Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar

Februari 2015
Under januari sökte 572 ensamkommande barn asyl i Sverige, vilket är en ökning med
90 procent i förhållande till januari 2014. Av dessa var 86 flickor vilket motsvarar cirka
15 procent. Den 2 februari fanns det 4 849 asylsökande ensamkommande barn inskrivna i
Migrationsverkets mottagningssystem.
Under 2015:
 är den genomsnittliga handläggningstiden för ensamkommande barn 158 dagar.
 har 157 ensamkommande barn beviljats uppehållstillstånd i första instans, vilket är 72
procent av de fattade besluten.
o om man endast inkluderar de barn som fick sitt asylärende prövat i Sverige, dvs.
exkluderar barn som bl.a. omfattas av Dublinförordningen eller de vars ärende
avskrivs så beviljades 89 procent uppehållstillstånd
o 2014 beviljades 3 280 ensamkommande barn uppehållstillstånd i första instans och
andelarna blev då att 75 procent respektive 87 procent beviljades uppehållstillstånd
o 2013 beviljades 1 995 ensamkommande barn uppehållstillstånd i första instans och
andelarna blev då att 67 procent respektive 82 procent beviljades uppehållstillstånd
1000
900
2004, 388 barn
800
2005, 398 barn
700
2006, 816 barn
2007, 1264 barn
600
2008, 1510 barn
2009, 2250 barn
500
2010, 2393 barn
400
2011, 2657 barn
2012, 3578 barn
300
2013, 3852 barn
200
2014, 7049 barn
2015, 572 barn
100
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Fortsatt stort behov av platser
Antalet ensamkommande barn som kom
tillBehov
Sverige
att söka asyl ökade kraftigt
avför
platser
under 2014, vilket tydligt illustreras av den
ljusgröna
kurvan i grafen på föregående
Kommentar
sida. Av Migrationsverkets prognos till
regeringen, från den 3 februari i år, framgår bland annat att cirka 7 800 ensamkommande barn beräknas komma att söka
asyl i Sverige under 2015. För att omedelbart kunna anvisa samtliga barn och samtidigt minimera antalet utvidgade anvisningar är det mycket viktigt att kommunerna kontinuerligt och genast rapporterar in
samtliga sina lediga platser till verket.
Migrationsverket överlämnade i november
en beräkning avseende behovet av asylplatser till länsstyrelserna. Verket uppskattar behovet för 2015 till 4 850 asylplatser. På grund av den oförutsägbarhet
som råder i världen så är 20 procent
buffertplatser inkluderade i behovet.
Som en följd av den genom åren vanliga
säsongsvariationen så brukar det under
början av året oftast komma något färre
barn. Detta kan i många kommuner innebära att det under denna tid finns tomma
platser som anmälts lediga för anvisning,
samtidigt som det under hösten är särskilt
stor brist på lediga platser. Detta är och
kommer att vara en naturlig del i en kommuns mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Detta fenomen har under
början av 2015 blivit extra påtagligt eftersom
väldigt många kommuner, som en följd av
de höjda fördelningstalen, kraftigt ökat
antalet asylplatser i sina överenskommelser
med start från årsskiftet eller senare under
januari/februari. Detta har gjort att väldigt
många lediga asylplatser uppstått under en
mycket kort tid. Det kommer därför, under
en period framöver, finnas ett temporärt
överskott av asylplatser, och anvisning till
meddelad ledig plats kan därför i vissa fall
dröja.
Största nationaliteterna 2014
1547
1456
1233
1118
448
375
126
114
84
82
Utvidgade anvisningsmöjligheter
Sedan 2014 har Migrationsverket möjlighetBehov
att göra
utvidgade anvisningar av
av platser
kommuner för mottagande av ensamkommande
barn oavsett om kommunen har en
Kommentar
överenskommelse om att ta emot ensamkommande barn eller inte. Anvisningarna
sker utifrån något av nedan beskrivna steg,
vilka är framtagna i samarbete med länsstyrelserna och i dialog med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt i delar med Barnombudsmannen.
