PTP platser - Västra Götalandsregionen

Finansiering av PTP-platser
Personalutskottet
2015-06-10
Nuvarande PTP-platser och nya 2015
• Delfinansiering av 30 PTP-platser tom 2016, PU-beslut, 11,350 mnkr
tas ur personalpolitiska anslaget
• Helfinansiering av 8 PTP-platser 2014 – 2015 inom specialistpsykiatri
och primärvård, HSU-beslut, 4 mnkr, tas av medel inom
Rehabgarantin. Samordning har skett med ordinarie PTP-program
• Delfinansiering av 15 PTP-platser 2015 – 2016, HSU-beslut i nov
2015, 8 mnkr, tas av medel från Rehabgarantin.. Samordning sker
med ordinarie PTP-program
Eva Lundh 2014-11-12
PTP-fortsatt utökning
• Förslag att utöka den regiongemensamma PTP-satsningen till 40
platser från 2017 inom ramen för personalpolitiska anslaget
• Men – viktigt att samordna så att det blir ett gemensamt beslut med
samma finansieringsprinciper mm och att alla
kompetensförsörjningsaspekter vägs in, t ex
- kompetenskrav i regionala utvecklingsplanen för psykiatrin
- nya medicinska riktlinjer för vård av barn och unga med psykisk
ohälsa
• Ett sammanvägt förslag om PTP-finansiering är realistiskt våren 2015
Eva Lundh 2014-11-12
Nuläget…
Fortsatt stor efterfrågan på psykologer – PTP är en viktig
rekryteringsbas, PTP-programmet en framgångsfaktor
Avstämning med Koncernstab Hälso- och sjukvård:
• Förlängd eller utökad finansiering från HSS mycket osäker
• Ev slopat krav på psykologer i KoK-boken från 2016 – efterfrågan ökar
inte lika mycket
• Utredning om första linjens barn- och ungdomspsykiatri – kan öka
efterfrågan
• Regionala utvecklingsplanen för psykiatri, psykiatriberedningen arbete
– kan öka efterfrågan
Slutsats
o Svårt att åstadkomma ett sammanvägt förslag
o Förvaltningar behöver besked för att kunna planera
Vårt förslag:
• Personalutskottet avsätter 16 mnkr årligen under åren 2017-2020 ur
det personalpolitiska anslaget för att delfinansiera 40 tjänster för
Praktisk Tjänstgöring för Psykologer (PTP) inom Västra
Götalandsregionens verksamheter och primärvårdsverksamheter.
• Personalutskottet finansierar ett fortsatt regiongemensamt PTPutbildningsprogram, sammanhållet av PTP-studierektorer och
Kompetensrådet för psykologer från och med 2017-01-01 till och med
2020-12-31, till en kostnad av 2 mnkr.
• PTP-tjänster kan placeras hos privata vårdgivare inom ramen för
vårdvalet.