommun
Förvaltningsrättens dom, 2015-09-11, 2015-09-14 i enskilt ärende
rörande skolskjuts.
Särskild verksamhetsuppföljning
Den 22 september genomfördes besök vid ungdomens hus.
Personal från ungdomens hus i Filipstad och Lesjöfors presenterade sina
verksamheter för nämnden.
För- grundskola, frivilliga skolformernas och elevhälsans
verksamhetsberättelser 2015/2016
För- grundskola, frivilliga skolformernas likabehandlingsplaner
2015/2016
Kvinnojouren i Filipstad och Storfors – information
Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Barn- och utbildningsnämnden
Blad
2015-10-13
Delegationsärenden
Beslut som fattats enligt gällande delegation anmäls till nämnden.
Vidare anmäls de ordförandebeslut som fattats enligt lag,
s.k. kompletterande beslutsrätt.
Redovisade beslut som fattats:
Rektors beslut, 2015-09-08 – 2015-10-12, Anställningsärenden:
tidsbegränsade och tillsvidarebeslut
Ordförandebeslut, dnr 2015/55:612, 2015-09-08, ansökan om
statsbidrag för extra årsstudieplatser
Ordförandebeslut, dnr 2015/58:751, 2015-09-30, ansökan om att ingå i
Karlstads jour/beredskap
Individärenden:
Ordförandebeslut 8 september – 10 oktober
Barn- och ungdomsgruppens delegationsbeslut, september 2015
Individutskottets protokoll 2015-09-08
Utdragsbestyrkande