Fyra steg för anvisning:
1. Till kommun till vilken barnet anses ha
viss anknytning, t.ex. pga. släkting
2. Till kommun med överenskommelse
som anmält ledig plats
3. Till kommun
a) utan överenskommelse
b) med överenskommelse, men vars
mottagande på platser inte startat
c) med överenskommelse, men där de
överenskomna platserna är färre än
kommunens fördelningstal
4. Till samtliga kommuner i en jämnviktad
turordning.
Inför 2015 har justeringar skett avseende
anvisningssteg 3 och 4.
I steg 3, som nollställs varje årsskifte, sker
anvisningarna utifrån den brist på platser
kommunen har i förhållande till sitt fördelningstal. Antalet anvisningar i steg 3 sker
utifrån en omsättningsfaktor, som under
2014 varit 2,5. Som en följd av det stora
antalet barn som uppskattas komma till
Sverige och därmed bl.a. ökade handläggningstider så har omsättningsfaktorn justerats till 1,5 för 2015. Eftersom fördelningstalen utgår från en lägstanivå om fyra
asylplatser så innebär det bl.a. att de kommuner som omfattas av anvisningar enligt
steg 3 a och b får räkna med 6 anvisningar
vardera innan steg 3c aktualiseras.
Om steg 1-3 inte räcker för anvisande
under 2015 kommer steg 4 även i år att
aktualiseras. Sedan årsskiftet har även
anvisningarna enligt steg 4 en utjämnande
turordning utifrån samma principer som
styr fördelningstalen.
Anvisningar ”på begäran”, dvs. när en
kommun efterfrågar en anvisning utöver
anvisning enligt steg 1-3, tillgodoräknas
den aktuella kommunen i steg 4.
Respektive länsstyrelse kan ge information
om fördelningstal på kommunal nivå.
Anvisningsstatistik 2015
Under
2015
har Migrationsverket gjort 558
Behov
av platser
anvisningar varav 4 är s.k. anvisningar ”på
begäran”
av kommun och resteranade är
Kommentar
fördelade enligt följande:
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
252
301
0
0
anvisningar
anvisningar
anvisningar
anvisningar
Påminnelse/Information
Adressuppgifter
Behov av platser
Migrationsverket upptäcker ibland att de
uppgifter
vi har för barnen avseende adress
Kommentar
inte alltid stämmer samt att förordnande av
god man inte heller alltid rapporteras in till
Migrationsverket i tid. Dessa uppgifter
måste omgående meddelas till ansvarig
mottagningsenhet.
IVO:s beslut avseende Migrationsverkets anvisningar
Behov av platser
Inspektionen
för vård och omsorg (IVO)
har i två beslut bl.a. redogjort för rättsläget
Kommentar
och
konstaterat att lagen om mottagande av
asylsökande (LMA) anger att när en
kommun anvisats ska det anses att det
ensamkommande barnet vistas i den
kommunen i den meningen som anges i 2 a
kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL). IVO konstaterar vidare att LMA är en special-
lagstiftning och att dess bestämmelse om
att ett barn som anvisats ska anses vistas i
kommunen, har företräde framför vistelsebegreppet i SoL. Ett av IVO:s beslut är
överklagat till förvaltningsrätten som fastställde IVO:s beslut. Förvaltningsrättens
dom har nu överklagats till kammarrätten.
Beslut om prövningstillstånd fattas 2015.
Ny Dublinförordning
Enligt Dublinförordningen gäller sedan
Behov av platser
2014 bl.a. att det för ensamkommande barn
numera är presumtion att offentligt biträde
Kommentar
ska utses vid handläggning av ärende.
Ett beslut om överföring kan endast
genomföras under följande förutsättningar:
 när beslutet vunnit laga kraft efter
nöjdförklaring,
 när beslutet vunnit laga kraft och inget
överklagande och/eller begäran om
inhibition inkommit inom tre veckor
från underrättelsedatum eller
 när Migrationsdomstolen avslagit en
överklagan och/eller hävt en inhibition
Reglerna kring att hålla samman familjer
har tydliggjorts i förordningen.
