Anmälan Lövmarknaden 2016 - pdf

Välkommen till Karlskrona Lövmarknad den 23 juni 2016
Först vill vi börja med att tacka för årets marknad. Det blev en härlig dag med många nöjda besökare.
Lövmarknaden har funnits i en eller annan form i över 200 år och för oss karlskroniter har den medfört att
midsommarfirandet startar redan på torsdagen innan midsommaren. Under Lövmarknaden fylls vårt torg och
stadens gator traditionsenligt med marknadshandlare, mat och underhållning för hela familjen i en härlig
folkfest.
På Lövmarknaden deltar runt 500st marknadshandlare och besöks årligen av runt 80 000st besökare.
Nu är det dags att planera inför 2016 års marknad. Välkommen att skicka in din anmälan till Karlskrona
traditionella Lövmarknad som 2016 äger rum den 23 juni mellan 07.00-21.00.
Anmälan ska vara Utveckling i Karlskrona AB tillhanda senast 31 januari 2016.
Om din anmälan kommer in senare så kan du inte göra anspråk på tidigare nyttjad plats.
Sena anmälningar blir automatiskt placerade på kölistan.
De platser som är onumrerade finns det ingen garanti för att berörda kan behålla utan dessa ses över från år
till år. Detta gäller även platserna på Ronnebygatan.
Då Stortorget fortfarande är under rekonstruktion och omplanering kan vissa platser tas bort. Detta innebär att
vi förbehåller oss rätten att flytta er till annan plats än den ni önskat.
Pga renovering av Fredrikskyrkan kommer det i år att försvinna en hel del platser med 4-meters djup. Vi
kommer att försöka erbjuda er som har platser där andra platser, dock troligtvis med mindre djup då antalet
platser med 4-meters djup är väldigt begränsade.
Vi kommer även att ta bort och ändra flera av platserna på Stortorget med 2-meters djup till 3-meters djup.
I och med lagen om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel har vi ett samarbete med
Skattekontoret i Karlskrona. Glöm därför inte att bifoga en kopia på F-skattebevis, samt att du i anmälan fyller i
organisationsnummer eller vid hobbyverksamhet personnummer.
Önskar du byta plats ber vi att du använder bifogad karta och markerar och skriver på den vilka ändringar du
önskar. Vi kan inte garantera några önskemål.
Betalning
Faktura och information angående fördelade platser skickas ut under april månad och där efter har ni en
månad på er att betala fakturan. Om fakturan inte betalas inom föreskriven tid finns det ingen möjlighet att
göra en efterbeställning. Platserna går automatiskt till nästa sökande på kölistan.
Möjlighet att boka plats i förväg men inte betala förrän på lövmarknadsdagen accepteras under några villkor
inte.
Det finns tre typer av platser på marknaden;
−
−
−
Djup 2 meter – vanlig plats, ej bil eller släp
bakom (190 kr/löpmeter)
Djup 3 meter – (270 kr/löpmeter)
Djup 4 meter – bil eller släp bakom (320
kr/löpmeter)
- För livsmedelsvagnar tillkommer 200 kr/plats
- Vid demoplats tillkommer 200kr/plats
Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Lövmarknadskontoret.
Maila i första hand!
E-post: [email protected]
Tfn. 0455 – 30 34 88
Med vänliga hälsningar
Lövmarknadskontoret
Se baksida!
Allmänna Villkor
Ansvar
Hyrestagaren ska för sin och eventuell inhyrd personal ha det fullständiga personalansvaret, och svara för alla kostnader i
samband med detta.
Hyresgästen är skyldig att teckna försäkring som helt täcker utövarens ansvar enligt denna bestämmelse. Uthyraren svarar
ej i något avseende för skador som uppstått med anledning av upplåtandet av aktuell markhyra. Hyrestagaren ansvarar
även för att erforderliga myndighetstillstånd föreligger.
Återställande av markyta
Hyrestagaren ska på egen bekostnad återställa markytan i ursprungligt skick efter hyrestidens slut. Om uthyraren så begär
ska syn av markytan ske gemensamt.
