Utbildningsorganisation - Tjänsteskrivelse med bilagor

| (2)
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2015-04-08
Ä,rendebeteckning
GYF 201410463-10.15
Handläggare
Carina Cerafiani
Sven-Göthe Lidheim
Styrelsen lor
Kalmarsunds gymnasieftirbund
Utbildningsorganisation inför slutlig antagning läsåret
2015t2016
S tyrelsen loresl ås fastställ a utbildningsorganisation inom Kalmarsunds
gymnasiefiirbund infiir läsåre t 20 I 5 I 20 I 6 enli gt ft lj ande förslag.
Förslaget är utarbetat efter analys av årets ansökningar och preliminärantagning samt efter samråd med såväl skolområdeschefema som rektorerna
ftir att i största möjliga mån tillgodose sökandes fiirstahandsval. Antalet
platser till nationella program har omflordelats och minskats från 1095 till
1065.
Jenny Nyströmsskolan
Antalet fiirstahandssökande till Naturvetenskapli gt pro gram på Jenny
Nyströmsskolan har ökat fiir andra året i rad vilket medfiir att organisationen utökas till 50 platser. Inom de estetiska utbildningarna görs en
mindre justering med en utökning av två platser fiir ESTEA.
Lars Kaggskolan
Med hänsyn till ökat intresse für Fordons- och transportprogrammet och
något minskat flor Teknikprogrammet,har antalet platser justerats till
FT l6 och TE 96.
Stage4you Academy
Estetiska programmet inriktning estetik och media har så få forstahandssökande att ingen antagning bör göras till hösten 2015.
Stagneliusskolan
Intresset für Ekonomiprogrammet har ökat medan det har minskat ftir
S amhällsvetenskapspro grammet prof,rl ledarskap och idrott. Antalet platser
har därfor anpassats till EK 96 och SABETL 32.
Olands Gymnasium
Antalet sökande till de utbildningar som erbjuds på Olands G¡rmnasium är
fä. Antalet platser på Restaurang- och livsmedelsprogrammet minskas från
32 till24.
Bifogat till beslutsunderlaget finns en ekonomisk analys med konsekvensbeskrivning. Analysen i de ekonomiska beslutsunderlagen utgår fran två
olika perspektiv, ett respektive tre år. Det innebär i praktiken att analysen
fiir ettårsperspektivet är en utfallsprognos for 2015, det vill säga årets
FORBUNDSKONTORET
Besöksadress Stagneliusgatan 33
E-post [email protected]
Postâdress Box 865,391 28 Kalmar
Hemsida www.gyf.se
Tel 048045
Orgnr 832401-6453
15 00
2 (2)
KALMARSUNDS
GYMNASIEFÖRBUND
Datum
Ärendebeteckning
2015-04-08
GYF 20t410463-10.15
söksiffra utgör 116 av elevantalet fiir programmets totala elevantal i alla
årskurser. Treårsperspektivet innebär årets söksiffror fullt ut i alla årskurser.
Analyserna fürutsätter att fiirdelningama som sker av fastigheter,
administration och öwiga skolgemensamma kostnader fiirdelas som i dag,
det vill säga främst per elev.
Program med negativa utfallsprognoser med nuvarande söksiffra i båda
perspektiven:
o Samhällsprogrammet, Stagneliusskolan
o Estetiska programmet, Jenny Nyströmsskolan
o Restaurang- och Livsmedelsprogramet, Jenny Nyströmsskolan
o Fordon- och transportprogrammet, Lars Kaggskolan
o Restaurang- och Livsmedelsprogramet, Ölands Gymnasium
o Estetiska programmet, Stage4you Academy
Alla ovanstående program fiirutom samhällsprogrammet har fär fÌi elever
fiir att fü en ekonomisk bärighet. SamhällsprograÍìmet har däremot en stor
andel NlU-elever (NIU: Nationellt godkänd idrottsutbildning) som
genererar en hög nettokostnad per elev. Kostnaderna fìir NlU-satsningar är
hög i jämfiirsel med de intäkter programmen kan tillräkna sig. En exkludering av NlU-kostnader skulle därmed innebära att programmets underskott
skulle minska avsevärt.
Organisationsfürslaget omfattar även introduktionsprogrammen. Förslaget
till antal platser är ofiiräindrat.
Antalet platser für introduktionsprogrammen framgår av bllaga 2.
Förslag till beslut
Styrelsen fastställer reviderad utbildningsorganisation fiir läsåret20l512016
enligt bifogat fürslag bilaga I och2 samt ger fürbundschefen möjlighet att
göra smärre justeringar i organisationen i anslutning till den slutliga antagningen.