När det gäller ensamkommande barn utökas familjebegreppet till att även gälla
andra släktingar än kärnfamiljen. Det ska
då dock bedömas om dessa släktingar har
möjlighet att ta hand om barnet.
En konsekvens av det utvidgade familjebegreppet är bl.a. att Migrationsverket
lägger mer resurser på att leta efter
anhöriga till ensamkommande barn.
Läs om Dublinprocessen i EU:
Dublin transnational project
Nytt IT-stöd för rapportering och platshantering
För att Migrationsverkets IT-stöd för hantering av överenskomna platser för ensamkommande barn ska fungera måste samtliga kommuner kontinuerligt rapportera
förändringar i boendet, dvs. vilka barn och
ungdomar som belägger de överenskomna
platserna.
Dessutom behöver kommunen rapportera
förändringar som påverkar kommunens
socialtjänstansvar. Vid förändring behöver
kommunen endast, i ett eget dokument, ange vad som är nytt i förhållande till tidigare
rapportering.
Uppgifterna meddelas som tidigare till
faxnummer: 010 - 485 87 26.
Adressändringar lämnas, som tidigare, till
den mottagningsenhet där barnet eller ungdomen är inskriven.
De uppgifter som ska rapporteras är:
 dossiernummer,
 namn på den person det gäller,
 orsaken till förändringen, exempelvis
o överflytt enligt SoL
o avslutad vårdinsats
o ny placering
o barn som avviker
o datum när förändringen börjar gälla
o om en plats utifrån förändringen
inte är ledig
Vid frågor, kontakta anvisningsfunktionen.
Telefon: 010-485 52 11, eller e-post:
[email protected]
Ny webbtjänst för kommuner
Migrationsverket fortsätter att utveckla
webbtjänsten för informationsöverföring
mellan verket och kommunerna för ensamkommande barn. Samtliga kommuner är nu
välkomna att ansluta sig till e-tjänsten*.
Tjänsten som omfattar samtliga ensamkommande barn i samtliga anslutna kommuner innebär att kommunerna via webbtjänsten kan sköta rapportering av förändringar för respektive barn såsom t.ex. inoch utflyttning, adressändringar mm.
Om en kommun löpande gör sina redovisningar i webbtjänsten så kan en automatiserad redovisning och utbetalning av
ersättningar för t.ex. boendedygn etc.
ske.
Webbtjänsten kommer i nästa steg att
utvecklas med en funktionalitet som gör det
möjligt att söka ersättning för utlägg och
kostnader för asylsökande och för de som
fått uppehållstillstånd. De elektroniska
ansökningarna i webbtjänsten ersätter då de
blanketter som kommunerna använder i
dag. Den nya webbtjänsten kommer att
ställa krav på kommunernas anslutning till
en katalog-tjänst, och särskild legitimation:
 HSA-katalog och
 SITHS-kort
som Inera AB tillhandahåller; www.inera.se.
De som ska använda tjänsten måste vara
anslutna till katalogtjänsten HSA, varje användare inom kommunen måste ha en särskild tjänstelegitimation, ett SITHS-kort.
Migrationsverket informerar mer om detta
på webinarium, intresserade kommuner
anmäler sig till:
[email protected]
*För mer information om anslutning:
[email protected]
Överenskommelser – olika typer
Det finns två olika typer av överenskommelser för platser, dels överenskommelse
om blandade platser och dels separata
överenskommelser.
En plats enligt en överenskommelse är en
juridisk plats utan koppling till ett specifikt
boende eller en specifik sängplats.
En överenskommelse om blandade platser
innebär att kommunen åtar sig att tillhandahålla ett totalt antal platser och av
detta totala antal ska minst ett visst antal
platser alltid vara tillgängliga för asylsökande barn. Om en kommun har en överenskommelse om blandade platser med
t.ex. 25 platser varav minst 10 platser för
asylsökande barn så innebär det att minst
10 platser ska vara belagda av asylsökande
barn (eller ha inrapporterats som lediga till
Migrationsverket). De övriga 15 platserna
kan vara belagda av antingen asylsökande
barn eller barn med beviljade uppehållstillstånd. Detta innebär att med en blandad
överenskommelse så kan en ledig plats
uppstå under två omständigheter:
a) det finns färre än 10 asylsökande
barn som belägger plats eller
b) det finns färre än 25 barn totalt som
belägger plats.