Skatter/sociala avgifter
Hyrestagaren ska förbinda sig att under avtalstiden fullgöra sina inbetalningar av skatter och sociala avgifter. Dessutom
ska hyrestagaren garantera att hans underentreprenörer uppfyller motsvarande krav. Hyrestagaren ska i de fall annan
disponerar markytan insända organisationsnummer eller motsvarande till Skatteförvaltningen för kontroll.
Överlåtelse av avtal
Hyrestagaren äger ej rätt att överlåta avtalet till annan hyrestagare/underleverantör utan uthyrarens skriftliga medgivande.
Föregående gäller även vid en eventuell bolagsöverlåtelse till ny firmatecknare.
Hävning av avtal
Uthyraren äger rätt att häva avtalet med uppsägningstid på 15 dagar om uthyraren inte utför sina åligganden och ingen
omedelbar rättelse sker efter en skriftlig erinran. Om hyrestagaren under avtalstiden ej uppfyller sina åtaganden vad gäller
skatter och sociala avgifter kan avtalet hävas med omedelbar verka. Föregående gäller även om hyrestagaren under
avtalstiden gör sig skyldig till allvarligt fel i sin yrkesutövning eller döms för brott avseende yrkesutövningar enligt
lagakraftvunnen dom. Även hyrestagarens konkurs eller likvidation utgör hävningsgrund. Hävning ska ske skriftligt.
Force majeure
Följande omständigheter ska anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar efter avtalsdagen eller om omständigheterna
inträffat dessförinnan och om följderna härav inte kunde förutses före avtalsdagen och avtalets fullgörande därigenom
hindras eller blir skäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom
krig, eldsvåda, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag,
valutarestriktioner, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i fråga om
drivkfraft samt försening av leverans från underleverantör, om förseningen har sin grund i sådan omständighet som avses o
denna punkt. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjsmål underrätta andra parten om
uppkomsten, liksom om dess upphörande.
Produktsäkerhetslag
Genom den nya produktsäkerhetslagen slås fast att näringsidkare bara får tillhandahålla säkra varor och tjänster. I lagen
anges när en vara och tjänst skall anses säker respektive farlig. Näringsidkare skall också vara skyldiga att på eget initiativ
lämna säkerhets- och varningsinformation, återkalla farliga varor och tjänster från såväl näringsidkare i senare säljled som
konsumenter samt bedriva ett förebyggande produktsäkerhetsarbete. Näringsidkare skall vidare samarbeta med varandra
och med tillsynsmyndigheterna, särskilt genom att underrätta myndigheterna när de får kännedom om att en vara eller
tjänst är farlig.
Lagen gäller leksaker som är utformade för eller annars klart avsedda att användas av barn under 14 år. En näringsidkare
får tillhandahålla leksaker bara om de uppfyller vissa krav avseende skydd för hälsa och säkerhet, uformning och märkning
och annan produktinformation. AV KOVFS 1993:9 framgår att en leksak inte för vara så utformad att den innebär risk för
användarens eller någon annan persons säkerhet och hälsa när den används på avsett eller förutsebart sätt med tanke på
barns normala beteende. Tillsynsmyndighet ät konsumentverket.
Tvist
Tvist angående tolkning av avtalet eller varje annat rättsförhållande som uppkommer i avtalsrelationen skall, om inte
förhandlingar leder till en överenskommelse, lösas av svensk allmän domstol med tillämning av svensk rätt. Under tiden
fram till ett avgörande av en eventuell tvist tillämpas gällande avtal enligt uthyrarens tolkning.
ANMÄLAN
NI KAN ÄVEN FYLLA I ANMÄLAN DIREKT PÅ VÅR HEMSIDA
www.visitkarlskrona.se/sv/info/lovmarknaden-2016
Er anmälan ska vara oss tillhanda senast 31 januari 2016. Om plats ej är beställd inom föreskriven tid
placeras ni på kölista. All information måste fyllas i för att anmälan ska kunna behandlas.
Deltog ni 2015:
Ja
Nej
Företagsnamn: .....................................................................................................................................
Kontaktperson: ....................................................................................................................................
Adress: .................................................................................................................................................
Postnr:…………………Postadress: .....................................................................................................
Telefon:.................................................................................................................................................
Mobil:………………………………..E-post: ...........................................................................................
Varusortiment: Måste alltid fyllas i (OBS! *Läs mer om förbjudna varor och varusortiment på
baksidan)
Uttryck som mm får inte användas ........................................................................................................