KALMARSI-INDS GYMNASIEFÖRBUND
Förbundschef
Lars-Peter
Skolområdeschef
Ekonomichef
Sven-Göthe Lidheim
Antagnin gs s ekreterare
J
|
BILAGA
1
Datum
Arendebeteckning
2015-04-08
GYF 2014104ó3-10.15
Handläggare
Sven-Göthe Lidheim
0480-45 15 07
sven- gothe. [email protected] se
Utbildningsorganisation inför slutlig antagning för nationella
program till antagning till läsåret201512016
Platser
Program
Kod
BA-LK
Byse- och anlägsningsprogrammet, HUS, MAL
BAHUSOL-LK
BAMALOL-LK
Bygg- och anläggningsprogrammet, husbyggnad, lärling
Bygg- och anläggrringsprogrammet, måleri, lärling
BF-JN
Barn- och fritidsprogrammet; FRI, PED
BFPEDOL-JN
B
EE-LK
EEELT-LK
EK-ST
ESBIL-JN
ESDAN-JN
El- och energiprogrammet; AUT, DAT, ENE, ELT
El- och energiprogrammet, elteknik, lärling
ESEST-JN
Estetiska programmet, estetik och media
ESMUS-JN
ESTEA-JN
Estetiska programmet, musik
Estetiska programmet, teater
ESEST-S4Y
Estetiska progranìmet, estetik och media, Stage4you
ESMUSOS-S4Y
E
ESMUS-S4Y
Estetiska programmet, musik, Stage4you
t6
FT-LK
FTLASOL
HA-ST
HAHANOL-ST
HT-JN
HTHOTOL-JN
HTHOTOL-OG
HTTI-]ROL.OG
HVFRI-LK
FIVSTY.S4Y
NA-JN
NA-LK
Fordons- och transportprogrammet; PER
16 10
50
arn- och fü tidspro srarnmet. pedago giskt arbete, lärling
Ekonomiprograrnmet; EKO, JLIR
Estetiska programmet, bild och formgivning
Estetiska programmet, dans
stetiska pro grammet, musik, Spetsutbildning Stage4you
Fordons- och transportprogrammet, lastbil o mob maskiner, lärling
Flandels- och administrationsprogrammet;
(2)
HAN
6
24
Flandels- och administrationsprogammet, handel, lärling
2
Flotell- och turismprogrammet, HOT, TUR
24
Flotell- och turismprogrammet, hotell o konferens, lärling
2
Flotell- och turismprogrammet, hotell o konferens, lärling
Flotell- och turismprogrammet, turism o resor, lärling
4
Flantverkspro grammet, frisör
Flantverksprogrammet. stylist, Stage4you
l6
l2
Naturvetenskapsprogrammet; NAT, NAS
50 32
Naturvetenskapsprosrammet: NAT, NAS
90
4
2 (2)
BILAGA
KALMARSUNDS
GYMNASIEFÖRBUND
1
Datum
2015-04-08
KOK
Restanrang- och livsmedelsprogrammet; bagen, lärling
RL-JN
Restaurang- och livsmedelsprogrammet; BAG,
RLBAGOL-JN
RLFAROL.JN
Restaurang- och livsmedelsprogrammet; f?irsk, deli o cat lärling
RLKOKOL-JN
Restaurang- och livsmedelsprogrammet; kök o servering, lärling
RL-OG
Restauranq- och livsmedelsprogrammet; FAR,
RLFAROL-OG
Restaurans- och livsmedelsprogrammet; flirsk, deli o cat lärling
Restauranq- och livsmedelsprogrammet, kök och servering, lärling
RLKOKOL-OG
SA-ST
SABETL-ST
SABETR-ST
SAMEDA.ST
TE-LK
VF-LK
VO-JN
Samhällsvetenskaosprosrammet: BET profil räddnine och säkerhet
Samhällsvetenskapsprogrammet; MED profil asperger
Telmikprogrammet; DES, INF, PRO, SAM, TEK
och fastighetsprogrammet,
Vard- och omsorgsprogrammet
WS
39
KOK
Samhällsvetenskapsprosrammet: BET. MED, SAM
lamhällsvetenskapspro srammet; BET profrl ledarskap och idrott
WS-
GYF 2014/0463-10.15
Platser
Program
Kod
Ärendebeteckning
32 64
32
10
96 r20
t2
32
I (r)
BILAGA
2
Datum
Ärendebeteckning
2015-04-08
GYF 201410463-10.15
Handläggare
Sven-Göthe Lidheim
0480-45 t5 07
sven- gothe. [email protected] se
Utbildningsorganisation för introduktionsp ro gra m inför
antagning till läsåret 201512016
Platser
Program
Kod
Efter behov
TMINDASP-ST
[ntroduktionsprogram Írdividuellt alternativ
tndividuellt altemativ, Asperger
TMPRE
lntroduktionspro gram Preparandutbildnine
Efter behov
TMIND
TMPROBA-LK
mot
10
2
och
TMPROBF-JN
IMPRO, mot Barn- och fritidsprogrammet
6
TMPROEE-LK
IMPRO, mot El- och energiprogrammet
2
TMPROFT-LK
IMPRO, mot Fordons- och transportprogrammet
IMPRO. mot Handels- och administrationsprogrammet
2
IMPRO. mot Hotell- och turismprogrammet
IMPRO, mot Hantverksprogrammet, styling
IMPRO, mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet
2
TMPROHA-ST
TMPROHT-JN
ßdPROHVSTY.S4Y
[\4PRORL-JN
ß4PROVO-JN
[\4SPR-JN
IVISPR-LK
[\4YRK
2
2
4
2
mot Vård- och
krtroduktionsprogram, Språkintroduktion 2
Efter behov
lntroduktionsprosram. Språkintroduktion
Efter behov
1
Yrkesintroduktion med inriktning mot:
Bam- och fütidsprogrammet,
20
IN
Fordons- och transportprogrammet,
LK
Flandels- och administrationsprogrammet, ST
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, JN
Ovrist önskemåI, prövas utifrån tillgång på praktiþlats
Efter tillgåns
Antagning till Introduktionsprogram programinriktat individuellt val, IMPRO, sker i mån av
plats till det nationella programmet när behöriga sökande har antagits.
Antagningssekreteraren kan efter samråd med programrektor ftir aktuellt program besluta att
utöka antalet IMPRO platser. Under reservantagningen kan antagningssekreteraren i samråd
med rektor besluta om att inrätta IMPRO platser på ¡terligare yrkesprogram än ovanstående.