En överenskommelse om blandade platser
minskar antalet tomma outnyttjade överenskomna platser och därmed risken för att
staten betalar ersättning för tomma platser,
vilket därför är att föredra.
Separata överenskommelser kan bestå av
en eller två självständiga överenskommelser, dels en överenskommelse om asylplatser och oftast, men inte alltid, även en
överenskommelse om platser för barn med
uppehållstillstånd s.k. PUT-platser. Om en
kommun har en separat överenskommelse
om t.ex. 10 asylplatser och en separat överenskommelse om t.ex. 15 platser för barn
med uppehållstillstånd, så innebär det att
kommunen alltid ska ha 10 asylsökande
barn som belägger en plats, alternativt att
man rapporterat in ledig plats till Migrationsverket.
Det är av mycket stor vikt att det antal
platser som överenskommits i den separata
överenskommelsen för barn med uppehållstillstånd är i nivå med det antal barn
med uppehållstillstånd som kommunen
faktiskt har för avsikt att låta belägga en
överenskommen plats. Migrationsverket
kan inte anvisa barn med uppehållstillstånd
och därmed finns en risk att många PUTplatser står tomma om överenskommelsens
platsantal är överdimensionerat. En separat
överenskommelse om platser för barn med
uppehållstillstånd ska därför ha korta uppsägningstider samt vara föremål för kontinuerligt övervägande och dialog med länsstyrelsen huruvida den bör omförhandlas
eller ej. Det kan också vara lämpligt att
kommunen har en annan delegationsordning för omförhandling av en sådan överenskommelse för att möjliggöra en smidigare omförhandlingsprocess. En separat
överenskommelse om platser för barn med
uppehållstillstånd handlar ju inte om ett
framtida åtagande från kommunens sida
utan ska egentligen bara utgöra en spegling
av de faktiska förhållandena i kommunen.
Avseende överenskommelsens förhållande
till kommunens fördelningstal kan nämnas
att för en kommun med en blandad överenskommelse så är det minsta antalet platser för asylsökande barn som är det tal som
utgör måluppfyllelsen av fördelningstalet.
För en kommun med en separat överenskommelse så är det antalet platser i
asylöverenskommelsen som ställs i förhållande till kommunens fördelningstal.
Antalet ensamkommande asylsökande barn
per månad 2006 - 2014
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
Jan-06
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Jan-07
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Jan-08
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Jan-09
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Jan-10
Mar
Maj
Jul
Sep
Nov
Jan-11
Mar
Maj
Jul
Sep
Nov
Jan-12
Mar
Maj
Jul
Sep
Nov
Jan-13
Mar
Maj
Jul
Sep
Nov
Jan-14
Mar
Maj
Jul
Sep
Nov
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Mottagande i kommunerna
När ett ensamkommande barn anländer till
Sverige och söker asyl erbjuds barnet i
Behovmed
av platser
enlighet
socialtjänstlagen ett tillfälligt
boende i den kommun (ankomstkommun)
därKommentar
det ger sig till känna. Detta innebär att
samtliga Sveriges kommuner är potentiella
ankomstkommuner.
De flesta ensamkommande barn som söker
asyl i Sverige ger sig dock till känna i
någon av de kommuner där Migrations-
verket har kontor vid vilka ensamkommande barn kan söka asyl.
När ett ensamkommande barn söker asyl
ska Migrationsverket omedelbart anvisa en
kommun enligt ovan beskrivna anvisningsprinciper. Den anvisade kommunen får i
och med anvisningen ansvar för omhändertagandet under den tid barnet är asylsökande, men även tiden därefter för de barn
och ungdomar som får stanna i Sverige
Överenskommelser
Följande 288 kommuner hade den 1 februari en tecknad överenskommelse.
För närvarande finns det överenskommelser om 8 216 platser för ensamkommande barn och ungBehovvarav
av platser
domar,
minst cirka 3 545 platser ska vara tillgängliga för asylsökande ensamkommande
barn och ungdomar.