Organisations nr: ....................................... Önskar demoplats: .........................................................
F-skatt: ja
A-skatt: ja
nej
nej
FA-skatt: ja
nej
BREDD PÅ MARKNADSPLATS (Antal löpmeter): ………………….Måste alltid fyllas i!
DJUP PÅ MARKNADSPLATS:
2 m djup – vanlig plats, ej bil eller släp bakom (190 kr/löpmeter)
3 m djup – (270 kr/löpmeter)
4 m djup – bil eller släp bakom (320 kr/löpmeter)
(vid matförsäljning o demoplats tillkommer ytterligare avgift)
Önskar samma plats som 2015?
Önskar byta plats: Ja
(Markera önskemål på bifogad karta)
Behov av el: Ja
Nej
Trefas (Handske)….32 Amp. …W 380-400V. (2113 kr/st)
Trefas (Handske).....16 Amp. ....W 380-400V. (1163 kr/st)
Enfas (stickpropp).....8 Amp. .... W 220-240V. (775 kr/st)
Kommer att använda gasol: ja
nej
Vänligen fyll i uppgifterna ovan och sänd till:
Utveckling i Karlskrona AB Att: Turistbyrån/Lövmarknaden
Stortorget 2
371 34 Karlskrona
Du kan också anmäla dig direkt på vår hemsida
www.visitkarlskrona.se/sv/info/lovmarknaden-2016
Antal……...
Antal……..
Antal……..
Renhållning och städning: Vi/hyrestagare förbinder oss att hålla platsen runt egen bokad plats ren
och städad. Avfall och skräp skall omhändertas av oss och bortforslas från platsen till av
arrangörens anvisade containers. Sopor som inte borttransporteras debiteras (500kr) i efterhand av
arrangören.
Följande varor är förbjudna att sälja på Karlskrona Lövmarknad:
 Starka magnetleksaker
 Leksaksliknande tändare
 Leksaker med projektiler med hög avskjutningshastighet, t ex pilbågar, pistoler med
projektiler och pilar och liknande, inkluderande Soft Air Guns.
Korta sugkoppspilar (kortare än 57 mm)
 Andra typer av pistoler m m med hög ljudnivå.
 Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som
vapen vid brott mot liv och hälsa. Detta förbud gäller inte, om föremålet enligt särskilda
föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller uppdrag eller om innehavet annars med
hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som
befogat, och föremålet är väl förpackat vid försäljningsstället.
 Knogjärn, kaststjärnor eller andra föremål som är särskilt ägnade att användas som vapen vid
brott mot liv eller hälsa samt springstilletter eller springknivar och liknande.
 Ärtrör.
 Smällare, fyrverkeripjäser, stinkbomber och liknande, inkluderande TRICKY-smällare, alla
slags arenatrumpeter.
 Fågelvisslor även kallade näktergalar
 Vattenjojo och liknande.
 Mekaniska batteridrivna mjukdjur, som har ett batterilock utan att vara försedd med
två av varandra oberoende låsanordningar (för att förhindra att barn kommer åt batteriet).
 Produkter som är drogrelaterade. Produkter som hetsar mot folkgrupp, t ex med ett
nazistiskt budskap. Produkter med ett pornografiskt innehåll.
Varusortiment
Försäljare får ej ange med mera, mm mm, som varugrupp.
Erhållen plats gäller endast det sortiment som anges öppet i ansökan. Om
försäljare saluför varor som är av väsentligt annorlunda sortiment än vad som
angetts, äger arrangören rätt att avhysa försäljaren. Försäljaren äger ej rätt
att återfå platshyran.
Övrigt
Försäljare ska på marknadsdagen enligt lag antingen ha skylt utvisande firmanamn, adress och
telefonnummer uppsatt på väl synlig plats eller annan information utvisande dessa uppgifter om
försäljarens företag.
Anmälan är bindande men plats kan ej garanteras. Besked om eventuell platstilldelning lämnas per
brev i april. Vi är införstådda med ovanstående och bilagd information.
_________________________________________
Ort och datum
___________________________________________
Namnförtydligande
____________________________________________
Underskrift (person ansvarig för försäljning)