Kommentar
Platser
(varav asyl)
Platser
(varav asyl)
Blekinge län (77)*
Karlshamn
Karlskrona
Olofström
Ronneby
Sölvesborg
Totalt:
20
35
32
5
15
107
(7)
(8)
(10)
(3)
(4)
(32)
Dalarnas län (176)*
Avesta
Borlänge
Falun
Gagnef
Hedemora
Leksand
Ludvika
Malung-Sälen
Mora
Orsa
feb
Rättvik
Smedjebacken
Säter
Vansbro
Älvdalen
Totalt
18
12
40
24
40
32
25
12
15
12
24
25
12
20
20
331
(4)
(3)
(27)
(10)
(8)
(6)
(6)
(3)
(4)
(8)
(7)
(6)
(3)
(9)
(8)
(108)
Gotlands län (27)*
Gotland
Totalt:
44
44
(27)
(27)
Gävleborgs län (131)*
Bollnäs
Gävle (ank.kommun)
Hofors
Hudiksvall
Ljusdal
Nordanstig
48
74
30
39
31
32
(13)
(32)
(7)
(17)
(11)
(7)
Ockelbo
Ovanåker
Sandviken
Söderhamn
Totalt:
20
10
38
60
382
(8)
(4)
(16)
(10)
(125)
Hallands län (140)*
Falkenberg
Halmstad
Hylte
Kungsbacka
Laholm
Varberg
Totalt:
25
26
19
38
26
21
155
(13)
(20)
(7)
(22)
(10)
(10)
(82)
Jämtlands län (90)*
Berg
Bräcke
Härjedalen
Krokom
Ragunda
Strömsund
Åre
Östersund
Totalt:
20
23
29
28
24
28
30
44
226
(9)
(5)
(9)
(10)
(8)
(10)
(10)
(15)
(76)
Jönköpings län (192)*
Aneby
Eksjö
Gislaved
Gnosjö
Habo
Jönköping
Mullsjö
Nässjö
Sävsjö
mar
Tranås
16
28
26
8
11
37
19
30
12
14
(4)
(8)
(12)
(4)
(11)
(17)
(7)
(10)
(6)
(9)
Platser
18
33
19
271
(varav asyl)
(11)
(7)
(12)
(118)
18
18
7
5
40
24
22
14
20
18
25
34
245
(7)
(10)
(7)
(5)
(11)
(9)
(12)
(7)
(7)
(9)
(11)
(17)
(112)
Kronobergs län (98)*
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult
Totalt:
35
32
34
21
30
17
92
10
271
(10)
(5)
(14)
(10)
(9)
(5)
(32)
(6)
(91)
Norrbottens län (171)*
Arjeplog
Arvidsjaur
Boden
Gällivare
Haparanda
Jokkmokk
Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå
Totalt:
20
38
54
13
16
8
20
20
43
11
41
30
20
27
361
(5)
(7)
(14)
(13)
(10)
(8)
(13)
(13)
(33)
(8)
(12)
(9)
(7)
(8)
(160)
Skåne län (621)*
Bjuv
Bromölla
Burlöv
Båstad
Eslöv
Helsingborg
Hässleholm
Höganäs
Hörby
Höör
4
6
10
20
32
55
17
20
17
24
(4)
(3)
(4)
(8)
(10)
(45)
(9)
(16)
(8)
(12)
Vaggeryd
Vetlanda
Värnamo
Totalt:
Kalmar län (143)*
Borgholm
Emmaboda
Hultsfred
Högsby
Kalmar
Mönsterås
Mörbylånga
Nybro
Oskarshamn
Torsås
Vimmerby
Västervik
Totalt:
feb
Klippan
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Lund
Malmö
Osby
Perstorp
Simrishamn
Sjöbo
Staffanstorp
Svalöv
Svedala
Tomelilla
Trelleborg
Vellinge
Ystad
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga
Östra Göinge
Totalt:
Platser
22
20
5
24
20
56
130
12
10
36
18
20
13
8
20
20
9
25
7
28
8
8
724
Stockholms län (888)*
Botkyrka
27
Danderyd
20
Ekerö
23
Haninge
31
Huddinge
53
Järfälla
44
Lidingö
24
Nacka
49
Norrtälje
39
Nykvarn
10
Nynäshamn
22
Salem
mar 27
Sigtuna (ank.kommun)
120
Sollentuna
50
Solna (ank.kommun)
133
Stockholms Stad
412
Sundbyberg
18
Södertälje
0
Tyresö
40
Täby
feb
60
Upplands Bro
27
Upplands Väsby
43
Vallentuna
40
Vaxholm
9
Värmdö
39
Österåker
40
Totalt:
1 400
(varav asyl)
(13)
(8)
(3)
(12)
(7)
(28)
(50)
(3)
(8)
(12)
(13)
(10)
(10)
(3)
(8)
(13)
(3)
(11)
(4)
(20)
(4)
(4)
(366)
(20)
(8)
(17)
(12)
(41)
(9)
(9)
(22)
(29)
(5)
(12)
(11)
(20)
(30)
(33)
(332)
(13)
(0)
(24)
(37)
(13)
(20)
(20)
(9)
(7)
(23)
(776)
Platser
Södermanlands län (136)*
Eskilstuna
50
Flen
20
Gnesta
16
Nyköping
34
Oxelösund
19
Strängnäs
42
Trosa
20
Vingåker
31
Totalt:
232
(varav asyl)
(10)
(5)
(11)
(14)
(9)
(12)
(11)
(5)
(77)
Uppsala län (162)*
Enköping
Heby
Håbo
Knivsta
Tierp
Uppsala
Älvkarleby
Östhammar
Totalt:
53
28
14
25
25
145
21
29
340
(20)
(12)
(6)
(10)
(13)
(70)
(9)
(14)
(154)
Värmlands län (192)*
Arvika
Eda
Filipstad
Forshaga
Grums
Hagfors
Hammarö
Karlstad
Kil
Kristinehamn
Munkfors
Storfors
Sunne
Säffle
Torsby
Årjäng
Totalt:
36
16
34
23
38
30
20
63
25
38
28
17
22
14
20
20
444
(16)
(10)
(7)
(11)
(9)
(10)
(9)
(38)
(10)
(13)
(8)
(7)
(10)
(10)
(6)
(9)
(183)
Västerbottens län (177)*
Bjurholm
Dorotea
Lycksele
Malå
Nordmaling
Norsjö
Robertsfors
Skellefteå
Sorsele
Storuman
Umeå (ank.kommun)
Vilhelmina
Vindeln
Vännäs
Åsele
Totalt:
13
18
18
23
27
22
27
127
50
15
115
20
18
25
21
539
(7)
(7)
(11)
(7)
(8)
(7)
(9)
(27)
(8)
(9)
(47)
(8)
(8)
(9)
(7)
(179)
Platser
Västernorrlands län (115)*
Härnösand
32
Kramfors
17
Sollefteå
48
Sundsvall
20
Timrå
9
Ånge
20
Örnsköldsvik
34
Totalt:
180
Västmanlands län (142)*
Arboga
Fagersta
Hallstahammar
Kungsör
Köping
Norberg
Sala
Skinnskatteberg
Surahammar
Västerås
Totalt:
(varav asyl)
(7)
(4)
(6)
(5)
(3)
(5)
(10)
(40)
15
14
27
16
13
20
30
20
29
82
266
(10)
(7)
(12)
(9)
(4)
(6)
(14)
(7)
(10)
(54)
(133)
Västra Götalands län (797)*
Ale
24
Alingsås
8
Bengtsfors
22
Bollebygd
10
Borås
59
Dals-Ed
15
Essunga
12
Falköping
28
Färgelanda
23
Grästorp
4
Gullspång
23
Göteborg
95
Götene
23
Herrljunga
4
Hjo
10
Härryda
18
Karlsborg
10
Kungälv
27
Lerum
21
Lidköping
25
Lilla Edet
9
Lysekil
23
Mariestad
20
Mark
28
Mellerud
24
Munkedal
16
Mölndal (ank.kommun)
27
Orust
24
Partille
10
Skara
38
Skövde
maj 40
Sotenäs
13
Stenungsund
26
Strömstad
8
(16)
(3)
(8)
(10)
(39)
(5)
(5)
(14)
(6)
(4)
(7)
(46)
(11)
(4)
(4)
(6)
(5)
(9)
(9)
(6)
(6)
(11)
(5)
(18)
(9)
(6)
(23)
(4)
(3)
(11)
(22)
(6)
(11)
(6)
Svenljunga
Tanum
Tibro
Tidaholm
Tjörn
Tranemo
Trollhättan
Töreboda
Uddevalla
Ulricehamn
Vara
Vårgårda
Vänersborg
Åmål
Öckerö
Totalt:
Örebro län (154)*
Askersund
Degerfors
Hallsberg
Hällefors
Karlskoga
Kumla
Platser
9
21
12
10
17
15
25
13
29
15
12
11
10
28
12
1006
(varav asyl)
(9)
(11)
(7)
(6)
(4)
(9)
(20)
(3)
(9)
(5)
(6)
(11)
(4)
(9)
(12)
(483)
20
28
6
17
40
20
(10)
(5)
(6)
(5)
(10)
(11)
Laxå
Lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Örebro (ank.kommun)
Totalt:
Platser
39
18
30
18
16
140
392
Östergötlands län (221)*
Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping (ank.kommun)
Söderköping
Vadstena
Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög
feb
Totalt
12
20
16
51
30
22
42
32
16
17
16
10
16
300
(varav asyl)
(5)
(9)
(10)
(3)
(6)
(50)
(130)
(5)
(6)
(4)
(12)
(7)
(7)
(15)
(6)
(4)
(5)
(4)
(5)
(9)
(89)
* Fördelningstal på länsnivå för 2015 avseende platser
för asylsökande ensamkommande barn.
Informationsmaterial
Här finns länkar till myndigheter och organisationer avseende i ensamkommande barn.
Detta nyhetsbrev, ”Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar” uppdateras regelbundet och publiceras på
Migrationsverkets hemsida.
Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Skolverket, länsstyrelserna och Socialstyrelsen har en
gemensam folder som kortfattat beskriver olika myndigheternas ansvar. Foldern är förnärvarande under
uppdatering
 ”Ett gemensamt ansvar”
Samlad information hos Migrationsverket
 Om ensamkommande barn och ungdomar
 För dig som är barn och har sökt asyl
Samlad Information hos Skolverket
 Nyanlända elever i fokus
 Att bana väg för nyanländas lärande
Samlad information hos SKL
 Utbildning för god man för ensamkommande barn
 Idébank: Exempel från lokalt integrationsarbete
 Kommuner som delar med sig av kunskaper och erfarenheter som rör mottagande av nyanlända elever
Samlad information hos Socialstyrelsen
 Vägledning för socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar
 Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas
 EGCC-projektet ”Protect children on the move”
Samlad information hos Länsstyrelsen
 Länsstyrelsens arbete avseende ensamkommande barn
 Informationsverige.se
Kontaktuppgifter
Kontakt avseende förhandling om överenskommelser om
mottagande av ensamkommande barn och ungdomar
I frågor som rör förhandling om överenskommelser ska berörd länsstyrelse kontaktas, för
telefonnummer m.m. se www.lansstyrelsen.se/integration
Kontaktpersoner på Migrationsverket
I frågor som rör mottagande av ensamkommande barn och ungdomar, välkommen att
kontakta:
Richard Svanegård, Expert
010 - 485 36 10
[email protected]
Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Uppsala, Värmland,
Västmanland, Västra Götaland och Örebro
Jens Carlander, Expert
[email protected]
Gotland, Stockholm
010 – 485 36 15
Amanda Lysén, Expert
[email protected]
Jönköping, Södermanland, och Östergötland
010 - 485 91 95
Kenneth Andersson, Expert
[email protected]
Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland
010 - 485 67 38
Berit Liljegren
Jenny Lidstedt
[email protected]
Ansvarar för administration av överenskommelser
010 - 485 26 83
010 – 485 70 55